[egységes szerkezetben]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[egységes szerkezetben]"

Átírás

1 Ózd Város Önkormányzatának 19/2007.(X.1.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról [egységes szerkezetben] 1 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (Ötv.) 16 bekezdésében, és a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. tv. (Tszt.) 60. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) sz. Kormányrendelet (Tszt.vhr.), és annak 3. sz. mellékletét képező Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzatban (TKSZ) foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: 2 Általános rendelkezések (A Tszt. 1. -ához) 1. A Rendelet hatálya kiterjed Ózd város közigazgatási területén mindazon jogviszonyra, amely a Tszt. szerint a távhő termelését, szolgáltatását és felhasználását érinti. A rendelet hatálya kiterjed az Ózd város közigazgatási területén lévő lakóépületeket, vegyes célra használt épületeket, nem lakás céljára szolgáló épületeket (továbbiakban együtt: épület) távhővel ellátó gazdálkodó szervezetekre Ózdi Távhő Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3.) (továbbiakban: szolgáltató) és az ellátást igénybe vevő felhasználókra, díjfizetőkre. Fogalommeghatározások (A Tszt. 3. -ához) 3 1/A. A Tszt., és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (TKSZ), és az önkormányzati rendelet alkalmazásában: a) távhőszolgáltatói rendszer: a Tszt. 3. o) pontja szerinti szolgáltatói berendezés és h) pontja szerinti felhasználói berendezés összessége; b) távhőszolgáltatói vagyon: a Tszt. hatálya alá tartozó: 1 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) számú rendelete 1. 2 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) számú rendelete 2. 3 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) számú rendelete 3.

2 2 ba) a távhőszolgáltató tulajdonában levő, a Tszt. 3. -a o) pontja szerinti szolgáltatói berendezés, a távhőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói hőközpont, az elszámolás alapjául szolgáló, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályozói. bb) az a távhőszolgáltató tulajdonában levő épület, építmény, amely a ba) pont szerinti szolgáltatói vagyon elhelyezésére szolgál (szolgáltatói épület); c) távhőfelhasználói vagyon: a távhővel ellátott lakóépület és vegyes célra használt épület (a továbbiakban: épület) és az annak alkotórészét (Ptk. 95. ) képező fogyasztói berendezés, kivéve a távhőszolgáltatói vagyont képező fogyasztói hőközpontot és hőfogadó állomást; d) ellátó épület: az a lakossági felhasználó tulajdonában, vagyonkezelésében lévő épület, amelyben elhelyezett szolgáltatói hőközpont üzemeltetése útján a távhőszolgáltató más épület felhasználóját is ellátja a távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben meghatározott mennyiségű távhővel; e) ellátott épület: az az épület, amelynek felhasználóit a távhőszolgáltató a d) pont szerinti épületben elhelyezett szolgáltatói hőközpont üzemeltetése útján látja el a távhőszolgáltatói közüzemi szerződésben meghatározott mennyiségű távhővel; f) távhőszolgáltatás: az a közüzemi szolgáltatás, amely a felhasználónak a távhőtermelő létesítményből távhővezeték-hálózaton keresztül, az engedélyes által végzett, üzletszerű tevékenység keretében történő hőellátásával fűtési, illetve egyéb hőhasznosítási célú energiaellátásával valósul meg. g) fűtési célú távhőszolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltó a távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói fűtési-vezetékhálózat részére adja át a felhasználónak, h) használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató a távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a közműves ivóvizet felmelegítve adja át a felhasználónak, amely lehet ha) vízfelmelegítés-szolgáltatás, amely esetben nem a távhőszolgáltató által rendelkezésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítése történik, hb) melegvíz-szolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató által rendelkezésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítése történik;

3 3 i) szerződő felek: 4 ia) a távhő szolgáltatója, az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3.; ib) a Tszt. 3 g) pontja szerinti felhasználó és b) pontja szerinti díjfizető 5 j) díjfizető: épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, a Tszt-ben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója; k) fűtési időszak: az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak. Önkormányzati feladatok (A Tszt. 6. -ához) 2. A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/2007.(X.1.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza az Ózd város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjakat. A távhőszolgálató és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, valamint a hőmennyiség mérését szintén az említett önkormányzati rendelet írja elő. 3. A távhőszolgáltató a fogyasztóvédelem szempontjából köteles együttműködni a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal és az NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelőségével, valamint azokkal a fogyasztói érdekképviseletekkel, amelyek az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján jöttek létre kifejezetten a fogyasztók érdekképviselete céljából (pl. Vezetékesenergiafogyasztók Egyesülete, Lakásbérlők Egyesülete). Az bekezdésben említett - a fogyasztóvédelmi szervezetekre és a más vezetékes energia szolgáltatással összefüggő fogyasztói érdekképviseletekre vonatkozó - szabályokat (pl. a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervekkel való együttműködéséről szóló 28/1994.(X.28.) IKM rendelet, a Magyar Energia Hivatal közleménye a fogyasztóvédelem részletes szabályairól) a távhőszolgáltatásról szóló jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. 4 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) számú rendelete 3. 5 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) számú rendelete 4.

4 4 A távhőszolgáltatással összefüggő önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban az alábbi szervek véleményét kell kikérni 20 nappal az ármegállapítás előtt. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet ÓZDSZOLG Kht. (4) A távhőszolgáltató a Tszt. 11 -ában és a TKSZ pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségének körébe tartozó információkat a honlapján köteles közzétenni, továbbá ügyfélszolgálatain a honlapon szereplő információkat az ügyfelek számára elérhetővé tenni. A távhőszolgáltató az egyéb időszerű információkról ügyfeleit a célnak legmegfelelőbb módon sajtó, hírlevél, hirdetmény, stb. is köteles tájékoztatni. 4. Ózd Város Önkormányzata a területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján az 1. sz. Mellékletben szereplő területeket jelöli ki, ahol célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése. Az önkormányzat jegyzőjének feladatai (A Tszt. 7. -ához) 5. 6 A fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek kérelmére rendelkezésükre bocsátja mindazokat az adatokat, információkat, amelyek az engedélyesnek az önkormányzat jegyzője által kiadott engedélyéhez kötött tevékenységével és a felhasználói érdekekkel egyaránt kapcsolatosak, valamint a fogyasztóvédelmi felügyelőségek Tszt ban foglalt feladatának ellátásához szükségesek. Ennek keretében a távhőszolgáltatást érintő képviselő-testületi élőterjesztéseket előzetesen véleményezteti; Ellenőrzi a távhőszolgáltató ármeghatározó tényezőinek, költségeinek indokoltságát. Elrendelheti a távhőszolgálató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé: a) a távhő-elszámolási vagy költségmegosztó mérőeszköz leolvasását, ellenőrzését, b) szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését, illetve c) a felhasználói berendezés ellenőrzését. 6 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) sz. rendelete 5.

5 5 (4) A bekezdés szerinti határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja. Távhőrendszer fejlesztése (A Tszt ához) 6. A távhőszolgáltatásba új vagy többlet-teljesítmény igénnyel (új vagy növekvő távhőigénnyel) jelentkező felhasználási hely (Tszt. 3 f) pont tulajdonosától az igényének kielégítését szolgáló távhőszolgáltató vagyon létesítéséhez, bővítéséhez a távhőszolgáltató csatlakozási díjat kérhet. A bejelentett távhőigény kielégítéséhez szükséges távhővagyon-fejlesztés csatlakozási díja 2 M Ft/MW. Nem kérhet csatlakozási díjat a távhőszolgáltató a felhasználási hely tulajdonosától, ha az a Mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége, a Hallássérültek Országos Szövetsége, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, továbbá e szövetségek tagjaitól; a távhőszolgáltató más - arra rászoruló - felhasználási hely tulajdonosa vonatkozásában is eltekinthet a csatlakozási díj fizetésétől. (4) A bejelentett új vagy növekvő távhőigény kielégítésére és a fizetendő csatlakozási díj összegére - ideértve a 7. bekezdés b) pontjában és a 7. bekezdésében foglaltakat is - az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak egymással külön szerződést kell kötnie. A szerződésben meg kell határozni a csatlakozási díj fizetésének és a távhőszolgáltatói rendszer létesítése, bővítése, átalakítása (a továbbiakban együtt: fejlesztés) befejezésének határidejét. 7. Ha a távhőszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó felhasználási hely tulajdonosa a) az épülettulajdonos, az igényt az épületen belüli valamennyi épületrész (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség), b) az épületrész tulajdonosa, bérlője, használója, az igényt csak az újonnan bekapcsolódó épületrész vonatkozásában kell a 6. bekezdése szerinti igénylőnek bejelentenie, feltéve, hogy az új igény kielégítéséhez szükséges fogyasztói berendezés létesítését, bővítését, átalakítását vállalja. Ha a fogyasztói berendezések közül a fogyasztói hőközpont a távhőszolgáltatói vagyon része, az annak szükséges bővítésével, átalakításával összefüggő költségeket a csatlakozási díj tartalmazza.

6 6 Ha az bekezdés szerinti igénybejelentő az épülettulajdonos, a csatlakozási díjat - kérelmére - a távhőszolgáltató köteles az épületrészek tulajdonosai, bérlői, használói között megosztani. Ez esetben az bekezdésben foglaltaktól eltérően a csatlakozási díjat a távhőszolgáltató csak az épületrész tulajdonosoktól kérheti. Az bekezdés szerinti igény kielégítéséhez szükséges távhőszolgáltatói vagyon fejlesztése - a csatlakozási díj felhasználásával - a távhőszolgáltató feladata. (4) Ha a csatlakozási díjat - hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén - a felhasználási hely tulajdonosaként az épülettulajdonos fizette meg a távhőszolgáltató részére, felhasználóként csak az épülettulajdonos nevezhető meg a távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben. Ha a csatlakozási díj fizetői a bekezdésnek megfelelően az épületrészek tulajdonosai, a távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben felhasználónak a felhasználói közösség is megnevezhető. (5) Ha a csatlakozási díjat az egyedi mérés szerinti épületrész tulajdonosa - az épülettulajdonos egyetértésével - fizette meg, a távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben felhasználóként az épületrész tulajdonosa is megnevezhető. 8. A távhőszolgáltatói vagyon fejlesztését meg kell kezdeni, ha az igénybejelentő, illetőleg a 7. bekezdés szerinti épületrész tulajdonos a csatlakozási díj legalább 90 %-át befizette. A csatlakozási díjat a távhőszolgáltató köteles külön számlán kezelni és azt csak az igénybejelentő érdekében szükséges új távhőszolgáltató vagyon fejlesztésére használhatja fel. Amennyiben a csatlakozási díj 90 %-a a 6. (4) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott határidőtől számított 1 éven belül nem várható, a távhőszolgáltató a távhőszolgáltatói vagyon fejlesztését jogosult megtagadni és köteles az addig befizetett csatlakozási díjat viszszafizetni. 9. A csatlakozási díj megfizetése a távhőszolgáltatói vagyon tulajdoni jogviszonyát nem érinti, a távhőszolgáltatót a távhőszolgáltatói vagyon növekedése miatt térítési kötelezettség nem terheli.

7 7 10. Az 6. bekezdésében foglaltakon túlmenően a csatlakozási díj a szolgáltatói berendezések közé tartozó, a hőközpontban elhelyezendő, az elszámolásra szolgáló hőmennyiségmérő felszerelésének költségét is magában foglalja. A csatlakozási díj számításának módját a távhőszolgáltató határozza meg és bocsátja az igénybejelentő rendelkezésére. Nem tartalmazza a csatlakozási díj az egyedi hőmennyiségmérők beszerzésének és felszerelésének költségét. Távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása (A Tszt ához) 11. A távhőszolgáltatás szüneteltetését a felhasználó és a távhőszolgáltató is kezdeményezheti. Az bekezdésben említettek akkor kezdeményezhetik a szolgáltatás szüneteltetését, ha az üzemeltetésükben levő berendezésüket tervszerinti karbantartásnak, felújításnak (a továbbiakban együtt: fenntartás) vetik alá, vagy a fenntartási munkát előre nem látható, váratlan meghibásodás okozta. A terv szerinti fenntartási munkákat a tárgyév május 15-e és szeptember 15-e közötti időszakban - a lehetőségektől függően 14 napon belül - kell elvégezni. A munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni. (4) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának kezdetéről az bekezdésben említettek egymást 8 órán belül kötelesek tájékoztatni és a hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni. (5) Ha a távhőszolgáltatás szüneteltetésére a távhőszolgáltatónak felróhatóan előre nem látható váratlan meghibásodás miatt kerül sor, a felhasználót az áralkalmazási feltételeket tartalmazó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő díjvisszafizetés illeti meg.

8 A Tszt ának bekezdése szerint a szolgáltató jogosult az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a szolgáltató az önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni köteles. A korlátozással elérni kívánt felhasználói csúcsterhelés-csökkentés érdekében - a felhasználói távhőfelhasználási-érdek figyelembe vételével a távhőszolgáltatónak korlátozási fokozatokat kell meghatároznia és a korlátozási sorrendtervezetet annak szem előtt tartásával kell elkészítenie. A korlátozási fokozatokat úgy kell kialakítani, hogy a korlátozással a lehető legkisebb kár keletkezzék. A távhőszolgáltató a korlátozási sorrendtervezetet úgy köteles elkészíteni, hogy a korlátozással elérhető legyen a felhasználói csúcsterhelés legalább 75 %-os csökkentése. 13. A korlátozási fokozat elkészítéséhez a távhőszolgáltató a felhasználóktól adatokat kérhet. Az adatot nem szolgáltató felhasználót a távhőszolgáltató a legnagyobb korlátozási fokozatba sorolhatja be. A legenyhébb korlátozási fokozatba kell sorolni azokat a felhasználókat, akik műszaki berendezéseiket úgy alakítják ki, hogy a felhasználói korlátozás miatt a legkisebb káruk keletkezzék. 14. A korlátozási fokozat lehet általános, amikor az minden felhasználó teljesítményigényét érinti és lehet részleges, amikor a korlátozási fokozat csak a távhőszolgáltató által távhővel ellátott egyes területrészekre vonatkoztatható. 15. A képviselő testület által megállapított korlátozási sorrendet a 2. sz. Melléklet tartalmazza, melyről a felhasználókat a távhőszolgáltató tájékoztatja. Mérés, elszámolás, díjfizetés (A Tszt aihoz) 16. A szolgáltatott távhő távhőszolgáltatási díjával, elszámolásával, valamint a szabályozatlan vételezés díjával kapcsolatos előírásokat a 2. -ban megnevezett önkormányzati rendelet tartalmazza. 7 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) sz. rendelete 6.

9 9 17. A távhőszolgáltatási közüzemi szerződés alapján a távhőszolgáltató annyi távhőt köteles szolgáltatni a teljesítési helyen - egyedi mérés esetén az üzembiztos, az épülettulajdonos által fenntartott vezetékhálózatot feltételezve -, amennyi szükséges az egyes távhőszolgáltatási fajták távhőigényének kielégítéséhez. A távhőszolgáltatási fajták: a) távhőenergia szolgáltatás, b) fűtési célú távhőszolgáltatás, c) használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatás. Mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén az egyes távhőszolgáltatási fajták mértékét a távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben a szerződő felek határozzák meg. A meghatározott hőmérsékleteken belüli változtatási kérelemnek a távhőszolgáltató a műszaki lehetőségek figyelembevételével köteles eleget tenni. 18. E rendelet hatályba lépésétől kezdődően meglevő épület új távhőigénnyel (6. bekezdés) csak akkor látható el, ha abban az épülettulajdonos a 6. (4) bekezdése szerinti külön szerződésnek megfelelően mérés szerinti távhőszolgáltatásra alkalmas felhasználói hőközpontot alakíttat ki. A felhasználói hőközpont kialakítása és abban távhőmennyiség-mérő felszerelése akkor is szükséges, ha az épületrészek távhőfogyasztásának külön-külön mérését (egyedi mérés) tervezik. A törvény hatálybalépését követően új szolgáltatói hőközpont csak akkor létesíthető, ha egyidejűleg megvalósul a felhasználási helyen a hőmennyiség-szabályozás lehetősége és a hőmennyiség felhasználónkénti mérése. Távhővel már ellátott épületnek a hőközponti, illetőleg hőfogadó állomáson történő hőmenynyiség méréséhez szükséges szolgáltatói berendezés átalakítása a távhőszolgáltató, a felhasználói berendezés átalakítása az épülettulajdonos vagy a felhasználói közösség feladata kivéve, ha a felhasználói hőközpont a távhőszolgáltatói vagyon része. Ez esetben a felhasználói hőközpont átalakítása a távhőszolgáltatót terheli. (4) Ha a távhővel már ellátott épület meglevő távhőszolgáltató rendszerének átalakítása egyúttal növekvő távhőigénnyel jár, vagy a növekvő távhőigény miatt is szükséges a távhőszolgáltató rendszer átalakítása, a 6. (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) Távhővel már ellátott épületnek az épületrészek távhőellátását szolgáló felhasználói vezetékhálózat, az azon elhelyezett egyedi hőmennyiségmérők, valamint az egyéb felhasználói be-

10 10 rendezésen levő vagy arra szerelendő szabályozók, költségmegosztók költségei a távhőszolgáltatót nem terhelhetik. (6) Szolgáltatói hőközpontot magába foglaló ellátó épület, ha a saját igényének megfelelő felhasználói hőközpontot létesít, a szolgáltatói hőközpont távhőszolgáltató által történő működtetését mindaddig köteles lehetővé tenni, ameddig abból akár csak egy épületet is ellátnak távhővel. (7) Ezen rendelet 31. -ában meghatározott helyen és a távhőszolgáltató költségén felszerelt, elszámolás alapjául szolgáló hiteles mérőeszköz a távhőszolgáltató tulajdona, annak karbantartása, időszakos újrahitelesítése, cseréje a mérésügyről szóló évi XLV. törvény rendelkezéseivel összhangban, a távhőszolgáltató kötelessége. Szerződésszegés és következményei (A Tszt ához) A felhasználó szerződésszegése esetén a szolgáltató a távhőszolgáltatási közüzemi szerződésben meghatározott távhőmennyiség legalább 50 %-ával csökkentett mértékű szolgáltatást teljesíthet. A használati melegvíz szolgáltatás teljes mértékben megszüntethető. A távhőszolgáltató jogosult olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az bekezdés szerinti csökkentett szolgáltatást akkor, ha a szerződésszegést az egyes épületrészek tulajdonosai, bérlői, használói követik el. A távhőszolgáltató szolgáltatási kötelezettségének csökkentése nem sújthatja azokat a felhasználókat, akik felhasználói kötelezettségüknek eleget tesznek. (4) Az önkormányzat jegyzője elrendelheti az 5. -(4) bekezdésében foglaltak alkalmazását. (5) Peres ügyekben az Ózdi Távhő Kft. illetékes bíróságként az Ózdi Városi Bíróságot köti ki. II. (A Tszt ához) A Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat rendelkezéseihez (Tszt.vhr ához) 20. a) A távhőszolgáltatás az ellátás módja szerint lehet: 8 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) sz. rendelete 7.

11 11 aa) hőátalakítás nélküli távhőenergia szolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató a távhőt közvetlenül adja át a felhasználónak; ab) hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató a távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói vezetékhálózat hőhordozó közegét felmelegítve adja át a felhasználónak. b) A hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolgáltatás az ellátás célja szerint lehet: ba) fűtési célú távhőszolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató a távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a felhasználói fűtési-vezetékhálózat részére adja át a felhasználónak; bb) használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás, amely esetben a távhőszolgáltató a távhőt a hőátalakító berendezés működtetésével a közműves ivóvizet felmelegítve adja át a felhasználónak, amely lehet: vízfelmelegítés-szolgáltatás, amely esetben nem a távhőszolgáltató által rendelkezésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítése történik, melegvíz-szolgáltatás, amely esetben a távhőszolgálató által rendelkezésre bocsátott közműves ivóvíz felmelegítése történik. c) A távhőszolgáltatás a hőmennyiségmérés helye szerint lehet: ca) hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás, amikor a távhőszolgáltató az elfogyasztott távhő mennyiségét a hőközpontban, vagy a hőfogadó állomáson hiteles hőmennyiségmérővel méri ( továbbiakban: hőközponti mérés); cb) épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás, amikor a távhőszolgáltató az elfogyasztott távhő mennyiségét a felhasználó tulajdonában lévő épületrész ellátását szolgáló felhasználói vezetékhálózaton elhelyezett hiteles hőmennyiségmérővel méri. 9 A teljesítési hely: a) a hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a csatlakozási pontja; b) épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a felhasználói vezeték-hálózaton elhelyezett hiteles hőmennyiségmérő felhasználó felőli oldala; 21. Ha a hőközpontot, illetőleg a hőfogadó állomást a távhőszolgáltató üzemelteti, az ingatlantulajdonos a berendezés elhelyezésére szolgáló helyiség zavartalan megközelítését és használatát köteles a távhőszolgáltató részére biztosítani. A hőközpontot, a hőfogadó állomást és azok tartozékait magába foglaló, a távhőszolgáltató által használt helyiség belső karbantartása - eltérő megállapodás hiányában - a távhőszolgáltató feladata. 9 Módosította: Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) számú rendelete 8.

12 12 Ha a távhőszolgáltató a felhasználói hőközpont üzemeltetésére a Tszt ának bekezdése alapján nem köteles, vagy az 56. -a szerinti egyéb jogviszony létesítésétől elzárkózott, a felhasználói hőközpont üzemeltetéséről való gondoskodás az épülettulajdonos feladata. Előzetes tájékoztatás (A Tszt.vhr ához) 22. Az előzetes tájékoztatást kérő érdekeltnek a kérelmében arra is ki kell térnie, hogy a 17. bekezdésében megnevezett távhőszolgáltatási fajták közül melyikre tart igényt. Az előzetes tájékoztatóban utalni kell arra is, hogy a távhőszolgáltató vállalja-e a Tszt a szerinti egyéb jogviszony létesítését. Igénybejelentés (A Tszt.vhr ához) 23. Ha az épületben levő valamennyi épületrész használója egyedi mérés szerinti távhőszolgáltatásban részesül, az egyedi mérőn mért fűtési célú távhőszolgáltatás felhasználójaként az épületrész használóját, a felhasználói hőközpontban mért hálózati melegvíz-szolgáltatás felhasználójaként az épülettulajdonost vagy a felhasználói közösség megbízottját kell az igénybejelentői kezdeményezésben feltüntetni. 24. A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésre vonatkozó igénybejelentői kezdeményezésben meg kell nevezni felhasználók által vételezni kívánt bekezdésében említetteknek megfelelő - távhőszolgáltatási fajtákat is. Ha az igény bejelentői kezdeményezésből kitűnően a felhasználó fűtési célú távhőszolgáltatásra és használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatásra nem tart igényt, vagy igényt tartana, de az előzetes tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a felhasználói vagyon részét képező felhasználói hőközpont üzemeltetésétől, fenntartásától a távhőszolgáltató elzárkózott, a kezdeményezésben meg kell nevezni a felhasználói vagyon részét képező felhasználói hőközpont üzemeltetőjét, fenntartóját. Ha a felhasználói hőközpont nem a távhőszolgáltatói vagyon része és az igénybejelentő igényt tart a fűtési célú és a használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatásra, akkor a kez-

13 13 deményezésben utalni kell a Tszt a szerint esetleg kötendő - egyéb jogviszonyt létesítő - külön szerződésre, ha attól az előzetes tájékoztatásból kitűnően a távhőszolgáltató nem zárkózott el. 25. A távhőszolgáltatónak az egyéb felhasználó hőközpontja, hőfogadó állomása üzembehelyezési eljárásában való közreműködéséért 1 MW hőteljesítmény értékig: 30 EFt, 1 MW hőteljesítmény fölött : 50 EFt díjat kell fizetni. A Közüzemi Szerződés tartalma (Tszt.vhr ához) 26. A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek - a TKSZ 9. pontjában foglaltakon kívül - tartalmaznia kell a felhasználói hőközpont tulajdonosának és - ha azt nem a felhasználói hőközpont tulajdonosa vagy a távhőszolgáltató üzemelteti - az üzemeltetőnek nevét, címét, székhelyét és annak a személynek nevét és címét (telefonszámát) is, akivel a távhőszolgáltató az épülettulajdonos vagy a felhasználói közösség megbízottja az üzemvitellel és a fűtési célú távhőszolgáltatás idejének megkezdésével, befejezésével (fűtési igény kielégítésével) összefüggő kapcsolatot tarthatja. A díjmegosztás számítás költségét (Tszt.vhr. 3. melléklet pontja) a távhőszolgáltató határozza meg. A költségmeghatározási számításokat a díjmegosztást kérő épülettulajdonos, illetőleg felhasználói közösségi megbízott rendelkezésére kell bocsátani. 27. Hőközponti mérés esetén a távhőszolgáltatónak a felhasználói hely (épület) csatlakozási pontján (teljesítési hely) kell a közüzemi szerződésben lekötött távhőteljesítménnyel és távhőmennyiséggel rendelkezésre állnia, függetlenül attól, hogy a távhőszolgáltató szerződéses kötelezettsége csak távhőenergia szolgáltatására vagy fűtési célú, illetőleg használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatásra irányul. Egyedi hőmennyiségmérés, valamint fűtési célú és használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatás esetén a felhasználói hely (épületrész) csak akkor lehet a távhőszolgáltatás teljesítési helye, ha az egyedi mérő elhelyezésére is szolgáló felhasználói vezetékhálózatot az épülettulajdonos állandó üzemképes állapotban tartja.

14 14 Ha a felhasználónak a hőhordozó közegre rendkívüli esemény bekövetkezése miatt szüksége van, a távhőszolgáltatótól díj ellenében és annak közreműködésével azt a szükséges mértékben igénybe veheti. 28. Ha a csatlakozási díjjal fedezett igény szerinti távhőteljesítményre, illetőleg távhőmennyiségre az igénybejelentőnek vagy a 6. (4) bekezdés szerinti kezdeményezésben megnevezett fogyasztónak a fejlesztés befejezésekor, illetőleg a 6. (4) bekezdése szerinti külön bekezdésben meghatározott határidőre nincs vagy nincs teljes mértékben szüksége a) de az igényelt távhőteljesítményt, távhőmennyiséget később kívánja igénybe venni, az igénybevételig a díjalkalmazási feltételeket meghatározó önkormányzati rendelet szerint kell az alapdíjat a távhőszolgáltató részére fizetnie, b) a számára feleslegesnek mutatkozó távhőteljesítményt, illetőleg távhőmennyiséget a távhőszolgáltató más felhasználó (igénylő) részére szolgáltathatja, feltéve, hogy az új felhasználó (új igénylő) a csatlakozási díj arányos részét a távhőszolgáltató útján az eredeti igénybejelentő részére megfizeti. Ellenkező esetben a befizetett csatlakozási díj nem követelhető vissza. Az bekezdés szerinti alapdíjat kell az ott megnevezett felhasználónak megfizetnie akkor is, ha az igénybejelentőnek, illetve a távhőfelhasználónak felesleges távhőteljesítményre, illetőleg távhőmennyiségre más felhasználónak nincs igénye. (Tszt.vhr ához) 29. A TKSZ pontja szerinti, a felek személyében bekövetkezett változást követően 15 napon belül kell a régi felhasználónak (elhalálozása esetén örökösének) és az új felhasználónak írásban bejelentenie. Az bekezdés szerint határidő elmulasztása esetén az elszámolás és a számlázás módosítása csak a távhőszolgáltatóhoz történt bejelentés napjától kérhető. A tulajdonos által nem hasznosított épületrész távhőszolgáltatási díját az épületrész tulajdonosa köteles a távhőszolgáltatónak megfizetni.

15 15 Bekapcsolás (Tszt.vhr ához) 30. Ha a felhasználói hőközpont és a hőfogadó állomás üzembehelyezési, és az azokat magában foglaló épület használatba vételi eljárásához a távhőszolgáltatót nem hívták meg és a felhasználói vezetékhálózat nem felel meg a vonatkozó műszaki előírásoknak és a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltaknak, a bekapcsolás előtti felhasználói berendezés felülvizsgálatáért a távhőszolgáltató a 25. -ban meghatározott díjat kérheti. Ha a felhasználói berendezés bekapcsolás előtti vizsgálata során az állapítható meg, hogy a felhasználói vezetékhálózat állapota nem tér el attól, ami az bekezdés szerinti eljárás során megállapítható volt, az újabb felülvizsgálatért a távhőszolgáltató díjat nem állapíthat meg. A távhőszolgáltató a szolgáltatói berendezés üzembiztonsága, a vagyonbiztonság, valamint az élet- és egészségvédelem érdekében a felhasználói berendezést felülvizsgálhatja. Ha azt állapítja meg, hogy a berendezés az életet, az egészséget, a vagyonbiztonságot veszélyezteti, a bekapcsolást köteles megtagadni. Mérés (Tszt.vhr ához) 31. Hőközponti mérés esetén az ellenőrző mérő felszerelési helye a hőközpont, illetőleg a hőfogadó állomás. Szerződés szerint az épület szerelő szintjére beépített épületmérő. 32. Az egyedi távhőmennyiség mérő csak a fűtési célú távhőszolgáltatás esetén vételezett távhő mennyiségének megállapítására használható. 33. Az általános közüzemi szerződést a Tszt. 38. pontja szerint mondhatja fel a lakossági felhasználó. Az egyedi közüzemi szerződés 6 hónapi felmondási idővel az év december 31. napjára mondható fel. III. 34. Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba; a rendeletben foglaltak nem érintik a hatályba lépésekor már megkötött távhőszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződések hatályát.

16 16 A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 19/1999.(VII.29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 10 Jelen rendeletet módosító 9/2008.(III.25.) számú rendelet, március 25. napján lépett hatályba. Egységes szerkezetbe foglalva: Ózd, október 8. dr. Csiszár Miklós jegyző távollétében Benedek Mihály sk. polgármester dr. Almási Csaba sk. jegyzői feladatok ellátásával megbízott ügyosztályvezető

17 17 10 Beiktatta Ózd Város Önkormányzatának 9/2008.(III.25.) számú rendelete 9. Ózd Városi Önkormányzat 19/2007.(X.1.) sz. rendeletének 1 sz. Melléklete TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI T E R Ü L E T K I J E L Ö L É S (Tszt. 6. -a) A) Távhőszolgáltatásba jelenleg bekapcsolt területek, ahol célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése: 1. Béke telep, északi ág: (Brassói út, Bolyki főút, Szabolcs-köz, Nagy Imre út, Bolyky Tamás út térsége) 2. Béke telep, déli ág: (Árpád vezér út, Szent István út, Bibó út, Újváros tér térsége) 3. Alkotmány út, Bajcsy-Zs. út, 48-as út és József A. út, Munkás út térsége 4. Városközpont: (Katona J. út, Vasvár út, Nemzetőr út térsége) B) Távhőszolgáltatás piacfejlesztési körzetei, ahol célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése: 1. Brassói út, Városi park, Strandfürdő, Kölcsey út térsége 2. Ózdi Ipari Park, volt Préstelep térsége 3. Ózdi Ipari Park, volt Törzsgyár térsége 4. Nagyamerika, Kisamerika térsége 5. Munkás út térsége as út, régi Piactér, Kiserdőalja térsége

18 18 Ózd Városi Önkormányzat 19/2007.(X.1.) sz. rendeletének 2 sz. Melléklete TÁVHŐ KORLÁTOZÁSI MENETREND (Tszt a) Korlátozás I. fokozat Használati melegvíz-fogyasztás teljes lezárása. Fűtési hőszolgáltatás 50 %-os leszabályozása. Felhasználó neve: 1. OAM Irodaház 12. Vasvár úti Szolgáltató Ház 2. Ózdi Acéltrans Kft. 13. Holdfény Étterem 3. Ózdi Ipari Park épülete 14. Vasvár úti Üzletház (Városközpont) 4. ÓZDSZOLG KHT. 15. Bolyki ÁBC 5. MATÁV Rt. 16. Újváros téri Üzletház 6. Liszt Ferenc Művelődési Ház 17. Vasvár út 56. Irodaház 7. Kaszinó 18. Sporttelep (Stadion) 8. Autóbusz Állomás 19. Kereskedelmi és Hitelbank 9. Kübler Konfekció 20. Városi Múzeum 10. Városi Művelődési Központ 21. Ív úti ÁBC 11. Városi Könyvtár 22. Vasvár úti Üzletház (Gyújtó) 2. Korlátozás II. fokozat Használati melegvíz-fogyasztás teljes lezárása. Fűtési hőszolgáltatás 50 %-os leszabályozása. Felhasználó neve: 1. Petőfi Sándor Iskola és Óvoda 11. Vasvár Úti Általános Iskola 2. Bolyai Farkas Szak.isk. (Petőfi út) 12. Városközponti Óvoda 3. Általános Iskola Diákotthon Katona J. út 7. és Speciális Szakiskola Nemzetőr út 18.(tagóvoda) 4. ÉRÁK 13. Alkotmány Úti és Mogyorósv. Óvoda 5. Bolyai Farkas Szak.isk. (Bolyki főút) 14. Béke Telepi Óvoda 6. Brassói Úti Általános Művelődési Kp. Újváros tér Árpád Vezér Úti Általános, Árpád v. út 31/A. (tagóvoda) Szakiskola 15. I. Idősek Klubja Bethlen G.út Kollégium 16. Katona J. Úti Bölcsöde

19 19 9. Újváros Téri Ált. Iskola 17. Időskorúak Otthona 10. Bolyky Tamás Általános Iskola Szabolcsközi Részleg 3. Korlátozás III. fokozat Használati melegvíz-fogyasztás teljes lezárása. Fűtési hőszolgáltatás 50 %-os leszabályozása. 1. Összes lakossági felhasználó és a lakóépületekben elhelyezett közületek, közös helyiségek: db lakás lm 3 67 db társasház közös helyisége lm db kis közület lm 3 Ö s s z e s e n : lm 3 2. Polgármesteri Hivatal 4. Korlátozás IV. fokozat Az I-III. korlátozási fokozatnál említett felhasználók teljes kizárása után hajtható végre. Felhasználó neve: 1. Ózdi Reumakórház 2. Orvosi Rendelők 3. Mentőállomás 4. Öregotthonok 6. Ezen rendelet pontjában feltüntetett szövetségek 5. Korlátozás V. fokozat A város összes felhasználóinál a hőfelhasználás 75 %-os csökkentése. 6. Korlátozás VI. fokozat A város összes felhasználóinál a hőfelhasználás teljes lezárása. A fenti korlátozási menetrend végrehajtása téli időszakban az összes távhőre fordított energiafelhasználás alábbi mértékű csökkentését eredményezi: I. fokozat 6,80 % IV. fokozat 54,68 % II. fokozat 15,77 % V. fokozat 75,00 % III. fokozat 53,61 % VI. fokozat 100,00 % A korlátozást a fokozatokon belül a sorszámozás sorrendjében kell végrehajtani. A korlátozás Ózd Város alábbi területeire vonatkozik: Ózdi Ipari Park területe és Petőfi Sándor út. I. kerület (Alkotmány, Bajcsy-Zs., 48-as és József A. út térsége). Ív út, Munkás út és Vasvár út térsége (Városközpont). Béketelep északi ág (Bolyki főút, Brassói, Nagy Imre, Bolyki T. út térsége). Béketelep déli ág (Árpád vezér, Lehel vezér, Szent István út és Újváros tér térsége).

20 20

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben) (Módosította: 42/2005. (XII.16.) sz. rendelet) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 3. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat

Részletesebben

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg.

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Komáromi Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Csokonai u. 2. adószám: 11183855-2-11), mint távhőszolgáltató (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ),

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2008. (XII. 22.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2008. (XII. 22.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2008. (XII. 22.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Miskolc város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a 157/2005.(VIII. 15.) sz. Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től. I. fejezet. Általános rendelkezések

Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től. I. fejezet. Általános rendelkezések Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től Kivonat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendeletből Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 [A vastag betűs szedés az 1998. évi XVIII. törvény ( Tszt. ), a normál betűs szedés a végrehajtásáról

Részletesebben

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1. egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1. egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1 egységes szerkezetben Oroszlány Város Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló

Részletesebben

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni.

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2005.(XI.21.) Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010 (XII.21.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

83/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. Általános rendelkezések

83/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. Általános rendelkezések Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 83/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Budapest főváros területén történő végrehajtásáról Budapest

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések ( A Tszt. 1. -ához) 1. A rendelet hatálya. 2. A szerződés létrejötte

I. Fejezet Általános rendelkezések ( A Tszt. 1. -ához) 1. A rendelet hatálya. 2. A szerződés létrejötte Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 48/2005. (XII. 22.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Sárvár Város Önkormányzati Képviselő testületének 1/2008. (I.25.) sz., 18/2008 (III.27.) sz., 26/2008. (IX.19.) sz., 1/2009. (I.30.) a 6/2009. (II.13.) sz., valamint a 26/2009. (VIII.28.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2005 (XII. 16.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Módosította: 48/2006 (XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya... 4. 3. általános szabályok... 8

TARTALOMJEGYZÉK. Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya... 4. 3. általános szabályok... 8 TARTALOMJEGYZÉK Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya 4 1 A hőszolgáltató ismertetése 4 2 Fogalom meghatározások a távhőszolgáltatásban 6 3 általános szabályok 8 4 Fogyasztási helyek

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés

Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Száma:. Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Szerződést kötő felek: Távhőszolgáltató neve:... címe: Statisztikai azonosítója:... Cégjegyzékszáma:... Adószáma:... Számlavezető pénzintézetének

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(VII. 1.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(VII. 1.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(VII..) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet és a városi környezet védelme érdekében A távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben az 53/2006.(XII.12.), 2/2008.(I.29.), 40/2008.(IX.30.), 30/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.),

Részletesebben

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S - Hőközponti hőfogyasztás mérés alapján - (...sz hőközpont) amely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Kft. 3104 Salgótarján, Park út 12.

Részletesebben

1. számú melléklet. Általános közüzemi szerződés

1. számú melléklet. Általános közüzemi szerződés MELLÉKLET 1. számú melléklet Általános közüzemi szerződés Száma:.. Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Szerződést kötő felek: Távhőszolgáltató neve: címe: Statisztikai azonosítója: Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007. (II.14.) KT. RENDELETE A GEOTERMÁLIS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz.

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz. SZOLGÁLTATÓI HŐKÖZPONTRÓL ELLÁTOTT LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft (8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26.), mint (statisztikai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Nagykőrös Város

Részletesebben

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései 2012/27/EU irányelv 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Távhő Cselekvési Terv Nemzeti

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2006.(III.22.) RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK AJKA VÁROS TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL Ajka

Részletesebben

E példány sorszáma: Kiss Éva Kaffka Károly Kaszás István dr. Szikora Viktória dr. Tóthné Kokovai Tünde. Fodorné Kovács Erzsébet Tordai György

E példány sorszáma: Kiss Éva Kaffka Károly Kaszás István dr. Szikora Viktória dr. Tóthné Kokovai Tünde. Fodorné Kovács Erzsébet Tordai György E példány sorszáma: ÜZLETSZABÁLYZAT Kiss Éva Kaffka Károly Kaszás István dr. Szikora Viktória dr. Tóthné Kokovai Tünde Fodorné Kovács Erzsébet Tordai György Makkai Szilárdné Tatár Csaba Kidolgozta Követeléskezelési

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET)

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET) SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2005.(.) rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET) Az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. sz. törvényben, valamint a

Részletesebben

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGBEN Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGBEN Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGBEN Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T C s e r k e s zőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (Cserkes zőlő, Fürdő utca 25.) Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA:... 3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet jogtar.gyor.eu/ 2016-06-24 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet A távhőszolgáltatásról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 1 8. szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

2/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ az 56/2005. (X.27.) és az 54/2008. (XII.22.) rendeletek által módosított 2/2005. (I.26.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról és a táv-hőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény /továbbiakban Tszt./ 60.

Részletesebben

- A 2008. MÁJUS 30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN -

- A 2008. MÁJUS 30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - CSEPELI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT ÜZLETSZABÁLYZATA - A 2008. MÁJUS 30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1.1. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

I.Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I.Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 43/2005 (XII. 16.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről. Módosította: 48/2006 (XII.15.) sz. rendelet Az árak megállapításáról

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/4 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Fűtési költségmegosztós elszámolás esetén)

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Fűtési költségmegosztós elszámolás esetén) Általános Közszolgáltatási Szerződés (Fűtési költségmegosztós elszámolás esetén) 1. amely létrejött egyrészről: név: Baja Energetika Korlátolt Felelőségű Társaság cím (székhelye): 6500 Baja, Kodály u.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. V á c i T á v h ő K f t.

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. V á c i T á v h ő K f t. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T V á c i T á v h ő K f t. Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE... 3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1. A HŐSZOLGÁLTATÓ ISMERTETÉSE...

Részletesebben

F Ű T Ő M Ű ÜZLETSZABÁLYZATA. Bonyhád, 2012. január 31. P.H. Bölcsföldi Árpád ügyvezető igazgató

F Ű T Ő M Ű ÜZLETSZABÁLYZATA. Bonyhád, 2012. január 31. P.H. Bölcsföldi Árpád ügyvezető igazgató F Ű T Ő M Ű S z o l g á l t a t ó é s K e r e s k e d e l m i K f t. ( 7 1 5 0 B o n y h á d, F á y l a k ó t e l e p 1 4. ) ÜZLETSZABÁLYZATA Bonyhád, 2012. január 31. P.H... Bölcsföldi Árpád ügyvezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Vác Város Önkormányzat 41/2005.(XII. 19.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008.

Részletesebben

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Egyedi mérés szerinti elszámolás esetén)

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Egyedi mérés szerinti elszámolás esetén) Általános Közszolgáltatási Szerződés (Egyedi mérés szerinti elszámolás esetén) 1. amely létrejött egyrészről: név: Baja Energetika Korlátolt Felelőségű Társaság cím (székhelye): 6500 Baja, Kodály u. 29/A.

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról OptiJUS Opten Kft. I 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.3.1. és 2009.3.31. között hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010 június 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

ÁSZF 3. sz. melléklet

ÁSZF 3. sz. melléklet KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei a távhő fűtési célú és a használati melegvíz célú szolgáltatására és elszámolására A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a Polgári

Részletesebben

E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS

E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS Szerződés száma: /.. E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Távhőszolgáltató, valamint a Mór, mint Fogyasztó

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A Pétfürdő Nagyközség területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási

Részletesebben

Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T

Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T K I S V Á R D A I K Ö Z MŰSZOLGÁLTATÓ KFT. 4600 Kisvárda P i a c u. 5. Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T K i s v á r d a, 2 0 1 2. j ú n i u s K é s z í t e t t e : B r a v i c s E n d r e ü g y v e z e tő i

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény (továbbiakban Tszt.) 60. (3) bekezdésében

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

T/13142. számú. törvényjavaslat. a távhőszolgáltatásról

T/13142. számú. törvényjavaslat. a távhőszolgáltatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/13142. számú törvényjavaslat a távhőszolgáltatásról Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Budapest, 2004. november 2... évi törvény a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2012. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2012. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Kft. Hatálybalépés időpontja: 2012. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Légköbméteres elszámolás esetén)

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Légköbméteres elszámolás esetén) Általános Közszolgáltatási Szerződés (Légköbméteres elszámolás esetén) 1. amely létrejött egyrészről: név: Baja Energetika Korlátolt Felelőségű Társaság cím (székhelye): 6500 Baja, Kodály u. 29/A. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (X. 26.) rendelete. a távhőszolgáltatásról

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (X. 26.) rendelete. a távhőszolgáltatásról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2015. december 1. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (X. 26.) rendelete a távhőszolgáltatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

[a Tszt. 44. (1) bekezdéséhez]

[a Tszt. 44. (1) bekezdéséhez] 1 A Kormány 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balatonfüred város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 58/2006. (VI.26.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 58/2006. (VI.26.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2006. (VI.26.) Ör. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Veszprém város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

15330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 72. szám

15330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 72. szám 15330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 72. szám A Kormány 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló, 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Nyírbátor Város területén történő

Részletesebben

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (3) bekezdésében, valamint

Részletesebben

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések Hatályos: 2012.10.02-2013.04.30. 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzletág ÜZLETSZABÁLYZATA

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzletág ÜZLETSZABÁLYZATA Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzletág ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Bánfi Margit Címzetes Főjegyző Makó Város Önkormányzata Készítette: Nagy Nándor Ügyvezető . TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/5 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT Mosonmagyaróvár, 2009. november 1. Jóváhagyta:... Mosonmagyaróvár Város jegyzője TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 ELŐSZÓ...

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

Egyedi Közszolgáltatási szerződés (Nem háztartási fogyasztóknál történő elszámolás esetén)

Egyedi Közszolgáltatási szerződés (Nem háztartási fogyasztóknál történő elszámolás esetén) Egyedi Közszolgáltatási szerződés (Nem háztartási fogyasztóknál történő elszámolás esetén) 1. Amely létrejött egyrészről: - Baja Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság - cím (székhelye): 6500 Baja,

Részletesebben

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT BUDAPEST, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 5 3. ÁRAK ÉS DÍJAK... 13 4. DÍJMEGÁLLAPÍTÁS... 15

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Hatályos: 2009. X. 1. napjától 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható

Részletesebben

4. (1) Az Ör 32. (2) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés

4. (1) Az Ör 32. (2) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 49/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. 1. melléklet Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása

Részletesebben

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ az 53/2006. (XII.20.), 21/2009. (IX.25.), 8/2010. (III.30.) és a 41/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 54/2007. (XII.20.) rendelete. a távhőszolgáltatásról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 54/2007. (XII.20.) rendelete. a távhőszolgáltatásról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2007. (XII.20.) rendelete a távhőszolgáltatásról Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA 2007. A Győri Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 4 Előszó 4 1. Az üzletszabályzat tárgya, hatálya, hatálybalépése, módosítása

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL (a 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben