I Munka Törvénykönyve I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I Munka Törvénykönyve I"

Átírás

1 Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, 1. felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése A szabályozást előíró és ellenőrző szervezetek ismertetése Balesetveszély Kockázatelemzés Foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladata MUNKAVÉDELEM: a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. CÉLJA, FELADATA: A dolgozók egészségének és testi épségének megóvása, a munka közben fellépő ártalmaktól, és a biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények biztosítása Munkavédelmi szabályozás jogi háttere SZABÁLYOZÁSI RENDSZER ( HIERARCHIÁJA ) Alkotmány I I Munka Törvénykönyve I I,1992. évi Munkavédelmi Törvény 1993.évi XCIII.tv. 1?Népjóléti Miniszteri Rendeletek? Munkaügyi Miniszteri Rendeletek? Biztonsági Szabályzatok? Szabványok? Munkáltatói, helyi szabályozások MvSz, stb. Követelmények helyi meghatározása Veszélyforrások megállapítása Egyéni védıeszközök juttatásának belsı rendje Mentési terv, stb Gépkönyv Használati- és kezelési utasítás Technológiai dokumentáció leírás, Munkahelyi utasítás Munkavédelem szervezetei

2 ORSZÁGGYŐLÉS? KO RM ÁNY M UNKAVÉDELM I KÜLÖ N BÖZİ ÁG AZATOK BÍZOTTS ÁG M INIS ZTÉRIUM AI? HATÓSÁGI JO GKÖ RRE L RENDELKEZİ FELÜGYELETI SZERVEK:?. Országos M unkabiztonsági és A dolgozók munkavédelm i? M unkaügyi Fıfelügyelıség képviselıje vagy m unkahelyi ( OM M F ) m unkavédelmi bizottság? Állami Népegészségügyi és 20 fı kollektíva után 10 fıbıl Tisztiorvosi szolgálat (ÁNTSZ ) 1 fı. 3 fı után B ízottságot? Közlekedési Felügyelet (KFF) hoznak létre? M agyar Bányászati Hivatal (M BH)? M őszaki Biztonsági Fıfelügyelet (M BF) GAZDÁLKODÓ SZERVEZETE K VEZETİ I?? ( m unkáltatók ) Feladata:? G azdálkodó szervezetek? Jogában áll a dolgozókat képviselni? m unkavédelem m el foglalkozó? Döntéselıkészítésben résztvenni felelıse vagy csoportja,? Jogosult tájékozódni, vélem ényt M unkavédelm i vezetı nyilvánítani, m unkavédelem m el foglalkozó? M unkáltatónál m unkavédelm i szakem ber, akinek foglalkoztatása egy ügyben tárgyalni gazdálkodó szervezet tevékenységének? M eggyızıdni, hogy teljesülnek-e. veszélyességi osztályától a dolgozó egészségét nem veszélyeztetı és a dolgozók létszám ától függ m unkavégzés követelm ényei.? A VESZÉLYEZTETETTSÉG: azt fejezi ki, hogy adott munkahelyen egy dolgozót milyen valószínűséggel fenyegeti a káros változás lehetősége. A MUNKABIZTONSÁG: a veszélyeztetettség ellentéte, a munkakörülmények olyan állapota, amely mellett meghatározott valószínűséggel kizárt a veszélyek érvényesülésének lehetősége.

3 M U N K A V É D E L E M T E R Ü L E T E I B a le s e t e lh á r ít á s M u n k a e g é s z s é g ü g y ( B iz t o n s á g t e c h n i k a ) F e la d a t a : a f o g la lk o z á s i F e la d a t a A b a le s e t e k m e g e lő z é s e b e t e g s é g e k é s e g y é b A b iz to n s á g te c h n ik a m in d a z o n e s z k ö z ö k, m u n k a k ö r ü lm é n y i k á r o s o d á s o s z a b á ly o z á s o k, in té z k e d é s e k ö s s z e s s é g e, m e g e lő z é s e a m e ly e k e t a b b ó l a c é lb ó l a lk a lm a z n a k, h o g y a fe n n á lló v a ló s v e s z é ly e k h a tá s á t e lh á r í ts u k, v a g y le g a lá b b is k o r lá to z z u k. T U D O M Á N Y Á G A K A z e lm é le t i tu d o m á n y á g a k a d o lg o z ó m u n k a k ö r ü lm é n y e i t, m u n k a f e lté t e le it, s h a tá s á t v iz s g á lj a, a m u n k a s z e r v e z é s t, a m u n k a s z o c i o ló g iá t is f e lh a s z n á lv a.? M u n k a é le tta n? M u n k a lé le k ta n? M u n k a e g é s z s é g ta n T ö r v é n y e k? M u n k a s z e r v e z é s A lk o t m á n y id e v o n a tk o z ó? M u n k a s z o c i o ló g ia s z a b á ly o z á s a P l. M u n k a v é d e lm i T ö r v é n y X C II I. t v. M u n k a tö r v é n y k ö n y v e K o r m á n y r e n d e le t e k ( s z a k m a i v é g z e tts é g rő l) M in is z t e r i r e n d e le t e k ( t v. v é g r e h a j tá s i r e n d e le t e i ) S z a b v á n y o k H a z a i M s z. N e m z e tk ö z i IS O H e ly i s z a b á ly o z á s o k M u n k á lta tó i s z a b á l y o z á s o k M v S z, K o lle k t í v s z e r ző d é s, s tb.

4 2. Ismertesse a munkahelyek kialakításának szabályait, az egyéni védőfelszereléseket és a munkáltató munkavédelmi feladatait! Munkahely mérete A munkahely klímája Világítás, padozat Pihenőhelyiségek, nyílászárók, vészkijáratok Közlekedési utak, folyosók, biztonsági jelzések Kézi anyagmozgatás Munkabiztonsági szaktevékenység Veszélyességi osztályok Üzembehelyezési eljárás Egyéni védőfelszerelések A munkáltató munkavédelmi feladatai Üzemek felépitése, berendezése Új üzemeket általában a kijelölt ipari övezetben létesitenek. Az ipari övezetek helyét úgy kell kijelölni, hogy a közelben lévő lakóterületeket ne kárositsák. Ennek megfelelően mindig a lakóterületek essenek az uralkodó szélirány felé (a levegőszennyezés megakadályozása érdekében). Folyók mentén a lakóterületek mindig a folyás iranyában feljebb feküdjenek az ipari létesitményeknél (a vízszennyezes megakadályozása érdekében). Ha szükséges, a lakóterületek és az üzemek közé védőövezetet (erdő, park) kell létesiteni a lakók védelme érdekében. Az üzemi épületek között megfelelő közlekedési és anyagszállitási utakat kell létesiteni. A létesitéskor a munkavédelmi és közlekedésbiztonsági követelményeket egyaránt figyelembe kell venni. Az üzemek létesitésével egy időben biztosítani kell a dolgozók részére megfelelő szociális létesitményeket is (öltöző, mosdó, fürdő, étkező). A műhelyek kialakitásánál, méretezésénél figyelembe kell venni a végzendő munka jellegét, a technológiai (termelő) berendezések által elfoglalt terület nagyságát, a gépek kezelési helyigényét, a szállítási és közlekedési utak területét, az anyaglerakó helyek méreteit. Műhely szellőztetése Zárt térben elegendő mennyiségű és minőségű levegőt kell biztosítani, figyelembe véve az ott dolgozók munkavégzését. A szükséges friss levegő mennyiségét az ott dolgozók száma, munkavégzése, a technológia, a műhelyméret befolyásolja. A szellőztetéssel párhuzamosan gondoskodni kell a fűtésről. ( Esetleg meleg levegő befúvása) A szellőztetés lehet: Túlnyomásos pl. laboratórium

5 Depressziós pl. veszélyes térből az anyag ne jusson ki Kiegyenlített Mesterséges szellőztetésen kívül a természetes szellőztetés lehetőségét is biztosítani kell. Szellőztető berendezés meghibásodása esetére megfelelő riasztórendszert kell kiépíteni. Aluljáróba, átjáróba, lépcsőházba, padlásra szellőztetni tilos. Gázos-bűzös levegőt tetőtér fölé kell juttatni. Táj.-és természetvédelmi érdekeket nem sérthet. Friss levegő vétele a legkevésbé szennyezett helyről történjen. Huzat megelőzése érdekében a légsebesség értéke nem haladhatja meg ülőmunka esetén 0,1 m/s értéket könnyű fizikai munka 0,2 m/s értéket. melegüzemi munka 1.0 m/s melegüzemi nehéz fizikai munka 1.5 m/s Műhely fűtése A munkahelységben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. Ha a klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt kell alkalmazni, ill. védőitalt adni. A hőmérséklet a munkavégzés teljes időtartama alatt megfelelő kell legyen. Olyan ablakokat, üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és munkahely jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős napsugárzás hatásait. Könnyű fizikai munka: Celsius fok. Közepesen nehéz fizikai munka: Celsius fok, Nehéz fizikai munka: Celsius. A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy ne idézhessék elő a munkahelyi légtér szennyezését, ill. a munkavállalók túlzott felmelegedését vagy lehűlését. Ha a klímakörnyezet kedvezőtlen, munkaszervezési intézkedéseket kell tenni: pl. óránként 5 vagy 10 perces pihenőt kell biztosítani. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 %-ánál hosszabb időtartamban szabadtéri helyen + 4 Celsiust, illetve zárttéri munkahelyen a + 10 Celsiust nem éri el. 24 Celsius feletti hőmérséklet esetén legalább félóránként védőitalt kell biztosítani Ez lehet fokos víz, szükség esetén só pótlását is biztosítani kell. Hideg munkahelyen + 50 fokos teát kell biztosítani, és ahhoz a létszámnak megfelelő poharat.

6 Munkahely megvilágítása A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő megvilágításra vonatkozó követelményeket. A lehelőséghez képest biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő természetes fényt. Fény szükséglet: lux a munkajellegétől függően. A mesterséges megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell. A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és átjárók világítóberendezéseinek kialakítása és elhelyezése nem jelenthet balesetveszélyt az ott dolgozókra. Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges megvilágítás váratlan megszűnése veszélyeztetheti a munkavállalót, automatikusan működésbe lépő megfelelő erősségű biztonsági világítást kell biztosítani. A megvilágítás akkor jó: a megvilágítás megfelelő erősségű, káprázatmentes, megfelelő árnyék- és színhatású, térben és időben egyenletes, egészségre nem ártalmas, gazdaságos és üzembiztos, esztétikus és könnyen karbantartható. Egyéni védőeszközök: Minden olyan eszköz vagy berendezés, amely egy személy által viselhető, illetve hordható és amely a személy egészségét vagy biztonságát nem veszélyezteti. Kiválasztás szempontjai: a veszély- és ártalom típusa a veszély- és ártalom mértéke a környezet hatása a megfelelő minőség és forma végzett munka jellege rendelkezik-e minősítő bizonyítvánnyal rendelkezik-e vizsgálati jellel rendelkezik-e használati utasítással kéz (kesztyű, speciális kesztyű) láb (lábszárvédő, fémbetétes cipő). fej (arcvédő, sisak) Test (kötény) hőhatásra, sugárzásra, maró hatásra, mérgezésre stb., speciális védőfelszerelések.

7 3. Ismertesse a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelezettségeit! Jogok és kötelezettségek Balesetek (a baleset fogalma, okai, kivizsgálása) Foglalkozási ártalmak Foglalkozási megbetegedések Baleseti ellátás, rehabilitáció A MUNKÁLTATÓ ÉS MUNKAVÁLLALÓ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE MUNKÁLTATÓ Kötelezettségei Munkavédelmi vezetıt kinevezni megköveteni munkavédelmi bizottságot, ırhálózatot Jogai Jogosult létrehozni. Egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeit megteremteni. Meggyızıdni a munkavédelmi szabályok ismeretérıl, és betartásáról. Biztosítani a védıeszközöket, azok karbantartását, javítását és pótlását. A helyi munkavédelmi feladatokat meghatározni a helyi szabályzatokat, utasításokat elkészíteni Meggyızıdni a munkakörülmények megfelelıségérıl (ellenırzés, napi szemle, biztonsági szemle megtartása A rendellenességeket kivizsgálni. A munkavédelmi oktatásokat, vizsgáztatásokat megtartani A baleseteket kivizsgálni, intézkedést megtenni. Veszély esetén munkát leállítani, felfüggeszteni. MUNKAVÁLLALÓ

8 Kötelességei Jogai Munkavégzésre alkalmas állapot megfelelı Szükséges ismeretek elsajátítása munkakörülményeket elıírt vizsgálatokon való részvétel biztosítását. védıeszköz használata lehetıséget megkövetelni. szabályok betartása, betartatása munkát megtagadni. elsısegélynyújtás és a veszély megszüntetése tıle elvárhatóan. Rendellenesség, hiányosság, baleset jelentése. megkövetelni a védıeszközök oktatási veszély esetén a Baleset fogalma: A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást illetve halált okoz. A baleset meghatározó elemei: a külső hatás (a szervi betegségekből következő esetek, például: infarktus, agyvérzés nem sorolhatóak ide); a sérült akaratától független (ezért nem baleset az öncsonkítás, az öngyilkosság); hirtelen következik be (nem folyamatosan ható egészségkárosodás következménye, mint például a halláskárosodás). Baleset okai:

9 Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás amely: a munkavégzéssel, foglalkozással kapcsolatos, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszihoszociális és ergonómiai tényezőkre vezethető vissza. A munkavállalónak az optimálisnál nagyobb igénybevételének következménye. Foglalkozási ártalmak: fizikai hőenergia, csúszás, éles sarok, villamos energia, leesés, stb: - kémiai: mérgező és maró anyagok, ingerlő anyagok. - biológiai: mikroorganizmusok (rovarok, veszettség stb.) - fiziológiai (szpichés) sugárzó, oxidáló, gyúlékony, fertőző, rákkeltő, mutagén, utódkárosító, levegő nyomása stb. kiporzás.

10 Balesetek bejelentése, kivizsgálása: A baleseteket a munkáltató köteles haladéktalanul bejelenteni: súlyos baleset esetén az OMMF baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének. Amennyiben a baleset nem esik a súlyos kategóriába, úgy ez a kötelezettség a helyi nyilvántartásra, és a tárgyidőszak szerinti jelentésekre korlátozódik. A munkabalesetekről a munkáltatónak nyilvántartást kell vezetni, melyben részletesen szerepeltetni kell a vonatkozó adatokat. Legfontosabb adatok: a balesetet szenvedett munkaköre, beosztása; baleset időpontja, helyszíne, jellege; esemény pontos leírása; a balesetes ellátására tett intézkedés; szükséges további intézkedések, ezek határideje. Nyilvántartások: Baleseti napló, - mely általában a munkavégzés helyszínén található - ebben időrendi sorrendbe bevezetésre kerülnek az adott területen történt kisebb-nagyobb balesetek. Munkabaleseti nyilvántartás, melybe a keresőképtelenséget illetve halálos baleseteket vezetik be. Munkabalesetek összesítő jelentése, mely a három napon túli keresőképtelenséget és halált okozó baleseteket tartalmazza és a naptári év végén a főhatóságnak megküldendő baleseti jelentések egyik alapdokumentuma. Baleseti jegyzőkönyv: A jegyzőkönyv a következő adatokat tartalmazza: A MUNKÁLTATÓ neve, címe, irányítószáma, telefonszáma Statisztikai számjele A SÉRÜLT neve (leánykori neve) Anyja neve A sérült születési helye, neme, születési év hó, nap Munkaköre A baleset időpontja (24) órás számítás szerint A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA (így különösen: Hol és milyen tevékenységet végzett a sérült a baleset idején? Hogyan történt a baleset? Volt-e szerepe a munkaeszköznek, anyagnak, környezeti vagy személyi tényezőnek?) Baleseti sérülés, mérgezés és külső okok következményei (A felügyelet tölti ki!) A baleset súlyossága ( napos munkakiesés, 2. 3 napon túl gyógyuló, 3. csonkulásos, 4. halálos) A védő- és jelző berendezések, egyéni védőeszközök alkalmassága Milyen INTÉZKEDÉS szükséges a hasonló balesetek megelőzésére A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE, egyéb észrevételek, megjegyzések A MUNKÁLTATÓ neve és aláírása Kelt, PH 4. Ismertesse a munkabiztonságot alapvetően befolyásoló tényezőket!

11 Munkaeszközökre, munkakörülményekre vonatkozó általános követelmények Munkahelyi magatartás általános szabályai (rend, higiénia, alkoholfogyasztás) Biztonsági berendezések, védőburkolatok (potenciális veszély jelei, veszélyes tényezők) A biztonságtechnika feladata a gép veszélyforrásai hatóképességének csökkentése, esetleg megszüntetése, valamint a veszélynek kitett munkavégző védekezésének segítése. Potenciális veszélyforrások: A baleseteknek számtalan oka lehet. Ezek közül a legáltalánosabbak: szerkezetkialakítási hiba: amikor bizonyos munkaeszközt, vagy környe zetet (pl. padozat, lépcső, csatlakozók) hibásan alakítanak ki, gyakrabban nem tökéletesen javítanak meg; védőeszköz, védőfelszerelés hiánya, vagy nem használata: elektromos munkánál védőbakancs hiánya, magasban végzett munkáknál biztonsági rögzítő eszközök stb.; gondatlanság, ha a műszakot átadó nem kapcsolja ki a szükséges gépeket, berendezéseket, áramforrást; a műszakot folytatónak erről nincs tudomása stb.; figyelmetlenség, amikor semmiféle szabályt nem szegtek meg, csak a dol gozó elgondolkodik, de a munkát közben nem hagyja abba. így előfordulhat pl., hogy belenyúl egy forgó szerkezetbe stb.; hozzáértés hiánya; amikor valaki elvállal olyan munkát, melyhez nem ért, és nem él azzal a jogával sem, hogy oktassák ki erre a munkára; hirtelen meghibásodás, mint például egy elpattant ékszíj, egy rövidzárlat, kilazult alkatrész stb. okozta baleset; időjárás okozta problémák, köd, vihar, frontok stb., melyek nehezítik, vagy lehetetlenné teszik a biztonságos munkavégzést; a dolgozó hirtelen rosszulléte, melynek kimenetele kétséges; baleseti oktatás elmulasztása, amikor is a munkát végző nincs tudatában a veszélynek; szándékosság, ez azonban már bűncselekménynek minősül, ezért ezzel nem foglalkozunk. Biztonsági berendezések feladatai és típusai A biztonsági berendezések a gépeken alkalmazott mindazon berendezések, amelyeknek elsődleges célja: a személyi sérülések megelőzése, a balesetveszély valószínűségének vagy hatóképességének csökkentése, esetleg a bekövetkezett sérülés súlyosságának enyhítése.

12 A biztonsági jelleg feltétele, hogy a berendezésnek semmi funkciója ne legyen a gép tervszerű működése és szabályszerű kezelése során. A munkahelyi magatartás betartása a dolgozó, munkavállaló kötelessége! Adott munkaterületen csak az a dolgozó tartózkodhat, akit oda beosztottak. Csak azt a munkát végezheti, amivel megbízták. Csak azokat a gépeket, szerszámokat használhatja, amelyek kötelességszerűen szükséges munkája elvégzésére, és használatára megkapta a balesetvédelmi oktatást. Tilos minden olyan magatartás, mely a biztonságos munkavégzést akadályozza (játék, fegyelmezetlenség, vita, zavarás). Tilos a munkahelyre szeszesitalt bevinni, munkaidő alatt fogyasztani, illetve ittasan a munkahelyre beengedni. A munkahelyen a rendet, tisztaságot betartani. Fokozottan veszélyes munkahelyre csak az oda beosztott dolgozó tartózkodhat. Idegeneknek belépni, illetve azon a területen tilos. Veszély elhárítása, elsősegélynyújtás, gazdasági kár elhárítása esetén a dolgozó köteles tőle elvárható szinten cselekedni, melynél az alábbi szempontok kell figyelembe venni: Életbiztonság (életmentés, elsősegélynyújtás, baleset bejelentés a súlyosság figyelembe vételével). Vagyonbiztonság A veszély, hiba behatárolása (okok felderítése) A veszély továbbterjedésének megakadályozása A biztonságos üzem (állapot) visszaállítása 5. Ismertesse a kollektív védőeszközöket és a biztonsági szín- és alakjeleket! Kollektív védőeszköz fogalma, feladata Kollektív védőeszközök fajtái (megoldási formák)

13 A kollektiv védőeszközökkel szemben támasztott követelmények Fényjelek, felületi színjelek (szinek alkalmazásának jelentősége, hatásuk a munkát végzőkre) Tiltó alakjelek, Veszélyre figyelmezteteő jelek, Útbaigazító jelek, Tájékoztató jelek a kollektív védőeszköz hatása a hatótávolságon belül minden személyre kiterjed (például: érintésvédelem, védőburkolat, hőszigetelő burkolat); A biztonsági berendezések feladatai: Annak megakadályozása, hogy valamely gép működése műszaki hiba vagy helytelen kezelés következtében a szabályostól veszélyes módon eltérjen. erre szolgálnak a folyamatkorlátozó berendezések. A folyamatkorlátozó biztonsági berendezések tervezésekor fontos szempont, hogy a berendezések védelmi képességének csökkenése, valamilyen módon hasson a védett folyamatra: vagy állítsa le azt vagy jelezze a kezelőnek. Annak kizárása, hogy a veszélyforrás és a személy (gépkezelő) egymással érintkezésbe kerüljön erre szolgálnak a védőburkolatok Annak biztosítása, hogy a veszély fellépte vagy fokozódása esetében a legcélszerűbb ellenintézkedés minél gyorsabban és biztonságosabban megtörténjen erre szolgálnak a vészberendezések.

14

15

16 6. Ismertesse a balesetvédelmi szempontok figyelembevételével a gépi berendezések üzemeltetés közbeni ellenőrzését, felügyeletét, karbantartását és a tartályokban, aknákban, valamint a magasban való munkavégzés szabályait! Gépi berendezés üzemeltetésre vonatkozó személyi feltételek Gépi berendezések indításának szabályai Működő gépi berendezések felügyelete, ellenőrzése Üzem közbeni karbantartás, hibaelhárítás Tartályban, aknában végzendő munka megkezdése előtti, alatti és utáni teendők Magasban végzett munkák elvégzésének szabályai, leesés, lezuhanás elleni védelem eszközei Gépi berendezés üzemeltetésre vonatkozó személyi feltételek XC1II. törvény A munkavállaló csak olyan személyi munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátására megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik Foglalkoztatása egészségét, testi épségét nem veszélyezteti Foglalkoztatása utódaira veszélyt nem jelent Más egészségét nem veszélyezteti, orvosi vizsgálaton alkalmasnak bizonyult A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelyek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az ENV-BMV szükséges ismeretek, készséggel és járatossággal Egyes veszélyes munkafolyamatokat csak meghatározott szakképzettséggel illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti Traktorvezetés személyi feltételei A traktort üzemeltető gazdaság vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy a gépet csak olyan személy üzemeltetheti /kezelheti és vezetheti/, aki: - traktorvezetői jogosítvánnyal rendelkezik. - szellemi képességének és ítélő képességének teljes birtokában van - szeszes italt és egyéb kábító vagy bódító szert - ilyen hatást kiváltó gyógyszert nem fogyasztott, ill. ezeknek hatása alatt nem áll, - a traktor működésével elvileg és gyakorlatilag tisztában van, s kellőképpen ismeri azt. Elsajátította a traktor kezelési és karbantartási utasításban foglaltakat, különös tekintettel a kezelési és karbantartási utasításnak a traktor biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókra. A traktorvezetőnek munkavédelmi és tűzrendészeti oktatáson kell részt venni, az oktatás anyagában a traktor biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések legyenek. A traktorvezetőt be kell számoltatni szerzett ismereteiről, majd mérlegelni kell, hogy feladatát képes-e ellátni

17 Gépi berendezések indításának szabályai Működő gépi berendezések felügyelete, ellenőrzése Üzem közbeni karbantartás, hibaelhárítás A traktorok üzembeállítása előtt tüzetesen tanulmányozzuk át a traktorhoz mellékelt kezelési és karbantartási utasítást. A kezelési és karbantartási utasításban lévő különösen a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó előírásokat kötelezően be kell tartani! A traktort a kezelési és karbantartási utasításban foglaltak szerint kell bejáratni, üzembe állítani, üzemeltetni, kezelését és karbantartását, ill. az üzemeltetés során adódó kisebb meghibásodásokat az un. futó javításokat elvégezni, A traktor üzemeltetésekor keletkező nagyobb meghibásodások javításához, melyek elvégzéséhez műszerekre, nagyobb szakmai felkészültségre van szükség, a traktort feltétlenül szakműhelybe kell vinni, és a javító munkát szakemberekkel kell elvégeztetni. Tartályban, aknában végzendő munka megkezdése előtti, alatti és utáni teendők - Egyszemélyi felelős kijelölése - Munkát írásban kell kiadni - Munkaterület kijelölése, illetéktelenek távoltartása - Munka közben állandó figyelem biztosítása a bent dolgozóra. Min. 2 személy a bent dolgozóval azonos védőfelszereléssel. - Alkalmassági vizsgálat: Tériszony kizárása Magasban végzett munkák elvégzésének szabályai, leesés, lezuhanás elleni védelem eszközei - A dolgozó biztonságos feljuttatása (létra, felvonó, emelőszerkezetek) - Szabványnak megfelelő munkaberendezések biztosítása, azok előírásnak megfelelő felülvizsgálata - Alkalmassági vizsgálat: Klautrofóbia

18 7. Ismertesse az elektromosság biztonságtechnikáját és a villámvédelmet! Az elektromos áram élettani hatása Az elektromos berendezések létesítésének szabályai Az érintésvédelem fogalma, feladata, osztályai Érintésvédelmi módok Érintésvédelmi felülvizsgálat Elektromos berendezések üzemeltetési szabályai Villámcsapás elleni védekezési módok Az elektromos áram élettani hatása Az ember szervezetén átfolyó áram károsító hatása - hőhatás - elektrokémiai hatás - elektrodinamikai hatás Könnyű ingereket, égést, helyi görcsöket és halált okozhatnak Az elektromos berendezések létesítésének szabályai Minden villamos árammal működő gépet, villamos berendezéssel kell ellátni ( ez a gép karmestere), amely tartalmaz: - Biztonsági- vagy vészkikapcsoló: működtető része vörös - Főkapcsoló: teljes gépet lekapcsolja - Jelzőlámpák - Vezetékek színjelölése - Érintésvédelmi mód kialakítása Az érintésvédelem fogalma, feladata, osztályai Veszélyes érintési feszültség elleni védekezési mód. Feladata: - érintési feszültség megengedett értékre való korlátozása - hibás berendezés lekapcsolása - megakadályozza az üzem közbeni érintési lehetőséget - Osztályai: 0, I, II, III Érintésvédelmi módok: - Elszigetelés - Védőelválasztás - Védőföldelés - Törpefeszültség - Nullázás - Feszültség védőkapcsoló - Védőhálózat Elektromos berendezések üzemeltetési szabályai - Munkavégzés csak acélnak megfelelő, kifogástalan állapotban lévő géppel végezhető - Nem szabad a testen, ruhában olyan tárgyat tartani, amelyek áram hatására balesetveszélyessé válhatnak - Figyelmeztető táblákat jól látható helyre kell kitenni - Dolgozókat balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni

19 - Ájulásra hajlamos, ingadozó vérnyomású, testi hibás, színvak nem dolgozhat villamos árammal. Ezt orvosi vizsgálat is alátámasztja - Villamos árammal végzendő munkára, külön írásbeli megbízást kell adni Villámcsapás elleni védekezési módok - Villámhárító berendezések részei: Felfogó Levezető Földelés Vizsgáló összekötő

20 8. Ismertesse a munkalélektan és ergonómia szerepét, feladatát! Fogalma, feladata Munkatípusok (fizikai, szellemi) Fizikai munka és energiaszükséglete Szellemi munka és energiaszükséglete Szervezet alkalmazkodása a terheléshez A munkateljesítményt befolyásoló tényezők A munka megszervezésének élettani szempontjai Munkalélektan fogalma, feladata A különböző lelki jelenségeket vizsgálja munka közben vagy a munkából eredően. Feladata: Vizsgálja, hogy a pszichikum (személyiség) hogyan hat a munkavégzésre Képesség, jártasság, készség Intelligencia, vérmérséklet Ergonómia fogalma: Elvek, modellek és módszerek alkalmazása a munkavégzés hatékonyságának növelésére, a munkát végző ember igénybevételének csökkentésére. Munkatípusok (fizikai, szellemi) - Fizikai munka és energiaszükséglete: könnyű-, közepes-, nehéz fizikai munka Alapja az izomműködés, amely lehet Dinamikus (kalapálás) Statikus ((izmok mozgás nélküli egyirányú igénybevétele) - Szellemi munka és energiaszükséglete: Idegi megterhelést jelent Az agyvelőt terheljük meg Megismerés Érzelem Akarat Szervezet alkalmazkodása a terheléshez Alkalmazkodóképességet meghaladó igénybevétel fölött a szervezet elfárad Ez lehet: - Fizikai elfáradás ( bizonyos izmokra, izomcsoportokra hat) - Szellemi elfáradás (nagyobb mértékű, egész szervezetre kihat) A munkateljesítményt befolyásoló tényezők - A munka jellege és terhelés mértéke - A munkavégzés ritmikussága - A monotónia mértéke - Munkaszervezés (pl. szünetek) - Munkakörnyezet komfortossága - A dolgozó állóképessége, intelligenciája, életkora stb.

21 9. Ismertesse a munkalélektan szerepét a munkatevékenységek végzésében! Munkalélektan tárgya (személyiség, magatartás, értelmi képesség, intelligencia, rátermettség, hajlam, képesség) Balesetek keletkezésének lélektani okai (tudatos cselekvés, veszélyezettség, veszélytudat, védettség) Munkabiztonság közösségi feltételei Alkoholfogyasztás, drog, munkabiztonság Munkalélektan tárgya (személyiség, magatartás, értelmi képesség, intelligencia, rátermettség, hajlam, képesség) - Személyiség: Az ember tulajdonságainak tartós készlete, meghatározza egyediségét, viselkedését, gondolkodását melankólikus (depressziós) kolerikus (ingerlékeny) szangvinikus (derűlátó) flegmatikus (nyugodt, közönyös - Magatartás: Az embert általánosan jellemzi, a személyiségjegyeket és a helyzethez való alkalmazkodást jelenti, megnyilvánulásait viselkedésnek nevezzük - Értelmi képesség: Az ember értelmi tevékenységének alapja - Intelligencia: Olyan veleszületett tulajdonság, amely képessé teszi az embert a dolgok megértésére, kombinatív gondolkodásra, új iránti igényre, problémamegoldásra. - Rátermettség: Bizonyos tevékenységhez való alkalmasságot és annak tudását jelenti. - Jártasság: Gyakorlással alakul ki - Készség: Jártasságból alakul ki, a munkavégzés automatikussá válhat, ami baleseti forrás lehet Balesetek keletkezésének lélektani okai (tudatos cselekvés, veszélyezettség, veszélytudat, védettség) - Magatartásbeli hiba - Az irányító tevékenység működési zavara - Biztonsági előírások be nem tartása (tudatlanságból, engedetlenségből) - Figyelem elterelődés - Pánikállapot Munkabiztonság közösségi feltételei - Vezetői feltételek: Vezetői és szakmai rátermettség, emberismeret, együttműködés, gyakori ellenőrzés - Munkaközösségek feltételei:

22 Alkalmazkodás a munkatársakhoz és vezetőkhöz, összehangoltság a munkában, versengés kizárása mind teljesítményben, mind anyagiakban, vakmerőség kizárása csoporton belül és csoportok között, csoporton belül aránytalan munkamegosztás és terhelés kizárása 10. Ismertesse a tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb jogszabályokat, rendelkezéseket, tűzvédelmi feladatokat és tűzveszélyességi osztályokat! Tűz elleni védekezés szükségessége Tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb törvények, rendeletek és utasítások ismertetése Tűzvédelmi feladatok (megelőzés, oltás, vizsgálat), azokat ellátó szervezetek, személyek Tűzveszélyességi osztályok (A,B,C,D,E), osztályba sorolás Tűzállósági fokozatok Tűz elleni védekezés szükségessége Minden állampolgár kötelessége a tűzbiztonság betartása: - Megelőző tűzvédelem: a tűz keletkezésének feltételeit zárja ki - Mentő tűzvédelem: keletkezett tűz káros hatásainak csökkentése Tűzgátlás: átterjedés megakadályozása Tűzoltás Személy és vagyonmentés Felderítés elősegítése Tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb törvények, rendeletek és utasítások ismertetése Hazánkban jelenleg a következő a tűzoltóságra és a tűzvédelemre vonatkozó alapvető, miniszteri és magasabb szintű jogszabályok vannak érvényben: az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, a belügyminiszter 34/1996.(XII.29.) sz. rendelete, a tűzvédelmi berendezések használatáról a belügyminiszter 35/1996. (XII.29.) sz. rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. Általános tűzvédelmi szabályok Minden állampolgár alapvető érdeke a tűzvédelmi rendelkezések ismerete, megtartása és megtartatása. Alapvető elvárás az állampolgárokkal szemben, hogy úgy éljenek, dolgozzanak, tanuljanak és viselkedjenek, hogy a tüzek keletkezését megelőzzék. Erre neveljék a közvetlen környezetükben élőket, családtagjaikat, dolgozó- és tanulótársaikat és mindazokat, akikkel valamilyen módon érintkeznek.

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit!

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Információtartalom vázlata: Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I Munka Törvénykönyve I

I Munka Törvénykönyve I 1. 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 50-06/1 Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Általános laboráns Laboratóriumi technikus

Általános laboráns Laboratóriumi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6200-11/2 Munka-, környezet-

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma Tűzoltó 2006-ban Mutnyánszki Tibor tű. főhadnagy 2006-ban 10216 napot töltöttek a sérültek betegállományban. Ebből 2006-ban a katasztrófavédelem hivatásos szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Képfeldolgozás laboratórium 2012-02-09 Előírás, hogy a hallgatók is megismerjék azokat a tűzvédelmi, munkavédelmi biztonsági előírásokat, valamint magatartási szabályokat,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján!

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján! Szakmai ismeretek A gyakorlati vizsga során előállított és készítési/gyártási helyzetbe szerelt készülékkel vagy szerszámelemmel kapcsolatosan az alábbiakat kell megválaszolni: a) Ismertesse az előállított

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Munkavédelmi alapismeretek

Munkavédelmi alapismeretek Munkavédelmi alapismeretek A mezőgazdasági gépek üzemeltetésének munkavédelmi vonatkozásai Használati utasítás Megfelelő képesítés Megvilágítás Forgalmi engedély Műszaki állapot Traktor Biztonsági vezetőfülke

Részletesebben