I. Általános rendelkezések 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések 1.."

Átírás

1 Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete Hatályos: tól Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.) 35.. és 88..(4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik: I. Általános rendelkezések (1) Jelen rendelet célja, hogy Kökény Község igazgatási területén a lakosság egészségének védelme, valamint Kökény Községben a környezet terhelés mérséklése, a természeti és épített környezet megóvása érdekében a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét biztosítsa, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat, helyi hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket a helyi sajátosságoknak megfelelően biztosítsa. (2) A rendelet hatálya Kökény község igazgatási terültén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) terjed ki. (3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére. (4) A rendszeres szállításba bevont területek jegyzékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (5) A közszolgáltatás: a.) az ingatlanon begyűjtött települési hulladék ( vegyes elkülönítetten gyűjtött hulladék) rendszeres elszállítására, az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe tartozó települési hulladék, valamint zöldhulladék közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtésére és elszállítására, b.) a közterület tisztántartására. (6) E rendeletben a Hulladék tv. 2..-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. 1.. II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 2..

2 (1)A hulladékszolgáltatási közszolgáltatás tartalma kiterjed: a.)az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is, b.)lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól évente két alkalommal összegyűjti és elszállítja, c.)az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, d.)eseti megrendelés alapján az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, e.)gondoskodik az a.) e.) pontokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről és f.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti. 3.. (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Dél-Kom Nonprofit Kft (7632 Pécs, Siklósi u. 52., a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. (2)A Közszolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Közszolgáltató az alvállalkozó igénybevételét köteles az Önkormányzat számára bejelenteni. III. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja. (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik. (2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján és hirdetmény formájában - az Önkormányzatnak tájékoztatást nyújt, aki a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot. (3)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a szerződés írásba foglalásán kívül - a közszolgáltató rendelkezésre állása vagy a közszolgáltatás első igénybevétele hozza létre. (4)A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak (együttesen: vegyes hulladék) szállítása hetenként egy alkalommal történik. (5)A szállítás konkrét napját a Közszolgáltató a honlapján közzéteszi. (1)A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik. (2)A vegyes hulladék elszállítására akkor kerül sor, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el. (3)A vegyes hulladék gyűjtésére alkalmazható gyűjtőedények:

3 literes hulladékgyűjtő edény, 1 fős háztartások esetén 80 literes hulladékgyűjtő edény, használatának feltételei: a.)az önkormányzati igazolása arról, hogy az ingatlanban 1 vagy 2 fős háztartás van, b.)az ingatlan használója rendelkezzen a megfelelő méretű edénnyel. c.)a kisebb edényzet használatára vonatkozó lakossági hulladékgazdálkodási szerződés (módosítás) megkötése. Közszolgáltató által biztosított DÉL-KOM feliratú hulladékgyűjtő zsák (amely kizárólag a többlethulladék gyűjtésére szolgál (4)A tárolóedények beszerzéséről vásárlás vagy bérbevétel útján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. (5)Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, amelyet az ingatlantulajdonos szállítási napon az ingatan elé a (3) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben kellő időben a közterületre kihelyez. (6)A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot kötelezően a Közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható. (7)A közszolgáltató a hulladék elszállítását az ingatlan elől megtagadhatja, ha az ingatlan megközelítéséhez olyan útviszonyok (pl. hó- és síkosság mentesség, illetve egyéb okból járhatatlan közút) állnak fenn, amelyek esetén a közszolgáltató gépjárműveinek balesetmentes közlekedése nem biztosított. Ilyen esetben az Önkormányzat kijelöli a Közszolgáltatóval egeztetve azokat a gyűjtőpontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a közszolgáltató átvegye közterületen a hulladékot azon ingatlanhasználóktól, melyek ingatlanához a közszolgáltató az általa alkalmazott gépjárművel nem tud behajtani. (1)A települési hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítása a 2. sz. mellékletben meghatározott edényzetben és időpontban történik. (2)Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása az elkülönítetten gyűjtött hulladék fajtájaként külön-külön szállító járművel történik. (3)Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására az arra kijelölt napon - akkor kerül sor, ha az ingatlantulajdonos a hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben az ingatlan elé kellő időben közterületre kihelyez. (1)A települési hulladékok közül a lomhulladék szállítása évente két alkalommal történik. A lomelszállítás időpontját a Közszolgáltató tájékoztatója, hirdetménye határozza meg. (2)A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, amely alkalmas a nagydarabos hulladék biztonságos szállítására

4 (3)Az a lomhulladék kerül elszállításra, amelyet az ingatlantulajdonos az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében közterületre kellő időben kihelyez. (4)Lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési vagy bontási hulladék (sitt), a gumiabroncs, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék. 8.. (1)Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatait a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről honlapján és hirdetményi úton értesíti az Önkormányzatot, aki a helyben szokásos módon tájékoztatja az ingatlanhasználókat. (2)Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését követő első szállítási napon teljesíti. IV. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei (1)A Közszolgáltató kötelessége, hogy: a.)a közszolgáltatási szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról, b.)gondoskodjon a hulladék gyűjtő edényzet ürítésének gondos elvégzéséről, c.)amennyiben a gyűjtőedény megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az edényzet saját költségen történő megjavításáról, ha ez nem lehetséges, cseréjéről. d.)amennyiben a Közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe adott gyűjtőedény a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, saját költségén másik gyűjtőedényt biztosítson, e.)honapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyes hulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére, f.)évente a 7.. (1) bekezdésében meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról, g.)az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 6.. szerint biztosítsa, h.)elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(V.10.) Eü.M.rendelet 4.. (3) és (4) bekezdés szerinti feladatokat, így a közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása, a hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése, honlapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni, az ingatlanhasználó vagy az Önkormányzat által tett panaszt kivizsgálni, a javaslatokat megvizsgálni és arról az érintettet 15 napon belül tájékoztatni. 9..

5 (2)A Közszolgáltató joga, hogy: a.)a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként kizárólag többlethulladék gyűjtésére - alkalmazható hulladékgyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is megában foglaló térítést kérjen, b.)amennyiben a vegyes hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyék okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedény kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását, c.)a közszolgáltatási szerződében, illetve a vonatkozó jogszabályok által meghatározott díjakat beszedje, d.)megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében: akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték a szüneteltetés idejére, ha az ingatlanhasználó nem megfelelő, a jelen rendeletben meghatározott hulladékgyűjtő edénybe gépi ürítésre nem alkalmas edénybe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezte el a hulladékot, ha a gyűjtő edényben több hulladékot helyeztek el és emiatt az túltöltött, vagy a gyűjtőedény nem zárható le, és emiatt a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródás nélkül nem lehetséges. ha megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetét, ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési hulladéknak, amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül a tárolóedények matricájának hiánya, illetve sérülése esetén. e.)a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja. V. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 10.. (1) Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy: a.)amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettsége alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott mértékben kívánja igénybe venni), b.)amennyiben az ingatlanhasználó személyében vagy az alkalmazott tárolóedény adataiban változás történik, vagy új ingatlan esetében

6 ingatlanhasználat kezdődik, a változás követő 15 napon belül ezt írásban bejelentse a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap l. napjáig a Közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. c.)a Közszolgáltató által bérbe adott hulladékgyűjtő edényzet átvételét aláírásával igazolja, d.)az ingatlanon képződő háztartási, és háztartásihoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012.(XII.29.) Korm.rendelet 4..-a figyelembe vételével: gyűjtse a hulladékot, a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület használati engedély birtokában közterületen tárolja, a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze, úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza, a hulladék gyűjtésével illetve saját szállítással kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, mindezek érdekében akadályozza meg a hulladék kiszóródását, fertőtlenítéséről terület e.) A települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002(IV.10.) Eü.M. rendelet 4..(1), (2),, (4) bekezdése, valamint 5.. (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembevételével: l./ zárható edényben gyűjtse a hulladékot, 2./ a gyűjtő edényzet rendszeres tisztításáról és gondoskodjon, 3./ a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a megtisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon, f.)a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, a zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve a közterületre helyezze. g.)gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon. h.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak megfizesse, i.)gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő gyűjtő edény alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató járművével való ürítésre. (2)Az ingatlanhasználó joga, hogy: a.)amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, b.)jelezze a hulladékgyűjtő edényzet bérlési szándékát a Közszolgáltatónál,

7 c.)a vegyes hulladék gyűjtő edény űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot a Közszolgáltatótól vásárolt jelölt gyűjtőzsákban, az edényzettel együtt szállításra a közterületre kihelyezze, d.)az ingatlanon képződő háztartási hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt közterület használati engedély nélkül a szállítás napját megelőző órától a szállítás napjának órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja, e.)éljen a közszolgáltató által biztosított meghatározott hulladékfajták elkülönített gyűjtésének és szállításának lehetőségével, f.) joga van arra, hogy az ürítésre kihelyezett edényzetből a hulladékot, illetve a jelölt gyűjtő zsákot a szállításra meghatározott napokon az ingatlana elől a Közszolgáltató elszállítsa, g.)amennyiben a gyűjtő edény megrongálódása a Közszolgáltató által végzett nem megfele4lő ürítés során keletkezik, kérje az edény Közszolgáltató költségén történő 15 napon belüli kijavítását, ha az nem lehetséges, cseréjét, h.) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését, i.)panasszal éljen, javaslatot tegyen a Közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett. VI. A települési hulladék elkülönített gyűjtése 11.. (1) Az ingatlanhasználónak lehetősége van a települési hulladék meghatározott hulladéktípusonkénti (szelektív hulladék) elkülönített gyűjtésére. (2) A szelektív hulladék tárolására kék színű 240 literes hulladékgyűjtő edény szolgál, amelyet a szállítási napokon a Közszolgáltató az ingatlan előtti közterületről ingyenesen - elszállít. (3) A zöldhulladék gyűjtésére a 80 literes barna színű hulladékgyűjtő edény szolgál, amelyet a szállítási napokon a Közszolgáltató ingyenesen elszállít. (4) A szelektív, és zöldhulladék szállítás körét és időpontjait a 2. sz. melléklet tartalmazza. VII. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 12.. (1)Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejövő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a Hulladék tv (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.). Korm. rendelet 4..-ában meghatározott tartalmi követelményeket. (2)Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között létrejövő közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a.)a felek megnevezés és azonosító adatai, amennyiben a közszolgáltatás igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és

8 azonosító adatai is: a felek neve, címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok közül az anyja neve, születési helye és ideje, b.)a szerződés tárgya c.)a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, d.)a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, e.)az ellenérték megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja f.)a szerződés időbeli hatálya, (3)A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szüksége adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradás esetén az ingatlanhasználó köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. (4)A Közszolgáltató jogosult a 12..(2) bekezdés a.) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. VIII. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 13.. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgálgatáson belül: a.) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele folyamatosan kötelező, b.) az a.) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem kötelező, (2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni. (3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlan használót a változás bekövetkezte előtt legalább 15 nappal legalább a honlapján történő közzététellel, illetve az Önkormányzat által a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség teljesítésének rendje IX (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződében egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. (2)Az Önkormányzat a hulladékszállítási díjból kedvezményt nem biztosít. 15..

9 (1) A díjfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008(III.28.). Korm. rendelet 6..(2) bekezdését kell alkalmazni. (2)A közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. (3)A természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat negyedévenként, a gazdálkodó szervezet, illetve költségvetési szerv havonta utólag köteles megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének határidejét és módját a számla tartalmazza. (4)(3) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, mely az írásban be nyújtott kifogást 15 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol. (5)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál nyilvántartásba vett ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó személye az adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napját követő hónap 1. napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó nevére. (6)A díjhátralékok behajtására a Hulladék tv ában meghatározottak szerint kerül sor. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése X (1)Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag a Közszolgáltató részére írásban leadott nyilatkozattal (faxon, levél vagy ) formájában bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. (2) Az ingatlan további lakatlansága estén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés 8 nappal a szüneteltetés lejárta előtt írásban adott nyilatkozattal (faxon, levél vagy formájában) megismételhető. (3)A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele estén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetést visszavonni. (4)Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a Közszolgáltatóval a szerződött fél vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban Közszolgáltatónak bejelenteni.

10 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése XI (1)A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet. (2)Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, ha adataiban változás történt. (3)A Közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani. (4)A Közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve, ha az megszűnt addig, amíg a közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetén a hátralék fennállásáig kezelni. XII. A közterület tisztántartása 18.. (1)Az ingatlan használó köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986.(II.21.). ÉVM -Eü.M. együttes rendelet 6..-ában foglalt előírásokat betartani. (2)A szeméttárolókon kívül illegálisan (bel- és külterületen) elhelyezett hulladékot annak tulajdonosa, vagy ha az nem azonosítható, a lerakás helyének tulajdonosa köteles elszállíttatni. (3)Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti közterületet a közút vonaláig tisztán tartani, a zöldfelület fűnyírásáról gondoskodni, az ingatlanról az úttest vagy a gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok folyamatos nyeséséről gondoskodni. (4)Járdáról a havat hóesés után nyomban, de legkésőbb reggel 6.00 óráig ezt követően, naponta szükség szerint több alkalommal az ingatlan tulajdonosa, használója köteles eltakarítani, és a járda síkosság mentességéről gondoskodni. (5)A közterület síkosság mentesítésére közegészségügyileg veszélytelen, a környezetet nem károsító anyagok kell használni. (6)Az ingatlanon keletkezett hulladékot: szilárd vagy híg szennyező anyagot (szennyvíz, híg trágya stb.) közterületre (közútra, árokba, zártkerti bozótosba stb.) szórni, kiönteni, kivezetni tilos. (7)A szennyvíz telken belüli előírásoknak megfelelő elhelyezéséről és rendszeres elszállításáról a tulajdonos, vagy az ingatlan használója köteles gondoskodni. XIII. Záró rendelkezések

11 19.. (1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2)Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013.(II.25.). sz., valamint 12/2002(XII.14.),7/2011(XII.22.), 7/2009(XII.17.) rendeletekkel módosított 12/2002.(XII.19.). önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról. Kökény, november 1. Farkas Róbert polgármester dr. Barta Zsuzsanna jegyző Záradék: Elfogadta Kökény Kihirdetve november. Dr. Barta Zsuzsanna jegyző Község Önkormányzata november 13.-i ülésén.

12 1.sz. melléklet A rendszeres hulladékszállításba bevont területek: Alsó köz, Dózsa György u. Erdőszél u. Felső köz, Felsőhegy u. Guvno dűlő, József Attila u. Kossuth L. u. Petőfi S. u. K ö k é n y A hulladékot a szállítás napján reggel 6.00 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé. 2.sz. melléklet Az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítása:

13 Kék 240 literes gyűjtőbe helyezhető újrahasznosítható hulladék: papír, különféle műanyagok, fémtartamú csomagolóanyagok. Szállítás: páratlan héten szombati napokon Barna 80 literes gyűjtőbe a komposztálható kerti hulladék gyűjthető: fű, nyesedék, összevágott ágak Szállítás: páros héten szombati napokon. A hulladékot a szállítás napján reggel 6.00 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé.

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról (egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a szelektív hulladékgyűjtésről szóló 34/2012. (X. 25.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 42/2012. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben