SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló ban foglaltak és a tanterv alapján a Pedagógusképző Intézet az alábbi követelményeket fogalmazza meg tanító és óvodapedagógus szakos hallgatói számára. I. Általános rendelkezések 1.) Az oklevél kiadásának s a záróvizsgára bocsátás feltétele, a szakdolgozat megírása, sikeres elfogadtatása. 2.) A szakdolgozat a tanterv által meghatározott formai és tantervi követelményeknek megfelelő a tanulmányok lezárásakor önállóan készített dolgozat. A szakdolgozat feladata annak rövid bizonyítása, hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a tudományág, adott témához kapcsolódó alapvető ismereteit, kellő tájékozottságot szerzett annak irodalmában, ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat és képes egy probléma megfogalmazására, illetve önálló vizsgálatára. 3.) A Kar oktatói minden tanévben szakdolgozati szemináriumot hirdetnek, melynek kiírása tartalmazza a feldolgozásra ajánlott témaköröket is. 4.) A hallgató szakonként külön szakdolgozatot köteles írni. 5.) A hallgató joga és kötelessége, hogy a tantervben meghatározott félév elején, szakdolgozatának témáját megválaszthassa, a jóváhagyott szakdolgozati témajegyzékből. Indokolt esetben lehetőség van egyéni választásra is. 6.) A szakdolgozat készítését konzulens segíti. A témavezető, a kar oktatója, kutatója. Külső szakemberek felkérése dékáni/főigazgatói engedéllyel lehetséges. 7.) A szakdolgozat témajegyzékét a szakokra vonatkozóan a szakfelelős állítja össze. 8.) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakfelelős/intézetigazgató hagyja jóvá, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt. Egy-egy oktató az egyes szakokon és tagozatokon az intézetigazgató által évente meghatározott számú szakdolgozónál többet nem köteles fogadni. 9.) A hallgató a választott szakdolgozati témát és az általa előzetesen megkeresett konzulens adatait bejelenti az e célt szolgáló Szakdolgozati témaválasztási adatlapon. 10.) A konzulens személye, illetve a szakdolgozat témája az utolsó szemesztert kivéve csak indokolt esetben egy alkalommal változtatható meg, a szakfelelős/intézetigazgató engedélyével. 11.) Szakdolgozati szeminárium legkevesebb 5 hallgatóval, de legfeljebb 15 hallgatóval indítható. A tanító és óvodapedagógus szakos, valamint a felsőfokú szakirányú szakos de azonos szakdolgozati kurzusra jelentkező hallgatók szemináriumát egymás között össze kell vonni, amennyiben a tantervben jelzett óraszám egyenlő. 5 hallgatónál kevesebb jelentkező esetében a szakdolgozati téma kiírását engedélyező intézetigazgató hozzájárulásával - egyéni konzultációs rend szerint is megszervezhető a szakdolgozati szeminárium. A konzultációra fordított kontaktórák számának ebben az esetben is meg kell egyeznie a szakdolgozati szeminárium tantervben előírt óraszámával, a konzultáció tematikája is 1. oldal, összesen: 12

2 megegyezik a szemináriuméval. A szakdolgozati szeminárium tanító szakon három egymásra épülő féléves kurzus, összesen: 60 óra, 15 kreditpont értékkel. Javasolt témakörök: Szakdolgozati szeminárium I. (SZDTB 0101) 15 óra, 3 kredit A témaválasztás egyeztetése a konzulens oktatóval, a szakdolgozati szemináriumi órákon való rendszeres részvétel, amelynek során a szakot illető kutatásmódszertani, szakirodalmi és kommunikációs-informatikai tudnivalókat kell elsajátítania a hallgatónak. Az anyaggyűjtés kezdete, a könyvtárak és más információs források rendelkezésre álló anyagából. A szakdolgozat Tartalomjegyzékének elkészítése pontosított témakörökkel, fejezetcímekkel, lehetőleg a teljes bibliográfiával együtt. Szakdolgozati szeminárium II. ( SZDTB 0102) 30 óra, 3 kredit. A szakdolgozati téma kidolgozásának megkezdése, a hivatkozási rendszer konzulenssel történő egyeztetésével. A hallgatónak a választott szakjának megfelelő módszertani szempontok figyelembevételével a bevezető részt és egy tetszés szerinti teljes fejezetet kell elkészítenie és a konzulenssel megvitatnia. Szakdolgozati szeminárium III. (SZDTB 0103) 15 óra, 9 kredit A szakdolgozat további fejezeteinek és összegzésének elkészítése, a dolgozat formai szempontból történő véglegesítése. A félév lezárását a konzulenssel formailagtartalmilag egyeztetett szakdolgozat két példányban történő benyújtása jelentené. 12.) A szakdolgozati szemináriumok gyakorlati jeggyel végződnek. Az értékelés alapja a félévközi szemináriumi teljesítmény. 13.) A szakdolgozat a témavezető engedélyével a magyar nyelvű képzésben is benyújtható idegen nyelven. 14.) A szakdolgozatot egy bekötött és egy fűzött példányban a szakért felelős Intézet titkárságán kell leadni az Tanév rendjében előírt időpontig. 15.) A szakdolgozat megőrzésérők a Kari Könyvtár gondoskodik. Egyéb dokumentációért a szakfelelős, illetve az Intézet titkársága felel. Szakdolgozati dokumentáció: Szakdolgozati témák jegyzéke Szakdolgozati témaválasztási adatlap Szakdolgozati téma- illetve konzulens módosítási adatlap Szakdolgozati konzultációt igazoló adatlap Szakdolgozat minősítő konzulensi adatlap Szakdolgozat minősítő opponensi adatlap II. A szakdolgozat részei, tagolása a) A szakdolgozat címét úgy kell tömören megfogalmazni, hogy egyértelműen jelezze a tartalmat. A téma - szükség esetén - alcímmel pontosítható. b) A tartalomjegyzék szerves része a dolgozatnak. Sorrendben tartalmazza a fejezetcímeket - beleértve az alcímeket is - a megfelelő lapszám feltüntetésével. c) A bevezetés a dolgozat címének pontosítását követően értelmezze a témát, tartalmazza a témaválasztás indoklását (aktualitás, hasznosíthatóság, stb.), a megoldásra váró elméleti 2. oldal, összesen: 12

3 vagy gyakorlati kérdés, feladat megfogalmazását, a forráscsoportok és módszerek megjelölését. d) A tárgyalás (a téma kifejtése) feltárja az adott probléma elméleti hátterét, szakirodalmi áttekintést nyújt, amelynek alapján a témával kapcsolatos problémák, eredmények, feladatok, módszerek kerülnek kifejtésre, részletezésre. A különböző elméletek objektív bemutatása, az ezekből következő konklúzió megfogalmazása jelenti a hallgató véleményalkotásának alapját. Önálló kutatás esetén a saját elmélet megfogalmazása, a kutatás bemutatása, a megfigyelés valamint az adatfeldolgozás és elemzés alkotja a tárgyalás fő területeit. A tárgyalás a szakdolgozat fő része, alcímekkel vagy egyéb módon (pl. számjelzésekkel) tagolható. e,)a befejezés (összegzés) a hipotézisre, a problémafelvetésre adott válaszokat, a feldolgozás során kapott eredményeket összegzi, illetve a kutatás rövid értékelését tartalmazza. Ha van mód rá, a hallgató tegyen javaslatot további vizsgálatokra, kutatásokra vagy a feltárt törvényszerűségek, eredmények hasznosítására. f, A szakdolgozat végén közölni kell a hivatkozott irodalmat. Más szerzők gondolatainak, eredményeinek az átvétele minden esetben etikai és szerzői jogi kérdés. Különösen figyelni kell az internetes források etikátlan használatának elkerülésére. A hivatkozás hiánya vagy szó szerinti idézés esetén az idézőjel kitételének elmulasztása plágiumot és egyben szerzői jogsértést jelent, ami egyben a dolgozat elutasítását, elégtelenre minősítését vonja maga után. A hivatkozásoknak tartalmi, formai szempontból meg kell felelniük a szakdolgozat témáját felölelő tudományterület szaktudományos elvárásainak. Egy dolgozatban csak egyfajta hivatkozási rendszert lehet alkalmazni. Valamennyi elfogadott módszer szabadon, a konzulenssel egyeztetve választható: lábjegyzet, végjegyzet, törzsszövegbe szúrt zárójeles hivatkozás. Tartalmazhat a dolgozat szöveges vagy képes mellékleteket is. Az előbbiek olyan információkat közölnek, amelyek kifejtése a szövegben nem célszerű, mert megtörné a gondolatmenetet, az utóbbiak általában képeket, rajzokat, táblázatokat, grafikonokat, stb. tartalmaznak. III. A szakdolgozat formai követelményei a) A dolgozatot bekötve és fűzve kell benyújtani a tanév oktatási rendjében meghatározott időpontig 1-1 példányban. b) A dolgozat terjedelme: - Szövegszerkesztővel készítve: A dolgozat szövegét magyar ékezetes (pl.: Times New Roman CE), 12 pontos betűnagysággal, 1,5-es sortávolsággal, sorkizárt igazítással kell elkészíteni. A kiemelések dőlt vagy félkövér szedéssel oldandók meg. Margók: alsó, felső és a jobb oldali: 2,5 cm baloldali: 3,5 cm (kötés miatt) Oldalszám: legalább 25 oldal, amely tartalmazza a hivatkozott irodalmat és a jegyzeteket, de nem tartalmazza a címoldalt, a tartalomjegyzéket, a tartalmi kivonatot és a mellékleteket. IV. A szakdolgozat értékelésének ajánlott szempontjai (Az alább közölt értékelési szempontokat a dolgozat szerzője önkorrigálási útmutatóként is felhasználhatja.) A dolgozat címének összhangban kell lennie a tartalommal. 3. oldal, összesen: 12

4 Szükséges a témaválasztás indoklása (utalni kell a téma időszerűségére, jelentőségére, újszerűségére). A választott téma feldolgozása legyen elméletileg megalapozott, a szakirodalmi források megfelelő kiválasztása elengedhetetlen. Cél: világos, jól körülhatárolt. Hipotézis: újszerű, eredeti. Állítás formájában megfogalmazott feltételezés. Forrás: hiteles, korszerű szakirodalom, korrekt forrásfelhasználás, elsődleges forrás. Az alkalmazott kutatási, elemzési módszertannak, valamint alkalmazásának megfelelő színvonalúnak kell lennie, a dolgozat tudományos tévedést nem tartalmazhat. A téma kidolgozásához megfelelő módszer választása. A dolgozatnak eleget kell tennie az ellenőrizhetőség követelményeinek, ügyelni kell a szakirodalmi hivatkozások pontosságára, az idézetek helyes megjelölésére, a források feltüntetésére, stb. Fontos a dolgozat önálló eredményeinek, következtetéseinek megfelelő színvonala. A közölt statisztikai adatok pontossága, a grafikonok helyessége elengedhetetlen. A dolgozat szerkezeti felépítésének, az egyes részek arányosságának, a külső megjelenésnek meg kell felelnie a formai követelményeknek. Fontos a dolgozat stílusának (betartva az értekező műfaj sajátosságait), nyelvezetének és terminológiahasználatának helyessége, ügyelni kell a helyesírás színvonalára, a nyelvhelyességre. A mellékleteknek hozzá kell járulniuk a dolgozat hitelének garantálásához. V. Szakdolgozat minősítése 1.) A témavezető tanár és a szakdolgozat opponense (a két bíráló) a fenti szempontokat figyelembe véve a dolgozatot szövegesen értékeli, osztályozza és 2-2 kérdést tesz fel. Az érdemjegyet betűvel és számmal is leírja. Az értékelés 2-2 példányban készül. Egyiket a tanulmányi előadó a jelöltnek - legkésőbb a záróvizsga előtt 2 héttel megküldi. 2.) A szakdolgozat értékelését s a minősítésére vonatkozó javaslatot csatolni kell a dolgozathoz. 3) Amennyiben a szakdolgozat két bírálója által javasolt érdemjegy közötti különbség több mint kettő, vagy az egyik bíráló elégtelenre értékeli a szakdolgozatot, a szakfelelős kijelölhet egy harmadik bírálót. is. 4.) Amennyiben a szakdolgozat bírálata során legalább két bíráló által javasolt érdemjegy elégtelen, a szakdolgozat nem bocsátható védésre. Ebben az esetben a hallgatónak a szakfelelős által megadott határidőn belül új szakdolgozatot kell készítenie. 5.) Nem fogadható el szakdolgozatként: 1.) Súlyos szakmai hibákat tartalmazó munka 2.) Plagizálás, etikátlan forrásfelhasználással készült dolgozat 3.) Szakmai terminológiát teljes körűen nélkülöző munka 4.) A formai követelményeknek való meg nem felelés. VI. A szakdolgozat védése 1.) A szakdolgozatot a hallgatónak bizottság előtt kell megvédenie. A bizottság KKK-ban vagy a tantervben rögzítettek szerint lehet a záróvizsga-bizottság, vagy a szakfelelős által felkért más, legalább háromtagú bizottság. A bizottság elnöke egyetemi (főiskolai) tanár, vagy docens. A bizottság tagja lehet külső szakember és a szakdolgozatot elbíráló oktató is. 2.) A szakdolgozat megvédése nyilvános, kivéve a titkosított szakdolgozat védését. 3.) A védés alkalmával meg kell győződni arról, hogy a hallgató szakdolgozatát maga készítette-e, valamint bizonyítani kell a szakdolgozat témájában való jártasságát, a források 4. oldal, összesen: 12

5 és a szakirodalom ismeretét. A hallgatóhoz kérdéseket lehet intézni, ismertetni kell a bírálatot, majd módot kell adni arra, hogy a kérdésekre és a bírálatra válaszoljon. 4.) A szakdolgozat érdemjegye az alábbi három minősítésből képzett egész szám: - a konzulens által adott jegy - az opponens által adott jegy - a szakdolgozat szóbeli megvédésére adott jegy 5.) A szakdolgozat érdemjegyét az ötfokozatú minősítési rendszer szerint a bíráló bizottság állapítja meg, figyelembe véve a bírálók javaslatát. Az érdemjegyet a bizottság elnöke a hallgatóval a védést követően közli. 6.) Az OTDK-n bemutatott, helyezést, vagy különdíjat elért dolgozat a bírálatokkal együtt szakdolgozatként beadható. Az OTDK-n fődíjat, vagy első díjat nyert dolgozatot a szakfelelős külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhatja, ha az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek. 7.) A titkosított szakdolgozat esetében a szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók, és a bizottság tagjai ismerhetik meg, amennyiben írásban vállalják, hogy a megismert titkot megőrzik. A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató lehet jelen. A szakdolgozat titkosításnak megfelelő tárolásáról az Egyetemi Levéltár gondoskodik. VII. A felsőfokú szakképzésekre vonatkozó eltérő szabályok Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak záródolgozat: a szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, minimum 20 oldalas, a képző intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő záródolgozat. Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzési szak záródolgozat: a szakmai vizsga időpontja előtt legalább 30 nappal leadott, minimum 20 oldal terjedelmű, legalább elégségesre minősített záródolgozat (1 oldal: 60 leütés/sor, 24 sor/oldal, minimum leütés). A záródolgozat a specializáció területéről szabadon választott, a képzést szervező intézmény által jóváhagyott témájú és című, a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő írásmű. A dolgozatot a képzést szervező intézmény által felkért szakértő ötfokozatú érdemjeggyel minősíti. A dolgozatot a szakértői bírálattal együtt a szakmai vizsga előtt 15 nappal a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. 5. oldal, összesen: 12

6 ZÁRÓVIZSGA-SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A végbizonyítvány A végbizonyítvány (abszolutórium) azt tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségének mindenben eleget tett. A végbizonyítványt a főigazgató írja alá a hallgató leckekönyvében. A záróvizsga 1.) A hallgató tanulmányait záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az ismereteknek a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek a szak Záróvizsga Bizottsága előtt arról kell tanúságot tennie, hogy a képesítéshez szükséges tudással rendelkezik és a tanult ismereteket összefüggéseiben érti és alkalmazni tudja. 2.) A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, az előírt kreditpontok megszerzése és ezek alapján a végbizonyítvány megléte. 3.)A záróvizsgára bocsáthatóság feltételeit az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltakkal együtt a szak tanterve tartalmazza. 4.)A záróvizsgára írásban a Tanulmányi Hivatalnál, vagy az ETR-en keresztül jelentkezhet az a hallgató, aki már megszerezte végbizonyítványát, vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi azt. A Tanév rendjében meghatározott időpontig benyújtott jelentkezési laphoz mellékelni kell a záróvizsga előfeltételeinek meglétét igazoló dokumentumokat. 5.) Záróvizsgát csak a Kari Tanács által meghatározott záróvizsga-időszakban lehet letenni. Záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, a határidő nélkül bármelyik záróvizsga időszakban letehető, a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik évig. Ezen túl az ETVSZ-ben meghatározottak szerint tehető záróvizsga. 6.) A záróvizsga részei a szakdolgozat megvédéséből és azzal egyidejűleg, vagy elkülönítve a képzési és kimeneti követelményekben és a tantervben előírt írásbeli illetőleg szóbeli vizsgából, tanító és óvodapedagógus szakokon meghatározott gyakorlati záróvizsgából (zárótanítás, zárófoglalkozás stb.) áll. 7.) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A Záróvizsga Bizottság a szakdolgozat és a vizsgatantárgyak osztályzatát, illetve az oklevél minősítését zárt tanácskozás keretében állapítja meg. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke az eredményeket kihirdeti. 8.) Sikeres a záróvizsga, ha a vizsgatantárgyak és a szakdolgozat minősítése is legalább elégséges. Sikeres záróvizsga nem javítható. 9.) Ha a jelölt szakdolgozatára elégtelen érdemjegyet kap, a záróvizsga további részére nem kerülhet sor. Ha a hallgató a záróvizsgáját nem teljesítette, nem jelent meg, 6. oldal, összesen: 12

7 elégtelen érdemjegyet szerzett, a záróvizsga érvénytelen, a teljes vizsgát meg kell ismételnie az ETVSZ 61.. rendelkezései szerint az ismételt záróvizsgára jelentkezést követően. Amennyiben valamelyik záróvizsgatantárgy volt sikertelen, a jelöltnek csak abból kell ismétlő vizsgát tennie. Ismétlő záróvizsga csak a következő záróvizsgaidőszak(ok)ban tehető. A záróvizsga részei: A záróvizsga részét képezi a szakdolgozat védése és a szóbeli feleletek 1.) A szakdolgozat megvédése: - A szakdolgozatot a szakdolgozat-szabályzatban leírtak szerint kell elkészíteni és a témavezető oktatónak értékelni. A szakdolgozat, mint a képzés egyik záró követelménye a választott téma komplex feldolgozását igényli oly módon, hogy abból megállapítható legyen a jelölt felkészültsége, a szakma szempontjából megkövetelhető tudományos igényű érdeklődése, probléma érzékenysége és önálló alkotóképessége. - A témavezető oktató (konzulens) és az opponens által készített írásos szakvéleménynek többek között tartalmaznia kell a téma kidolgozásának minőségét, eredményeit, de utalnia kell azokra a szakmai tévedésekre, problémákra, esetleges hiányosságokra, amelyeket a jelölttől feltétlenül meg kell kérdezni a helyes elbírálás végett. - A védés során előkerülő kérdéseket a témavezető és az opponens vagy a szöveges értékelésbe foglalja bele, vagy az értékelés végén fogalmazza meg. Az értékelés az érdemjegyet is magába foglalja. - A szakdolgozat védését irányító kérdező oktató köteles a szakdolgozattal és a szakvéleménnyel a záróvizsga előtt megismerkedni. - A szakdolgozat megvédése két részből tevődik össze: A jelölt röviden bemutatja dolgozatát; A bizottság tagjai, de elsősorban a szakdolgozatvédést irányító oktató kérdéseket tesz fel, amelyekre a hallgató válaszol. - A szakdolgozat védése minősítésének ajánlott szempontjai a szakdolgozat bemutatásának színvonala (a jelölt logikája, stílusa, kifejezőkészsége, különös tekintettel a szaknyelv használatára), a témakörben való tájékozottság, eligazodás a forrásmunkában, olvasottság, a feltárt adatok és eredmények kezelésének biztonsága, a feltett kérdésekre adott válaszoknak a fentiek szerinti minősége, továbbá a tévedések felismerése és korrigálása. 2.) A szóbeli felelet(ek) - A záróvizsga tételsora a szakért felelős intézet által készített, az intézetigazgató (szakfelelős) által jóváhagyott tételsor. 7. oldal, összesen: 12

8 - A jelölt a tételsoronként húz egy-egy tételt. Felkészüléséhez felhasználhatja a rendelkezésre bocsátott módszertani segédanyagot. - A szóbeli feleletet értékelve a jelölt tételépítkezését, alkotóképességét, komplex szemléletmódját kell elsősorban figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a tételekben megjelölt ismeretanyag teljes kifejtésére a záróvizsgán nincsen lehetőség. - Az eredmények vonatkozásában a bizottság tagjai együttesen döntenek, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a meghatározó. - Ha a záróvizsga bármelyik részosztályzata elégtelen, a záróvizsga egésze is elégtelennek minősül. A záróvizsga-bizottság összetétele 1.) A záróvizsga-bizottság állandó tagjai az elnök (külső szakember is lehet) 2 fő szóbeli tételeket kérdező oktató a jegyző (A szerepkörökből - kivéve a jegyzőit - kettő egybeeshet.) 2.) A záróvizsga-bizottság változó tagjai a szakdolgozatot kérdező oktató. A záróvizsga-bizottságba külső szakembert is be kell vonni. A záróvizsga minősítése: A záróvizsga eredménye az alábbi érdemjegyekből a záróvizsga-bizottság által kialakított (egész számra kerekített) érdemjegy: a szakdolgozat két (konzulens, opponens) érdemjegyének és megvédésének érdemjegyéből kialakított érdemjegy. a gyakorlati záróvizsga /záró foglalkozás, zárótanítás, minősített gyakorlatok/ - egy vagy két jegy a szóbeli tétel(ek) kifejtése egy vagy két jegy. A minősítés ötfokozatú: minősítés érdemjegy jeles 5 jó 4 közepes 3 elégséges 2 elégtelen 1 Az oklevél Sikeres záróvizsga alapján az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követően a felsőoktatási intézmény a hallgató számára az ETVSZ 64.. szerint 30 napon belül oklevelet állít ki. Az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közirat, amely tartalmazza az Egyetem és a Kar nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány képzési forma megnevezést, az oklevél minősítését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját, a főigazgató és a záróvizsgabizottság elnökének aláírását, a Kar bélyegzőjének lenyomatát. Az ETVSZ 64.. (3) bekezdésében meghatározott esetben a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a szakfelelős is aláírhatja az oklevelet. Az oklevél kiadásának 8. oldal, összesen: 12

9 feltétele a képesítési követelményekben meghatározott nyelvismeret hiteles igazolása. Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél birtokosának azonosításra alkalmas nevét, születésének helyét és idejét, évét, hónapját, napját, az intézmény pecsétjét. Az oklevelet a főigazgató és a záróvizsga-bizottság elnöke írja alá. Az oklevelet magyar és angol nyelven kell kiadni. Német nemzetiségi óvodapedagógus szakon az oklevél melléklete német nyelven tartalmazza a fentebb felsorolt adatokat. Külföldi felhasználásra, kérelem alapján, idegen nyelvű oklevélmelléklet adható ki, amely a tanulmányi kötelezettség legfontosabb adatairól és a tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást. A tanítói oklevéllel rendelkezők külföldön a tanulmányi irány megjelölésével a "Bachelor" (BA) megjelölést használhatják. Az oklevélhez melléklet (a Karon szervezett szakmai tanfolyam, specializáció stb. elvégzéséről), tanúsítvány, igazolás adható ki, ha a hallgató az adott oktatásiképzési formára előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek sikeresen eleget tett. Az oklevél minősítése A szigorlatok érdemjegyeiből és a záróvizsga érdemjegyeiből képzett átlageredmény: minősítés átlag kitűnő 5,00 jeles 4,51-4,99 jó 3,51-4,50 közepes 2,51-3,50 elégséges 2,00-2,50 A kitüntetéses oklevél Kitüntetéses oklevelet az kap, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, szakdolgozatának, zárófoglalkozásának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzatai között közepesnél gyengébb jegy nincs. 9. oldal, összesen: 12

10 A szakok sajátos követelményei Óvodapedagógus szak a) Zárófoglalkozás (gyakorlati záróvizsga) A hallgatók a mintatanterv szerint haladva a 6. félévben szakmai gyakorlatukat zárófoglalkozással és védéssel fejezik be. A kapott érdemjegy az óvodapedagógus oklevél minősítésének részét képezi, a záróvizsga részosztályzata. b) A záróvizsga A komplex szakmai szóbeli vizsga alapjául az óvodapedagógus szak módszertan tantárgyai (irodalom - mese - vers, matematika, környezetismeret, ének-zene, ábrázolás-kézimunka, testnevelés), valamint a pedagógia, pszichológia tárgyak szolgálnak. A témaköröket úgy kell megállapítani, hogy a jelölt elméleti és gyakorlati ismereteiről is számot adhasson, tételét komplex módon fejthesse ki. c) A záróvizsga követelményei A hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi szakdolgozatát, és komplex szakmai szóbeli vizsgát tesz. A szóbeli vizsga tárgyköreit úgy kell meghatározni, hogy a jelölt pszichológiai, pedagógiai és szaktudományi felkészültségéről is számot adhasson, tételét komplex módon, az elmélet és a gyakorlat egységében fejthesse ki. Az óvodapedagógus jelölt: Tegyen tanúságot, hogy rendelkezik az óvodában végzendő gondozó-nevelőismeretnyújtó-személyiségfejlesztő munkához szükséges szaktudással, és a tanult ismereteket alkalmazni tudja. Ismerje a 3-6 éves gyermekek gondozásával, nevelésével, sokoldalú személyiségfejlesztésével összefüggő kutatások (a tényfeltárás, a feldolgozás, az elemzés) módszereit, a korszerűsítési törekvések irányait. Rendelkezzék azokkal pedagógiai, pszichológiai, módszertani jártasságokkal és képességeikkel, amelyek hivatásának gyakorlásához, egy problémakör szakszerű és szabatos kifejtéséhez, mások meggyőzéséhez szükségesek. Legyen képes szóbeli feleletének témáját komplex módon, az elmélet és gyakorlat egységében kifejteni. a) A záróvizsga minősítése: A hallgató a záróvizsgán három érdemjegyet kap: a szakdolgozat és megvédése, a szóbeli tétel(ek) kifejtése, a gyakorlati zárófoglalkozás érdemjegye. A záróvizsga eredménye a fenti három érdemjegy átlaga. a) Az oklevél: az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus Nemzetiségi óvodapedagógus szak a) A nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgatók záróvizsgáján az óvodapedagógus szakosoknál leírtakat kell alkalmazni az alábbi kiegészítésekkel: Az érintett hallgatók német nyelven is írhatják és védhetik szakdolgozatukat. A hallgatók mintatanterv szerint haladva a 6. félévben két zárófoglalkozást tartanak, egyet magyar és egyet német nyelven. Mindkét zárófoglalkozás érdemjegye az oklevél minősítésének részét képezi, a záróvizsga részosztályzata. b) A záróvizsga minősítése. 10. oldal, összesen: 12

11 A hallgató a záróvizsgán négy érdemjegyet kap: a szakdolgozat és megvédése, a szóbeli tétel(ek) kifejtése, a gyakorlati zárófoglalkozások (magyar és nemzetiségi nyelven) érdemjegyei. c) Az oklevél: az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: német nemzetiségi óvodapedagógus Tanító szak a) Zárótanítás (gyakorlati záróvizsga) A hallgatók mintatanterv szerint haladva a 8. félévben szakmai gyakorlatukat zárótanítással (ÁTK és VTK nincs elkülönítve) és védéssel fejezik be. A zárótanítást a kar által megbízott bizottság előtt kell megtartani. A zárótanítás érdemjegye a tanítói oklevél minősítésének a részét képezi, a záróvizsga részosztályzata. b) A záróvizsga tárgyainak köre: A szóbeli vizsga alapjául a tanító szak tantárgy-pedagógia ismeretei (anyanyelv, matematika, természetismeret, ember és társadalom, ének-zene, vizuális nevelés, technika, testnevelés stb.) szolgálnak. A témaköröket úgy kell megállapítani, hogy a jelölt pszichológiai, pedagógiai és szaktudományi ismeretiről is számot adva, tételét komplex módon fejthesse ki. c) A záróvizsga: A tanítójelölt szóbeli vizsgát tesz az elemi fokú neveléshez és képzéshez szükséges tantárgypedagógiai ismeretekből (beleértve az 1 4. osztály műveltséganyagát és a választott műveltségi területet). A szóbeli vizsga tárgyköreit úgy kell megállapítani, hogy a jelölt pszichológiai, pedagógiai és szaktudományi felkészültségéről is számot adhasson, tételét komplex módon, az elmélet és a gyakorlat egységében fejthesse ki. A tanítójelöltnek arról kell tanúságot tennie, hogy rendelkezik az ált. iskola 1-6. osztályában végzendő nevelő-oktató munkában szükséges szaktudással, és a tanult ismereteket alkalmazni tudja. Ismerje a jelölt a 6-12 éves tanulók nevelésével és oktatásával összefüggő, fejlesztő kutatások (tényfeltárás, feldolgozás, elemzés) módszereit. Rendelkezzék a jelölt azokkal a nyelvi, nyelvhasználati, szerkesztési képességekkel, amelyek hivatásának gyakorlásához, egy ismeretkör szakszerű és szabatos kifejtéséhez, mások meggyőzéséhez szükségesek. Legyen képes a jelölt szóbeli feleletének témáját komplex módon, az elmélet és a gyakorlat egységeibe kifejteni. a) A záróvizsga minősítése. A hallgató három érdemjegyet kap a záróvizsgán: a szakdolgozat és megvédése, a szóbeli tétel(ek) kifejtése, a zárótanítás érdemjegye. A záróvizsga eredménye a fenti három érdemjegy átlaga. a) Az oklevél: az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: tanító 11. oldal, összesen: 12

12 A felsőfokú szakképzési szakok záróvizsga követelményeit az alábbi jogszabályok tartalmazzák: - 7/2002. (V. 25.) ISM OM együttes rendelet az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról - 9/2001. (XII. 20.) SZCSM rendelet a szociális szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (2. számú melléklet a 9/2001. (XII. 20.) SZCSM rendelethez: Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Szekszárd, június 10. Dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató, főiskolai tanár Határozat: A PTE IGYFK KARI TANÁCSÁNAK KT 38/2007. ( ) számú határozata: A Kari Tanács 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Pedagógusképző Intézet tantervi (szakdolgozati szabályzat) kiegészítésére tett javaslatot. Határozat: A PTE IGYFK KARI TANÁCSÁNAK KT 39/2007. ( ) számú határozata: A Kari Tanács 19 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Pedagógusképző Intézet tantervi (záróvizsga szabályzat) kiegészítésére tett javaslatot. 12. oldal, összesen: 12

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ BA SZAK, TANÍTÓ BA SZAK NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNNYAL ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAK NÉMET

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNY BA SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNY BA SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIATUDOMÁNY BA SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR 6000 KECSKEMÉT, KASZAP U. 6-14. TEL.: 76/501-770 FAX: 76/483-282 A záróvizsga rendjéről - portfólió alapú, pedagógiai alkalmasság vizsga - 2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2014. DECEMBER 1. HATÁLYOS:

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról)

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ben felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein A HKR 8. számú melléklet A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein 1. A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet június 28.

A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet június 28. A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet 2016. június 28. A három éves alapképzés végén leadandó szakdolgozattal kapcsolatban a PTE TVSZ rendelkezik (vonatkozó

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Kari Tanács 9/2003. (02.18.) sz. Határozata a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről A Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó kivonata

Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó kivonata Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó kivonata A szakdolgozat 21. (1) Az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónak az oklevél megszerzéséhez

Részletesebben

BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva

BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva (A mintatanterv melléklete) 2012. november 28. (Sujbert László) Jelen szabályzat a BME VIK BSc szakdolgozat,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére

TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók részére Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ TÁJÉKOZTATÓ a szakoktatói záróvizsga előkészítéséről és lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről, a végzős hallgatók

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. 1. Bevezető A szakdolgozatban/záródolgozatban a hallgató

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ a SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS hallgatói számára ZALAEGERSZEG 2011/2012. tanév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Cím: 7624 Pécs Ifjúság

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing at

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre FELHÍVÁS a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím:

Részletesebben

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben