Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral"

Átírás

1 Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Amely létrejött egyrészről a Sopron Bank Zrt (Székhely: 9400 Sopron, Kossuth L. U 19., cégjegyzékszám: Cg , KSH szám: , felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.)) képviseletében Sopron Bank Zrt. XXXXXXXX Fiók (Fiók címe) továbbiakban Bank, Hitelközvetítő adatai: másrészről Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Levelezési cím: Állandó lakcím: Adó azonosító jel: Személyi azonosító jel: Személyi igazolvány szám: és Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Levelezési cím: Állandó lakcím: Adó azonosító jel: Személyi azonosító jel: Személyi igazolvány szám: mint egyetemleges adósok ( továbbiakban: Adós) között az alábbi feltételekkel: Bevezető rendelkezések Az Adós kijelenti, hogy az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, valamint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Az Adón kijelenteni, hogy jelen szerződés megkötését megelőzően Bank szóban tájékoztatást adott a jövedelemarányos törlesztő részlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a nyújtandó hitelnél a minimális önrészről. Az Adós kijelenti és jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a jogszabályban előírt és az alábbiakban részletezett szóbeli tájékoztatást a Banktól megkapta: a referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetében, a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztő részlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, valamint a

2 törlesztő részlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztő részlet számítási módszere alkalmazása esetén a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztő részlet változásával. a kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés esetében, a törlesztő részlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztő részlet számítási módszere alkalmazása esetén a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztő részlet változásával a jelen szerződés Adós általi alapos áttanulmányozása és megértése szükséges a szerződés aláírását megelőzően, az Adós a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése miatt a pénzügyi teljesítőképesség romlása nem mentesíti a jelen szerződésben foglaltak teljesítése alól, fizetési nehézség esetén az Adósnak mielőbb szükséges tájékoztatni a Bankot, annak érdekében, hogy a jelen szerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére, a lejárt tartozás miatt a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra, az esetleges nem szerződésszerű teljesítés esetén lehetőség van a jelen szerződés Bank általi felmondására, amellyel a teljes tartozás lejárttá válik, megfizetése egy összegben kérhető, valamint mód nyílik a biztosítékok érvényesítésére a Bank által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei az Adóst terhelik, valamint ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére az Adós jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható A/ (amennyiben jelzáloghitel 1 ) Az Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését 7. nappal megelőzően a szerződés tervezetét átvette és azt alaposan átolvasta és értelmezte. B/ (amennyiben NEM jelzáloghitel és az ügyfél kérte, hogy a Bank megküldje a részére a tervezetet) Az Adós kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőzően kérésére a Bank a szerződés tervezetét rendelkezésére bocsájtotta és azt az Adós a tőle elvárható gondossággal átolvasta és értelmezte. Az Adós kijelenti, hogy a Bank jogszabályban meghatározott módon a rendelkezésére bocsájtotta az Adós által előnyben részesített hitelszerződés törlesztő részlet változásának lehetséges hatásait bemutató dokumentumot, a törlesztési táblázatot valamint a hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott döntés érdekében, a hitelszerződés megkötését megelőzően jelzáloghitel esetén a évi CLXII. törvény szerinti általános tájékoztatót, valamint a személyre szóló tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt. I. A hitel célja, összege Bank az Adós részére XXXXXXXXX.- Forint, azaz XXXXXXXXXXXXXXX Forint hitelkeretet biztosít. A kölcsön célja: szabad felhasználás II. Rendelkezésre tartás, folyósítási feltételek II.1. A Bank a kölcsön összegét az alábbiak szerint tartja az Adós rendelkezésére. Rendelkezésre tartási idő kezdete: a II.2. pontban foglalt folyósítási feltételek együttes teljesítését követően, de legkorábban (szerződés aláírását követő munkanap) Rendelkezésre tartási idő vége: (Munkanapnak kell lennie) 1 jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön; 2

3 A hitelkeret összegét a Bank a fenti időszak alatt az Adós rendelkezésére tartja. A rendelkezésre tartási idő lejárata után az igénybe nem vett kölcsönösszeget az Adós nem jogosult igénybe venni, azokat Bank nem folyósítja. A kölcsön folyósítása jelen szerződés II.2. pontjában rögzített valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén legkorábban a folyósítási kérelemben meghatározott napon az Adós(ok) Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXXX számú számlájára egy összegben történik. Amennyiben a kérelemben megjelölt folyósítási nap korábbi, mint a folyósítási feltételek együttes teljesülését követő 10. banki munkanap, akkor a Bank a folyósítást a kérelemben meghatározott napot követően is végrehajthatja, de legkésőbb a feltételek együttes teljesülését követő 10. munkanap végéig. II.2. Folyósítási feltételek: 2 A kölcsönszerződés és a kapcsolódó biztosítéki szerződések tartozáselismerő okiratba foglalása egyoldalú közjegyzői okirat formájában vagy kétoldalú közjegyzői okiratba (amennyiben Adós és biztosítékot nyújtó személye különbözik vagy részben különbözik), melynek költsége az Adóst terheli. Amennyiben az ingatlant széljegyként a Bank jelzálogjogán felül egyéb bejegyzés is terheli, úgy ügyvéd igazolása szükséges arról, hogy az ingatlan a Bank jelzálogjogán felül per-, teher és igénymentes. A kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlanra(okra) a Bank javára I. zálogjogi ranghelyen alapított jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetésének igazolása 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal és Földhivatal által érkeztetett bejegyzési kérelemmel, ezt meghaladóan az ingatlan per-, teher, és igénymentes. A biztosítékként kikötött ingatlan(ok) biztosítási szerződésének megkötését igazoló ajánlat vagy biztosítási kötvény és ezen a Bank visszavonhatatlan kedvezményezeti minősége előjegyeztetésének bemutatása, vagy a Bank javára zálogjogosulti nyilatkozat bemutatása vagy a vagyonbiztosítási szerződésben foglalt biztosítási összegre vonatkozó követelése felett a Bankkal külön zálogszerződéssel zálogjog alapítása, mely a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyzésre kerül. A biztosítási díj befizetésének igazolása. Hitelfedezeti életbiztosítás megkötését igazoló ajánlat vagy biztosítási kötvény bemutatása és ezen a Bank visszavonhatatlan kedvezményezetti minősége előjegyzésének igazolása és a biztosítási díj befizetésének igazolása. Az Adósok más hitelintézetnél vezetett számlái terhére a Bank azonnali beszedési jogát megalapozó, a számlavezető hitelintézet által aláírt nyilatkozat Bank részére történő átadása. Adós a hitel teljes futamideje alatt felhatalmazza a hitelfedezeti életbiztosítást nyújtó biztosítóját, hogy a biztosító Adósnak a Banknál vezetett fizetési számláján csoportos beszedéssel terhelje a biztosítás mindenkori díját. Adósok által aláírt és dátumozott kamatkockázat feltáró nyilatkozat, KHR tájékoztató, általános és személyes tájékoztatók átvétele, a szerződés szövegének előzetes átvételét és az átvétel időpontját igazoló bizonylat Aláírt lehívó levél Bank részére történő átadása Egyéb feltétel: 3 Az Adósok a jelen szerződés hatálya alatt más hitelintézetnél kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával nyithatnak újabb fizetési számlát, melyre a számlanyitással egyidejűleg felhatalmazó levélen alapuló (azonnali) beszedés benyújtására jogot biztosítanak a Bank számára. Az Adós köteles tájékoztatni a Bankot arról, hogy ha pénzügyi intézménnyel vagy közszolgáltatóval szemben fennálló tartozása magasabb, mint Forint és ezen tartozás a jelen hitelszerződés megkötését megelőzően, legalább 60 napja fennáll, valamint jelen hitelszerződés fennállása alatt pénzügyi intézménnyel vagy közszolgáltatóval szemben fennálló tartozása a 60 napot elérte. 2 A folyósítási feltételeket az ügylet jellemzői szerint kell kiválasztani. A lábjegyzet törlendő. 3 Az egyéb feltételek minden szerződés esetén szükségesek 3

4 Az Adós a jelen szerződés hatálya alatt kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával köthet hitel- illetve kölcsönszerződést, lízingszerződést, garanciaszerződést valamint kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalhat kezességet. Amennyiben az Adós a Bank által meghatározott külön feltételektől függő kamatkedvezményt kíván igénybe venni, úgy a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg vállalja arra, hogy a hitel fennállása alatt a jövedelmét a III.1. pont szerint, a Banknál vezetett számlára utaltatja. 4 III. Kamat, kezelési költség, folyósítási jutalék fizetésének esedékessége III.1. Az Adós a folyósított kölcsön összege után az alábbi tételekből összetevődő kamatokat, költségeket, jutalékokat köteles fizetni. 1. A folyósított kölcsön után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára ügyleti kamatot tartozik fizetni. A kölcsön kamatlába a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi XXXXX %, azaz évi XXXXXXXXX százalék kamatfelár. A kamatfelár a kölcsön futamidejének végéig fix, azaz nem kerül módosításra. Feltételektől függő kamatfelár kedvezmény: évi 1 %, de legfeljebb a kedvezmény nélkül számított kamatfelár mértéke Feltételektől függő kamatfelár kedvezmény mértékének részletezése: A kedvezmény mértéke évi 1%, de legfeljebb a kedvezmény nélkül számított kamatfelár mértéke. A kedvezmény feltételei: az Adós minden naptári hónapban jövedelmét a Sopron Banknál vezetett fizetési számlájára utalja. Amennyiben Adós nem teljesíti egy hónapon keresztül az akció feltételét, azaz a jövedelem Sopron Bankhoz történő utalását, úgy a Bank jogosult a... % felárat. % felárra módosítani. A kamatváltozás hatálybalépését követően az Ügyfél az akciós feltételek újra teljesülése esetén sem jogosult a.%-os felárra. A referencia kamatláb mértéke 3/6/12 havonta változó, az első folyósítás napját megelőző munkanap előtt 2 nappal érvényes, ezt követően a kamatváltozás napját megelőző naptári hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes, az MNB hivatalos honlapján 13,00 órakor megjelenő 3/6/12 havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR). A referencia kamatláb változásának időpontja minden naptári negyedév első bankmunkanapja. (3 havinál) A referencia kamatláb változásának időpontja minden naptári félév első bankmunkanapja. (6 havinál) A referencia kamatláb változásának időpontja minden év július hónapjának első bankmunkanapja. (12 havinál) Az Adós tudomásul veszi, hogy a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztő részlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat. Szerződéskötéskor, azaz mai napon az éves teljes hiteldíj mutató (THM): XXXXXXX %, azaz XXXXXXXX százalék. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A törlesztőrészletek módosulása esetén a THM módosulhat. 4 Amennyiben az Adós nem részesül a kamatkedvezményben, a mondat törlendő. 4

5 A teljes hiteldíj mutató számítása során figyelembe vett egyéb költségek - szerződéskötés időpontjában - összege: 1) értékbecslés díja XXX Ft 2) ingatlan nyilvántartási eljárás díjai XXX Ft (pl. jelzálog bejegyzés díja, tulajdoni lap lekérés díja) XXX Ft 3) hitelközvetítő díja XXX Ft 4) életbiztosítás vagy garancia díja (kivéve jelzáloghitel esetén a hitelhez XXX Ft szükséges vagyonbiztosítási díj 5) egyéb olyan díj, amely a kölcsön igénybevételéhez szükséges XXX Ft szolgáltatás ellenértéke (kivéve közjegyzői díj) XXX Ft A teljes hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek: 1) prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége 2) késedelmi kamat 3) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik 4) közjegyzői díj 5) jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díj III.2. III.3. III.4. III.5. A kamat megfizetése minden hónap 2. napján és a hitelkeret lejáratának napján esedékes, ha pedig a szerződés bármilyen ok miatt hónap közben jár le, az igénybevett kölcsön visszafizetésének vagy a szerződés felmondásának napján esedékes. A kamatfelszámítás kezdő időpontja a kölcsön tényleges folyósításának a napja, míg az utolsó napja a kölcsön visszafizetését megelőző nap. Amennyiben az Adós a kölcsön összegét lejárat előtt fizeti vissza, a Bank az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. Az Adós jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, és megbízza a Bankot, hogy a Bank a hitelből eredő követelései összegével - ideértve a Bank által felszámított díjak, költségek és jutalékok összegét is - adós V.3. pontban meghatározott fizetési számláját, amennyiben azon nincs elegendő fedezet, akkor - ellenkező kikötés hiányában - a Banknál vezetett más fizetési számláját, ideértve a hitel devizanemétől eltérő devizanemű számláját és betétszámláját is, az esedékesség napján megterhelje és követelését beszámítással rendezze. A Bank által felszámított díjak: A Bank által felszámolt díjak és költségek meghatározását a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat, mértékét a jelen szerződés melléklete tartalmazza. 5 III.6. A Bank kamaton és díjon felül az Adós terhére, közvetlenül az Adós érdekében, az Adósra áthárítható módon, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben áthárítható költségek meghatározását a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat, mértékét a jelen szerződés mellékelte tartalmazza. 6 IV. Futamidő, lejárat, a kölcsön visszafizetésének üteme IV.1. A kölcsön futamideje: év, lejárata:..(munkanap legyen) IV.2. Adós a kölcsönt és kamatait db, szerződéskötéskor, azaz a mai napon HUF, azaz forint annuitásos törlesztő részletekben köteles visszafizetni, mely minden hónap 02. napján 5 Amennyiben a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzaton kívül további díjak, illetve költségek kerülnek kikötésre, akkor ezen díj, illetve költség körülírása a jelen szerződésben szükséges 6 Amennyiben a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzaton kívül további költségek kerül kikötésre, akkor annak körülírása a jelen szerződésben szükséges 5

6 esedékes. Az egyes törlesztő részletek havi mértéke Adós kamatkedvezményre való jogosultsága esetén eltérő lehet. 7 A szerződéskötéskor, azaz a mai napon - meghatározott törlesztő részlet és éves teljes hiteldíj mutató a folyósítás napján érvényes kamat függvényében módosulhat. Az első kamatperiódusra vonatkozó törlesztő részletek összegéről a Bank az Adósokat a folyósítás napján értesíti. Az első törlesztőrészlet esedékessége: a folyósítást követő hónap 02. napján. IV.3. IV.4. A jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban meghatározott költség ha jogszabály eltérően nem rendelkezik annak felmerülésekor esedékes. A jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban meghatározott díj ha jogszabály, a Fogyasztói Kondíciós Lista, vagy a szerződés eltérően nem rendelkezik teljesített banki szolgáltatással egyidejűleg esedékes. V. A visszafizetés módja V.1. V.2. V.3. V.5. V.6. V.7. A Bank a tőke- és kamattörlesztés esedékessége előtt 8 nappal jogosult, de nem köteles értesítést küldeni az Adós részére az esedékes törlesztés és a kamat összegéről, valamint az esedékesség időpontjáról. Az értesítés elmaradása nem érinti a fizetési kötelezettséget. Az egyes kamatperiódusok elején, a kamatváltozás függvényében módosult törlesztőrészletek összegéről a Bank az Adóst III. pontban meghatározott kamatperiódus fordulónapján írásban értesíti. A kamat és a tőkefizetés esedékességének időpontjában az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges fedezet Adósnak a Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXXX számú fizetési számláján rendelkezésre álljon. Amennyiben az Adós az általa igénybevett kölcsönösszeg után felszámított kamatot esedékességkor nem fizeti meg, a Bank a törlesztésre szánt összegből először a késedelmi kamat, ügyleti kamattartozást egyenlíti ki, s a fennmaradó összeget fordítja tőketörlesztésre. Felek megállapodnak, hogy Adós minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével (végtörlesztés). A hitel előtörlesztése esetén a Bank jogosult az előtörlesztés (végtörlesztés) miatt keletkező költségeinek megtérítésére. Az érvényesített banki költségek meghatározását a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat, mértékét a jelen szerződés melléklete tartalmazza. Az Adós jogosult előtörlesztést teljesíteni a Bank felé. Az előtörlesztés költsége mértékének meghatározásakor a jelen szerződés melléklete irányadó. A Bank az alábbi esetekben nem jogosult az előtörlesztéshez kapcsolódó költségeinek megtérítésére, ha - ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, - ha az Adós fennálló tartozása nem haladja évi CLXII. törvényben meghatározott összeget és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített - a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően az Adós által teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja évi CLXII. törvényben meghatározott összeget V.8. Előtörlesztés teljesítése esetén a Felek megállapodása alapján 7 Amennyiben az Adós nem részesül a külön feltételek szerinti kamatkedvezményben, a mondat törlendő 6

7 a) futamidő rövidül a törlesztőrészletek változatlanul maradása mellett vagy b) futamidő változatlanul hagyása mellett a törlesztőrészletek arányosan csökkennek Amennyiben az Adós az előtörlesztési kérelmében nem nyilatkozik, abban az esetben a Bank választása alapján a futamidő rövidül a törlesztő részletek változatlanul maradása mellett. V.9. Az Adós tudomásul veszi, hogy a folyósítás(ok) időpontja függvényében a részlet eltérhet a IV.2 pontban meghatározott összegtől. A Bank kamatszámításának alapjául szolgáló naptári hónapok változó hosszúságából és a törlesztő részlet számítás alapjául szolgáló egyenlő hosszúságú periódusok eltéréséből adódóan, továbbá az utolsó annuitás újraszámítást követő hitelkamat változásból eredően az utolsó törlesztő részlet a IV.2. pontban foglalttól eltérő lehet és szerződésszerű törlesztés esetén is előfordulhat, hogy a hiteltartozás IV.1. pontban meghatározottól eltérő időpontban minősül teljesítettnek. A hitelkamat változása eredményeként ideértve az esetleges kamatkedvezmény elveszítését is - szintén megváltozik a törlesztő részlet nagysága. VI. A kamat díj és költségek változtatásának módja, késedelmi kamat mértéke VI.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Bank a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. A referencia-kamatláb változása alapján történő kamatváltozás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A Bank a futamidő lejáratáig nem módosítja a kamatfelárat. A Kamatfelár változása a következő kamatfelár változási mutató alapján történik: Forint hitelnél: H0F mutató Kamatfelár mutató részletes meghatározása a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat I. számú mellékletének C fejezet a) bekezdésében található. Amennyiben az Adós feltételektől függő kamatkedveményben részesült, de a III. 1. pontban foglaltak szerint a kedvezmény megszűnik, abban az esetben a kedvezménnyel számított kamatra a továbbiakban nem jogosult. A feltételektől függő kamatkedvezmény megszűnéséből eredő kamatváltozás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. 8 VI.2. A Bank évente április 1-jétől jogosult a díjakat a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítani, a költségeket pedig mindenkor a harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben felmerülő költségek változásával arányosan módosítani. A Bank díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal írásban tájékoztatja az Adóst a módosítás tényéről, a díj vagy költség új mértékéről valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, az Fogyasztó Hitelezési Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. VI.3. VI.4. Amennyiben a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek díj- vagy költségelemének csökkentését teszi indokolttá, a Bank a csökkentést érvényesíti. A feltétel változása önmagában nem feltétlenül eredményezi a szerződés díj- vagy költségelemének módosítását. A feltételek változása együttes hatásainak vizsgálata és a változásoknak a díj- vagy költségelemekre kihatással bíró ok-okozati összefüggése fennállásának alapos elemzése alapján dönt a Bank a szerződés díj- vagy költségelemének egyoldalú módosításáról. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben e szerződésből eredő tőketörlesztési, kamatfizetési, egyéb hiteldíj-fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem idejére a lejárt tőketartozás, kamattartozás, egyéb hiteldíj tartozás után e szerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül jogszabályban meghatározott mértékű 8 Amennyiben az Adós nem részesül a külön feltételek szerinti kamatkedvezményben, a mondat törlendő 7

8 késedelmi kamatot, jelenleg a szerződésben meghatározott ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét számítja fel, amely nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértékét. Amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést tartalmaz, a Bank jogosult a késedelmi kamat mértékének az egyoldalú módosítására. A Bank a módosításról az Adóst legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal internetes honlapján értesíti. A késedelmi kamatfelszámítás első napja a késedelembe esés napja. A szerződés felmondását követő 90. napot követően Bank az Adós nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel. A Bank jogosult a késedelmi kamat összegét az Adós számláján megterhelni és a késedelemi kamat követelését az Adós számlakövetelésébe beszámítani. 9 VII. A hitelkeret alapján nyújtott kölcsön visszafizetésének biztosítékai VII.1. A Bank a nyújtott kölcsön és járulékai ideértve a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamatot is megfizetésének biztosítására a következő biztosítéki szerződéseket és nyilatkozatokat köti az Adóssal: Zálogszerződés jelzálogjog, továbbá elidegenítési és terhelési tilalom alapításáról a fedezetül szolgáló ingatlanon/ingatlanokon (pontos cím és helyrajzi szám megadása) 1. számú melléklet Közjegyzői okirat Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására az Adós más hitelintézetnél vezetett számlája terhére Vagyonbiztosítás a fedezetül szolgáló ingatlanra Életbiztosítás VIII. Általános rendelkezések VIII.1 Az Adós felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben a kamatfizetés-, illetve tőketörlesztés esedékességekor, valamint lejáratkor a kölcsöntartozását és annak járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalomra vonatkozó rendelkezésekben jelenleg a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, továbbá Bankunk mindenkor hatályos Pénzforgalmi és Bankkártya Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően - megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és annak járulékaival bármely a Banknál vezetett számláját - beszámítási jogával élve - megterhelje, illetve a pénzforgalomra vonatkozó rendelkezések a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 34. (1) bekezdése - alapján más, e szerződésben megnevezett, bank(ok)nál vezetett bármelyik bankszámlájával szemben követelését felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással érvényesítse. VIII.2. Adós köteles a Sopron Bank Zrt. azonnali beszedési jogát megalapozó, a számlavezető hitelintézet által aláírt - e szerződés fennállása alatt, azaz a kölcsönösszeg és járulékai maradéktalan visszafizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - felhatalmazó 9 Kizárólag lakáscélú hitelszerződések esetén. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitelvagy kölcsönszerződés, a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget; 8

9 nyilatkozatát a Bank rendelkezésére bocsátani. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó nyilatkozat(ok) e szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k). VIII.3. A Hitelügyletre vonatkozó szerződést egyéb esetekben a felek írásban, kölcsönös megegyezés alapján módosíthatják bármely módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, továbbá szerződő feleknek jogszabály, valamint e szerződésből eredő jogok gyakorlásához, ill. kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatok írásban érvényesek. Elállási jog A/ NEM jelzáloghitel 10 esetén VIII.4. Az Adós hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. B/ Jelzáloghitel esetén VIII.4. Jelzáloghitel esetén az Adós a évi CLXII. törvény alapján nem jogosult a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés felmondása VIII.5. Amennyiben jelen szerződés nem minősül jelzáloghitelnek az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül, a folyósított kölcsön teljes összegének Bank részére történő visszafizetésével egyidejűleg díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. A felmondásról szóló nyilatkozat Bank részére történő megküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizeti. VIII.6. Ha a hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus ill. kamatfelár-periódus lejárta után a kamat, illetve kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban az Adós számára hátrányosan változik, az Adós a hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. Az Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőzően 60 nappal közölnie kell a Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Bank részére megfizesse. VIII.7. Az Adós jogosult a Bank jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek súlyos megszegése esetén a szerződés felmondására. VIII.8. A Bank jelen szerződést a Ptk. 6:382. és 6:387. -aiban foglaltakon túl azonnali hatállyal felmondhatja, ha a) Adós bármely felelősségi nyilatkozata, az általa a Banknak adott jogi, pénzügyi információk, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó közlései valótlannak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az információ átadása időpontjában fennálltak, illetve az Adós a Bankot bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti. Amennyiben az Adós magatartása folytán a Banknak kára származik, az Adós a magatartásával összefüggésben okozott kárért teljes egészében kártérítési felelősséggel tartozik. b) A jelen szerződésben támogatott cél részben vagy egészben nem, vagy késedelmesen teljesül vagy a hitelcélra fordítás lehetetlenné válik. c) Az Adós jelen szerződésen, az Általános Üzletszabályzaton és az Általános Szerződési Feltételeken, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzaton illetve törvényi kötelezettségen alapuló értesítési, tájékoztatási, együttműködési kötelezettségét nem teljesítette 10 jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön; 9

10 d) Az Adós bármely, a Bankkal szemben vállalt, bármely a jelen szerződésen alapuló kötelezettségét megszegi, és a Bank felszólítását követően az Adós haladéktalanul nem orvosolja. e) Az Adós gazdasági, pénzügyi, vagyoni helyzetében, illetve ezek várható alakulásában a szerződés aláírását követően lényeges negatív változás állt be, a hitel fedezettsége csökken és az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. Felszólítás mellőzhető, ha a Bank megítélése szerint a biztosíték értékének csökkenése oly mértékű, hogy a hitel teljes visszafizetését veszélyezteti. f) Az Adós a Bankkal szemben vállalt kötelezettség teljesítését veszélyeztető egyéb fizetési kötelezettséget, valamint későbbiekben fizetési kötelezettséggel járó kötelezettséget vállalt g) Az Adós más hitelintézettel, gazdálkodó szervezettel vagy bármely hatósággal szemben fennálló kötelezettségeit ideértve a köztartozásokat is nem, vagy késedelmesen teljesíti h) A biztosíték értéke jelentősen csökken és azt a biztosítéknyújtó felszólításra sem egészítette ki. Felszólítás mellőzhető, ha a Bank megítélése szerint a biztosíték értékének csökkenése oly mértékű, hogy a hitel teljes visszafizetését veszélyezteti. i) A biztosítékul szolgáló ingatlanok biztosítási szerződése és az életbiztosítás díj nemfizetés miatt felmondásra kerül, illetve a biztosítási szerződést úgy módosítják, hogy Bankunk feltétlen és visszavonhatatlan kedvezményezettsége megszűnik. Vegyes rendelkezések VIII.9. Az Adós kijelenti, hogy a hitelszerződés jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás, amely hatályos, és a benne foglalt feltételeknek megfelelően vele szemben kikényszeríthető. VIII.10. Az Adós kijelenti, hogy jogosult megkötni a hitelszerződést, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket, megszerzett minden szükséges jóváhagyást, engedélyt és megtett minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a hitelszerződést, valamint a benne megfogalmazott ügyletet érvényesen megkösse, és az abból eredő kötelezettségeit teljesítse. VIII.11. Az Adós kijelenti, hogy nem esett olyan szerződésszegésbe egyetlen pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződés vonatkozásában sem, amelyet akár a Bankkal, akár más pénzügyi szolgáltatóval kötött (amelynek szerződő fele, vagy amely rá nézve kötelező erejű lehet), amely befolyásolhatná az Adós azon képességét, hogy teljesítse a Szerződés szerinti kötelezettségeit, vagy betartsa annak rendelkezéseit, ideértve a közüzemi díjak szerződésszerű teljesítését is. VIII.12. Az Adós kijelenti, hogy a szerződés, és a benne foglalt ügylet megkötése és teljesítése nem áll összeütközésben semmilyen jogszabállyal, rendelkezéssel, vagy bírósági, hatósági határozattal; illetve (sem most, sem a jövőben) vagy az Adós kötelezettségét megtestesítő bármely szerződéssel vagy más dokumentummal, és a szerződéshez nem szükséges 3. személy hozzájárulása. VIII.13. Az Adós kijelenti, hogy jelen Szerződés szerinti kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében legalább egyenlő besorolást és elbírálást élveznek, és fognak élvezni az egyéb biztosítatlan, és nem alárendelt kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. VIII.14. Az Adós kijelenti, hogy nincs sem rendes bíróság, sem választott bíróság előtt folyó peres és nemperes eljárás, és nincs közigazgatási eljárás sem folyamatban (illetőleg az Ügyfél legjobb 10

11 tudomása szerint ilyen nincs is függőben, és nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén lényegesen hátrányos hatással lenne az Ügyfél pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a Szerződésből eredő kötelezettségeit teljesítse, illetve erről a bankot írásban a szerződés megkötése előtt tájékoztassa VIII.15. Adós jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról szóló évi CCXXXVII. törvény a alapján az Adósra vonatkozó banktitok körébe tartozó adatokat, így különösen a hitelügylettel kapcsolatban a Bank tudomására jutott, a gazdasági tevékenységét érintő adatokat, személyes adatait, továbbá minden egyéb jelen jogviszonnyal kapcsolatban a Bank tudomására jutott adatot, információt az Információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett elemzési, információszolgáltatási céllal az Adósról adatokat továbbítson külföldre és belföldre a Bank tulajdonosának, a Hypo-Bank Burgenland AG-nek Hitel- ill. kölcsönügylet keretén belül kockázat-megítélés céljából a Bank esetleges konzorciális hitelezésben résztvevő partnerei valamint kockázatviselő partnerei részére. Továbbá ha az Adós által nyújtott biztosítékok vizsgálata céljából a Bankot refinanszírozó társaság ill. szervezet részére, vagy a Bank részére garanciát nyújtó szervezet részére amellyel szemben a Bank Adóssal szembeni követelései biztosítékként szolgálnak Olyan személy részére, amellyel a Bank jogátruházási vagy szerződés-átruházási megállapodást kötött. Jelen hozzájárulást az Adós a banktitok, üzleti titok vagy adatvédelmi szabályok teljes ismeretében adja meg, azzal hogy tudomásul veszi, hogy jelen rendelkezést a Felek az előbbi jogszabályok által felállított jogi korlátozásról történő lemondásként értelmezik. Az Adós jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy a Bank eleget tett a számára a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011 évi CXXII törvény 15. -ban előírt, szerződéskötés kezdeményezését megelőzően, illetve a szerződéskötést megelőzően szükséges tájékoztatási kötelezettségének, az Adós elismeri, hogy ezen előírt tájékoztatásokat megkapta. VIII.16. Adós jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank más hitelintézetnél vezetett számláiról és nyilvántartott tartozásairól, vagyoni helyzetét érintő adatokról, tényekről más hitelintézettől, továbbá a NAV-tól, Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól, Földhivataltól, Cégbíróságtól, Rendőrségtől felvilágosítást kérjen. VIII.17. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A Felek ezúton kötelezik magukat, hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés szellemének és céljának; ugyanez értelemszerűen érvényes a jelen szerződés esetleges hézagaira is. VIII.18. E szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, a Bank mindenkori Általános Üzletszabályzatában és az Általános Szerződési Feltételekben, a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzatban és a kondíciókra vonatkozó mindenkor érvényes banki Hirdetményekben foglaltak az irányadóak. VIII.19. Adós kijelenti, hogy az Általános Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben, a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzatban valamint a kondíciókra vonatkozó mindenkor érvényes banki Hirdetményekben foglaltakat megismerte, azokat megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen pontban megjelölt dokumentumok a szerződés mellékleteit képezik. Az Adós jelen szerződés aláírásával a szerződés és mellékletei általa történt átvételét elismeri. VIII.20. Adós vállalja, hogy jelen szerződést és a szerződés mellékletét képező biztosítéki szerződéseket kötelezettségvállaló nyilatkozat formájában a folyósítást megelőzően közokiratba foglaltatja, melynek elkészítésével összefüggésben felmerülő közjegyzői díj megfizetése őt terheli. 11

12 VIII.21. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik VIII.22. Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezésére a bíróságok hatáskörére irányadó szabályok szerint a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. VIII.23. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá jóváhagyólag. Az Adós kifejezetten kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor felelős döntését követően, felelősen jár el, valamint megértette a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. VIII.24. Jelen szerződés három eredeti példányban készült, melyből egy az Adóst, kettő a Bankot illet. VIII.25. KAMATKOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT Fogyasztóval kötött hitelek kockázataival kapcsolatban Adós a teljes körű tájékoztatást követően tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Sopron Bank Zrt-vel megkötött hitel- és kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsön után megfizetett kamatláb a BUBOR-hoz, mint referencia kamatlábhoz kötött. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Nemzeti Bank hivatalos honlapján megjelenő bankközi irányadó kamatlábat, azaz BUBOR (Budapest Inter-Bank Offer Rate - Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) mértékét a Magyar Nemzeti Bank állapítja meg a jelentősebb méretű bankok által a bankpiacon jegyzett banki hitelkamatok alapján. A Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az MNB által közölt BUBOR mértéke a szerződés fennállta alatt a piaci és egyéb körülmények miatt változhat, így előfordulhat, hogy a referencia kamat mértéke, ezzel a kölcsön kamatlába jelentős mértékben emelkedik. A Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a hitelszerződést az abban foglaltak ismeretében, a piac által indukált esetleges kockázatok felelős mérlegelésével kötöm meg. Kelt XXXXXXXXX (hely és dátum)... XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Sopron Bank ZRt.... XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Adós Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név:.. 2. Név:. Aláírás:. Aláírás: Cím:.. Cím: Sz. ig. szám: Sz. ig. szám:.. 12

13 NYELVI ZÁRADÉK A magyar nyelvet nem értő Ügyfél kijelentem, hogy a jelen szerződést tanúsító személyek közül a tanúk egyike/ hitelesítő személy számomra teljes körűen megmagyarázta, továbbá a magyarázatot követően megértettem és mint akaratommal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtam alá.. Ügyfél Ich als ungarisch nicht verstehender Kunde erkläre hiermit, dass mir die vorliegende Rechtserklärung von einem der Zeugen / der Begläubiger des Vertrages voll erklärt wurde, weiters nach der Erklärung habe ich den Vertrag verstanden und diesen im Einklang mit meinem Willen unterzeichnet.. Kunde I as a client who does not understand the Hungarian language hereby declare that this contract was fully explained by one of the witnesses testifying this contract / verifier person and after the explanation I understood and signed this contact as it is fully in line with my consent.. Client Az okirat tartalmát elmagyarázó tanú. Kijelentem, mint ügyleti tanú, hogy az okirat tartalmát az ügyfél által értett nyelven elmagyaráztam, amit ügyfél visszaigazoltan megértett 1. Név:.. Aláírás:. Cím: Sz. ig. szám: 13

Ügyszám: Lakásvásárlási Hitelszerződés Fogyasztók részére Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral

Ügyszám: Lakásvásárlási Hitelszerződés Fogyasztók részére Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Ügyszám: Lakásvásárlási Hitelszerződés Fogyasztók részére Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Amely létrejött egyrészről a Sopron Bank ZRt (Székhely: 9400 Sopron, Kossuth

Részletesebben

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Amely létrejött egyrészről a Sopron Bank Zrt (Székhely: 9400 Sopron,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.április 01. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.15-től 1 1. Akciók 2015. április 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től 1 1. Akciók 2015. 07. 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató nem minősül jogilag

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön - lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön - lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére Termék leírása: A fair személyi kölcsön lakossági személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről

Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről Egyedi Ügyféltájékoztató a Takarék Kiváltó Hitelről I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: címe:. 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1. A jelzáloghitel felhasználási célja

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. július 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve saját

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. április 03. Hatályos: Új szerződések esetén 2014. április 03. A meghirdetés időpontjában fennálló szerződések esetén

Részletesebben

74/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.07.15.)

74/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.07.15.) 74/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.07.15.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.)

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) 36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-től nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től I.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Takarék Folyószámlahitel sz. Folyószámlahitel Szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. április 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben