1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására"

Átírás

1 1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZÖKÖNYV A Bizottság január 17-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Jelenlévő meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester, dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető,és Csapó Tiborné az Ellátási Osztály vezetője Dr.Adorján Gusztáv: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására. A Bizottság a napirenddel egyhangúlag (4 igen szavazat) egyetértett. 1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására (A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezetője, Halkóné Dr. Rudolf Éva a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagja) Dr. Kása Brigitta: szóbeli kiegészítésként előadta, Bizottsági ülés előtt egyeztetett a tankerületi igazgató asszonnyal, így a szerződésbe bekerültek a megfelelő képviselők, a kapcsolattartók nevei. A szerződés 1. pontjában kerül pontosításra az elektronikus adathordozók megnevezése, mivel ez az alap-megállapodásban is rögzítésre került. A szerződéshez csatolt melléklet került kiegészítésre egy III. ponttal. A vagyonkezelési szerződésben is ugyanezek a technikai módosítások kerültek átvezetésre. Halkóné Dr. Rudolf Éva: Megjegyezte, mivel használati és vagyonkezelési szerződés kerül elfogadásra, mind a fenntartói, mind a működtetési jogokat a KIK (Klebelsberg) fogja ellátni. Kérdése hogyan kapcsolódik az ALlM és a KÖZIM ebbe a rendszerbe? Dr. Kása Brigitta: Válaszában előadta, az étkeztetés miatt, ugyanis az általuk használt épületek célja, az intézményekben lévők étkeztetése, illetve a vagyonnyilvántartáshoz kapcsolódó feladatokat is e szerveknek kell ellátni. Lipták Lajos: Megjegyezte, egyik iskolaigazgató jelezte, hogy a kollégiumuk nincs felsorolva a mellékletben. Dr. Kása Brigitta: Tájékoztatta, az előterjesztésben ingatlanokról van szó és nem intézményekről.

2 2 Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 29/2013. (1.17.) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 2./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, szociális Gondozási Központ között - a Nyíregyházi Járási Hivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala elhelyezésével összefüggő üzemeltetés tárgyában - kötendő üzemeltetési megállapodások jóváhagyására (A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Galambos Ildikó a Nyíregyházi Járási Hivatal megbízott vezetője, Csapó Tiborné az Ellátási Osztály vezetője, Halkóné Dr. Rudolf Éva a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagja) Csapó Tiborné: szóbeli kiegészítésként előadta, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 262/2012. (X. lb.) határozata rögzítette, hogyajárással közösen használt épületek fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a szerződő felek közösen viselik. A költségek közzé tartoznak különösen a közüzemi szolgáltatások díjai is. A felek még korábban megállapodtak arról, hogy a közös használatú, üzemeltetésű épületek kiadásainak megosztása érdekében január 31 éig külön megállapodást kötnek, erről szól az egyik megállapodás. A másik megállapodás a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.{IX.10.) Korm. rendelet 134. (2) bekezdése miatt indokolt, mivel a jogszabályban rögzítés re került, hogy a hivatásos gondnokok feladatellátásukat nem a Nyíregyházi Járási Hivatal, hanem a Szabolcs-Szatmár Bereg M egyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala szervezetében folytatják január 1 jétől, ezért a 4400 Nyíregyháza Őz u. 16. szám alatti ingatlan esetén az Önkormányzatnak és a Kormányhivatalnak is megállapodást kell kötnie. Gondot okozott, hogy az ingatlannak csak egy helyrajzi száma van, de az ingatlan csak egy bizonyos része kerül tényleges használatba, ezért a rezsi költség vonatkozásában egyeztetés volt szükséges, egy áltagos díjkalkulációról, melynek pontos összege még nem került meghatározásra. Dr. Galambos Ildikó: Szóbeli kiegészítésként előadta szükségesnek tartotta két üzemeltetési megállapodás készítését, mivel a hivatásos gondnokok a gyermekvédelmi jogszabályok változása miatt nem a Nyíregyházi Járási Hivatalhoz, hanem a Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala szervezetébe tagozódtak be, mely szakigazgatási szerv jogállásában elkülönül a Járási Hivataltól. Mint utóbb kiderült egy helyrajzi számon három épület van, és minden közüzemi szolgáltatónak egy közös mérője van, ezért jelezte a Szociális Gondozási Központ Igazgatója, hogya

3 3 megállapított rezsi általány összeg ennek ismeretében nem reális és azt felül kell vizsgálni. Az egyeztetés és a megállapodás megtörtént a Kormányhivatal, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Járási hivatal között. Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése a kipontozott (összeggel nem meghatározott) üzemeletetési szerződést ebben a formában véleményezze a bizottság és így kerüljön a közgyűlés elé is 7 Dr. Galambos Ildikó: Válasza, mivel nincs pontos információjuk a Szociális Gondozási Központ rezsi költségének meghatározására, korábban havi 31.ODO.-ft -os átalányösszeg került kiszámításra, és ez bár nem jelentős összeg, ebben még nincs egyezség. A szerződést egyébként január 31-ig kell megkötni. Csapó Tiborné: Megjegyezte a október 31-én megkötött un. Járási megállapodásban rögzítésre került a hivatásos gondnokok státusza is, de jogszabály-módosítás miatt szervezetileg átkerültek a Szociális Gondozási Központ keretébe, ezáltal a fenntartójuk is módosult. A továbbiakban már nem az Önkormányzat az épület üzemeletetője. Halkóné Dr. Rudolf Éva: megjegyezte a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a költségvetési szerv hivatalos neve, és mivel ez már nem önkormányzati szerv, hanem a NYITÖT fenntartásában működő szerv, javasolta az előterjesztésben ennek javítását. Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 30/2013. (1.17.) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ között - a Nyíregyházi Járási Hivatal és a Szabolcs-Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala elhelyezésével összefüggő üzemeltetés tárgyában- kötendő üzemeltetési megállapodások jóváhagyásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

4 NYíREGYHÁZA '14Dl NYíREGYHÁlA KOSSUTH TEil, L PF,; $,. TEtEtON: S~,V;f!O MEGyEr JOGÚ VÁROS IOAl{; q6 42 ')24'SCj [ MM!,: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 1992/2013.VIII. Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán/Dr. Kása Brigitta MÓOOSiTOTT, ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására Kovács Ferenc polgármester ll&.~ ::1) Kósa Tímea alpolgármester '''..l. Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály törvényességi véleményezést végző személ~~ aláírása:. 1",,,/,,,...._~h_" ~~.'~._~.Cw._j Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző M,_ i '\ ~-J Fafagóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottság: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság N I R L G y H A ~

5 Tisztelt Közgyűlés! január 01. napján lépett t~atályba A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.), amely törvény 74. (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai nevelés kivételével - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) fenntartóként történő részvételévelaz állam gondoskodik a kőznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi ClXXXVIII. törvény (továbbiakban: átadási törvény) előírfa az átadás-átvétel részletes szabályait, körülményeit valamint azok dokumentálását az átadás-átvételi megállapodásban. Az átadási törvény 8. (l) bekezdése kimondja, hogy: "Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és Ingó vagyon - ide értve a taneszkőzőket, továbbá az intézrrényben lévő egyéb eszközöket, felszereléseket - a 13. (2) bekezdés a) pontja szerínti megállapodás alapjául szolgájó leltár szerint a) a Központ ingyenes használatába vagy b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti január t-jét követően, a Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A törvényi rendelkezéseknek eleget téve Nyíregyháza Megyei logó Város Közgyűlése a 313/2012. (XIl.13.) szám ú határozatával tudomásul vette, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában január 01. napjától kezdődően Intézményeket Működtető az Alapfokú Köznevelési Központot, illetve Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot kell jogutódna k tekinteni, mely gondoskodik az intézmény működtetésről, míg ugyanezen időponttól kezdődően a köznevelési intézmények ingyenes használatba (fenntartás céljából), vagy vagyonkezelésbe (fenntartás és működtetés céljából) kerülnek a KIK - hez. Nyíregyháza Megyei Jogú Város KŐlgyűlése a 314/2012. {XII. 13.) számú határozatával jóváhagyta a törvény által előírt, fentiek végrehajtása céljából Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) között kötendő megállapodást, mely szerint a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre január IS-ig ingyenes használati/vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést keh megkötni. A megállapodás l<fl( elnöke ittai jóváhagyott példánv't január 16. napján vette kézhez a KIK tankerületi igazgat6ja és juttatja ef az önkorm'nyzathol. Az el6terjesztés tárgyat képező megállapodások megkötés-ének előfeltétele vott ezen alapmegállapodás megkötése. Az ingyenes használati és vagyonkezelési szerződések tervezetét a KIK az Önkormányzatnak megküldte egyeztetés céljából. Azok egyeztetése az előterjesztés leadásának napján még folyamatban van, mível mindkét fél részén" merültek fel tisztázandó kérdéselc. frelyet a ~R4 meilelölt Ratárld~il elvégiürii. Az el6terjesttéshez mellékeftük a vagyonkezelésí és használati szerződések tervezetét. Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.sörtt!$űket megh9lai szívesllleeijenek" Nyíregyháza, január 16. Tisztelettel:,'. tli~~-- ~L.,' Dr. Kovács Ferenc

6 1\.1elléklet a 1992/2013.VIII. számú előteriesztéshez: Határozat - tervezet NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE.../2013. (L17.) széímú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására A Közgyűlés 1./ az eh5terjesztést megtárgyatta, és elfogadja. 2./ jóváhagyja a hat~rozat-tervelet l. meuékeitét képezc5, a Klebelsberg Intézménvfenntart6 KözpOnttal kötend6 használati szerz6dést és a 2. mellékletét képelő vagyonkezelési szerz6dést. 3./ felhatalmazza a Polgármestert - annak lényeg; elemeit nem értnt6 esetleges technikai jeltego átvezetéset követően - Or Szemán Sándor cfmzetes f6jegyz6 ellenjegyzése mellett - a 2./ pontban meghatarozott szerz"dések aláfrásara. NVíregyháza, A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Az érintett oktatási intézmények vezetője. 4./ ALlM és KÖZIM vezetője 5./ KIK vezetője

7 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A.j2013.(I.17.} SZÁMÚ HATÁROZATHOZ: HASZNÁLATISZERZÖDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: Nyíregyháza Kossuth tér l. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u képviseli: Kőhegyi Edit tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁRT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban: KIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: ELŐZMÉNYEK A nemzeti köznevelésről szóló évi exe. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (1) bekezdése alapján január l-jétől "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló (VII27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására január l-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. A köznevelési intézményeket az Nkt. 74. (4) alapján az Önkormányzat működteti. Az Nkt. 74. (6a) bekezdése alapján a működtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó, egyedi szerződésben állapítják meg. Az Nkt. 76. (5) bekezdés b) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmény(ek) (a továbbiakban: intézmény(ek» feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon

8 2 ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket -, valamint a 1O. (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az intézmény(ek) fenntartói feladatainak ellátását, szolgálja, a KIK ingyenes használatába kerül A Felek a Törvény 13. (2) a) pontja alapján december 13-án átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes használatába kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a működtetési célra költségvetési szerveket hozott létre. Az alapfokú köznevelési intézmények esetében a működtetéssel összefüggő feladatokat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban ALIM), illetve a középfokú köznevelési intézmények esetében a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban KÖZIM) látja el. A szerződés tárgy át képező vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésének részletes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: A szerződés tárgya 1. Az Önkormányzat használatba adja, a KIK használatba veszi a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat, illetőleg az átadás-átvételi megállapodás ide vonatkozó mellékleteiben felsorolt ingóságokat melyek véglegesítésére február hó 15. napjáig kerül sor -, mint vagyonelemeket, amelyre vonatkozó mellékietek írásvédett elektronikus adathordozón utólag kerülnek csatolásra 2. A KIK az ingatlanra vonatkozó használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Felek jogai és kötelezettségei 3. A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézménye ek) köznevelési feladatainak ellátására, iskolai rendezvények megtartásárala Tankerület feladatainak ellátására, irodai és raktározás i célokra a jelen szerződésben szabályozott módon használhalja. 4. A Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarás a nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat, illetve az ALIM, KÖZIM. a használat tárgyát képező ingatlanban az köznevelési célt szolgáló. segítő helyiségeket a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt egyeztetést követően önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja. 5. A Felek megállapodnak abban, hogy a KIK a használatba adott ingó vagyont kizárólag az Önkormányzat közigazgatási határain belül az adott intézményen belül használhalja a feladata ellátására, a gépjárművek kivételével. A KIK legalább 15 nappal korábban köteles - az ALIMI KÖZIM értesítése mellett - az Önkormányzatnak bejelenteni, ha az ingó vagyontárgyakat az Önkormányzat közigazgatási területén belül más intézményben kívánja használni. 6. Az Önkormányzat az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 7. A KIK a használatába álló ingó és ingatlanvagyont harmadik személy részére használatba vagy bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el

9 3 8. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatlan működtetésével kapcsolatos hírdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott - az Önkonnányzattal, illetve az ALIM-mallKÖZIM-mel egyeztetettidőtartamban kifüggesztheti. 9. Az Önkonnányzat hozzájárul ahhoz, hogy akik az ingatlan(ok) címét az intézmény(ek), illetve a Tankerület székhelyeként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltüntesse. 10. A. A KIK köteles a használatában álló vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan és racionálisan, az épület házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni. B. A KIK köteles a használatában álló és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan és racionálisan, az épület házírendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül birtokolni és használni. (ingatlan rész használata esetén). 11. Amennyiben az Önkonnányzat vagy az ALIMIKÖZIM tudomására jut, hogy a KIK a vagyont nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja, a KIK kapcsolattartójához fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Önkonnányzat részére eljuttatni. Amennyiben az Önkonnányzat álláspontja szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik az Önkonnányzat a KIK elnökéhez, illetve intézkedés elmaradása esetén a KIK mindenkori felügyeleti szervéhez (Emberi Erőforrások Minisztériuma) fordulhat intézkedés megtétele érdekében. A nem rendeltetésnek megfelelő használat vagy rongálás folytatódása esetén az Önkonnányzat a Ptk. l61. (2) bekezdése alapján biztosítékot követelhet a KIK-től. 12. A szerződés időtartama alatt a KIK teljes körű kártérítési felelőssége mellett felelős az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos, a mzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 13. A KIK jogosult nyilvántartásba vétel céljából az Önkonnányzat, illetve az ALIMIKÖZIM előzetes értesítése mellett, az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 14. A KIK az ingatlannokban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az Önkonnányzattól függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles a Használatba adót, illetőleg az ALIM-ot/ KÖZIM-et írásban tájékoztatni. Az Önkonnányzat az ingatlanokban lévő, a KIK

10 4 tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. A KIK e vagyontárgyakra biztosítást köthet. 15. A használatba adott vagyont a törvény keretei között az Önkormányzat működteti. 16. Az Önkormányzat az ALIMlKÖZIM szükség szerinti közreműködésével gondoskodik a használatba adott, az intézmények elhelyezését szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről, karbantartásáról. 17. A KIK köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról, míg az Önkormányzat maga vagy az ALIMlKÖZIM közreműködésével gondoskodik a használatba adott vagyon, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról. 18. Az Önkormányzat köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlanok vagyonvédelméről. 19. Az Önkormányzat köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelő szmvonalon, biztonsággal történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az intézmények működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendeléséről, átadás-átvételéről, raktározásáról, pótlásáról. 20. A külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzésének költségét az iskola igazgatójának javaslata alapján a KIK a költségvetésében erre a célra előirányzott keretösszeg erejéig - fmanszírozza. Az e körbe tartozó beszerzések előtt a KIK elnökének előzetes, írásbeli jóváhagyását be kell szerezni. 21. A működtető Önkormányzat feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmények alapító okirataiban foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. 22. Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely az Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha vagyonelem vís maior következtében semmisült meg. Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy pótlásáról. Amennyiben a használatba adott ingó vagyon megsemmisülése a KIK felróható magatartására, illetőleg a nem rendeltetésszeru használatra vezethető vissza, a KIK köteles a megsemmisült vagyontárgy értéké t megtéríteni. 23. A KIK a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont beleértve a rendeltetésszeru használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is - 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. 24. F elek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok rendeltetésszerű használata érdekében átalakítás i munkákat végezhetnek.

11 5 25. A KIK az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az ingyenes használatában álló ingatlanokat átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet végezni. Az ezzel kapcsolatos költségek a KIK-et terhelik. 26. Az átalakítás i munkák elvégzését az előzetes egyeztetések és költségkalkulációk kölcsönös elfogadását követően az Önkormányzat koordinálja. 27. A KIK az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak, illetőleg az ALIM-nak/KÖZIM-nek. KIK az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy akár következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét. 28. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége fiiggetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazott jai, ügyfelei, az intézmény tanuló i vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 29. Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul az Önkormányzatot, illetve az ALIM-ot/ KÖZIM-et értesíteni. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni. 30. Tulajdonosi ellenőrzés Az Önkormányzat mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarás a nélkül, előzetes étesítés alapján az átadott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatát ellenőrzi. Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával- betekinteni, c) a KIK alkalmazott jától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állag át ellenőrizni. 31. Felek megállapodnak abban, hogy a használatba vett ingatlanokat, igazolt feladatellátás céljára a felek és az ALIM/ KÖZIM - alkalmazottai igénybe vehetik. 32. A szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy a KIK használati joga nem terjed ki a használatra át nem vett, működtetés céljára használt helyiségekre és ingóságokra (pl. karbantartó műhely, tisztítószer raktár stb.). 33. A KIK a szerződés fennállása alatt, a tárgyévet követő január hónap 25. napjáig az Önkormányzat, illetve az ALIMlK.ÖZIM részére biztosítja a használatba vett

12 6 eszközök, vagyonelemek tekintetében az éves leltár elkészítéséhez szükséges dokumentációt, beleértve a felelősségválialási nyilatkozatot is. Működési költségek viselésének szabályai 34. Felek tudomással bírnak arról, hogy az energiaszolgáltatás körében a KIK által elhasznált energia után fizetendő díjat a NYÍRVV Nonprofit Kft. számlázza tovább a KIK részére a közöttük megkötendő külön megállapodás alapján. Az energiaszolgáltatáson kívüli további közüzerni díjak és egyéb költségek viselése a KIK részéről oly módon történik, hogy annak díját a KIK használatához igazítottan azokon a helyeken ahol a használat külön almérővel nem mérhető az ALIMJKÖZIM számlázza tovább a KIK részére a közöttük: fennálló külön megállapodás alapján. Azokon a helyeken, ahol alm érő kíalakítása műszakilag megoldható a KIK vállalja, hogy szükség esetén azok felszereltetését, illetve átíratását június hó 30. napjáig elvégezteti. A KIK kötelezi magát arra, hogy a NYÍRVV Kft-vel és az ALIMmaVKÖZIM-mel a szükséges megállapodást január hó 31. napjáig megköti. A szerződés megszűnése 35. A szerződést Felek január l-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés részben vagy egészben megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a jelen szerződés l. számú mellékletét képező ingatlanokban, vagy azok bármelyikében megszűnik. 36. A KIK a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles a megszűnéssel érintett ingatlant, ingatlanokat kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 37. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására ínísban felszólítani. 38. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni. 39. A szerződés megszűnése esetén a KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat. Egyéb rendelkezések 40. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 41. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

13 7 Önkormányzat: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens (tel: 42/ , 30/ e-maii: valamint ALIM, KÖZIM vezetői. KIK: Kőhegyi klik.gov.hu) Edit tankeriileti igazgató 42. Felek megállapodnak abban, hogyaszerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra értékhatártól fiiggőel1 a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 43. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 44. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: Kelt:.... ellej:ljégyzem: Önkormányzat ellenjegyiem: KIK ~...,...',... "'..." "...,.... Önkormányzat KIK

14 8 l. számú melléklet 1.1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába, de az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (Önkormányzat) működtetésébe kerülő intézmények: 1) Kodály Zoltán Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 104/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18. szám alatti ingatlan 2) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 1983/4 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Krúdy köz szám alatti ingatlan, 3) GöUesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, nyíregyházi ingatlannyilvántartásban 6257 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Báthory u. 30. szám alatti ingatlan, KIVÉVE: a Szakiskola által használt hozzávetőlegesen 838 m 2 alapterületű ingatlanrész, mely esetben a KÖZIM a működtető 4) Móricz Zsigmond Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 5165/7 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Virág u. 65. szám alatti, a 5091/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Virág u. 60. szám alatti ingatlana és tagintézményei 4/a) Vécsey Károly Tagintézmény, 6465/4 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Vécsey köz 27. szám, 4/b) Váci Mihály Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. szám, 4/c) Kertvárosi Tagintézmény 7751/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Könyök u. lia. szám, 5) Bem József Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 1618/6 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Epreskert u. 10. szám alatti ingatlan és tagintézményei, S/a) Kazinczy Ferenc Tagintézmény 747 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Árok u. 17. szám, S/b) Herman Ottó Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Oros, Fő u. 60. szám, S/c) Gárdonyi Géza Tagintézmény, 935/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Kórház u. 13. szám, 6) Arany János Gimnázium, és Általános Iskola, és Diákotthon és Gyermekek ÁtmeBeti OttltOBft, nyíregyházi ingatian-nyilvántartásban 2263/61 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. szám alatti ingatlan és tagintézményei, 6/a) Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, 1863/2 hrsz. és 1858/10 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29. szám, 6/b) Szabó Lőrinc Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6. szám,

15 9 61c) Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. szám, 7) Móra Ferenc Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 22200/45 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. szám alatti ingatlan és tagintézménye, 7/a) Petőfi Sándor Tagintézmény, 9655/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Alma u. 70. szám MEGJEGYZÉS: Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény használatában lévő hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. szám alatt található, 16 férőhelyes Gyermekek Átmeneti Otthona nevű ingatlanrész, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az erre a célra létrehozandó költségvetési szerv működtetésébe kerül. II.! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába, de a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (Önkormányzat) működtetésébe kerülő intézmények: l) Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 5970 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Széchenyi u. 35. szám alatt, az 5969 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Széchenyi u. 37. szám alatt, a 0665/3 hrsz. alatti valóságban Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. szám alatti ingatlanok, MEGJEGYZÉS: csak a gimnáziumi (összesen: m 2 ) rész megy fenntartásba a KIK-hez. 2) Kölcsey Ferenc Gimnázium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 6228 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. szám alatt, KIVÉVE: a 6301/6/ Al5 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Árpád u. 28. L em. 5. szám alatti szolgálati lakás, mely Önkormányzat tulajdona lesz 3) Krúdy Gyula Gimnázium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 1918 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Epreskert u. 64. szám, 4) Vasvári Pál Gimnázium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 6098 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. szám, 5) Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 4926 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Kürt u szám, 6) Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, nyíregyházi ingatlannyilvántartásban 6257 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Báthory u. 30. szám alatti ingatlan, KIVÉVE: az Általános Iskola által használt hozzávetőlegesen 1179 m 2 alapterületű ingatlanrész, mely esetben az ALIM a működtető III.! Tankerület elhelyezését szolgáló ingatlan: nyíregyházi 5348/16/Al35 hrsz. alatti, ingatlanl1yilvántartásban Nyíregyháza, Országzászló tér 3-4.,házszámozás szerint Országzászló tér 1. szám alatti 472m 2 alapterületű ingatlan.

16 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A.../2013.(1.17.' SZÁMÚ HATÁROZATHOZ: amely létrejött egyrészről a, ", VAGYONKEZELESISZERZODES (tervezet) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: Nyíregyháza Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester törzsszáma: adó igazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u képviseli: Kőhegyi Edit tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁRT azonosítója: statisztikai számje1e: mint átvevő (a továbbiakban: KIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: ELŐZMÉNYEK A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (1) bekezdése alapján január l-jétől "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására január l-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. Az intézménye eke)t a KIK működteti. Az Nkt. 76. (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket -, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A Felek a Törvény 13. (2) a) pontja alapján december B-án átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.

17 2 Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a működtetési célra költségvetési szerveket hozott létre. Az alapfokú köznevelési intézmények esetében a működtetéssel összefüggő feladatokat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtetö Központ (továbbiakban ALIM), illetve a középfokú köznevelési intézmények esetében a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban KÖZIM) látja el. A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: A szerződés tárgya l. Az Önkonnányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat, illetőleg az átadás-átvételi megállapodás ide vonatkozó mellékleteiben felsorolt ingóságokat melyek véglegesítésére február hó 15. napjáig kerül sor -, mint vagyonelemeket, amelyre vonatkozó mellékletek e szerződéshez írásvédett elek.ironikus adathordozón utólag kerülnek csatolásra. 2. A KIK az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Felek Jogai és kötelezettségei 3. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlanokat a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkonnányzat, illetve az ALIMI KÖZIM a használat tárgyát képező ingatlant a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően önkonnányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása célj ából térítésmentesen használhatja. 4. A KIK biztosítja, hogy az Önkonnányzat az önkonnányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetmény eit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott az Önkonnányzattal, illetve az ALIM-mallKÖZIM-mel egyeztetett - időtartamban kifüggesztheti. 5. A KIK az ALIM! KÖZIM felé legalább 15 nappal megelőzőleg köteles jelezni azon igényét, mely szerint KIK vagyonkezelési körébe nem tartozó, az ALIMIKÖZIM működtetésében lévő (konyha ebédlő, kollégium stb.) helyiségeket - térítés ellenében nem kizárólag köznevelési feladat céljára használni kívánja. 6. A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei ideértve a számvitelról szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is azzal, hogy a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekból külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkonnányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,

18 3 d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 7. A. A KlK a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, avagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni annak hasznait. B. A KlK a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni annak hasznait. (ingatlanrész használata esetén). 8. Amennyiben a KlK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint saját jáért felel. 9. A KlK teljes körű kártérítési felelőssége mellett viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. 10. A K1K teljes körű kártérítési felelőssége mellett felelős az ingatlannal kapcsolatban, a köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartás áért és betartatásáért. l L A KlK teljes körű kártérítési felelőssége mellett köteles teljesíteni avagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 12. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KlK nyilvántart ja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével nyilvánosak. 13. A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak, illetve az ALIM-nakIKÖZIM-nek. 14. A KlK köteles az Önkormányzatot, illetve az ALIM-otJKÖZIM-et haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására

19 4 jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszeru, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 15. A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. 16. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni. 17. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendelteté s szerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtéritése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazott jai, ügyfelei, az intézmény tanuló i vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 18. Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszülltetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve szerződéseilenes használatot - az Önkormányzat felhívása ellenére - tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 19. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 20. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítéséveljáró műveletet, b) az ingatlan vonatkozásában elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni. 21. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. 22. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot, illetve az ALIM-otlKÖZIM-et írásban tájékoztatni. 23. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 24. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. 25. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is - 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszeru használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszeru használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.

20 5 26. Tulajdonosi ellenőrzés Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát ellenőrzi. Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával- betekinteni, c) a KIK alkalmazott jától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kémi, d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. Működési költségek viselésének szabályai 27. Felek tudomással bírnak arról, hogy az energiaszolgáltatás körében a KIK által elhasznált energia után fizetendő díjat a NYÍRVV Kft. számlázza tovább a KIK részére a közöttük megkötendő külön megállapodás alapján. Az energiaszolgáltatáson kívüli további közüzemi díjjak és egyéb költségek viselése a KIK részéről oly módon történik, hogy a KIK köteles az alapmegállapodás értelmében a közüzemi szolgáltatókkal a közüzemi szerződéseket megkötni, a mérőórákat a nevére átíratni. Azokban az ingatlanrészekben (pl. kollégium, ebédlő, étkezde, mint ALIM-mal, KÖZIM-mel közös használatú helyek), ahol a használat megosztási aránya almérővel nem mérhető, a KIK jogosult továbbszámlázni az ALIMIKÖZIM részére a közöttük létrejövő külön megállapodás alapján. A KIK kötelezi magát arra, hogy a NYÍRvv Kft-vel és az ALIM-maIIKÖZIM-mel a szükséges megállapodást január hó 31. napjáig megköti. A szerződés megszűnése 28. A szerződést Felek január l-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés részben vagy egészben megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a jelen szerződés l. számú mellékletét képező ingatlanokban, vagy azok bármelyikében megszűnik. 29. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles a megszűnéssel érintett ingatlant, ingatlanokat kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 30. Amennyiben a KIK a megszűnéssel érintett ingatlant, ingatlanokat az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIKet az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 31. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban, ingatlanokban lévő

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szajol Községi Önkormányzat székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. képviseli: Szöllősi József polgármester törzsszáma: 732747 adóigazgatási azonosító száma:

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan amely létrejött egyrészről a Újszász Városi Önkormányzat székhelye: 5052 Újszász, Szabadság

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám képviseli: Csáfordi Dénes polgármester törzsszáma: 728537 adóigazgatási

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Decs Nagyközség Önkormányzata székhelye: 7144 Decs, Fő u. 23. képviseli: Biczó Ernő polgármester törzsszáma: 733326 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésének 3. napirendi pontjához HATÁROZATI JAVASLAT

ELŐTERJESZTÉS Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésének 3. napirendi pontjához HATÁROZATI JAVASLAT ELŐTERJESZTÉS Velem Község a Képviselő-testületének 2013. január 22-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község a 165/2012. (XII.11.) számú határozatával a kőszegszerdahelyi

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Körösladány Város Önkormányzata székhelye: 5516 Körösladány, Dózsa u. 2. képviseli: Kardos Károly polgármester törzsszáma: 725349 adóigazgatási

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 298j2016.(X.27.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 298j2016.(X.27.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 298j2016.(X.27.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jósa András Múzeum között létrejövő vagyonkezelési szerződés megkötéséről

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS ikt.szám: /2017/Csupor VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. képviseli: T. Mészáros András, polgármester törzsszáma:

Részletesebben

HASZNÁLAti szerződés

HASZNÁLAti szerződés Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.8.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közötti használati- és vagyonkezelési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos használati

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Hajdúhadház Város Önkormányzata székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám képviseli: Csáfordi Dénes polgármester törzsszáma: 728537 adóigazgatási

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS. (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS. (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata székhelye: 1163 Budapest Havashalom utca 43. képviseli: Kovács Péter polgármester törzsszáma: 735793

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Alcsútdoboz Település Önkormányzata székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5. képviseli: Tóth Erika polgármester törzsszáma: 727035 adóigazgatási

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/203-2/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület június 28-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/203-2/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület június 28-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/203-2/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos Használati Szerződés elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22/2014 (III.27.) számú határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és

Részletesebben

A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal használati szerződés megkötése

A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal használati szerződés megkötése SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. január 23.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

Tárgy: Döntés a KIK és az önkormányzat között az ingyenes használatara vonatkozó szerződéskötésről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a KIK és az önkormányzat között az ingyenes használatara vonatkozó szerződéskötésről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést előkészítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E 17. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27 i rendkívüli ülésének 9. számú Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vagyonkezelői szerződés-tervezetének

Részletesebben

3 Előzmények, különösen a témával kapcsolatos testületi döntések

3 Előzmények, különösen a témával kapcsolatos testületi döntések RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 159/2013. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár Község Önkormányzat képviselő-testülete 2013. január 14.-én

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 368/2015.(XI.26.) határozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

K IV O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 11-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K IV O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 11-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K IV O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 11-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Vagyonkezelői megállapodás elfogadása az állami fenntartásba

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: 15735612 adóigazgatási

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító száma:

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Alsózsolca Város Önkormányzata székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. képviseli: Zsiros Sándorné polgármester törzsszáma: 725910

Részletesebben

14. a Képviselő-testülethez. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására

14. a Képviselő-testülethez. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Előterjesztés A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról

Előterjesztés A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról Előterjesztés A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 1. előterjesztés száma: 379/2018 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 3. előterjesztés készítésében közreműködő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére. Sorszám: IV/2

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére. Sorszám: IV/2 . Tárgy: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Sápi András intézményi referens Sorszám: IV/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 5800/9/2016 Ügyintéző: Bereczk Balázs 7. sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött 1. melléklet a../2015. (XI. 25.) határozathoz VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Ózd Város Önkormányzata székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. képviseli: Janiczak Dávid polgármester törzsszáma: 726489

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK október 28-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK október 28-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Szentendre Város Önkormányzat székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester törzsszáma: 731290 adóigazgatási

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött Siófok Város Önkormányzata székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1. képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester törzsszáma: 731487 adóigazgatási azonosító száma: 15731481-2-14

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötésére

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata székhelye: 1041 Budapest István út 14. képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester törzsszáma: 735672

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (MINTA )

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (MINTA ) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (MINTA 2016.11.07.) Csorvás Város Önkormányzata székhelye: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. képviseli: Baráth Lajos polgármester törzsszáma: 725493 adóigazgatási

Részletesebben

j4a-- NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. k.m.t.

j4a-- NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. k.m.t. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 7/2013.(1.17.) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására A Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Rétság Város Önkormányzata székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester törzsszáma: 735496 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 4286/2/2018 Ügyintéző: Bereczk Balázs 3. sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Polgár Város Önkormányzata székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz. képviseli: Tóth József polgármester törzsszáma: 728593 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/140/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/140/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/140/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzata székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. képviseli: Bere Károly polgármester törzsszáma: 734938 adóigazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Az általános iskolák és a PMAMI állami fenntartásba adásáról szóló megállapodásról és az átadási folyamat következő lépéseiről

Előterjesztés Az általános iskolák és a PMAMI állami fenntartásba adásáról szóló megállapodásról és az átadási folyamat következő lépéseiről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az általános iskolák

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Fonyód Város Önkormányzata székhelye: 8640 Fonyód, Fő utca 19. képviseli: Hidvégi József polgármester törzsszáma: 731409 adóigazgatási azonosító száma:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet )

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet ) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet 2016.11.11.) Nyúl Községi Önkormányzat székhelye: 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46. képviseli: Schmiedt Henrik polgármester törzsszáma: 727815

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: dr. Őri László alpolgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

Módosított szerződés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Módosított szerződés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Módosított szerződés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetésének átadása A

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő iskolai épületek használatba adásáról

Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő iskolai épületek használatba adásáról E LŐTERJESZTÉS Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő iskolai épületek használatba adásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. március 26-án tartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 23-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 23-i ülésére KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. január 23-i ülésére Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

7/2012. (II. 28.) 18/2012. (VI. 27.) 12/2013. (VI.

7/2012. (II. 28.) 18/2012. (VI. 27.) 12/2013. (VI. Pórszombat Község Önkormányzati Képviselő testületének 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VI. 27.) és 12/2013. (VI. 28.)

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 3212/2017 Ügyintéző: Bereczk Balázs 12. sz. előterjesztés E L Ő T

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án tartandó rendkívüli ülésének 4. számú A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő ingyenes vagyonhasználati

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 30/2013 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám képviseli: Vincze József polgármester törzsszáma: 730347 adóigazgatási

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Nagycenk Nagyközség Önkormányzata székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. képviseli: Csorba János polgármester törzsszáma: 728009 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet )

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet ) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet 2016.11.11.) Jánossomorja Város a székhelye: Jánossomorja képviseli: Lőrincz György polgármester törzsszáma: 727936 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

2.MELLÉKLET VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

2.MELLÉKLET VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a 2.MELLÉKLET VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. képviseli: Geiger Ferenc polgármester

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény gyermekétkeztetéssel és óvodai feladatellátással összefüggő helyiségei költségeinek továbbszámlázására, műfüves pálya használatára Kunszentmárton Város a székhelye: 5440

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS A 13/2013.(I.31.) határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. képviseli: Dr. Faragó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről szóló döntés meghozatalára

Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről szóló döntés meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Szám: 26167/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/358-10/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/358-10/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/358-10/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Szász Márton Szakiskola,

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. december 18-i zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2014. december 18-i zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2014. december 18-i zárt ülésén hozott döntés: 320/2014. Kth. 1. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 2) Polgármester 2013 évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 3) Központi háziorvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/373-1/2014/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról

Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 KSH törzsszám: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. május

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 10315/2016 Ügyintéző: Bereczk Balázs 12. sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött a 1 VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

8. NAPIREND: Ügyiratszám:1/508-19/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND: Ügyiratszám:1/508-19/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND: Ügyiratszám:1/508-19/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A köznevelési

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 5-4/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1000-1/2014/I Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád Megyei Levéltár használati

Részletesebben

Yi~;~ds,~.~ Vagyongazdálkodási Osztály

Yi~;~ds,~.~ Vagyongazdálkodási Osztály NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +)6 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY /268-5/2018. Ügyintéző:

Részletesebben