álló hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény"

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/ Fax: 52/ Ügyiratszám: IGAZ /2015. Ügyintéző: Sápi Réka Tárgy: helyi természetvédelmi oltalom alatt álló hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokon eljáró természetvédelmi hatóság az DEHUSZ Nonprofit Kft. (4030 Debrecen, Galamb u. 2. sz.) kérelmező részére a Debrecen hrsz.-ú ingatlanon levágott történő fakivágás ügyében hozott természetvédelmi hatósági engedély vonatkozásában hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint: Kifüggesztés napja: március 9. Levétel napja: március 25. Az ügy tárgya: Az ügy iktatási száma: természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás IGAZ /2015. A vélelmezett hatásterület kiterjedése: Debrecen, hrsz.-ú ingatlan. Felhívom a hatásterületen belül érintett ügyfelek/ meghatalmazottjuk figyelmét, hogy az IGAZ /2015. számú döntést a DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Debrecen, Kálvin tér 11. földszinti ügyfélszolgálat 13, 14 ablaknál, valamint a VII./711 szobában ügyintézővel telefonon történt egyeztetést követően személyesen, vagy írásban (illetve a törvényes meghatalmazott képviselője útján) megtekintheti. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. A IGAZ-39228/13/2014. számú döntés ellen fellebbezésnek van helye, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Vezetőjéhez (Debrecen, Piac u. 54.) címzett, de hivatalunk Igazgatási Osztályához (Debrecen, Kálvin tér 11.) benyújtott Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtási határideje: március 24. INDOKOLÁS Fenti kérelmező, a fenti tárgyban eljárást kezdeményezett hatóságomnál, mely eljárásban az IGAZ /2014. számú határozatban foglaltak szerint döntöttem.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 80. (3) bekezdésére tekintettel Hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő és a 15. (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani.. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. Döntésem jogszabályi alapjai a fentieken túl: Hatásköröm és illetékességem alapja: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 22. (1) f) pontja Ket. 21. (1) bekezdése,78. (10) bekezdése. A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ket. 98. (2), (3) bekezdései alapján adtam. Debrecen, március 6. Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából: Petrás Miklós s.k. csoportvezető

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) (52) Ügyiratszám: Igaz /2015. Tárgy: a debreceni hrsz.-ú helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területre vonatkozó Ügyintéző:Sápi Réka ( (52/ ) fakivágás kérelem ügye Mell.: helyszínrajz HATÁROZAT I. A DEHUSZ Nonprofit Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.továbbiakban: engedélyes) a debreceni hrsz-ú helyi jelentőségű természetvédelem alatt álló ingatlanon lévő 31 db kiszáradt fára vonatkozóan benyújtott fakivágás iránti kérelmének részben helyt adok, és mint I. fokon eljáró természetvédelmi hatóság 5 db, a mellékletként csatolt helyszínrajzon megjelölt 14-es sorszám alatt szereplő, 11 cm törzsátmérőjű, erdei fenyő fajú; 16-os sorszám alatt szereplő, 12 cm törzsátmérőjű, erdei fenyő fajú; 22-es sorszám alatt szereplő, 11 cm törzsátmérőjű, nyugati ostorfa fajú; 30-as sorszám alatt szereplő, 8 cm törzsátmérőjű, nyugati ostorfa fajú és a 31-es sorszám alatt szereplő, 6 cm törzsátmérőjű, nyugati ostorfa fajú kiszáradt fák kivágását az alábbi feltételek betartása, betartatása mellett: ENGEDÉLYEZEM Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. Minden olyan tevékenység, amely a védett fajok pusztulását idézi elő, fokozottan védett fajok szaporodását zavarja, hatósági eljárást von maga után. Amennyiben a területen védett fajok találhatók (fészkelő madarak, védett rovarfajok, stb.), ezek áttelepítéséről az illetékes felügyelőség (Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség; 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) engedélyével gondoskodni kell. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

4 A védett területen vadon élő növény- és állatvilágnak minden faja védett, azokat elpusztítani, gyűjteni, szaporodásukban, élettevékenységükben zavarni tilos. A közlekedés a vegetációval nem borított, meglévő közlekedési utakon, aszfaltozott területeken történhet. A környezet- és természet védelme érdekében csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek vonultathatóak fel. A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a helyi védett természeti értékek megóvására, azokat elpusztítani, bennük kárt okozni tilos. A kivágással nem érintett fákat minden olyan hatástól óvni kell, amely bennük kárt okozhat. A kivágott fákat a hrsz.-ú ingatlanról haladéktalanul el kell szállítani. A fakivágási munkálatokat április 1-ig be kell fejezni. II. KÖTELELZEM engedélyest, hogy a hrsz.-ú területen 5 db őshonos fásszárút (kocsányos tölgyet -Qercus rubur) telepítsen. A telepítést december 31-ig kell elvégezni. A faegyedek telepítését a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya szakmai felügyelete alatt kell elvégezni. A telepítés során ügyelni kell arra, hogy az telepített fa a fajtájának megfelelően tudjon növekedni. A műszaki átadást-átvételt követő utógondozási időszakban 2 évig gondoskodni szükséges a beültetett fák rendszeres növényvédelméről, öntözéséről. A telepítést hatóságomnak köteles bejelenteni, amit ellenőrizni fogok. III. A mellékletben megjelölt további 26 db fára vonatkozó kivágás engedélyezése iránti kérelmet ELUTASÍTOM. A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy - az e határozatban foglalt feltételek megsértése, maradéktalan be nem tartása, nem megfelelő minőségű teljesítése esetén, eljárási bírság szabható ki, melynek legkisebb összege esetenként 5.000,-Ft legmagasabb összege természetes személy esetén ,- Ft, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig ,- Ft. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható ismételten kiszabható.

5 - az eljárási bírság megfizetése nem mentesíti a szabályok megsértőjét az egyéb jogkövetkezmények alól. - a hatályos jogszabályok és a jelen határozatban foglaltak be nem tartása természetvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, a természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, szabálysértési, kártérítési felelősség alól. Ezen I. fokú hatósági engedély nem mentesít más, általános és eseti hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzési kötelezettsége alól. Elrendelem határozatom hirdetményi úton történő közzétételét a DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.debrecen.hu) történő megjelentetéssel. E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz (Debrecen, Piac u. 54.) címzett, de hivatalunk Igazgatási Osztályához (Debrecen, Kálvin tér 11.) benyújtott Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárási illeték elektronikus úton nem terjeszthető elő, illetve nem fizethető meg. INDOKOLÁS A DEHUSZ Nonprofit Kft. (továbbiakban: kérelmező) február 10-én kérelmet nyújtott be a Debreceni Parkerdő területén található teljesen kiszáradt, kb 45 db fa eltávolításának, kivágásának engedélyezése iránt. A február 11-én kelt végzésben hiánypótlásra szólítottam fel kérelmezőt, melyben a kivágni kívánt fák pontos darabszámának, fajtájának, méretének pontos megjelölésére, a fakivágással érintett ingatlan helyrajzi számának megjelölésére szólítottam fel, illetve kértem nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fakivágással érintett ingatlanon más tevékenységet kíváne folytatni. A hiánypótlási eljárás során a kivágandó fák megjelölésre, a március 5-én a Városüzemeltetési Osztály és az Igazgatási Osztály munkatársai által beazonosításra, és a mellékletként csatolt helyszínrajzon sorszámozva rögzítésre kerültek. A helyszíni szemlét követően a kérelmező képviselője Rácz Norbert nyilatkozta, hogy csak a 10 cm körüli törzsátmérőjű fákat tudják kivágni úgy, hogy ne károsítsanak mást, mivel nem rendelkeznek olyan megfelelő szakemberrel és felszereléssel amellyel a nagyobb törzsátmérőjű és magasságú fák kivágását, felülről vágva biztonságosan meg tudnák oldani. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben jelezett 5 db fa kivágását engedélyeztem, és előírtam a kivágás során betartandó feltételeket és határidőt. A további 26 db fa kivágás iránti kérelmét elutasítottam, tekintettel arra, hogy az eljárás során megállapításra került, hogy a kérelmező nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel és eszközzel ahhoz, hogy a munkálatokat szakszerűen, a területen lévő növényzet károsodása nélkülel el tudja végezni.

6 Az engedélyezés során figyelembe vettem a Terepszemle Stúdió Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület eljárás során becsatolt nyilatkozatát is a fakivágás során betartandó előírásoknál. A feltételek előírásánál figyelembe vettem továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (továbbiakban: Igazgatóság) és a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ugyan ezen ingatlanon folytatott tevékenységek során tett korábbi állásfogalalásaiban foglaltakat is. A területen történő munkavégzés befejezésének határidejét - figyelemmel arra, hogy a munkálatok elvégzésére elegendő idő álljon rendelkezésre,valamint arra, hogy az itt előforduló védett fajok (elsősorban madárfajok) számára a munkavégzés ne okozzon jelentős zavarást - az Igazgatóság - mint a védett élő szervezetek természetvédelmi kezelője - által meghatározott időpontban április 1.- állapítottam meg. Határozatom jogszabályi alapjai: A fellebbezésről való tájékoztatásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. (1) bekezdése, valamint (4)-(5) bekezdései, 99. (1) bekezdése, és 102. (1)-(2) bekezdésein alapul: 98. (1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. (4) Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. (5) A másodfokú döntést hozó hatóság által hozott első fokú végzésekkel szembeni fellebbezésre a (2)-(4) bekezdést kell alkalmazni. 99. (1) A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. ; 102. (1) A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. (2) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló évi XCIII. törvény XIII. mellékletében foglaltak alapján adtam tájékoztatást: 1. Az alapeljárás illetéke Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint. 2. A fellebbezés illetéke a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese;

7 A határozat hirdetményi úton történő közzétételét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. (3) bekezdése alapján rendeltem el. Ket. 80. (3): Hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő ügyfelek és a 15. (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/D. alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elő. Ilyen esetben a hirdetmény tartalmazza: a) a kifüggesztés napját, b) az eljáró hatóság megnevezését, c) az ügy számát és tárgyát, d) a kérelmező ügyfél nevét (megnevezését), e) az ügy jellegétől függő hatásterületet, f) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető, valamint g) a jogorvoslat lehetőségéről és benyújtásának határidejéről való tájékoztatást. Hatásköröm és illetékességem jogszabályi alapja: A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 38. (1) bekezdés e) pontja: 38. (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdés f) pontja: 22. (1) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: jegyző) jár el a Tvt. f) 38. (1) és (3) bekezdésében, Illetékességem a Ket. 21. (1) b)-c) pontján alapul: Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a hatóság az illetékes, amelynek területén b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, c) az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják... Debrecen, március 06. Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából: Dr. Gulyás Tünde igazgatási osztályvezető

8 Erről értesül: DEHUSZ Nonprofit Kft. Kft Debrecen, Galamb u. 2. Terepszemle Stúdió Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület 4034 Debrecen, Kiss J. u. 41. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4024 Debrecen, Sumen u. 2. DMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály helyben DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály helyben Hunbiol Klub Dráva Szövetség Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Reflex Környezetvédő Egyesület Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület - Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja Hirdetmény 2 pld. Irattár

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja A Békésszentandrás Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról Békésszentandrási Nagyközség

Részletesebben

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nem üzleti célú szabadidős szálláshely Ügyleírás: Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Kulcsszavas keresés a dokumentumban! Kattintson annak az eljárásfajtának a nevére, amivel kapcsolatban információra lenne szüksége. Kattintás után a kívánt

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben