KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914"

Átírás

1 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM

2 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított évi LXXIX. tv., évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, - 11/l994. (VI. 8.) MKM rendelet, - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról A tanév rendjét a 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet szabályozza Helyi szabályozás - Pedagógiai program - Minőségirányítási program - Szervezeti és működési szabályzat - Házirend 2. A 2013/2014. tanév célkitűzései A) Pedagógiai célok 2.1. A nevelés területén - A társadalmi elvárásokat ismerő és teljesíteni tudó személyiségek formálása. - Olyan munkamorál kialakítása, amely lehetővé teszi a képességeknek megfelelő eredmények elérését. - Toleranciára nevelés. - Helyes magatartás kialakításának segítése. - Tanórák rendjének biztosítása. - Hazaszeretetre nevelés, más népek kultúrájának, hagyományainak tiszteletben tartására nevelés Személyiségfejlesztés - A tanulók személyiségének megismerése, fejlesztése 2.3. Az iskola közösségeinek fejlesztése - Pedagógiai Program szerint 2

3 2.4. Az oktatás területén - A tankötelezettség teljesítése. - Alapkészségek fejlesztése. - Korszerű ismeretek elsajátíttatása. - Képességek fejlesztése, tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása. Művelődési egyenlőtlenségek mérséklése, esélyegyenlőség biztosítása. - Nyelvoktatás, informatikai képzés fejlesztése. - Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. - Az élethosszig tartó tanulás megalapozása Alapfokú művészeti oktatás biztosítása A meglévő tanszakok működési feltételeinek biztosítása A pedagógiai munka színvonalának folyamatos emelése Továbbtanulás: - 1 fő közoktatás-vezető szakképesítés megszerzése - továbbképzések teljesítése 2.7. Egészségnevelés területén - Az egészséges és kulturált életmód iránti igény, - Az egészséges táplálkozásra, a mindennapos mozgásra való igény kialakítása. - Dohányzás, alkohol-, drog-prevenció Környezeti nevelés területén - Az IKT alkalmazásának fejlesztése. - Az iskola külső és belső környezetének további szépítése. - Alapvető higiéniai ismeretek elsajátíttatása, feltételek megteremtése. - Környezetvédelem fontosságának megismertetése, levegő, víz, talaj védelmének fontossága. - Ökoiskola címnek való megfelelés 2.9. Az esélyegyenlőségi szabályzat végrehajtása B) Szervezeti célok - Ésszerű munkaerő gazdálkodás. - Az elvégzett munka nagyobb megbecsülése. - Egyenletesebb pedagógusterhelés. - Határidők pontos betartása. - Iskolánk népszerűsítése, részvétel a község kulturális életében. 3

4 B) Minőségi célok - Partnerközpontú működés fenntartása. - A pedagógusok munkájának - intézményünk dolgozói által meghatározott értékelési szempontok alapján - folyamatos értékelése. 3. A célok elérése érdekében megvalósítandó feladatok 3.1. Nevelés területén - Fontos tanulóink megismerése, a családi háttér ismerete, jó kapcsolat kialakítása. Családlátogatás első és ötödik évfolyamon, illetve szükség szerint. - Következetesen szigorú, de segítőkész magatartás tanulóink nevelésében. - Egységes fellépés a rendbontókkal szemben. - A fegyelmezési eszközök súlyának visszaállítása, fokozatok betartása, tanulókkal való ismertetése. - Hátrányos megkülönböztetés tilalmának betartása. - Nyugodt munkavégzés feltételeinek megteremtése. Tanítási órát zavarni csak nagyon indokolt esetben lehet. A mobil telefon használatára vonatkozó szabályok tanárra és diákra egyaránt vonatkoznak. - Első és második évfolyamon egész napos ellátás biztosítása, 3-4. évfolyamon napközi, felső tagozatban tanulószoba szervezése. A szünetekben ügyeletet tartunk. - Kiemelt feladat a helyes magatartásformák megismertetése - jutalmazása, a használható tudás nyújtása, a munkára nevelés. - Ünnepeinkről való méltó megemlékezés. - Tanórán kívüli nevelési helyzetek jó kiaknázása. Kirándulások, rendezvények, színházlátogatás, operalátogatás szervezése. - Hitoktatás feltételeinek biztosítása Személyiségfejlesztés területén - Sokoldalú iskolai tevékenységek megszervezésére. (lásd Pedagógiai program) 3.3. Közösségfejlesztés területén (lásd Pedagógiai program) - Különböző közösségek szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével -, amelyek az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódnak (tanórához, tanórán kívüli tevékenységhez). - A fejlesztés további eszközei o tanulmányi versenyek, o diákönkormányzat működése, o hagyományápolás, o sportnapok, osztálybulik szervezése. 4

5 3.4. Az oktatás területén Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlesztése Az értő olvasás szövegértés javítása, matematikai alapismeretek megszilárdítása A NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése Az általános iskolai oktatás szakaszai 1-4. évfolyam: alsó tagozat, 5-8. évfolyam: felső tagozat A 2013/2014. tanévben érvényes tantervek , évfolyam H ,5. évfolyam H A 2013/2014. tanévben érvényes óratervek a pedagógiai program szerint. A tantárgyfelosztást a tantestület megismerte és elfogadta. Tanítási napok száma (a tanév rendje szerint) 180 nap (36 hét) Mindennapos testedzés biztosítása 1-2. és 5-6. évfolyamon heti 5 testnevelés óra 3-4. évfolyamon heti 2 óra játékos sportfoglalkozás, illetve 2 x 30 perc játékos testmozgás a testnevelés nélküli napokon 7-8. évfolyamon heti 2 óra kézilabda lány, fiú 5-8. évfolyamon heti 2 óra röplabda 3-8. évfolyamon heti 2 óra atlétika Sportversenyeket szervezünk, megteremtjük a 2. évfolyam úszásoktatásának feltételeit évfolyamon szabadon választott tanóra keretében táncot oktatunk, 5. évfolyamon a tánc önálló tantárgyként szerepel. Iskolán kívüli egyesületek szervezésében is sportolnak tanulóink Tantárgyak tananyagába beépítendő ismeretek Az osztályfőnöki, etika, technika, informatika és természetismeret órák anyagába beépítendő ismeretek: - közlekedésre nevelés, - társadalmi bűnmegelőzés, - áldozattá válás, - konfliktuskezelő technikák megismerése, - IKT alkalmazása, - katasztrófa védelem. Folytatni kell a közlekedési ismeretekről, a bűnmegelőzésről szóló előadássorozatot a rendőrség szakembereinek igénybevételével Fogyasztóvédelem Célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése, tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása. Az oktatás színterei: 5

6 Tanórán - technika áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései - matematika banki, biztosítási vagy üzemanyag számítási feladatok - fizika mérés, mértékegységek, mérőeszközök - földrajz eltérő fogyasztási struktúrák és szokások - magyar reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái - biológia génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás - kémia élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használata - informatika elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia - történelem EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története - médiaismeret a reklám képi nyelve és hatásai - tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz?) Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) A tanulmányi helyzet javítása érdekében tett intézkedések - Követelmények, elvárások egyértelmű megfogalmazása, ismertetése a tanulókkal az 1. tanítási órán, az 5. évfolyamnak szülői értekezleten is. - Pontos órakezdés, a munkához szükséges tanórai fegyelem megkövetelése. - A több témát átfogó írásbeli számonkérést mindig gyakorlásnak, összefoglalásnak kell megelőzni. - A minimum szintű feladatokat min. jelöléssel meg kell jelölni, ezek pontszámának el kell érni az össz. pontszám 30 %-át. - Szükség esetén korrepetálás, egyéni foglalkozás szervezése. - Szülők értesítése a gyermek tanulmányi eredményének romlásáról Tehetséggondozás - Hasonló képességű tanulókból álló csoportok kialakítása évfolyamonként átjárhatóság biztosításával, (a létszámhatárok megtartásával, a KLIK által előírtakkal) o idegen nyelv, o matematika, o informatika órákon. - Kistérségi tanulmányi verseny szervezése. - Műveltségi vetélkedő szervezése. - Részvétel a különböző versenyekben a melléklet szerint. - Szakkör szervezése o idegen nyelv, o matematika, o magyar, o testnevelés, o énekkar. - Erdei iskolai lehetőségek kihasználása. - Művészeti képzés biztosítása. 6

7 Esélyegyenlőség biztosítása - Korrepetálás szervezése, egyéni foglalkozás biztosítása. - Biztosítjuk a könyvtár minden napos nyitva tartását. - Kulturális programokat, osztálykirándulásokat szervezünk Beilleszkedési, magatartási zavarokkal összefüggő tevékenység - Organikus károsodás esetén: jelzés a megfelelő szakembernek illetve szülőnek, - Környezeti károsodás esetén: o az okok feltárása, a gyerekkel kapcsolatos információk megszerzése, o kapcsolatfelvétel szülőkkel, gyermekvédelmi felelőssel, o differenciált feladatok adása, követelmények megfogalmazása, sikerélmény biztosítása, o megfelelő segítség megszervezése fejlesztő foglalkozások szervezése dokumentálás szakköri naplóba: tanuló neve, fejlesztett terület, o logopédus, gyógypedagógus foglalkoztatása, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság igénybe vétele Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Átmenet problémáinak megoldása Óvoda iskola között - leendő tanító nénik részvétele több óvodai foglalkozáson - tájékozódás az óvodai logopédus által végzett vizsgálatok eredményéről - kapcsolatfelvétel a fejlesztő óvodapedagógussal - óvodai fejlesztő pedagógus alkalmazása 1-2. évfolyamon az óvodával kötött megállapodás alapján - beiratkozás előtti szülői értekezlet - nyílt nap az iskolába jövő gyermekek részére - ajándékműsor az óvodában Alsó felső tagozat között - a következő tanév osztályfőnökeinek kijelölése minél hamarabb, legkésőbb a félévi értekezletig - rendszeres hospitálás 4-5. osztályban tanító pedagógusok között dokumentálás naplókban ellenőrzése az igazgatóhelyettes feladata - tanulási technikák megismertetése, gyakoroltatása - kisebb egységek számonkérése - korrepetálás, egyéni segítés Általános iskola középiskola között - tanulók képességeinek megfelelő lehetőségek ajánlása - pályaválasztási szülői értekezlet szervezése a környező középiskolák képviselőinek részvételével - pályaválasztási tájékoztatók eljuttatása tanulókhoz, szülőkhöz - középiskolai előkészítő foglalkozások szervezése 7

8 Szociális hátrányok enyhítését segítő program feladatai - a rászoruló tanulók feltérképezése - szociális hátrányt okozó tényezők megismerése - konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel - segítés formái: o napközis foglalkozás o felzárkóztató, tehetséggondozó programba való bevonás o kapcsolattartás a szülőkkel o felvilágosító munka a szociális lehetőségekről o diákétkeztetés, tankönyvtámogatás, táborozási hozzájárulás o pályaválasztás segítése o drog és bűnmegelőzési programba való bevonás o rászorulók segítése pályázat útján o művelődési és kulturálódási lehetőségek biztosítása o kapcsolattartás a polgármesteri hivatal szakemberével, a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő intézménnyel, orvossal, védőnőkkel Házi feladat évfolyamon a tanítási szünetek idejére a tanulók nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli feladatokat évolyamon a szokásos egyik óráról a másikra esedékes feladatokon túl nem kapnak sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot 3.5. Művészeti oktatás Külön munkaterv szerint 3.6. Pedagógiai munka színvonalának emelése - továbbtanulás - továbbképzéseken való részvétel - bemutató órák tartása, a munkaközösség-vezetők szervezzék meg, hogy mindkét félévben legyen legalább egy-egy bemutató foglalkozás alsó és felső tagozatban is 3.7. Egészségnevelés területén - az egészséges táplálkozás megismertetése - egészségvédelmi előadások szervezése - serdülőkori testi változások megismertetése, személyi higiénia fontosságának hangsúlyozása - dohányzás, alkohol fogyasztás káros hatásának tudatosítása - drog-prevenció: előadás szervezése tanulóknak, pedagógusuknak - a tankonyha adta lehetőségek kihasználása 8

9 3.8. Környezeti nevelés területén - Lakóhely környezetének megismerése, óvása, faültetés, virágosítás, madárvédelem, energiatakarékosság. - Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése tanórákon környezetszennyezés. - Az iskola környezetének rendszeres takarítása, a területen lévő növények, parkok ápolása. - Nyári táborok szervezése. - Föld napjához kapcsolódó programok. - Papír, elem gyűjtése. - Szelektív hulladékgyűjtés. - Energiatakarékosság a felesleges égő villany lekapcsolása a folyosókon, tantermekben, mellékhelyiségekben, csöpögő csapok elzárása - Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek megteremtése 3.9. Az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása B) Szervezet fejlesztésének feladatai - Kereset-kiegészítés elosztása az elvégzett munka arányában - A tanév feladatainak egyenletesebb elosztása. - A tárgyi feltételek javítása a felújítások és a beruházások során. C) Minőségi feladatok Szülőkkel való együttműködés fejlesztése A pedagógusok munkájának értékelési szempontjainak aktualizálása 9

10 4. Pedagógusok névsora 1-4. évfolyam 1.a 1.b 2.a 2.b 3. a 3. b 4. a 4. b Napközi 3. évf. 4. évf. Királyné Kollerits Valéria Dr. Szemetiné Horn Bernadett Vági Erika Csóra Jánosné Goór Brigitta Maticsné Szabó-Kovács Ágnes Gondek Katalin Kubicza Mihályné Hörömpöli Tiborné Demeterné Slezák Éva Láng Éva Staudinger Ágota Szarka Katalin, Sárosiné Rácz Gabriella Odlerné Takács Zsuzsanna 5-8. évfolyam 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a igazgató igazgatóh. igazgatóh. Soltész László Menoniné Pillmann Teréz Sárosiné Rácz Gabriella technika - napközi Szarka Katalin Viskovics Andrea Magyarits Katalin Kollárné Paragi Éva Pulayné Fekete Magdolna Takácsné Eichhardt Emma Trézlné Staudinger Csilla Ráczné Wiszt Vilma Horti Károlyné Benczikné Benkő Edit Vadász Éva Sárköziné Kovács Mária Saltzerné Fekete Ilona Vétek Tamara Tóth Zsoltné Mező Viktória tanított tárgy rajz biológia média német biológia természetismeretének napközi angol német történelem matematika számítástechnika földrajz testnevelés magyar történelem történelem magyar tagozatvezető (művészetokt.) technika matematika testnevelés testnevelés matematika kémia fizika angol gyógypedagógus Tartósan távol: Beke László (fiz. nélk. szab.) fizika technika számítástechnika 10

11 5. Iskolai megbízatások 5.1. Munkaközösségek 1-4. évfolyam reál Királyné Kollerits Valéria 1-4. évfolyam humán dr. Szemetiné Horn Bernadett 5-8. évfolyam humán Magyarits Katalin 5-8. évfolyam reál Viskovics Andrea 5.2. Egyéb megbízatások Diákönkormányzatot patronáló tanárok ISK Iskolai könyvtáros Tanulói balesetbiztosítás Vöröskeresztes megbízott Továbbtanulás Tanulók nyilvántartása Tankönyvfelelős Audiovizuális-eszköz felelős Soltész László Kubicza Mihályné Pulayné Fekete Magdolna Hajmáné Kalocsai Éva Kollárné Paragi Éva Láng Éva Borbély Józsefné Borbély Józsefné Borbély Józsefné Borbély Józsefné 5.3. Hitoktatás Katolikus hitoktató Református hitoktató Tremmel Kata, Bedy Sándor Szemeti Ferenc 6. Egyéb feladatok 6.1. Évente egy alkalommal munkavédelmi és tűzvédelmi szemle Felelős: tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott igazgató 6.2.Egy alkalommal tűzriadó Felelős: tűzvédelmi megbízott igazgató 11

12 6.3. Eszközigény felmérése Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: szeptember Leltározás időpontjának meghatározása, leltározás, selejtezés Felelős: iskolatitkár Határidő: október A tanév rendje 7.1. A tanév rendje A 2013/2014. tanév kezdő napja szeptember 1., zárónapja augusztus 31. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási nap június 13. (péntek). A művészeti tagozaton a szorgalmi idő első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. Tanítási napok száma: 180 nap. A tanév első féléve január 17-ig tart. Az iskola január 24-ig értesíti a tanulókat, ill. a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Őszi szünet: október 28 október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) Téli szünet: december 23-től január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat) a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). Tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Az első és a második félév lezárását követő 15 napon belül az iskoláknak el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Az erről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a fenntartónak. Beiratkozás A szülő április 1-je és április 30-a között köteles gyermekét a lakóhelye vagy a választott általános iskola első évfolyamára beíratni. Az időpontot 30 nappal korábban közzé kell tenni. Középiskolai felvételi 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerint 12

13 7.2. Tanítás nélküli munkanapok Szorgalmi időben a nevelő testület öt tanítás nélküli munkanapot használhat fel. 1. Pedagógus kirándulás június Félévi értekezlet január Őszi nevelési értekezlet november Tavaszi nevelési értekezlet április Szabad felhasználás farsang február Tanulmányi kirándulás: 1 nap alsóban, 2 nap felsőben 8. Értekezletek rendje 8.1. Munkaközösségi értekezlet 1-8. évfolyam évente 4 alkalommal, a munkaközösségi munkatervek alapján Bővített vezetői értekezlet havonta egy-egy alkalommal, illetve szükség szerint Téma: munkaközösség vezetők beszámolója, aktualitások Munkaértekezlet Minden hónap első kedd 8.4. Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó értekezlet: augusztus 30. Napirendi pontok: - nyári feladatok értékelése - célok, feladatok - tanév rendje - tantárgyfelosztás, órarend - munkaterv - egyebek Félévi tantestületi értekezlet: január 27. Napirendi pontok: - az 1. félév munkájának értékelése - feladatok a 2. félévben - tantárgyfelosztás - versenyek, kirándulások - Kisfaludy napok előkészítése - egyebek 13

14 Tanévzáró értekezlet: június 20. Napirendi pontok - a tanév értékelése - nyári feladatok - tantárgyfelosztás - várható feladatok - egyebek Nevelési értekezletek Őszi nevelési értekezlet - időpont: november 4. téma: streszoldás jógával Vági Erika, nevelési helyzetek elemzése, a győri pedagógiai intézet nevelési témáiból előadás - Tavaszi nevelési értekezlet időpont: április 23. téma: a szeptember elsejével életbe lépett változások megbeszélése, a tapasztalatok megvitatása, javaslatok, nevelési helyzetek elemzése, a belső ellenőrzések tapasztalatai 8.4. Diák önkormányzati ülés évente három alkalommal szeptember Téma: Választások Tanév feladatai szabadidős programok január Téma: Félévi előzetes, készülődés a farsangra május Téma: A tanév értékelése 14

15 9. Munkabeosztás 9.1. Tantárgyfelosztás, órarend (mellékelve) Ügyelet Tanári ügyelet 1-8. évfolyamon, udvaron, folyosón, büfénél beosztás szerint Külön dokumentum szerint Vezetői ügyelet hétfő Trézlné Staudinger Csilla ig igazgatói iroda kedd váltásban ig igazgatóh. iroda szerda Ráczné Wiszt Vilma ig igazgatóh. iroda csütörtök Horti Károlyné ig igazgatóh. iroda péntek váltásban ig igazgatóh. iroda 10. Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezlet 1. évfolyam szeptember óra téma: A tanévkezdés feladatai 5. évfolyam szeptember óra téma: Az átmenet nehézségeinek leküzdése, követelmények ismertetése, az osztályokban tanító tanárok bemutatása Össz-szülői értekezlet - szeptember 10. Osztályszülői értekezlet Téma: - a tanév feladatai - Szülői szervezet tagjainak megválasztása Pályaválasztási szülői értekezlet - november 5. Téma: - felvételi eljárás ismertetése - pályaválasztási lehetőségek Félévi szülői értekezlet január 28. I. félév értékelés II. félév feladatai 15

16 Fogadóórák október 8. december március 04. május 06. Nyílt napok november évfolyam március évfolyam 11. Belső ellenőrzés Tanulók munkájának ellenőrzése Tanulmányi munka értékelése Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést adunk. Év végén a bizonyítványban - kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul - nem megfelelő minősítéssel értékeljük a tanulók munkáját. Az 1. évfolyamon félévkor és a tanév végén, a 2. évfolyam első félévekor a tanulók munkáját értékelő lap segítségével minősítjük. - A 2. évfolyam végén és a 3-8. évfolyamon a pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. Félévkor és tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. A minősítésre kerülő kötelező és választható tantárgyakat a Pedagógiai Program óraterve tartalmazza. Egyik évfolyamon sem kerül minősítésre az osztályfőnöki órák tananyaga. A 7. évfolyamon az etika értékelése: részt vett. A gyógytestnevelés tantárgy értékelése: részt vett Idegen nyelv értékelése 3. évfolyam félévkor és év végén: értékelő lap segítségével A nem szakrendszerű órák értékelése: Módja: szöveges értékelés - tanórán végzett munka, egyéni teljesítmény, munkadarabok stb. - óra végén, félévkor, év végén o félévkor: részt vett bejegyzéssel o év végén: jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul bejegyzéssel - óra végén szóban 16

17 Írásbeli beszámoltatás súlya és formái: - formái: témazáró dolgozatok írásbeli feleletek a témakör leckéiből folyamatos tanulás ellenőrzésére - súlya: a témazáró dolgozatok érdemjegyei a félévi és év végi minősítés megállapításánál súlyozott szerepet kapnak; az írásbeli felelet a szóbeli felelettel egyenértékű - korlátok: naponta két témazáró dolgozatnál több nem íratható, meg kell előznie összefoglalásnak, gyakorlásnak, a témazáró időpontját a tanulókkal előre közölni kell, illetve be kell jegyezni a haladási naplóba Érdemjegyek száma heti 1 órás tantárgyból félévenként 3-3 érdemjegy heti 2 órás tantárgyból félévenként 5-5 érdemjegy Írásbeli munkák értékelésekor az érdemjegyre átváltás %-a 0-30 % - elégtelen % - elégséges % - közepes % - jó % - jeles Idegen nyelvből 1-4. évfolyamon a tanuló javító vizsgára, évfolyam ismétlésre nem utasítható. A nevelőtestület az egyéb, a rendeletben most pontosított feltételek fennállása esetén az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát Magatartás, szorgalom értékelése 1. évfolyam szöveges értékelés értékelő füzet szerint 2-8. évfolyam eddigi gyakorlatnak megfelelően: az alsó tagozatban havonta Felső tagozatban értékelés negyedévenként szülők értesítése gyermekük tanulmányi munkájának romlásáról Mulasztások Igazolt mulasztás o igazolás a visszaérkezést követő 7 munkanapon belül Igazolatlan mulasztás o első igazolatlan mulasztás után a szülőt értesíteni kell, további mulasztás esetén értesíteni kell a gyermekvédelmi felelőst, majd a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a jegyzőt, kormányhivatalt 10, 30, 50 igazolatlan óra után Mérések, vizsgák - mérések melléklet szerint - vizsgák o írásbeli: matematika, magyar nyelvtan május között o szóbeli: június 2-5-ig beosztás szerint 17

18 idegen nyelv szabadon választott történelem magyar irodalom - tanulók fizikai állapotának mérése o október o április 2-május Pedagógusok, dolgozók munkájának ellenőrzése Belső ellenőrzési terv alapján Általános ellenőrzési szempontok Pontos órakezdés, befejezés Tanórai fegyelem, a hozott döntések betartása Tanulók ellenőrzése, számonkérés, jegyek száma pedagógiai program szerint Tananyag mennyisége, eltérés a tanmenettől, a számonkérés módjai Megfelelés a helyi tantervnek Részletes óralátogatási szempontok a munkaterv mellékletében találhatók Folyamatos ellenőrzés Munkarend, ügyeleti rend betartása o Felelős: igazgató, minőségbiztosítási csoport Adminisztráció pontos végzése o Felelős: igazgatóhelyettes Ellenőrzés, értékelés, jegyek száma o Felelős: igazgatóhelyettes Munkaköri leírásban foglaltak betartása o Felelős: igazgató Munkaközösség vezetők látogatása A munkaközösség vezetők munkaterve alapján Vezetői óralátogatások Új tantárgyakat tanító kollégák látogatása Az új kollégák óráinak látogatása Kiemelt óralátogatások - 1. évfolyam és 5. évfolyam Művészeti tagozat látogatása 12. Továbbképzések Továbbképzési terv alapján, amiben figyelembe kell venni a szakmai szempontokat és az egyéni igényeket. 18

19 13. Bemutató órák Alsó tagozat - rajz Vági Erika - fejlesztő foglalkozás Tóth Zsoltné Mező Viktória Felső tagozat - természetismeret Sárosiné Rácz Gabriella - könyvtári óra - Hajmáné Kalocsai Éva 14. Iskolai programok 2013/2014. év programjait, tanulmányi és sportversenyeit időpontokkal és felelősökkel az Eseménynaptár tartalmazza. Környe, szeptember 3. Trézlné Staudinger Csilla igazgató 19

20 ESEMÉNYNAPTÁR 20

21 SZEPTEMBER évfolyam szülői értekezlet Ráczné Wiszt Vilma, elsős osztálytanítók Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Ráczné Wiszt Vilma osztályfőnökök Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése Osztályfőnökök + Hátsó épület Királyné K. V., Dr. Szemetiné Táncterem mellett László M. Büfé mellett Horti Kné Ebédlő Odlerné T. Zs. I. em. forduló Szarka K. I. ford. és II. em. üveges sz. Pulayné F.M., Földszint Hörömpöli Tné., Staudinger Á. I. em. Soltész L. II. em. pályaválasztás: Kollárné P. É évfolyam szülői értekezlet Ráczné W. V., Soltész L., Menoniné P.T. 06. Szakkörök felmérése Ráczné Wiszt Vilma 9. Szakkörök indítása ºº óra Szülői értekezlet össz-szülői értekezlet osztályonkénti szülői értekezlet SZM tagok választása Trézlné Staudinger Csilla osztályfőnökök 13. Tanmenetek leadása Saláta parti munkaközösség vezetők, szaktanárok Szarka Katalin 14. Te szedd! szemétszedés Trézlné S.Cs., Láng É. 18. Iskolafogászat indítása (8. évf.) Ráczné Wiszt Vilma, osztályfőnökök Folyamatos Elemgyűjtés Staudinger Á Papírgyűjtés Soltész L. 21. Szülők nevelők bálja SzM 27. Új tanmenetek leadása munkaközösség vezetők, szaktanárok 13. Saláta parti Szarka K. Versenyek Levelezős Bolyai csapatverseny osztálytanítók Bólyai János levelezős matematika verseny indítása kiírás szerint 3-4. évfolyam, 5-8. évfolyam Kölcsey magyar verseny indítása 2-4. évf., 5-8. évf. Titok angol, német (házi) ingyenes Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal Házi atlétika verseny Staudinger Á., Kollárné Paragi Éva Hajmáné K.É., Takácsné E. E., Staudinger Á. Vétek Tamara, Viskovics A., Magyarits K. Menoniné P.T. Demeterné Slezák Éva Demeterné Slezák Éva

22 OKTÓBER 01. Statisztika elkészítése, továbbítása Ráczné Wiszt Vilma 18. Őszköszöntő német 27. Múzeumlátogatás Vértesszőlősön 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról, osztályfőnöki órán Emlékfal készítés Folyamatos Tanulók fizikai állapotának mérése ºº óra munkaértekezlet Téma: Aktuális feladatok Fogadóóra 11. Első osztályosok diagnosztikus mérése (1.a+1.b; Vegye-vigye vásár Halloween Menoniné P.T., Magyarits K. Magyarits Katalin osztályfőnökök felsős osztályokból a DÖK képviselő + 4 fő részt vesz a falusi megemlékezésen Magyarits K. V. É., Pné F. M., Bné B. E., testnevelés tanító tanítók Iskolavezetés minden pedagógus Ráczné Wiszt Vilma László Márta Vétek T., Viskovocs A. 23. Nemzeti ünnep Megemlékezés az emlékműnél Megemlékezés tanórán Tablókészítés 7-8.os osztályfőnökök koszorúzás 5-6. évf. történelem tanárok, alsós ofők Soltész L., 25. Ősz szavaló verseny Takácsné E.E., Demeterné S.É. 25. Diagnosztikus mérések elküldése Trézlné Staudinger Csilla az OH részére okt. 28 nov.01. Őszi szünet Versenyek 20. Környezetvédelmi verseny 3-4. o. Őszi vers- és prózamondó verseny Házi atlétikai versenyek Demeterné S. É., Sárosiné R.G. Demeterné S. É. Takácsné Eichhardt Emma Kubicza Mné, Benczikné B. E., Demeterné S.É. 22

23 NOVEMBER okt. 28 nov.01. Őszi szünet 04. Nevelési értekezlet ºº óra Munkaértekezlet Iskolavezetés 17 ºº óra Továbbtanulást előkészítő szülői ért. Téma: Felvételi eljárás ismertetése a 8. osztályos osztályfőnökök és a szülők felé. Továbbtanulási lehetőségek ismertetése a környező középiskolák képviselőinek részvételével Tatabányai pályaválasztási kiállítás megtekintése Iskolavezetés 8. o. osztályfőnökök 08. Népdal éneklési verseny 1-4. o. Szarka Katalin 09. Bolyai magyar verseny osztályfőnökök 15. Márton nap 5-8. Krumpli ünnep 3-4. Menoniné Pillmann Teréz Magyarits K. 15. Vegye-vigye vásár László Márta Liba-bál 12. Felsős osztályozó értekezlet F: Ráczné Wiszt Vilma Egészségvédelmi tájékoztatók Láng Éva Szülők értesítése gyermekük bukásra állásáról Adatok elküldése az országos méréshez Vadlúd sokadalom osztályfőnökök Ráczné Wiszt Vilma Sárosiné R. G., Láng É. Odlerné T.Zs. 06. Őszi szakmai napok Helyi helyesírási verseny DÖK partizán LOGO 5-6. évf. szt. házi verseny Olvasási verseny 2-5. o. Könyvismereti vetélkedő GLÜK verseny Partizán helyi Versenyek Ráczné Wiszt Vilma Soltész L. Kollárné Paragi Éva Láng É., Goór B., Takácsné E. E. Ráczné Wiszt Vilma Menoniné P. T. Kubicza Mné; Demeterné S. É. 23

24 DECEMBER 01. Adventi házikó Staudinger Á. Adventi est Horti Kné, Szarka K., László M., Keltai G. 03. Munkaértekezlet Téma: aktuális feladatok Iskolavezetés 17 oo fogadóóra minden pedagógus 06. Mikulás Soltész L. 06. Diagnosztikus vizsgálatok befejezése Ráczné Wiszt Vilma 07. Munkanap (december 24. helyett) 11. Bécsi karácsonyi vásár megtekintése Menoniné Pillmann Teréz (1 nap) 13. Lucázás László M Karácsonyi bütykölő Staudinger Á., 13. Művészetoktatás iránti igény Horti Károlyné felmérése 18. Karácsonyi műsor főpróbája Láng Éva, Staudinger Ágota, Szarka K., László M., Keltai G ºº óra Karácsonyi ünnepség Láng Éva, Staudinger Ágota, Szarka K., László M., Keltai G. 14.ºº óra Idősek karácsonya 17. 3o Pedagógus karácsony Közalkalmazotti Tanács 21. Munkanap (december27. helyett) 31. Szülők nevelők év végi bálja Török Mihály Versenyek Játékos Mikulás napi váltóverseny Kubicza Mné, Demeterné S.É., Benczikné B.E 1-2. évfolyam Luca napi tűzharc 3-4. évf. Mesevetélkedő Házibajnokságok Hajmáné K. É. Pulayné Fekete Magdolna, Vadász Éva 24

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Ráczné Wiszt Vilma - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése

Ráczné Wiszt Vilma - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 35. hét 01. 1. évfolyam szülői értekezlet Láng Éva, Odlerné Takács Zsuzsanna, Kubicza Mihályné, Staudinger Ágota, Ráczné Wiszt Vilma 1-2-3. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI. Ökoiskolai munkaterv tanév

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI. Ökoiskolai munkaterv tanév Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI Ökoiskolai munkaterv 2012-2013. tanév Környe, 2012. augusztus 31. Készítette: Öko-csoport Augusztus 31. Öko-tanári csoport megalakulása, a 2012-13 tanév munkatervének

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben