Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma: 812/1997/F. számú ÁPTF határozat (1997. november 26.), I-P/200/2002. számú PSZÁF határozat (2002. március 21.), (a továbbiakban: Számlavezető hely) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6) MNB rendelet és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével lakossági ügyfelei részére forint fizetési számlát (a továbbiakban: fizetési számla) nyit és vezet, valamint lekötött betét számlát kezel. 1) A Keretszerződés megkötése, Lakossági fizetési számla megnyitása A Számlavezető hely Keretszerződés alapján önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) részére pénzforgalmuk lebonyolítására és takarékosság céljára lakossági fizetési számlát nyit és vezet. A Keretszerződés részét képezi a Számlatulajdonos (ok) és a Számlavezető hely által megkötött Lakossági fizetési számlaszerződés (számlaszerződés) és annak mellékletét képező jelen Általános Szerződési Feltételek és a Takarékszövetkezet Hirdetménye. A Keretszerződés alapján a Számlavezető hely kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos részére lakossági forint fizetési számlát nyit, melyen a rendelkezésre álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azokon a pénzforgalmi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készpénz- valamint elszámolás-forgalmi megbízásokat teljesít, és a Számlatulajdonos számlája javára vagy terhére elszámolt összegekről valamint a számla egyenlegéről értesíti. A kapcsolattartás során a felek a magyar nyelvet használják. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Számlavezető hely egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát, és a Számlatulajdonos szabad rendelkezésű elkülönített számláit. Lakossági fizetési számla nyitható devizabelföldi és devizakülföldi 18. életévét betöltött természetes személyek részére, valamint év közötti kiskorú devizabelföldi személyek részére a törvényes képviselő hozzájárulásával. Két személy egy közös számlát is nyithat, amely felett Számlatulajdonosi és társtulajdonosi minőségben rendelkeznek. A fizetési számlanyitás feltétele, hogy a Számlatulajdonos a személyi azonosításra alkalmas érvényes okmányokat bemutassa és a rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja. A fizetési számla megnyitásakor valamint a számlán történő forgalmazáskor a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően a Számlavezető hely a Számlatulajdonos és a fizetési számla feletti rendelkezők átvilágítását elvégzi, illetve a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot bekéri. Hatályos november 1-től 1

2 Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Számlavezetőt értesíteni. A Takarékszövetkezet a fizetési számla megnyitásához minimális nyitóösszeg befizetését írhatja elő, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. A Számlatulajdonos külön kérésére a Számlavezető hely a fizetési számla mellett - meghatározott célra szolgáló elkülönített, vagy lekötött számlákat is nyithat. A Számlavezető hely ezeket a számlákat a meghatározott célra elkülönítetten kezelt, az Ügyfél szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök kivételével a jogszabály alapján hatósági átutalási illetve átutalási végzés alapján benyújtott megbízások és a Számlavezető hely követeléseinek érvényesítése esetében egységes fizetési számlának tekinti. A meghatározott célból elkülönített, a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. Számlavezető fiók az a kirendeltségi fiók, amelyben a fizetési számla megnyitásra került és a számlanyitáshoz szükséges szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat kezelik, nyilvántartják. A Takarékszövetkezet valamennyi kirendeltsége végez forint fizetési számlavezetést és a megbízások teljesítésre bármely fiókban benyújthatók. A számlaszerződést módosító ügyleteket, vagy tartós és több ügyletre vonatkozó megbízásokat, felhatalmazásokat a számlavezető fiókok részére kell benyújtani. A számlaszerződés határozatlan időre szól. A Számlavezető hely a fizetési számlát az egyedi pénzforgalmi jelzőszám (bankszámlaszám) és a Számlatulajdonos teljes neve alapján tartja nyilván. A fizetési számlák azonosítására a belföldi fizetési forgalomban a 2x8 jegyű fizetési számlaszám szolgál. A Számlavezető hely a nemzetközi fizetések teljesítéséhez a nemzetközi bankszámlaszámot un. IBAN számot is a szerződésben megadja illetve a számlakivonaton is feltünteti. A nemzetközi fizetésekhez a Számlavezető hely által alkalmazott BIC/BLZ/Swift kód: TAKBHUHB. 2) Fizetési számla feletti rendelkezés A fizetési számla felett a Számlatulajdonos szabadon, a keretszerződésben meghatározott módon rendelkezhet. A Számlatulajdonos írásban (aláírás-bejelentő kartonon) jelenti be a Számlavezető helyhez a számla feletti rendelkezéshez az aláírás mintáját, valamint azt, hogy a fizetési számla felett ki (és milyen módon) jogosult rendelkezni. A fizetési számla felett rendelkező Ügyfél írásban nevének és számlaszámának megjelölésével és bejelentett aláírásával rendelkezhet. A Számlavezető hely a rendelkezési jogosultságot papíralapú megbízásnál és elektronikus aláírásnál is a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles vizsgálni. A fizetési számla feletti rendelkezést a Számlatulajdonos jogosult bármikor módosítani. Az aláírás bejelentést a Számlavezető hely mindaddig érvényben levőnek tekinti, amíg az Ügyfél az aláírási jogban beállott változást írásban be nem jelenti. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Számlavezető hely érvényesnek a legutolsó bejelentést fogadja el. A fizetési számlának legfeljebb két tulajdonosa lehet (közös számla), akiknek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei megegyeznek, és a fizetési számlával kapcsolatosan Hatályos november 1-től 2

3 keletkezett tartozásokért (ideértve a kamatokat, jutalékokat, díjakat, költségeket, illetve a tartozás visszafizetését) egyetemlegesen kötelezettek. A Számlatulajdonosok rendelkezési joga egyenlő, a Számlavezető hely azok korlátozását nem fogadja el. Közös számla esetén a társ-számlatulajdonosi státus megszüntetéséről, továbbá a szerződés bármely kötelezettségvállalással járó módosításáról (pl.: meghatalmazott megadása, folyószámlahitel igénylése), vagy megszüntetéséről, a számla zárolásáról (a rendelkezési jognak meghatározott időtartam elteltéhez vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséhez fűzött korlátozása) a Számlatulajdonosok csak együttesen rendelkezhetnek. A számla felett teljes körűen a Számlatulajdonos és társ-számlatulajdonos (továbbiakban együttesen: Számlatulajdonos), illetve a meghatalmazás erejéig a meghatalmazott rendelkezhet. A számla feletti rendelkezéshez a személyazonosság igazolása szükséges. A Számlavezető hely a rendelkezési jog gyakorlása során a tőle elvárható gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a Számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa, ellenőrzi, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás megegyezik-e a rendelkezésre jogosult bejelentett aláírásával. Ez kiterjed a személyi adatoknak a személyi azonosító okmányból történő ellenőrzésére, továbbá az aláírásnak a Számlavezető hely által nyilvántartott aláírás mintával történő összevetésére. A Számlatulajdonosnak az első fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személyek rendelkezhetnek a további megnyitott, összes számla, illetve lekötött betétszámla felett. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a Számlatulajdonos kizárólag új aláírás-bejelentő karton kitöltésével kezdeményezheti. A számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Számlavezető hely mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítást, törlést) a Számlatulajdonos a Számlavezető hellyel írásban nem közli. A Számlatulajdonos a számla feletti rendelkezésre állandó vagy eseti meghatalmazást adhat. Az eseti meghatalmazott bejelentése történhet banki nyomtatványon, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban. A Számlavezető hely a külföldön kiállított meghatalmazást hitelesítve fogadja el. A rendelkezésre álló egyenleg erejéig az állandó meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed különösen a vonatkozó számlán a Számlatulajdonos nevében - készpénzforgalom bonyolítására, átutalási megbízások adására, módosítására, betét lekötésére, lekötés módosítására és megszüntetésére, szolgáltatói díjak kiegyenlítésére vonatkozó megbízások adására és módosítására, illetve a saját személyi adataiban bekövetkezett változások közlésére. Az állandó meghatalmazott nem jogosult a szerződés módosítására vagy megszüntetésére, a számla felett rendelkezők körének megváltoztatására (újabb meghatalmazott(ak) bejelentésére, ill. a meglévő meghatalmazottak törlésére), banktitoknak minősülő adatok közlésére felhatalmazás megadása, továbbá a számlához kapcsolódó egyéb szolgáltatásra (bankszámla hitelkeret, illetve hitel igénylése, bankkártya szerződés megkötése) irányuló szerződéskötésre. Az eseti meghatalmazás a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó Hatályos november 1-től 3

4 Számlatulajdonos és az eseti meghatalmazott személyi adatait, a számlaszámot, a megbízás megnevezését, összegét. A nagykorú Számlatulajdonosnak joga van elhunyta esetére kedvezményezetteket megjelölni, mely esetben a számla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a számlán lévő összeg felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet. A kedvezményezetti jelölésnek egyértelműnek kell lennie, az semmilyen feltételhez nem köthető. Kedvezményezett a számla egyenlegére vonatkozóan (ideértve a számla terhére nyitott betéteket is) jelölhető meg. A Számlatulajdonos elhunyta esetén - a Számlatulajdonos eredeti halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása után - a számlán lévő egyenleggel a kedvezményezett rendelkezhet. A kedvezményezett rendelkezése csak a számla megszüntetésére és a számlán lévő összeg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A kedvezményezett megjelölésére vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a számla egyenlege a halál időpontjában pozitív és az egyenleg ezen időponttól a kedvezményezett rendelkezéséig teljesített megbízások végrehajtása következtében sem válik negatívvá. Közös számla esetén a Számla- és társtulajdonos részére adott elhalálozási rendelkezésen kívül egyéb haláleseti rendelkezés nem tehető. A Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos halálának tényét a Számlavezető helynek bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Számlavezető hely nem felel. A Számlatulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően a Számlatulajdonos által megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. Közös számla esetén, ha a számla nem szűnik meg, a meghatalmazások továbbra is hatályban maradnak. A Számlavezető hely kizárja felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Számlavezető hely arról való tudomásszerzése közötti időben történtek. Öröklés esetén az örökös a számla egyenlege feletti rendelkezést csak eredeti és jogerős hagyatékátadó végzés illetve öröklési bizonyítvány birtokában, annak bemutatásával tehet. Az örökös rendelkezése csak a számla megszüntetésére és a számlán lévő egyenleg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A Számlavezető hely csak azon hagyatékátadó végzés alapján teljesít kifizetést, mely egyértelműen meghatározza az örökösöket, s az általuk örökölt összeg nagyságát. 3) A fizetési megbízások benyújtása A Számlatulajdonosnak a fizetési megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A Számlavezető hely - térítés ellenében - a nyomtatványokat a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre. A Számlavezető hely szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve üzenet formájában továbbított megbízást nem fogad el. A Számlavezető hely befogadja a személyesen benyújtott, a postai úton feladott, illetve a külön szerződés alapján, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően telefaxon vagy elektronikus úton érkezett Hatályos november 1-től 4

5 megbízásokat. A telefaxon és az elektronikus úton továbbított fizetési megbízás szabályaira a külön szerződésben (Szolgáltatási szerződésben) foglalt rendelkezések az irányadók. A fizetési megbízásokat a Számlavezető hely azok beérkezésének sorrendjében átvettnek tekinti, a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Számlavezető hely a hatályos pénzforgalmi jogszabályok vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Számlavezető hely nyilvántartása az irányadó. A készpénzfizetési megbízásokat a hatályos pénzforgalmi jogszabályok által kötelezően sorba állított fizetési megbízások kivételével a Számlavezető hely azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb átvett, számlavezető rendszerben rögzített tételekre. Valamennyi megbízásnak félreérthetetlenül tartalmaznia kell az ügylet tárgyát illetve a pénzforgalmi szabályok által megkövetelt adatokat. A Számlavezető hely a megbízásokat a fizetési számla száma alapján teljesíti, nem köteles meggyőződni arról, hogy a terhelendő fizetési számla elnevezése és száma megegyezik-e. A közlemény rovatot illetve a kedvezményezett fél fizetési számlájának és számának azonosságát és helyességét a Számlavezető hely nem ellenőrzi. A pénzforgalmi megbízások helytelen kiállítása miatt a fizetési számlán téves könyvelésből vagy a megbízás teljesítésének megtagadásából eredő károkért a Számlavezető hely nem felel. A Számlavezető hely visszaküldi a megbízást, ha a vizsgálata során a tévedés felismerhető, vagy a megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. Nem felel a Számlavezető hely az abból eredő kárért, ha a megbízás egyes példányai eltérően lettek kiállítva, vagy a megbízást adó személy a Számlavezető helyet, illetve az Ügyfelet megtévesztette. Ebben az esetben a Számlavezető helynél maradó példány számít hitelesnek. A Számlavezető helyhez beérkezett az azonos napon teljesítendő megbízásokat ha az Ügyfél eltérően nem rendelkezik a jogszabályi keretek között a beérkezés sorrendjében veszi figyelembe a rendelkezésre álló fedezet erejéig. A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a Számlavezető hely csak a jogszabály alapján meghatározott esetekben és sorrendben terheli meg a fizetési számlát. A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Számlavezető hely egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a hatályos Hirdetményben rögzített jutalékkal és díjjal terhelheti meg a fizetési számlát. A Számlavezető hely a jogszabályi felhatalmazás alapján történő terhelésről előzetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost. A Számlatulajdonos írásban kérheti, hogy fedezetlen megbízásait a Számlavezető hely állítsa sorba. Rendelkezés hiányában a megbízás fedezethiány miatt törlésre kerül. A Számlavezető hely részteljesítést a kötelezően sorba állítandó tételek kivételével nem végez. A Számlatulajdonos a megbízásokat terhelési nap megadásával is benyújthatja. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy fedezethiány esetén a lekötött, (elkülönített, és egyéb) bankszámlabetét a megbízások teljesítésére (a jogszabályi előírások kivételével) Hatályos november 1-től 5

6 kizárólag akkor kerül felhasználásra, ha Számlatulajdonos kifejezetten erre irányuló, írásbeli megbízást ad a Számlavezető helynek. A Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (terhelési nap), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számít. 4) Fizetési megbízások jóváhagyása Fizetési megbízások teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Számlavezető hely akkor hajthatja végre, ha a Számlatulajdonos, mint fizető fél azt előzetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos előzetes nyilatkozata alapján történik. A megbízást a Számlavezető hely jóváhagyottnak tekinti, amennyiben a Számlatulajdonos, vagy a számla felett rendelkező, meghatalmazott a szabályosan kitöltött megbízást a Számlavezető helynél bejelentett módon, vagy eseti meghatalmazás esetén a meghatalmazásban foglaltak szerint aláírásával ellátta, és a Számlavezető helyhez benyújtotta, elektronikus úton benyújtott megbízás esetén a külön szerződés alapján kiadott személyes azonosító kód alkalmazásával a megbízást elektronikus aláírással látta el és a megbízást a távolról hozzá férést biztosító rendszeren keresztül beküldte és a Számlavezető hely részére továbbította. A Számlatulajdonos a Lakossági fizetési számlaszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja egyrészt a Számlavezető hely téves bejegyzésének a fizetési számlán történő haladéktalan helyesbítését, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a Keretszerződésben, valamint a Keretszerződés mellékletét képező aktuális Hirdetményben foglalt jutalék, költség és díj bankszámlán számlán történő elszámolását. 5) Fizetési módok A Számlatulajdonos fizetési számlájával kapcsolatban - ha a fizetési módot jogszabály kötelezően nem írja elő - a következő fizetési módok alkalmazhatók: a) fizetési számlák közötti fizetési módok: aa) átutalás, 1. egyszerű átutalás, 2. rendszeres átutalás, 3. VIBER átutalás, 4. hatósági átutalás, átutalási végzés, 5. deviza-átutalás, ab) beszedés 1. felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 2. váltóbeszedés, 3. felhatalmazás csoportos beszedésre, ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 1. fizetés bankkártyával Hatályos november 1-től 6

7 b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok: ba) készpénzbefizetés bankszámlára, bb) készpénzkifizetés bankszámláról. c) fizetési számla nélküli fizetési mód: ca) belföldi postautalvány. Ha a Számlatulajdonosok egymás között más fizetési módban nem állapodnak meg, a fizetési számláról történő kifizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. Készpénzforgalom A fizetési számla javára illetve terhére készpénz befizetési és készpénzfelvételi megbízás a Számlavezető helyen adható. A készpénz befizetése a Számlavezető hely pénztárában a szabályosan kitöltött és aláírt Pénztárbizonylat (Kisbanki BOSS rendszer által előállított pénztárbizonylat) aláírásával történik. A bizonylat tartalmazza a Számlatulajdonos nevét, a fizetési számla számát, a befizető beazonosíthatóságát, esetleg egyéb közleményeket, valamint a befizető aláírását. A pénztári befizetés befogadásnak időpontja az az időpont, amikor a kiszolgáló pénztár a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a befizetőtől a készpénzt átvette. A Számlavezető hely a befizetett összegeket a fedezeti összeg fogadását követően haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos bankszámláján. Az ,- Ft, azaz egymillió forint feletti befizetési igényét a Számlatulajdonosnak a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelőzően, legkésőbb az előző banki munkanapon óráig kell a Számlavezető helynek, illetve a kiszolgáló pénztárnak bejelentenie. A fizetési számláról történő készpénz kifizetése a Számlavezető hely pénztárában a szabályosan kitöltött és aláírt Pénztárbizonylat (Kisbanki BOSS rendszer által előállított Pénztárbizonylat) aláírásával történik. A bizonylat tartalmazza a Számlatulajdonos nevét, terhelendő fizetési számla számát a készpénzfelvételre jogosult beazonosíthatóságához szükséges adatokat, esetleg egyéb közleményeket, valamint a számla felett rendelkező bejelentett aláírását. A számláról történő kifizetési kötelezettsége Számlavezető helynek minden esetben csak akkor áll fenn, ha a számlán a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A készpénz kifizetésnél a megbízás befogadása az az időpont, amikor a Számlavezető hely a kifizetéshez szükséges valamennyi szükséges adat birtokában azt a Számlavezető hely átvette, és a megbízás szerinti összeg fedezete a számlán rendelkezésre áll. A Számlavezető hely a pénztárában kifizetett összegeket a kifizetéssel egy időben terheli a Számlatulajdonos fizetési számláján. A Számlavezető hely önállóan meghatározhatja egyes kifizető helyeken a nagy összegű kifizetések értékhatárát és a bejelentési határidőt, amelyről a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet Kirendeltségének pénztárában tájékozódhat. Hatályos november 1-től 7

8 Az ,- Ft, azaz egymillió forint feletti kifizetési igényét a Számlatulajdonosnak a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelőzően, legkésőbb az előző banki munkanapon óráig kell a Számlavezető helynek bejelentenie. Bejelentés nélkül a Számlavezető hely a magadott értékhatár feletti összeg kifizetését csak abban az esetben teljesíti, amennyiben az egyéb fizetésein felül az adott napon pénztárában rendelkezésre áll. A bejelentett, de ügyfél által meghiúsult készpénzfelvétel esetén a Számlavezető hely a Hirdetmény szerinti díjakkal az ügyfél számláját megterhelheti. Átvezetések A Számlatulajdonos a Számlavezető helynél vezetett különböző típusú fizetési számlái közötti pénzmozgásokra átvezetési megbízásokat nyújthat be a Hirdetményben közölt feltételekkel és a benyújtásra és teljesítésre vonatkozó rendelkezések szerint. Egyszeri és rendszeres átutalás Az átutalásra szóló fizetési megbízással a Számlatulajdonos megbízza a Bankot, hogy a fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a kedvezményezett fizetési számlája javára. Az átutalási megbízás papiros alapon bármely Kirendeltséghez, illetve elektronikus úton szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés alapján is benyújtható. Az eseti átutalási megbízásokat a Számlatulajdonos terhelési nap megjelöléssel is benyújthatja, ebben az esetben a megbízás fizetési számlán történő könyvelése, illetve a címzett számlát vezető hitelintézethez illetve pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő továbbítása a terhelési napon megjelölt napon történik. Terhelési napként legkorábban a benyújtás napját követő, vagy azt követő valamelyik munkanap jelölhető meg. Amennyiben a terhelési nap nem munkanapra esik, abban az esetben a Számlavezető hely a megbízást a terhelési napot követő első munkanapon teljesíti. Az átutalási megbízás benyújtása a szabályosan kitöltött és a rendelkezésre jogosult a Számlavezető helynél bejelentett aláírásával ellátott átutalási megbízáson történik. Az átutalási megbízás befogadásának időpontja az az időpont, amikor a Számlavezető hely az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet hatósági átutalás, átutalási végzés részteljesítése esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete - rendelkezésre áll. Rendszeres átutalási megbízással a Számlatulajdonos meghatározott összegnek meghatározott időpontokban ismétlődően történő átutalására ad megbízást. A rendszeres átutalási megbízást a Számlavezető hely mindaddig teljesíti, amíg azt a Számlatulajdonos vissza nem vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem telt. A Számlatulajdonos a rendszeres átutalásra szóló megbízását írásban csak a számlahonos fiókhoz nyújthatja be. A rendszeres átutalások teljesítési időpontja az Ügyfél által megjelölt időpont, amennyiben az nem munkanap, az azt követő első munkanap. Rendszeres átutalásra a megbízást legalább az első teljesítés napját megelőző munkanapon kell benyújtani. Amennyiben a megbízásban a teljesítésre vonatkozó utolsó időpont nem került meghatározásra, a megbízás legkésőbb a teljesítési napot megelőző napig vonható vissza. Hatályos november 1-től 8

9 VIBER átutalás A Számlavezető hely, mint a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (továbbiakban: VIBER) tagja, vállalja a Számlatulajdonos fizetési megbízásainak VIBER-en keresztül történő indítását és fogadását. A Számlavezető hely a Keretszerződés alapján vállalja, hogy a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer a továbbiakban: VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul - rövid határidő mellett - teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján. A Számlatulajdonos a VIBER átutalást a hagyományos átutalási megbízás kitöltésével kezdeményezheti úgy, hogy a terhelési nap rovatban feltünteti a VIBER szót. Az így kitöltött átutalási megbízást kell a Számlatulajdonosnak munkanapon VIBER üzemidőben eljuttatnia személyesen a Bankhoz. A nem megfelelően kitöltött, vagy késve érkezett megbízásokat a Bank nem teljesíti, azokat teljesítetlenül visszaadja a hiba okának pontos megjelölésével. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés, benyújtása és teljesítése A felhatalmazásban a Számlatulajdonos a Számlavezető helynél bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által - a Számlavezető helynél bejelentett módon történő - aláírásával és a Számlavezető helyhez nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg. A Számlavezető hely kizárólag olyan Felhatalmazó levelet fogad be a Számlatulajdonostól, amely tartalmilag helyes, és a teljesítés felső értékhatára is rögzítésre került. A Felhatalmazó levélben a teljesítés felső értékhatáraként rögzített összeg az adott helyzetben elvárható összeg lehet, amely összeg megfelelősségének bizonyítása a Számlatulajdonos kötelessége. Ellenkező esetben a Számlavezető hely a Felhatalmazó levél átvételét megtagadja. A Felhatalmazó levél esetében a Számlavezető hely - a vonatkozó belső eljárási rendet követve - egyedileg dönt a Felhatalmazó levél nyilvántartásba vételéről, vagy befogadásának elutasításáról. A nyilvántartásba vett Felhatalmazó levelet a Számlavezető hely a Felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítés Számlatulajdonos által történő előzetes jóváhagyásának tekinti. A november 1-jét megelőzően a Számlavezető hely által már nyilvántartásba vett, a Számlatulajdonos előzetes jóváhagyását megtestesítő Felhatalmazó levél az érintett Számlatulajdonos előzetes értesítése mellett felülvizsgálatra kerül. A Számlavezető hely egyedileg dönt a Felhatalmazó levél nyilvántartásából történő törléséről, valamint esetileg engedélyezi vagy utasítja el a felülvizsgálat időtartama alatt a Számlavezető hely beérkezett, Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítését. A Számlavezető hely elutasító határozatáról írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost. A Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a Számlavezető hely a Felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában addig fogadja be és teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazás visszavonásra nem kerül. A beszedés esetén a befogadás időpontja a kedvezményezett szempontjából az az időpont, amikor a Számlavezető hely a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette, a fizető Ügyfél szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást Hatályos november 1-től 9

10 a Számlavezető hely a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette. Felhatalmazás csoportos beszedésre A fizetési számla terhére csoportos beszedési megbízás keretében szolgáltatói (közüzemi) díjak kiegyenlítésére adható felhatalmazás. Csoportos beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyása - ezen fizetési megbízás teljesítésének feltételéül szolgáló Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése formanyomtatvány vagy a szolgáltató/partner által készített Felhatalmazó levél Számlatulajdonos általi - a Számlavezető helynél bejelentett módon történő - aláírásával és a Számlavezető helyhez elfogadás, nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg. A Számlavezető hely kizárólag olyan Felhatalmazást fogad be a Számlatulajdonostól, amelyen a teljesítés felső értékhatára is rögzítésre került. A Számlavezető hely a beérkezett Felhatalmazás tartalmi ellenőrzése során csak azt fogadja el és veszi nyilvántartásba, amely esetében a teljesítés felső értékhatáraként rögzített összeg az adott helyzetben elvárható. Ellenkező esetben a Számlatulajdonos a Számlatulajdonos részére visszaadja a Felhatalmazást. A Felhatalmazásban rögzített értékhatár összeg megfelelősségének bizonyítása a Bank felé a Számlatulajdonos kötelezettsége. Amennyiben a Felhatalmazást közvetlenül a kedvezményezett vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója juttatja el a Számlavezető helyhez és a befogadott Felhatalmazás a teljesítés felső értékhatárára vonatkozó adatot nem tartalmazza, úgy a Számlavezető hely haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Számlatulajdonossal a hiányzó kötelezően rögzítendő - tartalmi elem utólagos pótlása céljából. A hiányzó összeg adat pótlásáig a Számlavezető hely a szóban forgó Felhatalmazást nem veszi nyilvántartásba, a Felhatalmazáshoz kapcsolódó csoportos beszedést befogadott felhatalmazás hiányában nem teljesít. A november 1-jét megelőzően a Számlatulajdonos által a teljesítés felső értékhatárára vonatkozó adat hiányában benyújtott, a Számlavezető hely által már nyilvántartásba vett Felhatalmazást a Számlavezető hely a Számlatulajdonos adatpótló rendelkezésének, a Felhatalmazás módosítás befogadásáig érvényes Felhatalmazásként kezeli és a Felhatalmazást a csoportos beszedési megbízás teljesítését előzetesen jóváhagyó Számlatulajdonosi nyilatkozatnak tekinti. A csoportos beszedésre adott felhatalmazáson megjelölt Kedvezményezett azonosítója, valamint a Szerződő fél azonosítója mezők kitöltésének helyességéért a Számlavezető hely nem vállal felelősséget. A szolgáltató díjszámláinak kiegyenlítése a szolgáltató vállalatok díjközlése alapján történik, a terhelt díjak helyességét a Számlavezető hely nem vizsgálja. Az ezzel kapcsolatos reklamációval a szolgáltató vállalathoz kell fordulni. A felhatalmazásban megadott összeghatár feletti terhelést a Számlavezető hely visszautasítja. A megbízás teljesítésekor a Számlavezető hely részfizetést nem teljesít (részösszeget nem utal át). A teljesült megbízásokról a Számlatulajdonos a havi számlakivonaton kap értesítést, mely a díjfizetés igazolására is szolgál. Felhatalmazás alapján a kedvezményezett által benyújtott csoportos beszedési megbízás teljesítését a Számlatulajdonos a terhelési napot megelőző munkanap végéig letilthatja. Letiltás csak a beszedési megbízás teljes összege ellen tehető. A letiltás a felhatalmazás érvényességét és feltételeit nem érinti. Hatályos november 1-től 10

11 Devizaforgalmi megbízások a.)deviza-átutalás fizetési számla terhére vagy javára A Számlavezető hely a Számlatulajdonos vagy más rendelkezésre jogosult által a szabályosan kitöltött, a teljesítéshez szükséges valamennyi adattal és a Számlavezető helynél bejelentett aláírásával ellátott deviza-átutalási megbízás nyomtatvány Számlavezető helyhez történő benyújtásával kezdeményezheti a számla terhére történő deviza-átutalást. Amennyiben a kedvezményezett országa csatlakozott az IBAN-t (nemzetközi számlaszámot) alkalmazó országokhoz (az érintett országok listája a Számlavezető hely hivatalos helyiségében megtalálható), a kedvezményezett IBAN számát kell megadni négyes tagolással, továbbá a deviza átutalási megbízást a Számlavezető hely a kedvezményezett ügyfél számláját vezető bank egyedi azonosítójának (SWIFT//BLZ/SC//FW/BIC kód) a megbízáson történő feltüntetésével fogadja be. A Számlavezető hely azon pénznemekben teljesít átutalást, amelyekben valamely külföldi pénzforgalmi szolgáltatónál a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint levelező bank nostro számlát vezet. Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást teljesítési nap megadásával tölti ki, úgy a Számlavezető hely az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a megbízást. A Számlavezető hely a deviza-átutalási megbízást abban az esetben teljesíti, ha a fedezet a Számlatulajdonos bankszámláján biztosított. Külön megállapodás hiányában az olyan átutalási megbízásokat, amelyek összege meghaladja a terhelendő számla egyenlegét, a Számlavezető hely a Számlatulajdonos egyidejű értesítése mellett visszaküldi. A Számlavezető hely fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ilyen esetben a Számlavezető hely kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését. A Számlavezető hely a Számlatulajdonos deviza-átutalási megbízásait mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával és értéknappal teljesíti. b.) Deviza jóváírások a forintban nyilvántartott bankszámlán A Számlavezető hely fizetési számlán bármelyik jogcímen korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A Számlavezető hely a fizetési számlák javára érkező devizaösszegeket mindenkor a Magyar Takarékszövetkezeti Bank érvényes Hirdetményében meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el a Számlatulajdonossal. Mivel az átutalt összeg pénzneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt fizetési számlának a devizanemétől, így a Számlavezető hely automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt fizetési számlán, azaz az átutalással fizetési számlára érkező összegeket forintban írja jóvá a Számlatulajdonos megbízásban megjelölt bankszámláján. A Számlatulajdonos fizetési számláján történő jóváírás értéknapja nem lehet korábbi, mint a küldő pénzforgalmi szolgáltató által megadott terhelési nap, azaz a Számlavezető hely nostro számláján történő jóváírás értéknapja, ez esetben a Számlatulajdonos számláján a fedezetbiztosítás napjával kerül jóváírásra az összeg. A devizaműveletekre vonatkozó teljesítések szabályait külön Hirdetmény tartalmazza. Hatályos november 1-től 11

12 Betétlekötés A Számlatulajdonos a szabad pénzeszközeit a fizetési számlán lévő követelés erejéig lekötött betétként elhelyezheti. A Számlatulajdonos jogosult külön szerződéskötés nélkül a Számlavezető helyhez írásban benyújtott eseti betétlekötési megbízással az abban rögzített összeget a megadott futamidőre a Számlavezető hely Hirdetményében szereplő változó, illetve fix kamatozású lakossági lekötött betéti konstrukciók közül kiválasztott lekötési formákban elhelyezni. A lekötésre vonatkozó rendelkezések az általuk megjelölt időponttól hatályosak. A Számlavezető hely a betétlekötési megbízás alapján lekötött betéti számlát nyit a Számlatulajdonos számára. A lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Számlavezető hely lekötött betétként kezeli. A lekötött betétszámla megnyitásának feltétele, hogy a Betétes a Számlavezető helynél fizetési számlával rendelkezzék. A betét elhelyezése a fizetési számláról történő átvezetéssel történik. Számlatulajdonos betétlekötésre bármely banki munkanapon adhat megbízást. A lekötési futamidő kezdő napjának a Számlavezető hely a ügyfélterminálon keresztül kezdeményezett közvetlen betételhelyezés esetén a betéti összeg lekötött betétszámlára történő átvezetésének könyvelési napját, egyéb esetekben a betéti összeg lekötött betétszámlára történő jóváírásának napját tekinti. A betéti kamatok mindenkori mértékét és a EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb) értékét a Számlavezető hely Hirdetményében teszi közzé. A Számlavezető hely az egyes betétekre vonatkozóan az érvényben lévő Hirdetményben meghatározott kamato(ka)t fizeti, illetve jutalékot, költséget számítja fel. A betétkamat számítás a következő képlet alapján történik: Kamat összege: Tőke x kamatláb x betétlekötés időtartam naptári napjainak száma 365 nap x 100 A betét az elhelyezés napjától a megszűnést, lejáratot megelőző napig kamatozik. A megszolgált betéti kamat a lekötési idő lejárata napján esedékes. A Számlavezető hely jogosult a lekötött betétben elhelyezett összeg után járó kamat, továbbá a jutalék, díj és költség mértékét egyoldalúan, bármikor, a lekötési időn belül is módosítani. A futamidő közben történt kamatváltozás a fix kamatozású napra lekötött betéti konstrukciókban elhelyezett betéteket nem érinti, ezen betéti összegekre a Számlavezető hely lejáratkor a betét elhelyezésekor érvényben lévő, a lekötés futamidejének és összegének megfelelő sávban meghatározott kamatmérték alapján fizet kamatot. Változó kamatozású betéti konstrukcióban elhelyezett betétek esetében a Számlavezető hely a futamidő közben aktuális Hirdetményben rögzített kamatmértékek alapján - azok érvényességi idejét figyelembe véve számított kamatot fizeti lejáratkor. A fix és változó kamatozású, napra lekötött betétek lejárata nincs automatikusan naptári napra igazítva. Amennyiben a lejárat munkaszüneti napra esik, abban az esetben a betéti összeg és kamat a következő munkanapon kerül jóváírásra. A betétben elhelyezett összeg - prolongálás kivételével - ez esetben is az eredeti lejárati időpontig kamatozik. Az elhelyezhető betét legkisebb összege minimum Ft, de al osztható bármely összeg lehet. A Betétes jogosult a betétet a futamidő lejárta előtt felmondani az alábbiak szerint. Hatályos november 1-től 12

13 A lekötött betét felmondását teljes- vagy részösszegben a Számlatulajdonos írásban a Számlavezető helyhez benyújtott Lekötött betét felmondási megbízással kezdeményezheti. ügyfélprogramon keresztül elektronikus úton csak a betét teljes összege mondható fel, részösszeg átvezetésére nincs lehetőség. A teljes betétösszeg felvétele a betétszámlát megszünteti. Betétfelmondás esetén a felmondott összeg a Számlatulajdonos fizetési számlájára kerül átvezetésre. Részösszeg vagy a teljes betéti összeg futamidő közben történő felmondása esetén a Számlavezető hely a Hirdetményben közzétett felmondási kamatot fizeti. Részösszegű betétfelmondás esetén a maradványösszeg az eredeti betételhelyezés napjától a lejárat napjáig terjedő időszakra az eredeti lekötési feltételek mellett kamatozik tovább. A Betétes rendelkezhet a betét és a betéti kamat lejáratot utáni kezeléséről. Lejárati rendelkezéseinek típusai a következők lehetnek: a tőke és a kamat összegének átvezetése a fizetési számlára, a tőke és a kamat együttes összegének lekötése azonos feltételekkel, a tőke lekötése azonos feltételekkel, a kamat a fizetési számlára kerül, A folyamatos lekötési rendelkezés szerinti prolongálás esetén az ismételten elhelyezett betéti összeg vagy a betéti összeg és annak kamata a prolongálás napján érvényben lévő Hirdetményében közzétett mértékű kamat mellett kerül lekötésre. 6) A megbízások teljesítésének szabályai A Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. A Számlavezető hely a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a fizetési műveletet kezdeményező Számlatulajdonos vagy rendelkezésre jogosult által a fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el. A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják. A fizetési számlára történő készpénzbefizetés vagy a fizetési számláról történő készpénzkifizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt a kifizető hely pénztáránál vagy a Postán be- vagy kifizetik, illetve a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a Posta biztosítja. A készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a jogosult számára a készpénz a készpénzátutalásban megjelölt helyen rendelkezésre áll. A készpénzfizetés belföldi postautalvánnyal akkor teljesül, amikor a belföldi postautalványon feladott összeget a Posta a jogosult átvevő részére kifizeti vagy az átvétel lehetőségét biztosítja. Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok előírásaiba ütközik, és a Számlavezető hely ezt észleli, akkor a fizetési megbízás teljesítését megtagadja. A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele az, hogy a Számlatulajdonos fizetési számláján legyen számlaegyenleg. Amennyiben az egyszerű és a csoportos átutalási megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett bankszámláján, akkor a Számlavezető hely részteljesítést nem végez. Hatályos november 1-től 13

14 A Számlavezető hely a fizetési megbízásokat a fizetési számla tárgynapi fedezete (azaz az előző napi záró egyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésnél a feldolgozás során még figyelembe vehető része), valamint a Számlatulajdonos szabad hitelkerete erejéig teljesíti. A Számlavezető hely a tárgynapi teljesítésre befogadott a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat egy bankműveleti munkanap az a nap, amelyen a Számlavezető hely bankműveletet végez - alatt végzi el. Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást teljesítési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Számlavezető hely vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett teljesítési napon teljesíti a fizetési megbízást. A Számlavezető hely a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési műveletnek. A téves számlavezetői bejegyzésből eredő bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelően a Számlavezető hely joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési időn belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül haladéktalanul, minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintő fizetési megbízást az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerződési viszonyból származó zárolást megelőzően - helyesbíteni. A helyesbítésről a Számlavezető hely az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost. A fizetési megbízások közül a Számlavezető hely először - a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon. A Számlatulajdonos külön, eseti rendelkezése nélkül, de a Számlatulajdonos Keretszerződésben rögzített felhatalmazása alapján a Számlavezető hely beszámítási jogával élve megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett fizetési számláját a számlavezetési tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A Számlavezető hely a Számlatulajdonossal szemben a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenysége körében keletkezett esedékes követelését - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követően, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat megelőzően teljesíti. A bankszámlához kötődő készpénzfizetési megbízásokat, a csoportos beszedési megbízás teljesítéseket, valamint a Számlatulajdonosnak a Felhatalmazó levélben rögzített ezirányú rendelkezésének megfelelően a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési megbízás teljesítéseket a számlán kötelezően sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés teljesítését követően a szükséges fedezet megléte esetén a Számlavezető hely azonnal lekönyveli, tekintet nélkül a Számlavezető hely nyilvántartásában rögzített egyéb ügyfélmegbízásokra. A Számlavezető hely a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjét a Számlavezető hely külön Hirdetményben teszi közzé (Tájékoztató a fizetési számlát érintő megbízások teljesítésének rendjéről). Hatályos november 1-től 14

15 7) A jóváhagyás visszavonása, a fizetési megbízások visszautasítása A fizetési megbízást annak a Számlavezető hely által történt átvételét követően a Számlatulajdonos nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint a Számlatulajdonos bankszámlája terhére fogadott csoportos beszedési megbízások, ahol a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését a Számlavezető helyhez, a Számlavezető helynél bejelentett módon aláírt rendelkező levél formájában eljuttatott, vagy csoportos beszedés esetében elektronikus úton benyújtott rendelkezéssel a terhelési napot megelőző banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja. Tárgynapi teljesítésre a Számlavezető hely által átvett külső köri átutalási megbízások esetében az Ügyfél által benyújtott visszavonási kérelmet a Számlavezető hely kedvezően is elbírálhatja. A Számlavezető hely a visszavonási kérelmet a megbízás teljesítése érdekében a számlavezető rendszerben történő teljes körű feldolgozás elvégzéséig, de legkésőbb hétfőtől csütörtökig óráig, illetve pénteken óráig fogadhatja be. Amennyiben a visszavonás teljesíthetőségének feltételei fennállnak, a Számlavezető hely a visszavonást teljesíti. Ezen megbízásokra vonatkozó visszavonási kérelmet a Számlavezető hely indoklás nélkül is jogosult visszautasítani. Amennyiben a Számlavezető hely a megbízás teljesítéséről az Ügyfél kérésére igazolást bocsátott ki, akkor ez Ügyfél a megbízás visszavonását nem kezdeményezheti. A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján kizárólag a kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat Számlavezető helyhez történő benyújtásával kezdeményezheti. Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását követően a fizető fél a megbízást nem vonhatja vissza. A Számlavezető hely a jogszabályokban, jelen Keretszerződésben, vagy az Ügyféllel kötött más megállapodásban foglalt feltételeknek meg nem felelő módon kiállított és benyújtott fizetési megbízás teljesítését visszautasítja. A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek kell tekinteni. Ha a Számlavezető hely a fizetési megbízást a hatályos jogszabályok alapján visszautasítja, a visszautasítás tényéről, okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési megbízás átvételét, vagy teljesítési napját követő munkanapon az Ügyfelet értesíti, és az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi. 8) Fizetési megbízások sorba állítása A Számlavezető hely téves bejegyzésének helyesbítését szolgáló terhelő tranzakció az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést is megelőzve a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési időpontig a Számlatulajdonos fizetési számláján sorba állításra kerül. A Számlavezető hely a sorba állítás időtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendő átutalás teljesítése szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi fizetési számla (bankszámla, a Számlatulajdonos szabad rendelkezésű elkülönített számlái, valamint lekötött betét számlái) pénznemtől függetlenül egy fizetési számlának minősül. A pénzforgalmi Hatályos november 1-től 15

16 szolgáltató a fizetési számla terhére hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalást a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére nem teljesít. A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell a Számlavezető helynek elsődlegesen figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendő számla nem azonos a teljesítésre - jogszabály által kijelölt - fizetési számlával/számlákkal. Ha a fizető fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a Számlavezető hely az általa jegyzett - a fizetési számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Számlavezető hely által nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad be a Számlavezető hely teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történő átváltást a Számlavezető hely a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi el. Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezetösszevonást követően pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, abban az esetben, mint ún. előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a Számlavezető hely az azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig a Számlatulajdonosnak a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számláján, ennek hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendő fizetési számlán sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. A Számlavezető hely a sorba állítás időtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás időtartamának elteltét követően a Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. A Számlatulajdonos és a Számlavezető hely között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján nyilvántartott, a Számlavezető hely, mint kedvezményezett javára rögzített követelést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési időpontig a Számlavezető hely sorba állítja. A Számlavezető hely beszámítási jogával élve a sorba állítás időtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig a vonatkozó szerződésben rögzített hozzájáruló nyilatkozat alapján a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások teljesítése előtt - részfizetést teljesít. A Számlatulajdonos fizetési számlájára érkező, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat fedezethiány esetében, mint vissza nem utasított fizetési megbízásokat a Számlavezető hely a Számlatulajdonos fizetési számláján a Számlatulajdonos által a Felhatalmazó levélben rögzített időtartamig, de legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. A sorba állítás időtartamának elteltét követően a Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást a Számlavezető hely a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állítja sorba a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján. A sorba állítási idő alatt a Számlavezető hely részfizetést nem Hatályos november 1-től 16

17 teljesít, a fedezet hiányában a sorba állítási időszak lejártát követően a csoportos beszedési megbízás teljesítését a Számlavezető hely visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. Csoportos átutalási megbízást, valamint fizetési számláról kezdeményezett készpénzfizetést a Számlavezető hely nem állítja sorba, részfizetést nem teljesít, fedezet hiányában a megbízás teljesítését visszautasítja. A Számlavezető hely a hatályos pénzforgalmi jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha a Számlatulajdonossal másként nem állapodik meg a pénzforgalmi számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető átutalási és beszedési megbízásokat visszautasítja. A Számlatulajdonossal kötött különmegállapodás (Sorbaállítási szerződés) alapján a Számlavezető hely a Számlatulajdonos fizetési számlája terhére befogadott, Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat 35 (harmincöt) napig sorba állítja és az abban meghatározott módon teljesíti. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. Fedezethiány esetén a Számlatulajdonossal kötött különmegállapodás alapján a Számlavezető hely a fizetési számla terhére befogadott fizetési megbízásokat, a számlavezető hely téves bejegyzése miatt keletkezett helyesbítő tételeket, valamint egyéb szerződéses viszonyból származó számlavezetői követeléseket a kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti. 9) Fizetési megbízások utólagos helyesbítése felelősségi szabályok A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követő 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa előzetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése iránti kérelem esetén a Számlavezető hely köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési megbízást a Számlatulajdonos, mint fizető fél előzetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás a Számlatulajdonos által benyújtott megbízásnak megfelelően került rögzítésre, teljesítésre és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. A Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a Számlavezető hely haladéktalanul megtéríti a fizető fél Számlatulajdonos részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a fizetési számla megterhelés előtti állapotát, valamint megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minősített kártérítési követelését. A Számlavezető hely mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta. A Számlavezető hely visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a Számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél Számlatulajdonos részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. Hatályos november 1-től 17

18 A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizető fél Számlatulajdonost terheli. A fizető fél Számlatulajdonos részéről a fizetési megbízás adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Számlavezető hely a Számlatulajdonos ugyanazon kedvezményezett részére teljesített korábbi fizetési megbízásait, a keretszerződésben foglaltakat, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi figyelembe. A Számlavezető hely a visszatérítési igény elbírálása során a Számlatulajdonos által benyújtott, a vitatott fizetési megbízás kedvezményezettje által kiállított nyilatkozat alapján jár el, melynek tartalma részletesen kiterjed: - a fizető fél Számlatulajdonos és a szolgáltató/partner közötti megállapodásban rögzített fizetési gyakoriságra; - a Számlatulajdonos fizetési szokásaira, - a vitatott fizetési kötelezettség kiszámítása során a kedvezményezett által alkalmazott számítási módra/követelés elemekre (pl. fizetési hátralék, késedelmi kamat, stb.). A fizető fél Számlatulajdonos visszatérítési felszólamlása során nem hivatkozhat az a) bekezdésre abban az esetben, ha a fizetési megbízás teljesítésének alapfeltételét képező, egyben a kapcsolódó fizetési megbízások előzetes jóváhagyását szolgáló Felhatalmazó levélben a vitatott fizetési megbízás teljesítését megelőzően a Számlatulajdonos a teljesítés felső értékhatárát rögzítette. Ezen kívül nem hivatkozhat a visszafizetési feltételek b) pontjára, ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a megbízásban megadott terhelendő fizetési számla pénzneme különbözött, ezért a Számlavezető hely a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot alkalmazta az átváltás során. A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét a Számlatulajdonos a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A Számlavezető hely a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Számlavezető hely a Számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a szolgáltató/partner által kiállított, a Számlavezető hely által előírt tartalmi követelményeknek megfelelő nyilatkozatot befogadta. A Számlavezető hely a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Bank egyidejűleg tájékoztatja a Számlatulajdonost a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. A fizetési műveletek teljesítése a fizetési számla azonosítására szolgáló 1. pont utolsó bekezdésében meghatározott egyedi azonosítók alapján történik. Ha a Számlatulajdonos az e pontban meghatározottakon kívül további adatokat ad meg, a Számlavezető hely a fizetési műveletnek ezen egyedi azonosító által megjelölt teljesítéséért felel. Amennyiben a Számlatulajdonos a fizetési megbízáson hibás egyedi azonosítót (pénzforgalmi jelzőszámot, fizetési számlaszámot) tüntet fel, akkor ezen megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a Számlavezető helyet nem terheli felelősség. A Számlavezető hely azonban köteles a Számlatulajdonos helytelen adatközlése miatt hibásan teljesített fizetési megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. Ebben az esetben a Számlavezető hely jogosult az összeg visszaérzése kapcsán felmerült költségei alapján a Hirdetményben meghatározott díjat felszámolni. Hatályos november 1-től 18

19 A Számlatulajdonos által kezdeményezett, de a Számlavezető hely által hibásan teljesített fizetési megbízásért a Számlavezető hely felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához már beérkezett. Ebben az esetben ugyanis a fizetési művelet hibás teljesítésének rendezéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. Ennek fennállása esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett fizetési számláján, illetve a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a fizetési megbízás összegét. A Számlavezető hely a fizetési megbízás nem teljesítése vagy hibás teljesítéséből adódó felelősségének fennállása esetén a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás összegét haladéktalanul visszatéríti a Számlatulajdonos részére, és a fizetési számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési megbízásra nem került volna sor. Ezen kívül a Számlatulajdonos kérésére - a fizetési megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít, valamint a szóban forgó fizetési megbízás nyomon követésének eredményéről a Számlatulajdonost tájékoztatja. A Számlavezető hely mentesül a hibás teljesítésből fakadó felelősség alól, amennyiben a kötelezettségeinek teljesítését tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban, vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki. A Számlavezető hely a Számlatulajdonos fizetési megbízásainak teljesítése érdekében jogosult "közreműködő" tevékenységét igénybe venni. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Számlavezető hely felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Számlavezető hely nem vállal felelősséget a Számlatulajdonos által elindított, de a Számlavezető helyhez meg nem érkezett megbízásokért. Az ezekből származó kár kizárólag a Számlatulajdonost terheli. Ezen kívül a Számlavezető hely nem teljesíti a technikai vagy más okok miatt olvashatatlan, javított megbízásokat, azonban vállalja, hogy a hibás fogadásról telefonon megkísérli értesíteni a Számlatulajdonost, továbbá ezen fizetési megbízások nem teljesítéséről a beérkezés napján értesítőlevél formájában, illetve a számlavezető helyen végzett fizetési műveletek esetében személyesen is tájékoztatja a Számlatulajdonost. A Számlavezető hely nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Számlavezető hely közvetítői szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkező tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül továbbítja a Számlatulajdonos részére. A befizető a bankszámlán jóvá nem írt, vagy jóváírt postai befizetésekre vonatkozó érdeklődéssel a postahelyen és a Posta Elszámoló Központon kívül a Bankhoz is fordulhat. Hatályos november 1-től 19

20 10) Kamatok, jutalékok, díjak, árfolyamok és egyéb terhelések A Számlavezető hely a fizetési számlán történő jóváírás napjától kezdődően a számlán fennálló követelés után az egyenleg nagyságától függően a Számlatulajdonosnak mindenkor a vonatkozó aktuális Hirdetményben közzétett módon és mértékben kamatot fizet, melyet a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül havonta ír jóvá. Elkülönített, letéti számlák esetében kamatot csak külön megállapodás alapján térít a Számlavezető hely. Lekötött betétszámlák esetén a kamat jóváírása a Lekötött betétekre vonatkozó rendelkezések és a Hirdetményben rögzített esedékességkor történik. Kamatok, költségek díjak mértékét az aktuális Hirdetmény tartalmazza. A kamat az alábbi módon kerül kiszámításra: Fizetési számla napi záró egyenlege kamat mérték (%) A Számlavezető hely számlavezetési tevékenységéért havonta forgalmi jutalékot és díjat számít fel, és más szervek által a Számlavezető helynek felszámított tényleges költségeket (pl. postai készpénz-forgalom költségeit) a Számlatulajdonosra áthárítja. A Számlatulajdonos fizetési forgalmi számláinak vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számításának a módja: tartozik forgalom jutalék (%) A Számlavezető hely minimum és maximum jutalék mértékét is kikötheti, melyet a Hirdetmény tartalmaz. A Számlavezető hely a fizetési számlán történő forgalmazás és kezelés után felszámított költségekkel és díjakkal havonta, vagy a számla megszüntetésekor az Ügyfél számláját megterheli külön rendelkezés nélkül. A nyomtatványköltség, és az egyéb költségek közül az esetenként felmerülő külön igényelt szolgáltatások esetében a költség felmerülésekor, továbbszámlázott szolgáltatás esetében a számlán megjelölt időpontban terheli meg a bankszámlát. A havi számlavezetési díj minden megkezdett időszakra bruttó összegben fizetendő. Más a szolgáltatásban szereplő szervezetek (posta) által a Számlavezető helyre terhelt költségeket továbbszámlázott szolgáltatás esetén a Számlavezető hely az Ügyfélre áthárítja, és jogosult a szolgáltatás ellenértékével az Ügyfél számláját megterhelni. A Számlavezető hely a fizetési számlákkal és lekötött számlákkal kapcsolatos kamatok és az egyes fizetési megbízásoknál alkalmazott árfolyamok mértékéről, továbbá a jutalékokról és a díjakról az általa közzétett aktuális Hirdetményben ad tájékoztatást, amelyet az Ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben, valamint a honlapon tesz közzé. Számlatulajdonos a Keretszerződés aláírásával felhatalmazza a Számlavezető helyet arra, hogy a Számlavezető hely a jutalékok és a díjak összegével fizetési számláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. Hatályos november 1-től 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Jogszabályi háttér... 3 Fogalom meghatározások... 3 Üzletszabályzat közzététele... 4 II. BETÉTELHELYEZÉS... 4 Betétszerződés... 4 Takarékbetét elhelyezése, kezelése...

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben