KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914"

Átírás

1 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM

2 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított évi LXXIX. tv., évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, - 11/l994. (VI. 8.) MKM rendelet, - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról A tanév rendjét a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet szabályozza Helyi szabályozás - Pedagógiai program - Minőségirányítási program - Szervezeti és működési szabályzat - Házirend 2. A 2012/2013. tanév célkitűzései A) Pedagógiai célok 2.1. A nevelés területén - A társadalmi elvárásokat ismerő és teljesíteni tudó személyiségek formálása. - Olyan munkamorál kialakítása, amely lehetővé teszi a képességeknek megfelelő eredmények elérését. - Toleranciára nevelés. - Helyes magatartás kialakításának segítése. - Tanórák rendjének biztosítása. - Hazaszeretetre nevelés, más népek kultúrájának, hagyományainak tiszteletben tartására nevelés Személyiségfejlesztés - A tanulók személyiségének megismerése, fejlesztése 2.3. Az iskola közösségeinek fejlesztése - Pedagógiai Program szerint 2

3 2.4. Az oktatás területén - A tankötelezettség teljesítése. - Alapkészségek fejlesztése. - Korszerű ismeretek elsajátíttatása. - Képességek fejlesztése, tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása. Művelődési egyenlőtlenségek mérséklése, esélyegyenlőség biztosítása. - Nyelvoktatás, informatikai képzés fejlesztése. - Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. - Az élethosszig tartó tanulás megalapozása Alapfokú művészeti oktatás biztosítása A meglévő tanszakok működési feltételeinek biztosítása, a lehetőségek figyelembe vételével a szüneteltetett szolfézs tanszak indítása A pedagógiai munka színvonalának folyamatos emelése Továbbtanulás: - 2 fő közoktatás-vezető szakképesítés megszerzése - 5 fő órás továbbképzés - Teljes tantestület: Mitől rossz a gyerek? A magatartási problémák okai - Teljes tantestület: Interaktív tábla használata 2.7. Egészségnevelés területén - Az egészséges és kulturált életmód iránti igény, - Az egészséges táplálkozásra, a mindennapos mozgásra való igény kialakítása. - Dohányzás, alkohol-, drog-prevenció Környezeti nevelés területén - Az IKT alkalmazásának fejlesztése. - Az iskola külső és belső környezetének további szépítése. - Alapvető higiéniai ismeretek elsajátíttatása, feltételek megteremtése. - Környezetvédelem fontosságának megismertetése, levegő, víz, talaj védelmének fontossága. - Ökoiskola címnek való megfelelés 2.9. Az esélyegyenlőségi szabályzat végrehajtása 3

4 B) Szervezeti célok - Ésszerű munkaerő gazdálkodás. - Az elvégzett munka nagyobb megbecsülése. - Egyenletesebb pedagógusterhelés. - Határidők pontos betartása. - Iskolánk népszerűsítése, részvétel a község kulturális életében. C) Minőségi célok - Partnerközpontú működés fenntartása. - A pedagógusok munkájának - intézményünk dolgozói által meghatározott értékelési szempontok alapján - folyamatos értékelése. 3. A célok elérése érdekében megvalósítandó feladatok 3.1. Nevelés területén - Fontos tanulóink megismerése, a családi háttér ismerete, jó kapcsolat kialakítása. Családlátogatás első és ötödik évfolyamon, illetve szükség szerint. - Következetesen szigorú, de segítőkész magatartás tanulóink nevelésében. - Egységes fellépés a rendbontókkal szemben. - A fegyelmezési eszközök súlyának visszaállítása, fokozatok betartása, tanulókkal való ismertetése. - Hátrányos megkülönböztetés tilalmának betartása. - Nyugodt munkavégzés feltételeinek megteremtése. Tanítási órát zavarni csak nagyon indokolt esetben lehet. A mobil telefon használatára vonatkozó szabályok tanárra és diákra egyaránt vonatkoznak. - Első és második évfolyamon egész napos ellátás biztosítása, 3-4. évfolyamon napközi, felső tagozatban tanulószoba szervezése. A szünetekben ügyeletet tartunk. - Kiemelt feladat a helyes magatartásformák megismertetése - jutalmazása, a használható tudás nyújtása, a munkára nevelés. - Ünnepeinkről való méltó megemlékezés. - Tanórán kívüli nevelési helyzetek jó kiaknázása. Kirándulások, rendezvények, színházlátogatás, operalátogatás szervezése. - Hitoktatás feltételeinek biztosítása Személyiségfejlesztés területén - Sokoldalú iskolai tevékenységek megszervezésére. (lásd Pedagógiai program 5. fejezet) 3.3. Közösségfejlesztés területén (lásd Pedagógiai program 6. fejezet) 4

5 - Különböző közösségek szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével -, amelyek az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódnak (tanórához, tanórán kívüli tevékenységhez). - A fejlesztés további eszközei o tanulmányi versenyek, o diákönkormányzat működése, o hagyományápolás, o sportnapok, osztálybulik szervezése Az oktatás területén Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlesztése Az értő olvasás szövegértés javítása, matematikai alapismeretek megszilárdítása A nem szakrendszerű oktatás folytatása a 6. osztályban, átszervezett folytatása az 5. osztályban A NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése Az általános iskolai oktatás szakaszai 1-4. évfolyam: alsó tagozat, 5-8. évfolyam: felső tagozat A 2012/2013. tanévben érvényes tantervek évfolyam H A 2012/2013. tanévben érvényes óratervek A melléklet szerint. A tantárgyfelosztást a tantestület megismerte és elfogadta. Tanítási napok száma (a tanév rendje szerint) 182 nap (36 hét) Mindennapos testedzés biztosítása 1. és 5. évfolyamon heti 5 testnevelés óra 2. évfolyamon 2 x 30 perc játékos testmozgás a testnevelés nélküli napokon 3-4. évfolyamon heti 2 óra játékos sportfoglalkozás illetve 2 x 30 perc játékos testmozgás a testnevelés nélküli napokon 6. évfolyamon heti 2 óra kézilabda lány, fiú 7-8. évfolyamon heti 2 óra kézilabda lány, fiú 5-8. évfolyamon heti 2 óra röplabda 3-8. évfolyamon heti 2 óra atlétika Sportversenyeket szervezünk, megteremtjük a 2. évfolyam úszásoktatásának feltételeit évfolyamon szabadon választott tanóra keretében táncot oktatunk, 5. évfolyamon a tánc önálló tantárgyként szerepel. Iskolán kívüli egyesületek szervezésében is sportolnak tanulóink. (ISK melléklet) 5

6 Tantárgyak tananyagába beépítendő ismeretek Az osztályfőnöki, etika, technika, informatika és természetismeret órák anyagába beépítendő ismeretek: - közlekedésre nevelés, - társadalmi bűnmegelőzés, - áldozattá válás, - konfliktuskezelő technikák megismerése, - IKT alkalmazása, - katasztrófa védelem. Folytatni kell a közlekedési ismeretekről, a bűnmegelőzésről szóló előadássorozatot a rendőrség szakembereinek igénybevételével Fogyasztóvédelem Célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése, tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása. Az oktatás szinterei: Tanórán - technika áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései - matematika banki, biztosítási vagy üzemanyag számítási feladatok - fizika mérés, mértékegységek, mérőeszközök - földrajz eltérő fogyasztási struktúrák és szokások - magyar reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái - biológia génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás - kémia élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használata - informatika elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia - történelem EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története - médiaismeret a reklám képi nyelve és hatásai - tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz?) Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) A tanulmányi helyzet javítása érdekében tett intézkedések - Követelmények, elvárások egyértelmű megfogalmazása, ismertetése a tanulókkal az 1. tanítási órán, az 5. évfolyamnak szülői értekezleten is. - Pontos órakezdés, a munkához szükséges tanórai fegyelem megkövetelése. - A több témát átfogó írásbeli számonkérést mindig gyakorlásnak, összefoglalásnak kell megelőzni. - A minimum szintű feladatokat min. jelöléssel meg kell jelölni, ezek pontszámának el kell érni az össz. pontszám 30 %-át. - Szükség esetén korrepetálás, egyéni foglalkozás szervezése. - Szülők értesítése a gyermek tanulmányi eredményének romlásáról. 6

7 Tehetséggondozás - Hasonló képességű tanulókból álló csoportok kialakítása évfolyamonként átjárhatóság biztosításával o idegen nyelv, o matematika, o informatika órákon. - Kistérségi tanulmányi verseny szervezése. - Műveltségi vetélkedő szervezése. - Részvétel a különböző versenyekben a melléklet szerint. - Szakkör szervezése o idegen nyelv, o matematika, o magyar, o testnevelés, o énekkar. - Erdei iskolai lehetőségek kihasználása. - Művészeti képzés biztosítása Esélyegyenlőség biztosítása - Korrepetálás szervezése, egyéni foglalkozás biztosítása. - Biztosítjuk a könyvtár minden napos nyitva tartását. - Kulturális programokat, osztálykirándulásokat szervezünk Beilleszkedési, magatartási zavarokkal összefüggő tevékenység - Organikus károsodás esetén: jelzés a megfelelő szakembernek illetve szülőnek, - Környezeti károsodás esetén: o az okok feltárása, a gyerekkel kapcsolatos információk megszerzése, o kapcsolatfelvétel szülőkkel, gyermekvédelmi felelőssel, o differenciált feladatok adása, követelmények megfogalmazása, sikerélmény biztosítása, o megfelelő segítség megszervezése fejlesztő foglalkozások szervezése dokumentálás szakköri naplóba: tanuló neve, fejlesztett terület, o logopédus, gyógypedagógus foglalkoztatása, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság igénybe vétele Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Átmenet problémáinak megoldása Óvoda iskola között - leendő tanító nénik részvétele több óvodai foglalkozáson - tájékozódás az óvodai logopédus által végzett vizsgálatok eredményéről - kapcsolatfelvétel a fejlesztő óvodapedagógussal - óvodai fejlesztő pedagógus alkalmazása 1-2. évfolyamon az óvodával kötött megállapodás alapján - beiratkozás előtti szülői értekezlet 7

8 - nyílt nap az iskolába jövő gyermekek részére - ajándékműsor az óvodában Alsó felső tagozat között - a következő tanév osztályfőnökeinek kijelölése minél hamarabb, legkésőbb a félévi értekezletig - rendszeres hospitálás 4-5. osztályban tanító pedagógusok között dokumentálás naplókban ellenőrzése az igazgatóhelyettes feladata - tanulási technikák megismertetése, gyakoroltatása - kisebb egységek számonkérése - korrepetálás, egyéni segítés Általános iskola középiskola között - tanulók képességeinek megfelelő lehetőségek ajánlása - pályaválasztási szülői értekezlet szervezése a környező középiskolák képviselőinek részvételével - pályaválasztási tájékoztatók eljuttatása tanulókhoz, szülőkhöz - középiskolai előkészítő foglalkozások szervezése Szociális hátrányok enyhítését segítő program feladatai - a rászoruló tanulók feltérképezése - szociális hátrányt okozó tényezők megismerése - konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel - segítés formái: o napközis foglalkozás o felzárkóztató, tehetséggondozó programba való bevonás o kapcsolattartás a szülőkkel o felvilágosító munka a szociális lehetőségekről o diákétkeztetés, tankönyvtámogatás, táborozási hozzájárulás o pályaválasztás segítése o drog és bűnmegelőzési programba való bevonás o rászorulók segítése pályázat útján o művelődési és kulturálódási lehetőségek biztosítása o kapcsolattartás a polgármesteri hivatal szakemberével, a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő intézménnyel, orvossal, védőnőkkel Házi feladat évfolyamon a tanítási szünetek idejére a tanulók nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli feladatokat évolyamon a szokásos egyik óráról a másikra esedékes feladatokon túl nem kapnak sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot 3.5. Művészeti oktatás Külön munkaterv szerint 3.6. Pedagógiai munka színvonalának emelése - továbbtanulás - továbbképzéseken való részvétel 8

9 - bemutató órák tartása, a munkaközösség-vezetők szervezzék meg, hogy mindkét félévben legyen legalább egy-egy bemutató foglalkozás alsó és felső tagozatban is 3.7. Egészségnevelés területén - az egészséges táplálkozás megismertetése - egészségvédelmi előadások szervezése - serdülőkori testi változások megismertetése, személyi higiénia fontosságának hangsúlyozása - őszi, tavaszi túra szervezése - dohányzás, alkohol fogyasztás káros hatásának tudatosítása - drog-prevenció: előadás szervezése tanulóknak, pedagógusuknak - a tankonyha adta lehetőségek kihasználása 3.8. Környezeti nevelés területén - Lakóhely környezetének megismerése, óvása, faültetés, virágosítás, madárvédelem, energiatakarékosság. - Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése tanórákon környezetszennyezés. - Az iskola környezetének rendszeres takarítása, a területen lévő növények, parkok ápolása. - Őszi túra és nyári táborok szervezése. - Föld napjához kapcsolódó programok. - Papír, elem gyűjtése. - Szelektív hulladékgyűjtés. - Energiatakarékosság a felesleges égő villany lekapcsolása a folyosókon, tantermekben, mellékhelyiségekben, csöpögő csapok elzárása - Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek megteremtése 3.9. Az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása 9. sz. melléklet B) Szervezet fejlesztésének feladatai - Keresetkiegészítés elosztása az elvégzett munka arányában - A tanév feladatainak egyenletesebb elosztása. - A tárgyi feltételek javítása a felújítások és a beruházások során. C) Minőségi feladatok Az IMIP működtetése, felülvizsgálata Szülőkkel való együttműködés fejlesztése A pedagógusok munkájának értékelési szempontjainak aktualizálása 9

10 4. Pedagógusok névsora 1-4. évfolyam 1.a 1.b 2.a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b Napközi 3. évf. 4. évf évfolyam 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b Goór Brigitta Maticsné Szabó-Kovács Ágnes Gondek Katalin Kubicza Mihályné Vági Erika Csóra Jánosné Királyné Kollerits Valéria Dr. Szemetiné Horn Bernadett Láng Éva Staudinger Ágota Hajmáné Kalocsai Éva Demeterné Slezák Éva Odlerné Takács Zsuzsanna Szarka Katalin tanított tárgy Sárosiné Rácz Gabriella biológia természetismerettechnika, könyvtár Szarka Katalin ének napközi Viskovics Andrea angol Magyarits Katalin német történelem Szakálné Gaál Monika földrajz informatika - könyvtár (részmunkaidős helyettesítő) Kollárné Paragi Éva matematika számítástechnika Pulayné Fekete Magdolna földrajz testnevelés Takácsné Eichhardt Emma magyar történelem igazgató igazgatóh. igazgatóh. Trézlné Staudinger Csilla Ráczné Wiszt Vilma Horti Károlyné Benczikné Benkő Edit Menoniné Pillmann Teréz Vadász Éva Sárköziné Kovács Mária Saltzerné Fekete Ilona Soltész László Jávorszky Mária Tóth Zsoltné Mező Viktória történelem magyar tagozatvezető (művészetokt.) technika matematika matematika testnevelés német testnevelés gyógytestnevelés matematika kémia fizika rajz biológia etika média angol gyógypedagógus Tartósan távol: Beke László (fiz. nélk. szab.) fizika technika számítástechnika 10

11 5. Iskolai megbízatások 5.1. Munkaközösségek 1-2. évfolyam Királyné Kollerits Valéria 3-4. évfolyam dr. Szemetiné Horn Bernadett 5-6. évfolyam Magyarits Katalin 7-8. évfolyam Viskovics Andrea 5.2. Egyéb megbízatások Minőségbiztosítási-csoport vezető: Pulayné Fekete Magdolna tagjai: Takácsné Eichhardt Emma Vadász Éva Csóra Jánosné Soltész László Értékelő Bizottság vezető: Pulayné Fekete Magdolna tagjai: Királyné Kollerits Valéria Horti Károlyné Magyarits Katalin Soltész László Diákönkormányzatot patronáló tanárok ISK Iskolai könyvtáros Gyermekvédelmi felelős Tanulói balesetbiztosítás Vöröskeresztes megbízott Továbbtanulás Tanulók nyilvántartása Tankönyvfelelős Audiovizuális-eszköz felelős Soltész László Kubicza Mihályné Pulayné Fekete Magdolna Szakálné Gaál Monika Sárosiné Rácz Gabriella Láng Éva Kollárné Paragi Éva Láng Éva Hajma Mihály Hajma Mihály Hajma Mihály Hajma Mihály 5.3. Hitoktatás Katolikus hitoktató Református hitoktató Tremmel Kata Szemeti Ferenc 11

12 6. Egyéb feladatok 6.1. Évente egy alkalommal munkavédelmi és tűzvédelmi szemle Felelős: tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott igazgató 6.2.Egy alkalommal tűzriadó Felelős: tűzvédelmi megbízott igazgató 6.3. Eszközigény felmérése Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: szeptember Leltározás időpontjának meghatározása, leltározás, selejtezés Felelős: gazdasági vezető Határidő: október A tanév rendje 7.1. A tanév rendje A 2012/2013. tanév kezdő napja szeptember 1., zárónapja augusztus 31. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő), az utolsó tanítási nap június 14. (péntek). A művészeti tagozaton a szorgalmi idő első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. Tanítási napok száma: 182 nap. A tanév első féléve január 11-ig tart. Az iskola január 18-ig értesíti a tanulókat, ill. a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Őszi szünet: október 29 november 04. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) Téli szünet: december 27-től január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek) a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). Tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). 12

13 Az első és a második félév lezárását követő 15 napon belül az iskoláknak el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Az erről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a fenntartónak. Beiratkozás A szülő április 1-je és április 30-a között köteles gyermekét a lakóhelye vagy a választott általános iskola első évfolyamára beíratni. Az időpontot 30 nappal korábban közzé kell tenni. Középiskolai felvételi 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet melléklete szerint 7.2. Tanítás nélküli munkanapok Szorgalmi időben a nevelő testület öt tanítás nélküli munkanapot használhat fel. 1. Pedagógus kirándulás június Félévi értekezlet január Őszi nevelési értekezlet október Tavaszi nevelési értekezlet március Szabad felhasználás farsang február 9. Osztálykirándulás 2 nap: 3 tanórát kell beírni Őszi túra 1 nap: 3 tanórát kell beírni 8. Értekezletek rendje 8.1. Munkaközösségi értekezlet 1-8. évfolyam évente 4 alkalommal, a munkaközösségi munkatervek alapján Bővített vezetői értekezlet havonta egy-egy alkalommal, illetve szükség szerint Téma: munkaközösség vezetők beszámolója, aktualitások Munkaértekezlet Minden hónap első kedd 8.4. Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó értekezlet: augusztus 31. Napirendi pontok: - nyári feladatok értékelése - célok, feladatok - tanév rendje - tantárgyfelosztás, órarend - munkaterv - egyebek 13

14 Félévi tantestületi értekezlet: január 25. Napirendi pontok: - az 1. félév munkájának értékelése - feladatok a 2. félévben - tantárgyfelosztás - versenyek, kirándulások - Kisfaludy napok előkészítése - egyebek Tanévzáró értekezlet: június 21. Napirendi pontok - a tanév értékelése - nyári feladatok - tantárgyfelosztás - várható feladatok - egyebek Nevelési értekezletek Őszi nevelési értekezlet - időpont: október 27. téma: törvényi változásoknak való megfelelés (új tantervek kiválasztása, intézményi dokumentumok átdolgozása) házirend: Ráczné, Vadász É., Sárköziné, Szarka K. SZMSZ: Viskovics A., Magyarits K., Szemetiné, Királyné PP.: Szakálné, Takácsné, Menoniné, Tóthné, Kollárné tantervek: munkaközösségekben elosztva Tavaszi nevelési értekezlet időpont: március 27. téma: a változások bevezetésének tapasztalatai, a szeptember elsejével életbe lépő változások előkészítése 8.4. Diák önkormányzati ülés évente három alkalommal szeptember Téma: Választások Tanév feladatai szabadidős programok január Téma: Félévi előzetes, készülődés a farsangra május Téma: A tanév értékelése 14

15 9. Munkabeosztás 9.1. Tantárgyfelosztás, órarend (mellékelve) Ügyelet Tanári ügyelet 1-8. évfolyamon, udvaron, folyosón, büfénél beosztás szerint Külön dokumentum szerint Vezetői ügyelet hétfő Trézlné Staudinger Csilla ig igazgatói iroda kedd váltásban ig igazgatói iroda szerda Ráczné Wiszt Vilma ig igazgatóh. iroda csütörtök Horti Károlyné ig igazgatóh. iroda péntek váltásban ig igazgatóh. iroda 10. Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezlet 1. évfolyam szeptember óra téma: A tanévkezdés feladatai 5. évfolyam szeptember óra téma: Az átmenet nehézségeinek leküzdése, követelmények ismertetése, az osztályokban tanító tanárok bemutatása Össz-szülői értekezlet - szeptember 11. Osztályszülői értekezlet Téma: - a tanév feladatai - Szülői szervezet tagjainak megválasztása Pályaválasztási szülői értekezlet - november 6. Téma: - felvételi eljárás ismertetése - pályaválasztási lehetőségek Félévi szülői értekezlet január 22. I. félév értékelés II. félév feladatai 15

16 Fogadóórák október 9. december március 05. május 07. Nyílt napok november évfolyam március évfolyam 11. Belső ellenőrzés Tanulók munkájának ellenőrzése Tanulmányi munka értékelése Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést adunk. Év végén a bizonyítványban - kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul - nem megfelelő minősítéssel értékeljük a tanulók munkáját. Az 1. évfolyamon félévkor és a tanév végén, a 2. évfolyam első félévekor a tanulók munkáját értékelő lap segítségével minősítjük. Az értékelő lap a Pedagógiai Program 1. sz. melléklete. A 2. évfolyam végén és a 3-8. évfolyamon a pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. Félévkor és tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. A minősítésre kerülő kötelező és választható tantárgyakat a Pedagógiai Program óraterve tartalmazza. Egyik évfolyamon sem kerül minősítésre az osztályfőnöki órák tananyaga. A 7. évfolyamon az etika értékelése: részt vett. A gyógytestnevelés tantárgy értékelése: részt vett Idegen nyelv értékelése 3. évfolyam félévkor és év végén: értékelő lap segítségével A nem szakrendszerű órák értékelése: Módja: szöveges értékelés - tanórán végzett munka, egyéni teljesítmény, munkadarabok stb. - óra végén, félévkor, év végén o félévkor: részt vett bejegyzéssel o év végén: jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul bejegyzéssel - óra végén szóban 16

17 Írásbeli beszámoltatás súlya és formái: - formái: témazáró dolgozatok írásbeli feleletek a témakör leckéiből folyamatos tanulás ellenőrzésére - súlya: a témazáró dolgozatok érdemjegyei a félévi és év végi minősítés megállapításánál súlyozott szerepet kapnak; az írásbeli felelet a szóbeli felelettel egyenértékű - korlátok: naponta két témazáró dolgozatnál több nem íratható, meg kell előznie összefoglalásnak, gyakorlásnak, a témazáró időpontját a tanulókkal előre közölni kell, illetve be kell jegyezni a haladási naplóba Érdemjegyek száma heti 1 órás tantárgyból félévenként 3-3 érdemjegy heti 2 órás tantárgyból félévenként 5-5 érdemjegy Írásbeli munkák értékelésekor az érdemjegyre átváltás %-a 0-30 % - elégtelen % - elégséges % - közepes % - jó % - jeles Idegen nyelvből 1-4. évfolyamon a tanuló javító vizsgára, évfolyam ismétlésre nem utasítható. A nevelőtestület az egyéb, a rendeletben most pontosított feltételek fennállása esetén az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát. A szeptember 1-jén hatályba lépett 41/2007. (XII. 22.) OKM rendelet értelmében a tanuló a tanév végén az elégtelen osztályzatok számától függetlenül javító vizsgát tehet Magatartás, szorgalom értékelése Helyi tanterv 5. fejezet 1. évfolyam szöveges értékelés értékelő füzet szerint 2-8. évfolyam eddigi gyakorlatnak megfelelően Felső tagozatban értékelés negyedévenként szülők értesítése gyermekük tanulmányi munkájának romlásáról Mulasztások Igazolt mulasztás o igazolás a visszaérkezést követő 7 munkanapon belül Igazolatlan mulasztás o első igazolatlan mulasztás után a szülőt értesíteni kell, további mulasztás esetén értesíteni kell a gyermekvédelmi felelőst, majd a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a jegyzőt 10, 30, 50 igazolatlan óra után 17

18 Mérések, vizsgák - mérések melléklet szerint - vizsgák o írásbeli: matematika, magyar nyelvtan május között o szóbeli: június 4-7-ig beosztás szerint idegen nyelv szabadon választott történelem magyar irodalom - tanulók fizikai állapotának mérése o október o április 3-május Pedagógusok, dolgozók munkájának ellenőrzése Belső ellenőrzési terv alapján Általános ellenőrzési szempontok Pontos órakezdés, befejezés Tanórai fegyelem, a hozott döntések betartása Tanulók ellenőrzése, számonkérés, jegyek száma pedagógiai program szerint Tananyag mennyisége, eltérés a tanmenettől, a számonkérés módjai Megfelelés a helyi tantervnek Részletes óralátogatási szempontok a munkaterv mellékletében találhatók Folyamatos ellenőrzés Munkarend, ügyeleti rend betartása o Felelős: igazgató, minőségbiztosítási csoport Adminisztráció pontos végzése o Felelős: igazgatóhelyettes Ellenőrzés, értékelés, jegyek száma o Felelős: igazgatóhelyettes Technikai személyzet munkarendje o Felelős: gazdasági vezető Munkaköri leírásban foglaltak betartása o Felelős: igazgató Munkaközösség vezetők látogatása A munkaközösség vezetők munkaterve alapján Vezetői óralátogatások Új tantárgyakat tanító kollégák látogatása Az új kollégák óráinak látogatása 18

19 Kiemelt óralátogatások - 1. évfolyam és 5. évfolyam Művészeti tagozat látogatása 12. Továbbképzések Továbbképzési terv alapján, amiben figyelembe kell venni a szakmai szempontokat és az egyéni igényeket. 13. Bemutató órák Alsó tagozat - német 2. évfolyam Menoniné Pillmann Teréz - olvasás 4. évfolyam Hajmáné Kalocsai Éva Felső tagozat - biológia Sárosiné Rácz Gabriella - kooperatív technika Szakálné Gaál Monika 14. Iskolai programok 2012/2013. év programjait, tanulmányi és sportversenyeit időpontokkal és felelősökkel az Eseménynaptár tartalmazza Környe, szeptember 3. Trézlné Staudinger Csilla igazgató 19

20 Mellékletek: 1. sz. eseménynaptár 2. sz. tanév végi mérések 3. sz. óraterv 4. sz. ellenőrzési terv 5. sz. óralátogatási szempontok 6. sz. alsó és felső tagozatos munkaközösségek munkaterve 7. sz. ISK munkaterve 8. sz. DÖK munkaterve 9. sz. Esélyegyenlőségi terv 10. sz. Ökoiskolai munkaterv 20

21 ESEMÉNYNAPTÁR 21

22 SZEPTEMBER 36. hét évfolyam szülői értekezlet Ráczné Wiszt Vilma, Goór Brigitta, Maticsné Szabó-Kovács Ágnes, Gondek Katalin, Kubicza Mihályné Létszámfelmérés Ráczné Wiszt Vilma - osztály, menza, napközi osztályfőnökök Folyamatos Dekorációk elkészítése az Osztályfőnökök + osztálytermekben, folyosókon Hátsó épület Királyné K. V., Dr. Szemetiné folyamatos frissítése Táncterem mellett László M. Büfé mellett Horti Kné Ebédlő Odlerné T. Zs. I. em. forduló Szarka K. I. ford. és II. em. üveges sz. Pulayné F.M., Jávorszky M., Földszint - Hajmáné K. É., Staudinger Á. I. em. Soltész L. II. em. pályaválasztás: Pulayné F.M., Takácsné E.E évfolyam szülői értekezlet Ráczné W. V., Sárosiné R.G., Szarka K. 07. Szakkörök felmérése Őszi túra 10. Szakkörök indítása ºº óra Szülői értekezlet össz-szülői értekezlet osztályonkénti szülői értekezlet SZM tagok választása Ráczné Wiszt Vilma DÖK 37. hét Trézlné Staudinger Csilla osztályfőnökök 14. Tanmenetek leadása munkaközösség vezetők, szaktanárok 38. hét 19. Iskolafogászat indítása (8. évf.) Ráczné Wiszt Vilma, osztályfőnökök Folyamatos Elemgyűjtés Staudinger Á Papírgyűjtés Soltész L. 39. hét 28. Új tanmenetek leadása munkaközösség vezetők, szaktanárok 28. Saláta parti Szarka K. Versenyek Levelezős Bolyai csapatverseny Bólyai János levelezős matematika verseny indítása kiírás szerint 3-4. évfolyam, 5-8. évfolyam Kölcsey magyar verseny indítása 2-4. évf., 5-8. évf. Titok angol, német (házi) ingyenes Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal Hajmáné K.É., Demeterné S.Él, Kollárné P. É., Ráczné W. V. Staudinger Á., Kollárné Paragi Éva Hajmáné K.É., Takácsné E. E., Jávorszky M., Viskovics A., Magyarits K. Menoniné P.T. Demeterné Slezák Éva

23 OKTÓBER 39. hét 01. Statisztika elkészítése, továbbítása Ráczné Wiszt Vilma 40. hét Őszköszöntő német Menoniné P.T., Magyarits K. Múzeumlátogatás Vértesszőlősön Trézlné S. Cs. 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról, osztályfőnöki órán osztályfőnökök felsős osztályokból a DÖK képviselő + 4 fő részt vesz a falusi megemlékezésen Emlékfal készítés Soltész L. Folyamatos Tanulók fizikai állapotának mérése V. É., Pné F. M., Bné B. E., testnevelés tanító tanítók 41. hét ºº óra munkaértekezlet Téma: Aktuális feladatok Iskolavezetés 9. Fogadóóra minden pedagógus 12. Első osztályosok diagnosztikus mérése Ráczné Wiszt Vilma 42. hét 19. Vegye-vigye vásár László Márta Halloween Nemzeti ünnep Megemlékezés az emlékműnél Megemlékezés tanórán Tablókészítés Jávorszky M., Viskovocs A. 7-8.os osztályfőnökök koszorúzás 5-6. évf. történelem tanárok Soltész L hét Diagnosztikus mérések elküldése Trézlné Staudinger Csilla az OH részére Nevelési értekezlet Trézlné S. Cs. Versenyek Kistérségi kézilabda és foci kupa Pulayné Fekete Magdolna 23

24 20. Környezetvédelmi verseny 3-4. o. Őszi vers- és prózamondó verseny Házi atlétikai versenyek Demeterné S. É. Demeterné S. É. Takácsné Eichhardt Emma Kubicza Mné, Benczikné B. E., Demeterné S.É. 24

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben