Egyéni lelkigyakorlat a Hit Évében 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni lelkigyakorlat a Hit Évében 2013."

Átírás

1 Egyéni lelkigyakorlat a Hit Évében Összeállította: Várnai Péter 1. nap délelıtt: Hit Római Szent Kelemen, Szent Péter 3. utóda (Kr. u ) a hit mércéjéül az Egyházhoz való kapcsolatot rendelte: Bepillanthatunk az isteni tudás mélységeibe, ezért mindent a maga rendjének megfelelıen kell végeznünk. Ez az isteni tudás nem egy gnosztikus, a kiválasztottak számára félretett üzenet, hanem az Úr halála és feltámadása misztériumába való bekapcsolódás. Ennek az ismeretnek és a belıle fakadó lelkiségnek az összefoglalója az igazhitőség (ortodoxia). Ezzel jár együtt a mindent a maga rendjének megfelelıen, értelmi és akarati megfontoláson alapuló szent hagyomány gyakorlata (ortopraxis). Így a kettı együtt (igaz hit és szent hagyomány) rajzolja ki a krisztusi mővet, a megváltás mővét és az ember üdvösségének szándékát. Mi, Krisztushívık abban is követjük Mesterünket, hogy úgy olvassuk az Ószövetséget, hogy folyamatosan Jézusra utalást látunk meg benne. Az ókeresztény atyák Jézus elıképét látták Ábelben (Ter 4, 8.), Izsákban (Ter 22, 2-14), Józsefben (Ter 37, 18-20) és Mózesben (Kiv ). Az Egyház közössége Krisztusra tekintve értelmezi az idık jeleit, érti meg a múltat és rajzolja meg jövıképét. Tanítása így lesz prófétai hivatásának betöltése. Ezzel egyidejőleg a jelen világ jelen adottságai között él, és járja az emberiséggel a történelem zarándokútját. A világ üldözi, Isten vigasztalja, és a Feltámadott erejében él. (LG 8.) Az Egyháznak, mint Isten népének az útja az itt és most emberének életén vezet keresztül. Római Szent Kelemen így írja le az igaz hit és az igaz élet kapcsolatát: Örömöt, igaz örvendezést ajándékoztok nekünk azzal, ha engedelmesek lesztek a Szentlélek által (küldöttekhez). Ez az engedelmesség a hit engedelmessége és az erkölcsi élet alávetése az Isten akaratának. Sík Sándor: Hiszek (részlet) Hiszek, és hitem súlyos és kemény. Nem tünde tan, nem pille vélemény. Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán: Igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csőrés és semmi csavarás, Ínyeskedés és köntörfalazás: Hiszem és vallom, szeretem és élem, Amit az Egyház hinni ád elébem. Ebben a hitben élek és halok: Katolikus vagyok.

2 2. Egyéni lelkigyakorlat Törekszem az Egyház hitének megismerésére és befogadására? - Képes vagyok hittel értelmezni a magam és a környezetem életét, eseményeit? - Törekszem a megismert igazság követésére, melyet az Egyház tár elém? 1. nap délután: Kegyelem szabad akarat A kegyelem és a szabad akarat elsıdlegességérıl szóló viták a századra nyomták rá bélyegüket. Ha a kegyelem mindennél erısebb, akkor miért lehet bőnt elkövetni? Ha pedig a szabad akarat erısebb, akkor hogyan tud érvényesülni Isten mindenhatósága? Isten misztériuma olyan végtelen, hogy mindkét érték a kegyelem mindenhatósága és a szabad akarat elsıbbsége egyszerre van érvényben. Olyan magasra helyezi az ember méltóságát, hogy megajándékozza a szabad választás képességével, lehetıségével, ami annyit jelent, hogy felismerve méltóságát képes együttmőködni a kegyelemmel. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett engem is. Teremtmény vagyok. Ezzel egyidejőleg pedig megmutatta egyszülött Fiában az ısmintát, a láthatatlan Isten képmását (Kol 1,15). Isten kegyelmébıl vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10), és a küldetésem szabadságra szól (vö.: Gal 5,13). Pilinszky János: A többi kegyelem A félelem s az álom volt apám és anyám. A folyosó meg a kitáruló vidék. Így éltem. Hogy halok meg? Milyen lesz pusztulásom? A föld elárúl. Magához ölel. A többi kegyelem. - Ember vagyok. Olyan, amilyennek Isten a teremtésben megálmodott? - Keresztény vagyok. Olyan, amilyennek Krisztus élte elém? - Hivatásom van. Tudom, hogy Isten szentségre hív meg?

3 Egyéni lelkigyakorlat nap délelıtt: Szabadság szeretet A kegyelemmel együttmőködve élem meg a szabadságomat, így lesz világossá, hogy milyen értékes vagyok. Igaz ugyan, hogy tehetségem és képességeim szerint a legtöbb dologban középszerő, de mert szeretetbıl vagyok, mert szeretve vagyok, mert képes vagyok szeretni, értékes vagyok. Isten öröktıl fogva tud rólam, mégpedig úgy, hogy tenyerébe írva ismer (vö.: Iz 49,16). Annyira közel van hozzám, hogy nem csak olyan Isten, Aki létezik (Kiv 3, 6), hanem olyan, Aki velem van és lehajol hozzám. Már az elsı hitvallás szövegek is Mindenhatónak (Pantokrator) nevezik az Atyát, Akit ezért öröktıl fogva lévınek is vallunk. Tehát, Aki öröktıl fogva van, az öröktıl fogva tud rólam, öröktıl fogva velem van, és öröktıl fogva szeret. Ezek az igazi értékelendı tulajdonságaim, melyeket összefoglalóan Isten szeretetének nevezünk. Az öröktıl való Isten tehát nem egyetlen népnek az ügyvédje, nem népek közötti békefenntartó erı, nem is a boldogság elérésének a technikája, hanem az élı Szeretet. Az önmagát megmutató és kimondó Igen. Akiben a szeretet az isteni személyek közötti párbeszédben mutatkozik meg. Vég nélküli dialógus. A szabadságról szokatlanul 1. Szabad mindenkirıl a legjobbat feltételezni. 2. Szabad másokat önmagunknál különbnek tartani. 3. Szabad a felfedezett jót nyilvánosságra hozni. 4. Szabad egymást megdicsérni és az elismerést elviselni. 5. Szabad egymásnak köszönetet sem remélve, kérést sem várva segítségünket felajánlani. 6. Szabad egész szívünket és minden idınket az Úrnak szentelni. 7. Szabad a család és a közösségek mellett egészen elkötelezıdni. 8. Szabad a jogosról és az igazságosan megilletırıl önként lemondani. 9. Szabad az igazság és a szeretet mellett kiállva szimpatikusan érvelni. 10. Szabad mindenkit meghallgatni, csak azért, hogy az Úr szólhasson. - Tudatosítottam magamban, hogy Isten meghívott és megszólít? Mikor? Hogyan? Ki által? (Lk 22,42) - Személyes szeretetem köt össze Vele, vagy megragadok szokásoknál, szertartásoknál, parancsoknál? - Imádságomban, mint személlyel vagyok Vele kapcsolatban? (Mt 10, 20)

4 4. Egyéni lelkigyakorlat nap délután: Közösség Erısebben keresi Isten az ember társaságát és kutatja a vele való kapcsolat lehetıségét, mint ahogy ezt az ember teszi. (vö.: Jn 15,16) Pedig az Istent keresı ember kíváncsiságát nagyra szoktuk értékelni. Az önmagában fennálló magányos és mégis közösséget megélı Isten kapcsolatot épít az ember magányával. Így a két személy a két magány találkozásakor egy új minıség jön létre: a közösség. Isten a közösséget úgy mutatja és éli elénk, mint a létezés formáját. Hiszen İ maga is közösség, a Szentháromság közössége. Benne a személyek folyamatos és teljes önajándékozása történik. Kizárólag a Szentháromság személyei között lehetséges a teljes önközlés/dialógus. (Jn 17,21) Erre a teljes önátadásra az ember önmagában képtelen. Törekszik rá, el akarja érni, de vágyát csak az Istennel megélt együttlét tölti be. Földi életében nem kapja meg, mert mindig marad valami hiány, tapasztalati maradék, mert nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned (Szent Ágoston). Az Örökkévaló önmagával, mint a léttel ajándékozza meg az embert. Egyébként az anyagvilágra kárhoztatott lenne. Ezzel felkarolja, felemeli és a saját életében, az öröm teljességében részesíti ıt. (vö.: Jn 17,13b) Ezt a folyamatot nevezzük az ember vagy megistenülésének (teózis). (vö: Lk 1,75) Annak érdekében, hogy élet legyen mibennünk, az isteni életbıl kell részt kapnunk. Annak érdekében pedig, hogy egy közösségben legyünk, az isteni közösségben azaz a Szentháromságban kell részt vennünk. Igencsak nagy titok ez a részvétel, bár Istent már Arisztotelész is három személyő, egyetlen lényegő titoknak tartotta. Szent Ágoston egyházatya is a hármas szám körül forog, amikor az emlékezet, az ész és az akarat egységében fogalmazta meg Isten lényegét. Erısen emberi, földies Szent Tamás tanítása a személyrıl: pedig szellemi természető, önmagát egészen közölni nem tudó lény. Krisztus testérıl, az Egyházról is az egyik legélesebb kifejezés a Szentháromság képére élı közösség (communio). - Elfogadom Isten ajándékai közül a legnagyobbat, Önnön magát? - Fejlıdik bennem a magánynak az a képessége, amelyben párbeszédbe kerülök Vele? - Igyekszem az imádság által bekapcsolódni az İ közösségébe?

5 Egyéni lelkigyakorlat nap délelıtt: Isten léte maga a szeretet Istennek nem a tevékenysége, hanem ennél sokkal nagyobb, a lényege a szeretet. Önnön titkát úgy mutatja meg, Önnön titkába úgy von be, mint a szeretetbe felkínált közösség. Megnyugtat, hogy mindenem a tied (Lk 15,31b) és gondoskodik rólam (Lk 10,35b), számít a közremőködésemre (vö: Mt 7,34), folyamatosan igent mond az életemre (Jn 8,11a). Meggyógyítva lelkem ezer sebét meg is bocsát (Lk 5,17-26) és az örök élet szeretetébe hív meg (Jn 12, 50a). A szeretet dinamikus párbeszédén keresztül éljük meg kapcsolatainkat Istennel és egymással. Jézusra tekintve egymásért élünk, akár úgy, hogy életünket is adjuk (Jn 15,13), amit még parancsolni is lehet. Ezen a ponton világlik ki, hogy a szeretet értelem és akarat dolga. Messze több ez a kapcsolat, mint ami mester és tanítvány között van. Inkább együvé tartozást, összeforrást, egymásban levést jelent (Jn 15,5.7). Akik szeretik egymást, azok Istenbe oltódtak, ezért szeretetük jellé teszi ıket. Akár együtt tesznek valamit, akár távolság választja el ıket, összetartoznak a szeretetben. Ez lehet két ember kapcsolata. Vagy lehet egy családban mőködı erı, vagy egy nemzethez, néphez tartozás. Más elkötelezettséggel és más hıfokon, de mindegyik szeretet. Elıbb kell szeretetté válni létemben és lényemben, és csak utána lehet a szeretet aktív formáit adni és befogadni. Tekintettel arra, hogy Istent ebben sem elızheti meg semmi, ezért az adás és a befogadás képessége is Tıle van. Isten minden, és minden jó Tıle származik. Isten a szeretet, és minden szeretet Tıle származik (1Ján 4,15). Loyolai Szt. Ignác: Önfelajánlás Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen: visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed; csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem téged.

6 6. Egyéni lelkigyakorlat Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. - Az életemet Isten ajándékaként fogadom? - Engedem, hogy minden helyzetemben İ irányítson? - Mindennapjaimat az Isten iránti viszontszeretet vagy az önmagam keresése és e világ szolgálata hatja át? 3. nap délután: Krisztus teste és vére a szeretet szentsége Tours-i Szent Berengár (XI. sz.) máig ható erıvel fogalmazta meg esküjét az Oltáriszentségrıl: Szívembıl hiszem és számmal megvallom, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a szent imádság titka és a mi Megváltónk szavai által szubsztanciálisan (lényegét tekintve) átalakul Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak valódi, saját és életadó testévé és vérérvé. Az átváltoztatás után Krisztus igazi teste lesz, amely a Szent Szőztıl született, és a világ üdvösségéért felajánlva a kereszten függött, és most az Atya jobbján ül. A Tridenti Zsinat ( ) az eucharisztia szentségérıl különösen is tanítja, hogy az Egyház szentsége. Krisztus eucharisztikus jelenléte, amely a szentáldozásban legbensıségesebb táplálékommá válik, egyben a legszélesebb közösséget hozza létre. Belém költözve átalakít és a saját képére formál, ugyanakkor térben-idıben beleszı az Egyház közösségébe. Így Krisztus teste táplál engem. Így Krisztus teste az Egyház közösségbe hív engem. Így Krisztus titokzatos teste térben és idıben végtelenné tágított módon önmagába fogad, és a jelen pillanat részesévé zsugorodik. Erre egyedül Isten képes: a legbensıségesebb személyesség és mindeneket átfogó kozmikus jelenlét az Övé. Eucharisztikus Krisztusunk megjelenve a kenyér és a bor színe alatt egyszerre a legszélesebb távlat és törékeny áldozat. Egyértelmő, hogy ilyen tulajdonságokkal csak a szeretet rendelkezik. A szellemi lélek megisteníti az anyagot (a kenyeret és a bort), és egyben az oltár lakomájával készít fel Isten nagy, örök, végtelen szeretető lakomájára. Minden eucharisztikus áldozatunk akár az erdı farönkjén, akár a bazilika fıoltárán valósul meg, a minket szeretı Isten hatalmas távlatú és egészen személyes jelenlétét ünnepli.

7 Egyéni lelkigyakorlat Papjaink kimondott szavai által ez az én testem, ez az én vérem Krisztus jelenik meg az oltáron, Aki megújítja a teremtést, és megváltó kereszthalálával új emberré alakít (vö.: Ef 3,16). Krisztus nagy önátadása felé, a végsı beteljesedés felé halad az Egyház, amit minden szentmisében átélhetünk. Aki érti a misének ezt a Krisztus-központú lényegét, az érti az Egyház lényegét és érteni fogja önmagát is az Egyházban. (vö.: Lk 24,13-35) Így az eucharisztia nem a kiváltságosok lelki nyalánksága, nem magánáhítat, hanem a kegyelem forrása, Isten személyes és közösséget formáló jelenléte. Ha értünk adott testét vesszük, erıt áraszt lelkünkbe. Ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. (Az úrnapi szentmise prefációjából) Sík Sándor: Jézus a Mátrában (részlet) S idehallom, csendül a csengı Csepp oltárokon odalenn: Három helyen mutattatik be Az áldozat, a vértelen. Csendül a csengı, megy a Jézus, Kapaszkodik a hegyen át: Viszi a pap a köves úton A beteg ember vigaszát. Amikor azt mondom, hogy az Oltáriszentség örökös karácsony a mi számunkra, ezzel azt akarom jelezni, hogy akit mi karácsonykor kaptunk, az a betlehemi Kisded, nem hagyott el minket soha, hanem az Oltáriszentségben örökkön-örökké itt van velünk a földön. (Tóth Tihamér: Oltáriszentség a hit diadala) - Igyekszem egyre többet megérteni a szentmisébıl? - Hogyan tanít a hét közben az ige liturgiája? - A saját áldozatommal törekszem csatlakozni Krisztus áldozatához?

8 8. Egyéni lelkigyakorlat nap délelıtt: Egyház Egy Kr. u. 500 körül kopt nyelven fennmaradt keresztelési hitvallás fogalmazza meg Egyház négy nagy jellemzıjét: egy, szent, katolikus, apostoli. Mindezek pedig a keresztségbıl (baptiszma) fakadnak (vö.: Ef 4,5). Gyermekkorban megkereszteltek számára külön is felfedezendı a keresztség, amit akár el is veszíthettünk volna. A felnıtt számára pedig egy hatalmas megtalálást jelent, mert ténylegesen egy újjászületést él meg. Kereszténynek (Krisztus követınek) lenni tehát feltételezi az Egyházhoz tartozást és a személyes kapcsolatot. Mint az elsı és legfontosabb szentség, ami az üdvösséghez szükséges, úgy az Egyház, mint ıs szentség megalapozza és végig követi az Istenhez tartozásunkat. Szent Pál az Egyházat (ekklészia) szinte a Szentlélek tulajdonságaival ruházza fel (Ef 3,21; Kol 1,24). A katolikus jelzı többet jelent, mint egyetemest. Inkább az egész világon elterjedt, minden idıkben élı, minden kultúrára érvényes és az ember egész életét átfogó értelme van. Vagyis nincs olyan terület, ami ne tartozna a fennhatósága alá, ami ne hordozná az üdvösséget. Mint egy jéghegynek, csak egy része látható és alakítható emberi eszközökkel. A döntı többsége akár egy tıkesúly örök, láthatatlan, de mégis valóságos. A Isten Igéje terjedelmesen tanít az Egyházról: akol, amelynek ajtaja Krisztus (Jn 10,1), Isten nyája (Iz 40,11), Isten szántóföldje (1Kor 3,9), Krisztustól életet kapott szılıvesszı (Mt 21,33). Ugyancsak az Egyház, aminek alapköve Krisztus (Mt21,42), amire az apostolok építenek (1Kor 3,11) és a Szentlélek lakóhelye (Ef 2,19). Az Egyház sajátosságához az ellentmondások is hozzá tartoznak, mert a földön az Úrtól még távol van (2Kor 5,6), de zarándokként járja az útját, és Isten vigasztalja (LG 8) Az Egyház tehát teljesebb és jobban készen van, mint amit a keresztségben felfedezni vagyok képes. És, mert egy, mert örök, mert Istené, ezért így szolgálom az egységet, így keresem a helyemet és így építem. Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek. (Avilai Szent Teréz) Az esztendı minden hónapjában talál az Egyház egy alkalmat, amikor az Egyház édesanyjáról emlékezhet meg. Krisztus Titokzatos Teste így lesz Anya-Szent-Egy-Ház. (Weibl Lipót atya)

9 Egyéni lelkigyakorlat Képes vagyok meglátni a szervezet és az intézmény mögött a szeretet dialógusát? - Elfogadom az Egyházat otthonomnak, mesteremnek, megmentımnek? - Igyekszem tevékeny szolgálatommal építeni az Egyházat? 4. nap délután: Ne féljetek! Megváltottalak Miért a félelem? Mert elutasítottuk az Atya megszólítását. Mert az összefogást a széthúzás váltja fel. Mert képtelenek vagyunk ingyenes adományt elfogadni. Mert kockázatos kilépünk az evilágból. Mert kényelmetlen megbocsátanunk. Mert, mert Ami béke és nyugalom mégis van, az sem a saját érdemünk, hanem Isten ajándéka. Szentlelkével életre kelt, támogat, védelmez és vigasztal. Könyörülj rajtam Uram, gyógyíts meg! (Zsolt 6,3) İrizd meg életem, mentsd meg szolgádat, aki Benned bízik! (Zsolt 86,2) Mindaz, amit Isten teremtett, jó. állapítja meg a kozmoszra és önmagára tekintve a teremtett ember (Ter 1,31). Mégis tele van a szíve bizonytalansággal, kétségekkel. Fél a jövıtıl. Nem lép semerre, mert baj lehet belıle, és akkor nem léphet semerre. Képes félútig járni az életútját. Folyamatosan félreérti a helyzetét. Sokaknak az élete is egy merı félreértés. Roppant konzervatívak, mert alig hiszik el, hogy a még soha elı nem fordult eseménynek lesznek a részesei. Így tartják távol maguktól a feltámadás hitét. Itt élnek köztünk az örök vesztesek. Úgy vélik, hogy velük kezdıdik a világ baja, és szenvedésüknél súlyosabbat még nem hordott a föld. İk azok, akik gyakran olvassák a Prédikátor könyvét: Hiábavalóság, minden hiábavalóság (1,2), de szinte soha nem veszik kezükbe a Filippiekhez írt levelet: Örüljetek! Szüntelen mondom nektek, örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! (4,4) A félelem lila hálóját a dohos pincébıl dobják rájuk. A szálak egyre szövevényesebbek. Álarcot kényszerítenek felvenni. Ezért a felismerhetetlenségbe burkolóznak. Jövıképük utcája elején behajtani tilos tábla éktelenkedik. Barátaik névtáblája helyén csak egy fénykép áll: arctalan tömeget ábrázol. A lehetıségek távcsövének kormozott a lencséje.

10 10. Egyéni lelkigyakorlat Azonban a feltámadt Krisztus üzenete egyértelmő: Ne féljetek! (Mt 28,10) Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. (Mt 28,20) Miközben tudomást veszünk a világ bajáról és együtt járjuk a földi élet zarándokútját (LG 8.), hathatósabban tapasztaljuk meg Isten jelenlétét, mint a bőn fogságát. Ez nem pusztán egy hangulat vagy lelki beállítottság kérdése, hanem a megváltott ember öröme. Olyan szabadság ez, ami még a börtöncellák falai között is mőködött. Olyan drága és értékes az életem, hogy Isten a legdrágábbat, egyszülött Fiát adta értem. Magas az árfolyamom. - Hálás vagyok az Atyának a megváltás ajándékáért? - A hitem és az értelmem megvilágítja a nem ismert tartományt. Küzdök a félelmeimet tápláló sötétség ellen? - Akarok örömben élı, megoldott élető ember lenni? 5. nap délelıtt: Elkötelezıdés Luigi Giussani atya az egyetemi lelkészek rangidıse arra tanított, hogy a modern katolikus egyik zsebében a Szentírás, másikban pedig a napi sajtó legyen. Gyakran az erıszakosok csak azért olyan hatalmasok, mert az igazak gyengék és szervezetlenek. XIII. Leó pápa 1891-ben, a Rerum Novarum kezdető enciklikában fektette le az Egyház társadalmi tanításának alapjait. Boldog II. János Pál Centesimus Annus-a egy százéves keretbe fogta a szabadságon, a személy méltóságán és a szolidáris szereteten nyugvó katolikus tanítást. Közben a pápák így tanítottak: A béke új neve fejlıdés. A munka nem lehet a kizsákmányolás eszköze, hanem egy út a méltóbb emberi élet felé. A gazdasági élet, a munka célja nem lehet az áru, hanem az ember méltóságát kell, hogy szolgálja! Mennyei Atyánk Jézus Krisztusban, Aki az İ képmása (Kol 1,15) véglegesen elkötelezıdött mellettünk. A teremtés óta nincsen semmi, ami távol lenne Tıle, és a megváltás óta nincsen semmi, ami ne tartozna Isten és az Egyház fennhatósága alá. Lehetetlen kiszakítani vagy elkülöníteni bármit is az İ jelenlététıl (vö.: Kol 3,17). A teremtett világnak és abban az embernek fontosabb a megváltott mivolta, mint a bőnös állapota.

11 Egyéni lelkigyakorlat Kettıs hőségben élünk. Egy 2. században keletkezett keresztény irat (Diognétoszhoz írt levél) a keresztényeket két világ polgárainak mutatja be: Testben vannak, de nem test szerint élnek. A földön idıznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a törvényeknek, de életükkel fölülmúlják a törvényeket. (V. 8k) Szabadnak lenni annyit jelent, mint egészen elkötelezıdni Krisztus mellett, az emberek mellett. Az İ példáját követve odaadni magam, magammal fizetni, és ezzel bizonyítani azt, hogy közünk van egymáshoz. Elkötelezett életre készülve - Posztmodern jelszó: Mindent, nekem, de azonnal!... vagy: Tanulj meg várni, hogy érett légy! Tanulj meg győjteni, hogy gazdag légy! (F. Lelotte atya) - Posztmodern jelszó: Jár nekem, mert megérdemlem.... vagy: Mindent megtehetek, de nem minden használ. (Szent Pál) - Posztmodern jelszó: A legfontosabb, hogy valósítsd meg önmagad!... vagy: A barátság csak értékes emberek között lehetséges. (Platon) - Posztmodern jelszó: Semmi nem számít. Csak érezd jól magad!... vagy: Aki elveszíti értem az életét, megtalálja azt. (Jézus Krisztus) - Mi akadályoz abban, hogy felvállaljak embereket a környezetembıl? - Az Egyházban végzett szolgálatomban meglátszik, hogy elkötelezıdtem Krisztus mellett? - Jobbító-javító szándékaimat csak a nyüzsgı aktivizmus, vagy krisztusi szeretet határozza meg? 5. nap délután: Boldogok, boldogok Elérkeztünk a hit és a kultúra, a hit és a létezés, valamint a hit és a közösség forrásaihoz. Tehetnénk olyan összegzéseket, mint az igazságosság, béke, öröm (Róm 14,17) vagy erı, szeretet, józanság (2 Tim 1,7), igazság, hőség, béke (Zsolt 85,14), tudd-hidd-tedd! (Adolph Kolping) és hasonlók. Meglehetısen a nyitottságunktól függ, hogy mit emelünk ki és mit kötünk egy csokorba. Mit tudunk hasznosítani abból az ajándékcsomagból, amit a Szentlélek készített nekünk?

12 12. Egyéni lelkigyakorlat Van elég merészségünk és bizalmunk Istenre pakolni a gondjainkat, és egyre inkább az İ jelenlétében élni? Az İ szemével nézni? Fájdalmainkat, betegségeinket, magányunkat megosztani és Vele együtt megélni? Minden külön értelmezés helyett: Isten boldogságra hív. Ha tudjuk-merjük meghaladni a közhelyeket és Krisztusnak a golgotai perspektívájából nézni a valóságot, akkor, de csak akkor boldogok leszünk (és már most is vagyunk). Boldogok a lélekben szegények, mert mernek lemondani önmaguk birtoklásáról. Boldogok a szelídek, mert a jogos igényüket felváltja az ajándékozás. Boldogok a szomorúak, mert van emberük, aki megvigasztalja ıket. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert nagy szabadságban élnek. Boldogok az irgalmasok, mert van szemük a másik gondjára. Boldogok a tiszta szívőek, mert sem a megtett jóval, sem az elkövetett rosszal nem piszkolják be magukat. Boldogok a békességben élık, mert a lehetıségeik és a vágyaik egy ütemre járnak. Boldogok, akiket Krisztusért üldöznek, mert mernek ellentársadalom lenni és öröm van bennük. Zárókérdések - Miben lettem gazdagabb az elmélkedések során? - Keletkezett hiány, vagy új felismerés bennem? (Különösen az önismeretben.) - Le tudtam simítani minden borzongásomat, szégyenemet és megbántam a bánni valókat? - Milyen konkrét elhatározásokat adott a Szentlélek? (Különösen az önnevelésben.)

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Egyéni lelkigyakorlat 2015. Összeállította: Várnai Péter

Egyéni lelkigyakorlat 2015. Összeállította: Várnai Péter Egyéni lelkigyakorlat 2015. Összeállította: Várnai Péter 1. nap / 1. elmélkedés: Legfontosabb képességeim: nyitott vagyok az igazságra és szeretni tudok Az anyagelvűséggel átitatott világ folyamatosan

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni TE DEUM PALÁNKI FERENC EGRI SEGÉDPÜSPÖK SZENTBESZÉDE Kedves Testvéreim! Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben