Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona. Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona. Házirend"

Átírás

1 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Házirend 2013

2 Az intézmény megnevezése: Az intézmény székhelye: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Pápa H-8500, Március 15. tér 9. A szervezeti egységek megnevezése: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona telephelye: 8500 Pápa, Március 15. tér 9. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona telephelye: 8500 Pápa, Petőfi u. 13. Az intézmény típusa: A Gimnázium önálló jogi személy, amely gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv. Az alapító megnevezése és címe: Dunántúli Református Egyházkerület Pápa H-8500, Árok utca. 26. Az intézmény OM azonosító száma: /56

3 A Házirend célja A Házirend célja, hogy a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott rendelkezések értelmében helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja az intézmény törvényes működését. A Házirend önálló iskolai belső jogi forrás. Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Pápai Református Kollégium Gimnáziumával tanulói vagy munkavállalói jogviszonyban állnak, valamint mindazokra, akik a tanulókat törvényesen képviselik (gondviselők vagy megbízottjaik) az intézménnyel kapcsolatos ügyekben, illetve az intézmény területén tartózkodnak. Területi hatálya kiterjed valamennyi telephelyére, használatában lévő ingatlanra, a Gimnázium által szervezett programok helyszíneire és a különböző helyszínek (benne az iskola és az otthon) közötti közlekedés útvonalaira. Időbeli hatálya kiterjed a házirend kihirdetésének napjától, annak módosításáig vagy visszavonásáig. Házirend nyilvánossága A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya A tanulói jogok körébe tartoznak az általános emberi és állampolgári jogok, a gyermeki jogok és a köznevelési törvényben meghatározott tanulói jogok. Iskolánk házirendje pedagógiai programunkkal és az SZMSZ-szel összhangban a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet, a szakképzésről szóló évi CLV. törvény és az évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó előírásai alapján készült. A házirend szabályainak megtartása az intézmény területén és az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken az iskola minden tanulójára, dolgozójára és az iskolába látogató egyéb személyek számára kötelező. A házirend nyilvánossága Az intézmény tanulói a házirendet a beiratkozáskor megkapják. A házirend az iskola honlapján elérhető. Az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján, illetve első szülői értekezletén tájékoztatni köteles a tanulókat és a szülőket a házirend szabályairól. A házirend előírásai, értelmezése felől a tanulók és szülők tájékoztatást kérhetnek a tanuló osztályfőnökétől, valamint az intézmény vezetőjétől. A köznevelésről szóló törvény 46. -a (5) bekezdésének e) pontja alapján a tanuló joga, hogy az iskolában hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tanulónak jogában áll az iskolai dokumentumokat megismerni: az SZMSZ-t, a pedagógiai programot és a házirendet. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak az iskola könyvtárában és az iskola titkárságán. A házirendet az iskola honlapján közzétesszük 3/56

4 A tanuló jogai Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személy, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának tanulója. A tanulói jogviszony kezdete a beíratás vagy az átvétel időpontja és a tanulói jogviszony a jogszerű megszűntetésig tart. A tanulói jogviszony kezdetétől minden tanulót megilletnek a tanulói jogok, kivéve a tanulókat megillető választójog és az intézményesített együttműködési jogok. Az előbbi kivételek csak az első tanítási naptól illetik meg a tanulót. Minden tanulót megilletnek az általános emberi, állampolgári és gyermeki jogok. Tisztelni kell a tanuló személyiségét, emberi méltóságát. Védelmet kell biztosítani számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Aki, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának tanulója, tudomásul veszi, hogy az iskola világnézetileg elkötelezett intézmény és elfogadja annak keresztyén református szellemiségét. Ezt a tanuló esküjével erősíti meg! Az eskü megszegése súlyos fegyelmi vétség! A Pápai Református Kollégium Gimnáziumával tanulói jogviszonyban álló, református vallású tanuló a gimnáziumi ifjúsági gyülekezet tagja. A gyülekezet tagjaként megilleti a jog, hogy: - szabadon gyakorolhassa vallását, - részt vegyen istentiszteleteken, egyházi rendezvényeken, gyülekezetlátogatásokon, ifjúsági konferenciákon - tagja legyen keresztyén ifjúsági szervezeteknek, létrehozza ezek diákkörként működő helyi szervezeteit, - ápolja és fenntartsa kapcsolatát anyagyülekezetével, lelkészével, - találkozhasson az iskola vallástanárával, lelkészeivel, - hozzájusson vallásos irodalomhoz, folyóiratokhoz. A nem református tanulók, nem tagjai az iskola ifjúsági gyülekezetének, ugyanakkor a fent felsorolt jogok ugyanúgy megilletik őket. A tanulók szabadon megvallhatják és gyakorolhatják nemzeti, nemzetiségi és etnikai önazonosságukat. Az identitásuk ápolására és védelmére diákköröket hozhatnak létre. Tagjai lehetnek az iskolán kívüli, nemzeti-, nemzetiségi- vagy etnikai alapon szerveződő kulturális, társadalmi egyesületeknek, amennyiben azok tevékenysége nem ellenkezik az intézmény keresztyén elkötelezettségével. Az osztályfőnök minden évben köteles egy osztályfőnöki órát a tanulói jogok és a Házirend ismertetésére fordítani. Az óra szerepel az osztályfőnöki tanmenetben. A tanuló egyéni jogai A tanulók szabadon nyilváníthatnak véleményt, ha az a jogaik gyakorlását vagy a tanulmányi előmenetelüket érinti. Ezen joguk gyakorlása során nem sérthetik mások jogait. Nem élhet fenti jogával a tanuló: - kötelező vagy választott tanórai foglalkozásokon, - tanórán kívüli foglalkozásokon, - egyházi rendezvényeken. Minden iskolai döntéssel szemben, tanulói jogorvoslati kérelem nyújtható be. Egyéni érdeksérelemre hivatkozva benyújtható: -törvényességi kérelem -felülvizsgálati kérelem -tanulói panasz -tanulói kérvény -tanulói kérdés 4/56

5 Törvényességi kérelem: Jogszabálysértésre hivatkozva, írásban nyújtható be az iskolafenntartó képviselőjének. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának Igazgatótanácsának címezve, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának igazgatójának átadva. H-8500, PÁPA Március 15. tér 9. A törvényességi kérelmet az igazgató három napon belül továbbítja az Igazgatótanács elnökének, aki 15 napon belül az Igazgatótanács tanács tagjai közül egy három tagú bizottságot hoz létre a kérelem elbírálására, továbbá dönt a bizottság ülésének helyéről és idejéről. Az Igazgatótanács jegyzője értesíti az érintetteket az ülés helyéről és idejéről. A törvényességi kérelem tárgyában hozott határozat ellen, a közléstől számított harminc napon belül az illetékes bírósághoz lehet fordulni, ha a határozat vagy maga az eljárás jogszabálysértő. Felülvizsgálati kérelem: A tanuló egyéni érdeksérelmére hivatkozással, írásban az igazgatónak címezve lehet benyújtani. A kérelemről az igazgató által kijelölt három tagú testület dönt. A testület harminc napon belül dönt a kérelemről. A döntésről írásban értesíti a tanulót és szüleit. A döntéssel szemben törvényességi kérelem nyújtható be. Tanulói panasz: A panasz vagy közérdekű bejelentés, olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, megszüntetése a közösség érdekét szolgálja. A tanulói kérvény: A tanuló személyét, tanulmányait és az intézmény működését érintő ügyekben, kérvénnyel fordulhat az intézmény vezetőjéhez. A kérvényt az igazgatónak kell benyújtani. A kérvényről az igazgató harminc napon belül határozatban dönt. A döntésről írásban értesíti a tanulót és szüleit. A tanulói kérdés: A tanuló személyét, tanulmányait és az intézmény működését érintő ügyekben, kérdéssel fordulhat az intézmény vezetőjéhez és pedagógusaihoz. A kérdést a titkárságon lehet benyújtani. A kérdésre a megkeresett személy harminc napon belül köteles érdemi választ adni. A válaszról írásban értesíteni kell a tanulót és szüleit. Eljárási szabályok: A megkeresést benyújthatja: - a tanuló, - a tanuló gondviselője vagy annak törvényes képviselője, - a tanuló képviseletében vagy saját jogán a Diákönkormányzat, - a tanuló képviseletében vagy saját jogán a Szülői Tanács. A tanuló (vagy a tanuló jogait képviselő gondviselő, vagy annak megbízottja) által benyújtott törvényességi vagy felülvizsgálati kérelem, továbbá panasz, kérvény és kérdés, kizárólag írásban nyújtható be. A megkeresésnek tartalmaznia kell: - a megkeresett személy, intézmény nevét és címét, - a megkeresés benyújtásának dátumát, - a megkeresést benyújtó személy vagy intézmény pontos megnevezését és címét, - a megkeresés tárgyát (lehetőleg személyre, tárgyra, helyre és időre vonatkoztatva). Elutasítható a beadvány, ha a formai követelményeknek nem felel meg! 5/56

6 A megkeresést az iskola titkárságán kell benyújtani. A megkeresésre iskolatitkár rávezeti a beérkezés dátumát és továbbítja az igazgatóhoz. Az igazgató három napon belül továbbítja a megkeresettnek, aki a beérkezéstől számított harminc napon belül köteles érdemi választ adni. A megkeresés esetében vizsgálni kell: - az illetékesség körét, - a tanuló jogsérelem tényét ill. mértékét, - a jogorvoslathoz szükséges intézkedéseket, - szükséges-e az intézmény belső szabályzatainak a módosítása, - személyi következmények. Érdemi válasznak minősül, ha a válasz tartalmazza a megkérdezett személy, ill. intézmény nevét és címét, az intézkedésre jogosult személy, ill. intézmény, szervezeti egység véleményét, döntését és annak indoklását, továbbá a döntés idejét és a döntéshozatalra jogosult személy aláírását. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanuló számára biztosítani kell, hogy minden őt érintő kérdésben információhoz jusson. A tájékoztatásért felelős: - az igazgató, - az osztályfőnök, - az internátusi nevelő, - a szaktanár. A tájékoztatás formái: Az igazgató rendszeresen tájékoztat minden tanulót a hétfő reggeli áhítatokon. Az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon tájékoztatja a tanulókat. A tanulók tanulmányi haladásáról minden szaktanár az ellenőrző könyvön keresztül illetve szóban tájékoztat. A tanulók tájékoztatást kaphatnak az intézmény hirdetőtábláján, honlapján és a hangosbeszélőn keresztül is. A tantárgy- és a foglalkozásválasztás joga A tanulók számára biztosítani kell, hogy válasszon a kötelezően választható tanórai és a szabadon választható tanórán kívüli foglalkozások közül. Az intézmény Pedagógiai Programja határozza meg azon tantárgyakat és évfolyamokat, amikor a tanuló köteles tantárgyat választani: A beiratkozás vagy az átvétel napján, az idegen nyelvek (első és második tanult nyelv), 6/56 7. osztály angol/francia (10-20) német/angol (10-20) 9. a /b/c angol/német (12-20) angol/latin (12-20) angol/francia (12-20) német/angol (12-20) német/francia (12-20) francia/angol (12-20)

7 francia/német (12-20) Az aláhúzott tantárgy, a tanuló által az általános iskolában már tanult nyelv! A zárójelben feltűntetett számok, a csoportok minimális és maximális létszámát mutatják. Tanulói csoportok, csak a minimális és a maximális csoportlétszám figyelembevételével szervezhetőek! A Gimnázium felvételi hirdetményében nyilvánosságra hozza: - a választható nyelvi párosításokat, - a minőségi csoportok és a férőhelyek számát. A tanuló a beiratkozáskor nyilatkozatban tájékoztatja az intézményt a választásáról. Elutasítható a választás, ha a belső szabályzatoknak megfelelően, a választott nyelvi csoport nem indítható! A döntéssel szemben jogorvoslati kérelem nyújtható be! A beírattkozás vagy az átvétel napján, a hittan Az intézmény minden református, evangélikus és római katolikus tanulója számára biztosítja a kötelező hitoktatást. A tanulók a beiratkozás napján nyilatkozatukban tájékoztatják az intézményt, hogy melyik vallást követik, és melyik hitoktatásán vesznek részt. Azon keresztyén tanulók számára, akiknek az intézmény nem tudja biztosítani a kötelező hitoktatást, biztosított, hogy válasszanak a megszervezésre kerülő felekezeti hitoktatás közül. A tanulók, a beiratkozás napján nyilatkozatukban tájékoztatják az intézményt, hogy melyik vallás hitoktatásán vesznek részt. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján, a kereszteletlen vagy vallás nélküli tanulók számára is kötelező a hitoktatás. Ezen tanulók a beiratkozás napján, nyilatkozatukban tájékoztatják az intézményt, hogy melyik vallás hitoktatásán vesznek részt. Az emelt szintű képzés a tizenegyedik évfolyamtól A tanulók a tízedik évfolyam során, választanak a meghirdetett emelt szintű képzések közül. A választott tárgyak száma: - két közismereti tantárgy vagy egy közismereti tárgy és egy nyelv. A közismereti tárgyak párosítása a következő: magyar / történelem, biológia, ref. hittan, ének-zene, rajz és művészettörténet történelem / magyar, matematika, földrajz, ének-zene, rajz és művészettörténet matematika /történelem, biológia, fizika, kémia, informatika fizika / matematika, biológia, földrajz kémia / biológia, matematika, földrajz, informatika / biológia, matematika, földrajz földrajz / történelem, biológia, fizika, kémia, informatika Azok a tanulók, akik a választott tantárgyból a tízedik év végi értékelés során hármas, négyes vagy ötös érdemjegyet szereztek, szabadon választhatnak. Ha a tanuló, nem érte el a megfelelő eredményt, csak a szaktanár javaslata alapján választhatja az adott tantárgyat. Ha a szaktanár nem javasolja az emelt szintű képzést, akkor a tanuló kérését el kell utasítani. A rajz és vizuális kultúra, az ének-zene, a ref. hittan és a testnevelés tantárgyak délutáni órarendben kerülnek megszervezésre, ezért a fenti tárgyak bármivel párosíthatók. Nyelvi képzés a tizenegyedik évfolyamtól: A tizedik évfolyam után minden tanuló tovább a tanulja a választott nyelveket. Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsgát tesznek, az adott nyelvből befejezik nyelvi tanulmányaikat. 7/56

8 Az emelt képzés választásának rendje Az intézmény minden év január 31-ig nyilvánosságra hozza: - a választható tantárgyi párosításokat, - az indítható csoportok minimális és maximális létszámait. A tanulók a feltételek ismeretében, március 15-ig választanak az emelt szintű képzés tantárgyai közül. Az osztályfőnök április 15-ig összesítő jelentést készít az illetékes igazgatóhelyettes számára. Elutasítható a kérelem, ha az nem felel meg az előírásoknak! Az igazgató harminc napon (30) belül értesíti a tanulót és a gondviselőt. A döntéssel szemben a tanuló jogorvoslattal élhet. Az emelt szintű képzés módosítása Az emelt szintű tantárgyválasztás a 11. évfolyamon szeptember 15-ig szabadon módosítható. A tanuló írásban kérheti a módosítást, a gimnázium igazgatójától, az illetékes igazgatóhelyettesnek benyújtva, aki a tanulói nyilvántartásban rögzíti a módosítást. Elutasítható a módosítási kérelem, ha - a tanuló a határidőn túl nyújtotta be, - a módosítás eredményeként kialakuló csoportlétszámok, nem felelnek meg az indítási követelményeknek. A fentiektől eltérve, a tanuló csak az alábbiak szerint kérheti a tantárgyválasztás módosítását. A tanuló írásos kérvényben kérheti a módosítást, a gimnázium igazgatójától. A tanulói kérvény tartalmazza: -a tanuló nevét és osztályát, -a tanuló születési helyét, idejét és értesítési címét, -a gondviselő nevét és édesanyja születéskori nevét, -a tanuló módosítási kérelmét (a leadott tantárgy, a tanár neve, a felvett tantárgy, a tanár neve), -a módosítási kérelem indoklását. Az igazgató határozatával engedélyezi vagy elutasítja a tanuló kérvényét. A határozat tartalmazza az igazgató döntését, annak indoklását és a módosítás feltételeként előírt osztályozó és/vagy különbözeti vizsga lebonyolítására vonatkozó előírásokat. A döntéssel szemben a tanuló jogorvoslati kérelemmel élhet. A foglakozás választásának rendje A Gimnázium a kötelező tanórákon kívül, szabadon választható órarenden kívüli foglalkozásokat szervez. Az igazgató az intézmény hirdető tábláján keresztül tájékoztatja a tanulókat a foglakozásokról. A tájékoztató tartalmazza: - a foglakozás típusát, formáját, célját - a vezető pedagógus nevét - a foglalkozás idejét és helyét - a személyi és finanszírozási feltételeket. A tanulók jelentkezéseiket, a foglalkozást vezető pedagógusnak adhatják le, aki összesítő kimutatást készít és leadja az igazgatónak. Az igazgató három napon belül dönt a foglalkozás engedélyezéséről. A tanulói jelentkezés egy tanévre szól. A tanuló jelentkezésével vállalja, hogy teljesíti a foglalkozás követelményeit. Távolmaradása mulasztásnak minősül és a házirend előírásainak megfelelően köteles igazolni. A tanuló jelentkezését csak írásban módosíthatja. A tanulói kérvény tartalmazza: -a tanuló nevét és osztályát, -a tanuló születési helyét, idejét és értesítési címét, -a gondviselő nevét és édesanyja születéskori nevét, -a tanuló módosítási kérelmét, -a módosítási kérelem indoklását. Az igazgató határozatával engedélyezi, vagy elutasítja a tanuló kérvényét. 8/56

9 A tanulók kollektív jogai A tanulók, kollektív jogaikat az intézményben működő Diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják. Minden tanuló választó és választható. A tanulók választói jogukat, a Diákönkormányzat által megalkotott szervezeti és működési szabályzat szerint gyakorolhatják. A Diákönkormányzat ellátja a tanulók képviseletét. A tanuló szabadon fordulhat a Diákönkormányzathoz. Ha a Diákönkormányzat jogait megsértik, jogorvoslattal fordulhat az Igazgatótanácshoz. Az Igazgatótanács harminc napon belül dönt a beadványról. A tanulók nagyobb közösségei A döntéshozatalra jogosult igazgató, a szervezeti egység-vezető és a pedagógus, köteles kikérni a Diákönkormányzat véleményét, ha a döntés a tanulók nagyobb közösségeit érinti. A tanulók nagyobb közösségének tekintendő, ha a döntéshozatal a tanulók (telephely szerinti- gimnázium, internátus) legalább ötven (50 %) százalékát érinti. A képviseleti jog Minden tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében képviselheti a tanulót a Diákönkormányzat. A Diákönkormányzat megbízása alapján, a választott tisztségviselőkön túl a Diákönkormányzat tevékenységét segítő pedagógus is eljárhat. A javaslattételi jog A Diákönkormányzat javaslattal élhet minden: - az intézmény működésével és a tanulókkal, - a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatával, - és a diákkörök létrehozásával kapcsolatos kérdésben. A véleményezési jog A Diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg - az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben, amennyiben azok a tanulók nagyobb közösségeit érintik, - a tanulók fegyelmi eljárásakor. Ki kell kérni a Diákönkormányzat véleményét, ha azt az érintett tanulók ötven százaléka (50%) kéri. Az érintett tanulók százalékát szervezeti egységenként, telephelyenként kell figyelembe venni. A tanulók kérelmüket írásban, az aláírásokat csatolva nyújthatják be az igazgatónak. A tanulók intézményesített véleményezési jogkörükkel kizárólag írásban élhetnek. A döntéshozó, minden esetben a döntéshozatal előtt tizenöt (15) nappal írásban keresi meg a Diákönkormányzatot, ami tizenöt (15) napon belül írásban értesíti a döntéshozót véleményéről. A vélemény elfogadása nem kötelező a döntéshozóra! Az egyetértési jog Egyetértési jog illeti meg a Diákönkormányzatot - az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor (a tanulókat közvetlenül érintő kérdésekben), - az intézmény Házirendjének elfogadásakor, - a tanulók szociális juttatásai elosztási elveinek meghatározásakor. A Diákönkormányzat egyetértési jogát írásbeli nyilatkozatban gyakorolja. Az egyetértő nyilatkozatot a döntéshozó a 9/56

10 döntéshozatal előtt legalább tizenöt (15) nappal köteles írásban megkérni. A Diákönkormányzat nyolc (8) napon belül dönt. A nemleges egyetértés gyakorlása esetén, a fenntartó képviseletében eljáró Igazgatótanács elnöke nyolc (8) napon belül, kilenc (9) tagú egyetértő bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: - a Diákönkormányzat képviseletében három (3) fő - a fenntartó képviseletében három (3) fő - az intézmény képviseletében három (3) fő A bizottság, a megalakulásától számított harminc (30) napon belül egyszerű többséggel dönt. A bizottság döntése az egyetértést pótolja! A döntési jog A diákönkormányzat dönt - saját működéséről, - a működésre fordítható anyagi javak és eszközök felhasználásáról, - a diákönkormányzati szövetség létrehozásáról, csatlakozásról, - a tanév rendjében meghatározott diáknap programjáról. A döntéshozatal előtt a Diákönkormányzat köteles kikérni a Nevelőtestület véleményét. A Nevelőtestület nyolc (8) napon belül véleményt alkot. A használati jog A Diákönkormányzat a diákönkormányzati feladatok ellátása során, szabadon és térítésmentesen használhatja az intézmény helyiségeit, illetve az igazgató egyedi írásos engedélye alapján az intézmény eszközeit és berendezéseit. A terembeosztás elkészítésekor figyelembe kell venni a Diákönkormányzat igényeit is. A Diákönkormányzat minden év szeptember 15. napjáig eljuttatja igényeit az intézmény igazgatójához. Az igénylésnek tartalmaznia kell, hogy mely helyiségekre és mikor tart igényt. A Diákönkormányzat eseti kéréseivel, az esedékesség előtt legalább nyolc (8) nappal az igazgatóhoz fordulhat. Az igazgató három (3) napon belül dönt. Elutasítható a kérés, ha - a határidőn túl érkezett, - zavarja az intézmény jóváhagyott tanév rendjét. A Diákönkormányzat működése során köteles betartani az intézmény belső szabályzatait. A diákközgyűlés A gimnáziumban és az internátusban évente egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani. A diákközgyűlés a diákok legfelsőbb fóruma. Feladatai: - beszámoló a diákönkormányzat éves tevékenységről, - beszámoló a tanulói jogok érvényesüléséről, - a tanulók véleményeinek a meghallgatása, - a tisztségviselők választása. A diákközgyűlést a Diákönkormányzat elnöke hívja össze, az igazgatóval előre egyeztetett időpontban. Az időpont szerepel az iskola munkatervében. A nevelőtestület képviseletéről az igazgató gondoskodik. A közgyűlés szervezéséről és lebonyolításáról a Diákönkormányzat gondoskodik. A diáknap 10/56

11 A Diákönkormányzat dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A tanítás nélküli munkanap idejére az igazgató tesz javaslatot, és a nevelőtestület fogadja el. Az időpont szerepel az intézmény munkatervében. A diáknap programjáról a rendezvény előtt legalább tizenöt (15) nappal tájékoztatni kell a Nevelőtestületet. A tájékoztató tartalmazza: - a diáknap részletes programját, - a megrendezésre kerülő eseményeken érintett tanulók körét, - az igényelt területek, eszközök és berendezések körét, - a diáknap költségvetési tervezetét. Elutasítható a tájékoztató, ha az ellenkezik az intézmény szellemiségével, Pedagógiai Programjával. Elutasítás esetén új tervezetet készít a Diákönkormányzat. A diáknap finanszírozásáról az igazgató dönt, egyeztetve a Diákönkormányzat és a Gazdasági részleg vezetőjével. Az igazgató dönt a pedagógusi felügyelet megszervezéséről. A diáknap munkanap. Szerepel az osztálynaplóban. A tanulók részvétele a tanítási idő alatt kötelező. A mulasztásukat a Házirend rendelkezései szerint kötelesek igazolni. A diákkörök A tanulók iskolai közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök részt vehetnek a Diákönkormányzat munkájában. A diákkörök létrehozását az igazgató engedélyezi. A kérelem tartalmazza: - a tanulók névsorát, - a diákkör tevékenységi körét, - a szükséges eszközök és termek körét, - a személyi feltételeket. Megtagadható az engedély, ha - a diákkör az intézmény szellemiségével összeegyeztethetetlen tevékenységet kíván folytatni - működésével zavarja az intézmény oktató-nevelő munkáját, - nem tartják be az intézmény belső szabályzatait - politikai pártokhoz, szervetekhez kötődnek. A tanuló kötelességei A tanítási idő A tanítási idő kezdete: 755 A tanítás megkezdésének legkorábbi időpontja: 700 A tanítási idő vége : 1330 Ha a tanulónak kötelező vagy választott: - 7. órája van, akkor a tanítási idő vége: órája van, akkor a tanítási idő vége: 1540 A tanulók tanítási időben az órarendnek és a terembeosztásnak megfelelően az iskola területén tartózkodnak. Ettől eltérni csak a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével lehet. A tanuló elhagyhatja az iskola területét a tanítási idő alatt, ha: - az adott tanítási napon befejezte tanulmányait, nincs több kötelező órája, 11/56

12 - engedélyezték számára az intézmény elhagyását. Engedélyezhető a tanuló távozása: - betegség vagy orvosi ellátás miatt, - ha a tanuló távolmaradását, a Házirend előírásainak megfelelően előzetesen kérték, - lyukas óra esetén, - a tanuló iskolai vagy egyéb kötelezettségei miatt. A távozást engedélyezheti: - az iskolai egészségügyi munkatársai (betegség vagy orvosi ellátás estén), - az osztályfőnök (lyukas óra vagy egy tanítási órát meghaladóan), - az érintett tanár (egy tanítási óra), - a fenti engedélyezők távollétében, az ügyeletes igazgatóhelyettes. Engedély csak írásban adható, a tanáriban elhelyezett nyomtatvány kitöltésével, vagy a tanuló ellenőrző könyvében. Az engedélyező köteles tájékoztatni az érintett pedagógusokat (osztálynapló). Megtagadható illetve visszavonható a kilépési engedély, ha - a tanuló megsértette a Házirendet, - igazolatlanul mulasztott vagy rendszeresen késett. A tanuló távozáskor köteles a portán leadni a kitöltött nyomtatványt vagy bemutatni az ellenőrző könyvét. Visszaérkezéskor a portás rávezeti az engedélyre az érkezés idejét, ellenőrzi a tanuló ellenőrzőjében engedélyezett időpontokat. Amennyiben eltérést észlel, arról feljegyzést készít (tanuló neve, osztálya, a távozás és a visszatérés ideje). A tanítási idő végén a portás leadja a napi távozási engedélyeket, tájékoztatva az igazgatóhelyettest az esetleges szabálysértésekről. A tanítási óra A csengetés rendje 0. óra óra óra óra óra óra és 8. osztály 6. óra óra óra A tanítási óra hossza: 45 perc A tanítási órák között szünetet kell tartani. Az óraközi szünetek hossza tíz (10) perc, a harmadik óra után húsz (20) perc. Rendkívüli óra (az órarenden kívüli tanítási óra) csak az igazgató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Rendkívüli óra megtartását kérheti: - a pedagógus vagy az érintett tanulók többsége, A döntés előtt ki kell kérni az érintettek egyetértését. Az engedély egyszeri és egyedi. Nem engedélyezhető rendkívüli óra: - ha nem maradt el tanítási óra, - volt helyettesítés, - a tanulók számonkérésével jár. Az érintett tanulóknak heti egy alkalommal engedélyezhető rendkívüli tanítási óra. 12/56

13 Kötelező vagy választott tanítási óra, foglalkozás nulladik órában nem szervezhető. Ettől eltérni csak az alábbiak figyelembe vételével lehet: - a nulladik óra megtartását kérheti a pedagógus vagy az érintett tanulók többsége, - a döntés előtt ki kell kérni az érintettek egyetértését, - a nulladik óra megtartását, kizárólag az igazgató engedélyezheti, - az engedély egyszeri és egyedi. Nem engedélyezhető nulladik óra: - állandó vagy hosszabb időre (2 hetet meghaladó időtartamra), - hétfőn - tanítás nélküli munkanapon, szünnapokon - ha a tanítási héten az érintett tanulóknak már volt nulladik órája. Azok a tanulók, akiknek az adott órában nincs tanítási órájuk (továbbá: lyukas óra), az intézmény szabad tantermeiben és folyosóján vagy a Könyvtár területén tartózkodhatnak, de viselkedésükkel nem zavarhatják az intézmények működését. Nem minősül lyukas órának, ha - a tanulónak nincs az első órában kötelező órája, - a tanulónak a tanítási idő vége előtt véget ért a tanítás, - ideiglenesen felmentették a testnevelés tantárgyból (a tanuló a szaktanár által kijelölt helyen köteles tartózkodni). Az órarendi órák cseréjét a szaktanár kérelme alapján az igazgatóhelyettes engedélyezi. A kéréskor közölni kell: - a cserében érintett tantárgyakat és pedagógusok nevét, - az óracsere idejét, - az óracsere indoklását. Az óracseréről legalább 24 órával korábban tájékoztatni kell az érintett pedagógusokat és tanulókat. Nem engedélyezhető az óracsere, ha - az egyik pedagógus ellenzi, - nem biztosítható a tájékoztatási kötelezettség teljesítése, - előre bejelentett számonkérést érint, - rendkívüli számonkéréssel jár, - zavarja a tanítás megszokott rendjét. Az engedély egyszeri és egyedi. Két egymást követő azonos tantárgyi tanítási óra összevonását az igazgatóhelyettes engedélyezi. Tartós vagy rendszeres összevonás nem engedélyezhető. Összevonás esetén ki kell kérni az érintett pedagógus és a tanulók egyetértését. Az összevonás esetén a tanítási óraközi szünetek idejét is össze kell adni. A tanítási órák rendje A tanuló köteles, hogy részt vegyen a kötelező tanórai, tanórán kívüli és a szabadon választott foglalkozásokon. Távollétét a Házirend előírásainak megfelelően igazolja. Kötelezettségeit képességeinek megfelelően, rendszeres munkával és fegyelmezetten teljesíti. Tiszteletben tartja tanárai, társai és az intézmény minden munkatársának emberi méltóságát és jogait. Tiszteletben tartja társai tanuláshoz való jogát. A tanítási órát az ezzel megbízott pedagógus (távollétében helyettesítő pedagógus) vezeti. A tanuló tanórai kötelezettségeit a pedagógus irányításával végzi. 13/56

14 A tanítási óra kezdetét és végét elektronikus gongszó jelzi. Azok a tanulók, akiknek a tanítási órája szaktanteremben lesz a terem előtt felszereléssel együtt sorban állva, csendben várják a tanár érkezését. Amennyiben a becsengetést követő tíz (10) perc után nem érkezik meg az órát vezető tanár, a hetes (tanulócsoport esetében az ügyeletes tanuló) értesíti az igazgatóhelyettest, aki gondoskodik a helyettesítésről. A tanítási óra menete nem zavarható! Ezért TILOS! - Akadályozni illetve zavarni az órát vezető pedagógust, bármilyen aktív vagy passzív tevékenységgel. - Akadályozni a tanulókat tanulmányi kötelezettségeik teljesítésében. - Hang és képi felvételek engedély nélküli rögzítése. A fenti pontok megsértése súlyos fegyelmi vétségnek minősülnek! Tanuló kötelező tanítási óráról nem küldhető ki kivéve, ha a tanítási órát vezető pedagógus, mérlegelés alapján úgy ítéli meg (rögzítve az osztálynaplóban), hogy a tanuló jelenlétével és tevékenységével súlyosan csorbítja mások jogait. Ekkor a tanár, az igazgatóhelyetteshez küldi a tanulót, aki dönt a tanulóval szembeni eljárásról. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések A tanulók távolmaradásának engedélyezése A tanulók kötelessége, hogy részt vegyenek a kötelező vagy a választott tanórai és a kötelező tanórán kívüli foglalkozásokon. A tanuló előzetes engedély alapján távol maradhat a foglalkozásoktól. Az engedélyezett távolmaradás igazolt mulasztás. A távolmaradás engedélyezése egyszeri és egyedi. Kérheti a tanuló távolmaradását: - a szülő - a pedagógus - a tanuló képviselője - a tanuló lelkésze. A szülő egy tanévben, összesen legfeljebb három tanítási napról kérheti ki a tanulót. Egy tanítási napról, vagy azt meghaladó távolmaradásról csak előzetesen benyújtott írásbeli kérelem (fax, levél, ) alapján lehet dönteni. A kérelmet iktatni kell! A távolmaradási kérelem tartalmazza: - a kérelmező neve, értesítési címe, - a tanuló neve és osztálya, - a távolmaradás ideje és hossza, - a távolmaradás pontos indoklása. A távolmaradási kérelmet a döntéshozatalra jogosult személyhez kell eljuttatni, a kért távolmaradás időpontja előtt legalább három tanítási nappal. Engedélyezheti a tanuló távolmaradását: - szaktanár, foglalkozás-vezető pedagógus (legfeljebb egy tanítási óra), - az osztályfőnök, a diákotthoni vezető(min. két tanítási óra és legfeljebb egy tanítási nap), - az igazgató (egy tanítási napot meghaladó távolmaradás esetén). Az diákotthon vezetője és nevelője csak abban az esetben intézkedhet, ha az eltávozás nem érint iskolai programot! 14/56

15 A távolmaradást engedélyező személy köteles tájékoztatni az érintett pedagógusokat döntéséről. Az osztályfőnök, szaktanár és foglalkozás-vezető pedagógus távolléte esetén a tanuló távolmaradását az ügyeletes igazgatóhelyettes / internátusban az internátusi vezető engedélyezi. Egy tanítási napról vagy azt meghaladó távolmaradási kérelemről, ha nem a szülő kéri, a döntéshozónak ki kell kérnie a szülő írásos egyetértő nyilatkozatát. A döntésről legalább egy nappal korábban értesíteni kell a tanulót és a kérelmezőt. Elutasítható a kérelem, ha - késve nyújtották be, - az indoklás ellenkezik az iskola tevékenységével, pedagógiai programjával, - a szülő nem támogatja, - egy tanítási ciklus alatt már két alkalommal engedélyezték a tanuló távolmaradását. Öt tanítási napot meghaladó távolmaradást, csak a szülő írásos kérelme alapján, a nevelőtestület előzetes egyetértésével az igazgató határozatban engedélyezheti. Az igazgatói határozatnak tartalmaznia kell a mulasztott tanítási órák pótlásának rendjét, a beszámolás és az értékelés rendjét és formáit. Kettőszázötven (250) órát meghaladó mulasztást csak a nevelőtestület engedélyezhet, kizárólag a szülő kérése alapján. A tanuló a 250 órát meghaladó mulasztás esetén osztályozó vizsgát köteles tenni. A vizsga helyéről, módjáról és formájáról a nevelőtestület határoz. A tanulói mulasztások igazolásának helyi szabályai Mulasztásnak minősül, amikor a tanuló: - nem jelenik meg a kötelező vagy választott tanítási órán, kötelező tanórán kívül foglalkozáson, ill. onnan idő előtt távozik - késése meghaladja a tanítási óra /foglakozás idejének harmadát. A tanulói mulasztás igazolt vagy igazolatlan. A mulasztások igazolásáról az osztályfőnök dönt! A mulasztások igazolása esetében is érvényesek az összeférhetetlenség általános szabályai! A szülő utólag nem igazolhatja a tanuló mulasztását. Igazoltnak kell tekinteni a tanuló mulasztását, ha - a tanuló a házirend rendelkezéseinek megfelelően engedélyt kapott a távolmaradásra, - a tanuló beteg volt és azt szabályszerűen igazolta, - a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni és azt igazolta. A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a gimnáziumot. Azt, hogy a tanuló egészséges az iskolaorvos vagy a tanuló háziorvosa igazolja. Ha a tanuló szakorvosi rendelésen vett részt, a szakorvosi vélemény alapján igazolja a mulasztást az iskolaorvos. A tanuló, az iskolába jövetelétől számított 3 napon belül köteles igazolni a mulasztását. Az igazolást, hivatali időben az iskolatitkárságon kell leadni. Az igazolásokról az iskolatitkár nyilvántartást készít. A nyilvántartás tartalmazza az igazolást benyújtó tanuló nevét, osztályát, a beadás dátumát és a tanuló aláírását. Minden tanítási nap végén, kor, átadja az osztályfőnököknek az igazolásokat, aki egy tanítási napon belül dönt. Az osztályfőnök döntéséről értesíti az érintett szaktanárokat és az internátusi csoportvezetőt. Igazolatlan a tanuló mulasztása, ha - a tanuló engedély nélkül távolmaradt a kötelező vagy választott foglalkozásoktól, - az igazolását határidőig nem mutatta be, - mulasztását, hitelt érdemlően nem tudta igazolni. 15/56

16 Az a tanuló, aki betegség miatt vagy igazolatlanul mulaszt, nem vehet részt az iskola délutáni szabadidős rendezvényein és sportfoglalkozásain. Az osztályfőnök/csoportvezető nevelő igazolatlan mulasztás esetén értesíti az igazgatót. Az igazgató, a tanuló első igazolatlan mulasztásáról értesíti a szülőt (ajánlott küldemény vagy tértivevény). Az értesítésben tájékoztatni kell a szülőt az igazolatlan mulasztás következményeiről. Az intézkedés során, az igazgató értesíti az intézmény ifjúságvédelmi felelősét, aki feltárja a mulasztás okait és körülményeit. Ezek ismeretében javaslatot tesz a problémai kezelésének módjára, esetleg segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. További igazolatlan mulasztás esetén az iskola újra megkeresi a szülőt. Ha tanköteles korú tanuló hat óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítésben tájékoztatni kell a jegyzőt az előzetes körülményekről és a megtett intézkedésekről. A tanulón kívül értesíteni kell a szülőt és az állandó lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárt. Nem osztályozható a tanuló, ha a tanév végén (vagy félévkor) egy adott tantárgyból az igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a tanítási órák 30 %-át, továbbá a tanév végén a 250 órát. A nevelőtestület engedélyével a tanuló osztályozó vizsgát tehet. Ha tanuló szándékosan és vétkesen legkevesebb hat órát igazolatlanul mulaszt, súlyos fegyelmi vétséget követ el. Megszűnik a tanuló jogviszonya (kivéve a tanköteles korú tanulót), ha igazolatlan mulasztása meghaladja a 30 tanítási órát. Tanköteles tanuló esetén a nevelőtestület osztályozó vizsga letételére kötelezheti a tanulót. A tanuló késése Késésnek minősül, ha a tanuló az órát vezető pedagógus után érkezik. A késés igazolt vagy igazolatlan. Igazolt a tanuló késése, ha - előzetesen engedélyt kért, - iskolai kötelezettségei miatt késett és azt az érintett pedagógus igazolja, - egyéb nem szándékos és igazolható ok miatt. Igazolatlan a tanuló késése, ha - nem jelezte vagy nem kérte előre és nem engedélyezték, - utólag nem tudja szabályszerűen igazolni. Mulasztásnak minősül, ha a tanuló késése meghaladja a tizenöt (15) percet. A késésekről nyilvántartást kell vezetni (osztálynapló). Az osztályfőnök/internátusi csoportvezető a késésekről havonta összesítő kimutatást készít. Amennyiben az igazolatlan késések összege meghaladja az egy tanítási órát, értesíti az igazgatót, aki az igazolatlan mulasztások szerint jár el. Nem tesz eleget tanulói kötelezettségeinek az aki, rendszeres igazolatlan késéseivel zavarja a tanítási órák menetét. Rendszeres igazolatlan késésnek minősül, ha tanuló - egy tanítási héten legalább három alkalommal igazolatlanul késik, - egy tanítási héten az igazolatlan késéseinek az összege eléri az egy tanítási óra idejét (45 perc), vagy - az adott tantárgy órarendi óráinak havi átlagában, az órák 25 %-ról igazolatlanul késik. A késéseket az osztályfőnök/internátusi csoportvezető igazolja. Az igazoláskor a pedagógus köteles kikérni az érintett szaktanár/nevelő véleményét. Nem igazolható a késés, ha azt a szaktanár, nevelő ellenzi. Ebben az esetben az osztályfőnök és a szaktanár, az osztályfőnökök munkáját segítő igazgatóhelyetteshez fordul. Az igazgatóhelyettes feltárja a körülményeket és egységes álláspont kialakítására törekszik. Amennyiben ez nem lehetséges, a háromtagú testület szótöbbséggel dönt a késés igazolásáról. 16/56

17 Az óraközi szünetek Az óraközi szünetek idejét és hosszát a Házirend szabályozza. Az óraközi szünetek alatt a tanulók az intézmény területén tartózkodhatnak. Igénybe vehetik az iskolai büfé szolgáltatásait. A tanulók óraközi szünetek alatt nem hagyhatják el az intézményt. Az igazgató a szünetek idejére gondoskodik a felügyelet megszervezéséről. A folyosói felügyeletet ellátó pedagógus gondoskodik az általa felügyelt termekben és folyosón a Házirend betartásáról. Az étkezés rendje A menza nyitvatartási rendje: -a reggeli: , -az ebéd : , -a vacsora: Ebédelni és vacsorázni csak érvényes étkezési jegy ellenében lehet, amelyet felszólítás nélkül le kell adni. Az étkezés, érkezési sorrendben történik. Az ebéd során előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek hatodik órájuk volt és hetedik órájuk lesz. Tanulók az óraközi szünetekben nem ebédelhetnek. Az étkezés végeztével mindenki köteles a kijelölt helyen leadni tálcáját és az evőeszközeit. Az étkezési időben az iskola tanári felügyeletet biztosít. A felügyelet megszervezéséről az igazgató gondoskodik. Ha a tanuló: - az iskola által szervezett program miatt, nem vesz részt az általa igényelt étkezésen, a programot szervező pedagógus köteles legalább három nappal korábban jelezni az élelmezési vezetőnek a távolmaradást. A tanuló számára hideg élelmiszercsomagot kell biztosítani, - engedéllyel elhagyja az iskolát, legalább három nappal korábban jelzi ezt az osztályfőnökének vagy az internátusi csoportvezetőjének, aki köteles azonnal értesíteni az élelmezésvezetőt. Az étkezések során, minden tanuló közösen vagy egyénileg tisztelje meg az étkezést imádsággal! A tanórán kívüli foglalkozások rendje A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási időn túl, az intézmény nyitvatartási idején belül kell megszervezni. A tanórán kívüli foglalkozásokról nyilvántartást kell készíteni, amely tartalmazza a foglakozás nevét, típusát, a vezető pedagógus nevét és a foglalkozás helyét és idejét. A nyilvántartást el kell helyezni a tanáriban és az iskola hirdetőtábláján. A tanórán kívüli foglalkozások ideje: - elméleti vagy gyakorlati foglalkozás 45 perc - egyéni művészeti foglalkozás 30 perc A fentieken túli tanórán kívüli foglalkozások esetében is a Házirend tanítási órákra, a tanulók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. A tanulói számonkérés rendje A számonkérés történhet írásban, szóban és portfolióként. A tanuló egy tanítási napon, egy tantárgyból csak egy alkalommal mérhető. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely legkevesebb öt (5) tanítási óra tananyagának elsajátítását méri és minősíti. A tanuló egy t anítási napon két dolgozatnál több dolgozatra nem kötelezhető. A dolgozatírás előtt legalább egy héttel tájékoztatni kell a tanulókat. Közölni kell a tanulókkal a dolgozatírás idejét és a számonkérés során mérésre kerülő tananyagot. A dolgozat idejét rögzíteni kell az osztálynaplóban. 17/56

18 A szaktanár tizenöt (15) munkanapon belül kijavítja és értékeli a dolgozatokat. A kijavított és értékelt dolgozatokat a tanulók megtekinthetik. A határidőn túl kijavított dolgozatok, csak a tanuló hozzájárulásával vehetők figyelembe az értékelésnél. A tanuló kifogását, három napon belül köteles jelezni az iskola igazgatójánál. A dolgozatokat a szaktanár egy évig megőrzi. A szaktanár, kérésre köteles azt megtekintés céljából átadni a szülőnek. A szülő a dolgozatról másolatot készíthet. Az előre bejelentett dolgozatírásról saját hibájából vagy igazolatlanul mulasztó, továbbá a dolgozatírásról idő előtt távozó tanuló értékelése elégtelen. Nem a saját hibájából mulasztó vagy idő előtt távozó tanuló dolgozatát pótolhatja, a szaktanár által kijelölt időpontban. Az igazoltan késő tanuló, amennyiben a késés ideje - nem haladja meg a tíz (10) percet megkezdheti a dolgozatírást. A rendelkezésére álló idő legfeljebb öt perccel meghosszabbítható; - meghaladja a tíz (10) percet, nem kezdheti meg a dolgozatírást. Elhagyja a termet és a szaktanár által meghatározott időben pótló dolgozatot ír. Az igazolatlanul késő tanuló, amennyiben a késés ideje: - nem haladja meg a tíz (10) percet megkezdheti a dolgozatírást. A szaktanár dönti el, hogy a mulasztás igazolt vagy igazolatlan. Ha a késés igazolatlan a dolgozat elégtelen. Ha a késés igazolt a dolgozatot értékelni kell. - meghaladja a tíz (10) percet, nem kezdheti meg a dolgozatírást. Elhagyja a termet és az értékelése elégtelen. A szaktanár az osztálynaplóban köteles rögzíteni a késés idejét és a mulasztást. A dolgozatírás közben meg nem engedett segédeszközt használó tanuló dolgozatát a szaktanár elveszi, rávezeti a szabálysértés tényét és idejét. A szabálysértést rögzíteni kell az osztálynaplóban is. A tanuló ezután elhagyja a termet, dolgozatának értékelése elégtelen. A tanulók vallásgyakorlással kapcsolatos kötelezettségei Az istentiszteletek A tanulók vasárnap és az iskola munkarendjében meghatározott napokon istentiszteleten vesznek részt. A részvétel kötelező. A távollét, mulasztásnak (1 óra) vagy késésnek minősül és a Házirend előírásainak megfelelően igazolni kell. Az istentisztelet helye: Pápai Református Templom Pápa, Március 15. tér Ettől eltérő helyszín esetén legalább egy nappal korábban értesíteni kell a tanulót. Az istentiszteleten a tanulók az osztályfőnök (megbízott pedagógus) vezetésével foglalják el kijelölt helyeiket. Az osztályfőnök ellenőrzi a megjelent tanulókat, feljegyzi a távollévőket és az öltözködési szabályokat megsértőket, majd az istentiszteletet követő első munkanapon a Házirend előírásainak megfelelően intézkedik. Az istentiszteleten kötelező az ünnepi öltözet. A tanuló köteles az istentiszteleten tevékenyen részt venni. Viselkedésével nem zavarhatja az istentisztelet rendjét, az istentiszteleten résztvevő lelkészeket és a gyülekezet tagjait vallásuk gyakorlásában. Az istentiszteletre mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban vihető be. Az istentisztelet alatti telefonhasználat a Házirend megsértése. Ezen tanuló számára, az igazgató megtilthatja a mobiltelefon behozatalát. Tilos az istentiszteletre bevinni: - lejátszásra és/vagy rögzítésre alkalmas audiovizuális eszközöket, - az istentisztelet rendjéhez nem tartozó folyóiratokat, könyveket és egyéb nyomtatványokat, - ételt, italt. A kollégiumi vasárnapok Kollégiumi vasárnapok a Pápai Református Kollégium intézményei által szervezett és pápai gyülekezettel közösen 18/56

19 megtartott istentiszteletek. A tanulók részvétele felekezetre való tekintet nélkül kötelező. A kollégiumi vasárnapok ideje szerepel a tanév rendjében. Tanuló csak az osztályfőnökének hozzájárulásával és a kollégiumi vezetető előzetes írásbeli engedélye alapján maradhat távol. Ünnepi istentiszteletek Az ünnepi istentiszteletek a gimnázium életének nevezetes napjaihoz kötődő istentiszteletek. A tanulók részvétele felekezetre való tekintet nélkül kötelező. Az ünnepi istentiszteletek ideje szerepel a tanév rendjében. Tanuló csak az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján maradhat távol. A tanulók az istentisztelet előtt az osztályfőnök vezetésével a kijelölt helyen gyülekeznek és az iskola közösen vonul át a templomba. Az ünnepi istentiszteletek: - tanévnyitó istentisztelet - tanévzáró istentisztelet - ballagás - reformáció napja - Pünkösd - áldozó csütörtök Vasárnapi istentiszteletek A fenti vasárnapok és ünnepek kivételével a tanulók felekezetük szerint istentiszteleten vesznek részt. Az istentiszteletek helyszíne: - református tanulók: - evangélikus tanulók: - római katolikus tanulók: Pápai Református Templom Pápa, Március 15. tér Ideje: Pápai Evangélikus Templom Pápa, Széchenyi István u. 15. Ideje: Szent Anna Templom Pápa, Anna tér Ideje: Azok a tanulók, akik nincsenek megkeresztelve vagy számukra nem biztosítható a felekezetüknek megfelelő istentisztelet látogatása, azon az istentiszteleten kötelesek megjelenni, amely felekezet hittanóráján vesznek részt. A hétvégén engedéllyel eltávozott tanulók, tartózkodási helyük vagy anyagyülekezetük istentiszteletén vesznek részt. A táborozások és kirándulások alkalmával, a programot szervező pedagógus köteles gondoskodni a tanulók vasárnapi istentiszteletéről. Az istentisztelet szerepel a kirándulás programjában. Reggeli áhítatok A tanulók minden reggel áhítaton vesznek részt az alábbi rend szerint: - hétnyitó áhítat ideje:hétfő 735 helye: templom A részvétel mindenki számára kötelező. 19/56

20 - hétközi áhítatok A tanév rendje szerint. A többiek számára a részvétel önkéntes. -első órák előtti tantermi áhítatok ideje: kedd-péntek 755 helye: tantermek A részvétel mindenki számára kötelező. A kötelező áhítatokról történő mulasztások esetében is, a Házirend tanulói mulasztások igazolásáról szóló rendelkezései szerint kell eljárni. Gyülekezetlátogatások A tanulók osztályfőnökük, vallástanáruk vezetésével gyülekezetlátogatáson vesznek részt. A gyülekezetlátogatások során elsősorban a fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteit keresik fel. A gyülekezetlátogatások alkalmával is, a tanulók kötelesek a Házirend előírásait betartani. Ünnepek, megemlékezések és rendezvények Ünnepek és megemlékezések - az aradi vértanúk emléknapja - az 1956 os forradalom és szabadságharc ünnepe - a magyar kultúra napja - a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe - a holokauszt áldozatainak emléknapja Az ünnepek és megemlékezések ideje és helye szerepel a tanév rendjében. A részvétel kötelező. A tanulók távolmaradásukat a Házirend előírásainak megfelelően kötelesek igazolni. Rendezvények - szecskaavató - Mikulás - adventi vasárnapok - karácsonyi istentisztelet - farsang Egyéb rendezvények: - kiállítások - előadások - színház és mozi - sportrendezvények A rendezvények helye és ideje szerepel a tanítási ciklus programjában. A rendezvényeken, a tanulók a helyszíntől függetlenül is köteles betartani a Házirend előírásait. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 20/56

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben