Dormánd Tivadar rendôrezredes az ORFK képviselôje a kollégák üdvözlése után hangsúlyozta,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dormánd Tivadar rendôrezredes az ORFK képviselôje a kollégák üdvözlése után hangsúlyozta,"

Átírás

1 GYÚJTÓPONT konferencia MBVE XI. Kon fe ren cia Galyatetô Ebben az évben is megrendezte a már hagyománnyá vált konferenciáját a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete (MBVE). Fialka György, az MBVE elnöke a konferencia megnyitója alkalmával elmondta, hogy az egyesület szakmai fejlôdése 1996-os megalakulását követôen folyamatos és az MBVE a hazai vagyonvédelmi szakma iránymutató szervezetévé vált. Az egyesület egyik fontos feladata, hogy a magánbiztonság tudásszintje folyamatosan fejlôdjön, és e célból rendezik meg konferenciájukat minden évben. Dormánd Tivadar rendôrezredes az ORFK képviselôje a kollégák üdvözlése után hangsúlyozta, hogy a magánbiztonsági és közbiztonsági szakembereknek együtt kell mûködni. Szónoki kérdéssel kezdte elôadását, melyben feltette a kérdést, hogy mi is a biztonság. A válasz sem maradt el. A biztonság egy érzet, a biztonság az (köznapi és nem tudományos értelemben) amikor nem félünk, nem féltjük a családunkat, a vagyonunkat, amikor jó a biztonsági közérzetünk. Az elôadó szerint Magyarország biztonsági szintje jó, amit a kutatások és a statisztika adatok is alátámasztanak. Magyarországon csökken a bûnözés száma, 1998-ban 100 ezer lakosra vetítve 6000 bûn cselekmény, 2009-ben 3928 volt. Összehasonlítva Néhány európai országgal Ausztriában 2009-ben 7175, Né met országban 7635 bûncselekmény valósult meg 100 ezer fôre vetítve. Tehát a rend ôr ezredes úgy látja, Magyarország közbiztonsága Európában a középmezônyben van. Ezek után az elôadó beszélt néhány magyarországi 2009-es bûncselekmény adatairól. A személy elleni bûncse lekmények száma ezer, és csökkent az emberölés és az emberölési kísérletek száma. A közlekedési bûncselekmények száma , a közrend elleni bûn cse lekményszám 69 ezer, az okirati bûncselek mények száma ezer körül alakult. A vagyon elleni bûnelkövetés a teljes bûn cselek ményszám 75%-ról (éveken át ez az arány volt) 65%-ra csökkent és a betöréses lopás mintegy körül volt. A gazdaságilag fejlettebb térségekben a vagyon elleni bûncselekmények száma magasabb, mint az ország keleti területén. Budapest és Pest megyére koncentrálódik az összes bûncselekmények 25 26%-a. Település tí puson ként elkövetett bûn cse lekmények arányai: a megyei jogú városok 25%, városok ahol rend ôrkapitányság van 18%, rendôrkapitányság nélküli települések 8 9,2%. A magyarországi bûnözés városcentrikus, a köz ségekben a bûncselekmény-elkövetés 20%. A közbiztonság szavatolására nem lehet a rend-

2 konferencia GYÚJTÓPONT ôrséget kötelezni, mivel a közbiztonság össztársadalmi termék és azért a teljes társadalomnak tenni kell. A közbiztonság területén jelentôs szerepe van az önkormányzatok szerepvállalásának, amit támogatni és erôsíteni kell. A polgári magánvédelemben a magánbiztonság a civiljogból vezethetô le. Az egyénnek kötelessége és joga védekezni és a tulajdonosnak joga van arra, hogy kit bíz meg a védelem ellátásával. A közbiztonság állami szerveivel, mint például a rendôrség, a civil biztonság résztvevôi részérôl a kapcsolat és a kooperáció önkéntességen alapul. A kooperáció fontos a rendôrség számára és számos megállapodást kötött a közbiztonság érdekében. Elôadása végén az elôadó kiemelte, hogy szakítani kell azzal a kényelmesnek tûnô állásponttal, hogy a rendôrség az egyedüli letéteményese a biztonságnak. A munkamegosztás fontos a rendôrség és a civilbiztonsági szakma résztvevôi között és az államnak meg kell a feltételeket teremtenie, hogy a feladatokat meg lehessen osztani. Dr. Kondorosi Ferenc, a A magánbiztonság: Üzlet vagy alkotmányos érték? címû elôadásával a jog területére vitte a hallgatóságot. Elô adá sában elmondta, hogy a jog világában a magánbiztonság alkotmányos érték, amit körültekintôen védeni kell. Európai Uniós csatlakozásunk elôtti prognózisok a magyarországi bûnözés magas számú emelkedését jósolták, ami szerencsére nem vált be. A világjárványok, a fenntartható fejlôdés, a civilizációs ellentétek és még számos gond nehezíti a jelenlegi biztonsági kérdéseket, melyek a Föld, Európa és Magyarország jelen biztonsági helyzetének hangsúlyos meghatározói. Sajnos Magyarországon megjelent az utcai erôszak, a szervezett- és gyermekbûnözés. Évente tizennégy év alatti követ el bûncselekményt. A gyermekbûnözés igen komoly feladatot jelent és az elôadó néhány megoldást vázolt e kérdéskörre. Úgy látja, hogy korszerû büntetôkönyvet kell létrehozni, meg kell oldani a büntetés kérdéskörét, hatásosabb büntetôpolitikára lenne szükség, melyben meg kell határozni, mit szeretne a szakma a büntetôpolitikától. A jogegységi döntéseket egyesíteni kell, a jogi, bírósági kérdéskörrel foglalkozni kell. El kellene jutni az idôszerû büntetésig elképesztôen sok az ügyek száma a bíróságokon. Az elôadó úgy látja, hogy a szervezett bûnözés területén egyre jobb a biztonsági szakma fellépése, sajnos a korrupció esetében a helyzet nem jó, mivel a közbeszerzések területén teljes a liberalizáltság, ami több esetben is viszszaélést eredményezett. A büntetôpolitikában fôleg taktikai megoldások születtek, elmaradt az átfogó, komoly reform. Az elôadó szerint vissza kell állítani a hagyományos Belügy minisz tériumot meg kell erôsíteni a rendôrséget, szükség van az alkotmány átgondolására, új stratégiát kell évre kialakítani a közbiztonság területére, és ki kell dolgozni a biztonsági partnerség rendszerét. Német Ferenc, az SZVMSZK fôtitkára a Kamara átalakulása, tisztességtelen cégek kiszorítása címû elôadásával folytatódott a konferencia. A elôadást a fôtitkár a nagyvilág világgazdasági folyamataival és Európa áldozatává vált a gazdasági átrendezôdés témában kezdte. A migráció, a terrorizmus, a változó kihívások, a gazdasági pólusok eltolódnak keletre, belátható idôn belül csökken az USA szerepe és még sok más kihívásra, folyamatosan kell felkészülnie a biztonsági menedzsmentnek. A gazdasági válság, a társadalmi, a szociális konfliktusok, a romló közbiztonság miatt növekvô igény fog jelentkezni a biztonsági szolgáltatásokra. Az új cégek megjelenésekor, telepítésekor a biztonsági vezetônek figyelemmel kell lennie a helyi közbiztonsági állapotokra, szokásokra. Feltét lenül fontos az ágazat megerôsítése, mivel a rendôrség nem tudja a biztonsági kérdéseket egyedül megoldani. A civil biztonsági szakmát mind gazdasági, mind politikai területen meg kell erôsíteni. Politikai területen a törvényi védelemnél, több jogosítvány az ágazat megerôsítésére, konkretizált feladatmegosztásra a rendôrséggel, gazdasági területen a hazai vállalkozások meg erôsítésére, pozícionálására lenne szükség a versenytörvény és az EU normák betartásával. Az elôadó elmondta, a Kamara feladatai között elsôdleges az állampolgárok, a köztulajdon hatékony védelme és a szakmai normák meghatározása. A kamara szervezeti feltételei területén a fôtitkár beszélt a szakmai kamarai tagság feltételeirôl szakmai és etikai szempontjairól mind a belépési, mind a bennmaradási viszonylatban. Kiemelten beszélt az ágazatban megtalálható fe ketemunkáról, visszaszorításának igényérôl, lehetôségeirôl és megoldásairól. Nemzetközi kitekintésben elmondta, hogy szükség van EU-n belül a tagországokon átívelô közös gondolkodásra a biztonsági szolgáltatások területén, valamint az EU-n kívüli tevékenységet is közösen szabályozni kellene. Várhatóan nemsokára eldôl, hogy lesz-e közös fellépés a civil biztonsági szolgáltatások területén az EU-ban ( ). Hazai vizekre visszatérve zárta elôadását a fôtitkár, elmondta hogy létrehozták a Szakmai Kamarák Szövetségét, nagyobb erôvel, közös platformon tudják a jövôben képviselni a szakmai területeket. Zólyomi Zsolt, a MOL-Csoport biztonsági igazgatója Olajkutak, mint kritikus infrastuktúra és Harc az olajért címmel tartott elôadást. Az elôadás elsô fe lében beszélt a MOL vállalatcsoport biztonsági rendszerérôl, a második felében a MOL pakisztáni, iraki, kurdisztáni mûködési területeirôl. Ezeken a területeken szénhidrogén-kutatás és -termelés a fô tevékenysége a MOL-nak kezdte elôadását Zólyomi Zsolt. Észak- Nyugat Pakisztán területén gázkitermelés a manzalai mezôbôl 2005, a makori mezôbôl 2006 óta folyik és mindkettô a Tal blokkban található. A MOL-csoport megítélése az országban elismert és tisztelt. A társaság komoly volumenû vám, adó, bányajáradék, termelési bónusz, valamint képzési-, szociális járulékok befizetôje az államkasszának, és koncessziós kötelezettsége a körzetben lakók alkalmazása. A MOL tevékenységi területén komoly biztonsági kihívás a terror elleni küzdelem, a robbantások, az öngyilkos merényletek, az etnikai-, vallási villongások. A kormány nem tudja szavatolni a hatékony védelmet és nagy az információ-hiány a várható veszélyekrôl, fenyegetésekrôl. Ugyanakkor a külföldi cégek által végzett kockázatelemzések túloznak, és a meghatározott helyi területekre nem pontosak. Irak, Kurdisztán területén a kitermelés is MBVE XI. KONFERENCIA DETEKTOR Plusz 2010/

3 GYÚJTÓPONT konferencia számos biztonsági kockázattal jár folytatta az elôadó. Kurdisztán 1970-ben kapott autonómiát és a Szövetséges erôk 1991-es Sivatagi vihar hadmûveletéig Saddam Husszein Baath kormányának felügyelete alá tartozott. Irak elnöke jelenleg a PUK kurd párt vezetôje, Jalal Talabani, Kur disztán elnöke, a PDK vezetôje, Massoud Barzani. Az USA és Irak közötti katonai egyez mény értelmében 2011 decembe rében az amerikai haderôk kivonulnak Irak ból. A területen megtalálható számos ellentét, vallási nézetekbôl eredô gondok, mint a keresztény és muzulmánok közötti ellentét, a fennálló síita-szunnita konfliktus Irán és túlnyomórészt a síita Irak között, a kurd térség bajai Iránnal, Törökországgal és Szí riával. Az iraki és kurdisztáni belpolitikai gon dok fô alkotó eleme, hogy a Kurd kormány által a nemzetközi vállalatokkal kötött kurdisztáni olajszerzôdések az iraki kormány szerint nem törvényesek; az iraki alkotmány ellenére a korábban elszakított kurd területek visszacsatolása nem történt meg; territoriális kérdések Mosulban; erôszakos cselekmények a keresztények és yazidis-ek (ôsi vallás, amiben keverednek a nesztoriánus keresztény, zsidó és iszlám elemek, de az iszlám dominanciája jellemzô) ellen a mosuli térségben. Nagy a fenyegetettség az Akre-Bijell Blokkban, a MOL fúrási területén, közvetlen támadások veszélye is fennállhat. Érezhetô még egy kis bizalmatlanság a helyi lakosság a kurdisztáni helyi kormányzás és nemzetközi partnerei (olaj vállalatok) között, de ez egyre inkább megszûnôben van. Természetesen a MOL rendelkezik e területekre kialakított biztonsági tervvel, melyhez képzett biztonsági személyzet tartozik és mindent megtesznek, hogy a MOL-csoport tevékenysége biztonságos legyen. A Tifon Europe Kft. idén debütált az ezévi 11. alkalommal megrendezésre került Magyar Biztonsági Vezetôk Egyesületének konferenciáján. A háromnapos rendezvény nyitó napján workshop keretében Wieszt Árpád a cég ügyvezetôje és Vôneki Róbert a cég egyik tulajdonosa ismertette a titkosított mobil kommunikációs szoftver gyakorlati alkalmazását. A korábbi megszokott érdeklôdést felülmúlva szinte megtelt a terem a szakma jeles képviselôivel. Az érdeklôdôk kézbe vehették, kipróbálhatták az alkalmazást, sôt aki akarta rögvest egy próbaverziót is kapott a telefonkészülékére. A bemutatón elhangzott milyen készülékek alkalmasak a futtatásra, illetve a felhasználó milyen egyszerûen alakíthat ki biztonságos beszélgetésre alkalmas hívást. Mint kiderült, a piacon egyre több vállalat igényli a korábbi mobil szolgáltatási biztonságtól magasabb védettséget üzleti információik védelmére. A kérdések záporában rengeteg szakmai mélységû felvetés került megválaszolásra. Közel kétórás gyakorlati bemutató megalapozta a második nap prezentációjának érdeklôdési bázisát. Radnai Tamás a cég másik tulajdonosa másnap egy bôvebb termékbemutatót tartott, amelyen a mû ködés egyszerûsített modelljében a titkosítás kulcs megosztását is bemutatta. A rendezvény elôtt Radnai Tamás elmondta, hogy érdekes helyzetet teremt, hogy a prezentációt megelôzi a work shop, ahol már a termék hátterének ismerete fontos lenne. Talán éppen ennek köszönhe tô en, akkora érdeklôdés indukálódótt a második napra, hogy a prezentációt teltházas érdek lôdés kísérte. A termékpaletta mobil és vonalas készülékekre kifejlesztett biztonságos környezetbe helyezett kommunikáció. Az ezt lehetôvé tevô protokoll egy brit cég fejlesztése, mely egyedülálló minôségben piacvezetô megoldást nyújt. A legnagyobb érdeklôdés a mobilkommunikáció irányában mutatkozott az elmúlt idôben. A megoldás néhány éve elérhetô a piacon, de iránta csak a közelmúltban növekedett meg oly nagy mértékben a kereslet. Ez talán az utóbbi idôben médiából is ismertté vált mobilkommunikációs csatornák sérülékenységének, gyengeségének, elavultságának tudható be. Ezt többen, a szakmában mélyebb tudást szerzett szakértôk, biztonsági vezetôk, felismerték, és erôsen dolgoznak az adatvédelem ezirányú biztosításán is. Az alkalmazás szoftverként jut el a vevôhöz, standard intelligens telefonokra, egy önmagát installáló sms formájában. Az installálás egyszerû, varázsló vezet végig útmutatóval. Az azonosítás a készülékkel (IMEI szám alapján) történik, nem függ a SIM kártyától. Tehát telefonszámot bármikor cserélhet.

4 konferencia GYÚJTÓPONT A Cellcrypt Mobil egy könnyen használható újgenerációs szoftver, amely hagyományos mobiltelefon készülékeken fut, és adatátviteli csatornákat használ. Példa nélkül állóan kiváló hangminôséget, alacsony késleltetést, valamint globális lefedettséget nyújt a nemzetközi elérhetôség érdekében, és mindezt biztonságosan. Cellcrypt egy magánkézben lévô üzleti vállalkozás londoni központtal, valamint az Amerikai Egye sült Államokban és a Közel-Keleten található irodákkal. A fejlesztés alapja egy platfom EMCP (Encrypted Mobile Content Protocol) kódolt mobil tartalom adatátvitel. Amely több napjainkban elfogadott és minôsített kódolási algoritmust ágyaz egymásba (RSA2048 & DH2048, AES256, RC256, SHA512, MD5). Ennek eredményeként az alacsony sáv szé lességû hálózatokon is minimális hang késleltetéssel és elsô osztályú hangminôséggel folyatathat beszélgetést, gyakran tisztábban, mint a hagyományos hívásoknál. Akk re ditációja az amerikai kormány által Titkosítási Modu lok ra elôírt FIPS szabvány négyes, legmagasabb szintje. Maga a kódolás kizárólag a készüléken történik, hogy ezáltal biztosítsuk a végponttól vég pontig terjedô biztonságot, Az adatközlés interneten folyik. Minden hálózaton lehetséges: 2G, 3G, 3,5G, Wi-Fi. Wi-Fi környezetben teljesen ingyenes a kommunikáció. Külföldi, roaming használat esetén szintén ingyenes a kommunikáció. Lon don ban az anyacégnél ( egy Cellcrypt Központi Switch Ser ver összekapcsolja a rendszerben lévô Cellcrypt Mobile alkalmazásokat és irányítja a hívásokat. Kérésére egyéni szervert is tud a Tifo ne Europe Kft. telepíteni a megrendelô által meghatározott alkalmas helyszínre. Így teljesen független sziget üzemmódban mû ködtetheti a felhasználó a saját rendszerét, a hozzá rendelt saját felhasználókkal. A beszélgetés titkosításához mindkét beszélgetést folytató félnek rendelkeznie kell a szoftverrel. Nem szükséges lecserélni készüléket, hogy biztonságos beszélgetést folytasson két fél a telefonján, amennyiben támogatott készülékek, bizonyos Nokia E vagy N típusú telefonjainak egyikével, vagy Black Berry készülékkel rendelkezik. Csupán a szoftvert kell telepíteni a készülékre, és máris több mint 200 országban használhatja minden gond nélkül. Készülékre 1, 3, vagy 5 évre szóló licencet vásárolhat a felhasználó, ezáltal a szoftver az említett idôtartamig korlátlanul, percdíj nélkül használható, függetlenül a készülék meghibásodásától vagy elvesztésétôl. Ez esetben új készülékére fogja megkapni a szoftvert, régi készülékérôl letiltja a Tifon Europe Kft. A hívás indítása és a telefonszámok kezelése olyan egyszerû, mint bármely normál telefonnál. Ki használja a biztonságos mobil hanghívás megoldásokat? Azok az emberek, akik biztonsági/anyagi okokból nem engedhetik meg maguknak, hogy hozzáférhetôvé tegyék az információt, és azok, akik nem bíznak a hagyományos mobilhálózatok biztonságában. Néhány szervezet: Kormány & hadsereg, VIP üzleti vezetôk, Külföldi munkaerô nemzetközi üzleti szervezetekben, Olaj- és gázipar & bányászat, Pénzügy, Jogi szereplôk, Gyógy szeripar (vagy más nagy értékû IP szervezetek), Civil szervezetek / segélyszervezetek Pataki István, az Innocell Kft. képviseletében, egy az ûr hajózás világából érkezô technológiát mutatott be. A hidrogén technológia kapcsolódási pontja a biztonságtechnikához az a hidrogénnel mûködô üzemanyagcella, melyhez nincs villamosenergia-forrásra szükség és így villamosenergia-kimaradás esetén át tudja venni az energiaforrás szerepét, míg az áramkimaradás okát megszüntetik és így biztonságosan tudnak mûködni a biztonsági rendszerek. Bittó Ferenc, a Bittó Kft. ügyvezetô igazgatója, a Kri ti kus infrastruktúrák védelme élôerôvel címû elôadásában beszélt a mul ti na cionális cégek térnyerésérôl Ma gyaror szágon és, hogy a nagy cégek átvészelik a gazdasági visszaeséssel járó nehézségeket. Felhívta a figyelmet a vagyonvédelmi oktatás hibáira, szerinte ki kell lépni a hagyományosnak mondott vagyonôri oktatás kereteibôl. Sajnos jelenleg a munkáltató nem tud mit kezdeni a vagyonôri vizsgát tett vagyonôrök tudásával, a munkáltatónak újra kell oktatnia a vagyonôrt, hogy használható tudása legyen. A mai oktatási rendszerben nincs gyakorlati képzés, ezért fontos a gyakorlati képzés beemelése az oktatásba, és jó lenne, ha érettségizetteket is be lehetne vonni vagyonôri képzésbe. Fontosnak látja, hogy a vagyonôr társadalmi megítélése jobb legyen, ezért be kell mutatni a vagyonôrök sikereit a nagyközönségnek. Nagy anyagi megtakarítási lehetôséget lát a vagyonôri ruházat egységesítésében, amely formaruhán lehetne jelölni a vagyonôr végzettségét és rendfokozatát. A pályáztatási rendszer hibáival kapcsolatban kiemelte, sajnos sokszor csak az ár fontos a pályáztatónak, padig a megrendelô tudhatja, hogy az alacsony vállalási díj nem lehet elegendô a minôségi munka elvégzéséhez. A minimális vállalási ár minden adóval felszámítva az elôadó szerint Ft-körül van. Jó lenne, fejezte be elôadását Bittó Ferenc, ha a megrendelô a minôség, a cég életútja, a tôkeerô és a dolgozók munkája alapján választana vagyonvédelmi céget. Ôry Csaba, a Szenzor cég képviselôje be mutatta a Tiszta lap Önkéntes és Hiteles Munkaügyi Azonosító Rendszer informatikai fejlesztésüket, mely az egyéni munkavállaló elôélete és minôsítése bemutatására alkalmas. Filkorn József a Seawing Kft. mûszaki igazgatója a Belép tetô rendszerek üzemeltetése a gyakorlatban címû elôadásában elmondta, hogy a Seawing Kft. a hazai piac legnagyobb beléptetôrendszer gyártója, rálátása van több száz általuk telepített, illetve partnereik által üzembe helyezett beléptetô rendszerre, melyek üzemeltetéséhez mûszaki segítséget adnak. Az így szerzett tapasztalatok késztették arra, hogy a címben szereplô témát válassza. Az elôadás teljes anyaga lapunk Szakértô rovatában, az oldalakon olvasható. Bata Miklós, az Aspectis ügyvezetô igazgatója a Hálózati hôkamerák alkalmazása az objektumvédelemben címû elôadásában elmondta, hogy a hôkamerák felismerik az infravörös sugárzást (IR) az MBVE XI. KONFERENCIA DETEKTOR Plusz 2010/

5 GYÚJTÓPONT konferencia emberi szem számára láthatatlan tartományban. A látható fény hullámhossza 0,4 0,7 μm között van. Ez, az az érték, amit az emberi szem képes felismerni, illetve amit a normál, nem éjjel/nappali kamerák képesek megjeleníteni. A fény, e spektrumának megjelenítéséhez fényforrásra van szükség, ami lehet a nap, vagy egy normál lámpa is. Az infravörös tartomány közelében a fény hullámhossza 0,7 1,5 μm, ami már kívül esik azon a sávon, amit az emberi szem érzékelhet. Azonban a legtöbb kamera képes ezt felismerni és megjeleníteni. Az éjjel/nappali tulajdonsággal rendelkezôk IR szûrôje kiszûri az infra fényt, így elôzve meg az esetleges képben keletkezô zajokat. Amikor a kamera éjjeli módba kapcsol, akkor az IR szûrô is bekapcsol. Mikor már az emberi szem nem látja a fényeket, akkor a kamera fekete/fehér képet mutat. Ennek az infratartománynak a közelében is szükséges egy fényforrás, ami lehet akár holdfény, egy normál utcai lámpa, vagy egy infravetô. A hôsugárzás hullámhossza μm-es tartományban helyezkedik el. Ezt a sugárzást minden olyan tárgynál megfigyelhetjük, ami nulla Kelvin fok felett van (azaz 273,15 C fok, vagy 459,67 Fah renheit). (Megállapít hat juk tehát, hogy még a jégnek is van hôkibocsátása.) Mindezekbôl következik, hogy sokkal jobb, kiértékelhetôbb képet kaphatunk a különbözô hôterületek megjelenítésével. Ez az, amit egy hôkamera kínál felhasználói számára. Speciális szenzorral és optikával van ellátva, hogy képes legyen az IR és hôtartományban is látni. A lencsét germániumból készítették, melyet 1886 Clemens Winkler fedezett fel a 19. század folyamán. Összegezve ezt a kamerát, nem egy normál eljárással készült lencsével szerelték fel. Éppen ezért ügyelni kell arra, hogy nem lehet hagyományos kameraházba belerakni! A hatásos megfigyelés egy igen összetett fogalom. Gondoljunk csak bele folytatta az elôadó, hogy mennyi tényezô befolyásolhatja egy objektum, ember vagy incidens felismerését. Egy hagyományos kamerával ez a feladat igencsak nagy feladat, hiszen gondoljunk csak bele, hogy mi mindennel szemben kell megfelelnie egy kamerának. Mit tehetünk, miután teljesen besötétedett, esetleg füst vagy köd szállt le, esetleg amikor bokrokkal tarkított a zóna? kérdezte az elôadó. A hôkamera segítségével gyorsan és minden kétséget kizárva detektálhatunk bármilyen incidenst a kamera látómezôjében, szélsôséges idôjárási körülmények között is tökéletesen helyt áll. Nincs olyan hely, ahol bárki is elrejtôzhet! Ez a kamera lehet a megoldás abban az esetben is, ha a már meglévô rendszer hatékonyságát szeretné növelni. Amit egy normál éjjel/nappali kamera nyújthat számunkra mint az már fentebb kiderült, semmiféleképpen sem mondható tökéletesnek, hiszen mindig lehetnek és lesznek is olyan környezeti hatások, amikor a hagyományos kamerák nem jelentenek megoldást. A hôkamera elônyei, hogy objektum, gép jármû, ember vagy bûncselekmény felderítése lehetséges akár teljes sötétségben. Lehetetlen árnyékba, vagy komplex háttér mögé elbújni. Nincs szükség semmilyen megvilágításra, lehet akár füst, pára, vagy por. Nem lehet szabotálni a kamera képi megjelenítését erôs fénynyel, lézersugárral. A költséghatékony telepítés érdekében, kültéri azonnali felszerelésre alkalmas verzióban is rendelhetô, megfizethetô alkotóeleme lehet sok megfigyelô rendszernek. Sávszélesség és tárhelyigénye minimális, köszönhetôen a Motion JPEG és H.264- es technológiának és a beépített SD/SDHC kártyahelynek. A hôkamerák kiválóan alkalmasak képanalízisre, hiszen hagyományos társaikkal szemben jóval immunisabbak a környezeti változások képet befolyásoló tényezôire, mint például az árnyék és fényviszonyokra. Tápellátása történhet PoE-n keresztül, ezáltal nincs szükség külön kábelezésre, és csökkenthetô a telepítés költsége. Bárki által hozzáférhetô, nyílt interfésszel rendelkezik (VAPIX ), mellyel lehetôség van a hálózati videotermékek gyártói közötti együtt mûködésre. Az Axis hálózati hôkamerái kiegészítik a professzionális megfigyelô rendszereket azáltal, hogy képesek teljes sötétben is látni. A hálózati hôkamerát használhatjuk ember által felügyelt, vagy automatikus megfigyelôrendszer esetén is. Mindkét esetben a mozgó ember, vagy jármû egy eseményként fog mûködni, amire a rendszer választ ad, ez lehet egy lámpa felkapcsolása, egy PTZ kamera mozgatása a megfigyelt területre, a felvétel elindítása, vagy egy riasztás a járôrség számára. A hôkamera optimális bevethetô hatótávolsága 200 m. A hôkamerákkal egy láthatatlan hôkerítést alakíthatunk ki, a diszkrét megfigyelés érdekében. Ez egy költ séghatékonyabb megoldás más védelmi rendszerekkel szemben, mint például az elektromos kerítés, vagy a rádiófrekvenciás behatolásvédelem, vagy hagyományos biztonsági kamerák reflektorfénnyel kiegészítve. Ez az alkalmazás tökéletes börtönök, erômûvek, közmû, kikötôk stb. védelmére.

6 konferencia GYÚJTÓPONT A hálózati hôkamerák hatékonyan védenek területeket, amivel csökkenthetô a vandalizmus, vagy az éjszakai betörések esélye. A téves riasztások száma csökkenthetô, ami pedig költségmegtakarítást eredményez. Tipikus alkalmazási területek a parkolók, iskolák és kollégiumok, a kiemelt biztonságú helyek és a rakodóterületek védelme. A hôkamerák a nap minden percében képesek növelni meglévô rendszerünk felismerési és felderítési hatékonyságát, mivel ezek a kamerák képanalízisre is használhatók, ezért intelligens videoalkalmazásokban elsôvonalú védelmi eszköz. Hagyo mányos kamerákkal kiegészítve csökkenthetô a hamis riasztások száma és biztosítható a rögzített anyag hatékonyabb elemzése. Alkalmazási területek a bejáratok, ellenôrzôpontok, épületvédelem. Hôkamerák segítségével megnövelhetjük épületünk belsô biztonságát azzal, hogy záróra után megbizonyosodhatunk az épület kiürülésérôl, ezzel megakadályozhatjuk például az esetleges vandalizmust, vagy bör tönlázadást. Alkalmazható területek az üzletek, börtönök, bevásárlóközpontok. A potenciálisan veszélyes kültéri környezetben a hálózati hôkamerák javíthatják a biztonságot, segítségével megelôzhetô a vandalizmus, bûncselekmények vagy balesetek. Alkal ma zásuk ajánlott alagutak, vasúti átjárók és peronok, hidak, keresztezôdések védelmére. Az AXIS Q1910 beltéri hôkamera, míg az IP66 tanúsítvánnyal rendelkezô AXIS Q1910-E hálózati hôkamerát kültéri használatra tervezték. Az Axis Q1910 és Q1910-E két olyan hálózati kamera, mely tökéletesen kiegészíti az olyan hálózati videorendszereket, ahol a területet állandó felügyeletére van szükség a nap 24 órájában, a hét minden napján. A hôérzékelés mellett mindkét modell jellemzôje a 160x128 pixeles felbontás, a 8,33 kép/másodperc és a 17 -os látószög. Ezek a kamerák ezen kívül is egyedülállóak a piacon, hiszen olyan hálózati videomegfigyelési funkciókkal rendelkeznek, mint a H.264 tömörítési formátum, a Motion JPEG formátum, a hangfelvétel, a helyi tárolás lehetôsége, vagy a PoE szabvány. Az Axis Q1910/-E ezen kívül aktív riasztási, mozgásérzékelési funkcióval is rendelkezik. AXIS Q1910/- E hálózati hôkamerákat az AXIS Camera Station szoftver mellett az iparág legnagyobb szoftveralkalmazás bázisa támogatja az Axis Application Development Partner programon keresztül, többek között a magyar fejlesztésû NETAVIS is, támogatják az ONVIF szabványokat, és lehetôvé teszik a hálózati videó termékek gyártói közötti együtt mû ködést. A kamerák már kaphatók az As pec tis Kft.-nél zárta elôadását a cég vezetôje. A multi-megapixeles kamerák és a centralizált videomenedzsment címû elôadásban Dr. Besenyei Péter az STP Kft. ügyvezetôje ismertette a 10 megapixeles ka merákkal kapcsolatban felmerülô problémákat és azok megoldásait. Elôadásában kitért arra, hogy a multi-me gapixeles kamerák árai drasztikusan csökkentek és rendszerszinten ütôképes alternatívái tudnak lenni az analóg megoldásoknak. Léteznek olyan tömörítô eljárások amelyek elfogadható teljesítmény és költségszint mellett képesek nagyfelbontású MP-es képek tömörítésére. A háttértárak költségéhez viszonyított mérete oly mértékben fejlôdött, hogy a nagyobb felbontású kamerák alkalmazása ebben a tekintetben sem eredményez jelentôs költségtöbbletet. A kamera és a rögzítô között jelentôsen megnövekedett sávszélességigény úgy kezelhetô le, hogy az analóg rendszereknél használatos csillagpontos kábelezés logikáját és tervezési módszerét követve a kamerát és a rögzítôt egy direkt CAT5-ös vezetékkel kell összekötni. Így nem szükséges drága informatikai infrastruktúra és nem alakul ki az IP videomegfigyelô rendszerek informatikától való erôs függôsége. Megfelelô tömörítési eljárással, megfelelô kamera-, rögzítô- és megjelenítô szoftverrel megoldható az, hogy kis sávszélességû távmenedzselés esetén a rögzített multi-megapixeles képbôl csak azokat a pixeleket vigye át a rendszer, ami a megjelenítéshez szükséges. Így a multi-megapixeles videomegfigyelô rendszerek távmenedzselése a meglévô sávszélességek és a meglevô költségkeretek között is megvalósítható. Dr. Solti István, a Magyar Köztársaság Nem zetbiztonsági Szakszolgálat igazgatója Az ipari kémkedés technikai eszközei, az információ-szivárgási csatornák témában tartott elôadást és elôadása végén kiemelte, hogy a bemutatott eszközök és módszerek használata, termékek gyártása, szolgáltatása bûncselekmény, mivel ezek az eszközök haditechnikai termékeknek vannak minôsítve. Bertényi Kornél, a Költségcsökkentés hatása a kockázatra (tekintettel a gazdasági válságra) címû elôadásában elmondta, hogy a biztonságvédelmi vezetô munkája jó esetben hivatása a megkívánt biztonsági szint fenntartása. Ezt a biztonsági szintet két, egymásnak feszülô erô támadáspontjában kell a helyén tartani. Ez a két erô a Kockázat és a Védelem. Mind a kettôt sokfelé lehet bontani, én az áttekintés kedvéért csak négy-négy bontást veszek. A Kockázat oldalt Támadható érték, Mûködés, Adatvédelem-presztizs és Környezeti hatás tényezôkre bontottam. A Védelem oldalt a Szabályozás, Objek tum, Technikai védelem és Élôerôs védelem elemekre. Hangsúlyozva a bontás egyszerûsítô voltát, a Kockázat oldal tényezôirôl elmondható, hogy egyrészt a kockázatot generáló tényezôk, másrészt olyan tényezôk, amelyek sérülhetnek, célpontjai, károsultjai lehetnek egy támadásnak. Belátható, hogy más kockázatot kell figyelembe venni egy külterületen mûködô, jól megközelíthetô telephelyen, ahol értékes és könnyen elszállítható értékeket tárolnak, ráadásul egy hétbôl csak két napon végeznek munkát, de ilyenkor sok idegen és saját forgalom zajlik, mintha egy belvárosi irodaház esetét nézzük, ahol vannak 24 órában mûködô szolgáltatások. A Védelem oldal esetében érdemes az áttekintés szintjénél kissé alaposabban megvizsgálni a kiemelt összetevôket. Minde nek elôtt a Szabályozás. Alapvetôen értjük ez alatt egy cég, egy szervezet megóvására írásban lefektetett elvek, viselkedési formák összességét, amelyek tartalmaznak szükséges tiltásokat, megengedéseket, illetve le írják a védelem kereteit, tartalmazzák az ehhez szükséges definíciókat. Az már nem annyira kézenfekvô a szélesebb nyilvánosság elôtt, hogy a szabályozás tartalmazza a Biztonságvédelmi vezetô és a Társaság interaktív kapcsolatát, a védelem elemeinek a mindenkori szükség szerinti mûköd tetését. A védelem rendszerében az Objek tum nem csak a Társaság székhelye, vagy mû kö désének egyik, vagy egyetlen színtere, hanem a Védelem elsô vonala is. Egy biztonságvédelmi szakember számára a MBVE XI. KONFERENCIA DETEKTOR Plusz 2010/

7 GYÚJTÓPONT konferencia födémek, nyílászárók, kerítések nem csak építészeti elemek, hanem például a héjvédelem alkotói. Nem csak oltalmazzuk az objektumot, hanem az objektum is védelmez bennünket. A Technikai védelem és az Élôerôs védelem, a rendszer azon két része, amely kis súgással bárkinek eszébe jut, ha a biztonság szóba kerül. Mindenki látott rejtélyesen pislogó mozgásérzékelôt, éberen figyelô kamerát, vagy valamilyen beléptetôvel nyitott átjárót. A vagyonôr, a recepciós-portás olyan szereplôje a hétköznapoknak, akivel szinte állandóan találkozunk és csak kicsit kell súgni, hogy a diszpécser képe megjelenjen bárki szeme elôtt. Alapvetôen a védelem ezen két elemére költött pénzt értik egy cégnél Vagyonvédelmi költségnek. Hogyan is hat erre a válság? Válság idején az elsô és természetes reakció, a költségcsökkentés igénye. Ilyenkor elég könnyen kerül a csökkentendôk közé a vagyonvédelemre, biztonságvédelemre szánt keret. Miért is? Például azért, mert nem egy olyan költségrôl van szó, amely profitot termel. Ráadásul az ismert mondás szerint, amíg nincs baj, addig nincs baj!. Vagyis amíg a védelem jól mûködik, addig láthatatlan, mivel a megszokott keretek között mûködve, a biztonságot természetesnek veszik munkatársaink. Még mielôtt a költségcsökkentéssel kapcsolatos hatásokat megvizsgálnánk, rá kell mutatni egy fontos dologra a biztonság szintjének csökkenésével kapcsolatban. A biztonsági szint akkor csökken, mikor a Vé delem és a Kockázat egyensúlya megbomlik. Történhet ez úgy, hogy bizonyos okokból növekszik a kockázat, amit nem követ a védelem erôsödése. Gyengülhet a védelem, miközben a kockázat nem változik jelentôsen. Ami mindenképp kerülendô az az, hogy a védelem szintje úgy változzon, olyan látványos hanyatlást lehessen látni, hogy ez a látszólagos hanyatlás indítsa el a kockázat növekedését. Megint csak egy mondásra hivatkozva: A lyukas rács még az üres tyúkolba is bevonzza a rókát.. Ha csökkentik a védelmi költséget, a Tech nikai és az Élôerôs ôrzéstôl vesznek el forrást. Mivel az Objektum nagyjából adott, a Technika-Élôerô-Szabályozás pedig egy hármas egységet ké pez, egy bizonyos határig van rá mód, hogy a maradék kevesebbet a Szabályozás erôsítésével támogassuk. Más szóval, azzal a kevesebbel szükség sze rint gazdálkodunk. Paradox módon, egy ilyen helyzet annál nehezebben tartható, minél jobban végeztük a dolgunkat elôzôleg. Hiszen ha jól dolgoztunk, a biztonság rendszerében nincsen olyan felesleges elem, olyan redundancia, amelyet jelentôsebb következmény nélkül kivehetnénk. Tartalékaink csak a rendkívüli események kezelésére elegendô, fe lesleges tevékenység, vagy eszköz nincs. Ekkor még a jelentôsen megnövelt szabályozás sem pótolhatja a költségkiesés miatti hiányokat. Ebbôl következik, hogy technikai eszközeink elôbb-utóbb leromlanak, hadrafoghatóságuk, megbízhatóságuk csökken, esetenként meg is szûnik. Az élôerônél vagy óraszámot, vagy díjat kell csökkentenünk, de minden esetben az látszik valószínûnek, hogy törvényes vállalási áron nem találunk vállalkozót, az pedig legalábbis kérdéses, hogy olyan vállalkozás, amely törvénytelen árakon vállal munkát menynyire megbízható, illetve milyen személyzetet biztosít. Összegezve: a biztonsági szint mindenképpen alacsonyabb lesz. Hozzá lehet még tenni, hogy egy olyan helyzetben, amikor a környezeti kockázatok ugyancsak a válság miatt inkább növekszenek. Barótai Csaba, a Coo per Safety képviselében mutatta be intelligens tûz jel zô rendsze reiket, intelligens han gosítási és intelligens vész világítási megoldá sa ikat. Görömbei László, Flextronix biztonsági igazgatója elôadása a Hulladék gazdál kodás biztonsági aspektusai témában egy igen érdekes problémát mutatott fel a konferencia résztvevôinek. A hulladékgazdálkodás komoly kihívás a cégek biztonsági feladataiban. Hogy mi válhat hulladékká, és azt a hulladékot hogyan kezelik tovább, megsemmisítik, vagy újrafelhasználják koncepciójában és gyakorlatában a biztonsági tényezôk területéhez tartozik már manapság. Az elôadó felhívta a figyelmet, hogy a biztonsági vezetônek a hulladékgazdálkodás teljes területére ki kell, hogy kiterjedjen a figyelme. Fialka György, Budapest Bank biztonsági igazgatója a Kritikus infrastruktúra a bank szektorban elôadását a Globális kihívások kérdéskörével kezdte. A demográfiai robbanás,

8 konferencia GYÚJTÓPONT az energiahordozók kimerülése, a víz, az élelem, a természeti erôforrások problémaköre, a környezetszennyezés, a globalizáció, a társadalmi egyenlôtlenségek mind a biztonság kihívásai. Globális kockázatok a migráció, a fegyverkereskedelem, a vallási ellentétek, a nacionalizmus, a tömegpusztító fegyverek terjedése. Globális fenyegetés a szervezett bû nözés, a terrorizmus és a kábítószer maffia erôteljes mûködése. Csökkenteni kell a bûnalkalmakat, redukálni kell a bûnismétlést, az áldozattá válás lehetôségét, valamint terjeszteni kell a jogkövetést és a prevenció lehetôségét. A pénzintézet feladata a biztonságos mûködés megvalósítása folytatta az elôadó. A modern biztonsági vezetô feladata a kockázati menedzselés, a pénzintézeti folyamatok mélységi megismerése, a kockázati szintek állandó elemzése, a minôségbiztosítás támogatása és a kockázati gondolkodásmód elterjesztése. A pénzintézeti biztonság veszélyforrásai bôvülnek, mivel a bûnözési intelligencia színvonala folyamatosan növekszik. A külsô bûncse lek mények erôsödô aktivitása, a megélhetési bûnözés, a csalás, a hamísítás, a lopások, ATN bûncselekmények, a bankrablás (múlt évben 49 alka lommal), a szabotázs cselekmények száma emelkedésében jelentkezik. A belsô bûncselekmények száma is emelkedô tendenciájú, ami gyengülô lojalitást mutat a munkavállalók részérôl. Az elôadó beszélt a prevenció lehetôségeirôl, a folyamatos öntudatnevelésrôl, a belsô biztonsági oktatásról, a folyamatok kontroll rendszerének ellenôrzésérôl, a kézpénzforgalmi szabályok betartásának folyamatos ellenôrzésérôl. Markó Béla a Pénzjegy Nyomda biztonsági igazgatója a Nagy biz ton ságú üzem és termékeinek vé delme címû elô adá - sában beszélt a nyomda nemzetgazdasági szerepérôl. A nyomda termékeinek 50%-a bankjegy, fennmaradó 50%-ban részvényeket, zárjegyeket, útleveleket, okmányokat gyárt. A nyomda nincs kivételezett helyzetben a piacon, neki is pályázatokon kell részt venni, mint minden más cégnek, hogy elnyerjen megbízatásokat. Az alkalmazott technológia speciális jellege a metszett technológia, melyet csak kizárólag bankjegynyomdában, speciális nyomdagépekkel lehet gyártani. A speciális anyagok, festékek, a nyomathordozó (papír), fémszál, vízjel és még sok más anyag, amit csak mûszerrel, speciális felszereléssel lehet mérni, mind komoly biztonsági rendszerbe van beillesztve. Az élôerôs védelem területén a nyomdának kötelezettsége van saját fegyveres biztonsági ôrzésre, valamint saját létesítményi tûzoltóság fenntartására, együtt mûkö dés ben a Tûzoltóság gal. A termékek ellenôrzésénél külön termékellenôrzési szervezetet hoztak létre, amely ellenôrzi a teljes gyártási mûve letet a beszállítástól a kiszállításig, ez a szervezet független és a vezérigazgató alá tartozik közvetlenül szervezetileg. Az elôadó befejezésképpen beszélt a gazdasági válságot követô biztonsági szigorításokról, a humánkockázat-kezelésrôl, a nemzetbiztonsági ellenôrzésrôl és még számos fontos, a biztonságot növelô tényezôrôl. Dr. Dósa Imre, az FHB Bankcsoport adat védelmi felelôse a Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakor lat ban címû elôadásában a munkaügyi adatkezeléseket helyezte elôadása gyújtópontjába. A gazdasági válság nyomán egyre több helyen törekszenek arra, hogy a ha gyományosan biztonsági célú rendszereket a jövedelemtermelés szolgálatába is állítsák. A beléptetôrendszerek, a biztonsági kameraképek alternatív célú felhasználása, általában munkaviszonyhoz kapcsolódó személyes adatkezelések problematikájával szembesíti a biztonsági szakembereket. Az elôadás a humán kockázatok mérését, mérséklését célzó adatkezelés munkajogi hátterét ismertette elsô részében. Majd az elôadó a beléptetôrendszer naplóállományainak felhasználása és a kameraképek megtekintése között vont párhuzamot. Hangsúlyozta, számos gyakorlati nehézséget kell leküzdeni, ha a rögzítés nélküli kameraképek megtekintését adatkezelésnek tekintjük. A munkahelyi telefonhasználat korlátozásának ismert példáin keresztül utalt a személyiségi jogok különösen a magántitok kíméletének szükségességére. Végül az adatkezelések alapvetô jellemzôit összefoglalva utalt arra, hogy az érintettek hozzájáruló nyilatkozata sem csodaszer. Az adatkezeléseknek mindenkor meg kell felelni a célhoz kötöttség, szükségesség, arányosság követelményeinek. Az elôadást zárva dr. Dósa Imre az adatok életciklusának utolsó fázisait villantotta fel. Ismertette az adattörlés és az adatok archiválásának speciális kapcsolatát. Az elôadás érzékeltette, hogy a biztonsági rendszerekben elôállt személyes adatok tisztességes kezelése nem lehetetlen feladat, de bizony komoly körültekintést igényel. Cselovszki Zoltán a Szerencsejáték Zrt. Biztonsági vezetôje A válság hatása a kisforgalmú kereskedelmi egységekre (Lot tó zók rablás elleni védelme) címû elôadásában elmondta, hogy bizony sok lottózó rablás volt a közelmúltban. A részvénytársaság legkedveltebb játéka a 6-os és az 5- ös lottó. A társaságnak 282 db saját lottózója és több ezer értékesítési, bizományosi pontja van, mint például a hírlapárusok, a postai elárusítás és a bevásárló központok árusítói. A lottózók biztonsági szabályozása, a vészhelyzeti füzet, az oktatás, a vizsgáztatás, a vagyonvédelmi rendszerek használata elengedhetetlenül fontos a biztonság megerôsítése érdekében. Elôírás, hogy biztonsági vizsga nélkül a kereskedelemben nem lehet dolgozni. Az elôadó elmondta, hogy a sikkasztásos bûncselekmé nyek felderítése 100% és a rongálás bûn el kö vetés területén egyre több az esetszám, de itt is gyors a felderítés. A részvénytársaság biztonsági vezetôje az elôadás végén bemutatta a cég biztonsági rendszere létrejöttének folyamatát az ötlettôl a megvalósításig. Fialka György az MBVE elnöke a konferencia zárása alkalmából kiemelte, hogy a XI. konferencia méltóképpen képviselte az MBVE-t a biztonsági szakmában. Komoly elôadások és komoly szakmai viták, hozzászólások alakultak ki. A konferencián részt vett mind a biztonsági vezetôk, mind a szolgáltatói oldal számos képviselôje és a részvétel magasabb volt az elôzô éveknél. A konferencia Az MBVE zártkörû egyesületi ülésével záródott. K. M. MBVE XI. KONFERENCIA DETEKTOR Plusz 2010/

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft Automatizált Térfigyelő Rendszer 1 1. Általános ismertető A valósidejű kamera képfeldolgozó informatikai rendszereket fejleszt, budapesti székhellyel. A technológia felhasználási területei: közúti forgalomelemzés

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

A BIZTONSÁG SZEME 2010.05.27. Bata Miklós Aspectis Kft. Térfigyelő rendszerekkel a biztonságért

A BIZTONSÁG SZEME 2010.05.27. Bata Miklós Aspectis Kft. Térfigyelő rendszerekkel a biztonságért A BIZTONSÁG SZEME Térfigyelő rendszerekkel a biztonságért Budapest, Corner Rendezvényközpont 2010.05.27 Bata Miklós Aspectis Kft Alapítás éve 2003 Háttér IP videó és beléptető rendszerek Security around

Részletesebben

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata Előadó Rinyu Ferenc A biztonság üzemeltetés (állapot) elérése nem elsősorban technikai kérdés, sokkal inkább rendszerszintű

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012.

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012. Procontrol VRecX Kamerás megfigyelőrendszer Kezelői kézikönyv Verzió: 1.1 2012. 2010 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

Alkalmazási eredmények és piaci igények áttekintése

Alkalmazási eredmények és piaci igények áttekintése Alkalmazási eredmények és piaci igények áttekintése Bevezetés Mit értünk humán biztonság alatt? Mi a humán biztonsági kockázat? A humán biztonságon a humán erőforrás-gazdálkodási (HR) tevékenység valamennyi

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

INTELLIGENCE ON YOUR SIDE WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU

INTELLIGENCE ON YOUR SIDE WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU WWW.INTELLIO.EU Intelligens videó megfigyelési megoldások Kópházi János ügyvezetı igazgató 2008.03.26 Napirend INTELLIGENCE ON YOUR SIDE Cégbemutató Intelligens videó rendszer Esettanulmányok Költséghatékonysági számítások

Részletesebben

A bűnügyi helyszínelés teljesen új megközelítésben

A bűnügyi helyszínelés teljesen új megközelítésben A bűnügyi helyszínelés teljesen új megközelítésben Sokszor a helyszíní dokumentáció képek sokaságából áll, amelyek nem teszik lehetővé a térbeli orientációt és lehet, hogy valami elkerüli a figyelmünket,

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

IP - Áttekintés. Tények! IP 9 évvel ezelőtt indult. Mindössze a piac (otthoni, irodai, üzleti, gyári, stb.) 15% aip.

IP - Áttekintés. Tények! IP 9 évvel ezelőtt indult. Mindössze a piac (otthoni, irodai, üzleti, gyári, stb.) 15% aip. IP Szeminárium IP - Áttekintés Tények! IP 9 évvel ezelőtt indult. Mindössze a piac (otthoni, irodai, üzleti, gyári, stb.) 15% aip. IP - Áttekintés IP előnyei Kábelezés csökkenő költség A legtöbb IP telepítés

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

MBVE XII. KONFERENCIA. a konferencia

MBVE XII. KONFERENCIA. a konferencia MBVE GYÚJTÓPONT XII. Kon fe ren cia 2011. Szeged NAGY ÉRDEKLÔDÉS, KITÛNÔ ELÔADÁSOK A BIZTONSÁGI SZFÉRA MEGBÍZÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI OLDALÁNAK HAGYOMÁNYOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJÁN! Idén is sikeresen rendezte meg

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás)

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás) Az informatikai biztonság alapjai 5. Előadás (Jogi szabályozás) Ügyviteli védelem (Ismétlés) Szabályok rögzítése Szóban Írásban Ügyviteli védelem szintjei Stratégiai (Informatikai Biztonsági Koncepció)

Részletesebben

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 1 PTA CERT-Hungary Központ 2005. január 1-től látja el a Kormányzati CERT szerepet

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Creativ Bartex Solution Kft. 2009. A rendszer funkciója A rendszer fő funkciója elsősorban parkolóházak gépkocsiforgalmának, ki és beléptetésének kényelmesebbé

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

OTTHON - BIZTONSÁGBAN

OTTHON - BIZTONSÁGBAN Miért hasznos a SONcare berendezés használata? Ha Önnek, vagy hozzátartozójának otthonában bármikor segítségre lenne szüksége, vagy csak egyszerű módon szeretnének egymással beszélni, a SONcare készülék

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

AZ INTELLIGENS KERÍTÉS

AZ INTELLIGENS KERÍTÉS AZ INTELLIGENS KERÍTÉS Betafence a komplex megoldás Biztonsági kerítés Elektromos kerítésvédelem Elektronikus kerítés és területvédelem Videó megfigyelő rendszer Beléptető rendszer Felügyelet Márka variációk

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 3 5 3-1 0-4 / 2 0 1 4 1 0 1 6 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2014. október 16. 2019. október 31. Termék vizsgálat

Részletesebben

A-MAX IP Kamerarendszer Áttekintés:

A-MAX IP Kamerarendszer Áttekintés: Hungary 1191 Budapest, Üllői u. 206 Tel: +36 1 2960707 Fax: +36 2960701 www.trioda.hu, www.a-max.eu IP KAM E RÁK Felbontás A-MAX rendszer Áttekintés: Az IP kamerák 2 Megapixeles CCD-vel készülnek, mely

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Bevezetés. Adatvédelmi célok

Bevezetés. Adatvédelmi célok Bevezetés Alapfogalmak Adatvédelmi célok Adatok és információk elérhet!ségének biztosítása és védelme Hagyományosan fizikai és adminisztratív eszközökkel Számítógépes környezetben automatizált eszközökkel

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Megvalósult Intellio megoldások

Megvalósult Intellio megoldások Megvalósult Intellio megoldások IP alapú CCTV rendszerek Magyarországon Rendszer komponensek Az Intellio egy kompakt rendszer Intellio kamerák Intellio szerver(ek) Intellio kliens(ek) Átviteli hálózat

Részletesebben

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás A FRING egy olyan alkalmazás, aminek segítségével hívásokat tud kezdeményezni a FONIO, az internet telefon szolgáltatást felhasználva. Igen költségkímélő,

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván Mezőfalvi Polgárőr Egyesület 2422 Mezőfalva József Nádor u. 19. SZAKMAI ANYAG Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván 2014. Mezőfalvi Polgárőr Egyesület bemutatása A Mezőfalvi Polgárőrség 1992-ben

Részletesebben

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban A következő követelmények egyrészt azért fontosak, hogy megfelelően dokumentálják az eseményeket (bizonyítékként felhasználóak legyenek),

Részletesebben

NVR-ek. Megjelölés magyarázata. 720p 960p 1080p. 5Mp ONVIF

NVR-ek. Megjelölés magyarázata. 720p 960p 1080p. 5Mp ONVIF ONVIF Kétirányú hang Dual Video kimenet HDMI/VGA kimenet PTZ támogatás RS-5 támogatás Egér USB bemenet Külső IR vevő csatlakozás Web böngészős csatlakozás Mobiltelefonos távelérés CMS távfelügyeleti szoftver

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video)

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video) felületének használati útmutatója Élő kép (Live Video) Belépés után rögtön látható a kamera élő képe, váltható a stream minősége (a beállításoktól függően), valamint a képre jobb kattintással előhozható

Részletesebben

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig DCA-BV5241 A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig Az AHD technológia előnyei a hagyományos analóg rendszerhez képest Nagy felbontás

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Időpont: 2015. október 15. KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (5000 Szolnok, Hild János tér 1.) A konferencia témája, célja A világgazdasági tendenciák, a

Részletesebben

Vertikális Piac. Hotelek & Kaszinók. Oktatás. Szállítás. Kiskereskedelem. Off-site ellenőrzés. Ingatlan - lakossági. Kormány. Property kereskedelmi

Vertikális Piac. Hotelek & Kaszinók. Oktatás. Szállítás. Kiskereskedelem. Off-site ellenőrzés. Ingatlan - lakossági. Kormány. Property kereskedelmi Történet Vezető fejlesztő a felügyeleti technológiában 20 éves fejlesztési tapasztalat Dél-Afrikai központi iroda Értékesítés az egész EU-ban és technikai támogatás Globális lábnyom Kiterjedt vertikális

Részletesebben

Quadro Byte Zrt. www.qb.hu

Quadro Byte Zrt. www.qb.hu Quadro Byte Zrt. www.qb.hu Előadó: Sipos Géza ISO 9001 Mára szinte mindenki valamilyen felhőnek tagja! Felhő alapú alkalmazások: Gmail, Freemail, stb. Google térkép, Navigációk, DropBox Ingyen tárhelyek,

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 1 0 0-1 0-4 / 2 0 1 2 0 9 2 0 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2012. szeptember 20. 2017. szeptember 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer testo 315-3 Párhuzamos CO- és CO 2 mérés, az európai EN 50543 szabványnak megfelelően Párhuzamos és közvetlen CO-/CO 2 mérés C Megfelel az EN 50543 szabványnak Kényelmes

Részletesebben

MÖSZ Konferencia 2014. március 26. Térfigyelő rendszerek széleskörű alkalmazása

MÖSZ Konferencia 2014. március 26. Térfigyelő rendszerek széleskörű alkalmazása MÖSZ Konferencia 2014. március 26. Térfigyelő rendszerek széleskörű alkalmazása Bárány Attila Üzletágvezető, Bosch ST Hungary 1 ST/PRM1-EU 25th-26th of October, 2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY

MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY Nytsz: 2994-10-4/20051020 MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY Minősítés ideje Meghosszabbítás Minősítés lejárta 2005. október 20. 2008. október 31. Minősítés helye: Termék gyártó: MABISZ Minősítő Bizottság

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon

Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Felhasználói kézikönyv 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Tartalomjegyzék 1. FUNKCIÓK... 3 2. MONITOR ÉS KAMERA TULAJDONSÁGAI... 4 3. CSOMAG TARTALMA... 5 4. FELSZERELÉS... 5 5. Bekötési ábra... 7 6.

Részletesebben

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet a legmodernebb eszközökkel Intelligens és célirányos információ akkor és ahogy Ön szeretné Napjainkban már végtelen

Részletesebben

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKBAN CSÁTI RÉKA & RÁCZ TAMÁS JÁRMŰ KONTROLL MAGYARORSZÁG KFT. BESZERZÉS 2016 KONFERENCIA Jármű Kontroll Magyarország Kft. Műholdas nyomkövetésen alapuló rendszerek fejlesztése

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

Települési Térfigyelő Rendszerek

Települési Térfigyelő Rendszerek Települési Térfigyelő Rendszerek Tamasinet Kft Tamási Kossuth tér 12 Tel:0630425-9281 www.tamasinet.hu email:tamasinet@tamasinet.hu Tisztelt Polgármester Úr Engedje meg, hogy egy kis bemutatkozó írásunkkal

Részletesebben

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja Energiahatékony megújulás 40 85%-os energia megtakarítás Európai Unióban fejlesztve és gyártva Közvilágítás EU / MSZ szabványos megvilágítás Hosszú élettartam

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt: ipn-quadcore.co.uk

Részletesebben

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Sajtótájékoztató 2010. október 6. A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. Mészáros Attila Cisco Magyarország Kft. Mai témáink Rövid bemutatkozás

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Axis HDTV és megapixeles felbontású hálózati kamerák Láthatja, amiről eddig lemaradt.

Axis HDTV és megapixeles felbontású hálózati kamerák Láthatja, amiről eddig lemaradt. Axis HDTV és megapixeles felbontású hálózati kamerák Láthatja, amiről eddig lemaradt. HDTV és megapixeles felbontású hálózati kamerák A HDTV és megapixeles felbontású hálózati kamerák fontos szerepet játszanak

Részletesebben

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

Nyugodt érzés a biztonságos otthon Nyugodt érzés a biztonságos otthon Ezt biztosítja az Ön villanyszerelője Válaszok az infrastruktúrának. Megfelelő elektromos installációval gondtalan az élet A legjobb minőség és megbízhatóság a Siemenstől

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

CARE. Biztonságos. otthonok idős embereknek CARE. Biztonságos otthonok idős embereknek 2010-09-02. Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens

CARE. Biztonságos. otthonok idős embereknek CARE. Biztonságos otthonok idős embereknek 2010-09-02. Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens CARE Biztonságos CARE Biztonságos otthonok idős embereknek otthonok idős embereknek 2010-09-02 Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens 3D Érzékelés és Mobilrobotika kutatócsoport Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ!

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ! ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ! HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt:

Részletesebben

INTELLIPORT VAGYONÔR MEGOLDÁSOK

INTELLIPORT VAGYONÔR MEGOLDÁSOK VAGYONÔR MEGOLDÁSOK 2 INTELLIPORT VAGYONÔR MEGOLDÁSOK A biztonságtechnika lehetőségei kezdve a legegyszerűbb mechanikai védelemtől a diszpécser szolgálathoz befutó automatikus riasztáskezelésig ma már

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése 1. OKTATÁS ÉS BIZONYÍTVÁNY AZBESZTTEL DOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA 2. ÚJ JOGSZABÁLYOK BEVEZETÉSE

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Canon biztonsági kamerák összefoglaló 2014 SZEPTEMBER

Canon biztonsági kamerák összefoglaló 2014 SZEPTEMBER Canon biztonsági kamerák összefoglaló 2014 SZEPTEMBER Full HD termékválaszték PTZ IP66 DÓM FIXED BOX MINI DÓM VB-H41/B 60.4 látómező 20x optikai zoom Full HD (1920x1080) Rossz fényviszony: Színes 0.4lux

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu IT-Shield Mss Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu PAJZS a KiberviLág FELÉ Napjaink egyre nagyobb kihívásokkal küzdő üzleti informatikai világában

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Budai Károly IT architekt 2012. október 11. Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Szolgáltatás biztosítás általános modellje FELHASZNÁLÓ szolgáltató ügyfélszolgálat szolgáltató üzemeltetői

Részletesebben

A tűzfal mögötti adatvédelem. Kalmár István ICT technológia szakértő 2014.05.14.

A tűzfal mögötti adatvédelem. Kalmár István ICT technológia szakértő 2014.05.14. A tűzfal mögötti adatvédelem Kalmár István ICT technológia szakértő 2014.05.14. Előszó a lánc erősségét a leggyengébb láncszem határozza meg! 2014.05.14. 2 Hálózati biztonsági kérdések Tűzfal Internet

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Miről lesz szó? Videó tartalom elemzés (VCA) leegyszerűsített működése Kültéri védelem Közúthálózat megfigyelés Emberszámlálás

Miről lesz szó? Videó tartalom elemzés (VCA) leegyszerűsített működése Kültéri védelem Közúthálózat megfigyelés Emberszámlálás Videóanalitikát mindenhova! Princz Adorján Miről lesz szó? Videó tartalom elemzés (VCA) leegyszerűsített működése Kültéri védelem Közúthálózat megfigyelés Emberszámlálás VCA alapú detektorok Videótartalom

Részletesebben

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Közúti forgalomelemzés kamerával e_traffic Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Előadás témái Cégbemutató Videó analitikai eljárások Forgalomszámláló eszközök összehasonlítása e_traffic forgalomelemző

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

1108 Budapest, Újhegyi út 14. www.orszemprogram.hu www.adatkezeles.hu

1108 Budapest, Újhegyi út 14. www.orszemprogram.hu www.adatkezeles.hu 1108 Budapest, Újhegyi út 14. www.orszemprogram.hu www.adatkezeles.hu Tel: +36 1 / 284-7200 info@mnsvedelem.hu Vagyonvédelem Adatvédelem - Magánnyomozói engedély - Személy és Vagyonvédelmi kamarai tagság

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben