Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z"

Átírás

1 Értelmezési segédlet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet a l k a l m a z á s á h o z Összeállította: A Magyar Bankszövetség és a Magyar SEPA Egyesület vegyes, a PSD implementációt támogató munkacsoportja szeptember 18.; V1.0 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG

2 Tartalomjegyzék I. Mi lett a pénzforgalommal?... 6 Az új szabályozás...6 A hatályos és az új pénzforgalmi szabályok főbb különbségei...9 Újdonságok a szabályozásban ami eddig nem volt A bankok főbb feladatai az új pénzforgalmi szabályokkal kapcsolatban II. Szószedet/Szótár/Értelmezések III. Szerződéskötés, szerződés-módosítás, egyoldalú szerződésmódosítási szabályok, a szerződés megszűnése A keretszerződés fogalma és tartalma Meglévő ügyfél- szerződések A keretszerződés formai követelményei A keretszerződés módosítása A keretszerződés megszűnése A keretszerződés tartalmi elemei IV. Előzetes tájékoztatás, utólagos tájékoztatás Általános rendelkezések az előzetes és az utólagos tájékoztatással kapcsolatban Árfolyammal kapcsolatos tájékoztatás Jogszabályokban található szabályozások Összegzés: Tájékoztatás díjakról, költségekről, egyéb fizetési kötelezettségekről Összefoglaló táblázat a tájékoztatási elemek lehetséges elhelyezéséről V. Teljesítési határidők és lebonyolítási szabályok Új fogalmak/alkalmazási előírások a szabályozásban Teljesítési határidők Kimenő irány (fizető fél által adott megbízás végrehajtása) Bejövő irány (kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett átutalás) Értéknap (20. ) A teljesítési határidők összefoglaló táblázatok Összegzés Költségviselés (Pft 36. ) és az Összeg védelme (R 15. ) Fizetési műveletek, megbízások jóváhagyása és visszavonása (Pft ) Egyéb kérdések: Fizetési számlával nem rendelkező fél részére összeg rendelkezésre bocsátás (Rendelet 23. ) Okmányos és értékpapír ügyletek kapcsolódási pontjai a szabályozásokkal VI. A beszedéseket érintő új szabályok különös tekintettel a csoportos beszedésekre Visszatérítéssel érintett fizetési műveletek Lehetőség a szabályozásra Az igény érvényesítésének feltételei Mentesülés a visszatérítési kötelezettség alól Limitközlés és nyomtatvány VII. A pénzforgalmi végrehajtás szabályai (beszedés, inkasszók, hatósági átutalás átutalási végzés, sorkezelés) A pénzforgalmi végrehajtás elvei Terminológiai- és rendszertani változások A megszűnő, az új és a továbbélő megbízások viszonya Néhány gyakorlati probléma és megoldási javaslat Közvetlen benyújtás Értesítési tilalom Számlavezetői követelések érvényesítése Végrehajtás alól mentes összeg banki figyelembe vétele

3 Sorbaállítás Sorkezelés/előnyös rangsorolás Pénzforgalom csőd és felszámolás alatt VIII. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök szabályozása (különös tekintettel a bankkártyára) A szabályozás jellemzői Fogalmak régi fogalmak új tartalommal és új fogalmak Új és régi szabályok is Amire különösen célszerű ügyelniük a pénzforgalmi szolgáltatóknak A tájékoztatás speciális szabályai Az összeg ellenőrzésének biztosítása (Pft 25. (3) bekezdése) A használat díja (Pft 7. ) Összeg elszámolása (Rendelet 40. ) Jóváhagyás A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és átadása Limit kikötésének lehetősége A letiltás szabályai Bejelentési kötelezettség A pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségei a bejelentésekkel kapcsolatban Felelősségi és kárviselési szabályok A pénzforgalmi szolgáltató felelősségének tartalma Mentesülés a felelősség alól Visszatérítés (refund) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használata körében Összegzés

4 BEVEZETÉS ÉS AJÁNLÁS A november 01. napjától kötelezően alkalmazandó pénzforgalmi szabályok előkészítése során és különösen a kihirdetésüket követően nagy számú értelmezési kérdés merült fel a bankok részéről. Nagy valószínűséggel azon okból, hogy az új szabályok alapvetően változtatják meg nemcsak a pénzforgalmi gyakorlatot, de a szemléletet is. Ez pedig azzal a szükségképpeni következménnyel és követelménnyel jár, hogy minden banknak felül kell vizsgálnia az általa alkalmazott gyakorlatot, annak minden részletében és át kell alakítania az új feltételekhez igazodva. Egyfajta természetes megoldásként a bankok pénzforgalmi szakemberei összehasonlították az alkalmazandó rendszert a meglévő rendszerrel ami komoly nehézséget okozott, mert az új szemlélet és az új fogalomrendszer nehezen (vagy éppen sehogyan sem) illeszkedik a meglévőhöz. A minél könnyebb összeillesztést pedig az értelmezési problémák is nehezítik. A pénzforgalmi törvény július 22-i és az MNB rendelet augusztus 6-i kihirdetése óta eltelt nagyon rövid idő nem bizonyult elegendőnek arra, hogy a jogalkotók maguk értelmezzék a problémás rendelkezéseket, álláspontjuk szerint egyébként is egyértelműek a szabályok. A pénzforgalmi szolgáltatást nyújtók részéről érzékelt igény alapján a Magyar Bankszövetség és a Magyar SEPA Egyesület által létrehozott munkacsoport vállalkozott arra, hogy összegyűjtve az alkalmazásra vonatkozó kérdéseket és elemezve a pénzforgalmi törvényt és a végrehajtására kiadott Rendeletet, értelmezési segédletet állít össze. Az anyag elkészült első változatként, hiszen nyilvánvalóan nem lehet teljes, mert az új jogszabályok gyakorlati alkalmazása még nem kezdődött el. A segédletet összeállítók célja az volt, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel támogassák az új szabályok gyakorlati alkalmazásának megvalósításában elsődlegesen a bankokat és más hitelintézeteket, amelyek eddig is a pénzforgalom aktív résztvevői voltak. Módszerként egyfajta összetett megoldást követtek, amelyet az értelmezési segédlet jól tükröz. Tartalmaz ugyanis áttekintést és elemezést az új szabályozásról, szószedetet értelmező megjegyzésekkel a gyakorlat szempontjából legfontosabbnak tartott fogalmakról, tematikus értelmező ismertetést a legfontosabb rendelkezésekről. Az anyag hangsúlyozottan gyakorlat-orientált és segédlet, amely a többféle lehetséges értelmezés közül a munkacsoport tagjai által elfogadott értelmezésekből áll, hivatalos álláspontot nem tartalmaz, kifejezetten gondolatébresztő célzatú és nem teljes körű, 4

5 azaz nem tér ki az új szabályozás minden rendelkezésére. Tudatosan és teljes egészében hiányzik az anyagból a pénzforgalmi szolgáltatók szervezetére és működési feltételeire vonatkozó szabályozás bemutatása, mivel a cél a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos főbb problémák feltárása és lehetséges megoldási javaslatok bemutatása volt. A gyakorlat-orientáltság az oka annak is, hogy a segédlet különböző fejezetei ismétléseket is tartalmaznak, ugyanarról a témáról több fejezetben is olvasható ismertetés, más-más megközelítésben (pl. a szószedetben értelmezve, az újdonságok kapcsán felsorolva és a tematikus feldolgozásokban is). Összeállítói gondolatébresztőnek szánják, kizárva minden felelősséget az értelmezések elfogadói felé, de bízva abban, hogy jól használható értelmezési segédletet szerkesztettek. Az értelmezés munkáját a továbbiakban minden pénzforgalmi szolgáltatónak, minden szakembernek és minden ügyfélnek is magának kell elvégeznie. Budapest, szeptember 18. 5

6 I. Mi lett a pénzforgalommal? Rövid válasz a kérdésre: alapjaiban változik meg, új elveken alapuló és új tartalmú szabályozás lesz hatályos november 01. napjától az EU-ban és Magyarországon is. Az új szabályozás A változás gyakorlatilag a pénzforgalom teljes átalakulását jelenti, bár részletszabályokban a megtartva haladás elve is érvényesül. A magyar szabályozás fontos jellemzője, hogy az EU-irányelv rendelkezéseit nem csupán az irányelvben meghatározott hatállyal kell alkalmazni, hanem gyakorlatilag a pénzforgalom egészére kiterjedően. Az alkalmazás szempontjából azt érdemes kiemelni, hogy megszűnik a nagyon részletes szabályozás, tehát a pénzforgalomban is jellemzővé vált a dereguláció, amelynek hatását és következményeit a pénzforgalom minden résztvevője tehát valamennyi pénzforgalmi szolgáltató és az összes ügyfél - közvetlenül tapasztalni fogja és azokat elfogadni köteles. A hatékony alkalmazáshoz és alkalmazkodáshoz nagyon fontos, hogy jól értsük azokat az elveket, amelyek alapján és amelyek alkalmazásával kialakították az új szabályozást. Ez sok esetben rendkívül nehéz, mert az elvek és a szabályozás ellentmondásos, illetve az elvek a hazai általános jogi környezetben nehezen értelmezhetők. Alábbiakban összefoglaljuk ezeket az elveket azzal az igénnyel, hogy a részletszabályok megismerését elősegítsük. A változás alapja az EU-szabályozás decemberében kihirdetésre került a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv, amely szándéka és célja szerint lehetővé teszi a pénzforgalom jelenlegi széttagolt, nemzeti szintű jogi szabályozásának teljes harmonizációját az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországaiban. Az irányelv szabályait a tagországoknak legkésőbb november 1-ig kell a hazai jogrendjükbe átültetniük. A cél megfogalmazását tekintve érdemes odafigyelni a célzott területi hatályra, amely az EGT tagországait öleli fel. A magyar pénzforgalom szempontjából ez a feltétel döntő jelentőségű, mivel teljesen új megközelítést jelent a pénzforgalmi műveletek teljesítése körében. A banki működést úgy kell (át)alakítani, hogy összhangban legyen a szabályozás két meghatározó specifikumával, amely az EGT-államokon belüli és az azokon kívüli fizetési műveletek, továbbá az EGT-államok devizájában bonyolódó és egyéb devizanemekben teljesített fizetési műveletek között tesz különbséget. 6

7 Az EU irányelv kötelező implementálása során az úgynevezett teljes harmonizáció követelménye szerint kellett eljárni Magyarországon is. Ezt az elvet a magyar jogalkotás úgy alkalmazta, hogy túlterjeszkedve az Irányelv hatályán - az EU irányelv rendelkezéseinek hatályát a pénzforgalom egészére kiterjesztette. A folyamat során az Országgyűlés június 29-én elfogadta a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényt (a továbbiakban: Pft.), valamint módosította a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő rendelkezéseit. Ezzel a szabályozással a jogalkotó háromféle változtatást valósított meg. Megváltoztatta a szabályozás szintjét, megváltoztatta a szabályozási struktúrát és tartalmában is jelentősen módosította a pénzforgalmi szabályokat. A következmény: meghatározó jelentőségű szemléletváltozás és tartalom-változás a magyar pénzforgalmi szabályozásban, amelyet érvényesíteniük kell a pénzforgalmi szolgáltatóknak, de meg kell szokniuk az ügyfeleknek is. Formálisan tekintve a pénzforgalmi szabályozás magasabb szintre került és sokkal összetettebb lett. A magasabb szint azt jelenti, hogy a pénzforgalmi szabályozás alapjogszabálya két törvény, a Pft. és a Hpt. Ugyancsak törvényi szintű szabályozássá vált a csődeljárás és a végrehajtás pénzforgalmi vonatkozása. Előbbi a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.), utóbbi pedig a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) részeként. A legmagasabb szintű 4 jogszabályi változáson kívül, azaz a felsorolt törvényeket érintő változásokkal egyidejűleg hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI.24.) MNB Rendelet is, helyette azonban új jogszabályt hirdettek ki: a 18/2009 (VIII.6.) MNB Rendeletet (továbbiakban Rendelet). Két további tényt is érdemes kiemelni a szabályozás változása körében. Az egyik a határon átnyúló fizetések szabályozására vonatkozik, a másik pedig a 227/2006.(XI.20.) Korm. Rendelet sorsa. A határon átnyúló fizetésekre kötelezően alkalmazott 2560/2001.EK Rendeletet hatályon kívül helyezik, helyette az EU Parlament és a Tanács együttes Rendeletet alkot, A Közösségben történő határon átnyúló fizetésekről. Hatályba lépésének napja: november 01. A október 31. napjáig minden rendelkezésében kötelezően alkalmazandó, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet jogi és ezzel gyakorlati sorsa egyelőre bizonytalan. A jogalkotó formálisan nem helyezte hatályon kívül, rendelkezéseinek döntő része azonban tartalmában részévé vált az új, illetve módosított jogszabályoknak. A változások lényege jól tükröződik a jogszabályok címében: a Pft. a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról címet viseli, lényegében magába olvasztva a Korm. 7

8 Rendeletet, amelynek címe: a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről. Ez azt jelenti, hogy november 01-jét követően a szolgáltatás nyújtása szempontjából megfogalmazott rendelkezéseket kell alkalmazni, míg eddig a szolgáltatás szabályait rendezték kötelező érvénnyel. Az eltérő szemlélet pedig komoly következményekkel jár a pénzforgalmi szolgáltató tevékenységének megszervezésében. Nem egyszerűen meg kell szerveznie a pénzforgalmi szolgáltatást, hanem a hangsúly áttevődött a szolgáltatás teljesítésére, a szabályozás a teljesítésre koncentrál. E szemléletváltozás következménye természetesen megjelenik a lebonyolítás szabályaiban is. Nagyon jelentősen megváltozott a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának, azaz a lebonyolításnak a rendje is. A paradigmaváltás itt érzékelhető legjobban. A rendelkezések egy része - a meghirdetett és alkalmazott dereguláció következtében hatályon kívül került anélkül, hogy helyettük akárcsak módosított tartalommal is lenne jogszabályi rendelkezés. Ami nem változott: a fizetési megbízások lebonyolítása, valamint a fizetési módok részletes szabályait változatlanul a Magyar Nemzeti Bank elnöke szabályozza a Rendeletben. Az új szabályozás elvi alapját képezi továbbá az a szemléletváltozás is, amely az ügyfél-szempontú szabályozásban ölt testet. A Pft. és annak nyomán a Rendelet minden rendelkezése az ügyfél és nem a pénzforgalmi szolgáltató szempontjait érvényesíti. A pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségeit ebben a megközelítésben rögzíti, ami sajátos eredmény/következmény-orientált és determinált szabályozást eredményez. Ebből a szemléletből viszont következik, hogy viszonylag tág teret biztosít a pénzforgalmi szolgáltatók számára ahhoz, hogy a sok vonatkozásban keret jellegű jogi szabályozás alapján saját üzletpolitikájuk/lehetőségeik függvényében állapodjanak meg az ügyfeleikkel a teljesítés konkrét részleteiben. Nagyon fontos, hogy a megállapodás előkészítése során a pénzforgalmi szolgáltatók behatóan tanulmányozzák a Pft-t és a Rendeletet egyaránt, azaz nagyon pontosan értelmezzék a rendelkezéseket. Különösen ügyeljenek arra, hogy a látszólag rövid Pft-ben és a Rendeletben is szinte minden kifejezésnek súlya és jelentősége van, továbbá nagyon lényeges a jogszabályon belüli helye, és kapcsolódása a jogszabály más rendelkezéseihez. Mindenféleképpen probléma, hogy a szabályok nem rendezik egyértelműen a kógencia-diszpozitivitás kérdést, vagyis azt, hogy a jogszabályi rendelkezésektől milyen esetekben lehet eltérni: csak amikor a jogszabály kifejezetten lehetővé teszi, vagy mindenütt, ahol azt a jogszabály kifejezetten nem zárja ki. A legalább korlátozott diszpozitivitás folytán kialakuló eltérő banki szabályozások várhatóan növelik a pénzforgalmi szolgáltatók közötti versenyt, ám ugyanakkor várhatóan növekszik majd az ebből eredő jogviták száma is. 8

9 A hatályos és az új pénzforgalmi szabályok főbb különbségei A részletesen bemutatott szemléletváltozáson kívül a november 01-vel hatályba lépő szabályozás körében az alábbi, meghatározó jelentőségű különbségeket érdemes kiemelni, összevetve az eddigi szabályozással. 1. Formális szempontból a legszembetűnőbb a fogalom-rendszer teljes átalakulása. Az alapfogalmakat kizárólag a Pft tartalmazza, mindösszesen 29 értelmező rendelkezéssel. Közülük 24 fogalmat definiál e törvény, 5 fogalom esetében pedig a Hpt-re hivatkozik. Teljesen új fogalom 14, (pénz, fizetési számla, pénzforgalmi számla, fizető fél, hitelesítés, keretszerződés, kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, pénzforgalmi szolgáltató, referencia-árfolyam, referencia-kamatláb, tartós adathordozó, távközlő eszköz, EGT-állam), tartalmában új fogalom pedig 10 (fizetési művelet, fizetési megbízás, átutalás, beszedés, egyedi azonosító, munkanap, kedvezményezett, mikrovállalkozás, ügyfél, sorbaállítás). Kiemelt jelentőséget kapott a Pft-ben és a Rendeletben is az értéknap fogalma. A Rendelet nem ismétli meg a Pft-ben definiált fogalmakat, hanem kiegészíti a definíciók körét 10 fogalommal. Közülük összesen 3 (EGT-n belüli fizetési művelet, munkanap záró időpontja, papíralapú fizetési megbízás)teljesen új fogalom, a többinek csak a szövegezése módosult, érdemi tartalmai változás nélkül. A Hpt.-ben szabályozott alapfogalmak tartalmukban változnak. Egy részük a Ptf.-ben hivatkozott 5 értelmező rendelkezés (Pénzforgalmi szolgáltatás, Vállalkozás, Fogyasztó, Készpénzátutalás, Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz). Rajtuk kívül azonban változnak egyéb fogalmak is a Hpt-ben. E fogalmak: Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése; Hitelnyújtás; Pénzváltási tevékenység; Fizetési rendszer). A feladat a pénzforgalmi szolgáltatók számára az, hogy november 1-től az új fogalomrendszer alkalmazásával nyújtsák szolgáltatásaikat, lehetőség szerint a legkisebb zökkenővel az ügyfelek vonatkozásában. Ehhez a jogalkotó ad segítséget, mert a Pft. 66. (12) bekezdése lehetővé teszi a korábban kötött szerződések hatályban maradását, ha azok megfelelnek a törvényben meghatározott követelményeknek. 2. A piac szempontjából lényeges változás az új pénzforgalmi szolgáltatók megjelenésének biztosítása. Az EU-jogalkotók célja volt a pénzforgalmi szolgáltatások piacának megnyitása, azaz a piacra lépés megkönnyítése a pénzforgalmi szolgáltatók számára. Ezt a pénzforgalmi intézmények keretében biztosítja. A pénzforgalmi intézményekre vonatkozó szervezeti és működési szabályokat a Hpt. tartalmazza. A Pft. alapján lehetővé válik új pénzforgalmi szolgáltatók megjelenése, teljes szolgáltatási spektrummal november 1-jétől nemcsak a hitelintézetek nyújthatnak teljes körű pénzforgalmi szolgáltatásokat Magyarországon, hanem a Magyar Posta, valamint az úgynevezett pénzforgalmi intézmények (pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységre és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtására 9

10 engedéllyel rendelkező szervezetek, amelyek csak korlátozásokkal végezhetnek hitelés pénzkölcsön nyújtási, illetve egyéb üzleti tevékenységet). 3. Új vagy új tartalmú kötelezettségeket határoznak meg a jogszabályok a pénzforgalmi szolgáltatók így a hitelintézetek számára. A hitelintézetek számára új kötelezettségek: a fizetési művelet jóváhagyásának biztosítása, a fizetési művelet helyesbítése és a visszatérítés (refund), míg tartalmát tekintve jelentősen változó, bővülő kötelezettség vonatkozik az ügyfelek előzetes tájékoztatására. 4. Korlátozza az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a pénzforgalmi szolgáltatók számára. A Pft. korlátozza a pénzforgalmi szolgáltatók által az ügyfél hátrányára történő pénzforgalmi szerződés-módosításokat. Legalább két hónappal előbb tájékoztatni kell az ügyfelet, akinek joga van költség nélkül felmondani, illetve elállni a szerződéstől, ha a módosítást nem fogadja el. 5. Lehetőséget biztosít az ügyfelek közötti jelentős differenciálásra. A Pft. rendelkezéseit kötelező alkalmazni a fogyasztók és a mikrovállalkozások számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások körében. E két ügyfélkörön kívül eltérés lehetséges, a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti megállapodással. 6. Szigorodnak a tájékoztatás szabályai. A pénzforgalmi szolgáltató köteles minden tájékoztatást megadni az ügyfélnek -, illetve a fizetési megbízást kezdeményező kedvezményezettnek is - a pénzforgalmi tranzakcióval, illetve annak körülményeivel kapcsolatban. A tájékoztatás körében speciális szabályok vonatkoznak az előzetes tájékoztatásra és az utólagos tájékoztatásra. 7. Mindössze 4 típusú fizetési mód alkalmazása lehetséges. A Pft. négyféle fizetési mód típust különböztet meg, minden, a gyakorlatban alkalmazott megoldást ezek valamelyikének kell tekinteni. A négyféle fizetési mód: készpénzfizetés, a fizetési számlák közötti fizetés, a fizetési számlához kötődő készpénzfizetés és a fizetési számla nélküli fizetés. 8. Dereguláció a pénzforgalom lebonyolítása körében. Számos gyakorlati kérdés megoldását részletszabályozás nélkül - a jogalkotók a pénzforgalmi szolgáltatókra bízzák, mely szabályokat a keretszerződésben javasolt rendezni. Az irányelv fizetési műveletek lebonyolítására vonatkozó szabályainak átültetése szükségessé tette, hogy a pénzforgalom lebonyolításáról szóló Rendelet is módosuljon. Az említett jogharmonizációs kötelezettség teljesítése mellett sor került a pénzforgalom lebonyolításáról szóló hatályos 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet előírásainak teljes körű felülvizsgálatára, amelynek során a pénzforgalmi szolgáltatók számára lehetőséget biztosítottak a pénzforgalmi szolgáltatók, illetve ügyfeleik részéről felmerült észrevételek ismertetésére, illetve figyelemmel voltak a jegybanki ellenőrzések tapasztalataira is. 10

11 9. Jelentősen megváltoznak a pénzforgalom lebonyolításának szabályai amelyeket a Rendelet tartalmaz. a) Szűkül a szabályozási kör A Rendelet nem tartalmazza: az elszámolás-forgalomra vonatkozó részletes rendelkezéseket, valamint az ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatására vonatkozó szabályokat, miután azokról a Pft. rendelkezik, mégpedig a hatályos szabályozástól sokszor eltérő módon. Ez különösen a bankszámlakivonatokra vonatkozó részletes rendelkezések hiánya szempontjából lényeges. b) A dereguláció következményeként: Megszűnik a Rendelet mellékletét képező nyomtatványok kötelező használata. A bankok a Pft. és a Rendelet által meghatározott tartalmi feltételek teljesítésére kötelesek, de általában a formát maguk határozzák meg. Kötelesek azonban elfogadni a Rendelet mellékletét képező nyomtatványokon benyújtott megbízásokat. Megszűnik az a szabályozás, hogy csak a hatályos Rendeletben meghatározott fizetési módok alkalmazhatók, az ott meghatározott feltételekkel. A pénzforgalmi szolgáltatók jogosultak a Pft. által meghatározott 4 típusú fizetési módon belül bármiféle altípus alkalmazásában megállapodni ügyfeleikkel, de minden esetben meg kell felelniük a jogszabályokban meghatározott minden általános rendelkezésnek. A Rendelet csak felsorolja a készpénzforgalmon kívüli fizetési módok három típusát a Pft. alapján és e típusok néhány altípusát nevesíti. Meghatározza a két leggyakoribb fizetési mód, az átutalás és a beszedés általános szabályait, továbbá néhány altípusuk különös szabályait. c) Szigorodnak a bejövő átutalásokra vonatkozó rendelkezésre bocsátási és értéknapozási szabályok az EGT-államok devizanemében végrehajtott fizetési műveletek tekintetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak az EGT-állam pénznemében teljesített, bejövő átutalások esetében a számlájukon történt jóváírásra vonatkozó tudomásszerzést követően haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére kell bocsátaniuk az összeget (jóvá kell írni a számláján). A pénzforgalmi szolgáltató köteles a számlatulajdonosnak kamatot fizetni az összeg pénzforgalmi szolgáltató számlájára történő beérkezés napjától. d) A kimenő (küldött) tranzakciók körében szigorú jóváírási határidők érvényesülnek az EGT-államon belüli fizetési műveletek esetében. Fontos eleme a szabályozásnak, hogy a kimenő (küldött) tranzakciók esetében egyértelmű határidőket kell alkalmaznia a pénzforgalmi szolgáltatóknak az általuk elvégzendő feladatok tekintetében, annak érdekében, hogy a fizető fél és a kedvezményezett az átutalások esetében nagyobb biztonsággal tudja, mikor ér oda a pénz a címzetthez. A deviza-átutalások esetében konkrét határidőket kell betartaniuk a pénzforgalmi szolgáltatóknak. Ilyen szabály például, hogy az EGT-államon belül az euró átutalásoknak legkésőbb 3 napon belül teljesülniük kell. 11

12 e) Megváltoznak a fizetési módok elnevezésükben és részben tartalmukban is. Csak három csoportot különböztet meg a Rendelet: Fizetési számlák közötti fizetési módok: az átutalás különösen: o a csoportos átutalás o a rendszeres átutalás o a hatósági átutalás o az átutalási végzés Nem nevesíti, de továbbra is alapesetnek tekinti a leggyakoribb átutalást, a jelenlegi egyszerű átutalást. Nem szabályozza a bankkártyával kezdeményezett átutalást. a beszedés különösen: o a felhatalmazó levélen alapuló beszedés o a váltóbeszedés o a csekkbeszedés o a csoportos beszedés o a határidős beszedés o az okmányos beszedés A jelenleg alkalmazott beszedés típusok közül az azonnali inkasszó e néven megszűnik. Tartalmát tekintve megszűnnek a határozaton, illetve jogszabályon alapuló inkasszók, nevében megszűnik, de azonos tartalommal, csak hatósági átutalásra átkeresztelve és átutalássá átcsoportosítva hatósági átutalási megbízásként él tovább a jelenlegi végrehajtói inkasszó. Amennyiben azonban a bírósági végrehajtás általános feltételei fennállnak, teljesítésre beadhatók maradnak a november 1. napja előtti végrehajtható okiraton alapuló, pénzforgalmi úton érvényesíthető (2-es indokú) beszedések. a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés o az okmányos meghitelezés (akkreditív) Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok - különösen: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról. Fizetési számla nélküli fizetési mód - különösen: készpénzátutalás 12

13 Nem sorolja fel nevesítve és/vagy nem szabályozza részletesen a jelenleg alkalmazott fizetési módok közül a fizetést bankkártyával, elektronikus pénzeszközzel, postai készpénz-átutalási megbízással, POS terminálon, kifizetési utalvánnyal történő kiutalással, postai úton pénzforgalmi betétkönyv útján, belföldi postautalvánnyal. pénztárnál való kifizetés postai úton kifizetés, kézbesítéssel. Az ezekre vonatkozó általános szabályokat a Pft. szabályozza, míg a részletes szabályokat a keretszerződésnek célszerű tartalmaznia. f) A fizetési műveletek lebonyolításának szabályait két nagy csoportba osztja: általános szabályok, illetve az EGT-államon belüli fizetési műveletek lebonyolításának különös szabályai. g) Tartalmazza a Pft. rendelkezései alapján kötelező alábbi új illetve kiegészült eljárások lebonyolításának szabályait: Fizetési megbízás visszautasítása Fizetési művelet összegének védelme (a levonás nélküli teljesítés szabálya) Értéknapozás A fizetési művelet összegének rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok. Hatósági átutalás Átutalási végzés h) Teljesítési elemeket különböztet meg a pénzforgalmi szolgáltató feladatai körében, szabályozva a benyújtás, az átvétel, az értéknapozás, a befogadás és a ráháruló feladatok elvégzését. 10. Megváltoznak a végrehajtás szabályai a pénzforgalmat érintő rendelkezéseikben. A Pft. elfogadásával egyidejűleg került sor a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítására, mely a pénzforgalmi végrehajtás, azaz az inkasszós rendszer átalakítását foglalja magában. A bankokra is kiható eredménye kétirányú. Számlavezetői oldalról a változás az inkasszók banki okmányvizsgálati kötelezettségének, és az ebből eredő banki felelősségnek és reklamációknak a megszűnését jelenti, míg hitelezői / követelésérvényesítési szempontból azzal jár, hogy végrehajtható okiraton (közjegyzői okirat, bírósági határozat) alapuló igényeit a bank is csak önálló bírósági végrehajtó beiktatásával tudja érvényesíteni. 11. Új működtetési szabályok. Az átalakuló pénzforgalmi szabályozás keretében új jogszabályok rendelkeznek a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet 13

14 folytonossági követelményekről (19/2009. (VIII. 6.) Rendelet), valamint a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről (20/2009. (VIII. 6.) Rendelet). E Rendeletek a pénzforgalmi elszámolóház (Giro) és az országos fizetési rendszert működtető MNB pénzforgalmi tevékenységére vonatkozóan nyújtanak keretszabályozást. A Rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket a hitelintézetek közötti bankszámlanyitásra vonatkozóan, mert azt a kötelező jegybanki tartalék kiszámításának, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló, módosított 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet rendezi. Újdonságok a szabályozásban ami eddig nem volt A bemutatott szabályozási elvek, valamint a hatályos és az új szabályozás összehasonlítása részletesen összefoglalva láttatja, milyen újdonságokat hoz a pénzforgalmi szabályozás november 01-től. Legfontosabb újdonsága az alapvető szemléletváltozás és következménye, ami eddig nem volt, azaz a dereguláció a pénzforgalomban. A szemléletváltozás az újdonság, amely várhatóan a legnagyobb nehézséget okozza majd a pénzforgalom minden résztvevője számára. Erőteljesen érinti tehát mind a pénzforgalmi szolgáltatókat és ezen belül a bankokat, mind pedig az ügyfeleket Az újdonságok a gyakorlatban: új típusú pénzforgalmi szolgáltatók lehetséges piacra lépése, az ügyfelek széles körű előzetes tájékoztatása, a nevesített néhány tranzakció helyett fizetési műveletek, a fizetési műveletek ügyfél általi jóváhagyása, a fizetési műveletek helyesbítése, a visszatérítés (refund), a hatósági átutalás. A bankok főbb feladatai az új pénzforgalmi szabályokkal kapcsolatban Pénzforgalmi szolgáltatásuk kötelező á t a l a k í t á s a - tartalmában és formájában egyaránt. IT-rendszerük kötelező átalakítása, alkalmazkodva a megváltozott szabályozáshoz. Ügyfél-kapcsolati rendszerük átalakítása, több vonatkozásban: o üzletszabályzatok, általános szerződési feltételek, egyedi ügyfélszerződések, kondíciós listák, hirdetmények, stb. módosítása, a meglévő és az új ügyfelek vonatkozásában is; o call center szolgáltatásuk, ügyfélszolgálatuk módosítása; o internetes és mobil csatornáik használata szabályainak módosítása; Megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása az átalakítás körében. 14

15 Banki szleng átalakítása munkatársak képzése, oktatása. A fontosabb gyakorlati teendők: a) Megszerkeszteni a fogalomtárat, amely tartalmazza: az új fogalmak definícióját, a jelenlegi és az új fogalmak egymás közötti megfeleltetését, a megmaradó jelenlegi fogalmak definícióját, kiemelve az esetleges módosulásokat b) A pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek felé való teljesítése/lebonyolítása körében: Gap-analízis: Meghatározni a teljesítés lebonyolításának szabályait, mindenekelőtt azt, hogy a Pft-ben, illetve a Rendeletben előírt kötelező határidőket és a levonás nélküli teljesítést biztosítja-e a Bank. Szükség szerint végrehajtani a módosításokat a banki rendszerekben, valamint a végrehajtási folyamatokban. c) A visszatérítés (refund) körében: (szabályait a Pft. tartalmazza, de a pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának részeként szorosan összekapcsolódik a R szabályaival) Dönteni alkalmazásának banki rendjéről, Kialakítani a banki folyamatot, Szabályozni. d) Meghatározni a bank által alkalmazni kívánt fizetési módokat, elvégezni a gapanalízist, kialakítani a hiányzó szabályokat, eljárási rendet, módosítani a jelenleg hatályos szabályokat (inkasszó, felhatalmazó levél); e) Kialakítani a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés befogadásának és a kapcsolódó végrehajtásnak a rendjét; f) Meghatározni a bank által használni kívánt nyomtatványok tartalmát és formáját lehetőség szerint a jelenlegi nyomtatványok minimális módosításával; g) Dönteni a pénzforgalmi szolgáltatások árazásáról és ezek alapján módosítani a kondíciós listákat/hirdetményeket; h) A pénzforgalmi szolgáltatások teljesítésének /lebonyolításának belső, banki folyamatai körében: Gap-analízis: Áttekinteni minden banki folyamatot a pénzforgalmi szolgáltatások körében, meghatározni a szabályozási igényeket a folyamatok elemeiben (pl. a fizetési megbízás benyújtásának, a fizetési megbízás átvételének, a fizetési megbízás befogadásának, a fizetési megbízás teljesítésének körében, Szükség szerint kialakítani az új szabályokat, illetve módosítani a meglévő szabályokat (ügyviteli utasítások, stb.). i) A jogi dokumentálás körében: Gap-analízis: a szabályozási igények feltárása a Pft és a Rendelet kötelező rendelkezései, valamint a célszerűségi megfontolások alapján 15

16 Dönteni a keretszerződés felépítéséről, az üzletszabályzatok/általános szerződési feltételek rendszeréről, a kondíciós listák/hirdetmények tartalmáról; Meghatározni, hogy az ügyfél-szerződések közül melyeket és milyen tartalommal kell módosítani (pl. hitelszerződésekben a felhatalmazással kapcsolatos rendelkezések, a Bank közvetlen terhelési jogára vonatkozó rendelkezések); Az a)-g) pontokban foglaltak teljesítése során hozott döntések alapján a jogi dokumentáció megszövegezése. j) A változásokról szóló ügyfél-tájékoztatás körében: Dönteni a módjáról és az időpontjáról Dönteni a megvalósítás rendjéről. Elkészíteni az új tájékoztatókat. A felsorolás természetesen csak az általában elvégzendő feladatokat tartalmazza, az átfogó összefoglalás igényével, amelyet minden banknak a saját üzletpolitikája alapján és azokkal összhangban kell véglegesítenie, majd a végrehajtania a külföldi tulajdonosok elvárásaira is tekintettel. 16

17 II. Szószedet/Szótár/Értelmezések A teljesség igénye nélkül olyan fogalmak jogszabályi meghatározását, illetve egy lehetséges értelmezését tartalmazza, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatás gyakorlatában különösen fontosak AZONNAL A november 01. napjától hatályos pénzforgalmi jogszabályok a határidők meghatározására többféle megoldást tartalmaznak: megjelölnek pontos időtartamokat (pl. 1 hónap, két hónap, egy év Pft. 15., 17., illetve négy munkanap, következő munkanap Rendelet 8., 10., 17. ), illetve határozószót alkalmaznak. Közülük a leggyakoribbak: azonnal (Pft.10., 15., 17., 60. és Rendelet 21. ), és haladéktalanul(pl. Pft. 9., 23., 24., 26., 27., 30., 32., 33.,39., 40., , 49., 50., 62., és Rendelet 21.. A határozószók alkalmazása körében problémát okozhat a pontos tartalom, hiszen a pénzforgalmi szolgáltató teljesítése mindig hosszabb-rövidebb folyamat, azaz többkevesebb időigénye van. Kérdéses lehet, hogy a teljesítéshez szükséges időtartam, mint időintervallum hogyan jelenik meg a haladéktalan teljesítés követelményének kielégítése során. ld. még: IDŐTARTAM, IDŐPONT, HALADÉKTALANUL ÁRFOLYAM ld. ÁRFOLYAM és KAMAT ÁRFOLYAM ÉS KAMAT A november 01-től hatályos pénzforgalmi szabályozás fontos része a kamatra és az árfolyamra vonatkozó, viszonylag nagy számú rendelkezés, amelyet a Pft. tartalmaz, az alábbiak szerint: Pft. Fogalom-meghatározások értéknap: az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz, 23. referencia-árfolyam: pénzforgalmi szolgáltató által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam, 24. referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, 17

18 Az ügyfelek tájékoztatásának, szerződéskötésének és szerződésmódosításának közös szabályai 6. (1) Ha a fizetési művelethez kapcsolódó pénznemek közötti átváltásra a fizetési megbízás megadása előtt kerül sor, és a pénznemek közötti átváltás a fizetés helyén vagy a kedvezményezett által történik, a pénznemek közötti átváltást végző köteles tájékoztatni a fizető felet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően az alkalmazandó átváltási árfolyamról és valamennyi ehhez kapcsolódó díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről. (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a pénznemek közötti átváltást a fizető félnek jóvá kell hagynia. Keretszerződés Szerződéskötést megelőző tájékoztatás 10. (1) A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról tájékoztatja az ügyfelet: c) az ellenszolgáltatásra vonatkozóan: cb) a pénzforgalmi szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó kamatlábakról és átváltási árfolyamokról, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módjáról, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontjáról, indexéről vagy alapjáról, valamint cc) erre vonatkozó megállapodás esetén - a 15. (4) bekezdésével összhangban - a referenciakamatláb vagy referencia-árfolyam változásának azonnali alkalmazásáról és az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről; Szerződés formai és tartalmi követelményei 14. (1) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés tartalmazza i) a szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott kamatlábakat és átváltási árfolyamokat, vagy referencia-kamatláb és referencia-árfolyam alkalmazása esetén a tényleges kamat kiszámításának módját, és a referencia-kamatláb vagy átváltási árfolyam megállapításának időpontját, indexét vagy alapját és nyilvánosságra hozatalának helyét; valamint erre vonatkozó megállapodás esetén - a 15. (4) bekezdésével összhangban - a referencia-kamatláb vagy referencia-árfolyam változásának azonnali alkalmazását és az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget, Szerződés módosítása és megszüntetése 15. (4) A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására a (2) bekezdés szerinti értesítés nélkül és azonnal is sor kerülhet, ha a felek ezt a lehetőséget a keretszerződésben kikötötték, és a változások a 10. c) pontjának cb) pontjában meghatározott referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. (5) A pénzforgalmi szolgáltató a kamatláb változásáról az ügyfelet a 8. -ban és a 9. -ban meghatározott módon köteles tájékoztatni kivéve, ha a keretszerződés szerint abban állapodtak meg, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a tájékoztatást az ügyfél részére meghatározott gyakorisággal és módon adja meg. A kamat vagy árfolyam ügyfél számára előnyös változása esetén a pénzforgalmi szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség nem terheli. Utólagos tájékoztatás 23. (1) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésen alapuló fizetési megbízás alapján a fizető fél számlájának megterhelését követően, vagy ha a fizető fél a fizetést nem a fizetési 18

19 számlán keresztül bonyolítja, a fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról köteles a fizető felet haladéktalanul tájékoztatni: d) a pénzforgalmi szolgáltató által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint Egyszeri fizetési megbízás Előzetes tájékoztatás 31. (1) A pénzforgalmi szolgáltató a következő adatokról köteles az ügyfelet tájékoztatni: d) a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazandó tényleges vagy referencia-árfolyamról. Utólagos tájékoztatás 32. (1) A pénzforgalmi szolgáltató az egyszeri fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról köteles a fizető felet haladéktalanul tájékoztatni: d) a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint Kedvezményezett tájékoztatása 33. (1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet teljesítését követően a következő adatokról köteles a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni: d) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint Fizetési műveletek helyesbítése, a felelősségi és kárviselési szabályok 46. (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a fizető fél a fizetési művelet összegét nem ismerte, és b) a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. (4) A fizető fél nem hivatkozhat az (1) bekezdés b) pontjára a pénznemek közötti átváltással kapcsolatosan, ha az átváltás során a 31. (1) bekezdésének d) pontjában vagy a 10. (2) bekezdése c) pontjának cb) alpontjában foglaltak szerint referencia-árfolyam alkalmazására került sor. 52. Az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért, és a kamatbevétel elmaradásáért. Sorbaállítás 61. (2) A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése során a hatósági átutalási megbízásban és az átutalási végzésben szereplő pénznemmel azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni, ha a fizető fél rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával. Ha a fizető fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végző pénzforgalmi szolgáltató által jegyzett - a pénzforgalmi számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot kell alkalmazni. (3) A terhelést végző pénzforgalmi szolgáltató által nem jegyzett pénznemre szóló, hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés esetén e fizetési megbízást forintban kell teljesíteni. A forintra történő átváltást a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell elvégezni. 19

20 Speciális szabály: 6. (1) Ha a fizetési művelethez kapcsolódó pénznemek közötti átváltásra a fizetési megbízás megadása előtt kerül sor, és a pénznemek közötti átváltás a fizetés helyén vagy a kedvezményezett által történik, a pénznemek közötti átváltást végző köteles tájékoztatni a fizető felet a fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően az alkalmazandó átváltási árfolyamról és valamennyi ehhez kapcsolódó díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről. (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a pénznemek közötti átváltást a fizető félnek jóvá kell hagynia. A Rendelet kizárólag a konverzió körében tartalmaz rendelkezéseket (pl. 10. (4) bek.,16. (1) bek., 40.. ). Jelentőségére tekintettel célszerű a keretszerződésben részletesen meghatározni a kamatokkal és árfolyamokkal kapcsolatos feltételeket, szabályokat. ÁTVÉTEL A fogalmat a pénzforgalmi jogszabályok egyike sem határozza meg, de a pénzforgalmi szolgáltatók kötelezettségei körében részletes rendelkezéseket tartalmaz az átvétellel kapcsolatban a Pft. (10. (1) bek. bd) pontja, 14. (1) bek. f) pontja, 23. (1) bek., 32. (1) bek., 38. (1) bek., 60. (2) bek., 62. (1) bek., 64. (5) bek., )továbbá a Rendelet - az átvétel időpontjára és joghatályára vonatkozóan (5., 7. (7) bek., 9., 14., 17., 18., 22., 37. ) A Rendelet 23. -a az átvételt nem a pénzforgalmi szolgáltató, hanem az ügyfél tevékenységeként értelmezve tartalmaz kötelezettséget a pénzforgalmi szolgáltató számára. A felsorolt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban célszerű a keretszerződésben részletes feltételeket rögzíteni az átvétellel kapcsolatosan, megfontolva, hogy azok szolgáltatástípusonként, csatornánként eltérőek is lehetnek. BANKHIBA miatti helyesbítés november 01. napjától alapvetően megváltozik a bankhiba miatti helyesbítésre vonatkozó jogi szabályozás. A pénzforgalmi jogszabályokban nem szerepel az a lehetőség, hogy a bank vagy bármely pénzforgalmi szolgáltató megterhelheti az ügyfele fizetési számláját a számlatulajdonos rendelkezése nélkül, téves bejegyzés helyesbítése érdekében. A jogszerű megoldás a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján beszámítási jog érvényesítése a pénzforgalmi szolgáltató részéről, amelyről célszerű rendelkezni a keretszerződésben. BANKSZÁMLA ld. FIZETÉSI SZÁMLA BEFOGADÁS A fogalmat a pénzforgalmi jogszabályok egyike sem határozza meg, de a pénzforgalmi szolgáltatók kötelezettségei körében részletes rendelkezéseket tartalmaz a befogadással kapcsolatban a Pft. (10. (1) bek. bd) pontja, 14. (1) bek. f) pontja,), továbbá a Rendelet ( (5) bek., (7) bek., 9., 31. (2) bek., 20

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

A SEPA. jogtanácsos 2009. május 27.

A SEPA. jogtanácsos 2009. május 27. A SEPA megvalósítását át támogatótó szabályozási háttér dr. Kotulyák Éva jogtanácsos 2009. május 27. 2009. november 01. A SEPA-szabályok és a PSD bevezetése = az elmúlt évtizedek legnagyobb pénzforgalmi

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről I. Belföldi forint és bankon belüli devizaforgalom I/A. Bankfiókban kezdeményezett bankon

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2013. május 09. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom 2. Aktuális gyakorlati

Részletesebben

Tájékoztató. a nemzetközi fizetések lebonyolításáról 2009. november 1-jétől

Tájékoztató. a nemzetközi fizetések lebonyolításáról 2009. november 1-jétől Tájékoztató a nemzetközi fizetések lebonyolításáról 2009. november 1-jétől Bevezető A pénzforgalom lebonyolítására vonatkozóan 2009. november 1-jétől új jogszabályi előírások lépnek hatályba. Az új szabályozás

Részletesebben

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú) AKCIÓS HIRDETMÉNY a vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2011.07.18.

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2011.07.18. Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2011.07.18. Általános Feltételek I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

Érvényes: 2013. november 12-től

Érvényes: 2013. november 12-től Hirdetmény a CSEMETE számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2013. november 12-től MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési díj 55.- Ft/hó Számlavezetési díj akciós

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről I. Belföldi forint és bankon belüli devizaforgalom I/A. Bankfiókban kezdeményezett bankon

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Devizaszámlák kamatozása

Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2013. január 2-től I. Valuta, deviza és kereskedelmi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY DEVSZLA-1/2015/H Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes: 2015.06.22. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014 HIRDETMÉNY Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta, deviza és vételi / közép / eladási árfolyamok a.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2009. november 1-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről (a hatályos pénzforgalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások 2009. november 1-jével hatályba lépett a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12.

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12. Cím: 9100 Tét, Fő u. 86. Telefon: (96) 561240 Email: kozpont@tet.tksz.hu Deviza számlavezetési kondíciók: HIRDETMÉNY A Téti Takarékszövetkezet Devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

Látra szóló pénzforgalmi számlára, változó mérték, éves kamat, havi t késítéssel 0,15% EBKM: 0,15%

Látra szóló pénzforgalmi számlára, változó mérték, éves kamat, havi t késítéssel 0,15% EBKM: 0,15% befektetési alapkezel, valamint befektetési alap forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2013. szeptember 1-jétl I. Kamat Látra szóló pénzforgalmi számlára, változó mérték, éves kamat, havi tkésítéssel

Részletesebben

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap.

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek külföldi/belföldi természetes személy részére vezetett számlák kondícióiról. Érvényes: 2010. szeptember 10-től I. Valuta, és kereskedelmi vételi / közép

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. -a (2) bekezdésének a) pontja alapján fennálló

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2013. november 01-től Értelmező rendelkezések:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t +.''.r'rvatal a Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága ett : 2012 JúN 2 Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Forint és deviza számlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25. HIRDETMÉNY 1.sz.melléklet Devizában és valutában végzett fizetési megbízások Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. 11.

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

Átutalások az Európai Gazdasági Térségen belül

Átutalások az Európai Gazdasági Térségen belül AMIT AZ EU-TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI PÉNZFORGALOMRÓL TUDNI KELL! 2004. májusától az Európai Unió pénzforgalmi szabályait hazánkban is alkalmazni kell. A szabályokat két közösségi jogforrás rögzíti. 1 Az alábbiakban

Részletesebben

II. Devizaszámlák kamatozása

II. Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. július 11-től I. Valuta, deviza és vételi

Részletesebben

A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására

A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására dr. Kotulyák Éva A Magyar SEPA Egyesület Jogi munkacsoport vezetıje, MKB Bank Zrt. jogtanácsos 2012.05.31. 1 TÉMAKÖRÖK

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS

CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS A PSD IMPLEMENTÁLÁSA a magyar jogrendbe (Pénzforgalmi tv., MNB r., SEPA Rulebooks) dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2009. december 10. 1 CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK Megnevezés éves kamatláb % 1.Pénzforgalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról. Hatályos: 2014.04.01-től

HIRDETMÉNY. a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról. Hatályos: 2014.04.01-től HIRDETMÉNY a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével és a nemzetközi pénzforgalomról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. LAKOSSÁGI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. november 22-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Hpt. 210. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap.

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29.

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29. TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről, mely a Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete HATÁLYOS: 2014. augusztus 01.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. június 24-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben