TANTÁRGYLEÍRÁS Magiszteri képzés 2017/2018, II. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS Magiszteri képzés 2017/2018, II. félév"

Átírás

1 TANTÁRGYLEÍRÁS Magiszteri képzés 2017/2018, II. félév szervezési kérdések, tematika, könyvészet ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tantárgy neve: AZ IMAGINÁRIUS ANTROPOLÓGIÁJA (elméletek és elemzési módszerek) A tantárgy típusa: kötelező alaptárgy Kreditszám: 8 kredit A tantárgy kódja a tantervben: LMM 1268 Időpont és heti óraszám: pénteken óra között, 240-es terem, 2 óra előadás + 2 óra szeminárium Oktató: Tánczos Vilmos Honlap: Fogadóóra: péntek, óra, 107-es terem Óralátogatás: Az előadások látogatása fakultatív, de havonta legalább egy szemináriumon kötelező résztvenni. Továbbá a félév folyamán minden hallgató kötelező módon tart egy saját szemináriumot szabadon választott, a kurzus tematikájához kapcsolódó témából. A kurzust legkésőbb a harmadik tanítási hétig, azaz március 18-ig lehet felvenni. Eddig az időpontig kötelező jelezni a részvételi szándékot. Ugyaneddig az időpontig kötelező szemináriumi témát és időpontot is választani. Az óravázlatokat a hallgatók elektronikus úton kapják meg. A vizsgajegy összetétele: 1. Szeminárium vezetése és szemináriumi dolgozat (kb. 7 8 oldal = kb N) bemutatása (50%). A szemináriumi dolgozat véglegesített változatát a választott vizsgaidőpont (kollokvium) előtt 48 órával elektronikusan kell elküldeni. 2. Kollokvium a vizsgaidőszakban a kurzus anyagából (az óravázlatok alapján) és a választott szemináriumi témából. A kollokviumon kötelező megjelenni azok számára is, akik nem tudtak órára járni. TEMATIKA ÉS KÖNYVÉSZET 1. MÁRCIUS A kultúra médiumai. Az imaginárius BARBIER, Frédéric BERTHO LAVENIR, Catherine 2004 A média története Diderot-tól az internetig. Budapest, Osiris Kiadó BAUSINGER, Hermann 1995 Népi kultúra a technika korszakában. Budapest BOIA, Lucian 2006 Pentru o istorie a imaginarului. București, Humanitas FLUSSER, Vilém 1

2 2004 A technikai képek mindensége felé. Budapest KESZEG Vilmos 2008 Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT BBTE MCLUHAN, Marshall 1975 Galaxia Gutenberg. București, Editura Politică 1985 A közlési eszköz maga az üzenet. In: Halász László (szerk.): Vége a Gutenberggalaxisnak? Budapest NYÍRI Kristóf Elektronikusan letölthető tanulmányai: a A hagyomány filozófiája. Budapest, T-Twins Kiadó, Lukács Archívum 1994b Hagyomány és szóbeliség. In: Uő: A hagyomány filozófiája. Budapest, T-Twins - Lukács Archívum 2000 A virtuális egyetem filozófiájához. Liget, február 2001 Az írásbeliségről és néhány új médiumról. In: Béres István-Horányi Özséb (szerk.) Társadalmi kommunikáció. Osiris. Budapest ONG, Walter 1982 Orality and Literacy. The Technologizing of the World. London, Methuen ORTEGA, y Gasset 1995 A tömegek lázadása. Budapest POSTMAN, Neil 1986 Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business. New York, Penguin Books POVEDÁK István 2004 Népi kultúra vagy populáris kultúra. Birkózás fogalmakkal Tiszatáj A média szerepe napjaink populáris kultúrájában. In: Ambrus Vilmos Schwarz Gyöngyi (szerk.): Változó folklór. Folcloristica ROPOLYI László 2006 Az internet természete. Internetfilozófiai értekezés. Budapest, Typotex VIRILIO, Paul 1992 Az eltűnés esztétikája. Budapest, Balassi Kiadó 2. A képek lehetséges funkciói. Ikonográfia és ikonológia BIAŁOSTOCKI, Jan 1997 Ikonográfia. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged, GOMBRICH, E. H Icones smbolicae. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetekre. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged, SZŐNYI György Endre 2004 A nagyerejű kép : az ezoterikus és okkult szimbolizmus tipológiájához. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, TÁNCZOS Vilmos 2

3 2007 A folklór-képek kétféle értelmezéséről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, A mítoszok képei IVANOV, Vjacseszlav V A kettős szimbolikus osztályozásról. In: Nyelv, mítosz, kultúra. Budapest, COCCHIARA, Giuseppe 1965 Az örök vadember. Budapest, Gondolat DONINI, Ambrogio 1961 Korok, vallások, istenek. A kezdetleges vallási kultuszoktól a kereszténység eredetéig. Budapest ELIADE, Mircea 1993 Vallási hiedelmek és eszmék története. I III. Budapest, Osiris Századvég FRAZER, J. G. 1965/1993: Az Aranyág. Budapest, Osiris Századvég GUREVICS, A. J A középkori ember világképe. Budapest, Gondolat KIRK, G. S A mítosz. Budapest MELETYINSZKIJ, Jeleazar 1985 A mítosz poétikája. Budapest, Gondolat NIETZSCHE, Friedrich 2007 A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus. Budapest, Magvető TOKAREV, Sz. A. (szerk.) 1988 Mitológiai Enciklopédia. I II. Budapest, Gondolat 4. A keresztény ikonográfia kézikönyvei 2. MÁRCIUS 9. A KERESZTÉNY NEOPLATONIZMUS A platóni képfelfogás PLATÓN 1983 Phaidrosz. In: Válogatott művei. Budapest, Európa Könyvkiadó, KECSKÉS Pál 1981 A bölcselet története. Budapest. Szent István Társulat A keresztény neoplatonizmus. A gótika születése ÁGOSTON, Szent 2006 Isten városáról. I III. Budapest BURCKHARDT, Titus 2001 Chartres és a katedrális születése. Budapest, Arcticus Kiadó DUBY, Georges 2005 A katedrálisok kora. Művészet és társadalom Budapest, Corvina Kiadó ECO, Umberto 3

4 2007 Művészet és szépség a középkori esztétikában. Budapest, Európa Könyvkiadó, (zene, szám, harmónia), (egyetemes allegorizmus), 233. old. et passim (noplatonizmus) 2007 A szépség története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezetek: A Szépség mint arány és harmónia, 61 98; Fény és szín a középkorban, ) GANDILLAC, Maurice de 2005 Pszeudo-Dionüsziosz. In: Gerhard Ruhbach Josef Sudbrack: Nagy misztikusok. Budapest, Kairosz Kiadó, GOMBRICH, E. H A művészet története. Budapest, Gondolat Kiadó, (8., 9. és 10. fejezet) GOMBRICH, E. H Icones smbolicae. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetekre. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged, A ferences szellem, fénykultusz GALLI, Mark 2003 Assisi Szent Ferenc és kora. Budapest, Scolar Kiadó ROTZETTER, A. VAN DIJK, W. C. MATURA, T Assisi Szent Ferenc. A kezdet és ami abból megmaradt. Budapest, Vigilia Kiadó 3. MÁRCIUS 16. A KÖZÉPKORI TÉRKÉPZETEK A megismerhető földi tér BACHELARD, Gaston 2003 Poetica spaţiului. Bucureşti, Editura Paralela GUREVICS, A. J A középkori ember világképe. Budapest, Gondolat GUREVICS, A. J A középkori népi kultúra. Budapest, Gondolat A lélekutazás: pokol, purgatórium, paradicsom CULIANU, Ioan Petru 2002 Călătorii în lumea de dincolo. Iaşi, Polirom (Eredeti kiad.: Out of This World. Otherwordly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein ) DANTE, Alighieri 2016 Isteni színjáték. Nádasdy Ádám fordítása. Budapest, Magvető 2007 A rútság története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: Az apokalipszis, a pokol és az ördög, ) A tér felidézése: az Ars Memoriae ARASSE, Daniel 1997 Ars Memoriae és vizuális szimbólumok: a képzelet kritikája és a reneszánsz vége. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Szeged, YATES, Frances 1975 L art de la Mémoire. Paris 4

5 CULIANU, Ioan Petru 1999 Arta memoriei. In: Eros şi magie în Renaştere Bucureşti, Editura Nemira, MONTAIGNE, Michel 1983 Esszék. Bukarest, Kriterion, Téka (A következő részek: A hazugokról, ; A képzelet erejéről, ; A gyermeknevelésről, ; A hiúságról, ) A paradicsom mítosza. A földi paradicsom BOZÓKI Anita 2001 János pap országa, a földi paradicsom motívumának története. Szakdolgozat. Témavezető: S. Sárdi Margit egy. docens. Budapest, ELTE, Régi Magyar Irodalomtörténet Tanszék ( DANTE, Alighieri 2016 Isteni színjáték. Nádasdy Ádám fordítása. Budapest, Magvető DELUMEAU, Jean 2004 A paradicsom története. Budapest ELIADE, Mircea 2002 Az eredet bűvöletében. Budapest (Románul: Nostalgia originilor. Istorie şi semnificaţie în religie. Eseuri. Bucureşti, Humanitas, 1994.) (Az elveszített paradicsom kereséséről: old.) GAZDA Klára 2000 A magyar hintázási hagyományok összehasonlító perspektívából. Erdélyi Múzeum LXII GAZDA Klára 2002 A hintázás: utazás a boldogság szekerén. In: Deáky Zita (szerk.): Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára. Budapest, A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 8., TURÓCZI-TROSTLER József 1961 János pap országa. In: Magyar irodalom, világirodalom. Budapest, Akadémiai Kiadó A meztelenség szimbolikus jelentései BRUN, J La nudité humain. Paris, Fayard LÉVI-STRAUSS, Claude Mythologiques. Paris (Sorozat az alábbi négy művel: Le cru et le cuit [A nyers és a főtt], 1964.; Du miel aux cendres [A méztől a hamuig], 1967.; L origine des maniéres de table [Az étkezési szokások eredete], 1968.; L homme nu. [A meztelen ember], 1971.) SZENDREY Ákos 1930 Meztelenség a magyar néphitben. Népünk és Nyelvünk III TÁNCZOS Vilmos 2006 Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT BBTE Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék (Lásd az elektronikus vázlatot!) 4. MÁRCIUS 23. A TÁVOLI TEREK LAKÓI: ELKÉPZELT LÉNYEK, SZÖRNYEK, ÖRDÖGÖK Bestiáriumok, apokrif lények, egyéb képzelt lények BORGES, Jorge 1988 Képzelt lények könyve. Budapest, Helikon 5

6 DELL, Christopher 2010 Szörnyek könyve, avagy a képzelet állatkertje. Budapest, Corvina Kiadó 2007 A szépség története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: A szörnyek Szépsége, ) 2007 A rútság története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: Szörnyek és csodalények, ) FARKAS, Ann E. HARPER, Prudence O. HARRISON, Evelyn B Monsters and Demons in the Ancient and Medieval Worlds. Papers presented in honor of Edith Porada. Verlag Philipp von Zabern FÜLEMILE Ágnes 2007 Imaginárius etnográfia: A monstrum hominis ábrázolásának narratív és képi hagyatéka, és a világ korai felfedezése. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, PHYSIOLOGUS 1986 Physiologus. Budapest, Helikon Kiadó. Fordította Mohai András. Utószó: Kádár Zoltán SZEMADÁM György 1997 Apokrif lények enciklopédiája. Debrecen, Csokonai Kiadó Ördögképzetek CULIANU, Ioan Petru 2002 Gnozele dualiste ale Occidentului. Istorie şi mituri. Iaşi, Polirom DELUMEAU, Jean 2005 Liniştiţi şi ocrotiţi. Sentimentul de securitate în Occidentul de altădată. I II. Iaşi, Polirom DÖMÖTÖR Sándor 1967 Az ördög szó és motívum történetéről. Ethnographia LXXVIII DÖMÖTÖR Tekla 1981 A magyar nép hiedelemvilága. Budapest, Corvina Kiadó 2007 A rútság története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezetek: Az apokalipszis, a pokol és az ördög, ; Az ördög a modern világban, ; Boszorkányság, sátánizmus, szadizmus, ) McGINN Bernard 1995 Antikrisztus. Az emberiség kétezer éve a gonosz bűvöletében. Budapest, AduPrint Kiadó KLANICZAY, Gábor PÓCS, Éva CSONKA-TAKÁCS Eszter (ed.) 2006 Christian Demonology and Popular Mythology. Budapest New York, Central European University Press NOLA, Alfonso M. di 2001 Diavolul. Chipurile, isprăvile istoria Satanei şi prezenţa sa malefică la toate popoarele din Antichitate până astăzi. Bucureşti, Editura BIC ALL RÖCHRICH, Lutz 1966 Az ördög alakja a népköltészetben. Ethnographia LXXVII MUCHEMBLED, Robert (red.) 1997 Magia şi vrăjitoria în Europa din Evul Mediu pînă astăzi. Bucureşti, Humanitas 6

7 PÓCS Éva 1986 Egyházi benedikció paraszti ráolvasás. In: Hofer Tamás (szerk.): Történeti antropológia. Budapest, SELIGMAN, Kurt 1997 Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Budapest, Kairosz Kiadó STOYANOV, Yuri 1999 Tradiţia ascunsă a Europei. Istoria secretă a ereziei creştine în Evul Mediu. Iaşi, Polirom SALAMON Anikó 1987 Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák. Budapest, Helikon Kiadó SZACSVAY Éva 1999 Protestáns ábrázolások és népművészet. In: Lackovits Emőke, S. Mészáros Veronika (szerk:): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Konferencia Pápán június I II. Veszprém, I Protestáns ördögképzetek. KJNT Évkönyve 8. Kolozsvár, (Lásd még: Protestáns ördögképzetek: kép és üzenet. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, ) TAKÁCS György 2004 Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák. Budapest, Magyar Napló 5. MÁRCIUS 30. A KÖZTES TEREK LÉNYEI: AZ ANGYALOK BACHELARD, Gaston 1999 Aerul şi visele. Eseu despre imaginaţia mişcării. Bucureşti Editura Univers (Eredeti kiad.: L Air et les Songes. Essai sur l imagination du mouvement. Paris: José Corti, 1943.) CHILD, Heather COLLES, Dorothy 1971 Christian symbols, ancient and modern. A handbook for students. London CZÖVEK Judit 2006 Angyalok ábrázolása a XIX. századi vallásos ponyvákban. Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXII Angyalok az archaikus imákban. Székelyföld XV Néhány megjegyzés a magyar parasztság angyalképéhez. In: Czövek Judit Dyekiss Virág Szilágyi Zsolt (szerk.): Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, Mert angyalait rendeli ki számodra, hogy megőrizzenek minden utadon. Az archaikus imádságok angyalképzetében kimutatható reliktum-elemek mitopoétikus, dichotomikus szembenállása. In: Barna Gábor Keszeg Vilmos (szerk.): Patrimónium és társadalom a 20. században. Kolozsvár Budapest, Kriza János Néprajzi Társaság Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, CSIPPÁN Tamás 2008 Szellemteremtmények egy vallási kisközösség tagjainak életében. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, (Tanulmányok a transzcendensről VI.) DANIÉLOU, Jean 2015 Az angyalok és küldetésük az egyházatyák szerint. Budapest, Jel Kiadó DELUMEAU, Jean 7

8 2005 Liniştiţi şi ocrotiţi. Sentimentul de securitate în Occidentul de altădată. I II. Iaşi, Polirom (Eredeti kiad.: Rassurer et protéger. Le sentiment de securité dans l Occident d autrefois. Paris: Fayard, 1989.) DURAND, Gilbert 1977 Structurile antropologice ale imaginarului. Bucureşti: Editura Univers (Eredeti kiad.: Les structures anthropologiques de l imaginaire. Introduction à l archétypologie générale. Paris: Grenoble, 1960.) ELEKES András 2006 Az angyalok és mi. Teológiai/gyakorlati szempontok az angyalok és angyaltanok értelmezéséhez. Székelyföld X ERDÉLYI Zsuzsanna 1976 Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest: Magvető Könyvkiadó (2. hasonmás kiad.: 1978.; 3. bővített kiad.: Pozsony, Kalligram) 1988 Archaikus népi imádságok. In: Magyar Néprajz V. Budapest: Akadémiai Kiadó, HALL, James 1979 Dictionary of Subjects and Symbols in Art. London: Fukenham and Reading HANKISS Elemér 2006 Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata. Budapest, Osiris Kiadó, IANCU Laura 2013 Angyalhit, angyaltan. In: Uő: Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest, L Harmattan, KIS-HALAS Judit 2008 Ha eljönnek az angyalok... Angyallátók, esszénusok, beavatottak a mai New Age mozgalmakban. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, (Tanulmányok a transzcendensről VI.) KRAUSS, Heinrich 2005 Az angyalok. Hagyomány és értelmezés. Budapest, Corvina Kiadó kft. OTTO, Rudolf 1997 A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Budapest, Osiris Kiadó PEERS, Glenn 2011 Trupuri imateriale. Reprezentări bizantine ale îngerilor. [f. l.] Nemira PLEŞU, Andrei 2007 Angyalok. Kolozsvár, Koinónia (Románul: Despre îngeri. Bucureşti, Humanitas, 2006) POMERANC, Grigorij 1990 Rubljov Szentháromsága július augusztus, PUSKÁS Bernadett 2008 A mennyei erők fővezére. Szent Mihály alakja a Kárpát-vidék ikonfestészetében. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, (Tanulmányok a transzcendensről VI.) RÉAU, Louis 1955 Iconographie de l art chrétien. I., II/1 2., III/1 3., Paris, PUF SCHÜTZ, Christian 1993: A keresztény szellemiség lexikona. Budapest, Szent István Társulat (Eredeti kiad.: Praktisches Lexikon der Spiritualität. Freiburg, 1988.) 8

9 SZACSVAY Éva 2008 Angyal képen és a dekorációban. A katolikus és protestáns angyalértelmezések ábrái. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VI.) Budapest, Balassi Kiadó, TAKÁCS György 2011 Arra mennek az angyalok... Angyali alakok, csoportok és rendek a régi Csíkszék archaikus népi imádságaiban. Erdélyi Múzeum LXXIII Piros hajnal hasada, égi madár reppene Madarak, angyalok és a hajnal időszaka a régi Csíkszék archaikus népi imádságaiban. In: Németh Zsolt (szerk.): Levelek az élőfáról. Évkönyv Molnár V. József 82. születésnapjára. Budapest, Püski, TÁNCZOS Vilmos 2001 Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó 2008 Ezer level ezer angyal közepibe Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, Tanulmányok a transzcendensről VI Megjelent még: In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, TARI Lujza 2001 Halottkísérő, halálmars hangszeres zene a halott utolsó útján. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, XERAVITS G. TAMÁSI B. SZABÓ X Angyalok az ókortól Szent Tamásig. Budapest, Sapientia Főiskola-L Harmattan WESTERMANN, Claus 2000 Isten angyalainak nincs szárnyuk. Mit mond a Biblia az angyalokról? Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 6. ÁPRILIS 13. AZ ERKÖLCSI KÉPZETEK IKONOGRÁFIÁJA: BŰNÖK ÉS ERÉNYEK A középkori valláserkölcs BOSSY, John 1998 Creştinismul în Occident Bucureşti, Humanitas BROWN, Peter 1999 Az európai kereszténység kialakulása. Budapest, Atlantisz SOUTHERN, R. W A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Budapest, Gondolat VAUCHEZ, André 1994 Spiritualitatea Evului Mediu occidental: secolele VIII XII. Bucureşti A bűnök és büntetésük DANTE, Alighieri 2016 Isteni színjáték. Nádasdy Ádám fordítása. Budapest, Magvető DELUMEAU, Jean 9

10 1986 Frica în Occident (secolele XIV XVIII). O cetate asediată. Editura Meridiane, Bucureşti, Vol. I II. (Eredeti kiad.: La Peur en Occident (XIV e XVIII e siècle). Paris, Fayard, 1978.) DELUMEAU, Jean 1997 Păcatul şi frica. Culpabilizarea în Occident. Secolele XIII XVIII. I II. Iaşi, Editura Polirom (Eredeti kiad.: Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIII XVIII siècles. Librairie Arthème Fayard, 1983.) DELUMEAU, Jean 2005 Liniştiţi şi ocrotiţi. Sentimentul de securitate în Occidentul de altădată. I II. Iaşi, Editura Polirom (Eredeti kiad.: Rassurer et protéger. Le sentiment de securité dans l Occident d autrefois. Paris, Fayard, 1989.) Szenvedés, halál, vértanúság. Imitatio Christi 2007 A rútság története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: A szenvedés, a halál, a vértanúság, 43 72) BOASE, T. S. R Death in the Middle Ages. London Szerelem, erotika a kereszténységben 2007 A szépség története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: A pásztorlánytól az angyali hölgyig, ) 7. ÁPRILIS 20. A KÖZÉPKOR IDŐFELFOGÁSA. AZ ESZKATOLÓGIA KÉPEI Idő, haladás (általában) FEJŐS Zoltán (szerk.) 2000 Idő és antropológia. Budapest, Osiris 2000 A megfoghatatlan idő. Budapest, Néprajzi Múzeum (Tabula Könyvek 2.) GUREVICS, A. J Időképzetek a középkori Európában. In: Huszár Tibor (szerk.): Történelem és filozófia. Budapest, GUREVICS, A. J A középkori ember világképe. Budapest, Gondolat Eszkatológia BRUNEL, Pierre 1999 Apocalipsa nucleară. In: Miturile secolului XX. București, Univers, BULTMAN, Rudolf 1994 Történelem és eszkatológia. Budapest BULL, Malcolm (red.) 1999 Teoria Apocalipsei și sfârșiturile lumii. București, Meridiane (Tanulmánykötet fordítása. Pl. Norman Cohn tanulmányával.) DANIÉLOU, Jean 2006 A történelem misztériuma. Budapest, Kairosz Kiadó 10

11 DUBUISSON, Daniel 2003 Mitologii ale secolului XX. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade. Iaşi, Polirom 2007 A rútság története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: Az apokalipszis, a pokol és az ördög, ) ELIADE, Mircea 1993 Az örök visszatérés mítosza, avagy a mindenség és a történelem. Budapest ELIADE, Mircea 1994 Vallási hiedelmek és eszmék története. I III. Budapest, Osiris Kiadó ELIADE, Mircea 2005 Tratat de istorie a religiilor. Bucureşti, Humanitas FUKUYAMA, F A történelem vége és az utolsó ember. Budapest 2000 A nagy szétbomlás. Budapest GAGYI József 1998 Jelek égen és földön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó GLASENAPP, Helmuth V Az öt világvallás. Bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Utószó: Lukács József. 6. kiadás. Budapest, Gondolat Tálentum HUBBES László 2008 Látomások a vég bűvöletében. Marosvásárhely, Mentor Kiadó HUNTINGTON, Samuel P A civilizációk összecsapása. Budapest LÖWITH, Karl 1966 Világtörténelem és üdvtörténet. A történetfilozófia teológiai gyökerei. Budapest (A könyv a teremtéstől a világ végéig tartó világtörténelem üdvtörténeti felfogását mutatja be különböző nagy gondolkodók, például Szent Ágoston, Voltaire, Giambattista Vico, Friedrich Hegel, Jacob Burckhardt, Karl Marx stb., gondolatvilágában.) NOLA, Alfonso M. di 2001 Anticristul şi catastrofa cosmică. In: Diavolul. Chipurile, isprăvile istoria Satanei şi prezenţa sa malefică la toate popoarele din Antichitate până astăzi. Bucureşti, Editura BIC ALL, ZIRKULI Péter 1996 A történelem rémülete. Eliade mítoszelméletéről. BUKSZ, 1996 nyár, Eszkatológia a keleti ikonográfiában BENEDEK Katalin 2007 Irodalmi források és ikonográfia. Narratív ábrázolások a középkori Nyugaton és az ortodox Keleten az Utolsó Ítélet templomi megfogalmazásának példái kapcsán. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, BENEDEK Renáta 2015 A Krisztusban beteljesedett ítélet, avagy a máramarosi román fatemplomok végítéletképei. Korunk XXVI BERINDEI, Cosmina-Maria 2008 Morfologia eschatologiei în cultura populară românească. Memoria Etnologica: revistă de patrimoniu etnologic şi memorie culturală,

12 2008 Imaginarul eschatologic in iconografia românească. Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene 2014 Semnele sfârșitului lumii în cultura tradițională românească. In: Salat-Zakariás Erzsébet (szerk.): Pontosan, szépen. Almási István 80. születésnapjára. Kolozsvár, Mega Könyvkiadó, DRĂGUŢ Vasile 1970 Pictura murală din Transilvania (sec. XIV-XV). București, Editura Meridiane 1976 Dicționar enciclopedic de artă medievală românească. București, Editura Științifică și Enciclopedică (Ed. 2., Editura Vremea, 2000) 1979 Arta gotică în România. București, Editura Meridiane (Online: Pictura murală din Moldova. Secolele XV XVI. Bucureşti, Editura Meridiane OIȘTEANU, Andrei 2004 Ordine și haos. Mit și magie în cultura tradițională românească. Iași, Polirom 8. ÁPRILIS 27. IKONOKLAZMUS ÉS IDOLÁTRIA KELETEN A keleti képfelfogás. Az ortodox ikon BELTING, H A hiteles kép. Képviták mint hitviták. Budapest, Atlantisz BENEDEK Katalin 2007 Irodalmi források és ikonográfia. Narratív ábrázolások a középkori Nyugaton és az ortodox Keleten az Utolsó Ítélet templomi megfogalmazásának példái kapcsán. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, CSERBÁK András 2001 A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció. In: Barna Gábor (szerk.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, Néprajzi Tanszék, DRĂGUŢ Vasile 1970 Pictura murală din Transilvania (sec. XIV-XV). București, Editura Meridiane 1976 Dicționar enciclopedic de artă medievală românească. București, Editura Științifică și Enciclopedică (Ed. 2., Editura Vremea, 2000) 1982 Pictura murală din Moldova. Secolele XV XVI. Bucureşti, Editura Meridiane FLORENSZKIJ, Pavel 2005 Az ikonosztáz. Budapest, Typotex GOMBRICH, E. H A művészet története. Budapest, Gondolat Kiadó, (6. fejezet) 1997 Icones smbolicae. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetekre. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged, LAZAREV, Viktor 1975 Az orosz ikon. Andrej Rubljov Szentháromság -a. In: Uő: A középkori orosz festészet. Budapest, 7 19., Középkori orosz festészet. Budapest, Magyar Helikon 1979 Bizánci festészet. Budapest, Magyar Helikon 12

13 NAGY Márta 1994 Ortodox falképek Magyarországon. Budapest 1994 Ortodox ikonosztázionok Magyarországon. Debrecen 2000 Ikonfestészet Magyarországon. Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója NAGYMIHÁLYI Géza 2009 Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat. A szentély ikonológiája. Budapest, Kairosz Kiadó NECULA, Marcela 1977 Legende apokrife si elemente folclorice in tematica icoanelor pe sticlă românesti. Sibiu OROSZ György 2003 Egy XV. századi ikon üzenete a ma emberének. In: Szabadfalvi József Viga Gyula (szerk.): A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve XXVII. Miskolc, , POMERANC, Grigorij 1990 Rubljov Szentháromsága július augusztus, PUSKÁS Bernadett 2008 A mennyei erők fővezére. Szent Mihály alakja a Kárpát-vidék ikonfestészetében. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, (Tanulmányok a transzcendensről VI.) RUZSA György 1981 Ikonok könyve. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata USZPENSZKIJ, Leonyid 2003 Az ikon teológiája az ortodox egyházban. Budapest, Kairosz Paulus Hungarus, (Eredeti: La théologie de l icône dans l Église orthodoxe. Paris, 1982.) VANYÓ László 2000 Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest, Jel Kiadó 9. MÁJUS 4. AZ IKONOKLASZTA NYUGAT A protestáns képteológia CHADWICK, Owen 2003 A reformáció. Budapest, Osiris MCGRATH, Alister E Kálvin. A nyugati kultúra formálódása. Budapest GÖRÖG Hajnalka 2001 Képmetamórfózisok. Protestáns képteológia és alkalmazásai a század prédikációelméletében és gyakorlatában. Erdélyi Múzeum LXIII HILL, Jonathan 2000 A keresztény gondolkodás története. Budapest, Athenaeum 2000 Könyvkiadó MÉSZÁROS Márton 2014 Test kép rombolás. Iskolakultúra XXIV WEBER, Max 1982 A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Budapest, Gondolat A reneszánsz és a barokk képfelfogás BIAŁOSTOCKI, Jan 1997 Ikonográfia. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged,

14 GOMBRICH, E. H Icones smbolicae. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetekre. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged, MONTAIGNE, Michel de 1983: Esszék. Bukarest, Kriterion, Téka (részletek) RIPA, Cesare 1997 Iconologia (1593). Budapest SZŐNYI György Endre 2004 A nagyerejű kép : az ezoterikus és okkult szimbolizmus tipológiájához. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, Az újkor racionalista képszemlélete. Az ikonográfiai rendszerek szétesése ARASSE, Daniel 1997 Ars memoriae és vizuális szimbólumok: a képzelet kritikája és a reneszánsz vége. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Szeged, A szépség története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezetek: A ráció és a Szépség, ; A Fenség, ) Az erdélyi református egyházművészet JUHÁSZ Judit 2003 Ég és föld találkozása. A festett kazettás mennyezetek titkai. Szakdolgozat. Kolozsvár, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék KELEMEN Lajos 1945 Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a XVII. századból. Kolozsvár, Minerva Rt. KISS Margit 2008 Virágozódott... Anno Az Umlingok Kalotaszegen. Budapest, Néprajzi Múzeum. SZACSVAY Éva 2000 Protestáns ördögképzetek. KJNT Évkönyve 8. Kv., (Lásd még: Protestáns ördögképzetek: kép és üzenet. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, ) 2006 Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein. In: Barna Gábor (szerk.): Kép, képmás, kultusz. Szeged, Isten ditsősegere adta... Református egyházművészet népművészet. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, TAKÁCS Béla 1983 Református templomaink úrasztali terítői. Budapest 1986 Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Budapest TOMBOR Ilona 1947 Kalotaszegi templomok festett asztalosmunkái. Budapest 1967 Régi festett asztalosmunkák a XV XIX. században. Corvina Kiadó, Budapest 1968 Magyarországi festett famennyezetek és rokon emlékek a XV XIX. századból. Budapest, Akadémiai 14

15 VILHELM Károly 1975 Festett famennyezetek. Alakos ábrázolások a XV XVIII. századi erdélyi templomokban. Bukarest, Kriterion Kiadó Az ikonoklazmus ma NOLA, Alfonso M. di 2001 Diavolul. Chipurile, isprăvile istoria Satanei şi prezenţa sa malefică la toate popoarele din Antichitate până astăzi. Bucureşti, Editura BIC ALL PAPP JÚLIA 2002 Mit nem tör le idő, emberi kéz letöri. Az európai képrombolások történetéből. III. rész. História MÁJUS 11. A ROMANTIKA NEOPLATONIZMUSA A romantikus neoplatonikus képszemlélet BIAŁOSTOCKI, Jan 1997 Ikonográfia. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged, A szépség története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: A romantikus szépség, ) 2007 A rútság története. Budapest, Európa Könyvkiadó (A következő fejezet: A rút átértékelése a romantikában, ) GOMBRICH, E. H Icones smbolicae. A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetekre. In: Pál József (szerk.): Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés 1. Szeged, GOMBRICH, E. H A művészet története. Budapest, Gondolat Kiadó HORVÁTH Károly (szerk.) 1978 A romantika. Budapest, Gondolat HEGEL, Friedrich 1974 Esztétika. Budapest, Gondolat HUIZINGA, Jan 1990 Homo ludens. Budapest, Universum Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. (1. kiad ) KOCZISZKY Éva 2014 Az emberi test és az archeológiai rom. Adalékok egy metafora történetéhez a 20. századi német költészetből. Iskolakultúra XXIV (Az emebri test mint rom. A reneszánsztól ismerteti a metafora történetét. A romantikusok romkultuszáról is.) A preraffaeliták A romantikus giccs MOLES, Abraham 1996 A giccs, a boldogság művészete. Budapest 15

16 MÁJUS 18. ÉS 25. A 20. SZÁZADI NEOPLATONISTA KÉPELMÉLETEK Az archetipális mítoszelmélet BIAŁOLSTOCKI, Jan 1982 A kerettémák és az archetipikus képek. In: Régi és új a művészettörténetben. Budapest, DURAND, Gilbert 1977 Structurile antropologice ale imaginarului. Bucureşti (ed ) ELIADE, Mircea 2005 Tratat de istorie a religiilor. Bucureşti, Humanitas TÁNCZOS Vilmos 2006 A folklór képi nyelve. In: Uő: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT BBTE Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, (Megjelent még: In: Uő: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, ) Miért neoplatonista a strukturalista szimbólumfelfogás? HALLER, Dieter 2007 Atlasz. Etnológia. Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó LÉVI-STRAUSS, Claude 2006 Claude Lévi-Strauss. In: Bohannan, Paul Glazer, Mark (szerk.): Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Budapest, Panem Kft., SEVERI, Carlo 1994 Struktúra és ősforma. In: Descola, Philippe Lenclud, Gérard Severi, Carlo Taylor, Anne- Christine: A kulturális antropológia eszméi. Budapest, Századvég Kiadó, FEJŐS Zoltán 1995 A szimbolizáció problémája Lévi-Straussnál. In: Kapitány Á. Kapitány (szerk.): Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Budapest, Osiris Századvég, A hamburgi ikonográfiai iskola (E. Cassirer, E. Panofsky) SZŐNYI György Endre 2004 A szimbolikus formák filozófiája. Ernst Cassirer. In: Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. Szeged, JATEPress, CASSIRER, Ernst 2000 Szimbolikus formák. Budapest, Osiris Voigt Vilmos 1995 Bevezetés Ernst Cassirer szimbólumhasználatába. In: Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Jelbeszéd az életünk A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Budapest, MELETYINSZKIJ, Jeleazar 1985 Szimbolikus elméletek. In: A mítosz poétikája. Budapest, (E. Cassirer szimbólumfelfogásához) MEZEI György 1984 Ernst Cassirer. Budapest (A polgári filozófia a XX. században című sorozat) SZÉPE György HORÁNYI Özséb 16

17 1975 A jel tudománya. Budapest SZŐNYI György Endre 2004 Panofsky és Gombrich rendszerei. In: Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. Szeged, JATEPress, BIAŁOSTOCKI, Jan 1982 Erwin Panofsky ( ), a gondolkodó, a történész, az ember. In: Régi és új a művészettörténetben. Budapest, A posztmodern képszemlélet (Aby Warburg) SZŐNYI György Endre 2004 Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. Szeged, JATEPress, , WARBURG, Aby 2004 Pogány-antik jóslás Luther korából. Budapest JÚNIUS 1. ÉS 8. A MODERN MÍTOSZOK KÉPEI BARTHES, Roland 1957 Mythologies. Paris (Magyarul részlet: Mitológiák. Budapest, 1983.) BOIA, Lucian 2003 Mitul democraţiei. Bucureşti 2005 Mitologia ştiinţifiică a comunismului. Bucureşti BRUNEL, Pierre (red.) 2003 Miturile secolului XX. I II. Bucureşti GIRARDET, Raoul 2004 Mituri şi mitologii politice. Bucureşti FERBER, Michael 2001 Dicţionar de simboluri literare. Bucureşti, Cartier (Eredeti kiad.: A Dictionary of Literary Symbols. Cambridge University Press, 1999.) HANKISS Elemér 2002 Legenda profana, avagy a világ újravarázsolása. In: Kapitány Á. Kapitány G.: Jelbeszéd az életünk 2. Budapest, Osiris, Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata. Budapest, Osiris Kiadó HUBBES László Attila POVEDÁK István (szerk.) 2015 Már a múlt sem a régi... Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Budapest, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) Modern Mitológiakutató Műhely MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport (Vallási Kultúrakutatás Könyvei 18. MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely Könyvek sorozat 1.) KAPITÁNY Ágnes KAPITÁNY Gábor Modern mitológiák. Kultúra és Közösség XXVII. 2000/4 2001/1, NIETZSCHE, Friedrich 2007 A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus. Budapest SEGRÉ, Monique (red.) 2000 Mituri, rituri, simboluri în societatea contemporană. Timişoara 17

18 SZÉKELY János 1985 A mítosz értelme. Bukarest VIRILIO, Paul 1992 Az eltűnés esztétikája. Budapest 18