A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA 1.1 Jelen adatkezelési szabályzat ( Adatkezelési Szabályzat ) hatálya a Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; a továbbiakban: a Szervező ) Minden 10. kódfeltöltés nyer! elnevezésű nyereményjátékában ( Nyereményjáték ) résztvevők ( Játékos illetve, Játékosok ) vonatkozásában kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, időtartamára, az adatok helyesbítésének, törlésének módjára, lehetőségeire, az adatfeldolgozók körére, valamint a harmadik személyek részére továbbított személyes adatotokkal kapcsolatos kérdésekre terjed ki. 1.2 Jelen Adatkezelési Szabályzat a Nyereményjáték Játékszabályzatának elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. Amennyiben jelen Adatkezelési Szabályzat máshogy nem rendelkezik, az Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmakra a Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak. 1.3 Az Adatkezelési Szabályzat törvényes kereteken belül történő módosításának jogát a Szervező fenntartja. A Szervező tájékoztatja az érintetteket a módosításokról. A Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. 2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 2.1 A Szervező a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénnyel ( Infotv. ); a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvénnyel; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvénnyel ( Ekertv. ) az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal így különösen az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvénnyel, a számvitelről szóló évi C. törvénnyel és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvénnyel - összhangban, a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli. 2.2 A Szervező kizárólag a Játékos Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen Adatkezelési Szabályzat előzetesen meghatározott, és amelyhez a Játékos hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. 2.3 Jelen Adatkezelési Szabályzat egyedi adatkezelési szabályzat, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatban felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, nem terjed ki a Szervező egyéb adatkezeléseire. 2.4 A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik v5

2 3. AZ ADATKEZELŐ(K) ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ 3.1 A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatok adatkezelőjének a Szervező minősül. 3.2 A Szervező a jelen szabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában a POPART Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 1023 Budapest, Ürömi utca 43.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) minősül adatfeldolgozónak. 4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 4.1 Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Nyereményjátékban résztvevő Játékosoknak: (i) a nyereményjáték lebonyolításához (beleértve a a többszörös regisztrációk kiszűrését is); (ii) a nyertesek azonosításához, a nyertes-lista kommunikálásához; (iii) a nyeremény átadásához, átvételéhez, (iv) a panaszok kezeléséhez és (v) az ezekkel kapcsolatos ügyintézéshez és számviteli és adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 4.2 Az adatkezelés célja továbbá - a Játékos regisztrációkor adott külön hozzájárulása esetén - a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések megküldésének lehetőségének a megteremtése. 5. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS KÖZVETLEN MARKETING TEVÉKENYSÉG 5.1 A Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai a Karlovarské Minerální Vody, a.s. (cím: Horova Karlovy Vary, Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: ); a Central Europe Mineral Water Holding (cím: Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, Prága 1; Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: ); illetve a Szentkirályi Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1093 Budapest, Boráros tér 7/1. 1. lház. 5. em. 7.; cégjegyzékszám: Cg ) (továbbiakban együttesen: KMV cégcsoport ) részére továbbításra kerüljenek, azaz a Szervező mellett a KMV cégcsoport (továbbiakban együttesen: Adatkezelők ) adatbázisába is bekerüljenek és azokat az Adatkezelők a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a 4.1 és 4.2 pontokban felsorolt célból kezeljék. 5.2 A Játékos a regisztráció során a oldalon külön hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelők saját marketing tevékenységük céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassák személyes adatait; az Adatkezelők elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjenek részére az Ekertv. rendelkezéseinek megfelelően. 5.3 Az a Játékos, aki a továbbiakban nem kívánja, hogy marketing, piackutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljából vagy elektronikus hirdetéssel megkeressék, bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a Szervezőtől adatai nyilvántartásból való törlését a 10. pontban megadott elérhetőségeken keresztül v5-2 -

3 6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 6.1 Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. (1) a) pontja alapján a Játékos önkéntes hozzájárulása. A nyertes Játékosok tekintetében az adatkezelés jogalapja az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. 6.2 A Játékos a Nyereményjátékban való regisztráció alkalmával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelési Szabályzatban megjelölt személyes adatait, az abban megjelölt célból a Szervező kezelje, illetve meghatározott esetben továbbítsa, továbbá adatfeldolgozót vegyen igénybe. 6.3 A Játékos a regisztráció alkalmával tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban foglalt valamennyi adatkezelési feltételt. 6.4 A Játékosok csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. 6.5 A cselekvőképes Játékos önállóan adhat hozzájárulást. A 16. életévüket már betöltött, de a 18. életévüket még nem betöltött Játékosok - feltéve, hogy nem rendelkeznek teljes cselekvőképességgel - jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjük beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A Játékos, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 6.6 A Szervezőnek nem áll módjában a részére megadott személyes adatokat ellenőrizni és/vagy a hozzájárulások megfelelőségét vizsgálni. A Szervező minden az adatok pontatlanságából vagy a hozzájárulás hiányából vagy nem megfelelő voltából eredő felelősséget kizár. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért szintén kizárólag a Játékos tartozik felelősséggel. 6.7 A Játékos elfogadja, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek kezeléséhez és felhasználásához az Adatkezelők bármely marketing vagy promóciós anyagában. 7. A KEZELT ADATOK KÖRE 7.1 A kezelt személyes adatok köre a Játékos következő személyes adataira terjed ki: - vezeték és utónév; - születési dátum; - telefonszám; - lakcím (város, utca, házszám, körzetszám); - cím. 8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 8.1 A Szervező, illetve adattovábbítás esetén a KMV cégcsoport a Játékos személyes adatait a következő időtartamig kezeli: a Nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig; v5-3 -

4 8.1.2 a Nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat, az 5.2 pont szerinti hozzájárulás megadása esetén, a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a regisztrációt követő 36 hónapig; a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a évi C. törvény a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a alapján meghatározott elévülési ideig megőrizze. 8.2 A Nyereményjáték lefutása nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez Játékos által adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást amennyiben a közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést a Játékos nem kívánja, a Játékosnak külön szükséges visszavonnia. 8.3 Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Játékos által kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata. 9. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 9.1 A Játékos bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on. A Szervező a kezelt adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 9.2 A Játékos törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Nyereményjáték szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 9.3 A Játékos személyes adatait akkor is törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az adatkezelés célja megszűnt; vagy (iii) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (iv) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy (v) ha az adatkezelés hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 9.4 Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelik az Adatkezelők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. 9.5 A Játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokról az Adatkezelési Szabályzatban megjelölt elérhetősége(ke)n. 9.6 A Szervező a Játékos kérelmére tájékoztatást ad a Játékosra vonatkozó és az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, v5-4 -

5 időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 9.7 A Szervezőnek a személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére, a kért tájékoztatás megadására a kérelem beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 9.8 A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. 9.9 A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Játékost írásban tájékoztatja. Ha a Szervező az érintett Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat A Szervező az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította Az érintett Játékos a jogainak megsértése esetén az Szervező ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szervezőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szervező a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja A Játékos az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen Ha a Szervező a Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Játékos személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében v5-5 -

6 9.16 Amennyiben az Adatkezelők adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett A Játékos halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szervező címére történő megküldésével a Játékos bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Játékossal fennálló kapcsolatának igazolása mellett - a Játékosra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását Bármely Játékos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., , 10. ELÉRHETŐSÉGEK 10.1 A 9. pontban meghatározott jogosultságok az Adatkezelők részére címzett ajánlott és tértivevényes levél útján vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatóak: Kékkúti Ásványvíz Zrt.: a Szervező Fogyasztói Szolgálatának telefonszáma: 06-40/ , e- mail címe: a kezelt adatok törléséhez: 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11.1 Az adatkezelést a Szervező a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette, annak adatvédelmi nyilvántartási azonosítójának kiadása folyamatban van A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja. Budapest, június v5-6 -

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat:

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat: 1. Bevezetés A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) (a továbbiakban Kabóca

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Ringier Kiadó Kft (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) (a továbbiakban Ringier, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. november 20-tól Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Név: Leasing Risk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44. 3./7.

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben