SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló ban foglaltak és a tanterv alapján a Pedagógusképző Intézet az alábbi követelményeket fogalmazza meg tanító és óvodapedagógus szakos hallgatói számára. I. Általános rendelkezések 1.) Az oklevél kiadásának s a záróvizsgára bocsátás feltétele, a szakdolgozat megírása, sikeres elfogadtatása. 2.) A szakdolgozat a tanterv által meghatározott formai és tantervi követelményeknek megfelelő a tanulmányok lezárásakor önállóan készített dolgozat. A szakdolgozat feladata annak rövid bizonyítása, hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a tudományág, adott témához kapcsolódó alapvető ismereteit, kellő tájékozottságot szerzett annak irodalmában, ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat és képes egy probléma megfogalmazására, illetve önálló vizsgálatára. 3.) A Kar oktatói minden tanévben szakdolgozati szemináriumot hirdetnek, melynek kiírása tartalmazza a feldolgozásra ajánlott témaköröket is. 4.) A hallgató szakonként külön szakdolgozatot köteles írni. 5.) A hallgató joga és kötelessége, hogy a tantervben meghatározott félév elején, szakdolgozatának témáját megválaszthassa, a jóváhagyott szakdolgozati témajegyzékből. Indokolt esetben lehetőség van egyéni választásra is. 6.) A szakdolgozat készítését konzulens segíti. A témavezető, a kar oktatója, kutatója. Külső szakemberek felkérése dékáni/főigazgatói engedéllyel lehetséges. 7.) A szakdolgozat témajegyzékét a szakokra vonatkozóan a szakfelelős állítja össze. 8.) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakfelelős/intézetigazgató hagyja jóvá, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt. Egy-egy oktató az egyes szakokon és tagozatokon az intézetigazgató által évente meghatározott számú szakdolgozónál többet nem köteles fogadni. 9.) A hallgató a választott szakdolgozati témát és az általa előzetesen megkeresett konzulens adatait bejelenti az e célt szolgáló Szakdolgozati témaválasztási adatlapon. 10.) A konzulens személye, illetve a szakdolgozat témája az utolsó szemesztert kivéve csak indokolt esetben egy alkalommal változtatható meg, a szakfelelős/intézetigazgató engedélyével. 11.) Szakdolgozati szeminárium legkevesebb 5 hallgatóval, de legfeljebb 15 hallgatóval indítható. A tanító és óvodapedagógus szakos, valamint a felsőfokú szakirányú szakos de azonos szakdolgozati kurzusra jelentkező hallgatók szemináriumát egymás között össze kell vonni, amennyiben a tantervben jelzett óraszám egyenlő. 5 hallgatónál kevesebb jelentkező esetében a szakdolgozati téma kiírását engedélyező intézetigazgató hozzájárulásával - egyéni konzultációs rend szerint is megszervezhető a szakdolgozati szeminárium. A konzultációra fordított kontaktórák számának ebben az esetben is meg kell egyeznie a szakdolgozati szeminárium tantervben előírt óraszámával, a konzultáció tematikája is 1. oldal, összesen: 12

2 megegyezik a szemináriuméval. A szakdolgozati szeminárium tanító szakon három egymásra épülő féléves kurzus, összesen: 60 óra, 15 kreditpont értékkel. Javasolt témakörök: Szakdolgozati szeminárium I. (SZDTB 0101) 15 óra, 3 kredit A témaválasztás egyeztetése a konzulens oktatóval, a szakdolgozati szemináriumi órákon való rendszeres részvétel, amelynek során a szakot illető kutatásmódszertani, szakirodalmi és kommunikációs-informatikai tudnivalókat kell elsajátítania a hallgatónak. Az anyaggyűjtés kezdete, a könyvtárak és más információs források rendelkezésre álló anyagából. A szakdolgozat Tartalomjegyzékének elkészítése pontosított témakörökkel, fejezetcímekkel, lehetőleg a teljes bibliográfiával együtt. Szakdolgozati szeminárium II. ( SZDTB 0102) 30 óra, 3 kredit. A szakdolgozati téma kidolgozásának megkezdése, a hivatkozási rendszer konzulenssel történő egyeztetésével. A hallgatónak a választott szakjának megfelelő módszertani szempontok figyelembevételével a bevezető részt és egy tetszés szerinti teljes fejezetet kell elkészítenie és a konzulenssel megvitatnia. Szakdolgozati szeminárium III. (SZDTB 0103) 15 óra, 9 kredit A szakdolgozat további fejezeteinek és összegzésének elkészítése, a dolgozat formai szempontból történő véglegesítése. A félév lezárását a konzulenssel formailagtartalmilag egyeztetett szakdolgozat két példányban történő benyújtása jelentené. 12.) A szakdolgozati szemináriumok gyakorlati jeggyel végződnek. Az értékelés alapja a félévközi szemináriumi teljesítmény. 13.) A szakdolgozat a témavezető engedélyével a magyar nyelvű képzésben is benyújtható idegen nyelven. 14.) A szakdolgozatot egy bekötött és egy fűzött példányban a szakért felelős Intézet titkárságán kell leadni az Tanév rendjében előírt időpontig. 15.) A szakdolgozat megőrzésérők a Kari Könyvtár gondoskodik. Egyéb dokumentációért a szakfelelős, illetve az Intézet titkársága felel. Szakdolgozati dokumentáció: Szakdolgozati témák jegyzéke Szakdolgozati témaválasztási adatlap Szakdolgozati téma- illetve konzulens módosítási adatlap Szakdolgozati konzultációt igazoló adatlap Szakdolgozat minősítő konzulensi adatlap Szakdolgozat minősítő opponensi adatlap II. A szakdolgozat részei, tagolása a) A szakdolgozat címét úgy kell tömören megfogalmazni, hogy egyértelműen jelezze a tartalmat. A téma - szükség esetén - alcímmel pontosítható. b) A tartalomjegyzék szerves része a dolgozatnak. Sorrendben tartalmazza a fejezetcímeket - beleértve az alcímeket is - a megfelelő lapszám feltüntetésével. c) A bevezetés a dolgozat címének pontosítását követően értelmezze a témát, tartalmazza a témaválasztás indoklását (aktualitás, hasznosíthatóság, stb.), a megoldásra váró elméleti 2. oldal, összesen: 12

3 vagy gyakorlati kérdés, feladat megfogalmazását, a forráscsoportok és módszerek megjelölését. d) A tárgyalás (a téma kifejtése) feltárja az adott probléma elméleti hátterét, szakirodalmi áttekintést nyújt, amelynek alapján a témával kapcsolatos problémák, eredmények, feladatok, módszerek kerülnek kifejtésre, részletezésre. A különböző elméletek objektív bemutatása, az ezekből következő konklúzió megfogalmazása jelenti a hallgató véleményalkotásának alapját. Önálló kutatás esetén a saját elmélet megfogalmazása, a kutatás bemutatása, a megfigyelés valamint az adatfeldolgozás és elemzés alkotja a tárgyalás fő területeit. A tárgyalás a szakdolgozat fő része, alcímekkel vagy egyéb módon (pl. számjelzésekkel) tagolható. e,)a befejezés (összegzés) a hipotézisre, a problémafelvetésre adott válaszokat, a feldolgozás során kapott eredményeket összegzi, illetve a kutatás rövid értékelését tartalmazza. Ha van mód rá, a hallgató tegyen javaslatot további vizsgálatokra, kutatásokra vagy a feltárt törvényszerűségek, eredmények hasznosítására. f, A szakdolgozat végén közölni kell a hivatkozott irodalmat. Más szerzők gondolatainak, eredményeinek az átvétele minden esetben etikai és szerzői jogi kérdés. Különösen figyelni kell az internetes források etikátlan használatának elkerülésére. A hivatkozás hiánya vagy szó szerinti idézés esetén az idézőjel kitételének elmulasztása plágiumot és egyben szerzői jogsértést jelent, ami egyben a dolgozat elutasítását, elégtelenre minősítését vonja maga után. A hivatkozásoknak tartalmi, formai szempontból meg kell felelniük a szakdolgozat témáját felölelő tudományterület szaktudományos elvárásainak. Egy dolgozatban csak egyfajta hivatkozási rendszert lehet alkalmazni. Valamennyi elfogadott módszer szabadon, a konzulenssel egyeztetve választható: lábjegyzet, végjegyzet, törzsszövegbe szúrt zárójeles hivatkozás. Tartalmazhat a dolgozat szöveges vagy képes mellékleteket is. Az előbbiek olyan információkat közölnek, amelyek kifejtése a szövegben nem célszerű, mert megtörné a gondolatmenetet, az utóbbiak általában képeket, rajzokat, táblázatokat, grafikonokat, stb. tartalmaznak. III. A szakdolgozat formai követelményei a) A dolgozatot bekötve és fűzve kell benyújtani a tanév oktatási rendjében meghatározott időpontig 1-1 példányban. b) A dolgozat terjedelme: - Szövegszerkesztővel készítve: A dolgozat szövegét magyar ékezetes (pl.: Times New Roman CE), 12 pontos betűnagysággal, 1,5-es sortávolsággal, sorkizárt igazítással kell elkészíteni. A kiemelések dőlt vagy félkövér szedéssel oldandók meg. Margók: alsó, felső és a jobb oldali: 2,5 cm baloldali: 3,5 cm (kötés miatt) Oldalszám: legalább 25 oldal, amely tartalmazza a hivatkozott irodalmat és a jegyzeteket, de nem tartalmazza a címoldalt, a tartalomjegyzéket, a tartalmi kivonatot és a mellékleteket. IV. A szakdolgozat értékelésének ajánlott szempontjai (Az alább közölt értékelési szempontokat a dolgozat szerzője önkorrigálási útmutatóként is felhasználhatja.) A dolgozat címének összhangban kell lennie a tartalommal. 3. oldal, összesen: 12

4 Szükséges a témaválasztás indoklása (utalni kell a téma időszerűségére, jelentőségére, újszerűségére). A választott téma feldolgozása legyen elméletileg megalapozott, a szakirodalmi források megfelelő kiválasztása elengedhetetlen. Cél: világos, jól körülhatárolt. Hipotézis: újszerű, eredeti. Állítás formájában megfogalmazott feltételezés. Forrás: hiteles, korszerű szakirodalom, korrekt forrásfelhasználás, elsődleges forrás. Az alkalmazott kutatási, elemzési módszertannak, valamint alkalmazásának megfelelő színvonalúnak kell lennie, a dolgozat tudományos tévedést nem tartalmazhat. A téma kidolgozásához megfelelő módszer választása. A dolgozatnak eleget kell tennie az ellenőrizhetőség követelményeinek, ügyelni kell a szakirodalmi hivatkozások pontosságára, az idézetek helyes megjelölésére, a források feltüntetésére, stb. Fontos a dolgozat önálló eredményeinek, következtetéseinek megfelelő színvonala. A közölt statisztikai adatok pontossága, a grafikonok helyessége elengedhetetlen. A dolgozat szerkezeti felépítésének, az egyes részek arányosságának, a külső megjelenésnek meg kell felelnie a formai követelményeknek. Fontos a dolgozat stílusának (betartva az értekező műfaj sajátosságait), nyelvezetének és terminológiahasználatának helyessége, ügyelni kell a helyesírás színvonalára, a nyelvhelyességre. A mellékleteknek hozzá kell járulniuk a dolgozat hitelének garantálásához. V. Szakdolgozat minősítése 1.) A témavezető tanár és a szakdolgozat opponense (a két bíráló) a fenti szempontokat figyelembe véve a dolgozatot szövegesen értékeli, osztályozza és 2-2 kérdést tesz fel. Az érdemjegyet betűvel és számmal is leírja. Az értékelés 2-2 példányban készül. Egyiket a tanulmányi előadó a jelöltnek - legkésőbb a záróvizsga előtt 2 héttel megküldi. 2.) A szakdolgozat értékelését s a minősítésére vonatkozó javaslatot csatolni kell a dolgozathoz. 3) Amennyiben a szakdolgozat két bírálója által javasolt érdemjegy közötti különbség több mint kettő, vagy az egyik bíráló elégtelenre értékeli a szakdolgozatot, a szakfelelős kijelölhet egy harmadik bírálót. is. 4.) Amennyiben a szakdolgozat bírálata során legalább két bíráló által javasolt érdemjegy elégtelen, a szakdolgozat nem bocsátható védésre. Ebben az esetben a hallgatónak a szakfelelős által megadott határidőn belül új szakdolgozatot kell készítenie. 5.) Nem fogadható el szakdolgozatként: 1.) Súlyos szakmai hibákat tartalmazó munka 2.) Plagizálás, etikátlan forrásfelhasználással készült dolgozat 3.) Szakmai terminológiát teljes körűen nélkülöző munka 4.) A formai követelményeknek való meg nem felelés. VI. A szakdolgozat védése 1.) A szakdolgozatot a hallgatónak bizottság előtt kell megvédenie. A bizottság KKK-ban vagy a tantervben rögzítettek szerint lehet a záróvizsga-bizottság, vagy a szakfelelős által felkért más, legalább háromtagú bizottság. A bizottság elnöke egyetemi (főiskolai) tanár, vagy docens. A bizottság tagja lehet külső szakember és a szakdolgozatot elbíráló oktató is. 2.) A szakdolgozat megvédése nyilvános, kivéve a titkosított szakdolgozat védését. 3.) A védés alkalmával meg kell győződni arról, hogy a hallgató szakdolgozatát maga készítette-e, valamint bizonyítani kell a szakdolgozat témájában való jártasságát, a források 4. oldal, összesen: 12

5 és a szakirodalom ismeretét. A hallgatóhoz kérdéseket lehet intézni, ismertetni kell a bírálatot, majd módot kell adni arra, hogy a kérdésekre és a bírálatra válaszoljon. 4.) A szakdolgozat érdemjegye az alábbi három minősítésből képzett egész szám: - a konzulens által adott jegy - az opponens által adott jegy - a szakdolgozat szóbeli megvédésére adott jegy 5.) A szakdolgozat érdemjegyét az ötfokozatú minősítési rendszer szerint a bíráló bizottság állapítja meg, figyelembe véve a bírálók javaslatát. Az érdemjegyet a bizottság elnöke a hallgatóval a védést követően közli. 6.) Az OTDK-n bemutatott, helyezést, vagy különdíjat elért dolgozat a bírálatokkal együtt szakdolgozatként beadható. Az OTDK-n fődíjat, vagy első díjat nyert dolgozatot a szakfelelős külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhatja, ha az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek. 7.) A titkosított szakdolgozat esetében a szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók, és a bizottság tagjai ismerhetik meg, amennyiben írásban vállalják, hogy a megismert titkot megőrzik. A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató lehet jelen. A szakdolgozat titkosításnak megfelelő tárolásáról az Egyetemi Levéltár gondoskodik. VII. A felsőfokú szakképzésekre vonatkozó eltérő szabályok Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak záródolgozat: a szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, minimum 20 oldalas, a képző intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő záródolgozat. Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak záródolgozat: a szakmai vizsga időpontja előtt legalább 30 nappal leadott, minimum 20 oldal terjedelmű, legalább elégségesre minősített záródolgozat (1 oldal: 60 leütés/sor, 24 sor/oldal, minimum leütés). A záródolgozat a specializáció területéről szabadon választott, a képzést szervező intézmény által jóváhagyott témájú és című, a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő írásmű. A dolgozatot a képzést szervező intézmény által felkért szakértő ötfokozatú érdemjeggyel minősíti. A dolgozatot a szakértői bírálattal együtt a szakmai vizsga előtt 15 nappal a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. 5. oldal, összesen: 12

6 ZÁRÓVIZSGA-SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A végbizonyítvány A végbizonyítvány (abszolutórium) azt tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségének mindenben eleget tett. A végbizonyítványt a főigazgató írja alá a hallgató leckekönyvében. A záróvizsga 1.) A hallgató tanulmányait záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az ismereteknek a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek a szak Záróvizsga Bizottsága előtt arról kell tanúságot tennie, hogy a képesítéshez szükséges tudással rendelkezik és a tanult ismereteket összefüggéseiben érti és alkalmazni tudja. 2.) A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, az előírt kreditpontok megszerzése és ezek alapján a végbizonyítvány megléte. 3.)A záróvizsgára bocsáthatóság feltételeit az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltakkal együtt a szak tanterve tartalmazza. 4.)A záróvizsgára írásban a Tanulmányi Hivatalnál, vagy az ETR-en keresztül jelentkezhet az a hallgató, aki már megszerezte végbizonyítványát, vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi azt. A Tanév rendjében meghatározott időpontig benyújtott jelentkezési laphoz mellékelni kell a záróvizsga előfeltételeinek meglétét igazoló dokumentumokat. 5.) Záróvizsgát csak a Kari Tanács által meghatározott záróvizsga-időszakban lehet letenni. Záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, a határidő nélkül bármelyik záróvizsga időszakban letehető, a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik évig. Ezen túl az ETVSZ-ben meghatározottak szerint tehető záróvizsga. 6.) A záróvizsga részei a szakdolgozat megvédéséből és azzal egyidejűleg, vagy elkülönítve a képzési és kimeneti követelményekben és a tantervben előírt írásbeli illetőleg szóbeli vizsgából, tanító és óvodapedagógus szakokon meghatározott gyakorlati záróvizsgából (zárótanítás, zárófoglalkozás stb.) áll. 7.) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A Záróvizsga Bizottság a szakdolgozat és a vizsgatantárgyak osztályzatát, illetve az oklevél minősítését zárt tanácskozás keretében állapítja meg. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke az eredményeket kihirdeti. 8.) Sikeres a záróvizsga, ha a vizsgatantárgyak és a szakdolgozat minősítése is legalább elégséges. Sikeres záróvizsga nem javítható. 9.) Ha a jelölt szakdolgozatára elégtelen érdemjegyet kap, a záróvizsga további részére nem kerülhet sor. Ha a hallgató a záróvizsgáját nem teljesítette, nem jelent meg, 6. oldal, összesen: 12

7 elégtelen érdemjegyet szerzett, a záróvizsga érvénytelen, a teljes vizsgát meg kell ismételnie az ETVSZ 61.. rendelkezései szerint az ismételt záróvizsgára jelentkezést követően. Amennyiben valamelyik záróvizsgatantárgy volt sikertelen, a jelöltnek csak abból kell ismétlő vizsgát tennie. Ismétlő záróvizsga csak a következő záróvizsgaidőszak(ok)ban tehető. A záróvizsga részei: A záróvizsga részét képezi a szakdolgozat védése és a szóbeli feleletek 1.) A szakdolgozat megvédése: - A szakdolgozatot a szakdolgozat-szabályzatban leírtak szerint kell elkészíteni és a témavezető oktatónak értékelni. A szakdolgozat, mint a képzés egyik záró követelménye a választott téma komplex feldolgozását igényli oly módon, hogy abból megállapítható legyen a jelölt felkészültsége, a szakma szempontjából megkövetelhető tudományos igényű érdeklődése, probléma érzékenysége és önálló alkotóképessége. - A témavezető oktató (konzulens) és az opponens által készített írásos szakvéleménynek többek között tartalmaznia kell a téma kidolgozásának minőségét, eredményeit, de utalnia kell azokra a szakmai tévedésekre, problémákra, esetleges hiányosságokra, amelyeket a jelölttől feltétlenül meg kell kérdezni a helyes elbírálás végett. - A védés során előkerülő kérdéseket a témavezető és az opponens vagy a szöveges értékelésbe foglalja bele, vagy az értékelés végén fogalmazza meg. Az értékelés az érdemjegyet is magába foglalja. - A szakdolgozat védését irányító kérdező oktató köteles a szakdolgozattal és a szakvéleménnyel a záróvizsga előtt megismerkedni. - A szakdolgozat megvédése két részből tevődik össze: A jelölt röviden bemutatja dolgozatát; A bizottság tagjai, de elsősorban a szakdolgozatvédést irányító oktató kérdéseket tesz fel, amelyekre a hallgató válaszol. - A szakdolgozat védése minősítésének ajánlott szempontjai a szakdolgozat bemutatásának színvonala (a jelölt logikája, stílusa, kifejezőkészsége, különös tekintettel a szaknyelv használatára), a témakörben való tájékozottság, eligazodás a forrásmunkában, olvasottság, a feltárt adatok és eredmények kezelésének biztonsága, a feltett kérdésekre adott válaszoknak a fentiek szerinti minősége, továbbá a tévedések felismerése és korrigálása. 2.) A szóbeli felelet(ek) - A záróvizsga tételsora a szakért felelős intézet által készített, az intézetigazgató (szakfelelős) által jóváhagyott tételsor. 7. oldal, összesen: 12

8 - A jelölt a tételsoronként húz egy-egy tételt. Felkészüléséhez felhasználhatja a rendelkezésre bocsátott módszertani segédanyagot. - A szóbeli feleletet értékelve a jelölt tételépítkezését, alkotóképességét, komplex szemléletmódját kell elsősorban figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a tételekben megjelölt ismeretanyag teljes kifejtésére a záróvizsgán nincsen lehetőség. - Az eredmények vonatkozásában a bizottság tagjai együttesen döntenek, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a meghatározó. - Ha a záróvizsga bármelyik részosztályzata elégtelen, a záróvizsga egésze is elégtelennek minősül. A záróvizsga-bizottság összetétele 1.) A záróvizsga-bizottság állandó tagjai az elnök (külső szakember is lehet) 2 fő szóbeli tételeket kérdező oktató a jegyző (A szerepkörökből - kivéve a jegyzőit - kettő egybeeshet.) 2.) A záróvizsga-bizottság változó tagjai a szakdolgozatot kérdező oktató. A záróvizsga-bizottságba külső szakembert is be kell vonni. A záróvizsga minősítése: A záróvizsga eredménye az alábbi érdemjegyekből a záróvizsga-bizottság által kialakított (egész számra kerekített) érdemjegy: a szakdolgozat két (konzulens, opponens) érdemjegyének és megvédésének érdemjegyéből kialakított érdemjegy. a gyakorlati záróvizsga /záró foglalkozás, zárótanítás, minősített gyakorlatok/ - egy vagy két jegy a szóbeli tétel(ek) kifejtése egy vagy két jegy. A minősítés ötfokozatú: minősítés érdemjegy jeles 5 jó 4 közepes 3 elégséges 2 elégtelen 1 Az oklevél Sikeres záróvizsga alapján az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követően a felsőoktatási intézmény a hallgató számára az ETVSZ 64.. szerint 30 napon belül oklevelet állít ki. Az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közirat, amely tartalmazza az Egyetem és a Kar nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány képzési forma megnevezést, az oklevél minősítését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját, a főigazgató és a záróvizsgabizottság elnökének aláírását, a Kar bélyegzőjének lenyomatát. Az ETVSZ 64.. (3) bekezdésében meghatározott esetben a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a szakfelelős is aláírhatja az oklevelet. Az oklevél kiadásának 8. oldal, összesen: 12

9 feltétele a képesítési követelményekben meghatározott nyelvismeret hiteles igazolása. Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél birtokosának azonosításra alkalmas nevét, születésének helyét és idejét, évét, hónapját, napját, az intézmény pecsétjét. Az oklevelet a főigazgató és a záróvizsga-bizottság elnöke írja alá. Az oklevelet magyar és angol nyelven kell kiadni. Német nemzetiségi óvodapedagógus szakon az oklevél melléklete német nyelven tartalmazza a fentebb felsorolt adatokat. Külföldi felhasználásra, kérelem alapján, idegen nyelvű oklevélmelléklet adható ki, amely a tanulmányi kötelezettség legfontosabb adatairól és a tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást. A tanítói oklevéllel rendelkezők külföldön a tanulmányi irány megjelölésével a "Bachelor" (BA) megjelölést használhatják. Az oklevélhez melléklet (a Karon szervezett szakmai tanfolyam, specializáció stb. elvégzéséről), tanúsítvány, igazolás adható ki, ha a hallgató az adott oktatásiképzési formára előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek sikeresen eleget tett. Az oklevél minősítése A szigorlatok érdemjegyeiből és a záróvizsga érdemjegyeiből képzett átlageredmény: minősítés átlag kitűnő 5,00 jeles 4,51-4,99 jó 3,51-4,50 közepes 2,51-3,50 elégséges 2,00-2,50 A kitüntetéses oklevél Kitüntetéses oklevelet az kap, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, szakdolgozatának, zárófoglalkozásának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzatai között közepesnél gyengébb jegy nincs. 9. oldal, összesen: 12

10 A szakok sajátos követelményei Óvodapedagógus szak a) Zárófoglalkozás (gyakorlati záróvizsga) A hallgatók a mintatanterv szerint haladva a 6. félévben szakmai gyakorlatukat zárófoglalkozással és védéssel fejezik be. A kapott érdemjegy az óvodapedagógus oklevél minősítésének részét képezi, a záróvizsga részosztályzata. b) A záróvizsga A komplex szakmai szóbeli vizsga alapjául az óvodapedagógus szak módszertan tantárgyai (irodalom - mese - vers, matematika, környezetismeret, ének-zene, ábrázolás-kézimunka, testnevelés), valamint a pedagógia, pszichológia tárgyak szolgálnak. A témaköröket úgy kell megállapítani, hogy a jelölt elméleti és gyakorlati ismereteiről is számot adhasson, tételét komplex módon fejthesse ki. c) A záróvizsga követelményei A hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi szakdolgozatát, és komplex szakmai szóbeli vizsgát tesz. A szóbeli vizsga tárgyköreit úgy kell meghatározni, hogy a jelölt pszichológiai, pedagógiai és szaktudományi felkészültségéről is számot adhasson, tételét komplex módon, az elmélet és a gyakorlat egységében fejthesse ki. Az óvodapedagógus jelölt: Tegyen tanúságot, hogy rendelkezik az óvodában végzendő gondozó-nevelőismeretnyújtó-személyiségfejlesztő munkához szükséges szaktudással, és a tanult ismereteket alkalmazni tudja. Ismerje a 3-6 éves gyermekek gondozásával, nevelésével, sokoldalú személyiségfejlesztésével összefüggő kutatások (a tényfeltárás, a feldolgozás, az elemzés) módszereit, a korszerűsítési törekvések irányait. Rendelkezzék azokkal pedagógiai, pszichológiai, módszertani jártasságokkal és képességeikkel, amelyek hivatásának gyakorlásához, egy problémakör szakszerű és szabatos kifejtéséhez, mások meggyőzéséhez szükségesek. Legyen képes szóbeli feleletének témáját komplex módon, az elmélet és gyakorlat egységében kifejteni. a) A záróvizsga minősítése: A hallgató a záróvizsgán három érdemjegyet kap: a szakdolgozat és megvédése, a szóbeli tétel(ek) kifejtése, a gyakorlati zárófoglalkozás érdemjegye. A záróvizsga eredménye a fenti három érdemjegy átlaga. a) Az oklevél: az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus Nemzetiségi óvodapedagógus szak a) A nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgatók záróvizsgáján az óvodapedagógus szakosoknál leírtakat kell alkalmazni az alábbi kiegészítésekkel: Az érintett hallgatók német nyelven is írhatják és védhetik szakdolgozatukat. A hallgatók mintatanterv szerint haladva a 6. félévben két zárófoglalkozást tartanak, egyet magyar és egyet német nyelven. Mindkét zárófoglalkozás érdemjegye az oklevél minősítésének részét képezi, a záróvizsga részosztályzata. b) A záróvizsga minősítése. 10. oldal, összesen: 12

11 A hallgató a záróvizsgán négy érdemjegyet kap: a szakdolgozat és megvédése, a szóbeli tétel(ek) kifejtése, a gyakorlati zárófoglalkozások (magyar és nemzetiségi nyelven) érdemjegyei. c) Az oklevél: az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: német nemzetiségi óvodapedagógus Tanító szak a) Zárótanítás (gyakorlati záróvizsga) A hallgatók mintatanterv szerint haladva a 8. félévben szakmai gyakorlatukat zárótanítással (ÁTK és VTK nincs elkülönítve) és védéssel fejezik be. A zárótanítást a kar által megbízott bizottság előtt kell megtartani. A zárótanítás érdemjegye a tanítói oklevél minősítésének a részét képezi, a záróvizsga részosztályzata. b) A záróvizsga tárgyainak köre: A szóbeli vizsga alapjául a tanító szak tantárgy-pedagógia ismeretei (anyanyelv, matematika, természetismeret, ember és társadalom, ének-zene, vizuális nevelés, technika, testnevelés stb.) szolgálnak. A témaköröket úgy kell megállapítani, hogy a jelölt pszichológiai, pedagógiai és szaktudományi ismeretiről is számot adva, tételét komplex módon fejthesse ki. c) A záróvizsga: A tanítójelölt szóbeli vizsgát tesz az elemi fokú neveléshez és képzéshez szükséges tantárgypedagógiai ismeretekből (beleértve az 1 4. osztály műveltséganyagát és a választott műveltségi területet). A szóbeli vizsga tárgyköreit úgy kell megállapítani, hogy a jelölt pszichológiai, pedagógiai és szaktudományi felkészültségéről is számot adhasson, tételét komplex módon, az elmélet és a gyakorlat egységében fejthesse ki. A tanítójelöltnek arról kell tanúságot tennie, hogy rendelkezik az ált. iskola 1-6. osztályában végzendő nevelő-oktató munkában szükséges szaktudással, és a tanult ismereteket alkalmazni tudja. Ismerje a jelölt a 6-12 éves tanulók nevelésével és oktatásával összefüggő, fejlesztő kutatások (tényfeltárás, feldolgozás, elemzés) módszereit. Rendelkezzék a jelölt azokkal a nyelvi, nyelvhasználati, szerkesztési képességekkel, amelyek hivatásának gyakorlásához, egy ismeretkör szakszerű és szabatos kifejtéséhez, mások meggyőzéséhez szükségesek. Legyen képes a jelölt szóbeli feleletének témáját komplex módon, az elmélet és a gyakorlat egységeibe kifejteni. a) A záróvizsga minősítése. A hallgató három érdemjegyet kap a záróvizsgán: a szakdolgozat és megvédése, a szóbeli tétel(ek) kifejtése, a zárótanítás érdemjegye. A záróvizsga eredménye a fenti három érdemjegy átlaga. a) Az oklevél: az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: tanító 11. oldal, összesen: 12

12 A felsőfokú szakképzési szakok záróvizsga követelményeit az alábbi jogszabályok tartalmazzák: - 7/2002. (V. 25.) ISM OM együttes rendelet az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról - 9/2001. (XII. 20.) SZCSM rendelet a szociális szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (2. számú melléklet a 9/2001. (XII. 20.) SZCSM rendelethez: Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Szekszárd, június 10. Dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató, főiskolai tanár Határozat: A PTE IGYFK KARI TANÁCSÁNAK KT 38/2007. ( ) számú határozata: A Kari Tanács 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Pedagógusképző Intézet tantervi (szakdolgozati szabályzat) kiegészítésére tett javaslatot. Határozat: A PTE IGYFK KARI TANÁCSÁNAK KT 39/2007. ( ) számú határozata: A Kari Tanács 19 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Pedagógusképző Intézet tantervi (záróvizsga szabályzat) kiegészítésére tett javaslatot. 12. oldal, összesen: 12

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR 6000 KECSKEMÉT, KASZAP U. 6-14. TEL.: 76/501-770 FAX: 76/483-282 A záróvizsga rendjéről - portfólió alapú, pedagógiai alkalmasság vizsga - 2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2014. DECEMBER 1. HATÁLYOS:

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva

BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva (A mintatanterv melléklete) 2012. november 28. (Sujbert László) Jelen szabályzat a BME VIK BSc szakdolgozat,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

BME VIK MSc diplomaterv, záróvizsga, oklevél szabályzata a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva

BME VIK MSc diplomaterv, záróvizsga, oklevél szabályzata a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva BME VIK MSc diplomaterv, záróvizsga, oklevél szabályzata a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva (A mintatanterv melléklete) 2012. november 28. (Sujbert László) Jelen szabályzat a BME VIK MSc diplomaterv,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Magyar alapszak. A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények

Magyar alapszak. A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények Magyar alapszak A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények A szakdolgozat célja, tartalmi követelményei A szakdolgozattal a hallgatóknak bizonyítaniuk kell,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tanulmányi és vizsgaszabályzat Általános tájékoztató A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Főiskolán hallgatói jogviszonyban történő képzésre (alapképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka A diplomamunka egyetemi szinten, a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, önálló munkán alapuló, tudományos igényű dolgozat,

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2009. január 21.) EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (1) A vizsgaidőszak

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím: 1042

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben