Helyi Esélyegyenlőségi Program Keszü község Önkormányzata 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Keszü község Önkormányzata 2013."

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Keszü község Önkormányzata 2013.

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása:...4 Értékeink, küldetésünk...8 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élık és a romák helyzete, esélyegyenlısége A gyermekek helyzete, esélyegyenlısége, gyermekszegénység A nık helyzete, esélyegyenlısége Az idısek helyzete, esélyegyenlısége A fogyatékkal élık helyzete, esélyegyenlısége Helyi partnerség, lakossági önszervezıdések, civil szervezetek és for-profit szereplık társadalmi felelısségvállalása A helyi esélyegyenlıségi program nyilvánossága...45 A Helyi Esélyegyenlıségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei...46 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése...46 A beavatkozások megvalósítói...46 Jövıképünk Összegzı táblázat - A Helyi Esélyegyenlıségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás...49 A megvalósítás elıkészítése...49 A megvalósítás folyamata...49 Monitoring és visszacsatolás...51 Nyilvánosság...51 Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény 63/A.. értelmében a településnek rendelkeznie kell esélyegyenlőségi programmal, mely feltárja és elemzi a település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási pontokat, és öt évre szóló intézkedési terv mentén határozza meg a teendőket azok kezelésére. Az esélyegyenlőségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzatok hazai vagy európai uniós támogatásban részesülhessenek. Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A program része és az intézkedési terv alapja az a helyzetelemezés, mely képet ad a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemezés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében kell a beavatkozásokat megtervezni, lehetőséget adva a felülvizsgálatra, az esetleges változtatásokra. A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a nőkre és a fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is. A program előkészítéséhez szükséges esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze a települést az adott területen, és megállapítsa, hogy a településen élő hátrányos helyzetű lakosság a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkezik és ezek alapján az adott település milyen esélyegyenlőségi problémákkal küzd. Az intézkedési terv a településen állandóan, vagy hosszabb ideig élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének nyomon követését, valamint esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, különösen: az oktatás és a képzés területén jelentkező problémák megszüntetésére, az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására, a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, munkaerő piaci, tevékenységi szegregáció kiküszöbölésére, a hátrányos helyzetűek munkaerő piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében, hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, illetve a közügyek irányításában. Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Keszü olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 3

4 Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása: A község Pécstől 5 7 km-re délre-délnyugatra fekszik. Innen a város déli része, a Kertvárosként ismert lakótelep személygépkocsival néhány perc alatt elérhető. A megyeszékhely közelsége mindig, de különösen a 20. század második felében alapvetően meghatározta Keszü sorsát, fejlődését vagy stagnálását, a lakosság életviszonyait, infrastrukturális ellátottságát, munkahelyét, óvodai, iskolai, kulturális és egészségügyi ellátottságát. Elmondható, hogy Keszü ma Pécsnek szorosan vett vonzáskörzetéhez tartozik. A nyár mérsékelten forró és száraz, a tél enyhe, a csapadék egész évben kevés. A szárazföldi hatások itt erősen érvényesülnek. A körzet a megye legmelegebb területei közé tartozik. Az évi középhőmérséklet megközelíti a 11 C-ot. Sugárzási adottságai kedvezőek, hőigényes növények termesztésére kiválóan alkalmas. Klímáját a közepes nagyságú város meghatározza. A különlegesen magas hőmérsékleti értékek alakulásában szerepet játszik a Mecsek-hegység déli lejtője is. A terület termőképessége Baranya megyei viszonylatban magasnak tekinthető. A falu határában a legutóbbi jégkorszak óriási állatai tanyáztak, ásatáskor számtalan mamutcsont került itt napvilágra. A mai Keszü területén, már az újkőkor korai szakaszában itt élt lengyeli kultúra leleteit találták meg felszíni szórvány formájában. Egy jellegzetes díszítésű szórványos edény a rézkorban élt Balatonicsoportból maradt ránk. A rézkor késői szakaszából a Péceli kultúrára jellemzői felszíni kerámiatöredékek ismertek. A bronzkor korai szakaszából a Somogyvár-Vinkovci kultúra népére vonatkozó emlékek láttak napvilágot felszíni kerámiák formájában. Az ezután következő Mészbetétes edények népe is felszíni leleteket hagyott ránk. A rómaiak korából I. Constantinus-érem és Numerianus-érem került elő ben útépítéskor késő avar kori temetőt vágtak át, 1969-ben földmunkával megbolygatott honfoglalás kori temetőt találtak. Neve a Kesző, Keszi törzsnévből keletkezett, amely török eredetű, darab, vág jelentésű. A magyar törzsek rendszerében egy törzstöredékre vonatkozhatott. Az oklevelekben a falu Kesiu elnevezéssel, 1192-ben jelent meg először. A keszüi templom helyén Árpád-kori kápolna állt. Mint jelentős község csak a középkor végén szerepel. Kesu, Kezeu, Kewzew, Kezw írásmódokkal találjuk a pápai tizedlajstromban ban és később is a pécsi püspöké volt. A török hódoltság alatt lakott falu volt. A hódoltság végén Boszniából délszlávok (baranyai bosnyákok) költöztek ide, akiknek elmagyarosodása már a 18. század végén befejeződött. Templomát a Pécsi Papnevelő Intézet uradalma építtette Szent Anna tiszteletére 1781-ben. Ugyanezen évtől van anyakönyve. A lakosság lélekszáma az 1980-as évek vége óta növekszik. Ennek oka, hogy az unokák költöznek vissza a községbe, emellett sok városi ember adja el a panellakását és vásárol házat a városkörnyéki községekben. Így a népesség korfája egyre inkább a fiatalok felé tolódik el. Az 1950-es években elkezdődött a faluban a leépülés, a fiatalok Pécsre jártak dolgozni, tanulni. A helyi kisiparosok is egyre inkább a nagyvárosban próbáltak szerencsét. Elköltözésükkel elöregedett és kezdett kihalni a falu. A mezőgazdasági munka becsülete ez idő tájt már közel sem jelentős, volt idő, amikor a városiak csak paradicsomosoknak titulálták a helyieket, mivel rengeteg zöldséget szekereztek a pécsi piacra. A rendszerváltozás után azonban gyökeres változás következett be. Megszűnt a Pellérdhez kötődő társközösségi státust, amely nem volt előnyös Keszü számára. A fejlődésnek egyetlen útja kínálkozott: telkeket értékesíteni, lehetőséget biztosítani a városból való kiköltözésre. Az önkormányzat jó érzékkel ismerte fel ezt az igényt. Részarány tulajdonosoktól felvásárolták a falu és a Malomvölgyi-tó közötti szántókat. A 25 hektáros terület rendezési terve 1994-ben készült el. Az elképzelések szerint a területen kialakított 220 telek egy bordázathoz hasonló, végeiken fordulókkal ellátott, zsákutcás szerkezetre van felfűzve. Mára a községrészbe tervezett igényes családi otthonok megépültek, lakosaival a falu 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 4

5 népességszáma megkétszereződött. A szennyvízhálózat évi megvalósulásával a község belterülete teljes infrastruktúrával rendelkezik, zártkerti ingatlanjai aszfaltos úton közelíthetők meg. A községvezetés folyamatos fejlesztő munkája következtében évről-évre élhetőbbé, rendezettebbé válik a település. A közösségi tér biztosítása érdekében évben IKSZT szervezet keretei között kezdi meg működését a Közösségi Ház, amely helyet ad a lakossági önszerveződő közösségeknek, nemzetiségi önkormányzatok működésének is. A községben német, roma és horvát nemzetiségi önkormányzat alakult. Civil szervezetként működik az idősek klubja fővel, folyamatos programokkal ben jött létre a Keszüért Egyesület, mely összefogja a sport, ifjúsági és közművelődési feladatokat, közösségi rendezvényeket (Kihívás Napja, Aratóbál, Szüreti bál, disznóölés stb) szervez tól Közös Önkormányzati Hivatal működik a községben Gyóddal és Kökénnyel. A három község együttes lakosságszáma 2663 fő. A helyi foglalkoztatási lehetőség kevés, a keszüiek döntő része naponta Pécsre jár dolgozni. A helyi gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók jelentős része a mezőgazdaságban, a kereskedelemben és a szolgáltatásban dolgozik, utóbbiak kisiparosok. A községnek intézményi háttere nincs. Az oktatás, nevelés, egészségügyi és szociális ellátás feladatait megállapodások alapján - Pécs város intézményrendszere látja el. Demográfiai adatok A község lakosságszáma az 1990 évi 485 főről 2001-re 771 főre, évre pedig 1205 főre emelkedett, 20 év alatt megháromszorozódott, Keszü migrációs céltelepüléssé vált, mely elsősorban a pécsi térségben megindult un. lakóhelyi szuburbanizáció következménye. Ennek és a telekalakítási programnak köszönhetően, jelentős számú beköltöző érkezett a megyeszékhelyről a településre. A folyamat társadalmi és gazdasági szempontból is kedvezően hatott a község éltére, elsősorban ennek köszönhető, hogy az országos és a megyére is jellemző negatív tendenciákhoz képest Keszü demográfiai mutatói igen előnyös képet mutatnak. Az elmúlt 20 év 816 fős 168 %-os népességnövekedést a vándorlási nyereség és a természetes szaporodás együttesen eredményezte. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Lakónépesség

6 A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. 2. számú táblázat - Állandó népesség (2011) Forrás: TeIR, KSH-TSTAR fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 49% 0-2 évesek 0-14 éves % 51% éves % 35% éves % 51% éves % 44% 65 év feletti % 38% Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az esélyegyenlőség különböző célcsoportjának beazonosításában éves 5% 65 év feletti 9% Állandó népesség - nők 0-14 éves 21% éves 4% Állandó népesség - férfiak 65 év feletti 6% 0-14 éves 18% éves 3% éves 7% éves 62% éves 65% 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,0% ,7% ,0% ,1% ,4% 2012 n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 6

7 Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben esélyegyenlőség szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az öregedő esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség. Természetesen ez az index ugyanúgy mint a többi egyéb összefüggésben is vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony számossága nem jelenti azt, hogy ők ne igényelnének fokozott figyelmet, különösen akkor például, ha szüleik alacsony jövedelműek. 60,0% Öregedési index (%) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Az öregedési index elmúlt 10 évi arányát tekintve látható, hogy Keszü fiatalodó település, a mutatószám az abszolút számokkal is igazoltam a fiatalabb korosztályok túlsúlyát jelenti. A gyermeklakosság növekedése szorosan összefügg a falufejlesztés programjával, hiszen többnyire fiatal házasok, illetve családok találtak otthonra Keszüben. Az esélyegyenlőség szempontjából a gyermekkorú lakosság döntő többsége nem tartozik a hátrányos helyzetűek célcsoportjába. Óvodába, iskolába Pécsre járnak, többségüket szüleik viszik magukkal gépkocsival munkába menet. Távolsági buszközlekedésük is nagymértékben a gyermekek iskolai be- illetve délutáni visszaérkezéséhez igazodó 14 járatpárral oldódik meg. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg na na na Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)

8 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) na na na Forrás: TeIR, KSH-TSTAR természetes szaporodás (fő) A belföldi vándorlás és a természetes szaporodás adatit áttekintve megállapítható, hogy 2009 évi bevándorlási és élve születéssel történő lakosságszaporodás a következő években megállt, és negatív előjelűvé válva a lakosság csökkenését eredményezte. Lakosságszámunk még január l.-én is 1300 fő felett volt, de a be- és elköltözések egyensúlya megbomlott, a trend az elköltözések irányába mutat. Ennek egyik okaként a gazdasági válság határozható meg, községünkben éppen a vállalkozói réteg erőteljes jelenléte következtében sok családot érintett a válság, jelentős számú vállalkozás ment tönkre, amely a devizaalapú hitellel épült ingatlanok elvesztését is jelentette. Értékeink, küldetésünk A társadalom minden tagjának- akár városban, akár faluban él - joga van ahhoz, hogy korának, képességének, egészségi állapotának megfelelő, más, hasonló adottságú személyekkel azonos színvonalú oktatásban, egészségügyi és szociális ellátásban, lakáshoz jutásban, közügyekhez való hozzáférésben, közlekedésben részesüljön. A Magyar Országgyűlés az Alaptörvényben elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség elsősorban állami feladat. Az állami szerepvállalásban történő részvétellel Keszü Község Önkormányzata saját területén, rendelkezésére álló eszközökkel kívánja elősegíteni hátrányos helyzetű polgárainak integrálódását. Településünk fekvése, természeti adottságai, Pécs városhoz való közelsége, a Malomvölgyi parkerdő és tórendszer szomszédsága ideális helyszínt biztosít a családok letelepedéséhez és szabadidős programjaihoz. Érdeklődésre tarthat számot a műemlék jellegű Szent Anna templom, a helyi védettségű régi lakóházak megtekintése, valamint a zártkertiben folytatott szőlőművelés és borászkodás. 8

9 Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Keszü település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregáció mentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel), illetve egyéb kérdésekben mindazon regionális, megyei, városi, kistérségi, járási, társközségi szervekkel amelyek a program céljai érdekében a közös feladatokban érintettek. A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP Intézkedési Terve tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 9

10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Keszü Község Önkormányzata tagja megszűnéséig tagja volt a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, amely megalkotta Pécs városkörnyéke községei esélyegyenlőségi terveihez alapot jelentő dokumentumokat, így: Közoktatási Intézményfejlesztési Terv és Közoktatási Intézkedési Terv Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Pécsi Kistérség Komplex Fejlesztési Programja Helyi viszonylatban az esélyegyenlőségi helyzetelemzés kiemelt hátrányos helyzetű célcsoportjai az alacsony jövedelemből élők csoportja etnikai hovatartozástól függetlenül, az egyedülálló időskorúak, a tartós munkanélküliek és a nagycsaládosok. Támogatásuk jogi kereteit helyi viszonylatban az önkormányzat a pénzbeli ás természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - 2/2013(II.15.) önkormányzati rendelete biztosítja. 10

11 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal A Program figyelembe veszi Keszü község mindazon dokumentumait, melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására, így különösen: Keszü község 7/2002 (VI.30.) számú rendelete a helyi közművelődési feladatokról Keszü község Önkormányzata településfejlesztési koncepiója Keszü község önkormányzata évi középtávú gazdasági programja Keszü község 6/2011 (VI.25.) számú önkormányzati rendelete a község környezetvédelméről Keszü község 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelete a pénzbeli ás természetben nyújtott szociális ellátásokról Keszü község 16/2012 (XII.31.) Önkormányzati rendelete a szociális fajuttatás szabályairól Keszü község Környezetvédelmi Programja 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Önkormányzatunk tagja a következő társulásoknak: l.) Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2.) Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Az érintett lakosságcsoport esélyegyenlőségének biztosítása során együttműködünk a következő intézményekkel, szervekkel: - Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Alapszolgáltató Központja Pécs - Esztergár Lajos Gyermekjóléti és Családsegítő Központ Pécs, Anikó u Pellérdi Általános Iskola és Óvoda Pellérd, Iskola u Gyódi Óvoda és Művelődési Központ, Gyód, Fő u Esélyek Háza Pécs - Támasz Alapítvány Pécs - Gyermekétkeztetési Alapítvány Budapest, - Keszüért Egyesület Keszü, Toldi M.u Nyugdíjasklub Keszü, - Keszüi Roma és Hátrányos Helyzetűek Egyesülete Keszü, Petőfi u Keszü és Vidéke Roma Egyesület Keszü, Petőfi u A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az esélyegyenlőségi program összeállításához a TEIR rendszerből nyerhető, a KSH által közzétett évi népszámlálási és egyéb adatokból, az önkormányzat adatbázisában rendelkezésre álló adatokból dolgoztunk. Fogyatékosokra és romákra vonatkozó adatok estében becsült adatokra támaszkodtuk. 11

12 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet Községünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy lakosságára általánosságban nem jellemző sem a mélyszegénység, sem a kilátástalan anyagi helyzet. Pécs város közelsége elsősorban a szolgáltató szektorban biztosítja a munkát keresők elhelyezkedését, rövidebb hosszabb állástalanságot követően is. Az alacsony kvalifikáltságú munkaerőpiacon hátránnyal indulók foglalkozáshelyettesítő támogatásból önkormányzati közmunkához juttathatók, illetve a községet minden oldalról körülvevő kiskertekben nyáron alkalmi munkavállalással egészíthetik ki jövedelmüket. A községben néhány roma személy, család él, saját tulajdonú ingatlanokban, a lakosság által befogadottan, teljes integrációban, átlagos falusi életformát követve. A hagyományos roma életvezetés és szubkultúra kiveszőben van. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2002 óta működik folyamatosan. Képviselik és megfogalmazzák az adott közösség érdekeit, szükségleteit, elősegítik a romák reális helyzetmegítélését, tanulmányi versenyek szervezésével segítik tanulóik jobb előmenetelét, élelmiszercsomag juttatással a legrászorultabbakat támogatják. A községben két roma egyesület is szerveződött, egyesületi keretek között megvalósítható tevékenységek érdekében. A roma tánccsoport rendszeresen fellép a község közösségi programjain, a gyermekek szavalattal, műsorral készülnek a nemzeti ünnepekre. Diszkriminációnak minősíthető panasz az önkormányzathoz évek óta nem érkezett. A roma nemzetiségű személyek, családok között is van tehetősebb, illetve szegényebb. Nem jellemző a kimagasló gyermekszám okozta szegénység, gyermekeiket rendszeresen járatják óvodába, iskolába, bár a középiskolai oktatás igénybevétele már gondokat okoz. A évi népszámlálás alkalmából 67 személy ( a lakosság 5,1 %-a ) vallotta magát roma nemzetiségűnek. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. A munkaképes korú népesség munkaerő-piaci jelenléte, vagy onnan való távolmaradása a gazdaság és a társadalom állapotának fontos mutatószáma ban a munkaképes korú lakosság 5,7 %-a, 2011-ben pedig 6,1 %-a volt nyilvántartott álláskereső, amely megfelel az országos átlagnak. A statisztikai adatok nem tükrözik azonban a foglalkoztatási ellátórendszerben meg nem jelenő munka nélkül lévőket, ( nem regisztrált munkanélküliek ) amely növelheti százalékos arányukat. Pécs várossal községünket naponta 14 pár távolsági buszjárat köti össze, alkalmazkodva az iskola- és munkakezdés munkaidő vége általános időpontjaihoz. Munkaképes korú lakosságunk döntő többsége a városban dolgozik, helyi alkalmazotti munkalehetőség az Önkormányzaton kívül alig adódik. A gazdasági társaságok néhány főt foglalkoztatnak, az egyéni vállalkozások elsősorban családon belül biztosítják a megélhetést. A legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal, a helyi boltok, posta, mezőgazdasági vállalkozások. A községet övező zártkerti településrészen lévő kiskertek, illetve szőlészetek tulajdonosai tél kivételével többeknek biztosítanak idénymunkát az évszaknak megfelelő talaj- és növénytermesztési tennivalók körében. A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlását tekintve látható, hogy arányuk eltolódik a 8 általános iskolánál magasabb végzettségű szakmunkás, érettségizett csoportok felé. 12

13 a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya Keszüben a munkaképes korú lakosság átlag 6,1 % regisztrált álláskereső. 20 fő alatt van azoknak a száma, akik nem regisztráltatták magukat, valamilyen egyéni okból (nemtörődömség, alkoholizmus, antiszociális életvitel), őket az Önkormányzat csak eseti támogatásban, illetve szociális étkeztetésben tudja részesíteni. A közmunka - programokba évente kb fő foglalkoztatható, sajnos az aktív korúak ellátásában részesülők nagyobb része már oly mértékben kopott ki a munka világából, hogy munkavégzésükre nem lehet számítani. E néhány ember megelégszik a minimális összegű pénzbeli ellátásával, illetve alkalmi munkával egészíti ki jövedelmét számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,7% 22 4,8% 54 5,7% ,1% 30 7,6% 64 7,3% ,3% 24 5,0% 58 6,1% ,2% 21 4,2% 59 6,1% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 9,0% Álláskeresők aránya 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% nők férfiak összesen 70 Álláskeresők száma (fő)

14 A munkát keresők nemek szerinti megoszlását tartalmazó táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy a női álláskeresők száma egyenletesen emelkedik, míg a férfi álláskeresők száma a évi csúcsot követően fokozatosan csökken, amelyben feltételezhetően közrejátszik az Önkormányzat közmunkaprogramjába bevont álláskeresők növekvő száma. A közmunkaprogramban természetesen női alkalmazottak is részt vesznek, azonban a pályázható programok közül nem mindegyik alkalmas női munkavállalók számára. Ezért vettünk részt örömmel a start-munka keretében a mezőgazdasági közmunkaprogramban, ahol női munkaerő alkalmazható a konyhakerti növények termesztése érdekében számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő n.a. 20 éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal fő n.a. % 3,7% 3,1% 1,7% 1,7% n.a. fő n.a. % 20,4% 20,3% 19,0% 10,2% n.a. fő n.a. % 13,0% 9,4% 10,3% 11,9% n.a. fő n.a. % 11,1% 12,5% 10,3% 10,2% n.a. fő n.a. % 14,8% 12,5% 20,7% 23,7% n.a. fő n.a. % 14,8% 15,6% 13,8% 16,9% n.a. fő n.a. % 13,0% 14,1% 6,9% 6,8% n.a. fő n.a. % 7,4% 12,5% 10,3% 11,9% n.a. fő n.a. % 1,9% 0,0% 6,9% 6,8% n.a. fő n.a. % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% n.a. A nyilvántartott álláskeresők számának a munkaképes korú lakossághoz viszonyított arányát korcsoportonként vizsgálva látható, hogy a 20 év alattiak részesedése 2008 évhez képest folyamatosan csökkent. Ez a tendencia feltételezhetően nem a hatékonyabb álláskeresésnek, hanem annak köszönhető, hogy a fiatalok az elhelyezkedési gondok miatt kitolják a munkába állás idejét a felsőoktatásban történő továbbtanulással. A mutatószám a következő három korcsoportban már 10 % feletti, és a évesek között éri el a maximumát ( 23,7 % ), amely azt jelenti, hogy a Keszüben e korcsoportban csaknem minden negyedik munkaképes lakosnak nincs munkája számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált év munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,3% 45,5% 66,7% ,1% 36,7% 42,2% ,8% 54,2% 56,9% ,4% 47,6% 47,5% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatongyörök Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalom Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonszabadi Község Önkormányzata K 2013-2018 Balatonszabadi, 2013. július Készítette: Borbélyné Ács Tünde Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata

Csátalja Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Palotabozsok Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kővágószőlős Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kővágószőlős Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kővágószőlős Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Kishartyán Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vadna Község Önkormányzata 2013. Helyi sélyegyenlőségi Program Vadna Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi sélyegyenlőségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 11 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Gégény Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...6 A Helyi

Részletesebben