Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral"

Átírás

1 Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Amely létrejött egyrészről a Sopron Bank Zrt (Székhely: 9400 Sopron, Kossuth L. U 19., cégjegyzékszám: Cg , KSH szám: , felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.)) képviseletében Sopron Bank Zrt. XXXXXXXX Fiók (Fiók címe) továbbiakban Bank, Hitelközvetítő adatai: másrészről Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Levelezési cím: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: Személyi azonosító jel: Személyi igazolvány szám: és Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Levelezési cím: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: Személyi azonosító jel: Személyi igazolvány szám: mint egyetemleges adósok ( továbbiakban:adós) között az alábbi feltételekkel: Bevezető rendelkezések Az Adós kijelenti, hogy az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, valamint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Az Adón kijelenteni, hogy jelen szerződés megkötését megelőzően Bank szóban tájékoztatást adott a jövedelemarányos törlesztő részlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a nyújtandó hitelnél a minimális önrészről. Az Adós kijelenti és jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a jogszabályban előírt és az alábbiakban részletezett szóbeli tájékoztatást a Banktól megkapta: a referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetében, a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztő részlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, valamint a

2 törlesztő részlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztő részlet számítási módszere alkalmazása esetén a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztő részlet változásával. a kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés esetében, a törlesztő részlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztő részlet számítási módszere alkalmazása esetén a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztő részlet változásával a jelen szerződés Adós általi alapos áttanulmányozása és megértése szükséges a szerződés aláírását megelőzően, az Adós a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése miatt a pénzügyi teljesítőképesség romlása nem mentesíti a jelen szerződésben foglaltak teljesítése alól, fizetési nehézség esetén az Adósnak mielőbb szükséges tájékoztatni a Bankot, annak érdekében, hogy a jelen szerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére, a lejárt tartozás miatt a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra, az esetleges nem szerződésszerű teljesítés esetén lehetőség van a jelen szerződés Bank általi felmondására, amellyel a teljes tartozás lejárttá válik, megfizetése egy összegben kérhető, valamint mód nyílik a biztosítékok érvényesítésére a Bank által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei az Adóst terhelik, valamint ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére az Adós jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható A/ (amennyiben jelzálog 1 ) Az Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését 7. nappal megelőzően a szerződés tervezetét átvette és azt alaposan átolvasta és értelmezte. B/ (amennyiben NEM jelzálog és az ügyfél kérte, hogy a Bank megküldje a részére a tervezetet) Az Adós kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőzően kérésére a Bank a szerződés tervezetét rendelkezésére bocsájtotta és azt az Adós a tőle elvárható gondossággal átolvasta és értelmezte. Az Adós kijelenti, hogy a Bank jogszabályban meghatározott módon a rendelkezésére bocsájtotta az Adós által előnyben részesített hitelszerződés törlesztő részlet változásának lehetséges hatásait bemutató dokumentumot, a törlesztési táblázatot valamint a hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott döntés érdekében, a hitelszerződés megkötését megelőzően jelzáloghitel esetén a évi CLXII. törvény szerinti általános tájékoztatót, valamint a személyre szóló tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt. I. A hitel célja, összege Bank az Adós részére XXXXXXXXX.- Forint, azaz XXXXXXXXXXXXXXX Forint hitelkeretet biztosít. A kölcsön célja:hitelkiváltás / hitelkiváltás és szabad felhasználás A/...Banknál számon megkötött hitel, illetve kölcsönszerződés kiváltása B/...Banknál számon megkötött hitel, illetve kölcsönszerződés kiváltása, valamint szabad felhasználás II. Rendelkezésre tartás, folyósítási feltételek 1 jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön; 2

3 II.1. A Bank a kölcsön összegét az alábbiak szerint tartja az Adós rendelkezésére. Rendelkezésre tartási idő kezdete: a II.2. pontban foglalt folyósítási feltételek együttes teljesítését követően, de legkorábban (szerződés aláírását követő munkanap) Rendelkezésre tartási idő vége: (Munkanapnak kell lennie) A hitelkeret összegét a Bank a fenti időszak alatt az Adós rendelkezésére tartja. A rendelkezésre tartási idő lejárata után az igénybe nem vett kölcsönösszeget az Adós nem jogosult igénybe venni, azokat a Bank nem folyósítja. A kölcsön folyósítása jelen szerződés II.2. pontjában rögzített valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén legkorábban a folyósítási kérelemben meghatározott napon az Adós(ok) Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXXX számú számlájára egy összegben történik. Amennyiben a kérelemben megjelölt folyósítási nap korábbi, mint a folyósítási feltételek együttes teljesülését követő 10. banki munkanap, akkor a Bank a folyósítást a kérelemben meghatározott napot követően is végrehajthatja, de legkésőbb a feltételek együttes teljesülését követő 10. munkanap végéig. Amennyiben csak hitelkiváltásra kerül sor, a folyósítás egy összegben történik, ha azonban a hitelkiváltáson felül szabad felhasználású kölcsönrész is odaítélésre került, a kölcsön folyósítása két szakaszban történik. II.2. Folyósítási feltételek: 2 1. szakaszban az Adós más hitelintézetnél fennálló hiteleinek kiváltása történik, mely folyósításának feltételei: A kölcsönszerződés és a kapcsolódó biztosítéki szerződések tartozáselismerő okiratba foglalása egyoldalú közjegyzői okirat formájában vagy kétoldalú közjegyzői okiratba (amennyiben Adós és biztosítékot nyújtó személye különbözik vagy részben különbözik), melynek költsége az Adóst terheli. A kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlanra(okra) a Bank javára I. zálogjogi ranghelyen alapított jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetésének igazolása 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal és Földhivatal által érkeztetett bejegyzési kérelemmel, Amennyiben az ingatlant széljegyként a Bank jelzálogjogán felül egyéb bejegyzés is terheli, úgy ügyvéd igazolása szükséges arról, hogy az ingatlan a Bank jelzálogjogán felül per-, teher és igénymentes. A biztosítékként kikötött ingatlan(ok) biztosítási szerződésének megkötését igazoló ajánlat vagy biztosítási kötvény és ezen a Bank visszavonhatatlan kedvezményezeti minősége előjegyeztetésének bemutatása, vagy a Bank javára zálogjogosulti nyilatkozat bemutatása vagy a vagyonbiztosítási szerződésben foglalt biztosítási összegre vonatkozó követelése felett a Bankkal külön zálogszerződéssel zálogjog alapítása, mely a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyzésre kerül. És a biztosítási díj befizetésének igazolása. Hitelfedezeti életbiztosítás megkötését igazoló ajánlat vagy biztosítási kötvény bemutatása és ezen a Bank visszavonhatatlan kedvezményezetti minősége előjegyzésének igazolása és a biztosítási díj befizetésének igazolása. Az Adós más belföldi hitelintézetnél vezetett számlái terhére a Bank azonnali beszedési jogát megalapozó, a számlavezető hitelintézet által aláírt nyilatkozat Bank részére történő átadása. Visszavonhatatlan átutalási megbízás az adós azon hitelintézetnél vezetett számlájának(inak) javára, amely hitelintézetnél fennálló hitel(ek) kiváltásra kerülnek. A kiváltásra kerülő hitelt nyújtó hitelintézet problémamentes igazolása a fennálló tartozásról és nyilatkozatuk, hogy amennyiben a hitel visszafizetésre kerül, törlik jelzálogjogukat. Amennyiben a tőke, kamat és egyéb díjak is kiváltásra kerülnek, a kiváltásra kerülő hitelt(eket) nyújtó hitelintézet igazolása a fennálló tartozásról és nyilatkozatuk, hogy amennyiben a hitel visszafizetésre kerül, a Bank által elfogadható határidőn belül törlik jelzálogjogukat. 2 A folyósítási feltételeket az ügylet jellemzői szerint kell kiválasztani. A lábjegyzet törlendő. 3

4 Amennyiben a kiváltásra kerülő kölcsöntartozás összege meghaladja a jelen szerződés szerint folyósításra kerülő kölcsön összegét, úgy az Adósnak a különbözetet a Bankunknál vezetett számlájára kell elhelyeznie, amely számláról a folyósítást követően a kölcsöntartozás teljes összege átutalásra kerül az Adós visszavonhatatlan átutalási megbízása alapján az igazolásban szereplő hitelszámlára Abban az esetben ha lakáscélú hitellel történik egy másik hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitel kiváltása vagyis csak a tőke történik kiváltásra, a folyósítás további feltételei, hogy az igazoláson külön kell feltüntetni a tőketartozás és a kamat és egyéb díjak tartozásának összegét, valamint a kamat és egyéb díjak összegének elhelyezése az adós Banknál vezetett fizetési számláján. Adós a hitel teljes futamideje alatt felhatalmazza a hitelfedezeti életbiztosítást nyújtó biztosítóját, hogy a biztosító Adósnak a Banknál vezetett fizetési számláján csoportos beszedéssel terhelje a biztosítás mindenkori díját. Adósok által aláírt és dátumozott kamatkockázat feltáró nyilatkozat, KHR tájékoztató, általános és személyes tájékoztatók átvétele, a szerződés szövegének előzetes átvételét és az átvétel időpontját igazoló bizonylat Aláírt lehívó levél Bank részére történő átadása 2. szakasz: szabadfelhasználás A folyósítást követő 5 munkanapon belül, 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lappal és Földhivatal által érkeztetett törlési kérelemmel történő igazolása annak, hogy az ingatlant terhelő jelzálogjog törlése iránti kérelmek feltüntetésre kerültek a fedezetül szolgáló ingatlanon A kiváltásra kerülő hitelt nyújtó hitelintézet igazolása, hogy a hitel visszafizetésre került Egyéb feltétel: 3 Az Adósok a jelen szerződés hatálya alatt más hitelintézetnél kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával nyithatnak újabb fizetési számlát, melyre a számlanyitással egyidejűleg felhatalmazó levélen alapuló (azonnali) beszedés benyújtására jogot biztosítanak a Bank számára. Az Adós köteles tájékoztatni a Bankot arról, hogy ha pénzügyi intézménnyel vagy közszolgáltatóval szemben fennálló tartozása magasabb, mint Forint és ezen tartozás a jelen hitelszerződés megkötését megelőzően, legalább 60 napja fennáll, valamint jelen hitelszerződés fennállása alatt pénzügyi intézménnyel vagy közszolgáltatóval szemben fennálló tartozása a 60 napot elérte. Az Adós a jelen szerződés hatálya alatt kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával köthet hitel- illetve kölcsönszerződést, lízingszerződést, garanciaszerződést valamint kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalhat kezességet. Amennyiben az Adós a Bank által meghatározott külön feltételektől függő kamatkedvezményt kíván igénybe venni, úgy a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg vállalja arra, hogy a hitel fennállása alatt a jövedelmét a III.1. pont szerint, a Banknál vezetett számlára utaltatja. 4 III. Kamat, díjak és költségek fizetésének esedékessége III.1. Az Adós a folyósított kölcsön összege után az alábbi tételekből összetevődő díjakat és költségeket köteles fizetni. 1. A folyósított kölcsön után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára ügyleti kamatot tartozik fizetni. 3 Az egyéb feltételek minden szerződés esetén szükségesek 4 Amennyiben az Adós nem részesül a kamatkedvezményben, a mondat törlendő. 4

5 A kölcsön kamatlába a mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi XXXXX %, azaz évi XXXXXXXXX százalék kamatfelár. A kamatfelár a kölcsön futamidejének végéig fix, azaz nem kerül módosításra. Feltételektől függő kamatfelár kedvezmény: évi 1 %, de legfeljebb a kedvezmény nélkül számított kamatfelár mértéke Feltételektől függő kamatfelár kedvezmény mértékének részletezése: A kedvezmény mértéke évi 1%, de legfeljebb a kedvezmény nélkül számított kamatfelár mértéke. A kedvezmény feltételei: az Adós minden naptári hónapban jövedelmét a Sopron Banknál vezetett fizetési számlájára utalja. Amennyiben Adós nem teljesíti egy hónapon keresztül az akció feltételét, azaz a jövedelem Sopron Bankhoz történő utalását, úgy a Bank jogosult a... % felárat. % felárra módosítani. A kamatváltozás hatálybalépését követően az Ügyfél az akciós feltételek újra teljesülése esetén sem jogosult a.%-os felárra. A referencia kamatláb mértéke 3/6/12 havonta változó, az első folyósítás napját megelőző munkanap előtt 2 nappal érvényes, ezt követően a kamatváltozás napját megelőző naptári hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes, az MNB hivatalos honlapján 13,00 órakor megjelenő 3/6/12 havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR). A referencia kamatláb változásának időpontja minden naptári negyedév első bankmunkanapja. (3 havinál) A referencia kamatláb változásának időpontja minden naptári félév első bankmunkanapja. (6 havinál) A referencia kamatláb változásának időpontja minden év július hónapjának első bankmunkanapja. (12 havinál) Az Adós tudomásul veszi, hogy a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztő részlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat. Szerződéskötéskor, azaz mai napon az éves teljes hiteldíj mutató (THM): XXXXXXX %, azaz XXXXXXXX százalék. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A törlesztőrészletek módosulása esetén a THM módosulhat. A teljes hiteldíj mutató számítása során figyelembe vett egyéb költségek - szerződéskötés időpontjában - összege: 1) értékbecslés díja XXX Ft 2) ingatlan nyilvántartási eljárás díjai XXX Ft (pl. jelzálog bejegyzés díja, tulajdoni lap lekérés díja) XXX Ft 3) hitelközvetítő díja XXX Ft 4) életbiztosítás vagy garancia díja (kivéve jelzáloghitel esetén a hitelhez XXX Ft szükséges vagyonbiztosítási díj 5) egyéb olyan díj, amely a kölcsön igénybevételéhez szükséges XXX Ft szolgáltatás ellenértéke (kivéve közjegyzői díj) XXX Ft A teljes hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek: 1) prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége 2) késedelmi kamat 3) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik 4) közjegyzői díj 5) jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díj 5

6 III.2. III.3. III.4. III.5. A kamat megfizetése minden hónap 2. napján és a hitelkeret lejáratának napján esedékes, ha pedig a szerződés bármilyen ok miatt hónap közben jár le, az igénybevett kölcsön visszafizetésének vagy a szerződés felmondásának napján esedékes. A kamatfelszámítás kezdő időpontja a kölcsön tényleges folyósításának a napja, míg az utolsó napja a kölcsön visszafizetését megelőző nap. Amennyiben az Adós a kölcsön összegét lejárat előtt fizeti vissza, a Bank az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. Az Adós jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, és megbízza a Bankot, hogy a Bank a hitelből eredő követelései összegével - ideértve a Bank által felszámított díjak, költségek és jutalékok összegét is - adós V.3. pontban meghatározott fizetési számláját, amennyiben azon nincs elegendő fedezet, akkor - ellenkező kikötés hiányában - a Banknál vezetett más fizetési számláját, ideértve a hitel devizanemétől eltérő devizanemű számláját és betétszámláját is, az esedékesség napján megterhelje és követelését beszámítással rendezze. A Bank által felszámított díjak: A Bank által felszámolt díjak és költségek meghatározását a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat, mértékét a jelen szerződés melléklete tartalmazza. 5 III.6. A Bank kamaton és díjon felül az Adós terhére, közvetlenül az Adós érdekében, az Adósra áthárítható módon, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben áthárítható költségek meghatározását a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat, mértékét a jelen szerződés mellékelte tartalmazza. 6 IV. Futamidő, lejárat, a kölcsön visszafizetésének üteme IV.1. IV.2. A hitel futamideje: év, lejárata:..(munkanap legyen, legfeljebb 15 év) Adós a kölcsönt és kamatait db, szerződéskötéskor, azaz a mai napon HUF, azaz forint annuitásos törlesztő részletekben köteles visszafizetni, mely minden hónap 02. napján esedékes. Az egyes törlesztő részletek havi mértéke Adós kamatkedvezményre való jogosultsága esetén eltérő lehet. 7 A szerződéskötéskor, azaz a mai napon - meghatározott törlesztő részlet és éves teljes hiteldíj mutató a folyósítás napján érvényes kamat függvényében módosulhat. Az első kamatperiódusra vonatkozó törlesztő részletek összegéről a Bank az Adósokat a folyósítás napján értesíti. Az első törlesztőrészlet esedékessége: a folyósítást követő hónap 02. napján. IV.3. IV.4. A jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban meghatározott költség ha jogszabály eltérően nem rendelkezik annak felmerülésekor esedékes. A jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban meghatározott díj ha jogszabály, a Fogyasztói Kondíciós Lista, vagy a szerződés eltérően nem rendelkezik teljesített banki szolgáltatással egyidejűleg esedékes. V. A visszafizetés módja 5 Amennyiben a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzaton kívül további díjak, illetve költségek kerülnek kikötésre, akkor ezen díj, illetve költség körülírása a jelen szerződésben szükséges 6 Amennyiben a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzaton kívül további költségek kerül kikötésre, akkor annak körülírása a jelen szerződésben szükséges 7 Amennyiben az Adós nem részesül a külön feltételek szerinti kamatkedvezményben, a mondat törlendő 6

7 V.1. V.2. V.3. V.4. V.5. V.6. A Bank a tőke- és kamattörlesztés esedékessége előtt 8 nappal jogosult, de nem köteles értesítést küldeni az Adós részére az esedékes törlesztés és a kamat összegéről, valamint az esedékesség időpontjáról. Az értesítés elmaradása nem érinti a fizetési kötelezettséget. Az egyes kamatperiódusok elején, a kamatváltozás függvényében módosult törlesztőrészletek összegéről a Bank az Adóst III. pontban meghatározott kamatperiódus fordulónapján írásban értesíti. A kamat és a tőkefizetés esedékességének időpontjában az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges fedezet Adósnak a Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXXX számú fizetési számláján rendelkezésre álljon. Amennyiben az Adós az általa igénybevett kölcsönösszeg után felszámított kamatot esedékességkor nem fizeti meg, a Bank a törlesztésre szánt összegből először a késedelmi kamat, ügyleti kamattartozást egyenlíti ki, s a fennmaradó összeget fordítja tőketörlesztésre. Felek megállapodnak, hogy Adós minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével (végtörlesztés). A hitel előtörlesztése esetén a Bank jogosult az előtörlesztés (végtörlesztés) miatt keletkező költségeinek megtérítésére. Az érvényesített banki költségek meghatározását a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat, mértékét a jelen szerződés melléklete tartalmazza. Az Adós jogosult előtörlesztést teljesíteni a Bank felé. Az előtörlesztés költsége mértékének meghatározásakor a jelen szerződés melléklete irányadó. A Bank az alábbi esetekben nem jogosult az előtörlesztéshez kapcsolódó költségeinek megtérítésére, ha - ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt, - ha az Adós fennálló tartozása nem haladja évi CLXII. törvényben meghatározott összeget és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített - a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően az Adós által teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja évi CLXII. törvényben meghatározott összeget V.7. Előtörlesztés teljesítése esetén a Felek megállapodása alapján a) futamidő rövidül a törlesztőrészletek változatlanul maradása mellett vagy b) futamidő változatlanul hagyása mellett a törlesztőrészletek arányosan csökkennek Amennyiben az Adós az előtörlesztési kérelmében nem nyilatkozik, abban az esetben a Bank választása alapján a futamidő rövidül a törlesztő részletek változatlanul maradása mellett. V.8. Az Adós tudomásul veszi, hogy a folyósítás(ok) időpontja függvényében a részlet eltérhet a IV.2 pontban meghatározott összegtől. A Bank kamatszámításának alapjául szolgáló naptári hónapok változó hosszúságából és a törlesztő részlet számítás alapjául szolgáló egyenlő hosszúságú periódusok eltéréséből adódóan, továbbá az utolsó annuitás újraszámítást követő hitelkamat változásból eredően az utolsó törlesztő részlet a IV.2. pontban foglalttól eltérő lehet és szerződésszerű törlesztés esetén is előfordulhat, hogy a hiteltartozás IV.1. pontban meghatározottól eltérő időpontban minősül teljesítettnek. A hitelkamat változása eredményeként ideértve az esetleges kamatkedvezmény elveszítését is - szintén megváltozik a törlesztő részlet nagysága. VI. A kamat díj és költségek változtatásának módja, késedelmi kamat mértéke VI.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Bank a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében 7

8 kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. A referencia-kamatláb változása alapján történő kamatváltozás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A Bank a futamidő lejáratáig nem módosítja a kamatfelárat. A Kamatfelár változása a következő kamatfelár változási mutató alapján történik: Forint hitelnél: H0F mutató Kamatfelár mutató részletes meghatározása a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat I. számú mellékletének C fejezet a) bekezdésében található. Amennyiben az Adós feltételektől függő kamatkedveményben részesült, de a III. 1. pontban foglaltak szerint a kedvezmény megszűnik, abban az esetben a kedvezménnyel számított kamatra a továbbiakban nem jogosult. A feltételektől függő kamatkedvezmény megszűnéséből eredő kamatváltozás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. 8 VI.2. A Bank évente április 1-jétől jogosult a díjakat a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosítani, a költségeket pedig mindenkor a harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben felmerülő költségek változásával arányosan módosítani. A Bank díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal írásban tájékoztatja az Adóst a módosítás tényéről, a díj vagy költség új mértékéről valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, az Fogyasztó Hitelezési Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. VI.3. VI.4. Amennyiben a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek díj- vagy költségelemének csökkentését teszi indokolttá, a Bank a csökkentést érvényesíti. A feltétel változása önmagában nem feltétlenül eredményezi a szerződés díj- vagy költségelemének módosítását. A feltételek változása együttes hatásainak vizsgálata és a változásoknak a díj- vagy költségelemekre kihatással bíró ok-okozati összefüggése fennállásának alapos elemzése alapján dönt a Bank a szerződés díj- vagy költségelemének egyoldalú módosításáról. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben e szerződésből eredő tőketörlesztési, kamatfizetési, egyéb hiteldíj-fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem idejére a lejárt tőketartozás, kamattartozás, egyéb hiteldíj tartozás után e szerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamatot, jelenleg a szerződésben meghatározott ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét számítja fel, amely nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértékét. Amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést tartalmaz, a Bank jogosult a késedelmi kamat mértékének az egyoldalú módosítására. A Bank a módosításról az Adóst legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal internetes honlapján értesíti. A késedelmi kamatfelszámítás első napja a késedelembe esés napja. A szerződés felmondását követő 90. napot követően Bank az Adós nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel. A Bank jogosult a késedelmi kamat összegét az Adós számláján megterhelni és a késedelemi kamat követelését az Adós számlakövetelésébe beszámítani. 9 8 Amennyiben az Adós nem részesül a külön feltételek szerinti kamatkedvezményben, a mondat törlendő. 9 Kizárólag lakáscélú hitelszerződések esetén. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget. 8

9 VII. A hitelkeret alapján nyújtott kölcsön visszafizetésének biztosítékai VII.1. A Bank a nyújtott kölcsön és járulékai ideértve a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamatot is megfizetésének biztosítására a következő biztosítéki szerződéseket és nyilatkozatokat köti az Adóssal: Zálogszerződés jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapításáról a fedezetül szolgáló ingatlanon/ingatlanokon (pontos cím és helyrajzi szám megadása) 1. számú melléklet Közjegyzői okirat Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására az Adós(ok) más hitelintézetnél vezetett számlája terhére Vagyonbiztosítás a fedezetül szolgáló ingatlanra Életbiztosítás kedvezménezetti nyilatkozattal VIII. Általános rendelkezések VIII.1 Az Adós felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben a kamatfizetés-, illetve tőketörlesztés esedékességekor, valamint lejáratkor a kölcsöntartozását és annak járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalomra vonatkozó rendelkezésekben jelenleg a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, továbbá Bankunk mindenkor hatályos Pénzforgalmi és Bankkártya Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően - megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és annak járulékaival bármely a Banknál vezetett számláját - beszámítási jogával élve - megterhelje, illetve a pénzforgalomra vonatkozó rendelkezések a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6. MNB rendelet) 34. (1) bekezdése - alapján más, e szerződésben megnevezett, bank(ok)nál vezetett bármelyik fizetési számlájával szemben követelését azonnali beszedési megbízással érvényesítse. VIII.2. Adós köteles a Sopron Bank Zrt. azonnali beszedési jogát megalapozó, a számlavezető hitelintézet által aláírt - e szerződés fennállása alatt, azaz a kölcsönösszeg és járulékai maradéktalan visszafizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - felhatalmazó nyilatkozatát a Bank rendelkezésére bocsátani. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó nyilatkozat(ok) e szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k). VIII.3. A Hitelügyletre vonatkozó szerződést egyéb esetekben a felek írásban, kölcsönös megegyezés alapján módosíthatják bármely módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, továbbá szerződő feleknek jogszabály, valamint e szerződésből eredő jogok gyakorlásához, ill. kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatok írásban érvényesek. Elállási jog A/ NEM jelzáloghitel 10 esetén VIII.4. Az Adós hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. B/ Jelzáloghitel esetén VIII.4. Jelzáloghitel esetén az Adós a évi CLXII. törvény alapján nem jogosult a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés felmondása 10 Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön. 9

10 VIII.5. Amennyiben jelen szerződés nem minősül jelzáloghitelnek az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül, a folyósított kölcsön teljes összegének Bank részére történő visszafizetésével egyidejűleg díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. A felmondásról szóló nyilatkozat Bank részére történő megküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizeti. VIII.6. Ha a hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus ill. kamatfelár-periódus lejárta után a kamat, illetve kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban az Adós számára hátrányosan változik, az Adós a hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. Az Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőzően 60 nappal közölnie kell a Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Bank részére megfizesse. VIII.7. Az Adós jogosult a Bank jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek súlyos megszegése esetén a szerződés felmondására. VIII.8. A Bank jelen szerződést a Ptk. 6:382. és 6:387. -aiban foglaltakon túl azonnali hatállyal felmondhatja, ha a) Adós bármely felelősségi nyilatkozata, az általa a Banknak adott jogi, pénzügyi információk, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó közlései valótlannak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az információ átadása időpontjában fennálltak, illetve az Adós a Bankot bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti. Amennyiben az Adós magatartása folytán a Banknak kára származik, az Adós a magatartásával összefüggésben okozott kárért teljes egészében kártérítési felelősséggel tartozik. b) A jelen szerződésben támogatott cél részben vagy egészben nem, vagy késedelmesen teljesül vagy a hitelcélra fordítás lehetetlenné válik. c) Az Adós jelen szerződésen, az Általános Üzletszabályzaton és az Általános Szerződési Feltételeken, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzaton illetve törvényi kötelezettségen alapuló értesítési, tájékoztatási, együttműködési kötelezettségét nem teljesítette d) Az Adós bármely, a Bankkal szemben vállalt, bármely a jelen szerződésen alapuló kötelezettségét megszegi, és a Bank felszólítását követően az Adós haladéktalanul nem orvosolja. e) Az Adós gazdasági, pénzügyi, vagyoni helyzetében, illetve ezek várható alakulásában a szerződés aláírását követően lényeges negatív változás állt be, a hitel fedezettsége csökken és az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. Felszólítás mellőzhető, ha a Bank megítélése szerint a biztosíték értékének csökkenése oly mértékű, hogy a hitel teljes visszafizetését veszélyezteti. f) Az Adós a Bankkal szemben vállalt kötelezettség teljesítését veszélyeztető egyéb fizetési kötelezettséget, valamint későbbiekben fizetési kötelezettséggel járó kötelezettséget vállalt g) Az Adós más hitelintézettel, gazdálkodó szervezettel vagy bármely hatósággal szemben fennálló kötelezettségeit ideértve a köztartozásokat is nem, vagy késedelmesen teljesíti h) A biztosíték értéke jelentősen csökken és azt a biztosítéknyújtó felszólításra sem egészítette ki. Felszólítás mellőzhető, ha a Bank megítélése szerint a biztosíték értékének csökkenése oly mértékű, hogy a hitel teljes visszafizetését veszélyezteti. 10

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral

Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Ügyszám: Hitelszerződés Fogyasztók részére Szabad felhasználású hitel Referencia-kamatlábhoz kötött és a futamidő alatt fix kamatfelárral Amely létrejött egyrészről a Sopron Bank Zrt (Székhely: 9400 Sopron,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 08. napjától A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben