Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS"

Átírás

1 Címlap A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás alapján: Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. Hőnyi Pál nyilvántartási szám: INNOTARS 0

2 Munkaterv I. A tervezett projekt tevékenységeinek leírása A rendszerváltást követő társadalmi-gazdasági változások eredményeként Magyarország térségeinek fejlődése differenciálódott, a leszakadó, illetve nyertes térségek közötti különbségek egyre nagyobbak. A változások legnagyobb vesztesének a vidéki Magyarország, különösen a falusias térségek tekinthetők. Itt halmozódtak fel a legkomolyabb társadalmi-gazdasági problémák: munkanélküliség, elöregedő korszerkezet, rossz egészségügyi helyzet, alulképzettség, szolgáltatások hiánya jellemzi. A rurális térségek 1/3-ában a mezőgazdaság az egyetlen munkalehetőség, a munkanélküliség az országos átlagot jóval meghaladja. Hazánkban a vidéki térségek fejlesztése sajátos korszakba érkezett. Az elmúlt másfél évtizedben a központilag biztosított területi kiegyenlítő fejlesztési források nem mindenhol hozták meg a várt eredményt. Különösen a vidéki kistelepülések kerültek mind rosszabb helyzetbe, ahol a kialakult kedvezőtlen állapot tartósnak bizonyul, és sok esetben egyre rosszabbá válik. A probléma azért érdemel fokozott figyelmet, mivel a rurális térségek az ország területének mintegy kétharmadát jelentik, és itt él az ország lakosságának 30-35%-a, ezen területek modernizálása az egész ország fejlődése szempontjából meghatározó. Önerős (endogén) fejlesztés, innováció A fenti fejlesztések nagyon fontosak, de hatásuk a gazdaságra csak lassan jelentkezik. Ha a helyi szereplők, a magán, a civil és a közszférából, nem találják meg helyüket, szerepüket ezekben, ha ezek nem a régió sajátosságaira, belső erőforrásaira épülnek, akkor hatásuk nem lesz tartós a régió lakói ebből keveset érzékelnek majd. Ezért támogatni kell minden kezdeményezést, ami feltárja, felhasználásra előkészíti, mozgósítja és működteti a régió emberi és anyagi erőforrásait. Ezt fontos erősíteni, mivel az innovációs kapacitás fő jellemzői Magyarországon az innovációs ék -en kívül eső területeken, nem kedvezőek: Hiányzik a technológiai szakképzettség, az új technológiák iránti tudatos érdeklődés; Az előállított termékek műszaki színvonala, kevés kivételtől eltekintve alacsony; Elenyésző a minőségi formatervezett termékek aránya; A kisvállalkozások igen nagy része hazai és kelet-európai piacokra termel; A vállalkozások kooperációs képessége rendkívül gyenge, nem tudtak erős hálózatokat kiépíteni, bár az utóbbi két évben a régió exportjának értéke a külföldi vegyes vállalatok révén jelentősen nőtt. Az exportráta a magyar régiók sorában még mindig az egyik legalacsonyabb; A vállalkozások piaci ismeretei hiányosak, intenzív marketing tevékenységet csak elvétve folytatnak, pedig az innovációk születésének és/vagy honosításának, illetve terjedésének legfontosabb terepét Magyarországon is a vállalatok köre jelenti; Hiányzik a klaszter kezdemény felismerésének a képessége, hogy olyan klasztert építsünk, aminek legalább az alapjai, lehetőségei 11 léteznek. 1 Ennek megítélése nem megérzésekre, hanem mérhető, számítható jellemzőkre kell, hogy épüljön, pl. az egyik legegyszerűbb, az LQ index értékével. Az LQ index egyszerűen számítható arányosság: A vizsgált földrajzi területen az iparágban dolgozók és az összes foglalkoztatott aránya osztva az országra vonatkozó ugyanezen arányszámmal. Az angol szakirodalom 1,25-ös érték felett beszél klaszter kezdeményről. (GROSZ A. 2003) 1

3 Innovációs eszközök a rurális térségek fejlesztésében Az elmúlt években a rurális térségek fejlesztésében jelentős hangsúlyt kapott az innovációs intézmények támogatása, az innovatívnak mondott projektek iniciálása, generálása. A sok esetben meglehetősen reménytelen helyzetű, sokféle szociális, foglalkoztatási problémát cipelő, infrastrukturális szempontból elmaradott, közlekedési szempontból elszigetelt térség a problémák megoldásának végső eszközét az innováció bevetésében látta. Az innováció fogalmának zavarossága, homályossága, a modernitással és modernizációval való összekapcsoltsága alkalmassá tette arra, hogy általános orvosságként használják mindenféle problémára. Gomba módjára szaporodtak az innovációs központok, inkubátorházak, vagy csak az innovációs projektek a kistérségekben. A törekvést nagymértékben generálta, hogy a pénzügyi támogatási eszközök, a TFC, Széchenyi-terv Regionális Gazdaságfejlesztési Programja, az ún. Tükörprogram -ok és a Phare is preferálták az innovációs jellegű, de gyakran csak ilyen címkéjű projekteket. Az innováció menedzsment elveinél és az innovációra alapozott gazdaságfejlesztési elképzeléseknél is erősebben hatottak a területfejlesztési szereplőkre az európai uniós minták, melyeket a különböző nyugati tanulmányutak és a területfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok, esettanulmányok közvetítettek. A hazai területfejlesztési tanfolyamok korszerűnek az innovációra alapozott területfejlesztés modelljét mutatták és esettanulmányként a világ élvonalát, az utólag mindig zseniálisan egyszerűnek tűnő ötleteket mutatták be. Ezek többsége a high tech -ről, elektronikai-, környezettechnológiai és autóipari klaszterről, informatikai fejlesztésekről, félvezető gyártásról, esetleg vegyészeti, gyógyszervegyészeti, biotechnológiai projektekről, kutatóintézetekről szólt. Az európai BIC (Business and Innovation Center) hálózat elemei modellként kínálkoztak a magyarországi terület- és településfejlesztők elé. Ebbe az irányba hatottak a különböző quango -k, területfejlesztési ügynökségek megismert működési rendje, profilja is. Ezen területfejlesztési profilú szervezetek különféle szervezeti megoldása, szolgáltatása, közösségfejlesztési munkája mint innovációs tevékenység jelent meg, került interpretációira. Az innovációs projektek, kezdeményezések negyedik forrása, mintája a felsőoktatási intézmények tevékenysége volt. Ezért az innovációs szervezetek igyekeztek mint oktatási profilú szervezetek megjelenni. Ez azért is népszerű felfogás, mert az oktatási tevékenység bevételes tevékenységet is jelent, a fenntartási, működési költségek előteremtésében így szerepet játszhat. A fentebb jelzett projektek túlnyomóan támogatásokból jöttek létre, ugyanis az innovációs projektek rendszerint magas támogatási intenzitásúak. A pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal szakmai megalapozása, az elbírálás kritériumai sok esetben erősen problematikusak voltak. A decentralizált források esetében különösen igaz, de a központi források esetén is inkább a formai akadályok voltak jelentősebbek, mint a tartalmiak. Így sok projekt elindult anélkül, hogy szakmai programja kellően megalapozott lett volna. Az ún. innovációs központok némelyike hasznos tevékenységet végzett anélkül, hogy ennek az innovációhoz köze lett volna. Bizonyos szolgáltatások megszervezése, biztosítása, pl. iskolarendszeren kívüli szakképzés, nyelvtanfolyam, esetleg tréningek tartása mindenképpen fontos és szükséges tevékenység. Az így létrejövő szervezetek önmagukban is munkahelyeket teremtettek, az együttműködés, partnerség, sőt a jövő nagyobb összefogást igénylő projektjeinek új, helyi fórumait nyújtják. A nyugati minták (BIC) másolása az innovációs környezet, a projekt környezet merőben más jellege miatt gyakran életképtelen projektekhez, szervezeti formákhoz vezetett. Az innováció lényegével a felkészültség hiánya miatt a szereplők nem ismerkedtek meg. Azon esetekben pedig, ahol a felkészítést megpróbálták, az innovációt az informatikával, vegyiparral, a korszerű technológiákkal azonosították. Az innovációs elemet több esetben valamely felsőoktatási intézmény bevonása biztosította. Az esetek többségében a kapcsolat nem szervesült, formális maradt, pl. a pályázati együttműködés esetére, idejére koncentrált. Sok esetben a fizikai távolság, a projekt környezet humán és infrastrukturális adottságai egyaránt az együttműködés elmélyítése, szervesülése ellen hatottak. 2

4 A valódi társadalmi támogatottság, illetve a források hiánya, a projektmenedzsment hiányosságai miatt a projektek gyakran tervek maradtak, illetve torzóként jöttek létre. Egy másik fontos kérdés a működés megszervezése. A kitűzött magasztos célok háttérbe szorulnak a működtetés mindennapos gondjaival szemben. A pályázati támogatásból létrejött projektnek a fenntartás költségeit már bevételeiből kell előteremtenie. Ez az a pont, ahol megmutatkozik a valódi társadalmi támogatottság, illetve a tényleges piaci igények. Ezek pedig zömmel nem az innovációhoz kapcsolódnak. A távlatos társadalmi célok érdekében esetleg a közszférának (az önkormányzatoknak, az államnak) kellene a kezdeményezés mögé állnia, de a jelenlegi szituáció számos elemében ennek a törekvésnek ellene hat: a források hiánya az önkormányzati szférában, az innovációs szervezetek felkészültsége, a tulajdonosi, közösségi elvárás elégtelen artikulálása az eredményesség mérhetőségének kérdőjelei Úgy tűnik, az innovációs célú szervezetek stabil fenntarthatósága Magyarországon nem megoldott. A nehézségek ellenére sem szabad azonban megfeledkezni a területfejlesztési innovációs projektek eredeti céljairól 2. A tevékenységet ennek megfelelően kell szervezni. A szervezet létrehozása, fenntartása és a forrásbővítés nem a szervezet végcélja, hanem eszköz a fentebb felsorolt célok elérésére. A kistérségfejlesztés innovációs modelljének körvonalai A fentiek figyelembevételével szükséges meghatározni a kistérségi innovációs fejlesztésnek egy hatékony modelljét. A kistérségek sajátos mérete, a tevékenységek komplex szervezésének igénye nem teszi reálissá tiszta funkciójú szervezetek létrehozását. Ez a jelenleg zajló törekvéseknek is egy világos sajátossága. Az ún. innovációs központokban keverednek az inkubátorház 33, az innováció menedzsment, valamint a közösségfejlesztési és humánerőforrás fejlesztési, kulturális funkciók. A kistérségek korlátozott anyagi erőforrásokkal és ugyancsak korlátozott humán erőforrásokkal rendelkeznek. Az ésszerűségnek és általában a helyi igényeknek is megfelelnek a komplex, többfunkciós szervezetek. Ugyanakkor a célrendszer, a kompetenciák, a program és a tevékenység szintjén is világosan meg kell fogalmazni azokat az egyes funkciók szerint. A kistérségi innovációs stratégiák és stratégák általános céljai: a térségi gazdaság, azon belül döntően az ipar megújítása, a térség belső adottságaira, erőforrásaira építő fejlesztési stratégia megvalósítása, új vállalkozások létrehozatala, új, magasabb hozzáadott értékű termékek létrehozása, munkahelyek létrehozatala a mikro- és kisvállalkozás szektorban az akadémiai, egyetemi K+F szektorral a kapcsolatok kiépítése az innovációs környezet, a működési feltételrendszer fejlesztése Mindezt egy komplex innovációs központ képes hordozni, melyben megjelenik az inkubációs, az innovációs központi és a közösségfejlesztési funkció is. A tervezett szakmai feladatokat az 1. táblázat foglalja magában. 2 legfontosabbakat kiemelve: a térségi gazdaság, azon belül döntően az ipar megújítása, új vállalkozások létrehozatala, új termékek létrehozása, új munkahelyek létrehozatala a térségben, stb. 3 A hasonló név Magyarországon két fő tevékenységi irányt takar: 1.) Amikor alacsony színvonalú, általában elhagyott barnamezős épületekben, laktanyában levő helyet adnak jellemzően low tech, induló vállalkozásoknak nagyon olcsón vagy ingyen. 2.) Technológiai inkubátorházról beszélhetünk, ha egy adott, általában high tech tevékenység, iparág köré csoportosítjuk az egymás működését segítő innovatív cégeket, szervezeteket, intézményeket. 3

5 1. táblázat Sorszám A feladat megnevezése 1 Az agrárinnováció s projektek szerepe, lehetőségei 2 Inovációs intézményrend szer ipari parkok, inkubátorok, technológiai transzferközpo ntok, gazdaságfejles ztő szervezetek szerepe és lehetőségei 3 Az innovációs miliő vizsgálata rurális környezetben * Az összeg az ÁFA-t nem tartalmazza. A feladat szakmai vezetője Dr. László Mária Dr. Pap Norbert Ludescher Gabriella Kezdés időpontja (év, Befejezés időpontja (év, A feladat költsége A feladat teljesítésének formája ** beszámoló jelentés és publikációk beszámoló jelentés és publikációk beszámoló jelentés és publikációk A kutatási feladatok 1. Az agrárinnovációs projektek szerepe, lehetőségei Az agrárinnováció elsődleges célja a mezőgazdasági területek agropotenciáljának optimális hasznosítása, mely a Dél-dunátúli régióban a természeti adottságok révén kiemelkedő jelentőséggel bír. Az agrárinnováció témakörében stratégia célként szerepel az agrártermelés szerkezeti megújítása, a hozzáadott érték növelése az agrárgazdaságban és az agrárvállalkozók versenyképességének, piaci hatékonyságának a növelése. A régióban 2005 és 2007 között, a pályázati lehetőségek felhasználásával 18 db projekt valósult meg. A fejlesztési források legnagyobb arányban (33 %) az élelmiszeripar és az agrárinnováció célterületeken megvalósuló projektekhez kapcsolódtak. Ez az arány is azt jelzi, hogy a régióban minden lehetőséget meg kell ragadni, mely az agrárinnovációt segítheti és ezzel további pozitív kihatásai lehetnek a gazdaság egyéb ágazataira is. A mélyebb elemzés során véleményünk szerint elsősorban a fejlesztéspolitikai szempontokat szükséges szem előtt tartani. Statisztikai elemzés, dokumentumelemzés, mélyinterjúk képezhetik főbb vizsgálati módszereinket, valamint az agrár-ipari kapcsolatok keretében tervezhető tevékenységek azonosítása lehet elsődleges feladatunk. Ütemezés és outputok: 1.ütem: Az agrárinnovációs projektekről adatbázis készítése, illetve a szekunder források összegyűjtése és feldolgozása. 4

6 Eredmény: oldalas tagolt elemzés készítése a megfelelő mellékletekkel kiegészítve, melynek prezentálására a 6. hónapban kerül sor, az első kutatási szakaszt lezáró workshop keretén belül. 2.ütem: A terepi vizsgálat és felmérések révén, értékelő leírás készítése az agrárinnovációs projektek kivitelezésének nehézségeire és a követendő szabályokra, ajánlására vonatkozóan. Eredmény: oldalas elemzés a felmérések és terepi vizsgálatok eredményeiről, amelynek bemutatására és megvitatására a 11. hónapban, a zárókonferencián kerül sor. 2. Innovációs intézményrendszer ipari parkok, inkubátorok, technológiai transzferközpontok, gazdaságfejlesztő szervezetek szerepe és lehetőségei Mindehhez a kutatási módszereinket statisztikai elemzések, dokumentumelemzés, mélyinterjúk képezhetik. A traníciós folyamat, a társadalmi integráció, és a gazdaságfejlesztési intézményrendszer átalakulása, a társadalmi legitimáció és elvárás változásai lehetnek a főbb vizsgálati metszetek. 1.ütem: 2.ütem: a.) Az innovációs intézményrendszer (ipari parkok, inkubátorok) helyzetének, szerveződéseinek vizsgálata, különös tekintettel a rurális térségekre. Eredmény: oldalas tagolt elemzés, a megfelelő mellékletekkel kiegészítve, bemutatása és megvitatása a 6. hónapban, a workshopon történik meg. b.) Az innovációs transzferszervezetek viszonyainak, szerveződéseinek feltérképezése, különös tekintettel a rurális környezetben való működésre. Eredmény: oldalas tagolt elemzés a megfelelő mellékletekkel kiegészítve, bemutatása és megvitatása a 6. hónapban, a workshopon történik meg. c.) A gazdaságfejlesztő szervezetek innovációs tevékenységének elemzése. Eredmény: oldalas tagolt elemzés, amely eredményeinek bemutatására a 6. hónapban, az első ütemet lezáró workshop keretén belül kerül sor a.) A vizsgálati minta sajátos helyi érdekviszonyainak értékelése. Eredmény: oldalas elemzés, melynek bemutatására és vitára bocsátására a 11. hónapban, a zárókonferencián kerül sor. b.) Az oktatás és a kultúra területének vizsgálata. Eredmény: oldalas elemzés, melynek prezentálására és megvitatására a 11. hónapban, a zárókonferencián kerül sor. 3. Az innovációs miliő vizsgálata rurális környezetben 1. ütem: a.) Az innovációs miliő vizsgálata az elmúlt évtizedben szekunder forrásokkal. Eredmény: oldalas elemzés, prezentálására a 6. hónapban, a workshopon kerül sor. b.) Az innovációs miliő empirikus vizsgálatához minta kiválasztása, módszerek kialakítása fókuszcsoportos vizsgálati módszerrel. Eredmény: oldalas tanulmány mellékletekkel, melynek bemutatására és megvitatására a 6. hónapban, az első ütemet lezáró workshopon kerül sor. 2. ütem: a.) Az innovációs miliő vizsgálata empírikus módszerekkel. A kialakulás feltételei, a kialakítás módszerei. Eredmény: oldalas elemzés, melynek bemutatása a 11. hónapban, a zárókonferencián történik meg. b.) A rurális térségek innovációs modelljének ajánlás formájában történt megfogalmazása. Eredmény: oldalas tanulmány, prezentálása és vitára bocsátása a 11. hónapban, a zárókonferencián történik meg. 5

7 Az eredmények terjesztésére szolgáló tájékoztatási terv A projekt célja, hogy a vidéki térségek innovációs rendszerének egy hatékony modelljét alapozza meg és a vizsgálati eredményeket a célcsoport körébe ismertté tegye. A tájékoztatási terv célja, hogy a projekt megvalósulása során feldolgozott információkat és elkészített munkákat megfelelő kommunikációval, a szélesebb érdeklődő nagyközönséggel, illetve a szűkebb szakmai körökkel ismertesse. A projektgazda a projekt elején, illetve közepén, tehát az 1. és a 6. hónapban workshopot tart a nyilvánosság tájékoztatása, az elért eredmények bemutatása és megvitatása céljából. Ezen kívül a projektgazda saját kiadványokban, a saját honlapon, illetve országos és megyei napilapok PR cikkeiben ismerteti 12 hónapon keresztül a projekt tevékenységét, eredményeit. A kutatási eredmények publikálása a tervek szerint folyamatosan történik országos és regionális tudományos folyóiratokban, kiadványokban, valamint a Kapos ITK saját periodikájában. A projekt zárószakaszában, a 11. hónapban kerül sor egy jelentős nemzetközi konferencia megtartására, melynek keretén belül nemcsak az addigra feldolgozott vizsgálatok bemutatására, hanem a kutatás eredményeiből profitálni képes KKV szektor képviselői és gazdaság- és területfejlesztő szervezetek, egyetemek és akadémiai kutatóhelyek képviselői is megjelennek. A kutatási folyamat lezárása és a teljes körű bemutatása, egy összegző kötet formájában kerül a 12. hónapban a nyilvánosság elé. A tájékoztatási terv költségterve: A tájékoztatás összességében 1,65 millió Ft-ot köt le, melyben megvalósulnak a: Nyitó workshopok Z:áró workshopok Záró konferencia Honlap fejlesztése és frissítése Részeredmények publikálása. II. A projekt 1 munkaszakaszból áll, ennek bontása: 1. munkaszakasz: ( ), MELY KÉT ÜTEMET TARTALMAZ Elszámolás egy ütemben lesz, január 31.-i végzéssel. A munkaszakaszhoz tartozó beszámoló feladat- és költségterve: 1. ütem A beszámoló időpontja: Részfeladatok megnevezése A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban A részfeladat költsége (eft) 1. feladat 1. részfeladata Feladatindító megbeszélés feladat 2. részfeladata A nyitó workshop során az 1. feladat feladat 3. részfeladata bemutatása A projekt internetes honlapjának kialakítása, 200 kapcsolódva a Kapos ITK honlapjához. 1. feladat 4. részfeladata Rendszeres sajtófigyelés megszervezése feladat 5. részfeladata Szakbibliográfia készítése feladat 6. részfeladata Adatbázis készítése, illetve a szekunder 200 források összegyűjtése 1. feladat 7. részfeladata A statisztikai adatbázis, illetve a szekunder források feldolgozása. 1. feladat 8. részfeladata Részeredmények publikálása 200 6

8 1. feladat 9. részfeladata Ütemzáró workshop feladat 1. részfeladata Feladatindító megbeszélés feladat 2. részfeladata Nyitó workshop feladat 3. részfeladata Szakbibliográfia készítése feladat 4. részfeladata Az innovációs intézményrendszer (ipari parkok, inkubátorok) helyzetének, 2. feladat 5. részfeladata Az innovációs transzfer szervezetek helyzetének, szerveződéseinek 2. feladat 6. részfeladat A gazdaságfejlesztő szervezetek innovációs 2. feladat 7. részfeladata szerepe Empirikus, illetve terepi vizsgálatok feladat 8. részfeladata A részeredmények publikálása feladat 9. részfeladata Ütemzáró workshop feladat 1. részfeladata Feladatindító megbeszélés feladat 2. részfeladata A nyitó workshop során, a 2. feladat bemutatása feladat 3. részfeladata Szakbibliográfia készítése feladat 4. részfeladata A szekunder források összegyűjtése az 200 innovációs miliő vizsgálatához 3. feladat 5. részfeladata A szekunder források feldolgozása és 3. feladat 6. részfeladata kiértékelése Az innovációs miliő vizsgálata empirikus 300 módszerekkel a vizsgálat megtervezése 3. feladat 7. részfeladata A vizsgálati eredmények feldolgozása feladat 8. részfeladata Ütemzáró workshop 200 Összes költség (E Ft) ütem A beszámoló időpontja: Részfeladatok megnevezése A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban A részfeladat költsége (eft) 1 feladat 1. részfeladata Honlap fejlesztése 1 feladat 2. részfeladata Az érdekelt gazdasági szervezetek, önkormányzatok feltérképezése 1. feladat 3. részfeladata Magyarországi terepi vizsgálat, mélyinterjúk, illetve felmérések készítése 1. feladat 4. részfeladata A terepi vizsgálat, a mélyinterjúk és felmérések 400 kiértékelése, értékelő leírás készítése az agrárgazdaság -fejlesztésének nehézségeire és 1. feladat 5. részfeladata Az 1. feladat eredményeinek prezentálása és megvitatása a zárókonferencián 2. feladat 1. részfeladata Az internetes oldal frissítése feladat 2. részfeladata Az innovációs intézmények terepi vizsgálata

9 2. feladat 3. részfeladata A terepi munka kiértékelése feladat 4. részfeladata Részeredmények publikálása a honlapon, 100 PDF formátumban 2. feladat 5. részfeladata Az oktatási és a kulturális háttér vizsgálata a 400 minta vonatkozásában 2. feladat 6. részfeladata A vizsgálati minta sajátos helyi 600 érdekviszonyainak feltárása, elemzése 2. feladat 7. részfeladata Részeredmények publikálása szakfolyóiratokban 2. feladat 8. részfeladata A 2. feladat eredményeinek ismertetése és megvitatása a zárókonferencián 3. feladat 1. részfeladata Az innovációs miliő elemeinek feltárása feladat 2. részfeladata A részeredmények publikálása a honlapon 100 PDF formátumban 3. feladat 3. részfeladata Az innovációs miliő kialakulásának feltételei feladat 4. részfeladata Az innovációs miliő kialakításának módszerei feladat 5. részfeladata A rurális térségek innovációs modelljének megfogalmazása 3. feladat 6. részfeladata A részeredmények publikálása 3. feladat 7. részfeladata A 3. feladat eredményeinek ismertetése és megvitatása a zárókonferencián Összes költség (E Ft) III. Költségterv A jelen projekt számára az elméleti hátteret biztosító inter- és multidiszciplináris kutatások a relatíve kis költséggel megvalósítható kutatások közé tartoznak. A költségtényezőt jelentő összetevő közül első helyen kell említeni az információforrásként használható kiadványok (könyvek, folyóiratok, elektronikus információhordozók) beszerzését. Hazai léptékkel mérve nagyobb tételt jelent a külföldi könyvek és szakfolyóiratok beszerzése. A szintén nagyobb költségvonzatú tételek közé tartoznak a kutatáshoz szükséges hazai és külföldi utazások, valamint a szakmai konferenciákon való részvétel. A rövid hazai és külföldi tanulmányutak a szakmai információszerzés legolcsóbb megoldásai közé tartoznak. A tanulmányok elkészítéséhez nélkülözhetetlenek a terepbejárások, helyi felmérések, információ- és ismeretgyűjtések, amelyek tényleges utazási, illetve szállással kapcsolatos kiadásokkal járnak. A szállások a pályázatoknál általános max. 3*-os kategóriájúak, az utazás költségei meghatározott tarifák alapján kerülnek kiszámításra. Rendezvények költségei: A konferenciák, munkaértekezletek, workshopok költségei szintén az egyéb dologi kiadások kategóriát terhelik A kutatási eredmények közzétételének költségeit döntően a nyomdai előállítás költségei határozzák meg. Az előkészítési és szerkesztési munkákat legnagyobb részt intézményen belüli erők felhasználásával oldjuk meg, hogy ezzel is minimalizáljuk a költségeket. Az idegen nyelvű periodikákban való publikálás költségeihez hozzá kell számolnunk a fordítási költségeket. A projekt folyamatának és eredményeinek Interneten történő hozzáférését a projektgazda weboldalán biztosítjuk, a szerkesztési feladatokat belső források felhasználásával oldjuk meg. Ennek köszönhetően az egyetlen jelentős költségtényezőt a projekt eredményeinek esetleges CD-n történő kibocsátása, illetve a CD terjesztése jelenti. 8

10 A konferenciák, munkaértekezletek, workshopok költségei az egyéb dologi kiadások kategóriát terhelik A felhalmozási költségek közé tartozik a tárgyi eszközök beszerzése, amely az eredményesen végzendő munka feltétele. Terveinkben 2 db laptop konfiguráció, 2 db diktafon, 1 db fényképezőgép és 1 db videokamera szerepel. A fényképezőgép, a diktafon és a videokamera a terepbejárások alkalmával való adatrögzítés elengedhetetlen eszköze, a terepen pedig a laptop segítségével azonnal feldolgozható a szerzett információ. A projekt végleges költségterve: Projekt összköltsége: Ft. Bérköltség a projekt egészére (12 hónap) vetítve: Ft/hó, azaz Ft. Bérköltség járulékköltsége 12 hónapra vetítve: Ft/hó, azaz Ft. Projekt eszközköltsége: Ft. Projekt szakmai költsége (benne a nyilvánosság-biztosítás is): Ft. IV. A pályázó szervezetek és személyek szakmai tevékenységének bemutatása A pályázó szervezet szakmai tevékenysége A Dombóvári Ipari Park területén lévő Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.-t 1999 májusában hozták létre. Tulajdonosai között megtalálhatók Kaposszekcső Község Önkormányzata, Dombóvár Város Önkormányzata, regionális vállalkozásfejlesztési szervezetek, a Pécsi Tudományegyetem, valamint helyi vállalkozások és magánszemélyek. A Kht. tulajdonosainak célja olyan innovációs transzfer- és oktatási központ létrehozása, valamint működési feltételeinek megteremtése volt, amelynek feladata az innovatív jellegű fejlesztések, elképzelések felkarolása, a hozzá kapcsolódó tanácsadói tevékenységek ellátása, képzési és rendezvényszervezési bázis megteremtése. A Kapos ITK Kht. főbb tevékenységi területei: oktatásszervezés, szociális szféra, innovációs inkubátorház, rendezvényszervezés, általános gazdaságfejlesztés, ipari park menedzsment feladatok ellátása, projektgenerálás- és menedzselés, pályázatírás, Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Tolna megyei képviselete novemberétől a KHT forma megszűnése miatt a Kht. minden tevékenységét jogutódként a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. viszi tovább teljeskörűen. A projektben meghatározó szerepet betöltő személyek szakmai életrajza. Név: Hőnyi Pál Szül. hely és idő: Szekszárd, Nyelvismeretek: angol alapfokon ír és beszél (C) Végzettség: 1990 agrármérnök (Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely) 1992 agrár-szakközgazdász (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest) 1994 pénzügyi üzemgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest) 2004 Felkészülés a Strukturális Alapok igénybevételére és kezelésére oklevél (PTE-ÁJK Európa Központ) Munkahelyek: tanácsadó Stratégiai és üzleti tervek készítése, munkaprogramok kidolgozása Paksi Állami Gazdaság Rt vezető kontroller, integrátor - Hitelpolitika kialakítása, stratégiai és üzleti tervek készítése, munkaprogram kidolgozás - KSZE Rt., KAD Kft, K&H Bank Rt. 9

11 tanácsadó - Kereskedelmi stratégiák, finanszírozási politikák, controlling rendszerek kidolgozása, működtetése, megvalósíthatósági tanulmányok készítése - KSZE Rt., KAD Kft., K&H Bank Rt ügyvezető igazgató - A vállalkozás általános irányítása, üzletfejlesztés, Stratégiai és operatív tervezés, területfejlesztési programok megvalósításában tanácsadó tevékenység Hozam 2001 Kft ügyvezető - A vállalkozás általános irányítása, üzletfejlesztés, terület-és gazdaságfejlesztési szakértői projektek megtervezése és megvalósítása, Stratégiai és operatív tervezés, területfejlesztési programok megvalósításában tanácsadó tevékenység Kapos ITK Kht ügyvezető Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. Név: Dr. László Mária Szül. hely és idő: Kótaj, Tudományos fokozat: Egyetemi doktori cím: 1978 (MKKE) PhD/CSc fokozatszerzés éve: 1998 Nyelvismeretek: német alapfokon ír és beszél (C) orosz középfokon ír és beszél (C) Végzettség: Közgazdász egyetemi diploma (MKKE) Elméleti szakközgazdász (MKKE) Adótanácsadó Mérlegképes könyvelő Tudományos közéleti tevékenység: MTA köztestületi tag, Regionális Tudományok Szakbizottság Közgazdaságtudományi Társaság tag Földrajztudományi Társaság tag Munkahelyek: Pécsi Hőerőmű Vállalat munkakör: elemző közgazdász Pécsi Tanárképző Főiskola munkakör: egyetemi tanársegéd leírás: oktató, kutató munka Janus Pannonius Tudományegyetem munkakör: egyetemi adjunktus leírás: oktató, kutatómunka Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet munkakör: egyetemi docens leírás: oktató, kutatómunka Szűkebb szakterület: Település és gazdaság, önkormányzatok és a gazdasági szféra kapcsolatrendszerének kutatása Referenciajegyzék - OTKA A lokális autonómia feltételei Magyarországon. (témavezető: Pálné Kovács Ilona) - OTKA Az önkormányzatok gazdasági eszközrendszere. (témavezető László Mária) - OTKA : A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalomföldrajzi megközelítésben (témavezető László Mária) - A PTE és az MTA RKK keretében folyó területi és településtudományi empírikus kutatásokban való részvétel, tanulmányok és résztanulmányok készítése, részprogramok vezetése. Többek között: - Dél Dunántúl, Dél-Zselic fejlesztési koncepció és program - Szekszárd és vonzáskörzete fejlesztési koncepció - Pécs város marketing koncepció 10

12 - Dombóvári kistérség, Völgységi kistérség önkormányzatainak gazdálkodása - Zamárdi településfejlesztési koncepciója - A közigazgatási középszint területfejlesztési és igazgatási funkciói - Magyarország az ezredfordulón Nemzeti Stratégiai Kutatási Program - A magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata - A közigazgatás korszerűsítésének kérdései - Mohács térség agrár és vidékfejlesztési programja - A Dél-Dunántúl Régió információs társadalom programja László Mária (1994): A gazdaság és a település viszonyában bekövetkezett változások hatása. In. Magyarország a XXI. szd. küszöbén II. Bp (IV. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai. Bp okt ) pp László Mária (1996): Az önkormányzatok gazdálkodása és a határ menti települések. In: Határon innen határon túl. Szerk.: Pál Á., Szónokyné Ancsin G. Szeged: JATE Gazdaságföldrajzi Tanszék, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gazdaságföldrajzi Tanszék, p. László Mária (1998): A gazdasági szervezetek szerepe a közösségi fejlesztések finanszírozásában In: Tér és Társadalom 1998/1-2. pp László M. (1999): Some aspects of the relationship between economy and settlements is South Trnasdanubian parallelism. in: Geographic Issues of the devolpment of a rising region. Szerk: Pap N. Szász I. Tóth J. pp László M. (2004): A regionalizmus térgazdasági kérdései. In: Reményi P. (szerk.): III: Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Az integrálódó Európa politikai földrajza. PTE TTK FI, Pécs, pp Bucher E. - László M. (2007): Gazdasági integrációs sémák a területfejlesztésben. In: László M. Pap N.(szerk.): Bevezetés a terület- és településfejlesztésbe. Lomart Kiadó, Pécs pp László M. - Pap N. (2007): Motivációk a terület- és településfejlesztésben és annak aktorainál. In: László M. Pap N.(szerk.): Bevezetés a terület- és településfejlesztésbe. Lomart Kiadó, Pécs pp Név: Dr. Pap Norbert Szül. hely és idő: Tab, PhD/CSc fokozatszerzés éve: 1999 (JPTE, Pécs) Nyelvismeretek: angol középfokon ír és beszél (C), olasz középfokon ír és beszél (C) Végzettség: 1995 okleveles földrajz szakos középiskolai tanár (JPTE, Pécs, 1995) urbanisztika és turizmus specializációval 1996 okleveles történelem szakos középiskolai tanár (JPTE, Pécs, 1996) Elismerések, díjak: Gyimesi Sándor díj (adományozó: OTDK és Gyimesi Sándor Alapítvány) Szádeczky Kardos Elemér díj (adományozó: Magyar Tudományos Akadémia) Fiatal Kutató Díj (adományozó: Magyar Tudományos Akadémia PAB) Tanulmányutak: 1999 (3 hónap) - Római Magyar Akadémia támogató: Magyar Ösztöndíj Bizottság tevékenység, téma: kutatás, a mediterrán térség integrációja Tudományos közéleti tevékenység: Magyar Földrajzi Társaság tolnai osztályelnök MTA PAB Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakbizottság tag 2006 Geografia Pannonica Nova szakkönyvsorozat szerkesztőbizottság, tag 2007 Területfejlesztés és Innováció szerkesztőbizottság elnöke 2007 Modern Geográfia szerkesztőbizottsági tag Munkahelyek: 11

13 Janus Pannonius Tudományegyetem munkakör: egyetemi tanársegéd leírás: oktató, kutató munka és tudományos titkári teendők Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet munkakör: egyetemi adjunktus leírás: oktató, kutatómunka PTE IGYFK Terület- és Településfejlesztési Kutatási Központ igazgatója 2004-től - PTE TTK, Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék munkakör: habil. egyetemi docens, tanszékvezető leírás: oktató, kutatómunka oktatási- és tudományos menedzsment 2005-től - Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet munkakör: tudományos igazgató-helyettes leírás: az intézet kutatómunkájának szervezése Referenciajegyzék - OTKA F (1998)- 4 év (2001-ig), HUF, témavezető - OTKA T számú, - (2004), 4 év, 3,3 millió HUF, témavezető - TÉT Pai Balaton (2004) - Pécs - Orleans összehasonlító vizsgálata, 2 év, 1,2 millió HUF, témavezető - FKFP 0205/2001 (2001) - 4 év, 7,8 millió HUF, témavezető - ROP /33 (2005) - l, 2 év, 38.7 millió, programvezető - ERFP-DD2002-HU-B-03 (2002) - (Tolna megye kutatás), 2 év, 78 millió HUF, projektmenedzser Pécs EKF 2010 Integrált Városfejlesztési Stratégia ( ), tanácsadó Mohácsi kistérség turizmusfejlesztési stratégiája, 2007, programvezető A Dél-Dunántúli Régió SFP Környezethasználati program vezetője, témavezető, A külterületi lakott helyek helyzete és fejlesztési problémái Tolna megyében, 2004, kutatásvezető A kistérségek optimális szervezeti keretei, , témavezető 2001-ben Az EU Phare Kísérleti Program Alap keretében megvalósított, Technológiai alapú kis- és középvállalkozások nemzetköziesítését segítő technológiai transzfer feltételeit megteremtő regionális felmérés és összefoglaló tanulmány végrehajtásában programmenedzser 2001-ben a Zomba környéki települések térinformatikai projektjében programmenedzser 2001-ben a paks-dunaföldvári kistérség komplex fejlesztési programjában vezető szakértő 2001-ben a szekszárd-tolnai kistérség komplex fejlesztési programjában vezető szakértő A Kapos-Koppány-Hegyhát menti kistérségek területfejlesztési társulása által készített programdokumentumban szakértőként működik közre, 2000 Név: Ludescher Gabriella Szül. hely és idő: Nagykároly (Románia), Nyelvismeretek: angol középfokon ír és beszél (C) német középfokon ír és beszél (C) román felsőfokú Tanulmányutak: Lilian Bishop Angol Nyelviskola, London 2002 (4 hónap) - Bayreuth Tudományegyetem, Németorszég, Szociológia szak támogató: ERASMUS tevékenység, téma: Területi és társadalmi egyenlőtlenségek : Babeş-Bólyai Tudományegyetem, Szociológia szak, Kolozsvár Végzettség: Szociológus, politológia szakirány (PTE) Tanulmány: Regionális Politika és Gazdaságtani Doktori Iskola (PTE) 12

14 Tudományos közéleti tevékenység: 2005-től: Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja 2007-től: Pécsi Kistérség Vidékért Alapítvány tagja Munkahelyek: Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás munkakör: területfejlesztési referens leírás: vidéki területek fejlesztése, Területfejlesztési Bizottsági tevékenység koordinálása AACM Central Europe Kft. munkakör: projekt menedzser leírás: fejlesztési tanulmányok kidolgozása, projektek koordinálása Kutatás terület: Vidékfejlesztés humántőke segítségével Térszemlálet kialakulása Referenciajegyzék - KIOP Állati Hulladék Kezelése a Pécsi Kistérségben( ), beruházás állati hulladék tárolására. Projekt koordinátor. - Pécsi Többcélú Kistérség által szervezet közmunka programok ( ), pályázat író és szervező - AVOP 1.5 Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása oktató ( ) - CÉDE, TEKI, TEUT projektek forráselosztásának terezése ( ) - ROP /33 (2005) A kutatás a leghatékonyabb tanulás- hallgatói kutatások a Déldunántúli régió belső problematikájáról és külső kapcsolatrendszeréről (ROP projekt), résztvevő kutató - Ludescher Gabriella (2006): Területi-társadalmi egyenlőtlenségek. In. Klausz Melinda (szerk.): Tudás és versenyképesség pannon szemmel. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia tanulmánykötet I., Veszprém p. - Ludescher Gabriella (2006): A vállalkozói mentalitás szerepe egyes települések vagy térségek sikerességében. In: Pap Norbert (szerk.): A Balatontól az Adriáig. Pécs: Lomart, p. - Ludescher Gabriella (2007): Bükkösd lakosságának térszemlélete = A Falu 22.évf. 1. sz p. - Ludescher Gabriella (2007): Bükkösd lakosságának térszemlélete,in. Buday-Sántha Attila Rácz Gábor (szerk): PTE KTK, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs p. - Ludescher Gabriella (2007): Annotált bibliográfia: Puha tényezők a területfejlesztésben. In.: László Mária Bucher Eszter (szerk.), Lomart, Pécs, p. - Ludescher Gabriella (2006): Társadalmi tőke, mentalitás és motiváció szerepe a vidékfejlesztésben. In.: Csíkszeredai Konferencia (kiadás alatt) - Pap Norbert-Ludescher Gabriella (2006): Innovációs projekt a terület és településfejlesztési képzésben és kutatásban. In.: Csíkszeredai Konferencia (kiadás alatt) - Ludescher Gabriella (2006): Partiumi identitás. In: Reményi P. Szebényi A. (szerk.): V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, A nagy terek politikai földrajza PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja p. - Ludescher Gabriella (2007): Innováció, mint szolgáltatás a szakirodalom tükrében = Területfejlesztés és Innováció évf. 2. sz p. - Ludescher Gabriella (2007): A vidékfejlesztés puha módszerei. In: Kovács Teréz (szerk): VII. Falukonferencia, A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, p. - Ludescher Gabriella (2008): Térbeli-társadalom egy kistelepülésen = A Falu évf. 2. sz. (kiadás alatt) - Ludescher Gabriella (2008): Térbeli-társadalom Szalántán, PTE KTK (kiadás alatt) - Ludescher Gabriella (2008) Kovács Teréz: Gazdaportrék = Tér és Társadalom évf. 4. sz. (kiadás alatt) 13

15 A Kapos ITK. hasonló témájú referencia projektjei Cím Célkitűzés (max. leütés) Partnerek Saját szerep Kiíró, támogató szervezet, szerződésazonosító Odaítélt, ill. igényelt támogatás Kezdet: Eredmények (max. leütés) A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és az InnoNet létrehozása és működtetése A pályázat célja a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség létrehozása és a regionális innovációs intézményrendszer kialakítása. A Hálózat célja a KKV-k innovációs fejlesztéseit támogató szolgáltatói rendszer működtetése és fejlesztése. DDRFÜ, PBKIK, PIP-ITFK, PTE, SMVK, KE A feladatok ellátása 3 éven keresztül Tolna megyében. NKTH RIÜ (2004) A Kapos ITK Kht. részére a 3 évre: Ft Befejezés: Státusz (%-ban): 100 Számos innovációs szereplő felkutatása, eredményeik piacra vitele pályázati és egyéb források segítségével. Cím Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése Célkitűzés (max. leütés) Inkubátorcsarnok létrehozása innovatív vállalkozások számára. Partnerek - Saját szerep Teljes nemű megvalósítás Kiíró, támogató szervezet, szerződésazonosító GVOP Odaítélt, ill. igényelt támogatás Ft Kezdet: Befejezés: Státusz (%-ban): 100 Eredmények (max. leütés) A fejlesztéssel létrejött egy teljesen új 2000 m2-es üzemcsarnok irodahelységgel, ami teljes mértékben innovációs és inkubátorház. Bérlőit igyekszik a tulajdonos innovatív bérlőkkel megtölteni. Cím Innovációs Központ bővítése a Dombóvári Ipari Parkban, teszt fermentor és az azt kiszolgáló mikrobiológiai laboratórium részére Célkitűzés (max. leütés) Egy innovatív technológiát befogadó labor infrastrukturális kialakítása Partnerek - Saját szerep Teljes mértékű megvalósítás Kiíró, támogató szervezet, szerződésazonosító GVOP Odaítélt, ill. igényelt támogatás Kezdet: Ft Befejezés: Státusz (%-ban):

16 Eredmények (max. leütés) A fejlesztéssel létrejött egy - a már működő labor mellett működő laborrész, ami képes befogadni egy innovatív technológián alapuló élelmiszerdiagnosztikai vizsgálatsort. Cím A Kapos inkubátorház A. és B. épületének fejlesztése, bővítése, modernizálása, új szolgáltatásokkal való megtöltése Célkitűzés (max. leütés) Az A épület átalakítása, használaton kívüli helyeinek aktívvá tétele, valamint az inkubátorcsarnok 800 m2-rel való bővítése, labor-és informatikai eszközbeszerzés. Partnerek - Saját szerep Teljes mértékű megvalósítás Kiíró, támogató szervezet, szerződésazonosító DDOP-2007/1.1.1 Odaítélt, ill. igényelt támogatás Ft Kezdet: május 2. Befejezés: folyamatban Státusz (%-ban): 50 Eredmények (max. leütés) A fejlesztéssel a két inkubátorház-részbe még több innovatív cég tud majd betelepülni, ezzel munkahelyeket és innovációs potenciált teremteni a térségben. V. A projektmenedzselés bemutatása A projekt vezetésének a szerkezete: A pályázó, a Kapos ITK Kht.jogutós szervezete, a Kapos Innovációs Nonprofit Kft. felelős a pályázatban meghatározott pénzügyi és szakmai feladatok teljesítéséért. A projekt vezetője Hőnyi Pál, a Kapos Innovációs Nonprofit Kft. ügyvezetője. 15

17 Az ő munkáját szakmai oldalról a Pécsi Tudományegyetem szakértői segítik Dr. László Mária (egyetemi docens) vezetésével. A szakmai munkatársak: Dr. Pap Norbert (egyetemi docens), Ludescher Gabriella (munkatárs), Reményi Péter (tanszéki munkatárs), M. Császár Zsuzsa (egyetemi docens), Bátori Gizella (kutatási asszisztens). Az önéletrajzok alapján látható, hogy a tanulmányok kidolgozását nagy tapasztalatokkal rendelkező egyetemi oktatók bevonásával tervezi a pályázó megvalósítani. A pénzügyi feladatok ellátását Csimma Etelka, a projekt asszisztensi feladatokat Keresztes Kata végzi. Az információáramlás 2 irányú lesz: egyrészt szakmai, másrészt pénzügyi egyeztetésekre kerül sor az érintettek között. A zavartalan működés érdekében folyamatos elektronikus és személyes kapcsolattartás valósul meg. 16

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben