Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához Győr környékén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához Győr környékén"

Átírás

1 Földtani Közlöny 128/2-3, (1998) Budapest Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához Győr környékén New data on the Relationship between the Danube's Alluvial Fan and Terraces in the vicinity of Győr, Hungary KAISER Miklós 1 - KROLOPP Endre 1 - SCHAREK Péter 1 (3 ábra) Abstract During the complex geological mapping of the Little Hungarian Plain (Kisalföld) - carried out with international co-operation (DANREG Programme) - the authors collected new fossils, borehole data and showed that the disintegration of the late Pleistocene Danube cone was initiated by renewing of the Rába tectonic line between the Győr Basin and the Győr-Tata terrace hills. The movements started at the end of Mindel glaciation. Manuscript received: Összefoglalás A Kisalföld komplex földtani térképezése során és a DANREG nemzetközi földtani együttműködés keretében a szerzők újabb faunaleletek begyűjtésével és a földtani-szerkezeti kép elemzésével kimutatták, hogy a Győri-medence és a Győr-Tatai-teraszvidék között, a Rába-vonal a mindel glaciális végi felújulásával kezdődött a Duna kisalföldi hordalékkúpjának feldarabolódása. Bevezetés A vizsgált terület a Győr-tatai-teraszvidék Ny-i pereme és a Győri-medencének a teraszvidékkel szomszédos része. A Győri-medencét kitöltő hordalékkúp üledékei a Rába-Mosoni-Duna-Öreg-Duna vonaláig jelentősen kivékonyodnak, ettől D-re felső-pannóniai rétegeken kialakult lépcsősen kiemelkedő teraszvonulatok sorakoznak. A táj kialakulásával SzÁDECZKY-KARDOSS (1938) és PÉCSI (1959) foglalkoztak korábban részletesen. Értelmezésük szerint a Kisalföld É-i részén a pliocén végén megjelenő Duna a kora- és középső-pleisztocénben hatalmas hordalékkúpot halmozott fel. A középső-pleisztocénben a hordalékkúp középső és É-i része megsüllyedt és a süllyedékben egy újabb hordalékkúp képződése indult meg. A süllyedésből kimaradt területeket a Duna részben erodálta és felszínükön teraszokat alakított ki. Az idősebb hordalékkúp maradványai Ausztriában a 1 Magyar Állami Földtani Intézet 1143 Budapest Stefánia út 14.

2 520 Földtani Közlöny 128/2-3 Pamdorfi-fennsíkon, Magyarországon a Győr-tatai-teraszvidék legfelső teraszain maradtak fenn. A fiatalabb hordalékkúp Ny felől a Rába-Duna vonaláig húzódik. A hordalékkúp különböző korú üledékei a Szigetközben egymás alatt, ettől D-re egymás mellett települnek a felszínen. A Kisalföld részletes földtani térképezése (SCHAREK szerk. 1991) keretében az általános földtani helyzet tisztázására számos térképező- és a negyedidőszaki képződményeket harántoló mélyfúrást telepítettek. A rendelkezésre álló mintákból KROLOPP E. makrofauna vizsgálatokat végzett és ezeket terepi vizsgálatokkal is kiegészítette. A vizsgálatok lehetőséget adtak a felszínközeli rétegek részletes földtani tagolására (SCHAREK szerk. 1991) de a szerkezeti összefüggések még feltáratlanok maradtak. A magyar részről CSÁSZÁR G. koordinálásával befejezett háromoldalú (magyar-osztrák-szlovák) földtani kutatás a Duna mentén (DANREG projekt) lehetőséget adott a Kisalföld peremvidékének újbóli bejárására - országhatártól függetlenül - és a korábban már feltételezett kapcsolatok bizonyítására. A Duna kisalföldi hordalékkúpjának és teraszainak kialakulását a szerzők egy jelenleg befejezés alatt álló, nagyobb szabású munkájukban vizsgálják. A tisztánlátást nagyban elősegítette a DANREG projektet támogató OTKA pályázat azzal, hogy lehetővé vált egy fúrás lemélyítése és részletes feldolgozása Győr térségében (1. és 2. ábra). Jelen beszámolónk a fúrás és a környező lelőhelyek eredményei alapján levonható következtetéseket taglalja. A Duna holocén hordalékkúpja és ártéri szintjei A csekély szintkülönbséget mutató ártéri szint az óholocén magas ártérre és az újholocén alacsony ártérre osztható. A középvízszint felett két-három méter relatív magasságú alacsony ártér az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna mellett keskeny sávban alakult ki, továbbá megfigyelhető még a Szigetköz területén foltszerűen a feltöltött morotvák, medermaradványok helyén kialakult mélyedésekben. Az 5-6 méter relatív magasságú magas ártér foglalja el a Szigetköz nagy részét, felszínét elsősorban egykori zátonymaradványok építik fel. Győrtől közvetlenül É-ra 5-10 méter vastag néhány km 2 kiterjedésű futóhomok takaró borítja. A Mosoni-Duna jobb oldalát keskeny sávban kíséri, csak Győr környékén szélesedik ki. Az ártéri üledék felső-pannóniai feküje a Mosoni-Duna mentén m Bf., Likócs és Gönyü között Győrszentivántól É-ra a fekü lemélyül 85 m Bf.-i magasságig. A Mosoni-Dunától É-ra a fekü fokozatosan, majd a Szigetköz közepe táján egyre erősebben mélyül több száz méter mélységig (3. ábra). A hordalékkúp peremi részének települési viszonyait a győri Bácsai úton a sportpálya mellett mélyített 25 m mély fúrás tárta fel. A pannóniai fekü itt majdnem 30 m mélyen van. A fúrásban vékony futóhomok alatt holocén ártéri

3 KAISER M. et al: Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához m 1. ábra. Győr Bácsai úti fúrás helyszínrajza Fig. 1 Situation of the borehole Győr Bácsa-1 iszap települ, majd 8,7 m mélységig homok és homokos kavics következik. Alatta 18,2 m-ig homok és kavicsos homok található, legnagyobb része szervesanyag törmelékes, sötétszürke színű (2. ábra). Ebből a rétegből 11 m-től lefelé és az alatta települő kavicsból alsó-pleisztocén Mollusca fauna került elő (ld. KROLOPP E. meghatározásait a továbbiakban). A holocén ártéri iszap és az alsó-pleisztocén homok közötti 4,4 m vastag homok és kavics kora egyaránt lehet holocén vagy késő-pleisztocén. Az ártéri holocén rétegek átlagos vastagsága és feküjének tengerszint feletti magassága alapján valószínűnek látszik, hogy a fúrás anyaga 8,7 m mélységig holocén és feltételezhető, hogy Győr környékén a peremek felé kivékonyodó középső- és felső-pleisztocén rétegeket a holocén folyamán a Duna erodálta.

4 522 Földtani Közlöny 128/2-3 GYOR, BACSAI ÚTI FÚRÁS RÉTEGOSZLOPA 114,00 m Bf. 0,( Közetliszt, fmomhomokos. Világos kékesszürke. Ártéri üledék. Homok, folyóvízi, sárga éles szemcséjű Kavicsos homok, szürkéssárga, főleg dara és aprókavics Kavics, kissé homokos. Sárga, apró és durvaszemcséjű. Vasas cemeniálású 2-3 cm vastag rétegek. Kavicsos homok, szürkéssárga dara és aprókavics Homok, világos sárgásszürke Homok, sok szerves törmelék, sötétszürke. Kavicsos homok, világosszürke darakavics. Homok, szervesanyagtörmelékes, sötétszürke. Kavicsos homok, szürke apró és durvakavics, 2-5% kőzelliszttartalommal, fekűnél vékony iszaprétegekkel Homokos kavics, világosszürke apró és darakavics Kavics, világos sárgásszürke, apró- durva szemcséjű, homoktartalom % Homokos kavics, ugyanaz, homoktartalom %. Kavics, ugyanaz, homoktartalom %. Homokos kavics, szürke apró- durvaszemcséjű, homoktartalom %. 2. ábra. Győr, Bácsai úti fúrás rétegoszlopa Fig. 2 lithologie column of the borehole Győr Bácsa-1

5 KAISER M. et al.: Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához ábra. Győr környékének szerkezeti vázlata Fig. 3 Neotectonic sketch of the neighbourhood of Győr

6 524 Földtani Közlöny 128/2-3 A kb. 4 km-rel nyugatabbra fekvő győrújfalui kavicsbányában (JÁNOSSY & KROLOPP 1994) a középső- és felső-pleisztocén rétegek vastagsága szintén elég csekély, a 24 m vastag ősmaradvány mentes holocén és felső- (középső-?) pleisztocén rétegsor alatt alsó-pleisztocén rétegek következnek. A pleisztocén teraszok elhelyezkedése és települése A Mosoni-Dunától K-re húzódik a Győr-tatai teraszvidék. Felszínét D, illetve К felé lépcsősen emelkedő teraszok építik fel. Az első terasz (II/a.) relatív magassága 8-12 m. A terasz anyaga 4-10 m vastag homokos kavics, fedője általában néhány m vastag futóhomok. Kialakulásának kora a würm második fele (PÉCSI 1959; FRANYÓ et al. 1971). Feküje felső-pannóniai kőzetliszt, homok (Tihanyi Formáció). A fekü magassága átlagosan 105 m Bf. Likócs-Győrszentiván-Gönyü vonalától E-ra a fekü 85 m Bf. körül helyezkedik el, viszont a terasz pereme ettől 1-3 km-re É-ra húzódik. Itt a terasz a Mosoni-Duna mellett, azzal párhuzamosan alakult ki, kiterjedve a kisalföldi hordalékkúp m-re kivastagodott kavicsrétegére is. A II/b. terasz csak foltszerűen, kisebb lépcsők, pihenők felszínén maradt fenn. Fekümélysége m Bf. A III. terasz Győr környékén nem fejlődött ki. A legmagasabb terasz egy K-Ny-i irányú felszabdalt dombvonulat tetőszintjein található. A szint relatív magassága m, Ny felé kissé lealacsonyodik. Azonos kőzetösszetételű anyaga több feltárásban tanulmányozható. A Győr-sashegyi téglagyár fejtője m Bf. magasságban alsó-pleisztocén (günz-günz-mindel) faunát, m Bf. magasságban középső-pleisztocén (mindel-mindel-riss) faunát tartalmaz. A két lelet nem egy falból került elő de egymásra településük megállapítható. Ez igazolja a korábbi (SZÁDECZKY- KARDOSS 1938; PÉCSI 1959) véleményeket, hogy a legfelső teraszszint a Duna alsó- és középső-pleisztocén hordalékkúpjának normális sztratigráfiai sorrendben települt maradványa. A mindéi kori (IV.) terasz anyaga azonban nem borítja egybefüggően a terasz felszínét, mivel a felszín közelében alsó-pleisztocén (Sashegy, felső bánya m Bf.) és középső-pleisztocén (Sashegy 138 m Bf., Purgly-puszta m Bf.) kavics is előfordul. A teraszkavics vastagsága 2-6 m, elterjedése nem teljesen összefüggő, a tetőszint E-i peremén Tiborháza környékén hiányzik. Feküje felső-pannóniai (Tihanyi Formáció) agyag, kőzetliszt, homok. A tiborházai homokbányában a korábbi irodalomban "Unió wetzleri-vel" jellemzett homokrétegek figyelhetők meg. A homok felső 1,5 m-es szakaszában meszes cementálású rétegek és konkréciók fordulnak elő, valószínűleg a messinai korszakban kialakult száraz éghajlat következményeként. Ugyanez a homok a sashegyi bányában is előbukkan. Általában megfigyelhető, hogy a pannóniai rétegek 2-3 -kal ÉNy-ra dőlnek. A teraszkavics lenyesett pannóniai feküjének lejtése ugyanebben az irányban 1,5. Győr-Sashegytől Ny-ra a Győrszabadhegy m magas felszínén megfigyelhető 3^1 m vastag kavicsréteg valószínűleg a IV. (mindéi) teraszhoz tar-

7 KAISER M. et ah: Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához 525 tozik. A kavicsréteg a Győrszabadhegy melletti 128 m magasságot elérő dombon folytatódik. A korjelző faunaleletek a domb oldalába telepített téglagyár fejtőjéből származnak. Szerkezeti következtetések Az új fúrás adatait és a DANREG keretében elvégzett vizsgálatok eredményeit (MOLNÁR P. szóbeli közlései) felhasználva elkészítettük Győr környékének szerkezeti vázlatát (3. ábra). A Győri-medence és a Győr-tatai-teraszvidék közötti szerkezeti különbség tény, amit nem kell újra bizonyítanunk, hanem a faunaleletek és vastagsági-települési adatok figyelembevételével kialakulásának okait és korát kívánjuk bemutatni. Kitekintve a tágabb régió földtani szerkezetére, közismert, hogy a Kisalföld medencéjének peremét DK felől a Rába-vonal határolja (KŐRÖSSY 1963; RÓNAI 1977; BALLÁ 1993). Ezen nagyszerkezeti öv mentén a harmadidőszak elejétől függőleges és vízszintes elmozdulások történtek. A legjelentősebb függőleges mozgások a bádeni korszak végétől a negyedidőszakig tartottak A szerkezeti okok mellett az üledékek kompakciója is további süllyedést okozott, melynek hatását az idősebb pleisztocén hordalékkúp jelentős vastagsága is bizonyítja. Ennek roncsai a kiemelt területeken a IV-VI. teraszok formájában vannak jelen, összefüggésüket az őslénytani leletek bizonyítják. Ebből az következik, hogy a IV. sz. (mindéi) terasz kialakulása előtt a Duna még átfolyt a Rába-vonal felett, annak felújulása a mindéi glaciális végére tehető. A győrszabadhegyi IV. (mindéi) terasz a sashegyi mindéi szinttől 2 km-rel nyugatabbra, 5-10 m-rel alacsonyabban helyezkedik el. SÜMEGHY (1942) a két szint között is egy jelentősebb vetőre következtetett. A teraszkavics feküjének kb. l,5 -os dőlését figyelembe véve azonban legfeljebb csak kisebb lépcsőt, ill. a részleges kiemelkedést kísérő kibillenést feltételezhetünk. A 3. ábrán azokat a szerkezeti vonalakat jeleztük vázlatosan, melyek meghatározták (és valószínűleg ma is meghatározzák) a Duna eróziós-akkumulációs tevékenységét. A Bácsai-úti fúrás faunalelete jelzi a kapcsolatot az idősebb teraszok felé és valószínűsíti, hogy a teraszok mai határait az utólagos lepusztulás alakította ki, melyet a Győri-medence további süllyedése és az ezt kísérő billenő mozgás felerősített. Ősmaradvány eló'fordulások a Gyó'r környéki Duna üledékekben Győr, Bácsai úti fúrás mintáinak 8 m Unio cf. crassus Retz. Valvata naticina Menk. vizsgálata Bithynia tentaculata (L.) operculum Helicidae indet.

8 526 Földtani Közlöny 128/2-3 9 m 8,7-10,4 m Valvata piscinalis (Müll.) 10 m Bithynia leachi (Shepp.) operculum 10,4-11,7 m Valvata sp. indet. Bithynia leachi (Shepp.) operculum szenesedért növényi törmelék m Theodoxus prevostianus (C.Pfr.) Neumayria crassitesta (Brömme)? Bithynia leachi (Shepp.) Bithynia leachi (Shepp.) operculum Bithynia leachi (Shepp.) operculum uszadékfa-darab Helicidae indet. héj töredékek Fagotia sp. indet. Pupilla muscorum (L.) Fagotia esperi (Fér.) Gyraulus albus (Müll.) Granaria frumentum (Drap.) Clausiliidae indet. növényi törmelék 12,8-14,8 m Valvata naticina Menke Neumayria crassitesta (Brömme) operculum Héjtöredékek 16,1-18,2 m Lymnaeidae indet. Pisidium clessini Neum. Prososthenia sp. indet. Fagotia acicularis (Fér.) Valvata piscinalis (Müll.) Valvata naticina Menke Granaria frumentum (Drap.) Valvata pulchella (Stud.) Helicidae indet. Viviparus boeckhi (Halav.) Bithynia leachi (Shepp.) operculum szenesedett növényi törmelék Neumayria crassitesta (Brömme) operculum 18,2 m Unio cf. crassus Retz. Theodoxus transversalis (C.Pfr.) Fagotia acicularis (Fér.) Clausiliidae z'ndet. szenesedett növényi törmelék Lymnaeidae indet.

9 KAISER M. et al: Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához ,7-20,7 m Lithoglyphus naticoídes (C.Pfr.) Fagotia sp. indet 22,6-23,8 m Valvata sp. indet. szenesedéit növényi törmelék Perforatella bidentata (Gmel.) Helicidae indet. 11 m-től lefelé alsó-pleisztocén mollusca fauna (Viviparus boeckhi biozóna). Győr-Sashegy, alsó kavicsbánya Alsó szint ( m Bf.) Unio crassus Retz. Pisidium amnicum (Müll.) Pisidium clessini Neum. Pisidium cf. henslowanum (Shepp.) Theodoxus danubialis (C.Pfr.) Theodoxus transversalis (C.Pfr.) Viviparus acerosus zsigmondyi (Halav.) Viviparus boeckhi (Halav.) Valvata piscinalis (Müll.) Valvata naticina Menke Lithoglyphus naticoides (Fér.) Bithynia tentaculata (L.) Bithynia leachi (Shepp.) Fagotia acicularis (Fér.) Lymnaea palustris (Müll.) Sphareium rivicola (Lam.) Planorbarius corneus (L.) Anisus spirorbis (L.) Gyraulus albus (Müll.) Segmentina nitida (Müll.) Orcula dolium (Drap.) Vallonia pulchella (Müll.) Clausilia pumila (C.Pfr.) Ruthenica filograna (Rm.) Clausiliidae indet. Discus ruderatus (Fér.) Perforatella bidentata (Gmel.) aea sp. indet.? Alsó-pleisztocén mollusca fauna (Viviparus boeckhi biozóna) Megjegyzés: közvetlenül a pannóniai üledékek fölött, a folyóvízi rétegsor legaljáról begyűjtött minták. Felső szint ( m Bf.) Sphaerium corneum (L.) Pisidium cf. henslowanum (Shepp.) Pisidium amnicum (Müll.) Valvata eristata Müll. Valvata pulchella (Stud.) Valvata piscinalis (Müll.) Valvata naticina Menke Columella edentula (Drap.) Pupilla muscorum (L.) Orcula dolium (Drap.) Vallonia pulchella (Müll.) Vallonia costata (Müll.) Vallonia tenuilabris (A.Br.) Clausilia dubia Drap.

10 528 Földtani Közlöny 128/2-3 Lithoglyphus naticoides (Fér.) Bithynia tentaculata (L.) Bithynia leachi (Shepp.) Lymnaea palustris (Müll.) Lymnaea peregra f. ovata (Drap.) Anisus spirorbis (L.) Anisus septemgyratus (Em.) Anisus leucostoma (Mill.) Gyraulus laevis (Aid.) Succinea oblonga Drap. Succinea cf. putris (L.) Succinea elegáns Risse- Succinea cf. schumacheri And. Cochlicopa lubrica (Müll.) Granaria frumentum (Drap.) Vertigo pygmaea (Drap.) Clausilia pumila C.Pfr. Neostyriaca corynodes (Held) Macrogastra ventricosa (Drap/ Clausiliidae indet. Punctum pygmaeum (Drap.) Discus ruderatus (Fér.) Vitrea crystallina (Müll.) Nesovitrea hammonis (Ström) Zonitoides nitidus (Müll.) Euconulus fulvus (Müll.) Semiiimax semilimax (Fér.) Helicopsis striata (Müll.) Trichia hispida (L.) Trichia striolata (C.Pfr.) Perforatella bidentata (Gmel.) Arianta arbustorum (L.) Vertigo antivertigo (Drap.) A fauna a középső-pleisztocén alsó szakaszát (Perforatella bidentata biozóna, vagy Helicigona vértesi biozóna) képviseli. Győr-Sashegy, felső kavicsbánya Pisidium amnicum (Müll.) Theodoxus transversalis (C.Pfr.) Valvata piscinalis (Müll.) Valvata naticína Menke Viviparus boeckhi (Halav.) Bithynia leachi (Shepp.) Neumayria crassitesta (Brömme) Lithoglyphus naticoides (Fér.) Fagotia acicularis (Fér.) Fagotia esperi (Fér.) Planorbarius corneus (L.) Ena montana (Drap.) Clausiliidae indet. Perforatella bidentata (Gmel.) Aegopis verticillus (Fér.) Helicigona sp. indet.? Bradybaena fruticum (Müll.) A Viviparus boeckhi biozónába tartozó alsó-pleisztocén mollusca fauna. Megjegyzés: A bánya az előzőtől mintegy 1 km-re keletre van. Győrszabadhegy, kavicsbánya Pisidium amnicum (Müll.) Pisidium cf. henslovanum (Shepp.) Valvata pulchella (Stud.) Valvata naticina Menke Lymnaea palustris (Müll.) Succinea elegáns Risso Succinea oblonga Drap. Vallonia costata (Müll.) Clausiliidae indet. Trichia hispida (L.)

11 KAISER M. et al: Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához 529 Arianta arbustorum (L.) cfr. Gyraulus albus (Müll.) A mollusca faunában korhatározó értékű faj nincsen. A fauna jellege és a régebben talált gerinces maradványok (Palaeoloxodon antiquus) alapján kora a középső-pleisztocén idősebb része. Megjegyzés: A lelőhely a győrszabadhegyi téglagyár (jelenleg Győr része). Az anyag a pannóniai üledéksort fedő kavicsos homokrétegből származik. Purgly-tanya (Bó'nyrétalap) Valvata eristata Müll. Valvata pulchella (Stud.) Valvata piscinalis (Müll.) Valvata naticina Menke Bithynia tentaculata (L.) Bithynia leachi (Shepp.) Lithoglyphus naticoides (Fér.) Lymnaea palustris (Müll.) Lymnaea peregra f. peregra (Müll.) Lymnaea truncatula (Müll.) Anisus leucostoma (Mill.) Gyraulus cf. laevis (Aid.) Bathyomphalus contortus (L.) Succinea cf. elegáns Risso Succinea oblonga Drap. Cochlicopa lubrica (Müll.) Vertigo antivertigo (Drap.) Vertigo alpestris (Aid.) Vertigo parcedentata (A.Br.) Granaria frumentum (Drap.) Pupilla muscorum (L.) Pupilla triplicata (Stud.) Columella columella (G.Mart.) Orcula dolium (Drap.) Vallonia pulchella (Müll.) Vallonia costata (Müll.) Vallonia enniensis (Gredl.) Vallonia tenuilabris (A.Br.) Clausula dubia Drap. Clausilia pumila C.Pfr. Neostyriaca corynodes (Held) Macrogastra densestriata (Rm.) Vitrea crystallina (Müll.) Euconulus fulvus (Müll.) Nesovitrea hammonis (Ström) Zonitoides nitidus (Müll.) Semilimax semilimax (Fér.) Discus ruderatus (Fér.) Punctum pygmaeum (Drap.) Trichia hispida (L.) Trichia striolata (C.Pfr.) Perforatella bidentata (Gmel.) Arianta arbustorum (L.) Középső-pleisztocén korú fauna. A Perforatella bidentata biozónát, vagy Helicigona vértesi biozónát képviseli. a A kutatás az OTKA T és T projektek támogatásával folyt. Irodalom-References ÁDÁM L., MAROSI S. 1975: A Kisalföld és a nyugat-magyarországi peremvidék - Magyarország Tájföldrajza 3, Akadémiai Kiadó, Budapest 605 p. BALLÁ Z. 1993: A Kisalföld medencealjzatának tektonikája - Kézirat, MÁFI, Kisalföld Projekt Adattára.

12 530 Földtani Közlöny 228/2-3 FRANYÓ F. et al. 1971: L-33-VT. Győr. Magyarázó Magyarország es földtani térképsorozatához. - Magyar Állami Földtani Intézet Térképtára 157 p. HORUSITZKY H. 1942: Sopron vármegye csornai és kapuvári járásának artézi kútjai. Földtani Intézet Alkalmi Kiadványai p. 35. JÁNOSSY D., KROLOPP E. 1994: Alsó-pleisztocén Mollusca- és gerinces fauna a győrújfalui kavicsbányából - Földtani Közlöny 124, KŐRÖSSY L. 1963: Magyarország medenceterületeinek összehasonlító földtani szerkezete - Földtani Közlöny 93, PÉCSI M. 1959: A magyarországi Dunavölgy kialakulása és felszínalaktana. - Földrajzi Monográfiák 3, 346 p. RÓNAI A. 1977: Negyedidőszaki kéregmozgások a Magyar-medencében - Földtani Közlöny 107, 431^36. SCHAREKP. (szerk.) 1991: Magyarázó a Győr-észak jelű térképlaphoz -A Kisalföldföldtani térképsorozata 1: , Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 31 p. SCHEFFER V., KANTÁS K. 1949: A Dunántúl regionális geofizikája - Földtani Közlöny 79, SÜMEGHY J. 1942: Földtani kutatások Győrött és közvetlen környékén - Földtani Intézet Évi Jelentése az évekről SZÁDECZKY-KARDOSS, E. 1938: Geologie der rumpfungarlandischen kleinen Tiefebene - Sopron, 444 p. A kézirat beérkezett: 19Э

Római kori rétegsor malakológiai vizsgálata (Budapest, Rómaifürdõ, Emõd u.)

Római kori rétegsor malakológiai vizsgálata (Budapest, Rómaifürdõ, Emõd u.) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2009 27: 21 27 Római kori rétegsor malakológiai vizsgálata (Budapest, Rómaifürdõ, Emõd u.) Sölétormos Annamária, Szappanos Bálint & Krolopp Endre Abstract:

Részletesebben

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 21 27 A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei Farkas Szilvia Abstract: The Pleistocene fossils of the Bátaszék brickyard. The loess sediments

Részletesebben

adatai KROLOPP Endre - VARGA András Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest Mátra Múzeum, Gyöngyös

adatai KROLOPP Endre - VARGA András Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest Mátra Múzeum, Gyöngyös Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 15: 77-98, 1990 Az Alpokalja malakológiai adatai KROLOPP Endre - VARGA András Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest Mátra Múzeum, Gyöngyös kutatásának ABSTRACT: (Data nf

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye

A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1994 19: 173-191 A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye VARGA ANDRÁS ABSTRACT: (Mollusks-collection of the Somogy County Museum.) Author revised

Részletesebben

Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Villányi-hegységbõl *

Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Villányi-hegységbõl * MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 51 58 Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Villányi-hegységbõl * Krolopp Endre Abstract: Lower Pleistocene mollusc fauna from the Villány Mts. (Southern

Részletesebben

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 25-40 Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén FÛKÖH LEVENTE ABSTRACT: Quartermalacological researches on the territory

Részletesebben

A basaharci téglagyári löszfeltárás Mollusca-faunája

A basaharci téglagyári löszfeltárás Mollusca-faunája MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2006 24: 15 30 A basaharci téglagyári löszfeltárás Mollusca-faunája Sümegi Pál Krolopp Endre Abstract: Mollusc fauna of the loess outcrop of the Basaharc

Részletesebben

Szeged-Öthalom környéki löszképződmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója

Szeged-Öthalom környéki löszképződmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója Földtani Közlöny 125/3-4, 309-361 (1995) Budapest Szeged-Öthalom környéki löszképződmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója Palaeoecological reconstruction of formation of the Szeged-Öthalom

Részletesebben

SOMOGY MEGYE MALAKOLÓGIAI FELMÉRÉSE PINTÉR István

SOMOGY MEGYE MALAKOLÓGIAI FELMÉRÉSE PINTÉR István Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 6. 1980, SOMOGY MEGYE MALAKOLÓGIAI FELMÉRÉSE PINTÉR István Keszthely ABSTRACT: (Result of Mollusca fauna in Somogy County) Somogy County lies south of the Lake Balaton, its area

Részletesebben

Adatok a Bükk-hegység csigafaunájához

Adatok a Bükk-hegység csigafaunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Adatok a Bükk-hegység csigafaunájához PINTÉR István Keszthely ABSTRACT: (Data to the Molluscan fauna of the Bükk Mountains. ) - The author publishes data of occasional

Részletesebben

Három löszfeltárás malakológiai vizsgálata a Nyárád-Harkányi-sík keleti peremén

Három löszfeltárás malakológiai vizsgálata a Nyárád-Harkányi-sík keleti peremén MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 69 80 Három löszfeltárás malakológiai vizsgálata a Nyárád-Harkányi-sík keleti peremén Újvári Gábor Abstract: Malacological Examination of Three

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár megye puhatestű faunája

Szabolcs-Szatmár megye puhatestű faunája Szabolcs-Szatmár megye puhatestű faunája Tanulmányom Szabolcs-Szatmár megye állatvilágának kevéssé ismert részével, a ma élő (recens) puhatestűek (Mollusca) törzsének két osztályával: a csigákkal (Gastropoda)

Részletesebben

Adatok a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék Mollusca-faunájához

Adatok a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék Mollusca-faunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2006 24: 53 60 Adatok a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék Mollusca-faunájához Páll-Gergely Barna Abstract. Additional data to the mollusc fauna of the

Részletesebben

A Velencei-tó térségének kvartermalakológiai vizsgálata

A Velencei-tó térségének kvartermalakológiai vizsgálata MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2003 21: 29 35 A Velencei-tó térségének kvartermalakológiai vizsgálata Fûköh Levente Abstract: Quartermalacological examinations in the neighbourhood of

Részletesebben

A Bükk-hegység Mollusca-faunája

A Bükk-hegység Mollusca-faunája Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. A Bükk-hegység Mollusca-faunája VARGA András Mátra Múseuin, Gyöngyös ABSTRACT: (Molluscan fauna of the Bükk Mountains.) The author points out that from view of malacofauna

Részletesebben

Negyedidõszaki üledékek malakológiai vizsgálata a Dél-Dunántúlon (Nagynyárád, Töttös)

Negyedidõszaki üledékek malakológiai vizsgálata a Dél-Dunántúlon (Nagynyárád, Töttös) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 00 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 9: 7 Negyedidõszaki üledékek malakológiai vizsgálata a Dél-Dunántúlon (Nagynyárád, Töttös) Újvári Gábor Abstract: Malacological Examinations of Quaternary

Részletesebben

A Mindszent melletti Koszorú-halom és Szöllô-part negyedidôszaki képzôdményei és Mollusca-faunájuk

A Mindszent melletti Koszorú-halom és Szöllô-part negyedidôszaki képzôdményei és Mollusca-faunájuk FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 25 41 In memoriam Bozó Ambrus Ferenc /1912 1994/ A Mindszent melletti Koszorú-halom és Szöllô-part negyedidôszaki képzôdményei és Mollusca-faunájuk DOMOKOS

Részletesebben

Adatok nagyrévi Zsidó-halom (Jász-Nagykun-Szolnok megye) felsõ-pleisztocén malakofaunájához

Adatok nagyrévi Zsidó-halom (Jász-Nagykun-Szolnok megye) felsõ-pleisztocén malakofaunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1999 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 17: 53 58 Adatok nagyrévi Zsidó-halom (Jász-Nagykun-Szolnok megye) felsõ-pleisztocén malakofaunájához Domokos Tamás Abstract: Contribution to the

Részletesebben

Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója

Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (1998) 83: 89-98. Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója BÁBA KÁROLY H-6720 Szeged, Vár u. 6. Bevezetés Egyetemeken, fıiskolákon tanító tanároktól

Részletesebben

A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998)

A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998) Crisicum 3. pp.79-109. A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998) Domokos Tamás - Lennert József Abstract Molluscs of the Körös and Berettyó Rivers (1902-1998): The authors presents the mollusc fauna

Részletesebben

Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján

Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 285 322 Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján VARGA ANDRÁS CSÁNYI BÉLA ABSTRACT: (Range

Részletesebben

Adatok az Aggteleki-karszt, a Cserehát és a Putnokidombság Mollusca faunájához I.

Adatok az Aggteleki-karszt, a Cserehát és a Putnokidombság Mollusca faunájához I. MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2005 23: 177 202 Adatok az Aggteleki-karszt, a Cserehát és a Putnokidombság Mollusca faunájához I. Farkas Roland Abstract: Data to the Mollusca fauna of

Részletesebben

A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet Mollusca-faunája

A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet Mollusca-faunája Dunántúli Dolg. Terni, tud. Sorozat 6 41-52 Pécs, 1992 A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet Mollusca-faunája VARGA András VARGA, András: The mollusc fauna of the Béda-Karapancsa landscape protection area,

Részletesebben

A Zirci Arborétum Mollusca-faunája

A Zirci Arborétum Mollusca-faunája MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1999 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 17: 111 119 A Zirci Arborétum Mollusca-faunája Varga András Tóth Sándor Abstract: Mollusc fauna of Zirc Botanical Garden (Veszprém county, Hungary)

Részletesebben

Adatok Ábrahámhegy település (XM 98 Veszprém megye) malakofaunájához

Adatok Ábrahámhegy település (XM 98 Veszprém megye) malakofaunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2004 22: 65 72 Adatok Ábrahámhegy település (XM 98 Veszprém megye) malakofaunájához Domokos Tamás Abstract: Contribution to the Knowledge of the Malacofauna

Részletesebben

A Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) negyedidõszaki üledékeinek malakológiai vizsgálata

A Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) negyedidõszaki üledékeinek malakológiai vizsgálata MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1999 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 17: 69 74 A Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) negyedidõszaki üledékeinek malakológiai vizsgálata Fûköh Levente Absrtact: Malacological investigation

Részletesebben

A Monyoródi Téglagyár pleisztocén rétegsorának malakológiai vizsgálata

A Monyoródi Téglagyár pleisztocén rétegsorának malakológiai vizsgálata MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2002 20: 15 24 A Monyoródi Téglagyár pleisztocén rétegsorának malakológiai vizsgálata Újvári Gábor Abstract: Malacological examination of Pleistocene sequences

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

Adatok a Mátraalja negyedidõszaki fejlõdéstörténetéhez 1

Adatok a Mátraalja negyedidõszaki fejlõdéstörténetéhez 1 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 97 101 Adatok a Mátraalja negyedidõszaki fejlõdéstörténetéhez 1 FÛKÖH L. ABSTRACT: (Data to the Quaternary development of the southern foreland of

Részletesebben

95-120-HERA10.QXD 2007.10.29. 13:00 Page 95

95-120-HERA10.QXD 2007.10.29. 13:00 Page 95 95-120-HERA10.QXD 2007.10.29. 13:00 Page 95 Natura Somogyiensis 10 95-120 Kaposvár, 2007 A Somogy Megyei Múzeum puhatestû (Mollusca) gyûjteményének gyarapodása II. Dr. Wiesinger Márton gyûjteménye HÉRA

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 20 1999 A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI A BEKES MEGYI MUZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 20 Száz éve alakult a Békéscsabai Múzeum-Egyesület Békéscsaba 1999 A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 20. Publications of

Részletesebben

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén FOLIA HITORICO NATURALIA MUEI MATRAENI 2001 25: 25-40 Kvarermalakológiai vizsgálaok a Kis-Balaon II. vízározó erüleén FÛKÖH LEVENTE ABTRACT: Quarermalacological researches on he erriory of he Kis-Balaon

Részletesebben

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió

TÁJ- KISALFÖLD. Makrorégió TÁJ- KISALFÖLD Makrorégió Fekvése 5300km² MO-területén Határai: Nyugaton országhatár (folyt. Lajta-hg-ig) Keleten a Gerecse és Vértes előteréig húzódik Északon a Duna (folyt. Szlovák alf.) Délen a Rába

Részletesebben

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I.

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2007 31: 43 76 Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I. VARGA ANDRÁS & KOVÁCS ÉVA ABSTRACT: (Data to the Mollusc fauna of the Kiskunság National

Részletesebben

Alsó-pleisztocén Mollusca- és gerinces fauna a gyorúj falui kavicsbányából

Alsó-pleisztocén Mollusca- és gerinces fauna a gyorúj falui kavicsbányából Földtani Közlöny 124/4, 403 440 (1994) Budapest Alsó-pleisztocén Mollusca- és gerinces fauna a gyorúj falui kavicsbányából Lower Pleistocene mollusc and vertebrate fauna from the gravel pit of Győrújfalu

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

A puhatestûek védelmi helyzetének változása hazánkban, különös tekintettel az elmúlt közel negyedévszázadra (1702 ) 1979 2005 (Vázlatos kronológia)

A puhatestûek védelmi helyzetének változása hazánkban, különös tekintettel az elmúlt közel negyedévszázadra (1702 ) 1979 2005 (Vázlatos kronológia) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2007 25: 33 56 A puhatestûek védelmi helyzetének változása hazánkban, különös tekintettel az elmúlt közel negyedévszázadra (1702 ) 1979 2005 (Vázlatos

Részletesebben

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE RÁCZ RÉKA ELTE TTK KÖRNYEZETTAN SZAK TÉMAVEZETŐ: DR. JÓZSA SÁNDOR ELTE TTK KŐZETTAN-GEOKÉMIAI TSZ. 2012.06.27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/alpen_01.jpg

Részletesebben

KELET-HORVÁTORSZÁGI LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZATOK MALAKOLÓGIAI ELEMZÉSE

KELET-HORVÁTORSZÁGI LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZATOK MALAKOLÓGIAI ELEMZÉSE 127 KELET-HORVÁTORSZÁGI LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZATOK MALAKOLÓGIAI ELEMZÉSE MALACOLOGICAL INVESTIGATIONS ON EAST-CROATIAN LOESS-PALEOSOL PROFILES MOLNÁR DÁVID 1 SÁVAI SZILVIA 1 HUPUCZI JÚLIA 1 GALOVIĆ, LIDIJA

Részletesebben

Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Görgeteg-I fúrásból

Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Görgeteg-I fúrásból Földtani Közlöny 132/1 89-94 (2002) Budapest Alsó-pleisztocén Mollusca-fauna a Görgeteg-I fúrásból Lower Pleistocene Mollusc fauna from the Borehole Görgeteg-I (SW Hungary) KROLOPP Endre 1 (1 táblázat)

Részletesebben

Rejtek Lkőfülke és a Petényi-barlang (Bükk-hegység) Mollusca faunájának malakosztratigráfiai vizsgálata

Rejtek Lkőfülke és a Petényi-barlang (Bükk-hegység) Mollusca faunájának malakosztratigráfiai vizsgálata Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., : 9-3, 98 Rejtek Lkőfülke és a Petényi-barlang (Bükk-hegység) Mollusca faunájának malakosztratigráfiai vizsgálata FÜKÖH Levente Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: (Biostratigraphical

Részletesebben

Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója

Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója

Részletesebben

ÉGHAJLATI ÉS KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK REGIONÁLIS HATÁSÁNAK FELTÁRÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE VIZES ÉLŐHELYEKEN

ÉGHAJLATI ÉS KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK REGIONÁLIS HATÁSÁNAK FELTÁRÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE VIZES ÉLŐHELYEKEN Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázati programra benyújtott ÉGHAJLATI ÉS KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK REGIONÁLIS HATÁSÁNAK FELTÁRÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE VIZES ÉLŐHELYEKEN

Részletesebben

A Velencei-tó Mollusca faunájáról

A Velencei-tó Mollusca faunájáról MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2006 24: 61 74 A Velencei-tó Mollusca faunájáról Varga András Abstract: On the mollusc fauna of the Lake Velencei (Transdanubia, Hungary). The lake is

Részletesebben

A VILLÁNYKÖVESDI TÉGLAGYÁR PLEISZTOCÉN KÉPZŐDMÉNYEI 35

A VILLÁNYKÖVESDI TÉGLAGYÁR PLEISZTOCÉN KÉPZŐDMÉNYEI 35 A VILLÁNYKÖVESDI TÉGLAGYÁR PLEISZTOCÉN KÉPZŐDMÉNYEI 35 HUM LÁSZLÓ 36 HORVÁTH ZOLTÁN LINKAI ISTVÁN PLEISTOCENE DEPOSITS IN THE VILLÁNYKÖVESD BRICKYARD Abstract: The major part of the studied highly truncated,

Részletesebben

Dél-baranyai újpleisztocén rétegsorok képzõdésének paleoökológiai rekonstrukciója

Dél-baranyai újpleisztocén rétegsorok képzõdésének paleoökológiai rekonstrukciója Földr. Ért.2003. LII. évf. 3 4. füzet, pp. 161 170. Dél-baranyai újpleisztocén rétegsorok képzõdésének paleoökológiai rekonstrukciója ÚJVÁRI GÁBOR 1 Abstract Reconstruction of palaeoecological conditions

Részletesebben

Adatok a bulgáriai Târgoviste környékének Mollusca faunájához

Adatok a bulgáriai Târgoviste környékének Mollusca faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. Adatok a bulgáriai Târgoviste környékének Mollusca faunájához VARGA András Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: [Data to the mollusca fauna of the vicinity of Târgoviste

Részletesebben

A MADARASI TÉGLAGYÁRI LÖSZSZELVÉNY LEGÚJABB MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

A MADARASI TÉGLAGYÁRI LÖSZSZELVÉNY LEGÚJABB MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 157 A MADARASI TÉGLAGYÁRI LÖSZSZELVÉNY LEGÚJABB MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI LATEST MALACOLOGICAL RESULTS OF THE LOESS SECTION AT MADARAS BRICKYARD HUPUCZI JÚLIA 1, SÜMEGI PÁL 2 1 SZTE TTIK Földtani

Részletesebben

Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése Megye: Bács-Kiskun Település: Madaras

Részletesebben

A magyarországi Stylommatophorák ivarszervanatőmiai vizsgálata L (Mollusca)

A magyarországi Stylommatophorák ivarszervanatőmiai vizsgálata L (Mollusca) Fol. Hist.-nat Mus. Matr. 11. 1986. A magyarországi Stylommatophorák ivarszervanatőmiai vizsgálata L (Mollusca) VARGA András Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author investigates the genitals-anatomical

Részletesebben

Adatok a Mátra-hegység csigafaunájához

Adatok a Mátra-hegység csigafaunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 1. 1972. Adatok a Mátra-hegység csigafaunájához VARGA András Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: A complementation of the mollusk fauna of the Mts. Mátra, North-Central Hungary?

Részletesebben

A Dráva menti puhatestű (Mollusca) fauna kutatásának eddigi eredményei

A Dráva menti puhatestű (Mollusca) fauna kutatásának eddigi eredményei Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 8 9-19 Pécs, 1995! A Dráva menti puhatestű (Mollusca) fauna kutatásának eddigi eredményei VARGA András VARGA, A.: Results of the malacological studies (Mollusca) of Dráva

Részletesebben

A madarasi téglagyári szelvény legújabb vizsgálatának eredményei

A madarasi téglagyári szelvény legújabb vizsgálatának eredményei MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 28: 25 29 A madarasi téglagyári szelvény legújabb vizsgálatának eredményei Hupuczi, Júlia & Sümegi, Pál Krolopp Endre emlékére Abstract: Results of

Részletesebben

BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI

BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 2002 BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 23 Békéscsaba 2002 BEKES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006)

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 41-60. A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM MOLLUSCA-GYŰJTEMÉNYÉBEN TALÁLHATÓ KOVÁCS GYULA-FÉLE KOLLEKCIÓ ROMÁNIAI VONATKOZÁSAI - Váncsa Klára - /. Előzmények

Részletesebben

Földtani Közlöny. A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata Bulletin of the Hungarian Geological Society. Vol No. 4.

Földtani Közlöny. A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata Bulletin of the Hungarian Geological Society. Vol No. 4. Földtani Közlöny A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata Bulletin of the Hungarian Geological Society Vol. 124. No. 4. Budapest, 1994 Földtani Közlöny A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata Bulletin

Részletesebben

Doboz térségének csigái és kagylói

Doboz térségének csigái és kagylói Doboz térségének csigái és kagylói DOMOKOS TAMÁS /. Bevezetés Doboz és környéke nagyszerkezetiig a Berettyó és a Körösök köze" morfológiai egységbe tartozik (Andó M. 1974). Domborzata, mely régi folyóhálozat

Részletesebben

MALACOLOGICAL NEWSLETTER

MALACOLOGICAL NEWSLETTER MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 12. MALACOLOGICAL NEWSLETTER Kiadja a MÁTRA MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA Published by THE NATURAL SCIENCE SECTION OF MÁTRA MUSEUM Szerkesztő (Editor) Dr. FŰKÖH LEVENTE HU

Részletesebben

A ságvári lösz-rétegsor csigafaunája

A ságvári lösz-rétegsor csigafaunája MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2002 20: 07 14 A ságvári lösz-rétegsor csigafaunája Krolopp Endre Sümegi Pál Abstract: The molluse fauna of the Ságvár loess profile. A detailed malacological

Részletesebben

VIVIPARUS ACEROSUS (BOURGUIGNAT) : Piszke (Lábatlan) dat.? (2); Tass: Soroksári-Duna, 1953. (26); Tiszaeszlár: Holt-Tisza, 1955. (2).

VIVIPARUS ACEROSUS (BOURGUIGNAT) : Piszke (Lábatlan) dat.? (2); Tass: Soroksári-Duna, 1953. (26); Tiszaeszlár: Holt-Tisza, 1955. (2). VÁSÁRHELYI ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUMBAN (II. MOLLUSCA-PUHATESTŰEK) Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 6. 1980- VARGA András Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: (The collection of ISTVÁN VÁSÁRHELYI

Részletesebben

Adatok az egri édesvízi mészkõ üledékek pleisztocén Mollusca-faunájához

Adatok az egri édesvízi mészkõ üledékek pleisztocén Mollusca-faunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 30: 21 30 Adatok az egri édesvízi mészkõ üledékek pleisztocén Mollusca-faunájához Fûköh Levente Abstract: Additional data to the mollusc fauna of

Részletesebben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Doktoranduszi Beszámoló Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Visnovitz Ferenc Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető: Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanár Budapest, 2012.06.04

Részletesebben

A csabaszabadi homokbányák (Békés megye) kvarter Mollusca-faunája, és annak tanulságai (1998/2010)

A csabaszabadi homokbányák (Békés megye) kvarter Mollusca-faunája, és annak tanulságai (1998/2010) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 30: 5 20 In memoriam Krolopp Endre A csabaszabadi homokbányák (Békés megye) kvarter Mollusca-faunája, és annak tanulságai (1998/2010) Domokos Tamás

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Adatok Nagymágocs (DS 55, 56, 65, 66) és környéke malakofaunájához

Adatok Nagymágocs (DS 55, 56, 65, 66) és környéke malakofaunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2003 21: 83 92 Adatok Nagymágocs (DS 55, 56, 65, 66) és környéke malakofaunájához Nacsa Kálmán Abstract: Contribution to the Knowledge of the Malacofauna

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Updated Checklist of Grassland Gastropods in the South-Hungarian Plain

Updated Checklist of Grassland Gastropods in the South-Hungarian Plain MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2001 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 19: 103-107 Updated Checklist of Grassland Gastropods in the South-Hungarian Plain M. Sághy E. Hornung Abstract: From previous studies 26 recent Gastropod

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI LAPOSI-KERTEK (BÉKÉS MEGYE) RÉGÉSZETI FELTÁRÁS (VONALDÍSZES-KULTÚRA: SZAKÁLHÁTI CSOPORT) MALAKOLÓGIAI ANYAGA ÉS ANNAK TANULSÁGAI

A MEZŐBERÉNYI LAPOSI-KERTEK (BÉKÉS MEGYE) RÉGÉSZETI FELTÁRÁS (VONALDÍSZES-KULTÚRA: SZAKÁLHÁTI CSOPORT) MALAKOLÓGIAI ANYAGA ÉS ANNAK TANULSÁGAI 117 A MEZŐBERÉNYI LAPOSI-KERTEK (BÉKÉS MEGYE) RÉGÉSZETI FELTÁRÁS (VONALDÍSZES-KULTÚRA: SZAKÁLHÁTI CSOPORT) MALAKOLÓGIAI ANYAGA ÉS ANNAK TANULSÁGAI HOLOCENE MALACOFAUNA AND ITS TEACHINGS OF THE ARCHEOLOGICALLY

Részletesebben

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY 2015. ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL 6. Kőkor Kerekasztal 2015. december 11. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Pannon-tenger Múzeum Zandler Krisztián

Részletesebben

A Pomatias elegáns ( O.E MÜLLER, 1774) újra felfedezett hazai lelőhelye

A Pomatias elegáns ( O.E MÜLLER, 1774) újra felfedezett hazai lelőhelye Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 16: 95-103, 1991 A Pomatias elegáns ( O.E MÜLLER, 1774) újra felfedezett hazai lelőhelye (Mollusca: Pomatiasidae) KROLOPP Endre - VARGA András Magyar Állami Földtani Intézet,

Részletesebben

Magyarország szárazföldi csigáinak besorolásához felhasznált faj area térképek I.

Magyarország szárazföldi csigáinak besorolásához felhasznált faj area térképek I. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Magyarország szárazföldi csigáinak állatföldrajzi besorolásához felhasznált faj area térképek I. BABA Károly Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged ABSTRACT: (Area

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 2 . AZ AlPOK NAgYSZERKEZETE, MAgYARORSZÁgRA ÁTÚZÓDÓ RÉSZEiNEK FÖlDTANi FElÉPÍTÉSE 1. AZ AlPOK NAgYSZERKEZETE, AZ EgYES ElEmEK magyarországi FOlYTATÁSA Az Alpok (2.1.

Részletesebben

A Vallonia costata biozóna (Fûköh, L. 1990) sztratotípus lelõhely újravizsgálata*

A Vallonia costata biozóna (Fûköh, L. 1990) sztratotípus lelõhely újravizsgálata* FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 37 46 A Vallonia costata biozóna (Fûköh, L. 1990) sztratotípus lelõhely újravizsgálata* MEDZIHRADSZKY ZSÓFIA, GASPARIK MIHÁLY & FÛKÖH LEVENTE ABSTRACT:

Részletesebben

Magyarország Műszaki Földtana MSc. Magyarország nagyszerkezeti egységei

Magyarország Műszaki Földtana MSc. Magyarország nagyszerkezeti egységei Magyarország Műszaki Földtana MSc Magyarország nagyszerkezeti egységei https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1d58/a-karpat-pannon-terseg-lemeztektonikai-ertelmezese-1ed3/az-europaikontinens-kialakulasa-karatson-david-1f1d/foldtorteneti-vazlat-os-europatol-uj-europaig-1f26/

Részletesebben

A negyedidőszak jelentősége. Az ország felszínének 80%-át negyedidőszaki képződmények borítják!

A negyedidőszak jelentősége. Az ország felszínének 80%-át negyedidőszaki képződmények borítják! A negyedidőszak jelentősége Az ország felszínének 80%-át negyedidőszaki képződmények borítják! A negyedidőszak tagolása 10 200 éve (1,8-2,2) 2,4 millió éve Pleisztocén 2,4 millió éve gyors, jelentős lehűlés

Részletesebben

Adatok Bélmegyer környékének malakológiai viszonyaihoz. - Domokos Tamás -

Adatok Bélmegyer környékének malakológiai viszonyaihoz. - Domokos Tamás - BMMK 16 (1996) 17-28. Adatok Bélmegyer környékének malakológiai viszonyaihoz - Domokos Tamás - Feledhetetlen édesanyám, BOZÓ AMBRUS PIROSKA (1910-1992) emlékére" A vizsgált terület nagyszerkezetileg a

Részletesebben

1. HELYZETÉRTÉKELÉS. A sokévi szeptemberi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (20-39 mm) a Szatmári-síkságon jelentkezett.

1. HELYZETÉRTÉKELÉS. A sokévi szeptemberi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (20-39 mm) a Szatmári-síkságon jelentkezett. 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 szeptemberében a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 9 mm (Fehérgyarmat) és 250 mm (Murakeresztúr) között alakult, az

Részletesebben

Ujabb adatok a Nyírség - Hajdúhát (Hajdúság) közötti tájhatár kérdéséhez

Ujabb adatok a Nyírség - Hajdúhát (Hajdúság) közötti tájhatár kérdéséhez Ujabb adatok a Nyírség - Hajdúhát (Hajdúság) közötti tájhatár kérdéséhez LÓKI JÓZSEF 1 - SZABÓ JÓZSEF 2 Előzmények A természeti tájak határait sokszor nem lehet valamennyi lényeges tájalkotó elemet figyelembe

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna ELTE TTK Őslénytani Tanszék gmail. com 2011.

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna ELTE TTK Őslénytani Tanszék gmail. com 2011. A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA Molnár Marianna ELTE TTK Őslénytani Tanszék marianna.molnar84@ gmail. com 2011. Vázlat Bevezető Miért jó a pollenanalízis? Leülepedés Sárrét kutatása Mintavétel

Részletesebben

A szegedi téglagyári feltárások anyagának üledéktani és malakológiai összehasonlítása

A szegedi téglagyári feltárások anyagának üledéktani és malakológiai összehasonlítása MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 1999 17: 59 67 A szegedi téglagyári feltárások anyagának üledéktani és malakológiai összehasonlítása Tóth Árpád Abstract: Sedimentological and malacological

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 30 (2007) A MAROS FOLYÓ BEZDINI-KOLOSTOR KÖRNYÉKI HULLÁM-, ILLETVE ÁRTERÉNEK MALAKOFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 30 (2007) A MAROS FOLYÓ BEZDINI-KOLOSTOR KÖRNYÉKI HULLÁM-, ILLETVE ÁRTERÉNEK MALAKOFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 30 (2007) 53-66. A MAROS FOLYÓ BEZDINI-KOLOSTOR KÖRNYÉKI HULLÁM-, ILLETVE ÁRTERÉNEK MALAKOFAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA - Váncsa Klára - Bevezető A Maros folyó alsó szakaszának

Részletesebben

Középső pleisztocén tufithorizontok megjelenése dunaszekcsői és Mórágy környéki löszszelvényekben

Középső pleisztocén tufithorizontok megjelenése dunaszekcsői és Mórágy környéki löszszelvényekben MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2005 23: 131 148 Középső pleisztocén tufithorizontok megjelenése dunaszekcsői és Mórágy környéki löszszelvényekben Hum László Abstract: On the presence

Részletesebben

MALACOLOGICAL * NEWLETTERS

MALACOLOGICAL * NEWLETTERS MALAKOLÖGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL * NEWLETTERS 8. Gyöngyös,1988. Kiadja a Mátra Múzeum Természettudományi Osztálya a TIT Heves Megyei Szervezete anyagi támogatásával Published by The Natural' Science

Részletesebben

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén 1. A Tarna és a Gortva forrásvidékének általános jellemzői A Tarna és a Gortva folyók forrásvidéke Magyarország és Szlovákia kevéssé kutatott,

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Földtani és vízföldtani ismeretanyag megbízhatóságának szerepe a hidrodinamikai modellezésben, Szebény ivóvízbázis felülvizsgálatának példáján

Földtani és vízföldtani ismeretanyag megbízhatóságának szerepe a hidrodinamikai modellezésben, Szebény ivóvízbázis felülvizsgálatának példáján Földtani és vízföldtani ismeretanyag megbízhatóságának szerepe a hidrodinamikai modellezésben, Szebény ivóvízbázis felülvizsgálatának példáján Molnár Mária, Dr. Zachar Judit, Gondárné Sőregi Katalin, Büki

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MELLÉKLETEK AZ A SZŐREG-1 TELEP GÁZSAPKÁT TARTALMAZÓ TELEPRÉSZÉNEK SZEDIMENTOLÓGIAI MODELLEZÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MELLÉKLETEK AZ A SZŐREG-1 TELEP GÁZSAPKÁT TARTALMAZÓ TELEPRÉSZÉNEK SZEDIMENTOLÓGIAI MODELLEZÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MELLÉKLETEK AZ A SZŐREG-1 TELEP GÁZSAPKÁT TARTALMAZÓ TELEPRÉSZÉNEK SZEDIMENTOLÓGIAI MODELLEZÉSE A telep több léptékű modellezése klasszikus szedimentológiai

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről VITA Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1996. 1-2.füzet, pp. 172-176. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről ERDÉLYI MIHÁLY 1964 tavaszán Bécsben az Osztrák

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS - kivonat - 2013. január Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A héj morfo-hőmérő módszer és alkalmazásai a paleoökológiában

A héj morfo-hőmérő módszer és alkalmazásai a paleoökológiában Földtani Közlöny 132/különszám, 257-263 (2002) Budapest A héj morfo-hőmérő módszer és alkalmazásai a paleoökológiában The shell morpho-thermometer method and its uses in palaeoecology SÓLYMOS Péter 1 -

Részletesebben

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. 03. 12 13. TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A KARSZTKUTATÁSBAN VERESS MÁRTOM SCHLÄFFER ROLAND A karszt Fedett karszt rejtett kőzethatár fedett karsztos

Részletesebben

vol.?. GYÖNGYÖS 1990.

vol.?. GYÖNGYÖS 1990. MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALAKOLÚGICAL NEWSLETTERS vol.?. GYÖNGYÖS 1990. Kiadja a MÁTRA MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA Published by THE NATURAL SCIENCE SECTION OF MATRA MUSEUM Szerkesztő (Editor)

Részletesebben