Lélelkre-lelés. Székelyderzs és Székelymuzsna ingyenes havilapja május V. évfolyam, XXI. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélelkre-lelés. Székelyderzs és Székelymuzsna ingyenes havilapja. 2009. május V. évfolyam, XXI. szám"

Átírás

1 VÉGVÁR V. évfolyam, XXI. szám Székelyderzs és Székelymuzsna ingyenes havilapja Kedves Testvéreim! Pünkösd ünnepére készülõ Végvár-olvasók! Unitárius egyházunk hitvalló iratában, a kátéban olvasható: Az értelem az a lelki tehetség, melynek segítségével ismereteket gyûjtünk, gondolkodunk és ítéleteket alkotunk Istenrõl, önmagunkról, felebarátunkról és a világról. Az értelem ezzel a tevékenységgel a hit lámpása is. Tömören fejezi ki, hogy mindennapi hitéletünkhöz értelemre is szükség van. Értelem nélkül nem tudjuk felfogni Isten rejtélyes, titokzatos jelenlétét életünkben. Pünkösd ajándéka az értelem megnyílása: Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. (Lk 24:45) Az esemény nem véletlenszerû. Nem találomra történik. Az értelem megnyílásának ajándékozása célszerû. Célja: megérteni az Írás üzenetét. Miért szükséges az Írás megértése? Az Írás meghatározó információkat közöl pünkösd lényegérõl. Hittel és értelemmel is olvasva az Írást, megtudhatjuk, hogy a Lélek kiáradása megváltoztatja az ember életét. Egész pontosan: a Lélek kiáradása megváltoztatja az Én életemet, és a Te életed is megváltoztatja. Mit tudunk meg az Írásból a Lélek kiáradásáról és mûködésérõl a mi életünkben? A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, õ tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekben juttat mindent, amit én mondtam nektek. ( Jn 14:26) Erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sõt egészen a föld végsõ határáig. (ApCsel 1:8) Az evangéliumi és apostoli tanítás a Lélek kiáradásával és mûködésével kapcsolatosan megtanítja nekünk: 1. A Lélek, amely megváltoztat(hat)ja életünket Szent. Nem egy akármilyen Lélek-kiáradás történik! Isten szentsége, Istennek ereje árad ki ránk! 2. Isten szentségének kiáradása ránk okkal történik. Azért, hogy tanítson. Pál apostol tovább erõsíti az Írásból nyert tudást: Mindenkinek haszonra adatik a Lélek kijelentése (1Kor 12:7) Lélelkre-lelés 3. A Lélek felfrissíti lustuló emlékezetünket. Eszünkbe juttatja, hogy Jézus örömhírrel érkezett hozzánk. Isten örömhírével. Eszünkbe juttatja azokat a tanításokat, amelyeken a a sokaság álmélkodott, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. (Mt 7:29) 4. A Lélek erõt ad. 5. A Lélek tanúságot követel és kényszerít. Állandóan figyelmeztet arra, hogy Istenszolgálatra és Istentanúságra hívattunk el a földre. Amikor elfelejtkeznénk arról, hogy Isten arcának vagyunk a földi hordozói, akkor nekünk szegezi a kérdést: Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek Lakózó Szent Lélek temploma? (1Kor 6:19) Mi történik a lélek mûködésbe lépése után? Megváltozik az ember élete. Azzal, hogy tanúságot követel és tanúságtevésre kényszerít a Lélek mûködése, elindul egy folyamat az életünkben. Állandó kényszert érzünk arra, hogy Isten dicsõségét, Isten hírét, Isten céljait, Isten akaratát szolgáljuk és híreszteljük. Az apostoloknál ez a kényszer így érhetõ tetten: Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerõsítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. (Mk 16: 20)A Lélek mûködésbe lépésével, már nem földi hatalmasságoknak kívánunk engedelmeskedni, nem emberi gyarlóságokhoz igazítjuk életünk mércéjét, nem elmulasztott cselekedetek és haraggal elcsapott szavak határozzák meg lényegünk. Akkor életünk vezérfonala Isten lesz! Útirányt az apostoli jelzés ad: Minden lélek engedjen felsõ hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, csak Istentõl. (Rom 13:1) Kedves Testvéreim! Adjon az Isten nyitott értelmet! Adjon az Isten megértést a hit megéléséhez! Adjon az Isten mûködõ Szentlelket! Adjon az Isten megváltozott életet! Adjon az Isten áldott pünkösdi ünnepet. Éljetek Lélekkel! Isten áldjon! Demeter Sándor Loránd - unitárius lelkész

2 2 Székelyderzs-i Falunap Június 27-én hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Székelyderzs-i Falunap. Ezúttal is az unitárius templom elõtti téren veszi kezdetét az ünnepség szombaton 12 órai kezdettel, amelyet jó idõ esetén a határkerülés követ. Az este folyamán szabadtéri utcabál lesz a régi iskola udvarán. Ezenfelül pedig sportprogramon, vetélkedõkön vehetnek részt a vendégek, illetve a meghívott elõadók mûsorai gazdagítják majd az ünnepséget. FALUBELIEK a Polgármesteri Hivatal rovata Nyírcseréje legelõrészbõl, amely a közgyûlés szavazata által egyöntetûen elfogadódott. A hely kiválasztása maradt hátra, amely rövidesen kiderül, valamint a fiatalok összefogásával e terület elkerítõdik majd, és tereprendezés után befüvesítõdik, illetve kapuk kerülnek rá. A lelkes focirajongók egy 15+1 darabos mezt is kaptak adományba az Aranycsillag kft. részérõl. Muzsnai részen is téma tárgyát képezi egy sportpálya létrehozása, mivel a fiatalság igényt tart rá. Egészségügy Demeter József családorvos kérésére ezennel népszerûsítjük azt az aláírásgyûjtõ ûrlap kitöltését, amely az egészségügy javára szorgalmaz államközponti támogatást. Az ûrlapok nyár folyamán nyújtódnak be a központi szervekhez, és a leadásig aláirodhatnak a családorvosi rendelõben. Víz Megkezdõdtek Székelyderzsen az ivó víz hálózat felújítását érintõ munkálatok. Mint korábban jeleztük e célra lej érkezett az 577-es programon belül. A munkálatokat végzõ cég vezetõjével folytatott megbeszélés nyomán kicserélõdött 35 méternyi vízvezeték Felszegben, kõ szállítódott a derzsi kõbányából Irgógyáról Felszegbe, Dergetõre valamint Székelymuzsna közutaira, mintegy hat teherautónyi. A derzsi szálasi vízhálózat tagjaitól családonként 5 lej gyûjtõdött az apróbb problémák kijavítására, amelybõl 115,2 lej elköltésre került alkatrészekre. Útszél Az elmúlt idõszakban a kányádi kaputól Muzsnáig terjedõ útszakasz teljes hosszán bokortalanításra került sor, melyet a Polgármesteri Hivatal szervezett. Az útszéli fûre, ha valaki igényt tart akár zölden is elhordhatja. Fûnyírás Ha valaki igényt tart a háza, telke, kertje elõtti fû lenyírására szándékát szíveskedjék a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni, amely 3 lej ellenében elvégzi ezt a feladatot. Kisebb bokrok kivágása is szóba jöhet. E fûnyírás azáltal is elõnyös, mivel damillal történik, így a kövek, betonszegélyek valamint sarokszegletek sem jelentenek akadályt a munka során. Mindez a településeink gondozottságát hivatott segíteni, valamint fõleg az idõsek kisegítését. A házak elõtti rendtartás mindenki számára társadalmi kötelezettség. Sport Május 10-én a székelyderzsi Mûvelõdési Ház klubtermében falugyûlésre került sor, amelynek fõ témája egy létrehozandó focipálya volt. A fiatalság nevében a polgármester egy focipályányi területre tartott igényt a Szemétdíj Hosszas huzavona, vita és alkudozás után a május 19-i tanácsgyûlésen eldõlt a 2009-es évre fizetendõ szemétdíj. Az év elején községünk irányába elõterjesztett 6,5 lej+tva helyett volt egy utólagos 4,5 lej+tva ajánlata az Ave Hargita kft.-nek. A polgármesteri hivatal nevében aláírt 3 lej+tva összeg nem bizonyult részükrõl elfogadhatónak, így jó pár település után, mint Székelykeresztúr, Szentegyháza, Parajd, Bögöz, Szentábrahám, Homoródszentmárton nálunk is a 4,5 lej+tva/ személy/ hónap összeg fogadódott el július 1-tõl. Addig is marad a régi ár, így az éves átlag 48 lejt jelent személyenként. Családonként egy kisméretû szemetes kuka illeti meg azon családokat, akik legalább fél éves szemétdíjat kifizetnek június 30-ig. A szemétdíj kifizetés összege július 15-ig kamatmentes, ezentúl kamatozik. Az átvett kukákra javasolt a neveket ráírni. Mivel az európai unió tagjai vagyunk, így ránk is vonatkoznak az egyetemes uniós szabályok, amelyek értelmében a községek kötelesek szemétlerakóikat bezárni június 15-ig. A Polgármesteri Hivatalok kötelesek a településeik szemételszállításáért felelõsséget vállalni, így a díjbeszedés a hivatalokon keresztül megy, holott a e szakcég teljesen különálló szervezet. Mivel a cég nem vállalja, hogy begyûjti az emberektõl a szemétdíjakat, így ez a hálátlan feladat a Polgármesteri Hivatalra hárul, ellenben a városi kifizetésekkel, ahol mindezt a lakószövetségek kezelik. Tehát nem magunknak szedjük be a szemétdíjat, nem mi szabjuk meg az árakat, amelyek mivel uniós tagállam vagyunk egyre inkább regionálisan jelennek meg. Vannak ún. EU-s szabványok, normák, amelyeket ha akarjuk, ha nem be kell tartani. Mindezt a társadalom választotta magának szabad választás elvén, amikor eldöntötte, hogy az európai unió tagjává váljunk. Ekkor vettük a nyakunkba az említett terheket, a támogatásokkal együtt. A rendszeres hulladékelszállításhoz is hozzá kell szokjunk és ha már fizetni köteleznek érte, bátran helyezzük ki összegyûlt hulladékainkat a kijelölt napokon kapunk elé és szokjunk le arról, hogy még most is a patakokba hordjuk a szemetet. Tehát ne szégyelljük hulladékainkat elszállítani! A szégyen az, ha a patakokba hordjuk és e szégyen mellé ne várjuk meg a bírságot újabb szégyennek. Zoltáni Csaba - polgármester

3 3 Emlékezzünk János Zsigmondra! Unitárius történelmünkben János Zsigmond, kit Szapolyai Istvánnak kereszteltek meg, I. János királynak címeztek és János Zsigmond fejedelemnek neveztek, még csecsemõ korában megkoronáztak, és akinek élete, jelleme, szerepe, jelentõsége a rágalmak, hazugságok, ráfogások, csúfolódások, ferdítések sokasága alá van elsüllyesztve Legyen ez a pár sor János Zsigmond igazabb megismerésére, hogy kikerüljön a fejedelmek képcsarnokából az ellenség-képbõl. Ott, mint hitehagyott, kegyetlenkedõ, gyenge-nyápic, erõszakoskodó, kivételezõ, gyenge jellemû, szellemi elmaradott, állhatatlanként van lefestve március 14-én halt meg, 31 éves korában János Zsigmond. A történelem mulasztása az, hogy életét és személyét ellentétes megállapításokkal jellemzik. Ellenségei, akik személyesen nem ismerték hitehagyottnak, kegyetlennek, erõszakosnak, gyenge testû és jellemûnek, szellemi elmaradottnak, puhánynak jellemzik. Mi unitáriusok Dávid Ferenccel együtt egyházunk megalapítójának ismerjük, s ezért egy keveset lehetünk elfogultak is megbocsáthatóan. A harmadik vélemény a semlegesé, kik vele éltek, találkoztak, személyesen ismerték János Zsigmondot. Hallgassuk az õt ismerõket, hogy milyen volt János Zsigmond: A katolikus olasz Gromo Endre János a fejedelem testõrkapitánya volt, a pápának rendszeres jelentést küldött. Õ így jellemezte a fejedelmet: homloka magas, tekintete barátságos, jóakaratú, mellkasa domború, kezei hosszúak, izmosak, testalkata karcsú, mégis férfiasan izmos. Nagy barátja a vadászatnak. Szívesen és nagyon jól lovagol, kitûnõen forgatja a lándzsát és a lõfegyvert, íjjászásban kevesen érik utol. A zenét nagyon szereti, lanton való játékát kevesen múlják felül. Jól beszél magyarul, latinul, olaszul, németül, lengyelül, románul és kevesebbet görögül és törökül. Barátja a tréfának, az erõs jégbe hûtött bort szereti, kólikás fájdalmaktól szenved. Jóakaratú, szelíd és bõkezû. Nemes lelkû és törekvõ a hadügyekben, mindenütt jelen akar lenni, ahol a legnagyobb a veszély, s éjjel-nappal a lován marad. Vallásos lelkületû s nagyon törekszik arra, hogy az igazságot megismerje. Minden tekintetben erényes A testõrkapitány, ki ígéretet tett a fejedelem megmérgezésére, titkos jelentésében így jellemezte a fejedelmet. A másik ellenséges táborból jött jellemzõje Albani György, kit a bécsi udvar a házasság hátsó gondolatával kémnek küldött a fejedelem udvarába 1564 áprilisában, a következõket jelentette a bécsi urának: kemény tekintetû, széles vállú, karcsú testû, kemény izmú és nagy erejû férfi. Egészsége egy mérgezési kísérlet után nem a régi. Hallgatag, kevés beszédû, maga mérséklõ, gyors és eleven eszû, szerény természetû. Az öregekkel és a hadi emberekkel való beszélgetésben örömét leli. A tudományt és a tudományos férfiakat szereti, jutalmazza. Fölötte nagy öröme telik a történelmi és bibliai olvasmányokban, hajnalonként két órát is eltölt ezzel, lévén korán kelõ. Állandóan részt vesz a vadászatokon és az istentiszteleteken. Hozzátartozói és alattvalói szeretik eleven szelleméért, szerénységéért és bõkezûségéért. Az elsõ magyar történelmet a kritikán felülvizsgáló történész, Szamosközi István így jellemzi a fejedelmet késõbb: egészségi állapota változó. Gyakran komor, de semmi néven nevezendõ kegyetlenséget vagy embertelenséget alattvalóival szemben soha el nem követett. Elmésségben, tréfában és bohóságban örömét lelte. Szelídségével tûnt ki. Többen elárulták, s ha õket elítélték, õ felmentette a halálbüntetésbõl s javaik elvesztésétõl A közömbösök, kémek, kritikusok igaz jellemzése eltörli mindazt, amit ellenszenvesei rágalomként ráfogtak megalapozatlanul János Zsigmondra. Mi a marosvásárhelyi egykori krónikással együtt állunk meg gondolatban tisztelettel a gyulafehérvári templom faragott kõkoporsója mellett és e szobor mellett és vele valljuk : Ez istenfélõ és tökéletes igaz keresztény fejedelem vala, kinél drágalátosabb királya nem volt a keresztényeknek, ki az Isten igéjének ilyen tudakozója lett volna május 25.-én temették el Gyulafehérváron. Emléke legyen áldott. Jelleme, szelleme tettei és embersége emlékképe a magyar királyok képcsarnokában megtisztítva kerüljön a méltó helyére, mint utolsó magyar származású király; a fejedelmek közt az önálló erdélyi fejedelemség megalapozójaként a fejedelmi rangsor elején és a vallás-lelkiismereti szabadság általános törvényével-engedélyével a világranglista királyának a legelején. A Székelyderzsi Általános Iskola 2000 Májusában vette fel a fejedelem nevét. Híres mondásával zárom az idézeteket, melyben világi és vallási politikájának tömör megfogalmazását látom: Azt akarom, hogy országomban szabadság legyen! Ádám Zsolt- iskola igazgató

4 4 Szertartás Május 23-án házassági megáldásban részesítettük Kádár Barna (kat.) és Geréb Erzsébet (unit.) testvéreinket. Az evangélium üzenetével Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet. (Mt 5:5), arra bíztattuk õket, hogy járják mindig a szelídség útját a házasságban. Május 24-én konfirmációi szertartás keretében hitérõl vallást tett Barta Klaudia (Székelyudvarhely), ifj. Brok Árpád (Székelyderzs), Dénes Evelin (Budapest), Orbán Kinga Tímea (Székelyderzs). Pál apostol üzenetével erõsítettük õket hitvallástételükben: adja meg nektek dicsõségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerõsödjék bennetek a belsõ ember az õ Lelke által, hogy a Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretét meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. (Efézusi levél 3:16-19) Hírek Május 31-én, pünkösd ünnepe alkalmából amint azt szószékról is kihirdettük az úrasztalát megterítjük, s arra, Jézus életére és halálára emlékeztetõ jegyeket: kenyeret és bort teszünk. Kérem híveinket, készüljenek és járuljanak az úrasztalához õszinte lelki számvetéssel és keresztényi alázattal. Június 20-án (szombaton) egyházközségünk látja vendégül a Székelyudvarhelyi Egyházkör köri közgyûlését, amelyen az egyházkör lelkészi és világi vezetõi számot vetnek az egyházkör elmúlt évi megvalósításaival. Június 27-én Jégverés napi határkerülés. Építsünk! A Székelyderzsi Unitárius Egyházközség életébõl Május 25-én az egyházközség Keblitanácsa és az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületének összefogásával két fronton elkezdõdtek a munkálatok. Megkezdõdött a mellékhelyiség építése és a régi iskola melletti kerítés felújítása. Az elõzõ lapszámban értesítettem a gyülekezet tagjait, hogy az EMTE jótékonysági koncertet szervez ennek a munkálatnak a megvalósítására. A koncertet megelõzõen vetített-képes elõadást tartottam, amelyen bemutattam a vártemplom egyediségét és világörökség értékeit. A Wass Albert est zenei anyagában elhangzott az Ismerõs Arcoknak egy olyan éneke, amely úgy érzem vezérgondolata lehet ennek az összefogásnak: Építsünk hídat tiszta szavakból, határok fölé / elindulhatunk egymás felé / építsünk hídat / ha nem megy másképp, hát így kezdjük el / míg magyar szóra, magyar szó felel. A Végvár következõ lapszámában olvasható lesz azoknak a névsora, akik támogatták ezt a munkafolyamatot és részletesebb beszámolóval is jelentkezünk. Ajándékozás legjobb tudásból Április 28-án az egyházközség tanácstermében, Beke István építésztechnikus, díszmûbádogos fogadására gyûltek össze az az egyházközség elöljárói.beke István Magyarországról, Érd-Megyei Jogú városból érkezett a gyülekezetbe, hogy ajándékát átadja a gyülekezet vezetõinek. Biatorbágyi bádogosmûhelyében, hivatalos dokumentumok alapján, egy példányban, elõre festett acéllemezbõl, két címert készített, hogy hozzájáruljon velük a Székelyderzsi Unitárius Vártemplom szépítéséhez. 160*90 cm méretben elkészítette az egyházközség patrónusának, a templom újjáépítõjének, harangadományozójának Petki János erdélyi kancellárnak a címerét; 90*60 cm méretben az Erdélyi Unitárius Egyház címerét. A gyönyörû alkotások különlegességei: a készítés magyar nyelvterületen egyedülálló technikája; katolikus ember szívbõl jövõ adománya egy unitárius közösségnek; a mûvek hátlapjára székely rovással készült az üzenet. Az adományokat a templom diadalívén helyeztük el. Köszönet mindazoknak, akik közremûködtek az ajándék célba jutásánál, a fogadás- és az ünnepi vacsora elõkészítésénél. Isten áldása legyen az adományozó, a segítõk, gyülekezetünk és egyházunk életén. Egy az Isten! Demeter Sándor Loránd - unitárius lekész

5 Tisztelt Közgyűlési Tagok! A Székelymuzsna Unitárius Egyházközség pünkösd első napján, 31-én, az úrvacsorával egybekötött istentisztelet után közgyűlést tart. A közgyűlés az egyházközség leromlott állapotában lévő épületeinek sorsát kívánja eldönteni. Kérjük Önöket, hogy jöjjön el, vegyen részt a beszélgetésben, a tervezésben és a döntésben. TÍZ PERC A LÉLEKNEK Wass Albert: Gazdagság és szegénység Nincs vagyonod? Nincs házad, telked, értékes tárgyaid? Nincs pénzed? A rigónak sincsen. Mégis õ a legvidámabb teremtés. Igaz, neki nem kell cipõ és nem kell ruha. Ételért sem fizet, csak füttyel. Lakásért sem fizet. Fiait ingyen tanítja az erdõ. A rigónak könnyû, mondod, és igazad van. A rigónak valóban könnyû. Õ ma is úgy él, ahogy Isten annak idején elindította az elsõ rigót. Mi nem úgy élünk. Az elsõ ember nem tudta még, mi a vagyon. És hiszem, hogy boldog volt mégis. Pedig az elsõ ember nehezen élt. Gondold csak el. Bunkóval védekezett a vadállatok ellen. Bõrüket maga húzta le, maga készített ruhát és lábbelit belõlük. Barlangban lakott és mohán aludt. Nem volt villanyvilágítása. Semmije sem volt. Mégis, azt hiszem, szerette az életet. Örvendett a szélnek és a napnak. A levegõnek. Annak, hogy egészséges, és ha fáradt volt, annak, hogy lefekhet a mohára pihenni. Örvendett az izmainak és mosolygott, ha pillangó szállt elõtte. Ha gyümölcsökkel megrakodva tért haza összkomfort nélküli barlangjába, ha bunkója egy vadat leütött: gazdagnak érezte magát. És mert gazdagnak érezte magát, gazdag is volt. Errõl eszembe jut, hogy ismertem embereket, akik palotában laktak, naponta új ruhát vehettek magukra, azt ettek, ami eszükbe jutott, halomban állt körülöttük a vagyon, gyáraik voltak és bankbetétjeik és mégis folyamatosan töprengtek, törték a fejüket, beleõszültek a gondba, mert mindenáron azt akarták, hogy még többjük legyen. Voltak ugyanis emberek, akiknek még több gyáruk volt és még több bankbetétjük. Szegényeknek érezték magukat azok mellett, és mivel szegényeknek érezték magukat, szegények is voltak. Pedig mondom, palotában laktak. Sokkal több szobában, mint amennyit egyáltalán használni tudtak volna. Villanyvilágításuk volt és fürdõszobájuk, nem is egy. Nem zárták le soha a villanyukat és a fürdõszobában bármikor folyt a meleg víz, csak meg kellett nyitni egy csapot. Télen központi fûtés õrizte az egyforma meleget és nem volt soha szénhiány. Rádiójuk volt és gramofonjuk, rengeteg sok lemezzel. Ebédlõben ettek, finom porcelánon, ezüst evõeszközzel. Cselédek szolgálták ki õket. Nem kellett se fát vágjanak, se vizet hordjanak, se 5 A Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség életébõl edényt mosogassanak, se fõzzenek, se seperjenek, se cipõt takarítsanak: mindezt megcsinálták helyettük mások. Olyan ruhába öltöztek, amilyenbe jólesett. Az utcákon, ahol jártak, tele voltak a boltok kirakatai mindenféle szép holmival és minden eladó volt. Minden boltba bemehettek és mindent megvásárolhattak, ami csak szemüknek megtetszett. Amikor eszükbe jutott, elmehettek a színházakba és a hangversenyekre. Kényelmes autók röpítették õket és utazhattak és nem kellett soha, sehol sorba álljanak. Mégis szegények voltak. Nem értek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a levegõnek, a virágoknak, az ételnek. Nem értek rá egyszerûen, mert éjjel-nappal gondok között futkostak, hogy miképpen szerezhetnének még több pénzt. Mert ami volt, azt kevésnek érezték. És amit az ember kevésnek érez, az valóban kevés is. Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az õsemberre. Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belõle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bõröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erõs. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja fõzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipõje és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipõvel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bõröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és fõképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törõdni velük és többet azzal, ami még a világ szépségébõl csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem gyõzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz! Újvárosi Katalin - unitárius lekésznő főzőverseny - Darány

6 6 Jézus az Úr Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz és rohan, vannak akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az örök életre visz és kevesen vannak kik azt megtalálják. Máté 7,13-14 Az én vallásom mindent tanít. Jézus a Szentlélektõl fogantatott. Jézus Isten egyszülött fia, azért jött le a földre, Az alábbi rejtvény kiemelt sorában a Krisztus áldozatával megpecsételt szövetség nevét találod. Ezt a szót kell beküldened megfejtésként! Egy kockába csak egy betû kerüljön! A pontozott kockák üresen kell maradjanak. A meghatározásoknál lévõ számok a rejtvény sorait mutatják. 1.Ábrahám szülõvárosa. 2.Ábrahám csaló unokája. 3.Ábrahám idõs felesége. 4.Ábrahám fia. 5.A bûnös világ pusztulása Noé idején. 6.Isten kötötte Ábrahámmal. 7.Ennek alapján indult el Ábrahám. 8.Az áldozat bemutatásának helye. 9.Jákob ikertestvére. 10.Az elsõ emberpár otthona. 11.Templomba hív a hangja. Zoltáni Hajnal - vallás-román tanár Református hittel Pályázat gyermekeknek hogy megváltson a mi bûneinkbõl és örök életet nyerjünk. Jézust, hiszem személyes megváltómul, mert megváltott a bûnbõl amit Ádám és Éva szerzett nekünk. Jézus szeretett minket és szeretni fog Hiszen, hogy egyszer majd megállunk az ítéletszék elõtt és majd Jézus válassza ki az övéit. Majd ha hazamegyünk, Jézus trónja mellett ülünk. Kovács Csaba VI. oszt. tanuló * * * * * * * * * * * Gondos gazda - takaros porta A Székelyderzsi Polgármesteri Hivatal a Viharsarok Egyesülettel közösen, idén elõször, meghirdeti a Gondos gazda - takaros porta településszépítõ versenyt. A verseny célja: A verseny célja Székelyderzs község rendezettségének, tisztaságának, illetve a kulturált lakóhely kialakulásának elõsegítése, a lakosság ezen célok elérésére történõ motiválása, valamint a versenyben résztvevõk tevékenységének közösségi elismerése. * * * * * A településszépítési verseny részletes szabályai: A verseny minden év március 1-jétõl október 31-ig terjedõ idõszakban kerül kiírásra. A versenyfelhívást a helyi újságban tesszük közé. A versenybe magánszemélyek nevezhetnek be. A verseny értékelése folyamatosan történik a képviselõtestület által megválasztott és delegált tagokból álló Bíráló Bizottság részérõl. A bizottság kéthavonta (április, június, augusztus és október) hónapokban községszemlén értékeli a benevezettek lakóingatlanának környezetét, az elvégzett községszépítõ tevékenységét. A Bíráló Bizottság tagjai: a település mindenkori polgármestere, alpolgármestere a tanácsosokból 4 fõ, a Viharsarok Egyesület által delegált 2 tag, a helyi iskolák 1-1 tanárja az elõzõ év díjazottjai. Az értékelés szempontjai: a lakóingatlan külsõ megjelenése, az elõkert, virágoskert rendezettsége, folytatás a 8. oldalon

7 Dénes Kinga Április 30 és május 4 között nyolc év közötti fiatal mehet el a testvérközségünkbe Darányba, ahol egy pár napot eltölthettek az ottani fiatalokkal. A közös pályázaton nyert kirándulásnak a fõ célja a magyarországi és erdélyi fiatalok összeismertetése volt, a közös értékek és gyökerek mentén való gondolkodás jegyében. A pályázatot a Darányért A Darányban eltöltött pár nap, idén május elején, sok felejthetetlen élményt hagyott mindannyiunkban. Az út hosszú volt és fárasztó, de a darányiak nagyon kedvesen fogadtak bennünket. A bemutatkozás után elmentünk vacsorázni, majd elfoglaltuk a szálláshelyeinket Drávatamásiban. Kipihentük magunkat, majd másnap reggel Darányba visszatérve egy köszöntõ ünnepség keretén belül zászlófelvonás volt, majd ismertették a ránk váró izgalmas programokat. Az elsõ napon egy ügyességi vetélkedõn vettünk részt, amit egy kis lovasbemutató követett, majd ebéd után megnéztük a török kutat, a nárciszmezõt és elmentünk Barcsra a vidámparkba. Sok érdekes dolgot láttunk és részt vehettünk egy élõ koncerten is. Miután kiszórakoztunk magunkat elmentünk vacsorázni egy pizzázóba, azután még fagyizóba is. Egész nap nagyon jókat beszélgetünk a darányiakkal, ismerkedtünk egymással. Mindezek után visszamentünk Drávatamásiba, ahol egy jót buliztunk. Így telt el az elsõ napunk tele izgalmakkal. Szombaton szép napsütéses napra ébredtünk. A reggelit kint a szabadban fogyasztottuk el a darányi parkban, a régi öreg fák alatt a focipálya mellett. Miután belakmároztunk kezdõdött is a fõzõverseny. Mi túrós puliszkával és hozzá szalonnás tojásrántottával neveztünk be a versenyre. Késõbb is fogtunk hozzá, mint a többiek, mivel ez az étel gyorsan elkészül. Ezért is mindenki ott állt körülöttünk és nézték hogyan készítjük el ezt az ételt. Sokan mondták, hogy õk ilyent még nem is láttak, nem is ettek. Az ételek elkészülte után a zsûri mindenkiét megkóstolta, majd a többiek is ettek a fõztünkbõl, meg mi is. (Habár elárulom, én személy szerint nem ettem belõle, mert mire oda jutottam volna mind elfogyott.) Aztán újra lementünk Barcsra, ahonnan egy kellemes hajóval felmentünk Drávatamásiba. Útközben, a Dráva közepén kiszálltunk egy szigetre, ahol védett madarak és növények fényképeit nézhettük meg és olvashatunk róluk. Persze ezek a madarak és növények élõben is megtalálhatóak voltak a szigeten. Mire a hajóhoz visszaértünk elkezdett zuhogni az esõ, úgy hogy látni semmit nem lehetett, de mi eközben is kellemesen eltársalogtunk. Felérve Drávatamásiba vacsora gyanánt elfogyasztottuk a megmaradt ebédünket. Ezután buliztunk, fényképeztünk és Darányi kirándulás Közmûvelõdési és Faluszépítõ Közhasznú Egyesület nyerte meg Magyarországon és a programot a Darányi Polgármesteri Hivatal is támogatta. A Viharsarok Egyesület reméli, hogy további közös pályázatokra is sor kerül, hogy még több közös tartalmas programot szervezhessünk. Köszönjük a magyarországi szervezõknek a program ekkor jött a nap csúcspontja: a fõzõverseny kiértékelése. Nagyon boldogok voltunk, hogy mi nyertük el az elsõ helyet, és annak is örvendtünk, hogy a darányi barátaink másodikok lettek. Aztán újra jött a buli, egészen éjfélig. Harmadik nap reggeli után átmentünk Darányba, az Istentiszteletre. Anyák napja alkalmából Stamp Cristina köszöntõt mondott, majd darányiak énekekkel és versekkel köszöntötték az édesanyáikat. Az Istentisztelet után elindultunk Szigetvárra, ahol megnéztük a várat. Régi török fegyvereket láthattunk ott többek között, majd a váron kívül egy mesterséges tavon csónakáztunk és vízibicikliztünk. Nagyon jól telet ez a nap is, de közeledett a búcsúzás órája. Visszatérve Darányba vacsorával vártak bennünket, amit együtt fogyasztottunk el. Aztán címeket cseréltünk, majd a Viharsarok Egyesület nevében átvettem az együttmûködési szándéknyilatkozatot, melyben az áll, hogy továbbra is szorgalmazza a két egyesület az ilyen és hasonló programokat... Majd az új barátainktól ajándékokat kaptunk, közösen fényképészketûnk. Ezután jött a búcsú, amitõl mindenki nagyon szomorú volt, de nekünk indulni kellett. Nagyon örültünk, hogy ilyen szoros barátságok alakultak ki a darányi és erdélyi fiatalok közt, vagyis közöttünk. Köszönjük mindenkinek a lehetõséget, hogy ott lehetünk és nagyon jól éreztük magunkat. Várjuk õket is a nyáron hozzánk, és reméljük, hogy õk is ilyen jól fogják magukat érezni nálunk, mint mi náluk. A Darányban eltöltött pár nap alatt sok barátot szereztem és sok jó csajt ismertem meg. A vendégfogadók nagyon kedvesek voltak hozzánk. Sok mindent vettek nekünk és sok jó helyre vittek el, pl. Szigetvárra, ahol megnéztük a várat, voltunk egy szép tónál, ahol csónakáztunk és vízi bicikliztünk. Aztán voltunk a török kútnál és Barcson a vidámparkba is. Én, ott éreztem a legjobban magam. Minden este buli volt. A bulikon is jól éreztem magam, de fõleg akkor, amikor táncoltunk is és jókat nevettünk. A darányi focipályán is jól telt, mivel sok gólt rúgtam. Nagyon jól éreztem magam ezen a kiránduláson és örülök, hogy elmehettem és sok mindenkit megismertem. 7 lebonyolítását, remélve a mielõbbi folytatást. A kiránduláson részt vettek: Szegedi Mária, Márton László, Dénes Kinga, Mester Loránd, Stamp Cristina, Ballok Robert, Ballok Norbert, Árkosi Noémi. És most olvassunk el két (Dénes Kinga és Ballok Robert irta) beszámolót az utazásról: Ballok Robert

A Székely Nemzeti Tanács nyílt levele

A Székely Nemzeti Tanács nyílt levele VÉGVÁR 2009. február V. évfolyam, XVIII. szám Székelyderzs és Székelymuzsna havonta megjelenõ ingyenes havilapja A Székely Nemzeti Tanács nyílt levele Nyílt levél Románia elnökéhez, Traian Bãsescu Úrhoz!

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL

Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

Erõs MÁR a mi Istenünk!

Erõs MÁR a mi Istenünk! Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Édesnégyes Elindul a presbiterképzés A presbitérium hírei A súri gyülekezet hírei Evangélikus

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TESTVÉRTELEPÜLÉS 14 CIVIL FÓRUM 15 A székelypálfalvi katolikus

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben