j4a-- NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. k.m.t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "j4a-- NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. k.m.t."

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 7/2013.(1.17.) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. 2./ jóváhagyja a határozat-tervezet 1. mellékeltét képező, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződést és a 2. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést. 3./ felhatalmazza a Polgármestert - annak lényegi elemeit nem érintő esetleges technikai jellegű átvezetését követően - Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett - a 2./ pontban meghatározott szerződések aláírására. k.m.t. j4a-- Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Az érintett oktatási intézmények vezetője 4./ ALlM és KÖZIM vezetője 5./ KIK vezetője

2 l. SZÁMÚ MELLÉKLET A 7/2013.{1.17.) SZÁMÚ HATÁROZATHOZ: HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: Nyíregyháza Kossuth tér l. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgánnester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkonnányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u képviseli: Kőhegyi Edit tankerilleti igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban: KIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: ELÖZMÉNYEK A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (1) bekezdése alapján január l-jétől "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyennekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyennekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Konnány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló (VII.27.) Konn. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására január l-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. A köznevelési intézményeket az Nkt. 74. (4) alapján az Önkonnányzat működteti. Az Nkt. 74. (6a) bekezdése alapján a működtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó, egyedi szerződésben állapítják meg. Az Nkt. 76. (5) bekezdés b) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkonnányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIlL törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés a) pontja alapján az Önkonnányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmény(ek) (a továbbiakban: intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon

3 2 ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket -, valamint a 1O. (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az intézmény(ek) fenntartói feladatainak ellátását, szolgálja, a KIK ingyenes használatába kerül. A Felek a Törvény 13. (2) a) pontja alapján december 13-án átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes használatába kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a működtetési célra költségvetési szerveket hozott létre. Az alapfokú köznevelési intézmények esetében a működtetéssel összefiiggő feladatokat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban ALIM), illetve a középfokú köznevelési intézmények esetében a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban KÖZIM) látja el. A szerződés tárgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésének részletes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: A szerződés tárgya 1. Az Önkormányzat használatba adja, a KIK használatba veszi a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat, illetőleg az átadás-átvételi megállapodás ide vonatkozó mellékleteiben felsorolt ingóságokat - melyek véglegesítésére február hó 15. napjáig kerül sor -, mint vagyonelemeket, amelyre vonatkozó mellékleték írásvédett elektronikus adathordozón utólag kerülnek csatolásra. 2. A KIK az ingatlanra vonatkozó használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Felek jogai és kötelezettségei 3. A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézmény(ek) köznevelési feladatainak ellátására, iskolai rendezvények megtartására/a Tankerület feladatainak ellátására, irodai és raktározási célokra a jelen szerződésben szabályozott módon használhatja. 4. A Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirend j ében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat, illetve az ALIM, KÖZIM, a használat tárgyát képező ingatlanban az köznevelési célt szolgáló, segítő helyiségeket - a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt egyeztetést követően önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja. 5. A Felek megállapodnak abban, hogy akik a használatba adott ingó vagyont kizárólag az Önkormányzat közigazgatási határain belül az adott intézményen belül használhatja a feladata ellátására, a gépjárművek kivételével. A KIK legalább 15 nappal korábban köteles - az ALIMI KÖZIM értesítése mellett - az Önkormányzatnak bejelenteni, ha az ingó vagyontárgyakat az Önkormányzat közigazgatási területén belül más intézményben kívánja használni. 6. Az Önkormányzat az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

4 3 7. A KIK a használatába álló ingó és ingatlanvagyont harmadik személy reszere használatba vagy bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. 8. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatlan működtetésével kapcsolatos hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott - az Önkormányzattal, illetve az ALIM-maIIKÖZIM-mel egyeztetett időtartamban kifiiggesztheti. 9. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy akik az ingatlan(ok) címét az intézmény(ek), illetve a Tankerület székhelyeként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltüntesse. 10. A. A KIK köteles a használatában álló vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszefűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan és racionálisan, az épület házirend j ének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni. B. A KIK köteles a használatában álló és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszefűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan és racionálisan, az épület házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül birtokolni és használni. (ingatlanrész használata esetén). 11. Amennyiben az Önkormányzat vagy az ALIMIKÖZIM tudomására jut, hogy akik a vagyont nem rendeltetésszefűen használja, vagy rongálja, a KIK kapcsolattartójához fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Önkormányzat részére eljuttatni. Amennyiben az Önkormányzat álláspontja szerint a nem rendeltetésszefű használat a továbbiakban is folytatódik az Önkormányzat a KIK elnökéhez, illetve intézkedés elmaradása esetén a KIK mindenkori felügyeleti szervéhez (Emberi Erőforrások Minisztériuma) fordulhat intézkedés megtétele érdekében. A nem rendeltetésnek megfelelő használat vagy rongálás folytatódása esetén az Önkormányzat a Ptk (2) bekezdése alapján biztosítékot követelhet a KIK-től. 12. A szerződés időtartama alatt a KIK teljes köfű kártérítési felelőssége mellett felelős az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 13. A KIK jogosult nyilvántartásba vétel céljából az Önkormányzat, illetve az ALIMlKÖZIM előzetes értesítése mellett, az ingatlant saját berendezései vel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket s~át tulajdonaként elszállíthat j a, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

5 4 14. A KIK az ingatlanokban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az Önkormányzattól fliggetlenül jogosult a s~át nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles a Használatba adót, illetőleg az ALIM-otl KÖZIM-et írásban tájékoztatni. Az Önkormányzat az ingatlanokban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. A KIK e vagyontárgyakra biztosítást köthet. 15. A használatba adott vagyont a törvény keretei között az Önkormányzat működteti. 16. Az Önkormányzat az ALIMIKÖZIM szükség szerinti közreműködésével gondoskodik a használatba adott, az intézmények elhelyezését szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről, karbantartásáról. 17. A KIK köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról, míg az Önkormányzat maga vagy az ALIMlKÖZIM közreműködésével gondoskodik a használatba adott vagyon, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról. 18. Az Önkormányzat köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlanok vagyonvédelméről. 19. Az Önkormányzat köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelő színvonalon, biztonsággal történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az intézmények működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendeléséről, átadás-átvételéről, raktározásáról, pótlásáról. 20. A külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzésének költségét az iskola igazgatójának javaslata alapján a KIK - a költségvetésében erre a célra előirányzott keretösszeg erejéig - finanszírozza. Az e körbe tartozó beszerzések előtt a KIK elnökének előzetes, írásbeli jóváhagyását be kell szerezni. 21. A működtető Önkormányzat feladata működtetni, karban tartani a köznevelési intézmények alapító okirataiban foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javitani, karbantartani a tul~donában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. 22. Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely az Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha vagyonelem vis maior következtében semmisült meg. Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy pótlásáról. Amennyiben a használatba adott ingó vagyon megsemmisülése a KIK felróható magatartására, illetőleg a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a KIK köteles a megsemmisült vagyontárgy értékét megtériteni.

6 5 23. A KIK a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is - 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. 24. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok rendeltetésszerű használata érdekében átalakitási munkákat végezhetnek. 25. A KIK az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az ingyenes használatában álló ingatlanokat átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet végezni. Az ezzel kapcsolatos költségek a KIK-et terhelik. 26. Az átalakítás i munkák elvégzését az előzetes egyeztetések és költségkalkulációk kölcsönös elfogadását követően az Önkormányzat koordinálja. 27. A KIK az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak, illetőleg az ALIM-naklKÖZIM-nek. KIK az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét. 28. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződéseilenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazott jai, ügyfelei, az intézmény tanuló i vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 29. Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul az Önkormányzatot, illetve az ALlM-otl KÖZIM-et értesíteni. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni. 30. Tulajdonosi ellenőrzés Az Önkormányzat mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján az átadott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatát ellenőrzi. Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával betekinteni, c) a KIK alkalmazott jától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

7 6 31. Felek megállapodnak abban, hogy a használatba vett ingatlanokat, igazolt feladatellátás céljára a felek és az ALIM/ KÖZIM - alkalmazottai igénybe vehetik. 32. A szerződést kötő telek megállapodnak abban, hogy akik használati joga nem terjed ki a használatra át nem vett, működtetés céljára használt helyiségekre és ingóságokra (pl. karbantartó műhely, tisztítószer raktár stb.). 33. A KIK a szerződés fennállása alatt, a tárgyévet követő január hónap 25. napjáig az Önkormányzat, illetve az ALIMlKÖZIM részére biztosítja a használatba vett eszközök, vagyonelemek tekintetében az éves leltár elkészítéséhez szükséges dokumentációt, beleértve a felelősségvállalási nyilatkozatot is. Működési költségek viselésének szabályai 34. Felek tudomással bírnak arról, hogy az energiaszolgáltatás körében a KIK által elhasznált energia után fizetendő díjat a NYÍRVV Nonprofit Kft. számlázza tovább a KIK reszere a közöttük megkötendő külön megállapodás alapján. Az energiaszolgáltatáson kívüli további közüzemi díjak és egyéb költségek viselése a KIK részéről oly módon történik, hogy annak díját a KIK használatához igazítottan azokon a helyeken ahol a használat külön almérővel nem mérhető az ALIM/KÖZIM számlázza tovább a KIK részére a közöttük fennálló külön megállapodás alapján. Azokon a helyeken, ahol almérő kialakítása műszakilag megoldható a KIK vállalja, hogy szükség esetén azok felszereltetését, illetve átíratását június hó 30. napjáig elvégezteti. A KIK kötelezi magát arra, hogya NYÍRVV Kft-vel és az ALIMmalIKÖZIM-mel a szükséges megállapodást január hó 31. napjáig megköti. A szerződés megszűnése 35. A szerződést Felek január l-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés részben vagy egészben megszűnik, ha az állami kőznevelési feladat ellátása a jelen szerződés l. számú meliékletét képező ingatlanokban, vagy azok bármelyikében megszűnik. 36. A KIK a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles a megszűnéssel érintett ingatlant, ingatlanokat kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 37. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 38. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását kővető 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni. 39. A szerződés megszűnése esetén a KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat. ~ ~//~

8 7 Egyéb rendelkezések 40. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 41. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: Önkormányzat: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens (tel: 42/ , 30/ e-maii: valamint ALIM, KÖZIM vezetői. KIK: Kőhegyi Edit tankerületi igazgató klik.gov.hu) 42. Felek megállapodnak abban, hogyaszerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 43. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 44. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: Kelt: Nyíregyháza, január 17. Önkormányzat KIK ellenjegyzem: ellenjegyzem: Önkormányzat KIK

9 8 1. számú melléklet 1.1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába, de az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (Önkormányzat) működtetésébe kerülő intézmények: l) Kodály Zoltán Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 104/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18. szám alatti ingatlan 2) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 1983/4 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Krúdy köz szám alatti ingatlan, 3) Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan nyilvántartásban 6257 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Báthory u. 30. szám alatti 2 ingatlan, KIVÉVE: a Szakiskola által használt hozzávetőlegesen 838 m alapterületű ingatlanrész, mely esetben a KÖZIM a működtető 4) Móricz Zsigmond Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Virág u. 65. szám alatti, a 5091/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Virág u. 60. szám alatti ingatlana és tagintézményei 4/a) Vécsey Károly Tagintézmény, 6465/4 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Vécsey köz 27. szám, 4/b) Váci Mihály Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. szám, 41c) Kertvárosi Tagintézmény 7751/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Könyök u. 1/a. szám, 5) Bem József Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 1618/6 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Epreskert u. 10. szám alatti ingatlan és tagintézményei, 5/a) Kazinczy Ferenc Tagintézmény 747 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Árok u. 17. szám, 5/b) Herman Ottó Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Oros, Fő u. 60. szám, 5/c) Gárdonyi Géza Tagintézmény, 935/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Kórház u. 13. szám, 6) Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon nyíregyházi ingatiannyilvántartásban 2263/61 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. szám alatti ingatlan és tagintézményei, 6/a) Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, 1863/2 hrsz. és hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29. szám, 6/b) Szabó Lőrinc Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6. szám, 61c) Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény, hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. szám,

10 9 7) Móra Ferenc Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 22200/45 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. szám alatti ingatlan és tagintézménye, 7/a) Petőfi Sándor Tagintézmény, 9655/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Alma u. 70. szám MEGJEGYZÉS: Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény használatában lévő hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. szám alatt található, 16 férőhelyes Gyermekek Átmeneti Otthona nevű ingatlanrész, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az erre a célra létrehozandó költségvetési szerv működtetésébe kerül. 11./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába, de a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (Önkormányzat) működtetésébe kerülő intézmények: l) Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 5970 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Széchenyi u. 35. szám alatt, az 5969 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Széchenyi u. 37. szám alatt, a 0665/3 hrsz. alatti valóságban Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. szám alatti ingatlanok, MEGJEGYZÉS: csak a gimnáziumi (összesen: m 2 ) rész megy fenntartásba a KIK-hez. 2) Kölcsey Ferenc Gimnázium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 6228 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. szám alatt, KIVÉVE: a 6301/6/A/5 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Árpád u. 28. L em. 5. szám alatti szolgálati lakás, mely Önkormányzat tulajdona lesz 3) Krúdy Gyula Gimnázium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 1918 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Epreskert u. 64. szám, 4) Vasvári Pál Gimnázium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 6098 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Kiss Emő u. 8. szám, 5) Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 4926 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Kürt u szám, 6) Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, nyíregyházi ingatlannyilvántartásban 6257 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Báthory u. 30. szám alatti ingatlan, KIVÉVE: az Általános Iskola által használt hozzávetőlegesen 1179 m 2 alapterületű ingatlanrész, mely esetben az ALIM a működtető III.! Tankerület elhelyezését szolgáló ingatlan: nyíregyházi 5348/16/A/35 hrsz. alatti, ingatlannyilvántartásban Nyíregyháza, Országzászló tér 3-4.,házszámozás szerint Országzászló tér l. szám alatti 472m 2 alapterületű ingatlan.

11 2. SZÁMlI MELLÉKLET A 7/2013.(1.17.) SZÁMÚ HATÁROZATHOZ: VAGYONKEZELÉSISZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: Nyíregyháza Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számje1e: mint átadó Ca továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: ~ 055 Budapest, Szalay u képviseli: ~őhegyi Edit tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: E1őirányza~-fe1használási keretszámla száma: ÁRT azonosítója: statisztikai :számjele: mint átvevq (a továbbiakban: KIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: ELŐZMÉNYEK A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (1) bekezdése. alapján január l-jétől "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartásúi köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására január l-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. Az intézménye eke)t a KIK működteti. Az Nkt. 76. (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ideértve a taneszközöket, továbbá az intézménye ek)ben levő eszközöket, felszereléseket -, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A Felek a Törvény 13. (2) a) pontja alapján december 13-án átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.

12 2 Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a működtetési célra költségvetési szerveket hozott létre. Az alapfokú köznevelési intézmények esetében a működtetéssel összeruggő feladatokat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban ALIM), illetve a középfokú köznevelési intézmények esetében a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban KÖZIM) látja el. A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: A szerződés tárgya 1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a jelen szerződés 1. számú melléidetében felsorolt ingatlanokat, illetőleg az átadás-átvételi megállapodás ide vonatkozó mellékleteiben felsorolt ingóságokat - melyek véglegesítésére február hó 15. napjáig kerül sor -, mint vagyonelemeket, amelyre vonatkozó mellékietek e szerződéshez írásvédett elektronikus adathordozón utólag kerülnek csatolásra. 2. A KIK az ingatianra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bej egyezteti. Felek Jogai és kötelezettségei 3. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlanokat a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirend j ében meghatározott feladatok ellátásának zavarás a nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat, illetve az ALIMI KÖZIM a használat tárgyát képező ingatlant - a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja. 4. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott az Önkormányzattal, illetve az ALIM-maI/KÖZIM-mel egyeztetett - időtartamban kiruggesztheti. 5. A KIK az ALI MI KÖZIM felé legalább 15 nappal megelőzőleg köteles jelezni azon igényét, mely szerint KIK vagyonkezelési körébe nem tartozó, az ALIMlKÖZIM működtetésében lévő (konyha ebédlő, kollégium stb.) helyiségeket - térítés ellenében nem kizárólag köznevelési feladat céljára használni kívánja. 6. A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is - azzal, hogy a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,

13 3 d) a vagyonkezelői jogot hannadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 7. A. A KIK a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni annak hasznait. B. A KIK a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni annak hasznait (ingatlanrész használata esetén). 8. Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint saját jáért felel. 9. A KIK teljes körű kártérítési felelőssége mellett viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összeftiggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. 10. A KIK teljes körű kártérítési felelőssége mellett felelős az ingatlannal kapcsolatban, a köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 11. A KIK teljes körű kártérítési felelőssége mellett köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 12. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántart ja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével nyilvánosak. 13. A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak, illetve az ALIM-nakIKÖZIM-nek. 14. A KIK köteles az Önkormányzatot, illetve az ALIM-otlKÖZIM-et haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására

14 4 jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. IS. A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. 16. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni. 17. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtéritése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazott jai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 18. Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a KIK a rendeltetés-, illetve szerződéseilenes használatot - az Önkormányzat felhívása ellenére - tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 19. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 20. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, b) az ingatlan vonatkozásában elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni. 21. A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. 22. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot, illetve az ALIM-otlKÖZIM-et írásban tájékoztatni. 23. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 24. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. 25. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is - 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.

15 5 26. Tulajdonosi ellenőrzés Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát ellenőrzi. Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, c) a KIK alkalmazott jától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kémi, d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. Működési költségek viselésének szabályai 27. Felek tudomással bírnak arról, hogy az energiaszolgáltatás körében a KIK által elhasznált energia után fizetendő díjat a NYÍRVV Kft. számlázza tovább a KIK részére a közöttük megkötendő külön megállapodás alapján. Az energiaszolgáltatáson kívüli további közüzemi díjjak és egyéb költségek viselése a KIK részéről oly módon történik, hogy akik köteles az alapmegállapodás értelmében a közűzemi szolgáltatókkal a közüzemi szerződéseket megkötni, a mérőórákat a nevére átíratni. Azokban az ingatlanrészekben (pl. kollégium, ebédlő, étkezde, mint ALIM-mal, KÖZIM-mel közös használatú helyek), ahol a használat megosztási aránya almérővel nem mérhető, a KIK jogosult továbbszámlázni az ALIMlKÖZIM részére a közöttük létrejövő külön megállapodás alapján. A KIK kötelezi magát arra, hogy a NYÍRVV Kft-vel és az ALIM-mal/KÖZIM-mel a szükséges megállapodást január hó 31. napjáig megköti. A szerződés megszűnése 28. A szerződést Felek január l-jétől határozatlan időtartarnra kötik. A szerződés részben vagy egészben megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a jelen szerződés l. számú mellékletét képező ingatlanokban, vagy azok bármelyikében megszűnik. 29. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles a megszűnéssel érintett ingatlant, ingatlanokat kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 30. Amennyiben a KIK a megszűnéssel érintett ingatlant, ingatlanokat az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIKet az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.

16 6 31. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban, ingatlanokban lévő vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni. 32. A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat. 33. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a KIK köteles gondoskodni. Egyéb rendelkezések 34. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 35. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: Önkormányzat: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási referens (tel: 42/ , 30/ e-maii: valamint ALIM, KÖZIM vezetői. KIK: Kőhegyi Edit tankerületi igazgató klik.gov.hu) 36. Felek megállapodnak abban, hogyaszerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 37. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 38. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: Kelt: Nyíregyháza, január 17. Önkormányzat :llenjegyze~~ ellenjegyzem: Önkormányzat KIK

17 7 l. számú melléklet 1) Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium, nyíregyházi ingatlannyilvántartásban 1022/3 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Árok u. 53. szám alatt található ingatlan, KIVÉVE: kollégiumi és konyhai (összesen: 1207 m 2 ) része 2) Wesselényi Miklós Középiskola Szakiskola és Kollégium, nyíregyházi ingatlannyilvántartásban 6843/24 hrsz. és 6843/25 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Dugonics u szám alatt található ingatlan, KIVÉVE: kollégiumi és konyhai (összesen: 942 m 2 ) része, 3) Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 2371/2 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15. szám alatt található ingatlan KIVÉVE: kollégiumi és konyhai (összesen: 886 m 2 ) része, 4) Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 2255/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Krúdy Gyula 32. szám alatt található ingatlan, KIVÉVE: kollégiumi és konyhai (összesen: 1206 m 2 ) része, 5) Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 2006/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Krúdy köz 2. szám alatt található ingatlan, 2 KIVÉVE: konyhai (összesen: 165 m ) része, 6) Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 2815/8 hrsz alatti, valóságban Nyíregyháza, Család u. ll. szám alatt található ingatlan KIVÉVE: kollégiumi és konyhai (összesen: 1729 m 2 ) részeként, 7) Művészeti Középiskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 5478/1 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Búza u. l-3. szám alatt, az 5964 hrsz. alatti valóságban Nyíregyháza, Szabolcs u 8. szám (telephely) alatt található ingatlan, KIVÉVE: konyhai (239 m 2 ) része, 8) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 777/3 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Városmajor u. 4. szám alatt és a 429/2 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Árok u. 48. szám (telephely) alatt található ingatlan KIVÉVE: kollégiumi és konyhai (összesen: 2481 m 2 ) része, 9) Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 0665/3 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. szám, 10) Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 472 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16. szám, 11) Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola nyíregyházi ingatlan nyilvántartásban 2815/14 hrsz. alatti, valóságban Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. szám.

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szajol Községi Önkormányzat székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. képviseli: Szöllősi József polgármester törzsszáma: 732747 adóigazgatási azonosító száma:

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan amely létrejött egyrészről a Újszász Városi Önkormányzat székhelye: 5052 Újszász, Szabadság

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Decs Nagyközség Önkormányzata székhelye: 7144 Decs, Fő u. 23. képviseli: Biczó Ernő polgármester törzsszáma: 733326 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám képviseli: Csáfordi Dénes polgármester törzsszáma: 728537 adóigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésének 3. napirendi pontjához HATÁROZATI JAVASLAT

ELŐTERJESZTÉS Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésének 3. napirendi pontjához HATÁROZATI JAVASLAT ELŐTERJESZTÉS Velem Község a Képviselő-testületének 2013. január 22-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község a 165/2012. (XII.11.) számú határozatával a kőszegszerdahelyi

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 298j2016.(X.27.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 298j2016.(X.27.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 298j2016.(X.27.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jósa András Múzeum között létrejövő vagyonkezelési szerződés megkötéséről

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Körösladány Város Önkormányzata székhelye: 5516 Körösladány, Dózsa u. 2. képviseli: Kardos Károly polgármester törzsszáma: 725349 adóigazgatási

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS ikt.szám: /2017/Csupor VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. képviseli: T. Mészáros András, polgármester törzsszáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Alcsútdoboz Település Önkormányzata székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5. képviseli: Tóth Erika polgármester törzsszáma: 727035 adóigazgatási

Részletesebben

HASZNÁLAti szerződés

HASZNÁLAti szerződés Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.8.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közötti használati- és vagyonkezelési

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Hajdúhadház Város Önkormányzata székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám képviseli: Csáfordi Dénes polgármester törzsszáma: 728537 adóigazgatási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos használati

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS. (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS. (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata székhelye: 1163 Budapest Havashalom utca 43. képviseli: Kovács Péter polgármester törzsszáma: 735793

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22/2014 (III.27.) számú határozata

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/203-2/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület június 28-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/203-2/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület június 28-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/203-2/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos Használati Szerződés elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 18. napirendi pont: Előterjesztés a Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

3 Előzmények, különösen a témával kapcsolatos testületi döntések

3 Előzmények, különösen a témával kapcsolatos testületi döntések RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27 i rendkívüli ülésének 9. számú Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vagyonkezelői szerződés-tervezetének

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 368/2015.(XI.26.) határozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal használati szerződés megkötése

A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal használati szerződés megkötése SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. január 23.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

K IV O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 11-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K IV O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 11-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K IV O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 11-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Vagyonkezelői megállapodás elfogadása az állami fenntartásba

Részletesebben

Tárgy: Döntés a KIK és az önkormányzat között az ingyenes használatara vonatkozó szerződéskötésről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a KIK és az önkormányzat között az ingyenes használatara vonatkozó szerződéskötésről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést előkészítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E 17. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: 15735612 adóigazgatási

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Alsózsolca Város Önkormányzata székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. képviseli: Zsiros Sándorné polgármester törzsszáma: 725910

Részletesebben

14. a Képviselő-testülethez. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására

14. a Képviselő-testülethez. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító száma:

Részletesebben

Előterjesztés A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról

Előterjesztés A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról Előterjesztés A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 1. előterjesztés száma: 379/2018 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 3. előterjesztés készítésében közreműködő

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 5800/9/2016 Ügyintéző: Bereczk Balázs 7. sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK október 28-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK október 28-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött 1. melléklet a../2015. (XI. 25.) határozathoz VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Ózd Város Önkormányzata székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. képviseli: Janiczak Dávid polgármester törzsszáma: 726489

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött Siófok Város Önkormányzata székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1. képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester törzsszáma: 731487 adóigazgatási azonosító száma: 15731481-2-14

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére. Sorszám: IV/2

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére. Sorszám: IV/2 . Tárgy: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Sápi András intézményi referens Sorszám: IV/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Szentendre Város Önkormányzat székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester törzsszáma: 731290 adóigazgatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötésére

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (MINTA )

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (MINTA ) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (MINTA 2016.11.07.) Csorvás Város Önkormányzata székhelye: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. képviseli: Baráth Lajos polgármester törzsszáma: 725493 adóigazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata székhelye: 1041 Budapest István út 14. képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester törzsszáma: 735672

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 4286/2/2018 Ügyintéző: Bereczk Balázs 3. sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Polgár Város Önkormányzata székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz. képviseli: Tóth József polgármester törzsszáma: 728593 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzata székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. képviseli: Bere Károly polgármester törzsszáma: 734938 adóigazgatási

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő iskolai épületek használatba adásáról

Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő iskolai épületek használatba adásáról E LŐTERJESZTÉS Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő iskolai épületek használatba adásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. március 26-án tartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/140/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/140/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/140/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet )

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet ) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet 2016.11.11.) Nyúl Községi Önkormányzat székhelye: 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46. képviseli: Schmiedt Henrik polgármester törzsszáma: 727815

Részletesebben

1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására

1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyására 1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZÖKÖNYV A Bizottság 2013. január 17-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Fonyód Város Önkormányzata székhelye: 8640 Fonyód, Fő utca 19. képviseli: Hidvégi József polgármester törzsszáma: 731409 adóigazgatási azonosító száma:

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án tartandó rendkívüli ülésének 4. számú A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő ingyenes vagyonhasználati

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 3212/2017 Ügyintéző: Bereczk Balázs 12. sz. előterjesztés E L Ő T

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Nagycenk Nagyközség Önkormányzata székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. képviseli: Csorba János polgármester törzsszáma: 728009 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám képviseli: Vincze József polgármester törzsszáma: 730347 adóigazgatási

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS A 13/2013.(I.31.) határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. képviseli: Dr. Faragó Péter

Részletesebben

Előterjesztés Az általános iskolák és a PMAMI állami fenntartásba adásáról szóló megállapodásról és az átadási folyamat következő lépéseiről

Előterjesztés Az általános iskolák és a PMAMI állami fenntartásba adásáról szóló megállapodásról és az átadási folyamat következő lépéseiről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az általános iskolák

Részletesebben

7/2012. (II. 28.) 18/2012. (VI. 27.) 12/2013. (VI.

7/2012. (II. 28.) 18/2012. (VI. 27.) 12/2013. (VI. Pórszombat Község Önkormányzati Képviselő testületének 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VI. 27.) és 12/2013. (VI. 28.)

Részletesebben

2.MELLÉKLET VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

2.MELLÉKLET VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a 2.MELLÉKLET VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. képviseli: Geiger Ferenc polgármester

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 23-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 23-i ülésére KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. január 23-i ülésére Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Szám: 26167/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet )

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet ) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Tervezet 2016.11.11.) Jánossomorja Város a székhelye: Jánossomorja képviseli: Lőrincz György polgármester törzsszáma: 727936 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

Módosított szerződés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Módosított szerződés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Módosított szerződés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetésének átadása A

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 30/2013 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény gyermekétkeztetéssel és óvodai feladatellátással összefüggő helyiségei költségeinek továbbszámlázására, műfüves pálya használatára Kunszentmárton Város a székhelye: 5440

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 2) Polgármester 2013 évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 3) Központi háziorvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566)

Részletesebben

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: dr. Őri László alpolgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról

Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 KSH törzsszám: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/373-1/2014/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/358-10/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/358-10/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/358-10/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Szász Márton Szakiskola,

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ , 85/ , Pf: 5. Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5. Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 10315/2016 Ügyintéző: Bereczk Balázs 12. sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. december 18-i zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2014. december 18-i zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2014. december 18-i zárt ülésén hozott döntés: 320/2014. Kth. 1. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰL~S~NEK 313/2012. (XII.13.) számű határozata Nyíregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzata által a köznevelési intézmények működtetésére létrehozott költségvetési szervek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött a 1 VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról

Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról Megállapodás vagyonkezelői jog alapításáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 KSH törzsszám: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Középiskolai Kollégium

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 5-4/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS Csobánka Község Önkormányzata székhely: 2014 Csobánka, Fő tér 1. képviseli: Winkler Sándor Józsefné polgármester adószáma: 15730978-1-13 KSH statisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési

Részletesebben

Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről szóló döntés meghozatalára

Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről szóló döntés meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. május

Részletesebben

8. NAPIREND: Ügyiratszám:1/508-19/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND: Ügyiratszám:1/508-19/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND: Ügyiratszám:1/508-19/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A köznevelési

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Ikt. szám: P-152/2012

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Ikt. szám: P-152/2012 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Ikt. szám: P-152/2012 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Köznevelési

Részletesebben

Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Pandur Erika Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról 2013. január 1-jétől a közoktatási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 25-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos használati

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata székhelye:1221, Budapest, Városház tér 11. képviseli: Karsay Ferenc polgármester törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben