M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző"

Átírás

1 M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját április 11-én (csütörtökön) órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a p i r e n d: 1.) Előterjesztés az óvodavezetői pályázat kiírásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző 3.) Előterjesztés mezőőri szolgálat létesítéséről. Előadó: Kutasi Ferenc településfejlesztő 4.) Előterjesztés önkormányzati nonprofit kft. létesítéséről. Előadó: Kutasi Ferenc településfejlesztő 5.) Előterjesztés a Rendezési Terv módosításával kapcsolatos fejleményekről. Előadó: Szabó Gellért polgármester 6.) Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervéről. Előadó: Szabó Gellért polgármester 7.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról. Szabó Gellért polgármester, Gácsi Jánosné költségvetési előadó 8.) Előterjesztés a Szentkirályért Közalapítvány Feladat-ellátási Megállapodásának, és alapító okiratának módosításáról. Előadó: Szabó Gellért polgármester 9.) Egyebek (alapítványi kölcsön, önkormányzati fejlesztési cél, gázenergia megtakarítás biokazánokkal, pénzügyi ügyintéző alkalmazása, rezsicsökkentés, Tiszakécskei Szociális Feladatellátó Társulás megszüntetése, tanyagondnok munkakörének bővítése, Mintamenza Program). S z e n t k i r á l y, április 5. Szabó Gellért polgármester

2 Előterjesztés a napirendi pontokhoz 1. napirendi pont: Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk megbízott intézményvezetőjének vezetői megbízása augusztus 31-én lejár. A Képviselő-testület a korábban meghirdetett óvodavezetői pályázatot a július 19-én megtartott ülésén bírálta el, melynek során a pályázatot benyújtó személy nem kapott vezetői megbízást. Emiatt jelenleg a Képviselő-testület döntése alapján a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdése szerint az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat megbízott óvodavezető látja le. A fentiek alapján az óvodavezetői állásra a pályáztatás kiírása szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatot az alábbi tartalommal szíveskedjen kiírni: Szentkirály község Önkormányzata az általa fenntartott Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: Szentkirály Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, augusztus 1-től július 31-ig szól. A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Sallai utca 2. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusként az érvényben lévő jogszabályok és alapdokumentumok előírásai és ajánlásai szerinti tervszerű nevelői munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása. A rábízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése. Vezetőként az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a nevelőtestület vezetése, a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz (elérhetőség feltüntetésével); az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; iskolai végzettséget és szakképzettséget, illetve pedagógus-szakvizsgát igazoló oklevél másolata; legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának a Képviselő-testület nyílt ülésén való tárgyalásához.

3 A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 10. (a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lajos Krisztina aljegyző nyújt, a 76/ as telefonszámon.) A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Szentkirály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13.). A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázatról A pályázat elbírálásának határideje: július napirendi pont: Tisztelt Képviselő-testület! A folyó év február 26-án megtartott ülésen az akkori jogszabályi rendelkezések alapján április napjára határozta meg a testület az óvodai beiratkozást. Azóta került kihirdetésre az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet, melynek rendelkezései javarészt a kihirdetést követő napon léptek hatályba. E rendelet módosítja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet, amelynek új 20. (1) bekezdése szerint: Az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Fentiek figyelembe vételével javaslom, hogy a 2013/2014. nevelési évre az óvodába történő jelentkezésre a korábban meghatározott időpontok helyett (április 15. és 16. napja) április 22. és 23. napokat (hétfő, kedd 8-12 óráig) jelölje ki a Képviselő-testület. Az óvodákba történő jelentkezésre vonatkozó előírások egyebekben nem módosultak, a minisztérium korábbi állásfoglalását pontosította a rendeletben, a gyermek azonosítására szolgáló, bemutatandó iratokat, vagyis a személyi igazolványra a beiratkozáshoz nincs szükség. /2013. ökt. hat. Óvodai felvétel új időpontjának meghatározása H a t á r o z a t Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a tárgyban hozott 13/2013. (II.26). ökt. határozatát, és az óvodai felvétel időpontját a következők szerint határozza meg: április óra között Felelős: Ádámné Maróti Erika megbízott vezető óvónő Határidő: értelemszerűen Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző távollétében és megbízásából: dr. Lajos Krisztina sk. aljegyző 4. napirendi pont: Szentkirályon is ismert jelenség a terménylopás, a külterületi földutak elszántása, az illegális szemétlerakás, illegális közterület-használat és még hosszan sorolható a közrendet és a közbiztonságot veszélyeztető cselekedetek sorozata. Ezeken a területeken tapasztalható visszásságok kezelésére alkalmas megoldás lehet a mezőőrség. A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. Vonatkozó jogszabályok:

4 - A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény - A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet - A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról Mezőőr lehet az a büntetlen előéletű magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel, és a hatályos jogszabályban előírt vizsgát (működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretből, lőfegyverismeretből) letette. A vizsgát, az eskü letételét és a mezőőrök továbbképzését jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága és a területileg illetékes Rendőrkapitányság szervezi. A mezei őrszolgálat létrehozását az előbbi két szervhez be kell jelenteni, amelyek az őrszolgálatot nyilvántartásba veszik. A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az őrzött terület nagyságát és a földrészletek helyrajzi számát. A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen látja el tevékenységét. Az őrszolgálat létszámát a működési területhez és a körzetben tevékenykedő egyéb közfeladatot ellátó őrszolgálatok működéséhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi, rendszeres ellenőrzése biztosítható legyen. A Szentkirály külterületén lévő termőföld nagyságát - erdő és halastó kivételével pontos adatok hiányában jelenleg csak becsülni tudjuk Amennyiben a mezőőr gépjárművel végzi feladatát, kb ha az a terület, melyet naponta rendszeresen ellenőrizni tud. A mezőőrök havi munkaidőkeretben megállapított munkaidőben a hét minden napján, hétvégén is szolgálnak. Egy mezőőrre jutó egyszeri kiadás: kb ,- Ft Kötelező felszerelés: - Sörétes vadászlőfegyver (használtan): kb ,- Ft-tól - Könnygázszóró palack: 1.500,- Ft/db - Mezőőri formaruha (A mezőőri formaruha részletes leírása és kihordási ideje 29/1998. (IV.30.) FVM rendelet szerint: 1 db téli kord- vagy posztóöltöny 24 hó, 1 db nyári öltöny 12 hó, 1 db nyári nadrág 12 hó, 1 db bélelhető kabát 36 hó, 1 db esőkabát 24 hó, 1 db kalap 36 hó, 1 db téli sapka 36 hó, 1 db sál 36 hó, 1 db nyakkendő 36 hó, 1 pár kesztyű 12 hó, 4 db ing 12 hó, 8 pár zokni 12 hó, 1 pár gumicsizma 12 hó, 1 pár bakancs 12 hó)*: ,- - Tanfolyamdíj, vizsgadíj: ,- Ft - Szolgálati telefon vásárlás: 5.000,- Javasolt eszközök: - Távcső: ,- - Fényképezőgép: ,- A fegyverviselési engedély, fegyvertartással (engedélyezés, tárolás) felmerülő költségek a mezőőrt terhelik. A működtetéssel járó kiadások egy mezőőrre jutó összege: kb ,- Ft - Bér jellegű (középfokú végzettséggel, közalkalmazotti státuszban bruttó ,- Ft/hó): ,- - Saját motor vagy gépkocsi használat költségtérítése (40.000,- Ft/hó km/nap): ,- (felmerülhet szolgálati motor beszerzése is) - Telefonhasználat költsége: 0,- - Lőszer: ,- - Ruházat (évente cserélendő) ,- - Irodahelyiség biztosítása: 0,- Bevételek:

5 - Mezőőri járulék: melyet a földhasználó, amennyiben az ismeretlen, a földtulajdonos fizet. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. A járulék mértékét hektáronként szokás meghatározni, egységesen vagy művelési áganként eltérően. A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. - Központi költségvetés által biztosított hozzájárulás (utólag finanszírozzák): Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de mezőőrönként legfeljebb ,- Ft megtérítését kérelmezheti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. Fenntartással és működéssel kapcsolatban felmerült - dologi, személyi - kiadások 50%- át, de legfeljebb max ,- Ft/hó/fő (évi ,- Ft) megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül. Szentkirályon a mezőőri szolgálat fenntarthatóságához min. 2 vagy 3 mezőőr alkalmazása szükséges: Bevétel e Ft / év Kiadás e Ft / év 3 fő 2 fő 3 fő 2 fő Központi költségvetés támogatása Mezőőri járulék (az érintett kb ha termőfölddel Kalkulált kiadás erdő és halastó kivételével 638 Ft/ha 425 Ft/ha számolva) Összesen Amennyiben a Képviselő-testület a mezőőri szolgálat létrehozását támogatja, a bevezetéshez megfelelő időt kell biztosítani. Meg kell alkotni a helyi rendeletet, a mezőőri járulék beszedésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elő kell készíteni, a földhasználókat megfelelő módon tájékoztatni kell, a mezőőri közalkalmazotti álláshelyeket nyilvános pályázat útján meg kell hirdetni, a mezőőröknek mezőőri vizsgát kell tenniük, fegyvertartási engedélyt kell kapniuk, stb. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Szentkirály, április 5. Kovácsné Lázár Ilona sk. tanyagondnok Kutasi Ferenc sk. településfejlesztő Határozat tervezet: A Képviselő-testület Szentkirály területén szeptember 1. napjától - mezőőri szolgálat létrehozását határozza el. A megismert költségek és a munkajogi szabályok ismeretében. fő mezőőr alkalmazását támogatja. Megbízza a polgármestert, hogy a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló helyi rendelettervezet elkészítéséről és testület elé terjesztéséről gondoskodjon. Határidő: május 15. Felelős: Szabó Gellért polgármester 5. napirendi pont: Önkormányzati nonprofit Kft. létrehozásáról részletes előterjesztést legkésőbb az ülésen osztunk. 6. napirendi pont:

6 A Települési Rendezési Terv folyamatban lévő módosítása kapcsán az első szakhatósági vélemények beérkeztek. Ezek ismeretében célszerűnek tűnik a tervezési programon igazítani, melynek pontos tartalmára az ülésen teszek javaslatot. 7. napirendi pont: A képviselő-testület ez évi munkaterveként legalább az alábbiakat javaslom: január: mikrotérségi társulások megszüntetése február: évi költségvetési rendelet megalkotása március: április: mezőőri szolgálat létesítéséről május: tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és a tanyagondnoki szolgálatok működéséről június: tájékoztató az Általános Iskola, valamint az Óvoda működéséről július: óvodavezetői pályázat elbírálása augusztus: tájékoztató a költségvetés 1. féléves teljesüléséről, a költségvetési rendelet módosítása szeptember: október: tájékoztató a Egészségház működéséről és a szociális gondozásról november: tájékoztató a Művelődési Ház működéséről december: 8. napirendi pont: Az Államháztartásról szóló törvény módosítása érintette az önkormányzatok költségvetési koncepciójának benyújtási határidejét is, amely a tárgyévet megelőző év április 30. napja. Ennek értelmében nyújtjuk be a koncepciót. 9. napirendi pont: Alapítványunk alapító okiratának módosítása két ok miatt esedékes. Egyrészt Kiss Istvánné kurátor lemondott e tisztségéről és helyét fel kell tölteni, másrészt a civil szervezetekről szóló jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve is felül kell vizsgálni alapítványunk alapdokumentumát. Az alapító okirat egységes szerkezetű javasolt módosítását az alábbi tartalommal terjesztem a képviselő-testület elé. Közalapítványi alapító okirat módosítása (tervezet) Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentkirályért Közalapítvány módosított alapító okiratát április 11-én /2013. ökt. határozatával az alábbi tartalommal módosította. 1.) A Közalapítvány neve: Szentkirályért Közalapítvány 2.) A Közalapítvány székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u ) A Közalapítvány célja: Szentkirály Község Önkormányzata számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban. Mötv.) 13. (1) bekezdésének 2. pontjában előírt kötelezettségek közül a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a Közalapítvány és az Önkormányzat között létrejött megállapodás keretében. A Közalapítvány ezen felül az Önkormányzat Mötv. 13. (1) bekezdésében rögzített településfejlesztési (1. pont), településüzemeltetési (2. pont), egészségügyi(3. pont), kulturális (7. pont), szociális (8. pont), helyi környezet- és természetvédelmi (11 pont), sport, és ifjúsági (15. pont), települési közbiztonsági (17. pont), hulladékgazdálkodási (19. pont) továbbá a helyi közoktatás közfeladatainak költségeihez a kapott támogatások, adományok felhasználásával pénzbeli hozzájárulást biztosít. Jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenység) a Közalapítvány nem végez. 4.) A Közalapítvány vagyona a Szentkirályért Közalapítvány bankszámláján és pénztárában levő teljes pénzösszeg.

7 5.) A Közalapítvány kezelője - vezető szerve - 7 tagú Kuratórium, a következő személyi összetétellel: elnök: Kovács István (Szentkirály, Dózsa Gy. u.13.) tagok Kozma Sándorné (Szentkirály, Sallai u. 1/A.) Kutasi István (Szentkirály, Alkotmány u. 28.) Bimbó Ferenc önkormányzati képviselő (Szentkirály, Dózsa Gy. u. 43.) Jánosy Jenő (Szentkirály, Dózsa Gy. u.11.) Szabó Gellért önkormányzati képviselő (Kecskemét, Hitel u. 10.) 6.) A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke: Kovács István, Szentkirály, Dózsa Gy. u. 13. szám alatti lakos. 7.) A bankszámla felett Kovács István elnök, Bimbó Ferenc illetve Szabó Gellért kuratóriumi tagok közül bármely két személy együttesen rendelkezhet. 8.) A fentebbi 3.) pontban megjelölt helyi önkormányzati közfeladatok ellátása körében felmerülő pénzbeli hozzájárulási konkrét igényekről a Kuratórium elnöke tájékoztatja a kezelő - vezető szervet. 9.) A vezető szerv szükség szerint, de évi legalább kettő alkalommal ülésezik. Összehívásáról - a napirend egyidejű közlésével - az elnök a tagoknak az ülést megelőzően legalább 5 nappal küldött meghívóval gondoskodik. Az ülések nyilvánosak. A határozatképességhez a tagok többségének jelenléte szükséges. A határozathozatal nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével történik, szavazategyenlőség esetén a döntéshozatalt meg kell ismételni. Döntéseit a Kuratórium az érintettekkel írásban, postai úton vagy hirdetményben közli és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 10.) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen anyagi előnyben részesül. A Kuratóriumnak nem lehet tagja olyan személy a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság bármely jogerős elmarasztaló intézkedést alkalmazott. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 11.) A vezető szerv gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Gondoskodik továbbá a közalapítványi bevételek és kiadások (költségek) összegszerű folyamatos nyilvántartásáról, az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elkészítéséről, ezek letétbe helyezéséről és a helyi sajtó útján történő közzétételéről. Az éves beszámolóba és közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 12.) Működésének (tevékenységének) legfontosabb adatait a Közalapítvány a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. A működés során keletkezett személyes adatokat nem tartalmazó iratok megismerését bárki, a személyes vonatkozásúakét az adat-tulajdonos személy a Kuratórium elnökétől kérheti. 13.) A Közalapítvány nyitott. A 3.) pontban megjelölt célok megvalósulását bárki támogathatja

8 postai úton, vagy közvetlenül tett befizetéssel. 14.) A Kuratórium Felügyelő Szerve a Szentkirály Községi Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az alábbi személyi összetétellel: elnök: Vörös Dezső képviselő Szentkirály, Dózsa Gy. u. 17. tagok: Béni Sándor képviselő Szentkirály, Felső 147/a. Pájerné Váczi Terézia Szentkirály, Sallai u. 1/c. Nem lehet a Felügyelő Szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A Felügyelő Szerv valamennyi tagja jogosult a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt venni, a Közalapítvány működésére és gazdálkodására vonatkozó valamennyi iratba betekinteni, azzal kapcsolatban a Kuratórium bármely tagjától, önkéntes segítőktől felvilágosítást kérni, akik azt 30 napon belül lehetőleg írásban kötelesek megadni. A Felügyelő Szerv évente legalább egyszer ülésezik, összehívásáról az elnök a tagoknak az ülést megelőzően legalább 3 nappal küldött meghívóval gondoskodik. Határozatképessége a tagok közül legalább 3 személynek a jelenléte esetén biztosított. Döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Az ülés(ek)ről a határozatokat is tartalmazó Emlékeztető készül. A Kuratórium a Közalapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét csak a Felügyelő Szerv előzetes egyetértésével hagyhatja jóvá, melyet annak képviselője előzetesen, vagy az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet tárgyaló ülésen írásban közöl. 15.) A Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást (adományt) nem fogad el, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 16. Az alapító rendelkezése szerint minden év december 20. napjához legközelebb eső vasárnapon, sorsolás útján legalább 10 befizető (támogató) természetes személy részére a megelőző sorsolás időpontját követő éves időszak befizetéseiből befolyt teljes összeg 5 %-a de legfeljebb Egymillió forint egyenlő részletekben kifizetésre kerül. A nyertesek számát a Kuratórium annak figyelembevételével állapítja meg, hogy az egy személyre jutó nyereség összege az forintot minél inkább közelítse, de ne haladja meg. 17.) A közhasznú jogállás megszüntetésére a évi CLXXV. tv aiban foglaltak az irányadók. 18.) A Közalapítvány a törvényben (a Ptk.-ban) meghatározott feltételek beállta esetén, valamint abban az esetben szűnik meg, ha a kezelő - vezető - szerv a közalapítványi bankszámlán és pénztárban meglévő teljes összeg felhasználásáról hoz döntést. Szentkirály, április A megüresedett kuratóriumi tag helyére a jelöltekkel történt előzetes egyeztetés alapján javaslom Kozma-Gyenes Tünde, vagy Szakállné Szabó Ildikó községi lakosunkat. További jelöltek ajánlására van lehetőség a napirend tárgyalása során is. A jelöltek közül titkos szavazás útján javaslom megválasztani a kuratórium új tagját.

9 10. napirendi pont: a.) Önkormányzatunk a Szentkirályért Közalapítványtól a folyó évben összesen 17,5 millió forint kamatmentes kölcsönt kért és kapott, legkésőbb folyó év végéig történő visszafizetéssel. E nélkül a segítség nélkül nem tudtuk volna esedékes fizetési kötelezettségeinket teljesíteni. A mai napig 12,5 millió forintot vissza is fizettünk már az alapítványnak, és bevételeink függvényében a fennmaradó 5 millió forint mielőbbi visszafizetésére törekszünk. Kérem a tisztelt képviselő-testületet határozatban hagyja jóvá a kölcsönügylet lebonyolítását. b.) Az önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról idén is megjelent a BM rendelet. (Tavaly ebből a keretből történt a Sportcsarnok felújítása.) Ebben az évben az Óvoda épületére látszik megvalósíthatónak hasonló felújítás megcélozása, melynek részleteiről az ülésen kapunk tájékoztatást. Benyújtási határidő május 2., és az adósságkonszolidációban nem érintett településként nincs önerő biztosítási kötelezettségünk. c.) Idén február 20. napján megtörtént a biomassza kazánok beüzemelése. Az első néhány hét igazán küzdelmes munkával telt a két fűtő számára, ugyanis jelentős odafigyelést és különmunkát igényelt a kazánok üzemelésének beállítása. Durva számítást végeztem a megtakarítás mértékére vonatkozóan is, amely azt mutatja, hogy ha mind a négy intézmény (Műv. Ház, Óvoda, Iskola, Tornacsarnok) gázzal lett volna fűtve, akkor az eddig ténylegesen elhasznált gázenergiához képest közel köbméterrel több fogyott volna. Ennek értéke kb. 1 millió forint, amit csökkent a vásárolt faapríték, és a többlet villanyáram költsége kb. 300 ezer forinttal. Ezzel együtt is látszik azonban a költségmegtakarítás jelentősége, már csak másfél hónap alatt is. Tekintettel a fűtők többletmunkájára javaslom, hogy a fűtési időszak tartamára (október 15-április 15.) többletjuttatást kapjanak. Felmerülhet az óvodai fűtő 6 órás részmunkaidejének teljes munkaidőre változtatása is, ám ebben az esetben mindkét dolgozó ugyanarra a 114 ezer forintos bérminimumra volna jogosult, amit nem tartok arányban állónak a feladatkörükkel és alkalmazotti idejükkel. Emiatt tűnik részemről indokoltnak a fűtési szezonra járó juttatás biztosítása. d.) Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a megnövekedett pénzügyi, költségvetési előadói és más adminisztrációs feladatok ellátása miatt egy fő pénzügyi előadó közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazására nyújtottunk be pályázatot a Munkaügyi Központhoz, amely 100 %-os támogatást nyújt az illető június 23-ig történő foglalkoztatásához. Ezt követően csökken a támogatás mértéke. c.) A rezsicsökkentéssel kapcsolatos országos akció helyi leképeződéséről szeretném a képviselő-testületet egy konzultációra kérni. Szentkirály, április 8. polgármester

10 Kiegészítő előterjesztés a napirendi pontokhoz 5. napirendi pont: Szilberhorn Erzsébet településtervező eljuttatta az ÁRT módosítása kapcsán beérkezett szakhatósági állásfoglalások értékelése alapján tett szakmai állásfoglalását. Ennek alapján az alábbi előterjesztést teszem: Tárgy: Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - előzetes egyeztetésről szóló tájékoztató - Képviselő-testületünk a 73/2012. ökt. és 103/2012.ökt. számú határozataiban a településrendezési terv módosítását kezdeményezte. A településtervező által elkészített előzetes egyeztetési munkarészeket az előírt államigazgatási szervek véleményezték. Az előzetes egyeztetést az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 9. (2) bekezdése írta elő. Vélemények összefoglalása az alábbi: novemberi előzetes egyeztetésen (73/2012.ökt. határozat szerinti tételek) a.) 415/10 hrsz-ú telek különleges terület helyett kereskedelmi szolgáltató terület (focipálya) b.) 0168/111 hrsz-ú telek általános mezőgazdasági terület helyett beépítésre szánt terület (horgászcsali üzem) c.) 0259/15 hrsz-ú telek általános mezőgazdasági terület helyett beépítésre szánt terület (szennyvíztelep melletti terület) januári előzetes egyeztetésen (103/2012.ökt határozat szerinti tétel) 1.) 0290/5-6 hrsz-ú telkek gazdasági célú beépítési lehetőségének biztosítása. (Panda Gy. földjei) Szerv 1 Hivatkozás Nyilatkozat Válasz Állami Főépítész VI-D-002/51- Étv 6. (6)bek. Képviselő-testületi döntés 6/2012. főépítész kell szerint Étv.10. (4)bek. szerint településfejl. döntés kell a) módosítás szakmailag nem támogatható, védő zöldterület növelése javasolt. b) és c)módosítás Étv 8. (2)b, c feltételek teljesítése Biológiai aktivitásérték változatlansága biztosítandó Területrendezési tervi megfelelés igazolása Új beépítéseknél körny. vizsgálat kell a 2/2005. (I.11.) Korm. rend. szerint 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet szerint HÉSZ módosítás 73/2012. (XI.12.) ökt. határozatban megtörtént Képviselő-testületi tárgyalás szerint Étv 9. (3)bek. szerinti dokumentációban képviselő-testületi megerősítéssel Étv 9. (3)bek. szerinti dokumentációban Étv 9. (3)bek. szerinti dokumentációban Képviselő-testületi döntés szerint Étv 9. (3)bek. szerinti dokumentációban 1 Dőlt betűvel a második körös egyeztetésből nyilatkozatuk alapján kimaradók.

11 CSD/01/81-1/2013. Népegészség. Szakig. Szerv Katasztrófavédel mi Igaz. Közlekedési Felügyelőség ATIKÖTEVIFE / /2013. I-R-001/ /2012. I-R-001/ /2013. M-01/ /2012.TRT 72-/2013/EHAT BK/UO/231/6/ ) módosítás környezetvédelmi szempontok érvényesítendők Általános víz-, és talajvédelmi jogszabályi követelmények teljesítendők Elvi kifogása nincs, de részletes ismertetésekre és biológiai aktivitásérték változatlanságának igazolására van szükség Általános jogszabályi feltételek teljesítése Belvízveszélyesség rendezési tervi bevezetése a.) és b.)módosítás Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel egyeztetendő Étv 9. (3)bek. szerinti dokumentációban Étv 9. (3)bek. szerinti dokumentációban Belvízveszélyesség rendezési tervi bevezetése egyeztetők között BK/UO/231/6/ ) módosítás észrevételt nem tesz Bányakapitányság SZBK/413- nem kíván egyeztetni 2/2013 módosítással egységbe SZBK/413- szerkesztett dokumentációt 2/2013. kér digitálisan Örökségvédelem I-B-001/6672- b) és 1.) módosítás 2/2012. régészeti hatástanulmány kell BK-05D/008/ lelőhely TRT-be 166-2/2013. bevezetendő Kiskunsági /2012. c) beépítésre szánt terület Nemzeti Park Ig. nem lehet: ökológiai hálózat része, ellentétes 69-2/2013. Országos Területrend. Tervről szóló évi XXVI. törvénnyel Földhivatal 10051/6/2012. kifogása nincs, egyeztetést kér, 1004/2/2013. térképvásárlási számlát kér Erdészeti Igazg. BKG/ nem kíván egyeztetni 2/2013. Növény. és Talajv. I-F-001/5267- nem kíván egyeztetni Igazg. 1/2012. NKH Légügyi LR/RK/NS/B/7 nem kíván egyeztetni Hivatal 08/1/2012. HM Hatósági nem kíván egyeztetni Hivatal 1/2012/hho 293-/2013/hho Nemz. Média-, és CE/ egyeztetést kér Hírk. Hat. 2/2012. CE/1068-2/2013. Építésü. hatóság /2012. egyeztetést kér Étv 9. (3) bek. szerinti dokumentációban Adatszolgáltatás szerint Képviselő-testületi döntés szerint térképet tervező adatszolgáltatásként kapja

12 Határozati-javaslat /2013.( ) Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetése Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának épített környezet alakításáról és védelméről szóló december 31- én hatályos évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. (2) bekezdés szerinti előzetes egyeztetéséről szóló polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1. Állami Főépítész VI-D-002/51-6/2012. és CSD/01/81-1/2013.számú állásfoglalásaira 1.1. Települési főépítész alkalmazására 1. változat: nincs anyagi lehetősége 2. változat: megbízást ad a) jelű módosítással kapcsolatban: (415/10 hrsz-ú telek) Kezdeményezését változatlanul fenntartja a következő indokok miatt: - az iskola sportterülete a község közösségi sport igényeit kielégíti - gazdaságfejlesztési szempontból elengedhetetlen a községi tulajdonú gazdasági terület kijelölése a helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának megsegítésére valamint a foglalkoztatottság növelésére. A gazdasági terület és a lakóterület közé kerüljön zöldsáv b) jelű módosítással kapcsolatban: (0168/111 hrsz-ú telek) Meglévő vállalkozás fejlesztését szolgálja, másutt nem valósítható meg, helyhez kötöttnek minősíthető. Az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel - a módosítás csak a település egy részére terjed ki, - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet Az 1) jelű módosítást kezdeményező telektulajdonossal egyeztetve a környezeti illeszkedésre való tekintettel (falusias lakóterületi környezeti feltételek teljesítése miatt) a módosítás maradjon el. 2. Katasztrófavédelmi Igazgatóság M-201/ /2012.TRT és 72-2/2013/EHAT számú állásfoglalásaira: A belvízveszélyes területek lehatárolását el kell végezni. 3. Örökségvédelmi Szerv I-B-001/6672-2/2012. és BK-05D/008/166-2/2013.számú állásfoglalásaira: A b) jelű módosításhoz régészeti hatástanulmány készítendő, a régészeti adatok beszerzéséről és rendezési tervi bevezetéséről gondoskodni kell. 4. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság /2012.számú állásfoglalására: A c) jelű módosítás (0259/15 hrsz-ú telek) jogszabályba ütközik, ezért maradjon el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Egyebek napirendi ponthoz: d.) Változtatási javaslat a településüzemeltetési munkák irányítása területén február 15-óta Kovácsné Lázár Ilona képviselő társunk látja el a II. sz. tanyagondnoki körzetet. Végzettsége és megelőző munkatapasztalata, valamint a munkakörében eltöltött eddigi tapasztalata alapján meglátása szerint van szabad kapacitása a településüzemeltetés különböző

13 területein (pl. parkgondozás, közmunkások irányítása, gondnoki feladatok stb.) koordinációs munkával, felügyelettel hatékonyabbá tenni ezt a feladatkört. Javaslom, hogy a kérdéskör szóbeli ismertetése és megvitatása után bővítsük munka- és jogkörét a településüzemeltetés egyes koordinációs feladataival. e.) Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Békés megyében elindult és mára országossá terebélyesedő Mintamenza Program híre hozzánk is eljutott. Az irányító szerepet mindenütt a megyei kormányhivatalok ÁNTSZ munkatársai töltik be, értékes segítséget nyújtva ezzel a konyhák vezetőinek és a fenntartóknak. A Szentkirályon is fokozódó helyi termék bevonása a közétkeztetésbe meglátásom szerint kiváló alapot jelent ahhoz, hogy csatlakozzunk. A Mintamenza csapat a cél eléréséért vállalja: A Programhoz csatlakozó konyhákon konzultáció, tanácsadás lehetőségét, menüsorok értékelését. Étlap-értékelést, tápanyag-kiszabatok feldolgozását, értékelését (NutriComp programmal) kiindulási állapot a Program szellemében kialakított étrend értékelése nyomon követés Igény szerint kerekasztal megbeszélés szervezését A Programhoz csatlakozó intézmény a cél eléréséért vállalja: Együttműködik a Mintamenza program irányítóival. Az étlap- és tápanyag-kiszabatok értékelése kapcsán felmerülő hibákat kiküszöböli A nyersanyag-felhasználást felülvizsgálja az egyes tápanyagok életkori szükségleti értékek biztosítása érdekében A Programhoz csatlakozó fenntartó vállalja: Rendszeres konzultáció a Mintamenza Csapattal és a közétkeztetési intézménnyel Eredmények és a soron következő feladatok megbeszélése Intézményeiben a Program népszerűsítése Helyi termelők megszólítása a helyben megtermelt alapanyagok közétkeztetésbe történő bevonása érdekében A konyhák állapotának ismeretében eszközpark fejlesztésének támogatása Fentiekre tekintettel javaslom belépésünket a Programba. Szentkirály, április 10. Szabó Gellért polgármester

14 Előterjesztés A képviselő-testület április 11-i ülésére a 4. Önkormányzati nonprofit kft. alapítása: A hazai önkormányzati közszférában és a nemzetgazdaságban tapasztalható folyamatok meglátásom szerint egyre inkább abba az irányba terelik településünk és önkormányzatunk működését, mely a gondoskodó, szolgáltató funkció mellett a gazdálkodást helyezi előtérbe. Ez egy új terület számunkra, melynek ellátására többek között szervezeti szempontból sem vagyunk felkészülve. A legtöbb településen ezt a problémát önkormányzati tulajdonú vállalkozások és közhasznú társaságok működtetésével hidalják át, így javaslatom szerint nekünk is létre kellene hoznunk egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t, mely az elsődleges településüzemeltetési- és közfeladatok mellett egyéb gazdasági tevékenységet is végezhetne (termelő tevékenység). A jogterületet a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), illetve a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szabályozza. Gt. 4. (1) Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit gazdasági társaság). Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. A gazdasági társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság cégnevében a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni. (3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. (4) Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. (5) Külön törvény határozza meg, hogy a nonprofit gazdasági társaság milyen előfeltételek fennállása esetén minősül közhasznú szervezetnek, és ehhez milyen követelményeket kell teljesítenie. (6) Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai (részvényesei) részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. Gt (1) A társaságot egy tag is alapíthatja, illetve ilyen társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg (a továbbiakban: egyszemélyes társaság). (2) Egyszemélyes társaság alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. Az alapító okirat tartalmára és alakszerűségére a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (3) Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani, illetve a pénzbeli hozzájárulás tekintetében a 115. rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegendő százezer forint pénzbeli hozzájárulásnak a cég javára történő befizetése (1) Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. (3) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges (1) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. (2) Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani Egyebekben az egyszemélyes társaságokra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

15 A fentiekből kitűnően lehetőség van többek között nonprofit kft. vagy (kiemelkedően) közhasznú nonprofit kft. alapítására is. Esetünkben a közhasznúság bejegyzése nem látszik szükségesnek. Az alapító okiratban többféle tevékenységi kör is megjelölhető, de kötelező megjelölni a főtevékenységet, amely csak nonprofit tevékenység lehet. Az alapításra a kft. alapításának szabályai vonatkoznak, a törzstőke nem lehet kevesebb, mint Ft, mely lehet pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás (apport). Az alapítás menete ugyanaz mint egy normál kft. esetében szokványos: névválasztás, névellenőrzés, székhelyválasztás, tulajdoni lap, tagok és vagyoni hozzájárulásuk, törzstőke elhelyezése, ügyvezető kinevezése, az ügyvéd által szerkesztett okiratok, szerződések aláírása, aláírásminta, bankszámlanyitás, cégbírósághoz a kérelem benyújtása, 15 napon belül kötelező bejelenteni a nonprofit kft. működést APEH, KSH, IPA felé. Évente legalább egy alkalommal be kell számolni a társaság tevékenységéről a Képviselő-testület ülésén. Egyszemélyes kft. esetén taggyűlés nem működik, a tulajdonosi jogokat az egyedüli tag - jelen esetben a Képviselő-testület - gyakorolja. A kft. vezető tisztségviselője, ügyvezetője csak természetes személy lehet, akit az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában öt évre választanak. Az ügyvezető foglalkoztatása megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszony alapján történhet. A vezető tisztségviselő, tehát a kft. ügyvezetője csak természetes személy lehet, vele szemben olyan jellegű összeférhetetlenség, hogy pl. nem lehet önkormányzati képviselő, nem áll fenn. Vezető tisztségviselő összeférhetetlensége: 23. (1) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. (2) Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. (3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. (4) Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év. A gazdasági társaság munkavállalói fölött a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja, kivéve, ha az alapító okirat másként rendelkezik. A nonprofit kft.-nél főszabályként nem szükséges felügyelőbizottság, valamint könyvvizsgáló választása, de egyes feltételek (???) fennállása esetén ez kötelező lehet. A nonprofit kft. létrehozása esetén kétféle finanszírozási mód szerint működtethető. Egyrészt a működés finanszírozható az önkormányzat által nyújtott támogatásból vagy pedig 1 évre szóló vállalkozási szerződések megkötésével, amelynek keretében az ellátandó feladatokra a szolgáltatásokat az önkormányzat külön-külön megvásárolná a nonprofit kft-től. A vállalkozás árbevétele ennek megfelelően kétféleképpen alakulhat. Az első esetben az ellátandó feladatokhoz az önkormányzat rendel támogatási összeget, amelyet minden hónapban átutal a nonprofit kft. részére. A másik esetben a szolgáltatásokról a nonprofit kft. havonta számlát bocsát ki az önkormányzat felé.

16 A kiadások becslésénél vizsgálni kell egyrészt az adott feladat munkaigényét, másrészt a várható anyagköltségek alakulását. A várható kiadások egyik oldalaként jelentkeznek a munkavállalók munkabére és járulékai, valamint az esetleges béren kívüli juttatások és pótlékok; a másik oldalon pedig a dologi kiadások állnak, így a rezsi (víz-, gáz-, villany-, telefonköltség) mellett a könyvelő, könyvvizsgáló díja, ügyvédi költségek, irodaszerek, orvosi vizsgálatok díja, stb. A fentiek mellett az egyes részterületeken jelentkeznek pl. a közterület-fenntartásra, karbantartásra fordítandó egyéb anyagi jellegű ráfordítások, az esetleges üzemanyag költségek és a járművek fenntartásával kapcsolatos egyéb költségek, munkaruha, védőruha stb. A legfontosabb tehát annak eldöntése, hogy mely település-üzemeltetési feladatok ellátása, illetve milyen gazdálkodási tevékenység kerülne a társaság feladatkörébe, és ez mekkora munkavállalói létszám alkalmazását jelentené. A fentiek alapján látható, hogy a társaság esetleges megalapítása előtt részletes és körültekintő számításokat kell végezni, üzleti tervet és megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni. Javaslom különböző gazdasági szakemberektől ajánlat megkérését az alábbi munkákra: - általános tanácsadás: felmérések, átvizsgálások, előzetes gazdasági számítások elvégzése, ezek alapján komplex javaslat megfogalmazása ajánlatkérőnek egy olyan szervezet létrehozására, kialakítására, amelyben az önkormányzat és intézményei vonatkozásában hatékonyabb, költségtakarékosabb működtetés kivitelezhető, illetve annak felmérése, hogyan illeszthetőt termelő tevékenység a nonprofit kft. működésébe - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (amely tartalmazza a évre szóló üzleti tervet). Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és dönteni az alábbi határozat-tervezet ügyében: Határozat tervezet: Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településüzemeltetési- és közfeladatok ellátására, valamint egyéb gazdasági tevékenységek végzésére létre kíván hozni egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gazdasági társaság létrehozásához szükséges előzetes számítások és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó 3 ajánlat bekérésére, illetve az összességében legkedvezőbb ajánlattevővel megbízási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges forrást a évi költségvetés terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg. Határidő: következő testületi ülés Felelős: Szabó Gellért polgármester Szentkirály, április 11. Kutasi Ferenc sk. településfejlesztő

17 ELŐTERJESZTÉS Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testületének április 11-én tartandó ülésére Tárgy: Szociális Feladatellátó Társulás működése Tisztelt Képviselő-testület! Tiszakécske Város Képviselő-testülete 93/2005.(VI.17.) számú határozatával döntött a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás létrehozásáról, amely először öt település önkormányzata alkotott, jelenleg négy település önkormányzata működtet, köztük Szentkirály. A társulási megállapodás értelmében a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés valamennyi társult település közigazgatási területén működik. A házi szociális gondozást illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Tiszakécske és Nyárlőrinc települések közigazgatási területén látja el a mikrotársulás, amely a Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozott megalakulása óta. A kistérség amely december 31. napjáig működött - 19 települést ölelt fel, többek között felvállalta a szociális feladatok ellátását is, amely a mikrotársulások intézményei útján került ellátásra. A társulás a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény ( továbbiakban Ttv.), az államháztartás működéséről, illetve az állami költségvetés megállapításáról szóló, valamint más jogszabályok alapján szerveződött. Önmagában azzal, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvények hatályukat vesztették, nem szűnt meg sem a többcélú, sem bármilyen más társulás, hanem a szabad társulás alaptörvényben rögzített alapelve alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) rendelkezései szerint a jelenlegi társulási megállapodás alapján működhetnek tovább. Az Mötv. IV. fejezete nem társulási formáról rendelkezik, hanem a bármilyen társulási formára vonatkozó általános szabályokról. Így nem átalakulásról, hanem a társulási megállapodás olyan jellegű módosításáról beszélünk, hogy az ne legyen ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével. A társulási megállapodások módosítására a törvényalkotó július 1. napjáig ad határidőt, e határidő után a társulások belső szabályai nem lehetnek ellentétesek az Mötv. IV. fejezetével. A társulásokkal kapcsolatban két jelentős változás van, amely a munkaszervezetek státuszát érinti, amely azt jelenti, hogy a jogi személyiséggel rendelkező társulásoknak nem lehetnek január 1. napjától önálló munkaszervezetei, azok csak a Polgármesteri Hivatalon belül működhetnek. A társulások működését érintő másik jelentős változás a társulások jogi személyiségét érinti. Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás jogi személyiség nélküli társulás. Ahhoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltaknak, illetőleg az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.), valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen társulási megállapodás jogi státuszúvá való átalakítása a társulási megállapodás jelentős módosításait eredményezné. A jogi személyiségű társulásnak többek között alapító okirattal is kell rendelkeznie. A közös feladatellátás költségei ösztönzésének külön mellékletben történő, kifejezetten a többcélú kistérségi társulások által igényelhető formája megszűnik. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CIV. Törvény 2. számú melléklet III.3. pontja szerinti feladatellátás ösztönzésére szolgáló támogatásokat június 30. napjáig lehet igénybe venni. A Szociális Feladatellátó Társulás fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Gyermekjóléti Szolgálatánál a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ban hatósági ellenőrzést végzett.

18 A hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos végzésben összefoglalóként a Szociális és Gyámhivatal leírta, hogy a évben lefolytatott vizsgálat következtében pozitív irányú változások történtek az intézmény jogi hátterének, működési feltételeinek kialakításában. A belső dokumentumokat aktualizálni szükséges a létrejött változások tükrében. A személyi feltételekben fennállt anomáliák szintén rendeződtek, de valamennyi alkalmazott szakképesítésének megszerzése folyamatban van, így a határozatlan időre szóló működési engedély feltételei még nem alakultak ki hiánytalanul. A munkajogi dokumentációk helyenként rendezésre szorulnak. A szakmai tevékenység vonatkozásában szintén pozitív irányú előre lépés történt, azonban a jogszabályi kötelezettség terén fennálló hiányosságok rendezésére haladéktalanul figyelmet kell fordítani. A hatósági ellenőrzésről szóló végzés tartalmazza a Szociális és Gyámhivatal előírásai szerint a településen családgondozóként foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatási óraszámát is, amely Nyárlőrinc, Lakitelek és Szentkirály tekintetében újabb gyermekjóléti családgondozó alkalmazását teszi szükségessé. Jelen előterjesztéshez mellékelem a Szociális és Gyámhivatal hatósági ellenőrzéséről szóló jelentést. A társulások megalakulásakor a minél magasabb szakmai tevékenység ellátása, illetőleg az akkor a költségvetési törvényben meglévő plusz normatívák lehívásával, a plusz források megteremtésével a feladatellátás pénzügyi lehetőségeinek megteremtése volt a cél. Összességében a többcélú kistérségi társulás kiegészítő normatíváival, valamint a társulás megléte miatt kapott kiegészítő normatívákkal, valamint a helyi önkormányzatok normatíváival meg tudtuk teremteni mikrotársulási szinten a pénzügyi fedezetét a társulásba bevitt feladatok ellátásának. A feladatok ellátásához szükséges volt a Tiszakécskei Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ társulásba történő bevitele. Megjegyzem, hogy az intézmény ellátja az egészségügyi (alap, szakellátás) és a védőnői szolgáltatás feladatait valamint az idősek ápolását, gondozását nyújtó bentlakásos ellátást, a nappali ellátást és a szociális étkeztetést is, tehát egy többcélú, többszörösen összetett intézményről van szó. Nem látom lehetségesnek, hogy ezt az intézményt a jogi személyiségű társulás törvényes feltételeinek át tudjuk alakítani. Javaslom, hogy a szociális feladatellátó társulást június 30. napjával az azt létrehozó Képviselőtestületek minősített testületi döntéssel szüntessék meg. Kérem az előterjesztést és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Tiszakécske, április 11. Szabó Gellért polgármester HATÁROZAT-TERVEZET 1. Szentkirály Község Önkormányzata a Magyarország önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 88.. (2) bekezdése alapján Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulást június 30. napjával szüntesse meg. Javasolja, hogy a megszüntető okirat aláírására a Szentkirály Község Önkormányzatának polgármesterét bízza. 2. Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás megbízza Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a feladatellátással kapcsolatos kiegészítő normatívákat a Magyar Államkincstáron keresztül igényelje meg. Határidő: a fentiek szerint Felelős: Szabó Gellért polgármester

19 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdésének alapján a június 29. napján létrehozott Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulást június 30. napjával megszünteti. 1. A megszűnő társulás - Neve: Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás - székhelye: Tiszakécske, Kőrösi u.2. - működési területe: Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Nyárlőrinc - gazdálkodási feladatait a Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya látja el - feladatellátása: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, házi szociális gondozás, jelzőrendszeres házi szociális gondozás 2. A társulás megszűntetésével egyidejűleg (2013. június 30-i fordulónappal) pénzügyi elszámolást kell készíteni a kiegészítő normatívák igénylését is alapul véve. A társulásnak vagyona nem keletkezett. 3. A társulásban megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyek munkáltatója az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ (6060 Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.) intézményvezetője. A társulás megszüntetésével egyidejűleg gondoskodni szükséges a jogviszonyok megszüntetéséről is. 4. A társult önkormányzatok a megszüntetési eljárás lefolytatásával Tiszakécske Város Polgármesterét bízzák meg. 5. E megszüntető okiratot a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával egyezőnek tartotta a képviselő-testületi jóváhagyást követően- aláírták. Tiszakécske, április Önkormányzatok polgármestereinek aláírása Képviselő-testület határozat száma Tiszakécske Város Önkormányzata Kovács Ernő polgármester Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Felföldi Zoltán polgármester Szentkirály Község Önkormányzata Szabó Gellért polgármester Nyárlőrinc Község Önkormányzata Pap Sándor polgármester

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/1999. /IV.22./ számú r e n d e l e t e a MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL ===================================== Szigetszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató

Város Polgármestere. Tájékoztató Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató A Mezőőri Szolgálat visszaállításának

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2064/2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Média Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben