I Munka Törvénykönyve I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I Munka Törvénykönyve I"

Átírás

1 Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, 1. felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése A szabályozást előíró és ellenőrző szervezetek ismertetése Balesetveszély Kockázatelemzés Foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladata MUNKAVÉDELEM: a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. CÉLJA, FELADATA: A dolgozók egészségének és testi épségének megóvása, a munka közben fellépő ártalmaktól, és a biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények biztosítása Munkavédelmi szabályozás jogi háttere SZABÁLYOZÁSI RENDSZER ( HIERARCHIÁJA ) Alkotmány I I Munka Törvénykönyve I I,1992. évi Munkavédelmi Törvény 1993.évi XCIII.tv. 1?Népjóléti Miniszteri Rendeletek? Munkaügyi Miniszteri Rendeletek? Biztonsági Szabályzatok? Szabványok? Munkáltatói, helyi szabályozások MvSz, stb. Követelmények helyi meghatározása Veszélyforrások megállapítása Egyéni védıeszközök juttatásának belsı rendje Mentési terv, stb Gépkönyv Használati- és kezelési utasítás Technológiai dokumentáció leírás, Munkahelyi utasítás Munkavédelem szervezetei

2 ORSZÁGGYŐLÉS? KO RM ÁNY M UNKAVÉDELM I KÜLÖ N BÖZİ ÁG AZATOK BÍZOTTS ÁG M INIS ZTÉRIUM AI? HATÓSÁGI JO GKÖ RRE L RENDELKEZİ FELÜGYELETI SZERVEK:?. Országos M unkabiztonsági és A dolgozók munkavédelm i? M unkaügyi Fıfelügyelıség képviselıje vagy m unkahelyi ( OM M F ) m unkavédelmi bizottság? Állami Népegészségügyi és 20 fı kollektíva után 10 fıbıl Tisztiorvosi szolgálat (ÁNTSZ ) 1 fı. 3 fı után B ízottságot? Közlekedési Felügyelet (KFF) hoznak létre? M agyar Bányászati Hivatal (M BH)? M őszaki Biztonsági Fıfelügyelet (M BF) GAZDÁLKODÓ SZERVEZETE K VEZETİ I?? ( m unkáltatók ) Feladata:? G azdálkodó szervezetek? Jogában áll a dolgozókat képviselni? m unkavédelem m el foglalkozó? Döntéselıkészítésben résztvenni felelıse vagy csoportja,? Jogosult tájékozódni, vélem ényt M unkavédelm i vezetı nyilvánítani, m unkavédelem m el foglalkozó? M unkáltatónál m unkavédelm i szakem ber, akinek foglalkoztatása egy ügyben tárgyalni gazdálkodó szervezet tevékenységének? M eggyızıdni, hogy teljesülnek-e. veszélyességi osztályától a dolgozó egészségét nem veszélyeztetı és a dolgozók létszám ától függ m unkavégzés követelm ényei.? A VESZÉLYEZTETETTSÉG: azt fejezi ki, hogy adott munkahelyen egy dolgozót milyen valószínűséggel fenyegeti a káros változás lehetősége. A MUNKABIZTONSÁG: a veszélyeztetettség ellentéte, a munkakörülmények olyan állapota, amely mellett meghatározott valószínűséggel kizárt a veszélyek érvényesülésének lehetősége.

3 M U N K A V É D E L E M T E R Ü L E T E I B a le s e t e lh á r ít á s M u n k a e g é s z s é g ü g y ( B iz t o n s á g t e c h n i k a ) F e la d a t a : a f o g la lk o z á s i F e la d a t a A b a le s e t e k m e g e lő z é s e b e t e g s é g e k é s e g y é b A b iz to n s á g te c h n ik a m in d a z o n e s z k ö z ö k, m u n k a k ö r ü lm é n y i k á r o s o d á s o s z a b á ly o z á s o k, in té z k e d é s e k ö s s z e s s é g e, m e g e lő z é s e a m e ly e k e t a b b ó l a c é lb ó l a lk a lm a z n a k, h o g y a fe n n á lló v a ló s v e s z é ly e k h a tá s á t e lh á r í ts u k, v a g y le g a lá b b is k o r lá to z z u k. T U D O M Á N Y Á G A K A z e lm é le t i tu d o m á n y á g a k a d o lg o z ó m u n k a k ö r ü lm é n y e i t, m u n k a f e lté t e le it, s h a tá s á t v iz s g á lj a, a m u n k a s z e r v e z é s t, a m u n k a s z o c i o ló g iá t is f e lh a s z n á lv a.? M u n k a é le tta n? M u n k a lé le k ta n? M u n k a e g é s z s é g ta n T ö r v é n y e k? M u n k a s z e r v e z é s A lk o t m á n y id e v o n a tk o z ó? M u n k a s z o c i o ló g ia s z a b á ly o z á s a P l. M u n k a v é d e lm i T ö r v é n y X C II I. t v. M u n k a tö r v é n y k ö n y v e K o r m á n y r e n d e le t e k ( s z a k m a i v é g z e tts é g rő l) M in is z t e r i r e n d e le t e k ( t v. v é g r e h a j tá s i r e n d e le t e i ) S z a b v á n y o k H a z a i M s z. N e m z e tk ö z i IS O H e ly i s z a b á ly o z á s o k M u n k á lta tó i s z a b á l y o z á s o k M v S z, K o lle k t í v s z e r ző d é s, s tb.

4 2. Ismertesse a munkahelyek kialakításának szabályait, az egyéni védőfelszereléseket és a munkáltató munkavédelmi feladatait! Munkahely mérete A munkahely klímája Világítás, padozat Pihenőhelyiségek, nyílászárók, vészkijáratok Közlekedési utak, folyosók, biztonsági jelzések Kézi anyagmozgatás Munkabiztonsági szaktevékenység Veszélyességi osztályok Üzembehelyezési eljárás Egyéni védőfelszerelések A munkáltató munkavédelmi feladatai Üzemek felépitése, berendezése Új üzemeket általában a kijelölt ipari övezetben létesitenek. Az ipari övezetek helyét úgy kell kijelölni, hogy a közelben lévő lakóterületeket ne kárositsák. Ennek megfelelően mindig a lakóterületek essenek az uralkodó szélirány felé (a levegőszennyezés megakadályozása érdekében). Folyók mentén a lakóterületek mindig a folyás iranyában feljebb feküdjenek az ipari létesitményeknél (a vízszennyezes megakadályozása érdekében). Ha szükséges, a lakóterületek és az üzemek közé védőövezetet (erdő, park) kell létesiteni a lakók védelme érdekében. Az üzemi épületek között megfelelő közlekedési és anyagszállitási utakat kell létesiteni. A létesitéskor a munkavédelmi és közlekedésbiztonsági követelményeket egyaránt figyelembe kell venni. Az üzemek létesitésével egy időben biztosítani kell a dolgozók részére megfelelő szociális létesitményeket is (öltöző, mosdó, fürdő, étkező). A műhelyek kialakitásánál, méretezésénél figyelembe kell venni a végzendő munka jellegét, a technológiai (termelő) berendezések által elfoglalt terület nagyságát, a gépek kezelési helyigényét, a szállítási és közlekedési utak területét, az anyaglerakó helyek méreteit. Műhely szellőztetése Zárt térben elegendő mennyiségű és minőségű levegőt kell biztosítani, figyelembe véve az ott dolgozók munkavégzését. A szükséges friss levegő mennyiségét az ott dolgozók száma, munkavégzése, a technológia, a műhelyméret befolyásolja. A szellőztetéssel párhuzamosan gondoskodni kell a fűtésről. ( Esetleg meleg levegő befúvása) A szellőztetés lehet: Túlnyomásos pl. laboratórium

5 Depressziós pl. veszélyes térből az anyag ne jusson ki Kiegyenlített Mesterséges szellőztetésen kívül a természetes szellőztetés lehetőségét is biztosítani kell. Szellőztető berendezés meghibásodása esetére megfelelő riasztórendszert kell kiépíteni. Aluljáróba, átjáróba, lépcsőházba, padlásra szellőztetni tilos. Gázos-bűzös levegőt tetőtér fölé kell juttatni. Táj.-és természetvédelmi érdekeket nem sérthet. Friss levegő vétele a legkevésbé szennyezett helyről történjen. Huzat megelőzése érdekében a légsebesség értéke nem haladhatja meg ülőmunka esetén 0,1 m/s értéket könnyű fizikai munka 0,2 m/s értéket. melegüzemi munka 1.0 m/s melegüzemi nehéz fizikai munka 1.5 m/s Műhely fűtése A munkahelységben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. Ha a klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt kell alkalmazni, ill. védőitalt adni. A hőmérséklet a munkavégzés teljes időtartama alatt megfelelő kell legyen. Olyan ablakokat, üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és munkahely jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős napsugárzás hatásait. Könnyű fizikai munka: Celsius fok. Közepesen nehéz fizikai munka: Celsius fok, Nehéz fizikai munka: Celsius. A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy ne idézhessék elő a munkahelyi légtér szennyezését, ill. a munkavállalók túlzott felmelegedését vagy lehűlését. Ha a klímakörnyezet kedvezőtlen, munkaszervezési intézkedéseket kell tenni: pl. óránként 5 vagy 10 perces pihenőt kell biztosítani. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 %-ánál hosszabb időtartamban szabadtéri helyen + 4 Celsiust, illetve zárttéri munkahelyen a + 10 Celsiust nem éri el. 24 Celsius feletti hőmérséklet esetén legalább félóránként védőitalt kell biztosítani Ez lehet fokos víz, szükség esetén só pótlását is biztosítani kell. Hideg munkahelyen + 50 fokos teát kell biztosítani, és ahhoz a létszámnak megfelelő poharat.

6 Munkahely megvilágítása A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő megvilágításra vonatkozó követelményeket. A lehelőséghez képest biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő természetes fényt. Fény szükséglet: lux a munkajellegétől függően. A mesterséges megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell. A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és átjárók világítóberendezéseinek kialakítása és elhelyezése nem jelenthet balesetveszélyt az ott dolgozókra. Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges megvilágítás váratlan megszűnése veszélyeztetheti a munkavállalót, automatikusan működésbe lépő megfelelő erősségű biztonsági világítást kell biztosítani. A megvilágítás akkor jó: a megvilágítás megfelelő erősségű, káprázatmentes, megfelelő árnyék- és színhatású, térben és időben egyenletes, egészségre nem ártalmas, gazdaságos és üzembiztos, esztétikus és könnyen karbantartható. Egyéni védőeszközök: Minden olyan eszköz vagy berendezés, amely egy személy által viselhető, illetve hordható és amely a személy egészségét vagy biztonságát nem veszélyezteti. Kiválasztás szempontjai: a veszély- és ártalom típusa a veszély- és ártalom mértéke a környezet hatása a megfelelő minőség és forma végzett munka jellege rendelkezik-e minősítő bizonyítvánnyal rendelkezik-e vizsgálati jellel rendelkezik-e használati utasítással kéz (kesztyű, speciális kesztyű) láb (lábszárvédő, fémbetétes cipő). fej (arcvédő, sisak) Test (kötény) hőhatásra, sugárzásra, maró hatásra, mérgezésre stb., speciális védőfelszerelések.

7 3. Ismertesse a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelezettségeit! Jogok és kötelezettségek Balesetek (a baleset fogalma, okai, kivizsgálása) Foglalkozási ártalmak Foglalkozási megbetegedések Baleseti ellátás, rehabilitáció A MUNKÁLTATÓ ÉS MUNKAVÁLLALÓ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE MUNKÁLTATÓ Kötelezettségei Munkavédelmi vezetıt kinevezni megköveteni munkavédelmi bizottságot, ırhálózatot Jogai Jogosult létrehozni. Egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeit megteremteni. Meggyızıdni a munkavédelmi szabályok ismeretérıl, és betartásáról. Biztosítani a védıeszközöket, azok karbantartását, javítását és pótlását. A helyi munkavédelmi feladatokat meghatározni a helyi szabályzatokat, utasításokat elkészíteni Meggyızıdni a munkakörülmények megfelelıségérıl (ellenırzés, napi szemle, biztonsági szemle megtartása A rendellenességeket kivizsgálni. A munkavédelmi oktatásokat, vizsgáztatásokat megtartani A baleseteket kivizsgálni, intézkedést megtenni. Veszély esetén munkát leállítani, felfüggeszteni. MUNKAVÁLLALÓ

8 Kötelességei Jogai Munkavégzésre alkalmas állapot megfelelı Szükséges ismeretek elsajátítása munkakörülményeket elıírt vizsgálatokon való részvétel biztosítását. védıeszköz használata lehetıséget megkövetelni. szabályok betartása, betartatása munkát megtagadni. elsısegélynyújtás és a veszély megszüntetése tıle elvárhatóan. Rendellenesség, hiányosság, baleset jelentése. megkövetelni a védıeszközök oktatási veszély esetén a Baleset fogalma: A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást illetve halált okoz. A baleset meghatározó elemei: a külső hatás (a szervi betegségekből következő esetek, például: infarktus, agyvérzés nem sorolhatóak ide); a sérült akaratától független (ezért nem baleset az öncsonkítás, az öngyilkosság); hirtelen következik be (nem folyamatosan ható egészségkárosodás következménye, mint például a halláskárosodás). Baleset okai:

9 Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás amely: a munkavégzéssel, foglalkozással kapcsolatos, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszihoszociális és ergonómiai tényezőkre vezethető vissza. A munkavállalónak az optimálisnál nagyobb igénybevételének következménye. Foglalkozási ártalmak: fizikai hőenergia, csúszás, éles sarok, villamos energia, leesés, stb: - kémiai: mérgező és maró anyagok, ingerlő anyagok. - biológiai: mikroorganizmusok (rovarok, veszettség stb.) - fiziológiai (szpichés) sugárzó, oxidáló, gyúlékony, fertőző, rákkeltő, mutagén, utódkárosító, levegő nyomása stb. kiporzás.

10 Balesetek bejelentése, kivizsgálása: A baleseteket a munkáltató köteles haladéktalanul bejelenteni: súlyos baleset esetén az OMMF baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének. Amennyiben a baleset nem esik a súlyos kategóriába, úgy ez a kötelezettség a helyi nyilvántartásra, és a tárgyidőszak szerinti jelentésekre korlátozódik. A munkabalesetekről a munkáltatónak nyilvántartást kell vezetni, melyben részletesen szerepeltetni kell a vonatkozó adatokat. Legfontosabb adatok: a balesetet szenvedett munkaköre, beosztása; baleset időpontja, helyszíne, jellege; esemény pontos leírása; a balesetes ellátására tett intézkedés; szükséges további intézkedések, ezek határideje. Nyilvántartások: Baleseti napló, - mely általában a munkavégzés helyszínén található - ebben időrendi sorrendbe bevezetésre kerülnek az adott területen történt kisebb-nagyobb balesetek. Munkabaleseti nyilvántartás, melybe a keresőképtelenséget illetve halálos baleseteket vezetik be. Munkabalesetek összesítő jelentése, mely a három napon túli keresőképtelenséget és halált okozó baleseteket tartalmazza és a naptári év végén a főhatóságnak megküldendő baleseti jelentések egyik alapdokumentuma. Baleseti jegyzőkönyv: A jegyzőkönyv a következő adatokat tartalmazza: A MUNKÁLTATÓ neve, címe, irányítószáma, telefonszáma Statisztikai számjele A SÉRÜLT neve (leánykori neve) Anyja neve A sérült születési helye, neme, születési év hó, nap Munkaköre A baleset időpontja (24) órás számítás szerint A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA (így különösen: Hol és milyen tevékenységet végzett a sérült a baleset idején? Hogyan történt a baleset? Volt-e szerepe a munkaeszköznek, anyagnak, környezeti vagy személyi tényezőnek?) Baleseti sérülés, mérgezés és külső okok következményei (A felügyelet tölti ki!) A baleset súlyossága ( napos munkakiesés, 2. 3 napon túl gyógyuló, 3. csonkulásos, 4. halálos) A védő- és jelző berendezések, egyéni védőeszközök alkalmassága Milyen INTÉZKEDÉS szükséges a hasonló balesetek megelőzésére A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE, egyéb észrevételek, megjegyzések A MUNKÁLTATÓ neve és aláírása Kelt, PH 4. Ismertesse a munkabiztonságot alapvetően befolyásoló tényezőket!

11 Munkaeszközökre, munkakörülményekre vonatkozó általános követelmények Munkahelyi magatartás általános szabályai (rend, higiénia, alkoholfogyasztás) Biztonsági berendezések, védőburkolatok (potenciális veszély jelei, veszélyes tényezők) A biztonságtechnika feladata a gép veszélyforrásai hatóképességének csökkentése, esetleg megszüntetése, valamint a veszélynek kitett munkavégző védekezésének segítése. Potenciális veszélyforrások: A baleseteknek számtalan oka lehet. Ezek közül a legáltalánosabbak: szerkezetkialakítási hiba: amikor bizonyos munkaeszközt, vagy környe zetet (pl. padozat, lépcső, csatlakozók) hibásan alakítanak ki, gyakrabban nem tökéletesen javítanak meg; védőeszköz, védőfelszerelés hiánya, vagy nem használata: elektromos munkánál védőbakancs hiánya, magasban végzett munkáknál biztonsági rögzítő eszközök stb.; gondatlanság, ha a műszakot átadó nem kapcsolja ki a szükséges gépeket, berendezéseket, áramforrást; a műszakot folytatónak erről nincs tudomása stb.; figyelmetlenség, amikor semmiféle szabályt nem szegtek meg, csak a dol gozó elgondolkodik, de a munkát közben nem hagyja abba. így előfordulhat pl., hogy belenyúl egy forgó szerkezetbe stb.; hozzáértés hiánya; amikor valaki elvállal olyan munkát, melyhez nem ért, és nem él azzal a jogával sem, hogy oktassák ki erre a munkára; hirtelen meghibásodás, mint például egy elpattant ékszíj, egy rövidzárlat, kilazult alkatrész stb. okozta baleset; időjárás okozta problémák, köd, vihar, frontok stb., melyek nehezítik, vagy lehetetlenné teszik a biztonságos munkavégzést; a dolgozó hirtelen rosszulléte, melynek kimenetele kétséges; baleseti oktatás elmulasztása, amikor is a munkát végző nincs tudatában a veszélynek; szándékosság, ez azonban már bűncselekménynek minősül, ezért ezzel nem foglalkozunk. Biztonsági berendezések feladatai és típusai A biztonsági berendezések a gépeken alkalmazott mindazon berendezések, amelyeknek elsődleges célja: a személyi sérülések megelőzése, a balesetveszély valószínűségének vagy hatóképességének csökkentése, esetleg a bekövetkezett sérülés súlyosságának enyhítése.

12 A biztonsági jelleg feltétele, hogy a berendezésnek semmi funkciója ne legyen a gép tervszerű működése és szabályszerű kezelése során. A munkahelyi magatartás betartása a dolgozó, munkavállaló kötelessége! Adott munkaterületen csak az a dolgozó tartózkodhat, akit oda beosztottak. Csak azt a munkát végezheti, amivel megbízták. Csak azokat a gépeket, szerszámokat használhatja, amelyek kötelességszerűen szükséges munkája elvégzésére, és használatára megkapta a balesetvédelmi oktatást. Tilos minden olyan magatartás, mely a biztonságos munkavégzést akadályozza (játék, fegyelmezetlenség, vita, zavarás). Tilos a munkahelyre szeszesitalt bevinni, munkaidő alatt fogyasztani, illetve ittasan a munkahelyre beengedni. A munkahelyen a rendet, tisztaságot betartani. Fokozottan veszélyes munkahelyre csak az oda beosztott dolgozó tartózkodhat. Idegeneknek belépni, illetve azon a területen tilos. Veszély elhárítása, elsősegélynyújtás, gazdasági kár elhárítása esetén a dolgozó köteles tőle elvárható szinten cselekedni, melynél az alábbi szempontok kell figyelembe venni: Életbiztonság (életmentés, elsősegélynyújtás, baleset bejelentés a súlyosság figyelembe vételével). Vagyonbiztonság A veszély, hiba behatárolása (okok felderítése) A veszély továbbterjedésének megakadályozása A biztonságos üzem (állapot) visszaállítása 5. Ismertesse a kollektív védőeszközöket és a biztonsági szín- és alakjeleket! Kollektív védőeszköz fogalma, feladata Kollektív védőeszközök fajtái (megoldási formák)

13 A kollektiv védőeszközökkel szemben támasztott követelmények Fényjelek, felületi színjelek (szinek alkalmazásának jelentősége, hatásuk a munkát végzőkre) Tiltó alakjelek, Veszélyre figyelmezteteő jelek, Útbaigazító jelek, Tájékoztató jelek a kollektív védőeszköz hatása a hatótávolságon belül minden személyre kiterjed (például: érintésvédelem, védőburkolat, hőszigetelő burkolat); A biztonsági berendezések feladatai: Annak megakadályozása, hogy valamely gép működése műszaki hiba vagy helytelen kezelés következtében a szabályostól veszélyes módon eltérjen. erre szolgálnak a folyamatkorlátozó berendezések. A folyamatkorlátozó biztonsági berendezések tervezésekor fontos szempont, hogy a berendezések védelmi képességének csökkenése, valamilyen módon hasson a védett folyamatra: vagy állítsa le azt vagy jelezze a kezelőnek. Annak kizárása, hogy a veszélyforrás és a személy (gépkezelő) egymással érintkezésbe kerüljön erre szolgálnak a védőburkolatok Annak biztosítása, hogy a veszély fellépte vagy fokozódása esetében a legcélszerűbb ellenintézkedés minél gyorsabban és biztonságosabban megtörténjen erre szolgálnak a vészberendezések.

14

15

16 6. Ismertesse a balesetvédelmi szempontok figyelembevételével a gépi berendezések üzemeltetés közbeni ellenőrzését, felügyeletét, karbantartását és a tartályokban, aknákban, valamint a magasban való munkavégzés szabályait! Gépi berendezés üzemeltetésre vonatkozó személyi feltételek Gépi berendezések indításának szabályai Működő gépi berendezések felügyelete, ellenőrzése Üzem közbeni karbantartás, hibaelhárítás Tartályban, aknában végzendő munka megkezdése előtti, alatti és utáni teendők Magasban végzett munkák elvégzésének szabályai, leesés, lezuhanás elleni védelem eszközei Gépi berendezés üzemeltetésre vonatkozó személyi feltételek XC1II. törvény A munkavállaló csak olyan személyi munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátására megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik Foglalkoztatása egészségét, testi épségét nem veszélyezteti Foglalkoztatása utódaira veszélyt nem jelent Más egészségét nem veszélyezteti, orvosi vizsgálaton alkalmasnak bizonyult A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelyek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az ENV-BMV szükséges ismeretek, készséggel és járatossággal Egyes veszélyes munkafolyamatokat csak meghatározott szakképzettséggel illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti Traktorvezetés személyi feltételei A traktort üzemeltető gazdaság vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy a gépet csak olyan személy üzemeltetheti /kezelheti és vezetheti/, aki: - traktorvezetői jogosítvánnyal rendelkezik. - szellemi képességének és ítélő képességének teljes birtokában van - szeszes italt és egyéb kábító vagy bódító szert - ilyen hatást kiváltó gyógyszert nem fogyasztott, ill. ezeknek hatása alatt nem áll, - a traktor működésével elvileg és gyakorlatilag tisztában van, s kellőképpen ismeri azt. Elsajátította a traktor kezelési és karbantartási utasításban foglaltakat, különös tekintettel a kezelési és karbantartási utasításnak a traktor biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókra. A traktorvezetőnek munkavédelmi és tűzrendészeti oktatáson kell részt venni, az oktatás anyagában a traktor biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések legyenek. A traktorvezetőt be kell számoltatni szerzett ismereteiről, majd mérlegelni kell, hogy feladatát képes-e ellátni

17 Gépi berendezések indításának szabályai Működő gépi berendezések felügyelete, ellenőrzése Üzem közbeni karbantartás, hibaelhárítás A traktorok üzembeállítása előtt tüzetesen tanulmányozzuk át a traktorhoz mellékelt kezelési és karbantartási utasítást. A kezelési és karbantartási utasításban lévő különösen a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó előírásokat kötelezően be kell tartani! A traktort a kezelési és karbantartási utasításban foglaltak szerint kell bejáratni, üzembe állítani, üzemeltetni, kezelését és karbantartását, ill. az üzemeltetés során adódó kisebb meghibásodásokat az un. futó javításokat elvégezni, A traktor üzemeltetésekor keletkező nagyobb meghibásodások javításához, melyek elvégzéséhez műszerekre, nagyobb szakmai felkészültségre van szükség, a traktort feltétlenül szakműhelybe kell vinni, és a javító munkát szakemberekkel kell elvégeztetni. Tartályban, aknában végzendő munka megkezdése előtti, alatti és utáni teendők - Egyszemélyi felelős kijelölése - Munkát írásban kell kiadni - Munkaterület kijelölése, illetéktelenek távoltartása - Munka közben állandó figyelem biztosítása a bent dolgozóra. Min. 2 személy a bent dolgozóval azonos védőfelszereléssel. - Alkalmassági vizsgálat: Tériszony kizárása Magasban végzett munkák elvégzésének szabályai, leesés, lezuhanás elleni védelem eszközei - A dolgozó biztonságos feljuttatása (létra, felvonó, emelőszerkezetek) - Szabványnak megfelelő munkaberendezések biztosítása, azok előírásnak megfelelő felülvizsgálata - Alkalmassági vizsgálat: Klautrofóbia

18 7. Ismertesse az elektromosság biztonságtechnikáját és a villámvédelmet! Az elektromos áram élettani hatása Az elektromos berendezések létesítésének szabályai Az érintésvédelem fogalma, feladata, osztályai Érintésvédelmi módok Érintésvédelmi felülvizsgálat Elektromos berendezések üzemeltetési szabályai Villámcsapás elleni védekezési módok Az elektromos áram élettani hatása Az ember szervezetén átfolyó áram károsító hatása - hőhatás - elektrokémiai hatás - elektrodinamikai hatás Könnyű ingereket, égést, helyi görcsöket és halált okozhatnak Az elektromos berendezések létesítésének szabályai Minden villamos árammal működő gépet, villamos berendezéssel kell ellátni ( ez a gép karmestere), amely tartalmaz: - Biztonsági- vagy vészkikapcsoló: működtető része vörös - Főkapcsoló: teljes gépet lekapcsolja - Jelzőlámpák - Vezetékek színjelölése - Érintésvédelmi mód kialakítása Az érintésvédelem fogalma, feladata, osztályai Veszélyes érintési feszültség elleni védekezési mód. Feladata: - érintési feszültség megengedett értékre való korlátozása - hibás berendezés lekapcsolása - megakadályozza az üzem közbeni érintési lehetőséget - Osztályai: 0, I, II, III Érintésvédelmi módok: - Elszigetelés - Védőelválasztás - Védőföldelés - Törpefeszültség - Nullázás - Feszültség védőkapcsoló - Védőhálózat Elektromos berendezések üzemeltetési szabályai - Munkavégzés csak acélnak megfelelő, kifogástalan állapotban lévő géppel végezhető - Nem szabad a testen, ruhában olyan tárgyat tartani, amelyek áram hatására balesetveszélyessé válhatnak - Figyelmeztető táblákat jól látható helyre kell kitenni - Dolgozókat balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni

19 - Ájulásra hajlamos, ingadozó vérnyomású, testi hibás, színvak nem dolgozhat villamos árammal. Ezt orvosi vizsgálat is alátámasztja - Villamos árammal végzendő munkára, külön írásbeli megbízást kell adni Villámcsapás elleni védekezési módok - Villámhárító berendezések részei: Felfogó Levezető Földelés Vizsgáló összekötő

20 8. Ismertesse a munkalélektan és ergonómia szerepét, feladatát! Fogalma, feladata Munkatípusok (fizikai, szellemi) Fizikai munka és energiaszükséglete Szellemi munka és energiaszükséglete Szervezet alkalmazkodása a terheléshez A munkateljesítményt befolyásoló tényezők A munka megszervezésének élettani szempontjai Munkalélektan fogalma, feladata A különböző lelki jelenségeket vizsgálja munka közben vagy a munkából eredően. Feladata: Vizsgálja, hogy a pszichikum (személyiség) hogyan hat a munkavégzésre Képesség, jártasság, készség Intelligencia, vérmérséklet Ergonómia fogalma: Elvek, modellek és módszerek alkalmazása a munkavégzés hatékonyságának növelésére, a munkát végző ember igénybevételének csökkentésére. Munkatípusok (fizikai, szellemi) - Fizikai munka és energiaszükséglete: könnyű-, közepes-, nehéz fizikai munka Alapja az izomműködés, amely lehet Dinamikus (kalapálás) Statikus ((izmok mozgás nélküli egyirányú igénybevétele) - Szellemi munka és energiaszükséglete: Idegi megterhelést jelent Az agyvelőt terheljük meg Megismerés Érzelem Akarat Szervezet alkalmazkodása a terheléshez Alkalmazkodóképességet meghaladó igénybevétel fölött a szervezet elfárad Ez lehet: - Fizikai elfáradás ( bizonyos izmokra, izomcsoportokra hat) - Szellemi elfáradás (nagyobb mértékű, egész szervezetre kihat) A munkateljesítményt befolyásoló tényezők - A munka jellege és terhelés mértéke - A munkavégzés ritmikussága - A monotónia mértéke - Munkaszervezés (pl. szünetek) - Munkakörnyezet komfortossága - A dolgozó állóképessége, intelligenciája, életkora stb.

21 9. Ismertesse a munkalélektan szerepét a munkatevékenységek végzésében! Munkalélektan tárgya (személyiség, magatartás, értelmi képesség, intelligencia, rátermettség, hajlam, képesség) Balesetek keletkezésének lélektani okai (tudatos cselekvés, veszélyezettség, veszélytudat, védettség) Munkabiztonság közösségi feltételei Alkoholfogyasztás, drog, munkabiztonság Munkalélektan tárgya (személyiség, magatartás, értelmi képesség, intelligencia, rátermettség, hajlam, képesség) - Személyiség: Az ember tulajdonságainak tartós készlete, meghatározza egyediségét, viselkedését, gondolkodását melankólikus (depressziós) kolerikus (ingerlékeny) szangvinikus (derűlátó) flegmatikus (nyugodt, közönyös - Magatartás: Az embert általánosan jellemzi, a személyiségjegyeket és a helyzethez való alkalmazkodást jelenti, megnyilvánulásait viselkedésnek nevezzük - Értelmi képesség: Az ember értelmi tevékenységének alapja - Intelligencia: Olyan veleszületett tulajdonság, amely képessé teszi az embert a dolgok megértésére, kombinatív gondolkodásra, új iránti igényre, problémamegoldásra. - Rátermettség: Bizonyos tevékenységhez való alkalmasságot és annak tudását jelenti. - Jártasság: Gyakorlással alakul ki - Készség: Jártasságból alakul ki, a munkavégzés automatikussá válhat, ami baleseti forrás lehet Balesetek keletkezésének lélektani okai (tudatos cselekvés, veszélyezettség, veszélytudat, védettség) - Magatartásbeli hiba - Az irányító tevékenység működési zavara - Biztonsági előírások be nem tartása (tudatlanságból, engedetlenségből) - Figyelem elterelődés - Pánikállapot Munkabiztonság közösségi feltételei - Vezetői feltételek: Vezetői és szakmai rátermettség, emberismeret, együttműködés, gyakori ellenőrzés - Munkaközösségek feltételei:

22 Alkalmazkodás a munkatársakhoz és vezetőkhöz, összehangoltság a munkában, versengés kizárása mind teljesítményben, mind anyagiakban, vakmerőség kizárása csoporton belül és csoportok között, csoporton belül aránytalan munkamegosztás és terhelés kizárása 10. Ismertesse a tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb jogszabályokat, rendelkezéseket, tűzvédelmi feladatokat és tűzveszélyességi osztályokat! Tűz elleni védekezés szükségessége Tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb törvények, rendeletek és utasítások ismertetése Tűzvédelmi feladatok (megelőzés, oltás, vizsgálat), azokat ellátó szervezetek, személyek Tűzveszélyességi osztályok (A,B,C,D,E), osztályba sorolás Tűzállósági fokozatok Tűz elleni védekezés szükségessége Minden állampolgár kötelessége a tűzbiztonság betartása: - Megelőző tűzvédelem: a tűz keletkezésének feltételeit zárja ki - Mentő tűzvédelem: keletkezett tűz káros hatásainak csökkentése Tűzgátlás: átterjedés megakadályozása Tűzoltás Személy és vagyonmentés Felderítés elősegítése Tűzvédelemmel foglalkozó legfontosabb törvények, rendeletek és utasítások ismertetése Hazánkban jelenleg a következő a tűzoltóságra és a tűzvédelemre vonatkozó alapvető, miniszteri és magasabb szintű jogszabályok vannak érvényben: az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, a belügyminiszter 34/1996.(XII.29.) sz. rendelete, a tűzvédelmi berendezések használatáról a belügyminiszter 35/1996. (XII.29.) sz. rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. Általános tűzvédelmi szabályok Minden állampolgár alapvető érdeke a tűzvédelmi rendelkezések ismerete, megtartása és megtartatása. Alapvető elvárás az állampolgárokkal szemben, hogy úgy éljenek, dolgozzanak, tanuljanak és viselkedjenek, hogy a tüzek keletkezését megelőzzék. Erre neveljék a közvetlen környezetükben élőket, családtagjaikat, dolgozó- és tanulótársaikat és mindazokat, akikkel valamilyen módon érintkeznek.

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit!

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Információtartalom vázlata: Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

I Munka Törvénykönyve I

I Munka Törvénykönyve I 1. 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma Tűzoltó 2006-ban Mutnyánszki Tibor tű. főhadnagy 2006-ban 10216 napot töltöttek a sérültek betegállományban. Ebből 2006-ban a katasztrófavédelem hivatásos szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Képfeldolgozás laboratórium 2012-02-09 Előírás, hogy a hallgatók is megismerjék azokat a tűzvédelmi, munkavédelmi biztonsági előírásokat, valamint magatartási szabályokat,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

Munkavédelmi alapismeretek

Munkavédelmi alapismeretek Munkavédelmi alapismeretek A mezőgazdasági gépek üzemeltetésének munkavédelmi vonatkozásai Használati utasítás Megfelelő képesítés Megvilágítás Forgalmi engedély Műszaki állapot Traktor Biztonsági vezetőfülke

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Szóbeli tétel 11. 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét munka-, tűz- és környezetvédelmi

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi EGYÉB HASZNOS ÚTMUTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi

Részletesebben

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére Kérdések 1. Kiknek kell betartani a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi előírásait?

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0459-06 Építőipari közös feladatok I. 0459-06/3 Munka- és balesetvédelmi előírások,

Részletesebben

A szóbeli tételhez segédeszköz nem használható.

A szóbeli tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK GYAKORLATBAN. Készítette: Dér Zsolt

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK GYAKORLATBAN. Készítette: Dér Zsolt KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA A GYAKORLATBAN Készítette: Dér Zsolt Kockázat: a veszély bekövetkeztének valószínűsége Valószínűség Súlyosság R=WxK Értékelés: kockázatértékelő mátrix: Egészségkárosító

Részletesebben