KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914"

Átírás

1 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM

2 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított évi LXXIX. tv., évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, - 11/l994. (VI. 8.) MKM rendelet, - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról A tanév rendjét a 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet szabályozza Helyi szabályozás - Pedagógiai program - Minőségirányítási program - Szervezeti és működési szabályzat - Házirend 2. A 2013/2014. tanév célkitűzései A) Pedagógiai célok 2.1. A nevelés területén - A társadalmi elvárásokat ismerő és teljesíteni tudó személyiségek formálása. - Olyan munkamorál kialakítása, amely lehetővé teszi a képességeknek megfelelő eredmények elérését. - Toleranciára nevelés. - Helyes magatartás kialakításának segítése. - Tanórák rendjének biztosítása. - Hazaszeretetre nevelés, más népek kultúrájának, hagyományainak tiszteletben tartására nevelés Személyiségfejlesztés - A tanulók személyiségének megismerése, fejlesztése 2.3. Az iskola közösségeinek fejlesztése - Pedagógiai Program szerint 2

3 2.4. Az oktatás területén - A tankötelezettség teljesítése. - Alapkészségek fejlesztése. - Korszerű ismeretek elsajátíttatása. - Képességek fejlesztése, tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása. Művelődési egyenlőtlenségek mérséklése, esélyegyenlőség biztosítása. - Nyelvoktatás, informatikai képzés fejlesztése. - Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. - Az élethosszig tartó tanulás megalapozása Alapfokú művészeti oktatás biztosítása A meglévő tanszakok működési feltételeinek biztosítása A pedagógiai munka színvonalának folyamatos emelése Továbbtanulás: - 1 fő közoktatás-vezető szakképesítés megszerzése - továbbképzések teljesítése 2.7. Egészségnevelés területén - Az egészséges és kulturált életmód iránti igény, - Az egészséges táplálkozásra, a mindennapos mozgásra való igény kialakítása. - Dohányzás, alkohol-, drog-prevenció Környezeti nevelés területén - Az IKT alkalmazásának fejlesztése. - Az iskola külső és belső környezetének további szépítése. - Alapvető higiéniai ismeretek elsajátíttatása, feltételek megteremtése. - Környezetvédelem fontosságának megismertetése, levegő, víz, talaj védelmének fontossága. - Ökoiskola címnek való megfelelés 2.9. Az esélyegyenlőségi szabályzat végrehajtása B) Szervezeti célok - Ésszerű munkaerő gazdálkodás. - Az elvégzett munka nagyobb megbecsülése. - Egyenletesebb pedagógusterhelés. - Határidők pontos betartása. - Iskolánk népszerűsítése, részvétel a község kulturális életében. 3

4 B) Minőségi célok - Partnerközpontú működés fenntartása. - A pedagógusok munkájának - intézményünk dolgozói által meghatározott értékelési szempontok alapján - folyamatos értékelése. 3. A célok elérése érdekében megvalósítandó feladatok 3.1. Nevelés területén - Fontos tanulóink megismerése, a családi háttér ismerete, jó kapcsolat kialakítása. Családlátogatás első és ötödik évfolyamon, illetve szükség szerint. - Következetesen szigorú, de segítőkész magatartás tanulóink nevelésében. - Egységes fellépés a rendbontókkal szemben. - A fegyelmezési eszközök súlyának visszaállítása, fokozatok betartása, tanulókkal való ismertetése. - Hátrányos megkülönböztetés tilalmának betartása. - Nyugodt munkavégzés feltételeinek megteremtése. Tanítási órát zavarni csak nagyon indokolt esetben lehet. A mobil telefon használatára vonatkozó szabályok tanárra és diákra egyaránt vonatkoznak. - Első és második évfolyamon egész napos ellátás biztosítása, 3-4. évfolyamon napközi, felső tagozatban tanulószoba szervezése. A szünetekben ügyeletet tartunk. - Kiemelt feladat a helyes magatartásformák megismertetése - jutalmazása, a használható tudás nyújtása, a munkára nevelés. - Ünnepeinkről való méltó megemlékezés. - Tanórán kívüli nevelési helyzetek jó kiaknázása. Kirándulások, rendezvények, színházlátogatás, operalátogatás szervezése. - Hitoktatás feltételeinek biztosítása Személyiségfejlesztés területén - Sokoldalú iskolai tevékenységek megszervezésére. (lásd Pedagógiai program) 3.3. Közösségfejlesztés területén (lásd Pedagógiai program) - Különböző közösségek szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével -, amelyek az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódnak (tanórához, tanórán kívüli tevékenységhez). - A fejlesztés további eszközei o tanulmányi versenyek, o diákönkormányzat működése, o hagyományápolás, o sportnapok, osztálybulik szervezése. 4

5 3.4. Az oktatás területén Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlesztése Az értő olvasás szövegértés javítása, matematikai alapismeretek megszilárdítása A NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése Az általános iskolai oktatás szakaszai 1-4. évfolyam: alsó tagozat, 5-8. évfolyam: felső tagozat A 2013/2014. tanévben érvényes tantervek , évfolyam H ,5. évfolyam H A 2013/2014. tanévben érvényes óratervek a pedagógiai program szerint. A tantárgyfelosztást a tantestület megismerte és elfogadta. Tanítási napok száma (a tanév rendje szerint) 180 nap (36 hét) Mindennapos testedzés biztosítása 1-2. és 5-6. évfolyamon heti 5 testnevelés óra 3-4. évfolyamon heti 2 óra játékos sportfoglalkozás, illetve 2 x 30 perc játékos testmozgás a testnevelés nélküli napokon 7-8. évfolyamon heti 2 óra kézilabda lány, fiú 5-8. évfolyamon heti 2 óra röplabda 3-8. évfolyamon heti 2 óra atlétika Sportversenyeket szervezünk, megteremtjük a 2. évfolyam úszásoktatásának feltételeit évfolyamon szabadon választott tanóra keretében táncot oktatunk, 5. évfolyamon a tánc önálló tantárgyként szerepel. Iskolán kívüli egyesületek szervezésében is sportolnak tanulóink Tantárgyak tananyagába beépítendő ismeretek Az osztályfőnöki, etika, technika, informatika és természetismeret órák anyagába beépítendő ismeretek: - közlekedésre nevelés, - társadalmi bűnmegelőzés, - áldozattá válás, - konfliktuskezelő technikák megismerése, - IKT alkalmazása, - katasztrófa védelem. Folytatni kell a közlekedési ismeretekről, a bűnmegelőzésről szóló előadássorozatot a rendőrség szakembereinek igénybevételével Fogyasztóvédelem Célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése, tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása. Az oktatás színterei: 5

6 Tanórán - technika áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései - matematika banki, biztosítási vagy üzemanyag számítási feladatok - fizika mérés, mértékegységek, mérőeszközök - földrajz eltérő fogyasztási struktúrák és szokások - magyar reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái - biológia génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás - kémia élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használata - informatika elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia - történelem EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története - médiaismeret a reklám képi nyelve és hatásai - tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz?) Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) A tanulmányi helyzet javítása érdekében tett intézkedések - Követelmények, elvárások egyértelmű megfogalmazása, ismertetése a tanulókkal az 1. tanítási órán, az 5. évfolyamnak szülői értekezleten is. - Pontos órakezdés, a munkához szükséges tanórai fegyelem megkövetelése. - A több témát átfogó írásbeli számonkérést mindig gyakorlásnak, összefoglalásnak kell megelőzni. - A minimum szintű feladatokat min. jelöléssel meg kell jelölni, ezek pontszámának el kell érni az össz. pontszám 30 %-át. - Szükség esetén korrepetálás, egyéni foglalkozás szervezése. - Szülők értesítése a gyermek tanulmányi eredményének romlásáról Tehetséggondozás - Hasonló képességű tanulókból álló csoportok kialakítása évfolyamonként átjárhatóság biztosításával, (a létszámhatárok megtartásával, a KLIK által előírtakkal) o idegen nyelv, o matematika, o informatika órákon. - Kistérségi tanulmányi verseny szervezése. - Műveltségi vetélkedő szervezése. - Részvétel a különböző versenyekben a melléklet szerint. - Szakkör szervezése o idegen nyelv, o matematika, o magyar, o testnevelés, o énekkar. - Erdei iskolai lehetőségek kihasználása. - Művészeti képzés biztosítása. 6

7 Esélyegyenlőség biztosítása - Korrepetálás szervezése, egyéni foglalkozás biztosítása. - Biztosítjuk a könyvtár minden napos nyitva tartását. - Kulturális programokat, osztálykirándulásokat szervezünk Beilleszkedési, magatartási zavarokkal összefüggő tevékenység - Organikus károsodás esetén: jelzés a megfelelő szakembernek illetve szülőnek, - Környezeti károsodás esetén: o az okok feltárása, a gyerekkel kapcsolatos információk megszerzése, o kapcsolatfelvétel szülőkkel, gyermekvédelmi felelőssel, o differenciált feladatok adása, követelmények megfogalmazása, sikerélmény biztosítása, o megfelelő segítség megszervezése fejlesztő foglalkozások szervezése dokumentálás szakköri naplóba: tanuló neve, fejlesztett terület, o logopédus, gyógypedagógus foglalkoztatása, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság igénybe vétele Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Átmenet problémáinak megoldása Óvoda iskola között - leendő tanító nénik részvétele több óvodai foglalkozáson - tájékozódás az óvodai logopédus által végzett vizsgálatok eredményéről - kapcsolatfelvétel a fejlesztő óvodapedagógussal - óvodai fejlesztő pedagógus alkalmazása 1-2. évfolyamon az óvodával kötött megállapodás alapján - beiratkozás előtti szülői értekezlet - nyílt nap az iskolába jövő gyermekek részére - ajándékműsor az óvodában Alsó felső tagozat között - a következő tanév osztályfőnökeinek kijelölése minél hamarabb, legkésőbb a félévi értekezletig - rendszeres hospitálás 4-5. osztályban tanító pedagógusok között dokumentálás naplókban ellenőrzése az igazgatóhelyettes feladata - tanulási technikák megismertetése, gyakoroltatása - kisebb egységek számonkérése - korrepetálás, egyéni segítés Általános iskola középiskola között - tanulók képességeinek megfelelő lehetőségek ajánlása - pályaválasztási szülői értekezlet szervezése a környező középiskolák képviselőinek részvételével - pályaválasztási tájékoztatók eljuttatása tanulókhoz, szülőkhöz - középiskolai előkészítő foglalkozások szervezése 7

8 Szociális hátrányok enyhítését segítő program feladatai - a rászoruló tanulók feltérképezése - szociális hátrányt okozó tényezők megismerése - konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel - segítés formái: o napközis foglalkozás o felzárkóztató, tehetséggondozó programba való bevonás o kapcsolattartás a szülőkkel o felvilágosító munka a szociális lehetőségekről o diákétkeztetés, tankönyvtámogatás, táborozási hozzájárulás o pályaválasztás segítése o drog és bűnmegelőzési programba való bevonás o rászorulók segítése pályázat útján o művelődési és kulturálódási lehetőségek biztosítása o kapcsolattartás a polgármesteri hivatal szakemberével, a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő intézménnyel, orvossal, védőnőkkel Házi feladat évfolyamon a tanítási szünetek idejére a tanulók nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli feladatokat évolyamon a szokásos egyik óráról a másikra esedékes feladatokon túl nem kapnak sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot 3.5. Művészeti oktatás Külön munkaterv szerint 3.6. Pedagógiai munka színvonalának emelése - továbbtanulás - továbbképzéseken való részvétel - bemutató órák tartása, a munkaközösség-vezetők szervezzék meg, hogy mindkét félévben legyen legalább egy-egy bemutató foglalkozás alsó és felső tagozatban is 3.7. Egészségnevelés területén - az egészséges táplálkozás megismertetése - egészségvédelmi előadások szervezése - serdülőkori testi változások megismertetése, személyi higiénia fontosságának hangsúlyozása - dohányzás, alkohol fogyasztás káros hatásának tudatosítása - drog-prevenció: előadás szervezése tanulóknak, pedagógusuknak - a tankonyha adta lehetőségek kihasználása 8

9 3.8. Környezeti nevelés területén - Lakóhely környezetének megismerése, óvása, faültetés, virágosítás, madárvédelem, energiatakarékosság. - Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése tanórákon környezetszennyezés. - Az iskola környezetének rendszeres takarítása, a területen lévő növények, parkok ápolása. - Nyári táborok szervezése. - Föld napjához kapcsolódó programok. - Papír, elem gyűjtése. - Szelektív hulladékgyűjtés. - Energiatakarékosság a felesleges égő villany lekapcsolása a folyosókon, tantermekben, mellékhelyiségekben, csöpögő csapok elzárása - Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek megteremtése 3.9. Az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása B) Szervezet fejlesztésének feladatai - Kereset-kiegészítés elosztása az elvégzett munka arányában - A tanév feladatainak egyenletesebb elosztása. - A tárgyi feltételek javítása a felújítások és a beruházások során. C) Minőségi feladatok Szülőkkel való együttműködés fejlesztése A pedagógusok munkájának értékelési szempontjainak aktualizálása 9

10 4. Pedagógusok névsora 1-4. évfolyam 1.a 1.b 2.a 2.b 3. a 3. b 4. a 4. b Napközi 3. évf. 4. évf. Királyné Kollerits Valéria Dr. Szemetiné Horn Bernadett Vági Erika Csóra Jánosné Goór Brigitta Maticsné Szabó-Kovács Ágnes Gondek Katalin Kubicza Mihályné Hörömpöli Tiborné Demeterné Slezák Éva Láng Éva Staudinger Ágota Szarka Katalin, Sárosiné Rácz Gabriella Odlerné Takács Zsuzsanna 5-8. évfolyam 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a igazgató igazgatóh. igazgatóh. Soltész László Menoniné Pillmann Teréz Sárosiné Rácz Gabriella technika - napközi Szarka Katalin Viskovics Andrea Magyarits Katalin Kollárné Paragi Éva Pulayné Fekete Magdolna Takácsné Eichhardt Emma Trézlné Staudinger Csilla Ráczné Wiszt Vilma Horti Károlyné Benczikné Benkő Edit Vadász Éva Sárköziné Kovács Mária Saltzerné Fekete Ilona Vétek Tamara Tóth Zsoltné Mező Viktória tanított tárgy rajz biológia média német biológia természetismeretének napközi angol német történelem matematika számítástechnika földrajz testnevelés magyar történelem történelem magyar tagozatvezető (művészetokt.) technika matematika testnevelés testnevelés matematika kémia fizika angol gyógypedagógus Tartósan távol: Beke László (fiz. nélk. szab.) fizika technika számítástechnika 10

11 5. Iskolai megbízatások 5.1. Munkaközösségek 1-4. évfolyam reál Királyné Kollerits Valéria 1-4. évfolyam humán dr. Szemetiné Horn Bernadett 5-8. évfolyam humán Magyarits Katalin 5-8. évfolyam reál Viskovics Andrea 5.2. Egyéb megbízatások Diákönkormányzatot patronáló tanárok ISK Iskolai könyvtáros Tanulói balesetbiztosítás Vöröskeresztes megbízott Továbbtanulás Tanulók nyilvántartása Tankönyvfelelős Audiovizuális-eszköz felelős Soltész László Kubicza Mihályné Pulayné Fekete Magdolna Hajmáné Kalocsai Éva Kollárné Paragi Éva Láng Éva Borbély Józsefné Borbély Józsefné Borbély Józsefné Borbély Józsefné 5.3. Hitoktatás Katolikus hitoktató Református hitoktató Tremmel Kata, Bedy Sándor Szemeti Ferenc 6. Egyéb feladatok 6.1. Évente egy alkalommal munkavédelmi és tűzvédelmi szemle Felelős: tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott igazgató 6.2.Egy alkalommal tűzriadó Felelős: tűzvédelmi megbízott igazgató 11

12 6.3. Eszközigény felmérése Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: szeptember Leltározás időpontjának meghatározása, leltározás, selejtezés Felelős: iskolatitkár Határidő: október A tanév rendje 7.1. A tanév rendje A 2013/2014. tanév kezdő napja szeptember 1., zárónapja augusztus 31. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási nap június 13. (péntek). A művészeti tagozaton a szorgalmi idő első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. Tanítási napok száma: 180 nap. A tanév első féléve január 17-ig tart. Az iskola január 24-ig értesíti a tanulókat, ill. a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Őszi szünet: október 28 október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) Téli szünet: december 23-től január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat) a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). Tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Az első és a második félév lezárását követő 15 napon belül az iskoláknak el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Az erről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a fenntartónak. Beiratkozás A szülő április 1-je és április 30-a között köteles gyermekét a lakóhelye vagy a választott általános iskola első évfolyamára beíratni. Az időpontot 30 nappal korábban közzé kell tenni. Középiskolai felvételi 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerint 12

13 7.2. Tanítás nélküli munkanapok Szorgalmi időben a nevelő testület öt tanítás nélküli munkanapot használhat fel. 1. Pedagógus kirándulás június Félévi értekezlet január Őszi nevelési értekezlet november Tavaszi nevelési értekezlet április Szabad felhasználás farsang február Tanulmányi kirándulás: 1 nap alsóban, 2 nap felsőben 8. Értekezletek rendje 8.1. Munkaközösségi értekezlet 1-8. évfolyam évente 4 alkalommal, a munkaközösségi munkatervek alapján Bővített vezetői értekezlet havonta egy-egy alkalommal, illetve szükség szerint Téma: munkaközösség vezetők beszámolója, aktualitások Munkaértekezlet Minden hónap első kedd 8.4. Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó értekezlet: augusztus 30. Napirendi pontok: - nyári feladatok értékelése - célok, feladatok - tanév rendje - tantárgyfelosztás, órarend - munkaterv - egyebek Félévi tantestületi értekezlet: január 27. Napirendi pontok: - az 1. félév munkájának értékelése - feladatok a 2. félévben - tantárgyfelosztás - versenyek, kirándulások - Kisfaludy napok előkészítése - egyebek 13

14 Tanévzáró értekezlet: június 20. Napirendi pontok - a tanév értékelése - nyári feladatok - tantárgyfelosztás - várható feladatok - egyebek Nevelési értekezletek Őszi nevelési értekezlet - időpont: november 4. téma: streszoldás jógával Vági Erika, nevelési helyzetek elemzése, a győri pedagógiai intézet nevelési témáiból előadás - Tavaszi nevelési értekezlet időpont: április 23. téma: a szeptember elsejével életbe lépett változások megbeszélése, a tapasztalatok megvitatása, javaslatok, nevelési helyzetek elemzése, a belső ellenőrzések tapasztalatai 8.4. Diák önkormányzati ülés évente három alkalommal szeptember Téma: Választások Tanév feladatai szabadidős programok január Téma: Félévi előzetes, készülődés a farsangra május Téma: A tanév értékelése 14

15 9. Munkabeosztás 9.1. Tantárgyfelosztás, órarend (mellékelve) Ügyelet Tanári ügyelet 1-8. évfolyamon, udvaron, folyosón, büfénél beosztás szerint Külön dokumentum szerint Vezetői ügyelet hétfő Trézlné Staudinger Csilla ig igazgatói iroda kedd váltásban ig igazgatóh. iroda szerda Ráczné Wiszt Vilma ig igazgatóh. iroda csütörtök Horti Károlyné ig igazgatóh. iroda péntek váltásban ig igazgatóh. iroda 10. Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezlet 1. évfolyam szeptember óra téma: A tanévkezdés feladatai 5. évfolyam szeptember óra téma: Az átmenet nehézségeinek leküzdése, követelmények ismertetése, az osztályokban tanító tanárok bemutatása Össz-szülői értekezlet - szeptember 10. Osztályszülői értekezlet Téma: - a tanév feladatai - Szülői szervezet tagjainak megválasztása Pályaválasztási szülői értekezlet - november 5. Téma: - felvételi eljárás ismertetése - pályaválasztási lehetőségek Félévi szülői értekezlet január 28. I. félév értékelés II. félév feladatai 15

16 Fogadóórák október 8. december március 04. május 06. Nyílt napok november évfolyam március évfolyam 11. Belső ellenőrzés Tanulók munkájának ellenőrzése Tanulmányi munka értékelése Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést adunk. Év végén a bizonyítványban - kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul - nem megfelelő minősítéssel értékeljük a tanulók munkáját. Az 1. évfolyamon félévkor és a tanév végén, a 2. évfolyam első félévekor a tanulók munkáját értékelő lap segítségével minősítjük. - A 2. évfolyam végén és a 3-8. évfolyamon a pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. Félévkor és tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. A minősítésre kerülő kötelező és választható tantárgyakat a Pedagógiai Program óraterve tartalmazza. Egyik évfolyamon sem kerül minősítésre az osztályfőnöki órák tananyaga. A 7. évfolyamon az etika értékelése: részt vett. A gyógytestnevelés tantárgy értékelése: részt vett Idegen nyelv értékelése 3. évfolyam félévkor és év végén: értékelő lap segítségével A nem szakrendszerű órák értékelése: Módja: szöveges értékelés - tanórán végzett munka, egyéni teljesítmény, munkadarabok stb. - óra végén, félévkor, év végén o félévkor: részt vett bejegyzéssel o év végén: jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul bejegyzéssel - óra végén szóban 16

17 Írásbeli beszámoltatás súlya és formái: - formái: témazáró dolgozatok írásbeli feleletek a témakör leckéiből folyamatos tanulás ellenőrzésére - súlya: a témazáró dolgozatok érdemjegyei a félévi és év végi minősítés megállapításánál súlyozott szerepet kapnak; az írásbeli felelet a szóbeli felelettel egyenértékű - korlátok: naponta két témazáró dolgozatnál több nem íratható, meg kell előznie összefoglalásnak, gyakorlásnak, a témazáró időpontját a tanulókkal előre közölni kell, illetve be kell jegyezni a haladási naplóba Érdemjegyek száma heti 1 órás tantárgyból félévenként 3-3 érdemjegy heti 2 órás tantárgyból félévenként 5-5 érdemjegy Írásbeli munkák értékelésekor az érdemjegyre átváltás %-a 0-30 % - elégtelen % - elégséges % - közepes % - jó % - jeles Idegen nyelvből 1-4. évfolyamon a tanuló javító vizsgára, évfolyam ismétlésre nem utasítható. A nevelőtestület az egyéb, a rendeletben most pontosított feltételek fennállása esetén az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát Magatartás, szorgalom értékelése 1. évfolyam szöveges értékelés értékelő füzet szerint 2-8. évfolyam eddigi gyakorlatnak megfelelően: az alsó tagozatban havonta Felső tagozatban értékelés negyedévenként szülők értesítése gyermekük tanulmányi munkájának romlásáról Mulasztások Igazolt mulasztás o igazolás a visszaérkezést követő 7 munkanapon belül Igazolatlan mulasztás o első igazolatlan mulasztás után a szülőt értesíteni kell, további mulasztás esetén értesíteni kell a gyermekvédelmi felelőst, majd a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a jegyzőt, kormányhivatalt 10, 30, 50 igazolatlan óra után Mérések, vizsgák - mérések melléklet szerint - vizsgák o írásbeli: matematika, magyar nyelvtan május között o szóbeli: június 2-5-ig beosztás szerint 17

18 idegen nyelv szabadon választott történelem magyar irodalom - tanulók fizikai állapotának mérése o október o április 2-május Pedagógusok, dolgozók munkájának ellenőrzése Belső ellenőrzési terv alapján Általános ellenőrzési szempontok Pontos órakezdés, befejezés Tanórai fegyelem, a hozott döntések betartása Tanulók ellenőrzése, számonkérés, jegyek száma pedagógiai program szerint Tananyag mennyisége, eltérés a tanmenettől, a számonkérés módjai Megfelelés a helyi tantervnek Részletes óralátogatási szempontok a munkaterv mellékletében találhatók Folyamatos ellenőrzés Munkarend, ügyeleti rend betartása o Felelős: igazgató, minőségbiztosítási csoport Adminisztráció pontos végzése o Felelős: igazgatóhelyettes Ellenőrzés, értékelés, jegyek száma o Felelős: igazgatóhelyettes Munkaköri leírásban foglaltak betartása o Felelős: igazgató Munkaközösség vezetők látogatása A munkaközösség vezetők munkaterve alapján Vezetői óralátogatások Új tantárgyakat tanító kollégák látogatása Az új kollégák óráinak látogatása Kiemelt óralátogatások - 1. évfolyam és 5. évfolyam Művészeti tagozat látogatása 12. Továbbképzések Továbbképzési terv alapján, amiben figyelembe kell venni a szakmai szempontokat és az egyéni igényeket. 18

19 13. Bemutató órák Alsó tagozat - rajz Vági Erika - fejlesztő foglalkozás Tóth Zsoltné Mező Viktória Felső tagozat - természetismeret Sárosiné Rácz Gabriella - könyvtári óra - Hajmáné Kalocsai Éva 14. Iskolai programok 2013/2014. év programjait, tanulmányi és sportversenyeit időpontokkal és felelősökkel az Eseménynaptár tartalmazza. Környe, szeptember 3. Trézlné Staudinger Csilla igazgató 19

20 ESEMÉNYNAPTÁR 20

21 SZEPTEMBER évfolyam szülői értekezlet Ráczné Wiszt Vilma, elsős osztálytanítók Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Ráczné Wiszt Vilma osztályfőnökök Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése Osztályfőnökök + Hátsó épület Királyné K. V., Dr. Szemetiné Táncterem mellett László M. Büfé mellett Horti Kné Ebédlő Odlerné T. Zs. I. em. forduló Szarka K. I. ford. és II. em. üveges sz. Pulayné F.M., Földszint Hörömpöli Tné., Staudinger Á. I. em. Soltész L. II. em. pályaválasztás: Kollárné P. É évfolyam szülői értekezlet Ráczné W. V., Soltész L., Menoniné P.T. 06. Szakkörök felmérése Ráczné Wiszt Vilma 9. Szakkörök indítása ºº óra Szülői értekezlet össz-szülői értekezlet osztályonkénti szülői értekezlet SZM tagok választása Trézlné Staudinger Csilla osztályfőnökök 13. Tanmenetek leadása Saláta parti munkaközösség vezetők, szaktanárok Szarka Katalin 14. Te szedd! szemétszedés Trézlné S.Cs., Láng É. 18. Iskolafogászat indítása (8. évf.) Ráczné Wiszt Vilma, osztályfőnökök Folyamatos Elemgyűjtés Staudinger Á Papírgyűjtés Soltész L. 21. Szülők nevelők bálja SzM 27. Új tanmenetek leadása munkaközösség vezetők, szaktanárok 13. Saláta parti Szarka K. Versenyek Levelezős Bolyai csapatverseny osztálytanítók Bólyai János levelezős matematika verseny indítása kiírás szerint 3-4. évfolyam, 5-8. évfolyam Kölcsey magyar verseny indítása 2-4. évf., 5-8. évf. Titok angol, német (házi) ingyenes Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal Házi atlétika verseny Staudinger Á., Kollárné Paragi Éva Hajmáné K.É., Takácsné E. E., Staudinger Á. Vétek Tamara, Viskovics A., Magyarits K. Menoniné P.T. Demeterné Slezák Éva Demeterné Slezák Éva

22 OKTÓBER 01. Statisztika elkészítése, továbbítása Ráczné Wiszt Vilma 18. Őszköszöntő német 27. Múzeumlátogatás Vértesszőlősön 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról, osztályfőnöki órán Emlékfal készítés Folyamatos Tanulók fizikai állapotának mérése ºº óra munkaértekezlet Téma: Aktuális feladatok Fogadóóra 11. Első osztályosok diagnosztikus mérése (1.a+1.b; Vegye-vigye vásár Halloween Menoniné P.T., Magyarits K. Magyarits Katalin osztályfőnökök felsős osztályokból a DÖK képviselő + 4 fő részt vesz a falusi megemlékezésen Magyarits K. V. É., Pné F. M., Bné B. E., testnevelés tanító tanítók Iskolavezetés minden pedagógus Ráczné Wiszt Vilma László Márta Vétek T., Viskovocs A. 23. Nemzeti ünnep Megemlékezés az emlékműnél Megemlékezés tanórán Tablókészítés 7-8.os osztályfőnökök koszorúzás 5-6. évf. történelem tanárok, alsós ofők Soltész L., 25. Ősz szavaló verseny Takácsné E.E., Demeterné S.É. 25. Diagnosztikus mérések elküldése Trézlné Staudinger Csilla az OH részére okt. 28 nov.01. Őszi szünet Versenyek 20. Környezetvédelmi verseny 3-4. o. Őszi vers- és prózamondó verseny Házi atlétikai versenyek Demeterné S. É., Sárosiné R.G. Demeterné S. É. Takácsné Eichhardt Emma Kubicza Mné, Benczikné B. E., Demeterné S.É. 22

23 NOVEMBER okt. 28 nov.01. Őszi szünet 04. Nevelési értekezlet ºº óra Munkaértekezlet Iskolavezetés 17 ºº óra Továbbtanulást előkészítő szülői ért. Téma: Felvételi eljárás ismertetése a 8. osztályos osztályfőnökök és a szülők felé. Továbbtanulási lehetőségek ismertetése a környező középiskolák képviselőinek részvételével Tatabányai pályaválasztási kiállítás megtekintése Iskolavezetés 8. o. osztályfőnökök 08. Népdal éneklési verseny 1-4. o. Szarka Katalin 09. Bolyai magyar verseny osztályfőnökök 15. Márton nap 5-8. Krumpli ünnep 3-4. Menoniné Pillmann Teréz Magyarits K. 15. Vegye-vigye vásár László Márta Liba-bál 12. Felsős osztályozó értekezlet F: Ráczné Wiszt Vilma Egészségvédelmi tájékoztatók Láng Éva Szülők értesítése gyermekük bukásra állásáról Adatok elküldése az országos méréshez Vadlúd sokadalom osztályfőnökök Ráczné Wiszt Vilma Sárosiné R. G., Láng É. Odlerné T.Zs. 06. Őszi szakmai napok Helyi helyesírási verseny DÖK partizán LOGO 5-6. évf. szt. házi verseny Olvasási verseny 2-5. o. Könyvismereti vetélkedő GLÜK verseny Partizán helyi Versenyek Ráczné Wiszt Vilma Soltész L. Kollárné Paragi Éva Láng É., Goór B., Takácsné E. E. Ráczné Wiszt Vilma Menoniné P. T. Kubicza Mné; Demeterné S. É. 23

24 DECEMBER 01. Adventi házikó Staudinger Á. Adventi est Horti Kné, Szarka K., László M., Keltai G. 03. Munkaértekezlet Téma: aktuális feladatok Iskolavezetés 17 oo fogadóóra minden pedagógus 06. Mikulás Soltész L. 06. Diagnosztikus vizsgálatok befejezése Ráczné Wiszt Vilma 07. Munkanap (december 24. helyett) 11. Bécsi karácsonyi vásár megtekintése Menoniné Pillmann Teréz (1 nap) 13. Lucázás László M Karácsonyi bütykölő Staudinger Á., 13. Művészetoktatás iránti igény Horti Károlyné felmérése 18. Karácsonyi műsor főpróbája Láng Éva, Staudinger Ágota, Szarka K., László M., Keltai G ºº óra Karácsonyi ünnepség Láng Éva, Staudinger Ágota, Szarka K., László M., Keltai G. 14.ºº óra Idősek karácsonya 17. 3o Pedagógus karácsony Közalkalmazotti Tanács 21. Munkanap (december27. helyett) 31. Szülők nevelők év végi bálja Török Mihály Versenyek Játékos Mikulás napi váltóverseny Kubicza Mné, Demeterné S.É., Benczikné B.E 1-2. évfolyam Luca napi tűzharc 3-4. évf. Mesevetélkedő Házibajnokságok Hajmáné K. É. Pulayné Fekete Magdolna, Vadász Éva 24

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM Azokért élünk,akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnknek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk / Gróf Széchenyi

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben