KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914"

Átírás

1 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM

2 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított évi LXXIX. tv., évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, - 11/l994. (VI. 8.) MKM rendelet, - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról A tanév rendjét a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet szabályozza Helyi szabályozás - Pedagógiai program - Minőségirányítási program - Szervezeti és működési szabályzat - Házirend 2. A 2012/2013. tanév célkitűzései A) Pedagógiai célok 2.1. A nevelés területén - A társadalmi elvárásokat ismerő és teljesíteni tudó személyiségek formálása. - Olyan munkamorál kialakítása, amely lehetővé teszi a képességeknek megfelelő eredmények elérését. - Toleranciára nevelés. - Helyes magatartás kialakításának segítése. - Tanórák rendjének biztosítása. - Hazaszeretetre nevelés, más népek kultúrájának, hagyományainak tiszteletben tartására nevelés Személyiségfejlesztés - A tanulók személyiségének megismerése, fejlesztése 2.3. Az iskola közösségeinek fejlesztése - Pedagógiai Program szerint 2

3 2.4. Az oktatás területén - A tankötelezettség teljesítése. - Alapkészségek fejlesztése. - Korszerű ismeretek elsajátíttatása. - Képességek fejlesztése, tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása. Művelődési egyenlőtlenségek mérséklése, esélyegyenlőség biztosítása. - Nyelvoktatás, informatikai képzés fejlesztése. - Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. - Az élethosszig tartó tanulás megalapozása Alapfokú művészeti oktatás biztosítása A meglévő tanszakok működési feltételeinek biztosítása, a lehetőségek figyelembe vételével a szüneteltetett szolfézs tanszak indítása A pedagógiai munka színvonalának folyamatos emelése Továbbtanulás: - 2 fő közoktatás-vezető szakképesítés megszerzése - 5 fő órás továbbképzés - Teljes tantestület: Mitől rossz a gyerek? A magatartási problémák okai - Teljes tantestület: Interaktív tábla használata 2.7. Egészségnevelés területén - Az egészséges és kulturált életmód iránti igény, - Az egészséges táplálkozásra, a mindennapos mozgásra való igény kialakítása. - Dohányzás, alkohol-, drog-prevenció Környezeti nevelés területén - Az IKT alkalmazásának fejlesztése. - Az iskola külső és belső környezetének további szépítése. - Alapvető higiéniai ismeretek elsajátíttatása, feltételek megteremtése. - Környezetvédelem fontosságának megismertetése, levegő, víz, talaj védelmének fontossága. - Ökoiskola címnek való megfelelés 2.9. Az esélyegyenlőségi szabályzat végrehajtása 3

4 B) Szervezeti célok - Ésszerű munkaerő gazdálkodás. - Az elvégzett munka nagyobb megbecsülése. - Egyenletesebb pedagógusterhelés. - Határidők pontos betartása. - Iskolánk népszerűsítése, részvétel a község kulturális életében. C) Minőségi célok - Partnerközpontú működés fenntartása. - A pedagógusok munkájának - intézményünk dolgozói által meghatározott értékelési szempontok alapján - folyamatos értékelése. 3. A célok elérése érdekében megvalósítandó feladatok 3.1. Nevelés területén - Fontos tanulóink megismerése, a családi háttér ismerete, jó kapcsolat kialakítása. Családlátogatás első és ötödik évfolyamon, illetve szükség szerint. - Következetesen szigorú, de segítőkész magatartás tanulóink nevelésében. - Egységes fellépés a rendbontókkal szemben. - A fegyelmezési eszközök súlyának visszaállítása, fokozatok betartása, tanulókkal való ismertetése. - Hátrányos megkülönböztetés tilalmának betartása. - Nyugodt munkavégzés feltételeinek megteremtése. Tanítási órát zavarni csak nagyon indokolt esetben lehet. A mobil telefon használatára vonatkozó szabályok tanárra és diákra egyaránt vonatkoznak. - Első és második évfolyamon egész napos ellátás biztosítása, 3-4. évfolyamon napközi, felső tagozatban tanulószoba szervezése. A szünetekben ügyeletet tartunk. - Kiemelt feladat a helyes magatartásformák megismertetése - jutalmazása, a használható tudás nyújtása, a munkára nevelés. - Ünnepeinkről való méltó megemlékezés. - Tanórán kívüli nevelési helyzetek jó kiaknázása. Kirándulások, rendezvények, színházlátogatás, operalátogatás szervezése. - Hitoktatás feltételeinek biztosítása Személyiségfejlesztés területén - Sokoldalú iskolai tevékenységek megszervezésére. (lásd Pedagógiai program 5. fejezet) 3.3. Közösségfejlesztés területén (lásd Pedagógiai program 6. fejezet) 4

5 - Különböző közösségek szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével -, amelyek az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódnak (tanórához, tanórán kívüli tevékenységhez). - A fejlesztés további eszközei o tanulmányi versenyek, o diákönkormányzat működése, o hagyományápolás, o sportnapok, osztálybulik szervezése Az oktatás területén Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlesztése Az értő olvasás szövegértés javítása, matematikai alapismeretek megszilárdítása A nem szakrendszerű oktatás folytatása a 6. osztályban, átszervezett folytatása az 5. osztályban A NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése Az általános iskolai oktatás szakaszai 1-4. évfolyam: alsó tagozat, 5-8. évfolyam: felső tagozat A 2012/2013. tanévben érvényes tantervek évfolyam H A 2012/2013. tanévben érvényes óratervek A melléklet szerint. A tantárgyfelosztást a tantestület megismerte és elfogadta. Tanítási napok száma (a tanév rendje szerint) 182 nap (36 hét) Mindennapos testedzés biztosítása 1. és 5. évfolyamon heti 5 testnevelés óra 2. évfolyamon 2 x 30 perc játékos testmozgás a testnevelés nélküli napokon 3-4. évfolyamon heti 2 óra játékos sportfoglalkozás illetve 2 x 30 perc játékos testmozgás a testnevelés nélküli napokon 6. évfolyamon heti 2 óra kézilabda lány, fiú 7-8. évfolyamon heti 2 óra kézilabda lány, fiú 5-8. évfolyamon heti 2 óra röplabda 3-8. évfolyamon heti 2 óra atlétika Sportversenyeket szervezünk, megteremtjük a 2. évfolyam úszásoktatásának feltételeit évfolyamon szabadon választott tanóra keretében táncot oktatunk, 5. évfolyamon a tánc önálló tantárgyként szerepel. Iskolán kívüli egyesületek szervezésében is sportolnak tanulóink. (ISK melléklet) 5

6 Tantárgyak tananyagába beépítendő ismeretek Az osztályfőnöki, etika, technika, informatika és természetismeret órák anyagába beépítendő ismeretek: - közlekedésre nevelés, - társadalmi bűnmegelőzés, - áldozattá válás, - konfliktuskezelő technikák megismerése, - IKT alkalmazása, - katasztrófa védelem. Folytatni kell a közlekedési ismeretekről, a bűnmegelőzésről szóló előadássorozatot a rendőrség szakembereinek igénybevételével Fogyasztóvédelem Célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése, tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása. Az oktatás szinterei: Tanórán - technika áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései - matematika banki, biztosítási vagy üzemanyag számítási feladatok - fizika mérés, mértékegységek, mérőeszközök - földrajz eltérő fogyasztási struktúrák és szokások - magyar reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái - biológia génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás - kémia élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használata - informatika elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia - történelem EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története - médiaismeret a reklám képi nyelve és hatásai - tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz?) Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) A tanulmányi helyzet javítása érdekében tett intézkedések - Követelmények, elvárások egyértelmű megfogalmazása, ismertetése a tanulókkal az 1. tanítási órán, az 5. évfolyamnak szülői értekezleten is. - Pontos órakezdés, a munkához szükséges tanórai fegyelem megkövetelése. - A több témát átfogó írásbeli számonkérést mindig gyakorlásnak, összefoglalásnak kell megelőzni. - A minimum szintű feladatokat min. jelöléssel meg kell jelölni, ezek pontszámának el kell érni az össz. pontszám 30 %-át. - Szükség esetén korrepetálás, egyéni foglalkozás szervezése. - Szülők értesítése a gyermek tanulmányi eredményének romlásáról. 6

7 Tehetséggondozás - Hasonló képességű tanulókból álló csoportok kialakítása évfolyamonként átjárhatóság biztosításával o idegen nyelv, o matematika, o informatika órákon. - Kistérségi tanulmányi verseny szervezése. - Műveltségi vetélkedő szervezése. - Részvétel a különböző versenyekben a melléklet szerint. - Szakkör szervezése o idegen nyelv, o matematika, o magyar, o testnevelés, o énekkar. - Erdei iskolai lehetőségek kihasználása. - Művészeti képzés biztosítása Esélyegyenlőség biztosítása - Korrepetálás szervezése, egyéni foglalkozás biztosítása. - Biztosítjuk a könyvtár minden napos nyitva tartását. - Kulturális programokat, osztálykirándulásokat szervezünk Beilleszkedési, magatartási zavarokkal összefüggő tevékenység - Organikus károsodás esetén: jelzés a megfelelő szakembernek illetve szülőnek, - Környezeti károsodás esetén: o az okok feltárása, a gyerekkel kapcsolatos információk megszerzése, o kapcsolatfelvétel szülőkkel, gyermekvédelmi felelőssel, o differenciált feladatok adása, követelmények megfogalmazása, sikerélmény biztosítása, o megfelelő segítség megszervezése fejlesztő foglalkozások szervezése dokumentálás szakköri naplóba: tanuló neve, fejlesztett terület, o logopédus, gyógypedagógus foglalkoztatása, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság igénybe vétele Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Átmenet problémáinak megoldása Óvoda iskola között - leendő tanító nénik részvétele több óvodai foglalkozáson - tájékozódás az óvodai logopédus által végzett vizsgálatok eredményéről - kapcsolatfelvétel a fejlesztő óvodapedagógussal - óvodai fejlesztő pedagógus alkalmazása 1-2. évfolyamon az óvodával kötött megállapodás alapján - beiratkozás előtti szülői értekezlet 7

8 - nyílt nap az iskolába jövő gyermekek részére - ajándékműsor az óvodában Alsó felső tagozat között - a következő tanév osztályfőnökeinek kijelölése minél hamarabb, legkésőbb a félévi értekezletig - rendszeres hospitálás 4-5. osztályban tanító pedagógusok között dokumentálás naplókban ellenőrzése az igazgatóhelyettes feladata - tanulási technikák megismertetése, gyakoroltatása - kisebb egységek számonkérése - korrepetálás, egyéni segítés Általános iskola középiskola között - tanulók képességeinek megfelelő lehetőségek ajánlása - pályaválasztási szülői értekezlet szervezése a környező középiskolák képviselőinek részvételével - pályaválasztási tájékoztatók eljuttatása tanulókhoz, szülőkhöz - középiskolai előkészítő foglalkozások szervezése Szociális hátrányok enyhítését segítő program feladatai - a rászoruló tanulók feltérképezése - szociális hátrányt okozó tényezők megismerése - konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel - segítés formái: o napközis foglalkozás o felzárkóztató, tehetséggondozó programba való bevonás o kapcsolattartás a szülőkkel o felvilágosító munka a szociális lehetőségekről o diákétkeztetés, tankönyvtámogatás, táborozási hozzájárulás o pályaválasztás segítése o drog és bűnmegelőzési programba való bevonás o rászorulók segítése pályázat útján o művelődési és kulturálódási lehetőségek biztosítása o kapcsolattartás a polgármesteri hivatal szakemberével, a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő intézménnyel, orvossal, védőnőkkel Házi feladat évfolyamon a tanítási szünetek idejére a tanulók nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli feladatokat évolyamon a szokásos egyik óráról a másikra esedékes feladatokon túl nem kapnak sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot 3.5. Művészeti oktatás Külön munkaterv szerint 3.6. Pedagógiai munka színvonalának emelése - továbbtanulás - továbbképzéseken való részvétel 8

9 - bemutató órák tartása, a munkaközösség-vezetők szervezzék meg, hogy mindkét félévben legyen legalább egy-egy bemutató foglalkozás alsó és felső tagozatban is 3.7. Egészségnevelés területén - az egészséges táplálkozás megismertetése - egészségvédelmi előadások szervezése - serdülőkori testi változások megismertetése, személyi higiénia fontosságának hangsúlyozása - őszi, tavaszi túra szervezése - dohányzás, alkohol fogyasztás káros hatásának tudatosítása - drog-prevenció: előadás szervezése tanulóknak, pedagógusuknak - a tankonyha adta lehetőségek kihasználása 3.8. Környezeti nevelés területén - Lakóhely környezetének megismerése, óvása, faültetés, virágosítás, madárvédelem, energiatakarékosság. - Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése tanórákon környezetszennyezés. - Az iskola környezetének rendszeres takarítása, a területen lévő növények, parkok ápolása. - Őszi túra és nyári táborok szervezése. - Föld napjához kapcsolódó programok. - Papír, elem gyűjtése. - Szelektív hulladékgyűjtés. - Energiatakarékosság a felesleges égő villany lekapcsolása a folyosókon, tantermekben, mellékhelyiségekben, csöpögő csapok elzárása - Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek megteremtése 3.9. Az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása 9. sz. melléklet B) Szervezet fejlesztésének feladatai - Keresetkiegészítés elosztása az elvégzett munka arányában - A tanév feladatainak egyenletesebb elosztása. - A tárgyi feltételek javítása a felújítások és a beruházások során. C) Minőségi feladatok Az IMIP működtetése, felülvizsgálata Szülőkkel való együttműködés fejlesztése A pedagógusok munkájának értékelési szempontjainak aktualizálása 9

10 4. Pedagógusok névsora 1-4. évfolyam 1.a 1.b 2.a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b Napközi 3. évf. 4. évf évfolyam 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b Goór Brigitta Maticsné Szabó-Kovács Ágnes Gondek Katalin Kubicza Mihályné Vági Erika Csóra Jánosné Királyné Kollerits Valéria Dr. Szemetiné Horn Bernadett Láng Éva Staudinger Ágota Hajmáné Kalocsai Éva Demeterné Slezák Éva Odlerné Takács Zsuzsanna Szarka Katalin tanított tárgy Sárosiné Rácz Gabriella biológia természetismerettechnika, könyvtár Szarka Katalin ének napközi Viskovics Andrea angol Magyarits Katalin német történelem Szakálné Gaál Monika földrajz informatika - könyvtár (részmunkaidős helyettesítő) Kollárné Paragi Éva matematika számítástechnika Pulayné Fekete Magdolna földrajz testnevelés Takácsné Eichhardt Emma magyar történelem igazgató igazgatóh. igazgatóh. Trézlné Staudinger Csilla Ráczné Wiszt Vilma Horti Károlyné Benczikné Benkő Edit Menoniné Pillmann Teréz Vadász Éva Sárköziné Kovács Mária Saltzerné Fekete Ilona Soltész László Jávorszky Mária Tóth Zsoltné Mező Viktória történelem magyar tagozatvezető (művészetokt.) technika matematika matematika testnevelés német testnevelés gyógytestnevelés matematika kémia fizika rajz biológia etika média angol gyógypedagógus Tartósan távol: Beke László (fiz. nélk. szab.) fizika technika számítástechnika 10

11 5. Iskolai megbízatások 5.1. Munkaközösségek 1-2. évfolyam Királyné Kollerits Valéria 3-4. évfolyam dr. Szemetiné Horn Bernadett 5-6. évfolyam Magyarits Katalin 7-8. évfolyam Viskovics Andrea 5.2. Egyéb megbízatások Minőségbiztosítási-csoport vezető: Pulayné Fekete Magdolna tagjai: Takácsné Eichhardt Emma Vadász Éva Csóra Jánosné Soltész László Értékelő Bizottság vezető: Pulayné Fekete Magdolna tagjai: Királyné Kollerits Valéria Horti Károlyné Magyarits Katalin Soltész László Diákönkormányzatot patronáló tanárok ISK Iskolai könyvtáros Gyermekvédelmi felelős Tanulói balesetbiztosítás Vöröskeresztes megbízott Továbbtanulás Tanulók nyilvántartása Tankönyvfelelős Audiovizuális-eszköz felelős Soltész László Kubicza Mihályné Pulayné Fekete Magdolna Szakálné Gaál Monika Sárosiné Rácz Gabriella Láng Éva Kollárné Paragi Éva Láng Éva Hajma Mihály Hajma Mihály Hajma Mihály Hajma Mihály 5.3. Hitoktatás Katolikus hitoktató Református hitoktató Tremmel Kata Szemeti Ferenc 11

12 6. Egyéb feladatok 6.1. Évente egy alkalommal munkavédelmi és tűzvédelmi szemle Felelős: tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott igazgató 6.2.Egy alkalommal tűzriadó Felelős: tűzvédelmi megbízott igazgató 6.3. Eszközigény felmérése Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: szeptember Leltározás időpontjának meghatározása, leltározás, selejtezés Felelős: gazdasági vezető Határidő: október A tanév rendje 7.1. A tanév rendje A 2012/2013. tanév kezdő napja szeptember 1., zárónapja augusztus 31. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő), az utolsó tanítási nap június 14. (péntek). A művészeti tagozaton a szorgalmi idő első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. Tanítási napok száma: 182 nap. A tanév első féléve január 11-ig tart. Az iskola január 18-ig értesíti a tanulókat, ill. a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Őszi szünet: október 29 november 04. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) Téli szünet: december 27-től január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek) a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). Tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). 12

13 Az első és a második félév lezárását követő 15 napon belül az iskoláknak el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Az erről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a fenntartónak. Beiratkozás A szülő április 1-je és április 30-a között köteles gyermekét a lakóhelye vagy a választott általános iskola első évfolyamára beíratni. Az időpontot 30 nappal korábban közzé kell tenni. Középiskolai felvételi 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet melléklete szerint 7.2. Tanítás nélküli munkanapok Szorgalmi időben a nevelő testület öt tanítás nélküli munkanapot használhat fel. 1. Pedagógus kirándulás június Félévi értekezlet január Őszi nevelési értekezlet október Tavaszi nevelési értekezlet március Szabad felhasználás farsang február 9. Osztálykirándulás 2 nap: 3 tanórát kell beírni Őszi túra 1 nap: 3 tanórát kell beírni 8. Értekezletek rendje 8.1. Munkaközösségi értekezlet 1-8. évfolyam évente 4 alkalommal, a munkaközösségi munkatervek alapján Bővített vezetői értekezlet havonta egy-egy alkalommal, illetve szükség szerint Téma: munkaközösség vezetők beszámolója, aktualitások Munkaértekezlet Minden hónap első kedd 8.4. Nevelőtestületi értekezletek Tanévnyitó értekezlet: augusztus 31. Napirendi pontok: - nyári feladatok értékelése - célok, feladatok - tanév rendje - tantárgyfelosztás, órarend - munkaterv - egyebek 13

14 Félévi tantestületi értekezlet: január 25. Napirendi pontok: - az 1. félév munkájának értékelése - feladatok a 2. félévben - tantárgyfelosztás - versenyek, kirándulások - Kisfaludy napok előkészítése - egyebek Tanévzáró értekezlet: június 21. Napirendi pontok - a tanév értékelése - nyári feladatok - tantárgyfelosztás - várható feladatok - egyebek Nevelési értekezletek Őszi nevelési értekezlet - időpont: október 27. téma: törvényi változásoknak való megfelelés (új tantervek kiválasztása, intézményi dokumentumok átdolgozása) házirend: Ráczné, Vadász É., Sárköziné, Szarka K. SZMSZ: Viskovics A., Magyarits K., Szemetiné, Királyné PP.: Szakálné, Takácsné, Menoniné, Tóthné, Kollárné tantervek: munkaközösségekben elosztva Tavaszi nevelési értekezlet időpont: március 27. téma: a változások bevezetésének tapasztalatai, a szeptember elsejével életbe lépő változások előkészítése 8.4. Diák önkormányzati ülés évente három alkalommal szeptember Téma: Választások Tanév feladatai szabadidős programok január Téma: Félévi előzetes, készülődés a farsangra május Téma: A tanév értékelése 14

15 9. Munkabeosztás 9.1. Tantárgyfelosztás, órarend (mellékelve) Ügyelet Tanári ügyelet 1-8. évfolyamon, udvaron, folyosón, büfénél beosztás szerint Külön dokumentum szerint Vezetői ügyelet hétfő Trézlné Staudinger Csilla ig igazgatói iroda kedd váltásban ig igazgatói iroda szerda Ráczné Wiszt Vilma ig igazgatóh. iroda csütörtök Horti Károlyné ig igazgatóh. iroda péntek váltásban ig igazgatóh. iroda 10. Kapcsolattartás a szülőkkel Szülői értekezlet 1. évfolyam szeptember óra téma: A tanévkezdés feladatai 5. évfolyam szeptember óra téma: Az átmenet nehézségeinek leküzdése, követelmények ismertetése, az osztályokban tanító tanárok bemutatása Össz-szülői értekezlet - szeptember 11. Osztályszülői értekezlet Téma: - a tanév feladatai - Szülői szervezet tagjainak megválasztása Pályaválasztási szülői értekezlet - november 6. Téma: - felvételi eljárás ismertetése - pályaválasztási lehetőségek Félévi szülői értekezlet január 22. I. félév értékelés II. félév feladatai 15

16 Fogadóórák október 9. december március 05. május 07. Nyílt napok november évfolyam március évfolyam 11. Belső ellenőrzés Tanulók munkájának ellenőrzése Tanulmányi munka értékelése Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést adunk. Év végén a bizonyítványban - kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul - nem megfelelő minősítéssel értékeljük a tanulók munkáját. Az 1. évfolyamon félévkor és a tanév végén, a 2. évfolyam első félévekor a tanulók munkáját értékelő lap segítségével minősítjük. Az értékelő lap a Pedagógiai Program 1. sz. melléklete. A 2. évfolyam végén és a 3-8. évfolyamon a pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. Félévkor és tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. A minősítésre kerülő kötelező és választható tantárgyakat a Pedagógiai Program óraterve tartalmazza. Egyik évfolyamon sem kerül minősítésre az osztályfőnöki órák tananyaga. A 7. évfolyamon az etika értékelése: részt vett. A gyógytestnevelés tantárgy értékelése: részt vett Idegen nyelv értékelése 3. évfolyam félévkor és év végén: értékelő lap segítségével A nem szakrendszerű órák értékelése: Módja: szöveges értékelés - tanórán végzett munka, egyéni teljesítmény, munkadarabok stb. - óra végén, félévkor, év végén o félévkor: részt vett bejegyzéssel o év végén: jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul bejegyzéssel - óra végén szóban 16

17 Írásbeli beszámoltatás súlya és formái: - formái: témazáró dolgozatok írásbeli feleletek a témakör leckéiből folyamatos tanulás ellenőrzésére - súlya: a témazáró dolgozatok érdemjegyei a félévi és év végi minősítés megállapításánál súlyozott szerepet kapnak; az írásbeli felelet a szóbeli felelettel egyenértékű - korlátok: naponta két témazáró dolgozatnál több nem íratható, meg kell előznie összefoglalásnak, gyakorlásnak, a témazáró időpontját a tanulókkal előre közölni kell, illetve be kell jegyezni a haladási naplóba Érdemjegyek száma heti 1 órás tantárgyból félévenként 3-3 érdemjegy heti 2 órás tantárgyból félévenként 5-5 érdemjegy Írásbeli munkák értékelésekor az érdemjegyre átváltás %-a 0-30 % - elégtelen % - elégséges % - közepes % - jó % - jeles Idegen nyelvből 1-4. évfolyamon a tanuló javító vizsgára, évfolyam ismétlésre nem utasítható. A nevelőtestület az egyéb, a rendeletben most pontosított feltételek fennállása esetén az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát. A szeptember 1-jén hatályba lépett 41/2007. (XII. 22.) OKM rendelet értelmében a tanuló a tanév végén az elégtelen osztályzatok számától függetlenül javító vizsgát tehet Magatartás, szorgalom értékelése Helyi tanterv 5. fejezet 1. évfolyam szöveges értékelés értékelő füzet szerint 2-8. évfolyam eddigi gyakorlatnak megfelelően Felső tagozatban értékelés negyedévenként szülők értesítése gyermekük tanulmányi munkájának romlásáról Mulasztások Igazolt mulasztás o igazolás a visszaérkezést követő 7 munkanapon belül Igazolatlan mulasztás o első igazolatlan mulasztás után a szülőt értesíteni kell, további mulasztás esetén értesíteni kell a gyermekvédelmi felelőst, majd a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a jegyzőt 10, 30, 50 igazolatlan óra után 17

18 Mérések, vizsgák - mérések melléklet szerint - vizsgák o írásbeli: matematika, magyar nyelvtan május között o szóbeli: június 4-7-ig beosztás szerint idegen nyelv szabadon választott történelem magyar irodalom - tanulók fizikai állapotának mérése o október o április 3-május Pedagógusok, dolgozók munkájának ellenőrzése Belső ellenőrzési terv alapján Általános ellenőrzési szempontok Pontos órakezdés, befejezés Tanórai fegyelem, a hozott döntések betartása Tanulók ellenőrzése, számonkérés, jegyek száma pedagógiai program szerint Tananyag mennyisége, eltérés a tanmenettől, a számonkérés módjai Megfelelés a helyi tantervnek Részletes óralátogatási szempontok a munkaterv mellékletében találhatók Folyamatos ellenőrzés Munkarend, ügyeleti rend betartása o Felelős: igazgató, minőségbiztosítási csoport Adminisztráció pontos végzése o Felelős: igazgatóhelyettes Ellenőrzés, értékelés, jegyek száma o Felelős: igazgatóhelyettes Technikai személyzet munkarendje o Felelős: gazdasági vezető Munkaköri leírásban foglaltak betartása o Felelős: igazgató Munkaközösség vezetők látogatása A munkaközösség vezetők munkaterve alapján Vezetői óralátogatások Új tantárgyakat tanító kollégák látogatása Az új kollégák óráinak látogatása 18

19 Kiemelt óralátogatások - 1. évfolyam és 5. évfolyam Művészeti tagozat látogatása 12. Továbbképzések Továbbképzési terv alapján, amiben figyelembe kell venni a szakmai szempontokat és az egyéni igényeket. 13. Bemutató órák Alsó tagozat - német 2. évfolyam Menoniné Pillmann Teréz - olvasás 4. évfolyam Hajmáné Kalocsai Éva Felső tagozat - biológia Sárosiné Rácz Gabriella - kooperatív technika Szakálné Gaál Monika 14. Iskolai programok 2012/2013. év programjait, tanulmányi és sportversenyeit időpontokkal és felelősökkel az Eseménynaptár tartalmazza Környe, szeptember 3. Trézlné Staudinger Csilla igazgató 19

20 Mellékletek: 1. sz. eseménynaptár 2. sz. tanév végi mérések 3. sz. óraterv 4. sz. ellenőrzési terv 5. sz. óralátogatási szempontok 6. sz. alsó és felső tagozatos munkaközösségek munkaterve 7. sz. ISK munkaterve 8. sz. DÖK munkaterve 9. sz. Esélyegyenlőségi terv 10. sz. Ökoiskolai munkaterv 20

21 ESEMÉNYNAPTÁR 21

22 SZEPTEMBER 36. hét évfolyam szülői értekezlet Ráczné Wiszt Vilma, Goór Brigitta, Maticsné Szabó-Kovács Ágnes, Gondek Katalin, Kubicza Mihályné Létszámfelmérés Ráczné Wiszt Vilma - osztály, menza, napközi osztályfőnökök Folyamatos Dekorációk elkészítése az Osztályfőnökök + osztálytermekben, folyosókon Hátsó épület Királyné K. V., Dr. Szemetiné folyamatos frissítése Táncterem mellett László M. Büfé mellett Horti Kné Ebédlő Odlerné T. Zs. I. em. forduló Szarka K. I. ford. és II. em. üveges sz. Pulayné F.M., Jávorszky M., Földszint - Hajmáné K. É., Staudinger Á. I. em. Soltész L. II. em. pályaválasztás: Pulayné F.M., Takácsné E.E évfolyam szülői értekezlet Ráczné W. V., Sárosiné R.G., Szarka K. 07. Szakkörök felmérése Őszi túra 10. Szakkörök indítása ºº óra Szülői értekezlet össz-szülői értekezlet osztályonkénti szülői értekezlet SZM tagok választása Ráczné Wiszt Vilma DÖK 37. hét Trézlné Staudinger Csilla osztályfőnökök 14. Tanmenetek leadása munkaközösség vezetők, szaktanárok 38. hét 19. Iskolafogászat indítása (8. évf.) Ráczné Wiszt Vilma, osztályfőnökök Folyamatos Elemgyűjtés Staudinger Á Papírgyűjtés Soltész L. 39. hét 28. Új tanmenetek leadása munkaközösség vezetők, szaktanárok 28. Saláta parti Szarka K. Versenyek Levelezős Bolyai csapatverseny Bólyai János levelezős matematika verseny indítása kiírás szerint 3-4. évfolyam, 5-8. évfolyam Kölcsey magyar verseny indítása 2-4. évf., 5-8. évf. Titok angol, német (házi) ingyenes Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal Hajmáné K.É., Demeterné S.Él, Kollárné P. É., Ráczné W. V. Staudinger Á., Kollárné Paragi Éva Hajmáné K.É., Takácsné E. E., Jávorszky M., Viskovics A., Magyarits K. Menoniné P.T. Demeterné Slezák Éva

23 OKTÓBER 39. hét 01. Statisztika elkészítése, továbbítása Ráczné Wiszt Vilma 40. hét Őszköszöntő német Menoniné P.T., Magyarits K. Múzeumlátogatás Vértesszőlősön Trézlné S. Cs. 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról, osztályfőnöki órán osztályfőnökök felsős osztályokból a DÖK képviselő + 4 fő részt vesz a falusi megemlékezésen Emlékfal készítés Soltész L. Folyamatos Tanulók fizikai állapotának mérése V. É., Pné F. M., Bné B. E., testnevelés tanító tanítók 41. hét ºº óra munkaértekezlet Téma: Aktuális feladatok Iskolavezetés 9. Fogadóóra minden pedagógus 12. Első osztályosok diagnosztikus mérése Ráczné Wiszt Vilma 42. hét 19. Vegye-vigye vásár László Márta Halloween Nemzeti ünnep Megemlékezés az emlékműnél Megemlékezés tanórán Tablókészítés Jávorszky M., Viskovocs A. 7-8.os osztályfőnökök koszorúzás 5-6. évf. történelem tanárok Soltész L hét Diagnosztikus mérések elküldése Trézlné Staudinger Csilla az OH részére Nevelési értekezlet Trézlné S. Cs. Versenyek Kistérségi kézilabda és foci kupa Pulayné Fekete Magdolna 23

24 20. Környezetvédelmi verseny 3-4. o. Őszi vers- és prózamondó verseny Házi atlétikai versenyek Demeterné S. É. Demeterné S. É. Takácsné Eichhardt Emma Kubicza Mné, Benczikné B. E., Demeterné S.É. 24

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Ráczné Wiszt Vilma - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése

Ráczné Wiszt Vilma - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 35. hét 01. 1. évfolyam szülői értekezlet Láng Éva, Odlerné Takács Zsuzsanna, Kubicza Mihályné, Staudinger Ágota, Ráczné Wiszt Vilma 1-2-3. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI. Ökoiskolai munkaterv tanév

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI. Ökoiskolai munkaterv tanév Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI Ökoiskolai munkaterv 2012-2013. tanév Környe, 2012. augusztus 31. Készítette: Öko-csoport Augusztus 31. Öko-tanári csoport megalakulása, a 2012-13 tanév munkatervének

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben