9 olyan jellemző van, ami egy igazi, biblikus imára jellemző, illetve szükséges hozzá.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9 olyan jellemző van, ami egy igazi, biblikus imára jellemző, illetve szükséges hozzá."

Átírás

1 A szellemi alapfalakról elkezdett sorozatunk 2. része ez. Az alapigénk: Máté 6:3 Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, 6:4 hogy a te adakozásod titkon legyen. És a te Atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan. Máté 6:6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te Atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Máté 6:17 Te pedig amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, 6:18 hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan. Ez alapján 3 területet érintünk: ima, böjt és anyagiak. Az első alkalommal az un. belső imakamrás imával foglalkoztunk. Utána belekóstoltunk a böjtbe, és ma folytatjuk az imatémát, mert ez olyan alapfal, ami ha nincs, vagy rosszul van kezelve, akkor az egész életünk szél sodorta falevélhez fog hasonlítani, s nem kősziklára épült házra. Jézus nem azt mondja, hogy ha imádkozol, hanem azt h AMIKOR. Egy keresztény számára kötelező /szükséges imádkozni. Ha mulasztásban vagy, akkor ma ebből meg kell térni és másként kell cselekedned. Márk 11:17 És tanít vala, mondván nekik: Nincsen-e megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. A biblia minden embere imádkozó volt, maga Jézus is. Krisztus, Aki minta mindenben, h mit kell követnünk, rengeteget imádkozott. Minden krízis, minden élethelyzet előtt azt olvasod h mindenért az Atyához imádkozott. Az fel van jegyezve, h a tanítványok arra kérték h tanítsa őket imádkozni, az nincs, h prédikálni. Mert az ima az alap. A jn 17ben lejegyzett ima a leghosszabb Jézus ima. Az újszövben a nyílt imák igen rövidek: segíts rajtam, könyörülj rajtam stb. A belső imák hosszúak az Atyával titkon. Luther azt írta, h annyira sok dolga van naponta, h nem engedheti meg magának h ne imádkozzon 3 órát naponta, különben nem tudná elvégezni. Számtalan nagy és kishívő erről tett és tesz bizonyságot, h ima nélkül nincs előrehaladás, csak szellemi meghalás. 9 olyan jellemző van, ami egy igazi, biblikus imára jellemző, illetve szükséges hozzá. 1. imádat - e nélkül nem lehet találkozni Istennel. Úgy kell Őt megközelíteni, mint Aki Szent és Trónon ül. 2. bűnvallás - a bűnt el kell távolítani az útból. Semmilyen tudott vétek, bűn nem lehet megtűrve az életemben megvallás nélkül, ha közeledni akarok Hozzá. 3. helyreállítás - ha ismert rossz van embertársaim felé, azt le kell rendeznem, utána tudok az Atya felé menni imakéréssel 4. hálaadás - hálásnak lenni mindazért, amit Isten már meg tett értünk 5. megbocsájtás - alapfeltétel

2 6. egység Isten igéjével, egység másokkal 7. hit hinnem kell, h Isten megválaszolja imádságom 8. könyörgés- sok imádságot hallok, ami szinte tanítás, vagy épp buzdítás, prédikálás. 9. alázatosság. Amikor imádkozunk, készen kell állni arra, h elfogadjuk Isten akaratát Nem mindegyiket nézzük meg részletesebben, de párat igen. 1. Imádat. Az imádat, a tiszteletadásnak azon formája, amiben benne foglaltatik, a hódolat, a nagyrabecsülés, a szeretet. Szó szerint a kéznek szájhoz való emelése. Közel-keleten a kézcsók a mai napig ennek a jele. (csókoljátok a fiút) Az emberi imádat Isteni kijelentés nélkül mindig önző: Jákób bételi imája - 1Móz 28:20 Ekkor fogadást tett Jákób, és ezt mondta: Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ad nekem kenyeret, hogy ehessek, és ruhát, hogy legyen mibe öltöznöm, 28:21 és ha békességgel térek vissza atyám házához: akkor az ÚR lesz az én Istenem. 28:22 És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Dán 9:3 Arcomat az Úr Isten felé fordítottam, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. 9:4 Imádkoztam az ÚRhoz, az én Istenemhez, és bűnvallást tettem e szavakkal: Ó, Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmat azok iránt, akik őt szeretik és teljesítik parancsolatait! 9:5 Vétkeztünk, és hamisan cselekedtünk, gonoszságot műveltünk, és föllázadtunk ellened; eltértünk parancsaidtól és törvényeidtől. 9:6 Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Nagyszerű imádsága ez Dánielnek: ó Uram, nagy és félelmetes Isten! Innen indít. Ő a porban, Isten fent. Ismerte ez Ábrahám is mikor leborulva imádta Istent. Mózesnek, aki ugyan kiválasztott volt, mégis az első, amit meg kellett tanulnia: 2Móz 3:4 Látta az ÚR, hogy odament megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokor közepéből: Mózes! Mózes! Ő így felelt: Itt vagyok. 3:5 Azt mondta neki Isten: Ne jöjj közel, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állsz! 3:6 Majd azt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Mózes pedig elrejtette arcát, mert félt Istenre tekinteni. Ézs 6:1 Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzijjá király, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. 6:2 Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel az arcát fedte be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült. 6:3 Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsőségével teljes az egész föld! 6:4 Az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. 6:5 Akkor azt mondtam: Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom! Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim! Amikor valaki végre elkezdi meglátni, h Isten Szent, az végre valósággal tud majd közeledni az Úr felé. Amikor Péter meglátta Jézusban az Istent, az első reakciója az volt, Luk 5:8 Amikor látta ezt

3 Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta: Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok! Isten megérzése, megpillantása mindig kiváltja ezt. Jób, aki tudott Istenről sok mindent, de a végén, mikor Isten személyesen megszólította: Jób 39:37 Íme, könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Százados, nem vagyok rá méltó, h hajlékomba jöjj. Hányszor hívjuk, követeljük Őt, h lakjon velünk, legyen a házvezetőnk, holott lakásunk méltatlan Őhozzá. Jairus esengett, a vak térdre borult, a szirófőníciai asszony szintén. János a szeretett tanítvány így fogalmazta meg: Ján 1:14 Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Láttuk az Ő dicsőségét nem a szeretetről ír, nem a közeli baráti érzésekről, hanem arról, h tisztelték Őt. Legyünk hálásak és azzal szolgáljunk felé, Zsid 12:28 Azért mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. 12:29 Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. 2. az igazi imádság másik eleme a bűnvallás. Említettük már Dánielt, akiről személyesen pl. semmilyen bűnt nem jegyzett fel az Ige, ő mégis úgy járult az Úr elé, h azonosult népe bűneivel. A népért való imádságot bűnvallással kezdte. Ugyanígy Jób is: először fel kellett ismernie, h vétkezett, aztán tudta őt Isten felemelni. Luk 15-alapelve a tékozló fiúval. Ákánt megkövezték, Jónást kidobták- megszűnt a csapás. Ha kiveted magadból Ákánt vagy Jónást, akkor tud Isten meghallgatni. Istent a bűn megvallásával lehet megtisztelni. A megvallással elismerjük, h Ő mindent tud, mindent lát, tiszteljük az Ő hatalmát. Az embereknél, ha bűnvallást teszel - jön az ítélet, a bűn megbüntetése. Istennél, ha bűnvallást teszel - jön a kegyelem. Spurgeon írja a fáraó imakérése kapcsán, mikor az azt kéri, h könyörögjetek az Úrhoz, h hagy távolítsa el a békákat rólam, s népemről. Ez egy rossz imakérés volt - mert nem volt benne megalázkodás, nem volt benne bűnvallás. Nem azt mondja, h fellázadtam az Úr ellen, jogos a büntetésem, de imádkozatok kegyelemért, hanem csak a következményt akarja elkerülni, változás nélkül! Ugyanannyira kedvelte a bűnt, mint előtte. Bűnbánat nélküli imádságot Isten nem hallgat meg! Csak, mint bűnös ember tudok a kereszt Megváltójához járulni, más út nincs. Luk 18:9 Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot is mondta: 18:10 Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. 18:11 A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, parázna vagy olyan, mint ez

4 a vámszedő is. 18:12 Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szereztem. 18:13 A vámszedő pedig távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve ezt mondta: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek! 18:14 Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Az erőtlenség oka az egyházban jelenleg ez: nem vesszük komolyan, h szent az Úr és bűneink megvallatlanul, kezeletlenül hevernek torlaszként. Ézs 59:1 Íme, nem olyan rövid az ÚR keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna. 59:2 Hanem vétkeitek választottak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedték el előletek arcát, ezért nem hallgatott meg. Ha szívünkben, életvitelünkben bűn van, ismert, megtűrt bűn, és ha hitünk névleges, formális - Isten nem válaszolja meg imáinkat. Isten ígéreteit emlegetik olyanoknak, akik nem hajlandóak feladni az életüket - ez pimasszság! Péld 28:9 Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése/imádsága is utálatos. Ha nem vagyunk hajlandóak elhatározni h Isten törvényei szerint fogunk élni, és nem hagyjuk el a bűneinket, Isten NEM hallgatja meg az imádságokat! A meg nem vallott bűn utálatos Isten szemében. Egyetlen eset sincs a bibliában, mikor valakinek megtűrt bűn volt az életében és Isten meghallgatta volna imakérését! Dávid imádsága kulcsmondatot ad: Zsolt 26:2 Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át veséimet és szívemet! Vizsgálj meg ENGEM Uram! ENGEM. ismerd meg a gondolataimat. Ugyanez a gondolat Mózesnél is, mikro az Úr azt mondja a népről, h bárcsak megértenék, mi lesz a végük. Bárcsak megértenénk h mi lesz a dolgaik vége. Beszéljetek szívetekkel mondja Dávid. Beszéljetek szívetekkel testvéreim, vitassátok meg dolgaitokat magatokban. Hogy dolgokat valójában miért tesztek és miért nem tesztek. Ismerjétek meg és be h valójában kik is vagytok ti ünneplő ruhában megjelentek. Lássuk meg a megannyi lázadozást Isten beszédeivel szemben. Apcs 17:21 Az athéniek ugyanis és az ott lakó jövevények valamennyien mással sem töltötték idejüket, mint hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Ne legyetek már annyira athéniak, akik egyébbel sem töltötték az időt Mi a helyzet itt vagy milyen friss kijelentés amott. Érdekességek, újdonságok - de a fő alapigazságtól elfordítják fülüket! Ki az, aki valódi komoly dolgok iránt érdeklődik Istennél? Talán kiderül h mennyire kicsinyes és önző életet élünk. Krisztus is ezzel találkozott folyamatosan tanítványai életében. Mennyivel inkább nekünk el kéne ezeken gondolkodnunk, h valóban a menny felé van fordítva életem hajója? Vagy a menny tükörképe, csalóka hullámtörése felé hajóm alatt? Ha Isten lelke megvizsgál, akkor fog találni bennem irigységet, önzőséget, kivagyiságot, nemtörődömséget, kényelmességet, és nem sorolom, mert még megijedtek. Ebben csak az az igazán ijesztő, h mikor megtértem tudtam h bűnös vagyok és sok dolgot ismertem és elhagytam. De hogy önző lennék, h féltékeny, h irigy? Ez csak mostanában kezdtem meglátni- s mi lehet még ott bent? Büszke voltál, ingerlékeny, meg nem bocsájtó? Nem kéne ebből megtérned? Nem kéne végre a saját házad táján söpörni?

5 Szeretnénk, ha Atyánk karja felelne imádságaikra, de ehhez az Ő gyermekeivé kell lennünk. 3. kárpótlás - erről most részletesen nem, elég annyi, h az igazi megtérés gyümölcse h kárpótlod azt, aki ellen vétkeztél. Bocsánatkérés, ajándék, előnyök, tisztelet stb. 4. Hálaadás. A hálátlanság az egyik legkeményebb dolog. Az igazak örömüket lelik a hálaadásban. A gonoszság és a hálátlanság kéz a kézben járnak. Megfigyelhető, h mikor valaki szívből megtér, mindenért tud hálás lenni. S mikor valakinek szíve elfordul az Úrtól, már nem hálás, és nem is fejezi ki háláját. Amikor ez sincs, meg az sincs, akkor hálaadás sincs, és akkor igaz imádság sincs életedben. Amikor elvégeztetett, h Krisztusban kiválasztattunk, akkor a boldogságos létezésre azért is kaptunk meghívást, h legyünk az Ő magasztalására. Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, 1:6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, Ef 1:11 Őbenne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, 1:12 Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban: Az újszövetség már nem vétekáldozatot ír elő, hanem hálaáldozatot! Hála és dicsőítés alapjai az imádságnak. Dávid zsoltárai, s a zsoltárok summázata : dicsérjétek az Urat! 2Krón 5:11 Ezután amikor a papok kijöttek a szentélyből, mindnyájan, akik ott voltak, megszentelték magukat, és így nem kellett megtartaniuk a sorrendjüket. 5:12 És az énekes léviták mind, ahányan voltak: Ászáf, Hémán, Jedútún fiaikkal és testvéreikkel, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal kelet felől az oltárnál álltak és velük együtt százhúsz kürtölő pap. 5:13 Mert a kürtösöknek és az énekeseknek egyaránt az volt a feladatuk, hogy együtt zengjék az ÚR dicséretét és magasztalását. És mikor nagy fennszóval énekeltek kürtökkel, cintányérokkal és mindenféle hangszerrel, és dicsérték az URat, mert ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága, akkor a házat, az ÚRnak házát felhő töltötte be, 5:14 úgy, hogy a papok nem tudtak odaállni miatta a szolgálatra, mert az ÚR dicsősége betöltötte az Isten házát. De ott van Jób dicsőítése: Az Úr adta, az Úr elvette- áldott az Úr neve. A dicsőítéssel fejezem ki hálámat az Úrnak, és h elismerem, h rózsaszirmokon lépkedve nem lehet bejutni a mennybe! Az Úr az Őt szeretőket fegyelmezi, próbálgatja, nyomásban tisztítja - mert ez nekünk JÓ. Ő szerető Atya. Ez nekünk jó. A mindenkinél többet szenvedő Pál mit ír? Mindenért mindenkor hálát adjatok. Minden tiértetek van! Tiétek a föld, az agyalok, még a gonoszok is, minden tiértek van. A nap, csillagok, hold! Minden! 5. Megbocsájtás. Ha van valami, ami szinte tapintható a gyülekezetekben, akkor ez a megbocsájtatlanság és annak légköre, illetve a belőle növekvő keserűség. Röviden: ha engedjük, h a szívünkben keserűség gyökeret eresszen valakivel szemben, akkor Isten az imádságainkat nem hallgatja meg. Érdekes és figyelemreméltó, h a Mt 6,12 ben ez az imádság témájában az egyetlen rész, amit Jézus meg is magyarázott. Máté 6:14 Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsát a

6 ti mennyei Atyátok.6:15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. No de: Máté 5:23 Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, 5:24 hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj, és vidd fel ajándékodat. Márk 11:25 Amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Az igazi megbocsájtás magában foglalja a sértés elfelejtését.pontosabban elő nem hozását. Zsid 10:17 bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. és Jer 50:20 Azokban a napokban és abban az időben ezt mondja az ÚR keresik majd Izráel bűnét, de nem lesz, és Júda vétkeit, de nem találják: mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok. Zsolt 32:1 [Dávid tanítása.] Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. 32:2 Boldog ember az, akinek az ÚR nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. 32:3 Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. 32:4 Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. [Szela] 32:5 Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az ÚRnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. [Szela] 5. Egység. pünkösd az egységre áradt és árad ki. 6. Hit. Jézus nem tanított prédikálni, de tanított imádkozni, kérni. Jak1,5-6 kérje Istentől, de hittel kérje! Márk 11:24 Azért mondom nektek: Higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meglesz nektek. A szirófőníciai asszony Jézus minden látszólagos ellenkezése dacára kitartóan ostromolta a mennyet, a lányáért. És tudod hogyan? Uram, segíts RAJTAM! Az ilyen imádságok édesek az Istennek, mikor már mások felé való közbenjárásunkban mi magunk szinte a másikká válunk. A könnyelmű ajkak elmormolt hideg imádsága lehull oda ahová való, lábainkhoz. Ahogy a festett tűz nem melegít, a halott ember nem él, úgy a hideg imádságban sincs tűz, ami választ vált ki Istenből. Igen gyakori, h mikor egy keresztény Istenhez imádkozik v kiállt igazából nem is gondol semmire. Mikor a kisgyerek jön játék közben h éhes - nem hallgattatik meg, de mikor a lábad szárát rángatja, már rögtön nyúlsz az elemózsiáért. Ha homokozás közben csak odabökjük az Úrnak imánkat, Ő sem fog reagálni, de mikor valóban éhesek leszünk a mennyei kenyérre - akkor ad nekünk! Az igazi imádság gyakran ÉHES! És mivel hisz Abban, Akihez fordul, h Ő megadhatja, ezért Hittel teli. A hit természetfeletti, ahogy az újjászületésed is az. A mennybe jutásod is az lesz. Az életünk természetfeletti törvényekkel működik - mikor bízod rá végre magad? A természetfeletti életedben pedig a hit a mozgató erő. Mindenben. Ha hinnétek, csak azt mondanátok ennek a hegynek milyen hegynek? Ennek- a fügefa elszárítása volt a hegy épp. (mt21,19) Az, h valaki hisz Istenben azt 2 dolog mutatja meg Isten felé: a hit és a Felé mondott imádság.

7 7. Könyörgés. Én mindenkivel szeretek imádkozni, de van, akikkel jobban szeretek. Vannak olyan imaalkalmak, vagy tesók, akik imádkoznak, már körbejárták a világot, már elmondtak minden tanulságot az Igéből, de igazán nem kértek semmit. Miután eltakarítottuk az akadályokat és kérünk, könyörgünk - Atyánk adni fog nekünk! Luk 11:9 Én is mondom nektek: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 11:10 Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 11:11 Ugyan melyik apa az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér? Sokan imádkoznak úgy, h igazán nem várnak választ az imádságukra. Bezörgetnek- aztán tovább állnak. Jézus nem felel azokak, akik nem várakoznak az ajtó előtt. zörgess. zörgess, amíg ajtó nem nyittatik. Ha régóta nem nyitott, nézz körül h van-e benned akadálya a kérésnek, de ha nincs, akkor csak zörgess. Ha nem jön válasz, keresni kell az okát- s abban Isten rögtön segít h megtaláld. Ezért szerepel az imakérések fajtái között egy proaktív cselekedetre való buzdítás: Keressetek - és találtok. Magyarán, ha a kérésemre nem jött válasz, akkor keressem meg, h mi ennek az oka: akadály vagy sem? Sok áldáshoz elég kérni. De nagyon sokhoz már zörgetni kell, s vannak igen mélyek, mikhez könyörögni kell. Vannak mik ÉVEK, míg válasz érkezik, DE mindenképp fog, mert Isten megígérte! A gyermek kér, az érett felnőtt hűséggel kitart a zörgetésben. Nem tudok olyan esetről, h valaki évekig zörgetett valamiért és ne kapta volna meg. Számtalan történetet tudok, h feleségek h kapták férjük üdvösségét meg évek kitartó zörgetései nyomán, vagy anyákét, akik fiaikért térdeltek éveket. Ha valaki elhiszi h Isten imamegválaszoló, az azt is előbb utóbb megérti, h élete célja az, h bevégzett legyen. Bevégzett legyen jellemben, sorsában, jócselekedeteinek elvégzésében. Az ilyen hívő nem azért tart reggeli csendességet, mert álmodozik, álmokat dédelget. Hanem azért, mert CÉLRA tör. A cél az, h bevégzett legyen élete. Ezen munkálkodik. Ehhez van eszköze: kiáltás Jézuson keresztül az Atyához. És az a vékony hangocskád az univerzum mélyén is túl, Teremtő Erőt indít el! Legyen erre látásod, h mikor a fürdőben imázol hittel, akkor a hangod, mint ezüst fonalacska felmegy a Trónterembe Jézushoz, Aki az Atya elé tárja és univerzum teremtő erők indulnak be. Jeremy Taylor, angol lelkész az 1650es években, írja: A könnyen feltámadó vágy/érzelmi felbuzdulás az igaz ember helyes imádságának legnagyobb ellensége. Az imádság legyen elszánt, céltudatos, buzgó és tevékeny. 8. Alázatosság. Az igazi imádság nem utolsó, de felsorolásukban utolsó jellemzője: az alázatosság. Minden imádságot ilyen formában és szívvel lehet csak Isten elé vinni. Ennek legkifejezőbb mondata, ha a kéréseim mögé oda teszem és oda is tartom valóban valónak, h mindazonáltal, legyen meg a TE akaratod. Nem vagy Isten, nem ismered a jövőt, jelent, sorsod- és ez így jó. Személyes életedre a legjobb, ha Ő irányít. Szellemi dolgokban tudhatjuk Isten akaratát. Ott bízvást kérhetek, mert az Ő akarata

8 egyértelmű: megszentelődésem. Ilyen irányú és ehhez kapcsolódó kéréseket bátran megfogalmazhatok. De a földi dolgokkal, mulandó dolgokkal kapcsolatban meg kell értenem h Ő tudja jobban. Lehetséges, h amit kérek, nem egyezik az Ő akaratával. Alázattal elfogadom és bizalommal. Az imádság nem monológ, hanem szívemnek kitárása Isten feléa belső imakamrában. Nem befelé nézés, hanem a hegyekre, ahonnan jön a segítségem. Ha valamely dologban, amiben engedelmesek voltunk, imádkoztunk, de mégsem jött felelet, vagy az amit szerettünk volna- a hit ezt elfogadja, hisz tudja h Ő jobba tudja, mi jó nekem. Ez az alázat. Az alázatosoknak Isten kegyelmet ad. Van, mikor Isten nem teljesíti személyes kérésed- fogadd el és örülj neki. Jobbat tartogat. Mózes kérését nem teljesítette. Jobbat tartogatott számára: személyesen vette magához. majd évvel később bemehetett a földre: megdicsőülés hegyén megpillanthatta az eljövendő dicsőséget! Pál tövisét nem húzta ki - de micsoda kijelentések és életút! Istentől a jó dolgok és az idők, tanulj meg ebben belenyugodva belesimulni. Jer32,17 - Neked semmi sem lehetetlen! Jer 33,3! Zsolt 79:9 Neved dicsőségéért segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, ments meg minket, és bocsásd meg vétkeinket nevedért! Imádkozzatok, imanaplóval, listával, céltudatosan. Van, miről tudhatod Isten akaratát, van, miben keresni kell. Ne lankadjatok, erősítsétek meg magatokat ebben- életetek alapja ez. Dicsőség Istennek!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Ez 7,1-27 A vég ítélete

Ez 7,1-27 A vég ítélete Ez 7,1-27 A vég ítélete És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára! Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből Olvasmány (A) Olvasmány a Teremtés könyvéből 1 Ter 1,26-28.31a A teremtés hatodik napján Isten így szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Hogyan tesz jobbá minket Isten?

Hogyan tesz jobbá minket Isten? Hogyan tesz jobbá minket Isten? Ney Bailey Időről időre vannak olyan területei az életünknek, amikkel küszködünk, amiken szeretnénk változást látni. Például olyan hibák, vagy szokások, amiket szégyellünk.

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 75. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben