Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona. Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona. Házirend"

Átírás

1 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Házirend 2013

2 Az intézmény megnevezése: Az intézmény székhelye: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Pápa H-8500, Március 15. tér 9. A szervezeti egységek megnevezése: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona telephelye: 8500 Pápa, Március 15. tér 9. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona telephelye: 8500 Pápa, Petőfi u. 13. Az intézmény típusa: A Gimnázium önálló jogi személy, amely gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv. Az alapító megnevezése és címe: Dunántúli Református Egyházkerület Pápa H-8500, Árok utca. 26. Az intézmény OM azonosító száma: /56

3 A Házirend célja A Házirend célja, hogy a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott rendelkezések értelmében helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja az intézmény törvényes működését. A Házirend önálló iskolai belső jogi forrás. Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Pápai Református Kollégium Gimnáziumával tanulói vagy munkavállalói jogviszonyban állnak, valamint mindazokra, akik a tanulókat törvényesen képviselik (gondviselők vagy megbízottjaik) az intézménnyel kapcsolatos ügyekben, illetve az intézmény területén tartózkodnak. Területi hatálya kiterjed valamennyi telephelyére, használatában lévő ingatlanra, a Gimnázium által szervezett programok helyszíneire és a különböző helyszínek (benne az iskola és az otthon) közötti közlekedés útvonalaira. Időbeli hatálya kiterjed a házirend kihirdetésének napjától, annak módosításáig vagy visszavonásáig. Házirend nyilvánossága A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya A tanulói jogok körébe tartoznak az általános emberi és állampolgári jogok, a gyermeki jogok és a köznevelési törvényben meghatározott tanulói jogok. Iskolánk házirendje pedagógiai programunkkal és az SZMSZ-szel összhangban a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet, a szakképzésről szóló évi CLV. törvény és az évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó előírásai alapján készült. A házirend szabályainak megtartása az intézmény területén és az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken az iskola minden tanulójára, dolgozójára és az iskolába látogató egyéb személyek számára kötelező. A házirend nyilvánossága Az intézmény tanulói a házirendet a beiratkozáskor megkapják. A házirend az iskola honlapján elérhető. Az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján, illetve első szülői értekezletén tájékoztatni köteles a tanulókat és a szülőket a házirend szabályairól. A házirend előírásai, értelmezése felől a tanulók és szülők tájékoztatást kérhetnek a tanuló osztályfőnökétől, valamint az intézmény vezetőjétől. A köznevelésről szóló törvény 46. -a (5) bekezdésének e) pontja alapján a tanuló joga, hogy az iskolában hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tanulónak jogában áll az iskolai dokumentumokat megismerni: az SZMSZ-t, a pedagógiai programot és a házirendet. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak az iskola könyvtárában és az iskola titkárságán. A házirendet az iskola honlapján közzétesszük 3/56

4 A tanuló jogai Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személy, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának tanulója. A tanulói jogviszony kezdete a beíratás vagy az átvétel időpontja és a tanulói jogviszony a jogszerű megszűntetésig tart. A tanulói jogviszony kezdetétől minden tanulót megilletnek a tanulói jogok, kivéve a tanulókat megillető választójog és az intézményesített együttműködési jogok. Az előbbi kivételek csak az első tanítási naptól illetik meg a tanulót. Minden tanulót megilletnek az általános emberi, állampolgári és gyermeki jogok. Tisztelni kell a tanuló személyiségét, emberi méltóságát. Védelmet kell biztosítani számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Aki, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának tanulója, tudomásul veszi, hogy az iskola világnézetileg elkötelezett intézmény és elfogadja annak keresztyén református szellemiségét. Ezt a tanuló esküjével erősíti meg! Az eskü megszegése súlyos fegyelmi vétség! A Pápai Református Kollégium Gimnáziumával tanulói jogviszonyban álló, református vallású tanuló a gimnáziumi ifjúsági gyülekezet tagja. A gyülekezet tagjaként megilleti a jog, hogy: - szabadon gyakorolhassa vallását, - részt vegyen istentiszteleteken, egyházi rendezvényeken, gyülekezetlátogatásokon, ifjúsági konferenciákon - tagja legyen keresztyén ifjúsági szervezeteknek, létrehozza ezek diákkörként működő helyi szervezeteit, - ápolja és fenntartsa kapcsolatát anyagyülekezetével, lelkészével, - találkozhasson az iskola vallástanárával, lelkészeivel, - hozzájusson vallásos irodalomhoz, folyóiratokhoz. A nem református tanulók, nem tagjai az iskola ifjúsági gyülekezetének, ugyanakkor a fent felsorolt jogok ugyanúgy megilletik őket. A tanulók szabadon megvallhatják és gyakorolhatják nemzeti, nemzetiségi és etnikai önazonosságukat. Az identitásuk ápolására és védelmére diákköröket hozhatnak létre. Tagjai lehetnek az iskolán kívüli, nemzeti-, nemzetiségi- vagy etnikai alapon szerveződő kulturális, társadalmi egyesületeknek, amennyiben azok tevékenysége nem ellenkezik az intézmény keresztyén elkötelezettségével. Az osztályfőnök minden évben köteles egy osztályfőnöki órát a tanulói jogok és a Házirend ismertetésére fordítani. Az óra szerepel az osztályfőnöki tanmenetben. A tanuló egyéni jogai A tanulók szabadon nyilváníthatnak véleményt, ha az a jogaik gyakorlását vagy a tanulmányi előmenetelüket érinti. Ezen joguk gyakorlása során nem sérthetik mások jogait. Nem élhet fenti jogával a tanuló: - kötelező vagy választott tanórai foglalkozásokon, - tanórán kívüli foglalkozásokon, - egyházi rendezvényeken. Minden iskolai döntéssel szemben, tanulói jogorvoslati kérelem nyújtható be. Egyéni érdeksérelemre hivatkozva benyújtható: -törvényességi kérelem -felülvizsgálati kérelem -tanulói panasz -tanulói kérvény -tanulói kérdés 4/56

5 Törvényességi kérelem: Jogszabálysértésre hivatkozva, írásban nyújtható be az iskolafenntartó képviselőjének. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának Igazgatótanácsának címezve, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának igazgatójának átadva. H-8500, PÁPA Március 15. tér 9. A törvényességi kérelmet az igazgató három napon belül továbbítja az Igazgatótanács elnökének, aki 15 napon belül az Igazgatótanács tanács tagjai közül egy három tagú bizottságot hoz létre a kérelem elbírálására, továbbá dönt a bizottság ülésének helyéről és idejéről. Az Igazgatótanács jegyzője értesíti az érintetteket az ülés helyéről és idejéről. A törvényességi kérelem tárgyában hozott határozat ellen, a közléstől számított harminc napon belül az illetékes bírósághoz lehet fordulni, ha a határozat vagy maga az eljárás jogszabálysértő. Felülvizsgálati kérelem: A tanuló egyéni érdeksérelmére hivatkozással, írásban az igazgatónak címezve lehet benyújtani. A kérelemről az igazgató által kijelölt három tagú testület dönt. A testület harminc napon belül dönt a kérelemről. A döntésről írásban értesíti a tanulót és szüleit. A döntéssel szemben törvényességi kérelem nyújtható be. Tanulói panasz: A panasz vagy közérdekű bejelentés, olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, megszüntetése a közösség érdekét szolgálja. A tanulói kérvény: A tanuló személyét, tanulmányait és az intézmény működését érintő ügyekben, kérvénnyel fordulhat az intézmény vezetőjéhez. A kérvényt az igazgatónak kell benyújtani. A kérvényről az igazgató harminc napon belül határozatban dönt. A döntésről írásban értesíti a tanulót és szüleit. A tanulói kérdés: A tanuló személyét, tanulmányait és az intézmény működését érintő ügyekben, kérdéssel fordulhat az intézmény vezetőjéhez és pedagógusaihoz. A kérdést a titkárságon lehet benyújtani. A kérdésre a megkeresett személy harminc napon belül köteles érdemi választ adni. A válaszról írásban értesíteni kell a tanulót és szüleit. Eljárási szabályok: A megkeresést benyújthatja: - a tanuló, - a tanuló gondviselője vagy annak törvényes képviselője, - a tanuló képviseletében vagy saját jogán a Diákönkormányzat, - a tanuló képviseletében vagy saját jogán a Szülői Tanács. A tanuló (vagy a tanuló jogait képviselő gondviselő, vagy annak megbízottja) által benyújtott törvényességi vagy felülvizsgálati kérelem, továbbá panasz, kérvény és kérdés, kizárólag írásban nyújtható be. A megkeresésnek tartalmaznia kell: - a megkeresett személy, intézmény nevét és címét, - a megkeresés benyújtásának dátumát, - a megkeresést benyújtó személy vagy intézmény pontos megnevezését és címét, - a megkeresés tárgyát (lehetőleg személyre, tárgyra, helyre és időre vonatkoztatva). Elutasítható a beadvány, ha a formai követelményeknek nem felel meg! 5/56

6 A megkeresést az iskola titkárságán kell benyújtani. A megkeresésre iskolatitkár rávezeti a beérkezés dátumát és továbbítja az igazgatóhoz. Az igazgató három napon belül továbbítja a megkeresettnek, aki a beérkezéstől számított harminc napon belül köteles érdemi választ adni. A megkeresés esetében vizsgálni kell: - az illetékesség körét, - a tanuló jogsérelem tényét ill. mértékét, - a jogorvoslathoz szükséges intézkedéseket, - szükséges-e az intézmény belső szabályzatainak a módosítása, - személyi következmények. Érdemi válasznak minősül, ha a válasz tartalmazza a megkérdezett személy, ill. intézmény nevét és címét, az intézkedésre jogosult személy, ill. intézmény, szervezeti egység véleményét, döntését és annak indoklását, továbbá a döntés idejét és a döntéshozatalra jogosult személy aláírását. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanuló számára biztosítani kell, hogy minden őt érintő kérdésben információhoz jusson. A tájékoztatásért felelős: - az igazgató, - az osztályfőnök, - az internátusi nevelő, - a szaktanár. A tájékoztatás formái: Az igazgató rendszeresen tájékoztat minden tanulót a hétfő reggeli áhítatokon. Az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon tájékoztatja a tanulókat. A tanulók tanulmányi haladásáról minden szaktanár az ellenőrző könyvön keresztül illetve szóban tájékoztat. A tanulók tájékoztatást kaphatnak az intézmény hirdetőtábláján, honlapján és a hangosbeszélőn keresztül is. A tantárgy- és a foglalkozásválasztás joga A tanulók számára biztosítani kell, hogy válasszon a kötelezően választható tanórai és a szabadon választható tanórán kívüli foglalkozások közül. Az intézmény Pedagógiai Programja határozza meg azon tantárgyakat és évfolyamokat, amikor a tanuló köteles tantárgyat választani: A beiratkozás vagy az átvétel napján, az idegen nyelvek (első és második tanult nyelv), 6/56 7. osztály angol/francia (10-20) német/angol (10-20) 9. a /b/c angol/német (12-20) angol/latin (12-20) angol/francia (12-20) német/angol (12-20) német/francia (12-20) francia/angol (12-20)

7 francia/német (12-20) Az aláhúzott tantárgy, a tanuló által az általános iskolában már tanult nyelv! A zárójelben feltűntetett számok, a csoportok minimális és maximális létszámát mutatják. Tanulói csoportok, csak a minimális és a maximális csoportlétszám figyelembevételével szervezhetőek! A Gimnázium felvételi hirdetményében nyilvánosságra hozza: - a választható nyelvi párosításokat, - a minőségi csoportok és a férőhelyek számát. A tanuló a beiratkozáskor nyilatkozatban tájékoztatja az intézményt a választásáról. Elutasítható a választás, ha a belső szabályzatoknak megfelelően, a választott nyelvi csoport nem indítható! A döntéssel szemben jogorvoslati kérelem nyújtható be! A beírattkozás vagy az átvétel napján, a hittan Az intézmény minden református, evangélikus és római katolikus tanulója számára biztosítja a kötelező hitoktatást. A tanulók a beiratkozás napján nyilatkozatukban tájékoztatják az intézményt, hogy melyik vallást követik, és melyik hitoktatásán vesznek részt. Azon keresztyén tanulók számára, akiknek az intézmény nem tudja biztosítani a kötelező hitoktatást, biztosított, hogy válasszanak a megszervezésre kerülő felekezeti hitoktatás közül. A tanulók, a beiratkozás napján nyilatkozatukban tájékoztatják az intézményt, hogy melyik vallás hitoktatásán vesznek részt. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján, a kereszteletlen vagy vallás nélküli tanulók számára is kötelező a hitoktatás. Ezen tanulók a beiratkozás napján, nyilatkozatukban tájékoztatják az intézményt, hogy melyik vallás hitoktatásán vesznek részt. Az emelt szintű képzés a tizenegyedik évfolyamtól A tanulók a tízedik évfolyam során, választanak a meghirdetett emelt szintű képzések közül. A választott tárgyak száma: - két közismereti tantárgy vagy egy közismereti tárgy és egy nyelv. A közismereti tárgyak párosítása a következő: magyar / történelem, biológia, ref. hittan, ének-zene, rajz és művészettörténet történelem / magyar, matematika, földrajz, ének-zene, rajz és művészettörténet matematika /történelem, biológia, fizika, kémia, informatika fizika / matematika, biológia, földrajz kémia / biológia, matematika, földrajz, informatika / biológia, matematika, földrajz földrajz / történelem, biológia, fizika, kémia, informatika Azok a tanulók, akik a választott tantárgyból a tízedik év végi értékelés során hármas, négyes vagy ötös érdemjegyet szereztek, szabadon választhatnak. Ha a tanuló, nem érte el a megfelelő eredményt, csak a szaktanár javaslata alapján választhatja az adott tantárgyat. Ha a szaktanár nem javasolja az emelt szintű képzést, akkor a tanuló kérését el kell utasítani. A rajz és vizuális kultúra, az ének-zene, a ref. hittan és a testnevelés tantárgyak délutáni órarendben kerülnek megszervezésre, ezért a fenti tárgyak bármivel párosíthatók. Nyelvi képzés a tizenegyedik évfolyamtól: A tizedik évfolyam után minden tanuló tovább a tanulja a választott nyelveket. Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsgát tesznek, az adott nyelvből befejezik nyelvi tanulmányaikat. 7/56

8 Az emelt képzés választásának rendje Az intézmény minden év január 31-ig nyilvánosságra hozza: - a választható tantárgyi párosításokat, - az indítható csoportok minimális és maximális létszámait. A tanulók a feltételek ismeretében, március 15-ig választanak az emelt szintű képzés tantárgyai közül. Az osztályfőnök április 15-ig összesítő jelentést készít az illetékes igazgatóhelyettes számára. Elutasítható a kérelem, ha az nem felel meg az előírásoknak! Az igazgató harminc napon (30) belül értesíti a tanulót és a gondviselőt. A döntéssel szemben a tanuló jogorvoslattal élhet. Az emelt szintű képzés módosítása Az emelt szintű tantárgyválasztás a 11. évfolyamon szeptember 15-ig szabadon módosítható. A tanuló írásban kérheti a módosítást, a gimnázium igazgatójától, az illetékes igazgatóhelyettesnek benyújtva, aki a tanulói nyilvántartásban rögzíti a módosítást. Elutasítható a módosítási kérelem, ha - a tanuló a határidőn túl nyújtotta be, - a módosítás eredményeként kialakuló csoportlétszámok, nem felelnek meg az indítási követelményeknek. A fentiektől eltérve, a tanuló csak az alábbiak szerint kérheti a tantárgyválasztás módosítását. A tanuló írásos kérvényben kérheti a módosítást, a gimnázium igazgatójától. A tanulói kérvény tartalmazza: -a tanuló nevét és osztályát, -a tanuló születési helyét, idejét és értesítési címét, -a gondviselő nevét és édesanyja születéskori nevét, -a tanuló módosítási kérelmét (a leadott tantárgy, a tanár neve, a felvett tantárgy, a tanár neve), -a módosítási kérelem indoklását. Az igazgató határozatával engedélyezi vagy elutasítja a tanuló kérvényét. A határozat tartalmazza az igazgató döntését, annak indoklását és a módosítás feltételeként előírt osztályozó és/vagy különbözeti vizsga lebonyolítására vonatkozó előírásokat. A döntéssel szemben a tanuló jogorvoslati kérelemmel élhet. A foglakozás választásának rendje A Gimnázium a kötelező tanórákon kívül, szabadon választható órarenden kívüli foglalkozásokat szervez. Az igazgató az intézmény hirdető tábláján keresztül tájékoztatja a tanulókat a foglakozásokról. A tájékoztató tartalmazza: - a foglakozás típusát, formáját, célját - a vezető pedagógus nevét - a foglalkozás idejét és helyét - a személyi és finanszírozási feltételeket. A tanulók jelentkezéseiket, a foglalkozást vezető pedagógusnak adhatják le, aki összesítő kimutatást készít és leadja az igazgatónak. Az igazgató három napon belül dönt a foglalkozás engedélyezéséről. A tanulói jelentkezés egy tanévre szól. A tanuló jelentkezésével vállalja, hogy teljesíti a foglalkozás követelményeit. Távolmaradása mulasztásnak minősül és a házirend előírásainak megfelelően köteles igazolni. A tanuló jelentkezését csak írásban módosíthatja. A tanulói kérvény tartalmazza: -a tanuló nevét és osztályát, -a tanuló születési helyét, idejét és értesítési címét, -a gondviselő nevét és édesanyja születéskori nevét, -a tanuló módosítási kérelmét, -a módosítási kérelem indoklását. Az igazgató határozatával engedélyezi, vagy elutasítja a tanuló kérvényét. 8/56

9 A tanulók kollektív jogai A tanulók, kollektív jogaikat az intézményben működő Diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják. Minden tanuló választó és választható. A tanulók választói jogukat, a Diákönkormányzat által megalkotott szervezeti és működési szabályzat szerint gyakorolhatják. A Diákönkormányzat ellátja a tanulók képviseletét. A tanuló szabadon fordulhat a Diákönkormányzathoz. Ha a Diákönkormányzat jogait megsértik, jogorvoslattal fordulhat az Igazgatótanácshoz. Az Igazgatótanács harminc napon belül dönt a beadványról. A tanulók nagyobb közösségei A döntéshozatalra jogosult igazgató, a szervezeti egység-vezető és a pedagógus, köteles kikérni a Diákönkormányzat véleményét, ha a döntés a tanulók nagyobb közösségeit érinti. A tanulók nagyobb közösségének tekintendő, ha a döntéshozatal a tanulók (telephely szerinti- gimnázium, internátus) legalább ötven (50 %) százalékát érinti. A képviseleti jog Minden tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében képviselheti a tanulót a Diákönkormányzat. A Diákönkormányzat megbízása alapján, a választott tisztségviselőkön túl a Diákönkormányzat tevékenységét segítő pedagógus is eljárhat. A javaslattételi jog A Diákönkormányzat javaslattal élhet minden: - az intézmény működésével és a tanulókkal, - a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatával, - és a diákkörök létrehozásával kapcsolatos kérdésben. A véleményezési jog A Diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg - az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben, amennyiben azok a tanulók nagyobb közösségeit érintik, - a tanulók fegyelmi eljárásakor. Ki kell kérni a Diákönkormányzat véleményét, ha azt az érintett tanulók ötven százaléka (50%) kéri. Az érintett tanulók százalékát szervezeti egységenként, telephelyenként kell figyelembe venni. A tanulók kérelmüket írásban, az aláírásokat csatolva nyújthatják be az igazgatónak. A tanulók intézményesített véleményezési jogkörükkel kizárólag írásban élhetnek. A döntéshozó, minden esetben a döntéshozatal előtt tizenöt (15) nappal írásban keresi meg a Diákönkormányzatot, ami tizenöt (15) napon belül írásban értesíti a döntéshozót véleményéről. A vélemény elfogadása nem kötelező a döntéshozóra! Az egyetértési jog Egyetértési jog illeti meg a Diákönkormányzatot - az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor (a tanulókat közvetlenül érintő kérdésekben), - az intézmény Házirendjének elfogadásakor, - a tanulók szociális juttatásai elosztási elveinek meghatározásakor. A Diákönkormányzat egyetértési jogát írásbeli nyilatkozatban gyakorolja. Az egyetértő nyilatkozatot a döntéshozó a 9/56

10 döntéshozatal előtt legalább tizenöt (15) nappal köteles írásban megkérni. A Diákönkormányzat nyolc (8) napon belül dönt. A nemleges egyetértés gyakorlása esetén, a fenntartó képviseletében eljáró Igazgatótanács elnöke nyolc (8) napon belül, kilenc (9) tagú egyetértő bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: - a Diákönkormányzat képviseletében három (3) fő - a fenntartó képviseletében három (3) fő - az intézmény képviseletében három (3) fő A bizottság, a megalakulásától számított harminc (30) napon belül egyszerű többséggel dönt. A bizottság döntése az egyetértést pótolja! A döntési jog A diákönkormányzat dönt - saját működéséről, - a működésre fordítható anyagi javak és eszközök felhasználásáról, - a diákönkormányzati szövetség létrehozásáról, csatlakozásról, - a tanév rendjében meghatározott diáknap programjáról. A döntéshozatal előtt a Diákönkormányzat köteles kikérni a Nevelőtestület véleményét. A Nevelőtestület nyolc (8) napon belül véleményt alkot. A használati jog A Diákönkormányzat a diákönkormányzati feladatok ellátása során, szabadon és térítésmentesen használhatja az intézmény helyiségeit, illetve az igazgató egyedi írásos engedélye alapján az intézmény eszközeit és berendezéseit. A terembeosztás elkészítésekor figyelembe kell venni a Diákönkormányzat igényeit is. A Diákönkormányzat minden év szeptember 15. napjáig eljuttatja igényeit az intézmény igazgatójához. Az igénylésnek tartalmaznia kell, hogy mely helyiségekre és mikor tart igényt. A Diákönkormányzat eseti kéréseivel, az esedékesség előtt legalább nyolc (8) nappal az igazgatóhoz fordulhat. Az igazgató három (3) napon belül dönt. Elutasítható a kérés, ha - a határidőn túl érkezett, - zavarja az intézmény jóváhagyott tanév rendjét. A Diákönkormányzat működése során köteles betartani az intézmény belső szabályzatait. A diákközgyűlés A gimnáziumban és az internátusban évente egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani. A diákközgyűlés a diákok legfelsőbb fóruma. Feladatai: - beszámoló a diákönkormányzat éves tevékenységről, - beszámoló a tanulói jogok érvényesüléséről, - a tanulók véleményeinek a meghallgatása, - a tisztségviselők választása. A diákközgyűlést a Diákönkormányzat elnöke hívja össze, az igazgatóval előre egyeztetett időpontban. Az időpont szerepel az iskola munkatervében. A nevelőtestület képviseletéről az igazgató gondoskodik. A közgyűlés szervezéséről és lebonyolításáról a Diákönkormányzat gondoskodik. A diáknap 10/56

11 A Diákönkormányzat dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A tanítás nélküli munkanap idejére az igazgató tesz javaslatot, és a nevelőtestület fogadja el. Az időpont szerepel az intézmény munkatervében. A diáknap programjáról a rendezvény előtt legalább tizenöt (15) nappal tájékoztatni kell a Nevelőtestületet. A tájékoztató tartalmazza: - a diáknap részletes programját, - a megrendezésre kerülő eseményeken érintett tanulók körét, - az igényelt területek, eszközök és berendezések körét, - a diáknap költségvetési tervezetét. Elutasítható a tájékoztató, ha az ellenkezik az intézmény szellemiségével, Pedagógiai Programjával. Elutasítás esetén új tervezetet készít a Diákönkormányzat. A diáknap finanszírozásáról az igazgató dönt, egyeztetve a Diákönkormányzat és a Gazdasági részleg vezetőjével. Az igazgató dönt a pedagógusi felügyelet megszervezéséről. A diáknap munkanap. Szerepel az osztálynaplóban. A tanulók részvétele a tanítási idő alatt kötelező. A mulasztásukat a Házirend rendelkezései szerint kötelesek igazolni. A diákkörök A tanulók iskolai közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök részt vehetnek a Diákönkormányzat munkájában. A diákkörök létrehozását az igazgató engedélyezi. A kérelem tartalmazza: - a tanulók névsorát, - a diákkör tevékenységi körét, - a szükséges eszközök és termek körét, - a személyi feltételeket. Megtagadható az engedély, ha - a diákkör az intézmény szellemiségével összeegyeztethetetlen tevékenységet kíván folytatni - működésével zavarja az intézmény oktató-nevelő munkáját, - nem tartják be az intézmény belső szabályzatait - politikai pártokhoz, szervetekhez kötődnek. A tanuló kötelességei A tanítási idő A tanítási idő kezdete: 755 A tanítás megkezdésének legkorábbi időpontja: 700 A tanítási idő vége : 1330 Ha a tanulónak kötelező vagy választott: - 7. órája van, akkor a tanítási idő vége: órája van, akkor a tanítási idő vége: 1540 A tanulók tanítási időben az órarendnek és a terembeosztásnak megfelelően az iskola területén tartózkodnak. Ettől eltérni csak a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével lehet. A tanuló elhagyhatja az iskola területét a tanítási idő alatt, ha: - az adott tanítási napon befejezte tanulmányait, nincs több kötelező órája, 11/56

12 - engedélyezték számára az intézmény elhagyását. Engedélyezhető a tanuló távozása: - betegség vagy orvosi ellátás miatt, - ha a tanuló távolmaradását, a Házirend előírásainak megfelelően előzetesen kérték, - lyukas óra esetén, - a tanuló iskolai vagy egyéb kötelezettségei miatt. A távozást engedélyezheti: - az iskolai egészségügyi munkatársai (betegség vagy orvosi ellátás estén), - az osztályfőnök (lyukas óra vagy egy tanítási órát meghaladóan), - az érintett tanár (egy tanítási óra), - a fenti engedélyezők távollétében, az ügyeletes igazgatóhelyettes. Engedély csak írásban adható, a tanáriban elhelyezett nyomtatvány kitöltésével, vagy a tanuló ellenőrző könyvében. Az engedélyező köteles tájékoztatni az érintett pedagógusokat (osztálynapló). Megtagadható illetve visszavonható a kilépési engedély, ha - a tanuló megsértette a Házirendet, - igazolatlanul mulasztott vagy rendszeresen késett. A tanuló távozáskor köteles a portán leadni a kitöltött nyomtatványt vagy bemutatni az ellenőrző könyvét. Visszaérkezéskor a portás rávezeti az engedélyre az érkezés idejét, ellenőrzi a tanuló ellenőrzőjében engedélyezett időpontokat. Amennyiben eltérést észlel, arról feljegyzést készít (tanuló neve, osztálya, a távozás és a visszatérés ideje). A tanítási idő végén a portás leadja a napi távozási engedélyeket, tájékoztatva az igazgatóhelyettest az esetleges szabálysértésekről. A tanítási óra A csengetés rendje 0. óra óra óra óra óra óra és 8. osztály 6. óra óra óra A tanítási óra hossza: 45 perc A tanítási órák között szünetet kell tartani. Az óraközi szünetek hossza tíz (10) perc, a harmadik óra után húsz (20) perc. Rendkívüli óra (az órarenden kívüli tanítási óra) csak az igazgató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Rendkívüli óra megtartását kérheti: - a pedagógus vagy az érintett tanulók többsége, A döntés előtt ki kell kérni az érintettek egyetértését. Az engedély egyszeri és egyedi. Nem engedélyezhető rendkívüli óra: - ha nem maradt el tanítási óra, - volt helyettesítés, - a tanulók számonkérésével jár. Az érintett tanulóknak heti egy alkalommal engedélyezhető rendkívüli tanítási óra. 12/56

13 Kötelező vagy választott tanítási óra, foglalkozás nulladik órában nem szervezhető. Ettől eltérni csak az alábbiak figyelembe vételével lehet: - a nulladik óra megtartását kérheti a pedagógus vagy az érintett tanulók többsége, - a döntés előtt ki kell kérni az érintettek egyetértését, - a nulladik óra megtartását, kizárólag az igazgató engedélyezheti, - az engedély egyszeri és egyedi. Nem engedélyezhető nulladik óra: - állandó vagy hosszabb időre (2 hetet meghaladó időtartamra), - hétfőn - tanítás nélküli munkanapon, szünnapokon - ha a tanítási héten az érintett tanulóknak már volt nulladik órája. Azok a tanulók, akiknek az adott órában nincs tanítási órájuk (továbbá: lyukas óra), az intézmény szabad tantermeiben és folyosóján vagy a Könyvtár területén tartózkodhatnak, de viselkedésükkel nem zavarhatják az intézmények működését. Nem minősül lyukas órának, ha - a tanulónak nincs az első órában kötelező órája, - a tanulónak a tanítási idő vége előtt véget ért a tanítás, - ideiglenesen felmentették a testnevelés tantárgyból (a tanuló a szaktanár által kijelölt helyen köteles tartózkodni). Az órarendi órák cseréjét a szaktanár kérelme alapján az igazgatóhelyettes engedélyezi. A kéréskor közölni kell: - a cserében érintett tantárgyakat és pedagógusok nevét, - az óracsere idejét, - az óracsere indoklását. Az óracseréről legalább 24 órával korábban tájékoztatni kell az érintett pedagógusokat és tanulókat. Nem engedélyezhető az óracsere, ha - az egyik pedagógus ellenzi, - nem biztosítható a tájékoztatási kötelezettség teljesítése, - előre bejelentett számonkérést érint, - rendkívüli számonkéréssel jár, - zavarja a tanítás megszokott rendjét. Az engedély egyszeri és egyedi. Két egymást követő azonos tantárgyi tanítási óra összevonását az igazgatóhelyettes engedélyezi. Tartós vagy rendszeres összevonás nem engedélyezhető. Összevonás esetén ki kell kérni az érintett pedagógus és a tanulók egyetértését. Az összevonás esetén a tanítási óraközi szünetek idejét is össze kell adni. A tanítási órák rendje A tanuló köteles, hogy részt vegyen a kötelező tanórai, tanórán kívüli és a szabadon választott foglalkozásokon. Távollétét a Házirend előírásainak megfelelően igazolja. Kötelezettségeit képességeinek megfelelően, rendszeres munkával és fegyelmezetten teljesíti. Tiszteletben tartja tanárai, társai és az intézmény minden munkatársának emberi méltóságát és jogait. Tiszteletben tartja társai tanuláshoz való jogát. A tanítási órát az ezzel megbízott pedagógus (távollétében helyettesítő pedagógus) vezeti. A tanuló tanórai kötelezettségeit a pedagógus irányításával végzi. 13/56

14 A tanítási óra kezdetét és végét elektronikus gongszó jelzi. Azok a tanulók, akiknek a tanítási órája szaktanteremben lesz a terem előtt felszereléssel együtt sorban állva, csendben várják a tanár érkezését. Amennyiben a becsengetést követő tíz (10) perc után nem érkezik meg az órát vezető tanár, a hetes (tanulócsoport esetében az ügyeletes tanuló) értesíti az igazgatóhelyettest, aki gondoskodik a helyettesítésről. A tanítási óra menete nem zavarható! Ezért TILOS! - Akadályozni illetve zavarni az órát vezető pedagógust, bármilyen aktív vagy passzív tevékenységgel. - Akadályozni a tanulókat tanulmányi kötelezettségeik teljesítésében. - Hang és képi felvételek engedély nélküli rögzítése. A fenti pontok megsértése súlyos fegyelmi vétségnek minősülnek! Tanuló kötelező tanítási óráról nem küldhető ki kivéve, ha a tanítási órát vezető pedagógus, mérlegelés alapján úgy ítéli meg (rögzítve az osztálynaplóban), hogy a tanuló jelenlétével és tevékenységével súlyosan csorbítja mások jogait. Ekkor a tanár, az igazgatóhelyetteshez küldi a tanulót, aki dönt a tanulóval szembeni eljárásról. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések A tanulók távolmaradásának engedélyezése A tanulók kötelessége, hogy részt vegyenek a kötelező vagy a választott tanórai és a kötelező tanórán kívüli foglalkozásokon. A tanuló előzetes engedély alapján távol maradhat a foglalkozásoktól. Az engedélyezett távolmaradás igazolt mulasztás. A távolmaradás engedélyezése egyszeri és egyedi. Kérheti a tanuló távolmaradását: - a szülő - a pedagógus - a tanuló képviselője - a tanuló lelkésze. A szülő egy tanévben, összesen legfeljebb három tanítási napról kérheti ki a tanulót. Egy tanítási napról, vagy azt meghaladó távolmaradásról csak előzetesen benyújtott írásbeli kérelem (fax, levél, ) alapján lehet dönteni. A kérelmet iktatni kell! A távolmaradási kérelem tartalmazza: - a kérelmező neve, értesítési címe, - a tanuló neve és osztálya, - a távolmaradás ideje és hossza, - a távolmaradás pontos indoklása. A távolmaradási kérelmet a döntéshozatalra jogosult személyhez kell eljuttatni, a kért távolmaradás időpontja előtt legalább három tanítási nappal. Engedélyezheti a tanuló távolmaradását: - szaktanár, foglalkozás-vezető pedagógus (legfeljebb egy tanítási óra), - az osztályfőnök, a diákotthoni vezető(min. két tanítási óra és legfeljebb egy tanítási nap), - az igazgató (egy tanítási napot meghaladó távolmaradás esetén). Az diákotthon vezetője és nevelője csak abban az esetben intézkedhet, ha az eltávozás nem érint iskolai programot! 14/56

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola Tiszakeszi HÁZIREND

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola Tiszakeszi HÁZIREND Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola Tiszakeszi HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Iskolánk a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján működik,

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12.

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12. AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND Budapest, 2014. év szeptember 12. Budapest 2014 Preambulum Tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos

Részletesebben

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014.

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND Miskolc, 2014. A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA I S M E R E T E T B Ö L C S

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben