A MÚZEUMALAPÍTÓ HAÁZ REZS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÚZEUMALAPÍTÓ HAÁZ REZS"

Átírás

1 "Ellenállásuk mély értelme az identitásuk fenntartásában, vagyis a nyugatiságuk meg- rzésében keresend" - Milan Kundera Bevezet gondolatok A Haáz család története Haáz Rezs életrajza A múzeumalapító Az etnográfus A fest Közéleti tevékenysége Jegyzetek Bevezet gondolatok A MÚZEUMALAPÍTÓ HAÁZ REZS "Tény, hogy a XX. században lezárult a régi székely öltözet mindennapos használata. A meglév anyag azokkal fog eltnni, akik még a féltve rzött ruhadarabjaikban temettetik el magukat." - olvashatjuk Haáz Sándor megállapítását arról a népviseletrl, amelynek tanulmányozását hellyelközzel több évtizedig folytatta. Ez a fejldés kikerülhetetlen velejárója - gondolhatnánk. Erre a sorsra jutott a nyugat-európai népek hagyományos viselete - akik elttünk járnak a polgárosodás útján - már régen, vigasztalhatjuk magunkat. Felemásan városiasodó világunkban is nosztalgiával gondolhatunk a régi ábrázolások, fényképek népviseletben dolgozó, vásárban nézeld, vagy ünnepi viseletben templomba siet alakjaira. Mi megmásíthatatlanul utolsó tanúi vagyunk a székelyharisnyás máréfalvi vásárosnak. A népviselet mára "ferencjóska" utolsó, még életben lev katonáinak a mindennapi ruházata, a fiatalabb korosztályok számára jobbára már csak a vallásos vagy családi ünnepek ritkán viselt jelmeze. Lehet, hogy ez a "fejldés" útja, de mégis szomorú minden szín, minden egyedi kifakulása, feloldódása a nagy szürkeségben, amely kelet-európai létünkre oly jellemz volt(?) a jobb- és baloldali diktatúrák szorításában. Udvarhelyszéken a kiegyezés után meginduló polgárosodás folyamatát az impériumváltás, a világháborúk fékezték, majd a szovjet típusú szocializmus akadályozta meg. Bakugrásos mozgásunk a történelem útján, a modernizálási, felzárkózási kísérleteink ennek ellenére a hagyományos népi kultúra felszámolásához vezettek. Ezen a helyzeten nem segíthettek a nép-nemzeti ideológusok sem, akik a falut tekintették a nemzet alapjának, de nem segítettek az elmúlt évek álnépieskedései sem. A Haáz család története Ilyen környezetben 1906 óta Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és utóbb a Hargita megyei Szentegyházán a felvidéki eredet Haáz családnak már a harmadik generációja dolgozik népi értékeink átmentésén. (Az értelmetlen "harcol" ige helyett tudatosan és még egyszer kiemelem, hogy "dolgozik".) A rajztanár, fest és múzeumalapító Haáz Ferenc Rezs ( ) után a második nemzedékben a pályája kezdetén tragikus körülmények között eltnt tanár és etnográfus Haáz Ferenc ( ) és testvére, a népi táncmester és etnográfus Haáz Sándor (szül. 1912) és a harmadik nemzedékben a zenetanár, ifj. Haáz Sándor (szül. 1955), a méltán híressé vált szentegyházi Gyermek Filharmónia alapítója és karmestere. Az "Athént játszó" (ahogyan kissé gúnyosan Szabó Dezs nevezi) Székelyudvarhely három középfokú iskolája több évszázados történetében (1593 a katolikus gimnázium, 1670 a református kollégium és 1871 az állami freáliskola alapítási éve), ahol annyi nagytudású, az iskolai munkáján túl is tudományos munkát folytató rektor, professzor és tanár (1) élt, zavarbaejten gazdag életpályát kell számbavennünk, ha Haáz Ferenc Rezs kollégiumi rajztanár fél évszázados tevékenységét vizsgáljuk.

2 Haáz Rezs életrajza Haáz Ferenc Rezs a felvidéki Szepesbélán (Spisská Belá, Zipser Bela) született augusztus 12- én. Apja Haáz Sándor fjegyz, anyja Weisz Vilma. A történeti Szepes megye területe, a Magas-Tátra keleti elterében a Poprád és Hernád, valamint a Dunajec és Gölnic patakok mentén fekv, a lengyel határig húzódó medence. A korai Árpád-korban lakossága az államhatáron túli határr, gyepelvi magyar lakosságból állt, akiknek a székelységhez hasonló privilegizált jogállása - Tízlándzsás-kerület - beolvadásuk után is 1802-ig fennmaradt. A XIII. század folyamán a területre nagyszámú sziléziai eredet német telepes érkezik, akik a tatárjárás után újjáépül Magyarországon jelents kiváltságokat kapnak, ezek a magyar köztudatban a szepesi szászok vagy a cipcerek. A lengyel királyságnak elzálogosított 13 város a XV-XVIII. században Lengyelországhoz tartozott, így a betelepül szlovákok mellett lengyel gorálok is színezik a vidék lakosságát. (2) A Haáz családról fennmaradt legkorábbi feljegyzés 1585-bl származik, amikor Georg Haas és Hans Haas voltak a város bírái. A késbbiek során a város életében jelents szerepet betölt családból az igazgató-tanító Valter Haas (1600), Jacob Haas (1631), Matheus Haas (1635), Philippus Haas (1685), Johannes Haas (1671), a tanító Georg Haas (1712), a rektor Andreas Haas (1747), ifj. Andreas Haas (1752), Jacob Haas (1761), városi fbíró Daniel Haas (1761), Andreas Haas ( ), els bíró Samuel Haas (1795), segédjegyz Franz Haas ( ) és Andreas Haas ( ) nevét jegyezték fel a városi évkönyvek. Ferenc Rezs nagyapja, Rudolf Haas volt az állami ferdészet vezetje között, apja, Haáz Sándor elbb segéd-, majd Igló város fjegyzje volt ( ). Édesanyja, Vilma a már 1437-ben feljegyzett Weisz családból származott. A város fterén ma is álló si családi házban született testvéreivel - Ilona, Irén és Jolán - együtt. A Haáz gyerekek a város fterének közepén álló evangélikus elemi iskolában kezdték tanulmányaikat, de az elmagyarosodott m.kir. fjegyz házában magyar anyanyelvekké lettek. A német iskolába járó gyerekek a nagyszülkkel a sajátos szepességi cipcer nyelvjárást beszélték, ennek alapja a német, de magyar és kisebb mértékben szlovák szavakat is tartalmaz. A városka polgáriasodott lakossága is általában három nyelven beszélt. Középiskolai tanulmányait a híres késmárki gimnáziumban folytatta német és magyar nyelven, majd miután édesapját 1896-ban Iglóra nevezik ki, tanulmányait itt folytatja, és itt is érettségizik 1901-ben, a magyar gimnáziumban. Gyermekkori élményei, diákévei örökre a szülföldhöz kötik, hosszú tanári pályája során vakációit, ameddig lehetett (a II. világháborúig), rendszeresen a négy testvér iglófüredi nyaralójában tölti. A tehetséges fiatalember tanulmányait Budapesten a Képzmvészeti Fiskolán folytatja között, ahol Székely Bertalan osztályába iratkozik. Az iskola tanári szakának végzése közben, a tananyag elsajátítása mellett alkalma volt több tanulmányi kiránduláson is megcsodálni az északolaszországi városokat, múzeumokat, memlékeket. Önkéntes évét a budapesti 12-es tüzérezrednél tölti, és csak 1906-ban szerelik le, miután elfoglalja állását. Katonaideje alatt megpályázza a székelyudvarhelyi református kollégiumban megürült rajztanári állást, és meg is választják helyettes tanárnak. "...a Sepsiszentgyörgyre távozott Demeter Béla és Döme Bálint h. tanárok munkakörének betöltésére Dr. Viski Károly és Haáz Rezs urakat választotta meg az elöljáróság". "A 12-ik rendes tanári szék a mértani és szabadkézi rajznak van fenntartva, ezt szén sikerült egy évre Haáz Rezs okleveles rajztanárral betölteni, h. tanári javadalmazás mellett; novemberében a szabadkézi rajz tanítását is megindította az önként vállalkozó tanulóknak két ingyenes kurzusban." Az els tanári éve folyamán "Haáz F. Rezs okl.h. tanár tanított mértani rajzot az I-IV. osztályban, szabadkézi rajzot az önként vállalkozóknak 2 csoportban, heti 15 órán. A módszeres értekezletek jegyzje, az ifj. olvasó-egyesület alelnöke. Internátusi felügyel. Tanít egy év óta. Bentlakó tanár."(3) Az egy iskolai évre Székelyudvarhelyre érkezett fiatal tanár jól érzi magát a kollégiumban, a kisvárosban, amely oly messze feküdt szülföldjétl, ezért a következ évekre is itt maradt az elöljáróság megelégedésére, mert értékelik nagy munkabírását és buzgalmát.

3 Véglegesen csak 1909-ben telepedik le a városban, miután "...a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a szerzdésben gyökerez jogánál fogva Haáz Ferenc Rezs okl. rajztanárt, 3 évi sikeres mködése után gimnáziumunkhoz rendes rajztanárnak kinevezni méltóztatott."(4) Az évi iskolakezdéskor megtartja tanári székfoglaló értekezését "A festészet újabb irányai" címmel. "A megnyitó ünnepéllyel kapcsolatban Haáz F. Rezs és Dr. Kósa János miniszterileg kinevezett, illetve egyházkerületi közgylésen megválasztott tanárokat székfoglaló értekezéseik megtartása után r. tanári tanszékökbe ünnepélyesen beiktattuk, mely alkalommal a kollégium elöljárósága részérl gondnokaink akadályoztatása miatt Dr. Sebesy János elöljárósági tag, a tanári kar részérl pedig Szabó András gazdasági felügyel tanár köszöntötték a székfoglaló tanárokat."(5) A biztos tanári állás mellé az osztrák-magyar dualizmus alkonyán a tanári státushoz ill fizetés is járul. "A felekezeti tanárok fizetésének ez évben történt állami kiegészítésével olyan tisztességes és gondtalan megélhetés biztosíttatott intézetünk tanárainak is, hogy teljesen hivatásuknak élhetnek, s szeret odaadással szentelhetik idejöket és munkásságukat a jöv reményeinek; a tanári munka méltányos értékelése által sokat nyer nemcsak felekezeti, de egyáltalán egész középiskolai oktatásunk ügye." - jegyzi meg Gönczi Lajos igazgató-tanár 1907-ben.(6) Így rövidesen sor kerülhet a családalapításra is, július 12-én feleségül veszi dr. Mezei Ödön vármegyei orvos leányát, Annuskát. Felesége családja mély gyökerekkel kapcsolódik a város és a kollégium életéhez. "1903-ban dr.mezei Ödön fgondnokunk, kinek az utóbbi évtized alatt iskolánk anyagi és szellemi ügyeinek javulása körül elévülhetetlen érdemei vannak, s kit gondnoktársai és a tanárok osztatlan bizalma, szeretete és tisztelete környezett, változott viszonyaira és gyengélked egészségi állapotára való hivatkozással 1890-tl kezdve gondnoki, 1894 óta pedig fgondnoki minségben teljes odaadással viselt tisztérl - mély sajnálatunkra - lemondott. Hiábavalónak bizonyulván minden kísérlet, melyet maradásra bírása céljából elöljáróságunk tett: elhatározása eltt meg kellett hajolnunk. A volt fgondnok úrban azonban nem csak egyik készséges támaszát vesztette el iskolánk, hanem a tanuló ifjúság testi épsége felett éberen rköd intézeti orvost is, aki 1876-tól 1904-ig, tehát 28 éven át, nyugalma feláldozásával is kész volt bármely percben orvosi segélyben részesíteni az intézet beteg tanulóit s az egészségeseket hasznos apai tanácsokkal ellátni. A súlyos családi csapással látogatott tevékeny férfiútól még sokat remélhet egyházunk és társadalmunk; az érdemeit nemcsak jegyzkönyveink és a távozásakor tett 200 koronás alapítványa, de a jók emlékezete is sokáig meg fogja rizni."(7) A Haáz családban nemsokára megszületnek a gyermekek: Anna (1911), Sándor (1912), Ferenc (1913) és Jolán (1915). Házasságuk els éveiben a szombatfalvi Fernengel-házban élnek, majd a kollégium régi épületében berendezett szolgálati lakásban, 1949-tl családi kis házukban, a ftéren (22. szám) laknak élete végéig. A háború kitörésekor azonnal, augusztus 1-én megkapja behívóját. "Orvul megtámadott édes hazánk fegyveres védelmére az általános mozgósítás folytán tanárkarunk tagjai közül bevonultak Szabó András igazgató, Haáz Rezs, Z. Sebess József, dr. Hoffer András és Saja Antal." "Haáz F. Rezs tartalékos tüzérhadnagy, lovas szolgálatra alkalmatlan lévén, irodaszolgálatra hívták be elször a parajdi sóbányához, késbb a fogarasi, majd a dési tartalékkórház parancsnokává nevezték ki, fhadnagyi rangot kapott."(8) 1915 októberétl az olasz, majd a szerb, olasz, román és tiroli frontokon harcol, mint a 12. hegyi tüzérezred fhadnagya. Csak a háború végével, az összeomláskor szerel le, 1918 szén, amikor visszatérhet Székelyudvarhelyre. Munkatársa, dr.hoffer András h. tanár mint zászlós vonult be a gyri 19-ik gy. ezredhez; 1914 szeptember 12-én a Lublin alatti ütközetben orosz fogságba esett, Akmolinskba, Szibériába vitték, ahonnan többször adott életjelet magáról.(9) A világháború utáni években Haáz Ferenc Rezs nem repatriált, mint sokan mások, nem tért haza szülföldjére, amelyet a békeszerzdések Csehszlovákiának ítéltek. Visszatérése után újra elfoglalta

4 katedráját és továbbra is azt tette, amivel a legtöbbet segíthetett a kisebbségi sorsra jutott székelységen: dolgozott. Ha pályája kezdetén a felekezeti tanárok biztos polgári jólétben élhettek, ez nem jellemz a két világháború közötti idszakban: "Elmondhatjuk, hogy a magyar tanárok az egész román uralom alatt a tanítókkal együtt az erdélyi magyar társadalom legnyomorgóbb rétegét alkották, a szellemi proletárok tipikus képviseli voltak, akiknek szegénysége közmondásossá vált."(10) A felekezeti iskolák tanáraitól megvonták az addig élvezett vasúti utazási kedvezményt. Tanári állások is bizonytalanná váltak, mivel minden évben új kinevezésért kellett folyamodni az ún. capacitate (képességi) vizsga sikeres letétele után után bevezették a román nyelvvizsgákat is, és sok tanárt román nyelvtanfolyamokra utasítottak, ahol diákmódra akarták elsajátíttatni a nyelvet és nyelvtant. Így Haáz Ferenc Rezs Craiova, Vlenii de Munte, Bákó, Ploieti iskolapadjait koptatja. A megalázó vizsgáztatás, iskoláztatás nygét csak az enyhíti, hogy ezeken találkozhattak az Erdély minden részébl érkez felekezeti tanárok. Mindezek mellett az iskola léte is bizonytalanná vált, "Mködését... a Kollégium Elöljáróságának és a Fhatóságnak együttes megállapítására az 1927 szeptemberében tartott egyházkerületi közgylés ideiglenesen felfüggesztette; de fennhagyta a jogot annak megnyitására bármikor, s egyúttal az intézet jövedelmeit lerögzítette az alapítók intenciójának megfelel célra; a kollégium helyiségeibe pedig áthelyezte az egyházkerületnek Nagyenyeden hajléktalanná vált tanítóképzjét."(11) Ezután a tanítóképzben tanít Haáz Rezs is. Az 1940-es bécsi döntés a munkahelyén találja és azonnal megkezdi a fiúgimnázium visszaállítását. A kollégium nyugdíjas tanárai, Szabó András, Bíró Sándor, a tanítóképz intézet tanárai, Haáz Rezs, dr.lévai Lajos és Dávid Gyula egyházközségi lelkész "mint elkészít bizottság, egy memorandumot szerkesztettek még 1940 szeptemberében, kifejtve abban az indokokat, amelyek a gimn. mködésének újrafelvételét szükségessé tették, s egyúttal a felhívásokra beérkezett jelentések alapján részletes tervet készítettek a gimnázium megnyitásának módozataira nézve."(12) A kollégium elöljárósága el is határozta a gimnázium megnyitását az els évfolyam beindításával beindításával. Késbb, 1943-ban az Elöljáróság megbízza az iskola igazgatásával, amelynek vezetését nagy energiával folytatja 1944 széig, amikor családjával a Dunántúlra menekül. A menekülésbl a front átvonulása után, már a következ év tavaszán hazatért és továbbra is a régi katedráján tanít. Még a katedrán éri az egyházi iskolák államosítása (1948), azonban a következ évben nyugalomba vonul. Most már teljes energiáját az általa alapított néprajzi múzeum fejlesztésének szenteli, amely 1950-ben önálló állami múzeummá alakult.ennek lesz els igazgatója.(12) 1952 végéig vezeti a múzeumot, amelyet Erdélyi László tanárnak ad át 1953 január 1- vel. Ha számba akarjuk venni Haáz Rezs székelyudvarhelyi tevékenységét, amelyet hosszú pályája során fejtett ki tól 1958-ban bekövetkezett haláláig -, végig kell követnünk a tanár, a múzeumalapító etnográfus, a fest és a közéleti személyiség szerepét. Pályájának egyik oldala sem elhanyagolható és szoros kapcsolatban van tevékenységének minden területe. Ennek ellenére a továbbiakban csak annyiban térek ki az oktató, nevel tanár tevékenységére, amennyiben az szükséges a többi megértéséhez. Egy olyan tanártípushoz tartozott, amely nem példa nélküli korában, mondhatnánk, ez volt a megszokott, de ebben a környezetben is kitnik sokoldalú, gazdag tevékenységével. Ma, amikor a tanári pálya annyira felhígult, annyira színtelenné és az ideológiák rabjává vált az iskolákban, amikor tanáraink sorában kivétel az igényes tudományos munkát végz személyiség, csak csodálattal gondolhatunk a Haáz Rezs típusú, középfokú intézetekben tanító tanárokra. Ugyanúgy, mint például a katolikus gimnázium rajztanára, Spanyár Pál, aki székelyudvarhelyi letelepedése után (1899) tovább folytatta a fiskolán elkezdett festi tevékenységét. Mivel a mértani rajz, a görögpótló rajz (az 1890.XXX.t.c. értelmében görög nyelv és irodalom helyett a tananyag modernizálása során görögpótló irodalmat és rajzot vezettek be az iskola eladási nyelvén), melyet szigorú tanterv alapján adtak el, nem engedte meg a fantázia szabad csapongását, a technikák szabad felhasználását, Haáz nagy lendülettel foglalkozik a szabadkézi rajz oktatásával.

5 Ennek során például az es tanévben a következket gyakorolják önkéntes jelentkezi: rajzolás, festés emlékezet után, meseillusztráció, síképítmények, levelek, lepkék, ecsetgyakorlatok, geometriai formák, forgási felületek szemlélet alapján ceruzával, szénnel és ecsettel, gipsz ékítmények és fejek, csendéletek színen, fejek él modell után szénnel. Késbb, ahogyan érdekldése egyre inkább a székelység és anyagi kultúrája felé fordul, úgy jelennek meg, majd sokasodnak a néprajzi tárgyak a modellek sorában, a néprajzi gyjtemény tárgyai otthonossá válnak a kollégium jól felszerelt rajztermeiben. A múzeumalapító Mint internátusi felügyel, majd mind internátusi elnök, aki ilyen minségben bentlakó, majd a családjával is az internátusban lakó tanár, évtizedekig állandó érintkezésben volt a vidéki diákok szüleivel - vidéki tanítókkal, tisztviselkkel és jelents számban kisbirtokosokkal -, akik állandó kapcsolatot jelentettek a hanyatló, de akkor még létez székely tárgyi és szellemi néprajzzal. A székely népi kultúra jelentségére, esztétikai értékeire tanártársai, Viski Károly ( ), de elssorban dr. Hoffer András ( ) hívják fel figyelmét, aki nagyenyedi tanárságának évei alatt újrarendezte a Bethlen kollégium múzeumának ásványgyjteményét, így iskolai-múzeumi tapasztalattal is rendelkezett.(13) Különben sem volt idegen a korabeli középfokú iskolákban a múzeum létesítésének gondolata, ezekrl bven olvashatunk a korabeli iskolai értesítkben. Ilyen gyjteményeket láthatott Haáz Rezs diákévei alatt a késmárki és iglói gimnáziumokban is. Termékenyíten hathatott 1912-ben, az iskolai év végén a Kolozsvár-Torda-Torockó-Nagyenyed útvonalon tett iskolai kirándulás is, amelynek ötödik napján, "Július 4-én, a kollégium gazdag gyjteményeinek megtekintése után vonatra ültünk s hazatértünk öreg intézetünk falai közé."(14) Ekkor már össze volt gyjtve az eljövend iskola-múzeum alapját képez tárgyak dönt hányada: "Néprajzi gyjtemény. Cél: a székely, fként az udvarhelymegyei néprajzi tárgyak gyjtése. A gyjtött tárgyak száma A kész kiadás 100 K(orona) volt, amelyet a természetrajzi átalányból fedeztük. A gyjtést Dr. Hoffer András és Haáz Rezs tanárok eszközölték s így e gyjtemény alapjának k a megteremti. (a szerz kiemelése) A gyjtést a tanulók útján és személyesen végzett kirándulásokon eszközölték a tanár urak az Udvarhely környékén fekv községekben."(15) Az igazgatói jelentés, amely az iskolai év legfontosabb eseményeit foglalja össze, megemlékezik az újonnan alapított gyjteményrl: "Köszönettel és elismeréssel tartozom az intézet nevében Haáz és Hoffer kollégáinknak, akik nagy buzgósággal, fáradtságot nem ismer kitartással és sok áldozattal több száz darabra men néprajzi gyjteményt teremtettek az intézetnek, jóformán önkéntes adományozás útján. Az adakozó tisztelt szülknek, az iskolánk környékén él intelligens kisbirtokosoknak, gazdáknak, községi elöljáróknak, szóval mindazoknak, akik ajándékaikkal, tárgyaik átengedésével a kultúra iránti érzésüknek és érdekldésüknek szép jelét adták, legyen hála és köszönet."(16) A gyjtemény az elkövetkez iskolai évben is szépen gyarapodott, st, sor került az els kiállítás berendezésére is. "Néprajzi gyjtemény. Ez évi gyarapodása 450 tárgy; ezek nagyrészéhez ez évben is adományképpen jutott a gyjtemény; a vett tárgyakért 99 koronát fizettünk. A gyjtemény anyaga áll összesen 1450 darab tárgyból. Ezeket az iskolai év végén már ki is állítottuk a régi épületnek egy eléggé megfelel szobájában, a természetrajzi szertár régi szekrényeiben... A gyjtemény fölállításában Félegyházi Mariska kisasszony, Z. Sebess József és Imrich Lajos urak voltak segítségünkre, kiknek nemes fáradozásukért ezúton is köszönetet mondunk."(17) "Ezúttal is elismeréssel kell megemlékeznem Haáz Rezs és Dr. Hoffer András tanár urak azon valóban alig méltányolható fáradozásáról, mellyel vármegyénk minden nevezetesebb pontján házrólházra járva néprajzi tárgyakat, bútorokat, szobaberendezéseket gyjtöttek, vásároltak, s nagy türelemmel és kitartással egy szép néprajzi gyjteményt hoztak létre azokból."(18)

6 A gyjtmunka a diákok segítségével folyt, akiknek helyismerete és buzgalma sok tárgy begyjtését biztosította, segítségükkel sokszor utazott szekérrel a távolabbi falvakba egy-egy hétvégén. A vakációról vagy hétvégi eltávozásról visszatérk otthon felkutatott tárgyakkal jelentkeztek. A következ évben, amely az utolsó nyugodt, békés tanév volt az els világháború megpróbáltatásai eltt, már kialakult az iskolamúzeum: "Néprajzi gyjtemény. Évi gyarapodás 86 db; közöttük két színes padláda, összesen 20 K(orona) és egy tálas 22 K, összesen 42 K értékben. Ezekkel a gyjtemény darabszáma 1552-re emelkedett. A pénzen szerzett tárgyak vételárösszege 260 K. A gyjtemény ez évben valamelyes pénzsegélyhez is jutott, amennyiben a diákbál jövedelmét, 60 K-t ennek céljára fordítottunk. Mint megyei gyjteményt, a vármegye is segítette 100 K-val, amiért a vármegyei közgylésnek, Ugron János fispán, fgondnoknak és Sebessy János alispánnak ezúton is köszönetet mondunk. Úgyszintén dr. Kósa János koll. tanár úrnak, aki 10 K-t és négy régi értékes fakereket adományozott a gyjteményünknek. Hogy mégsem gyarapodott úgy, mint a megelz években, annak oka, az ajándéktárgyak nagyrészét, mint már meglevket, a cserepéldányok közé kellett tennünk, a segélyösszegek nagyobb részét pedig a múlt évekrl fönnmaradt kiadásaink törlesztésére fordítottuk. A gyjtemény már oda fejldött, hogy ezután érdemlegesen csak rendes évi segéllyel gyarapítható, amit azáltal hiszünk megvalósíthatónak, ha sikerül azt a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelségének rendes segélyzettjei közé felvenni."(19) Az alakuló múzeum számára kedvez körülmény volt a kollégium új épületének az átadása, a régi iskolaépületben terem és bútorzat is került kiállítás számára, így 1913 után már látogatókat is fogadhatott. Az alakuló néprajzi múzeummal párhuzamosan a kollégiumban más muzeális jelleg gyjtemények is voltak, mint a kép-, érem- és régiségtár, a filológiai múzeum, a természetrajzi gyjtemények és mindenekeltt a tanári könyvtár régi anyaga, amelyek tekintélyes múltra tekinthettek vissza, mert már 1797-ben elkészült els fennmaradt leltárkönyvük. Ezek a gyjtemények azonban a Haáz-féle néprajzi gyjtemény nélkül megmaradtak volna az iskolai szertárak szintjén. A múzeum megalapozása után kerültek csak egy intézménybe a törzsanyagot adó néprajzi gyjteménnyel. Udvarhely vármegyében, amelyben mindeddig nem alakult meg egy megyei múzeum, kezdetben nem figyelnek fel a kollégiumi gyjtemény jelentségére. Az Udvarhelyi Híradó nem is jelzi a múzeum alapítását. Dr. álnéven követeli egy vezércikkíró a megyei történelmi múzeum alapítását 1913-ban, a létrejött Múzeumegyesület számára készít programot, miután összegyjtött anyagát átadták a Székely Nemzeti Múzeumnak: "Udvarhelymegye két ízben szedte össze a megyében talált muzeális tárgyakat, azonban azokat mindkét ízben átengedte - szerény véleményem szerint helytelenül - a sepsiszentgyörgyi múzeumnak. Innen van azután az, hogy amíg minden városnak van speciális megtekinteni valója, addig Székelyudvarhely csak a többé-kevésbé elfuserált középületeivel és egymást ferdén keresztez utcatengelyeivel dicsekedhetik."(20) Az els világháború tragikus eseményei a kollégium felett sem múltak el nyomtalanul. A beszállásolás, a hadi kórház berendezése, a front átvonulása 1916-ban, a tanárok és nagyobb diákok kivitele a frontra mind érzékenyen érintette az intézet békés életét. Veszteséget szenvedtek a gyjtemények is, értékes érmek tntek el a történelmi gyjteménybl, a néprajzi gyjteményben elssorban a textíliákat tizedelték meg. Az impériumváltás után, amikor az iskola léte is veszélybe került, nem folyt már nagyarányú gyjttevékenység, és a hiányokat sem sikerült pótolni. Jellemzvé vált az évi bejegyzés: "Az elmúlt évben a szertárak állománya nagyon keveset változott."(21) A kis múzeum továbbra is nyilvános marad, meglátogatja Makkai Sándor püspök is, aki elsnek írja alá a tiszteletére megnyitott látogatási naplót 1926 november 5-én. A legnagyobb elismerést a

7 meghívás jelenti az 1927 áprilisában Berlinben rendezett erdélyi néprajzi kiállításra, ahol a székely népmvészetet gyjteménye egy részének kiszállításával mutatja be Haáz Rezs. A kiállítás és a székely gyjtemény bemutatása a weimari köztársaság fvárosában sikeres volt. Berlini tapasztalatairól "nagyon elkel közönséggel telt ház eltt" számol be május 14-én. Közben a kiállítás tovább terjeszkedhetett, és négy termet foglalt már magába, az els terem (a beüvegezett folyosón) a templom, a temet, a régmúlt emlékeit, Haáz Rezsnek a diákéletrl festett képeit (bálba vivés, cipóosztás, lustra, szolgadiák), a második a mezgazdasági szerszámokat, a szövés-fonás eszközeit foglalta magába. A harmadik volt a bebútorozott székely szoba. A negyedikben a székely mesterek munkáit rendezték be (gyalogkapu, járomfa, guzsalyak, sulykok, kerámiatárgyak, hangszerek), és a makkfalvi Vass Áron szobrai díszítették. A gyjtemény elrendezése nem volt "múzeumi jelleg", ha ezen a rideg tudományosságot értjük. "Arra törekedek mindig - mondotta -, hogy akik megnézik a gyjteményt, megszeressék a népet és vele együtt a mvészetüket, vagyis a lelküket." A népviseletek bemutatására nem használt babákat, ünnepélyes alkalmakra tanítóképzsöket öltöztetett be, igyekezett lakályossá tenni a kiállítást. A múzeum "Nemes példa, hogy a nevel jó tanítványaival mekkora szellemi vagyont tud összegyjteni, ha hivatásának tudatában van. Hiszen a Székelyföld második legnagyobb néprajzi múzeumát nagyobbrészt mind a diákok hordták össze, gyjtötték a lomtárból, a padlásról, elpusztulásra szánt helyekrl, tanáruk irányítása mellett."(22) Az etnográfus A múzeumi gyjt és rendszerez munkához kapcsolódik Haáz Rezs etnográfusi tevékenysége is, amely csak a tárgyi néprajzra terjedt ki. Bátorítást, biztatást a tudományos kutatómunkához barátjától és egykori tanártársától, dr. Viski Károlytól ( ) kapott, aki 1922 után a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának re, 1935-tl a vidéki közgyjtemények eladója, majd 1941-tl a közgyjtemények országos felügyelje volt. Kutató, gyjt útjaira rendszeresen elkísérték Nyír József és Kováts István barátai. Kováts István az els állandó székelyudvarhelyi fényképész-mterem tulajdonosa, gyjtútjaikon kitn dokumentumfotókat készített. Területi szempontból az egykori Udvarhelyszék református vidékein mozgott a legotthonosabban, lévén, hogy református felekezeti iskolában tanított. A legtöbb múzeumi tárgyat is ezekrl a területekrl sikerült begyjteni. A Hargita-alji katolikus falvakban jelents kutatómunkát végzett, st a lövétei gyjtésbl születtek a legjelentsebb tanulmányai, Egy székely falu öltözete és A székely ványoló. Az elbbit Csutak Vilmos felkérésére készítette, aki a Székely Nemzeti Múzeum alapításának ötvenedik évfordulójára készült évkönyvet szerkesztette. Kisebb-nagyobb tanulmányait, melyek ebben a kötetben jelennek meg újra, az Ethnographia közölte a harmincas évek elején, amikor több székely tárgyú írás jelent meg Viski Károly hatására, aki sokat tett az erdélyi népélet feltárásáért. A fest Dokumentumrajzait is Viski Károly használta fel A székely népmvészetrl (23) c. tanulmányában és A magyarság néprajza c. összefoglaló munka tárgyi néprajzról szóló els köteteiben.(24) Györffy István ( ) etnográfus, a budapesti egyetem néprajzi katedrájának megszervezje is felhasználja rajzait illusztrációnak a Viricselés a Székelyföldön c. írásában (megj.: Ethnographia - Népélet. 1937, ). A fotókat Kováts István és Blájer Ern készítette. Ezeken kívül közel 500 tárgyrajzot készített a múzeumi tárgylapok számára, amelyek ma is használatban vannak a múzeumban között a kollégium levéltárában végzett kutatások alapján megfesti a "Régi diákélet" c. akvarell-sorozatot a múzeum számára, mely a hagyományos népviselet dokumentuma is. Színes levelezlapokon jelentette meg a diákviseletet a XVII. századtól koráig, melyek jövedelmét a kolozsvári szegény egyetemisták segélyezésére fordította.

8 1932-ben vetített képes eladáson ismerteti a székely népviseletet. Az Ifjú Erdély szerkesztsége vállalta, hogy képes levelezlapokon is kinyomtatja rajzait, ezeket az udvarmegyei református nszövetség hozta forgalomba, megrendelhet volt a szövetség székelykeresztúri székházánál. Mindenik színes kézifestéssel készül, mondhatni, hogy egyedi darab volt, de színezetlen példányokat is lehetett vásárolni, "s azok nem csak a gyakorlati kivitelezésre igen alkalmasak (azokból szinte divatlapszeren lehet kiválogatni a szebbnél-szebb megoldási formát), hanem tudományos szempontból is értékesek, mert végre egyesítve látjuk a veszendbe indult típusokat, amelyek csokorba szedett szép virágok, alkalmasak képes albumaink gazdagítására, de bekeretezve, szobáink díszei is lehetnek. A teljes sorozat a lövétei, muzsnai, agyagfalvi, szolokmai, siklódi, parajdi, marosszéki, udvarhelyi, gyergyói, homoródalmási, felsrákosi ni ruhatípusokat tartalmazza."(25) A népviselet-sorozat lapjain a kontúrokat elnyomatták és a tanítványai segítségével kézzel színezték az eredeti rajzok alapján. Ennek nyomódúcait a múzeum rzi. Ebbl három sorozat készült. Az els az Ifjú Erdélyben jelent meg, a második egy páros (férfi és n), a harmadik egy ni népviselet-sorozat. Ezek célja a népviselet elemeinek alkalmazása volt a férfi- és ni viseletben. A második kiadás Székelyudvarhelyen jelent meg, és a Székelység kiadóvállalata terjesztette, itt lehetett megvásárolni vagy utánvéttel megrendelni. Utoljára ilyen rajzát Bányai Edit közli az egyetlen számot megért, 1940-ben megjelent Székelyes Ni Divat c. folyóiratában. Könyvgrafikával is foglalkozott, Tompa László Székelyudvarhelyen 1923-ban megjelent kötetének (Éjszakai szél) címlapját rajzolta, ezenkívül egy turistakalauz címlapját tervezte, és ex libriseket is rajzolt. Utolsó nagy vállalkozása a Magyar Autonóm Tartomány népviseleteinek megfestése volt, 23 különböz féle színes viselet akvarellje készült el és 16 részletrajz, melyeknek kiadását hosszas fontolgatás után a kiadó visszautasította azzal az átlátszó ürüggyel, hogy figurái nem mosolyognak, illetve kérte, hogy fesse át mosolygósra a figuráit. Végülis a marosvásárhelyi Állami Népi Együttes vásárolta meg a sorozatot. Sajnos, ez rövid idn belül végleg eltnt, csak a részletrajzok maradtak meg Sándor fia tulajdonában. A történelmi tárggyal bvült, átrendezett múzeum számára is nagyon sok mvészi érték szemléltet tusrajzot, akvarellt készített. Kedvenc technikájával, az akvarellel nagyon sok néprajzi tárgyú festményt készített, de ezek sajnos szétszóródtak, mert elszeretettel adományozta ket barátainak, ismerseinek, a múzeum vendégeinek. Nagyon szeretett örömet szerezni festményeinek ajándékozásával, ezt tartotta munkája igazi fizetségének. Nagyméret portrékat olajba festett. Így készült el Orbán Balázs (két variánsban, a székelyudvarhelyi és a székelykeresztúri magyar pártok székházai számára), Benedek Elek, Solymossy Endre, Gönczi Lajos, Imre Dénes, Szakáts Péter életnagyságú portréja. Kedvenc témája volt a "Falusi lakodalom" c. kompozíció. Olajban készítette el a "Székely-támadt" vár rekonstrukcióját is ben rendezte meg els egyéni kiállítását a kollégium tornatermében, ahol késbb még több képzmvészeti és háziipari kiállítást mutattak be. A képzmvészeti munkáit számbavev id. Haáz Sándor fáradságos munkával 796 festményt és 486 rajzot leltározott fel. Közéleti tevékenysége Jelents volt a közéleti tevékenysége is. Errl az iskolai értesítk tanárkodása els éveiben csak azt jegyzik fel, hogy "jótékony célú mkedveli eladásokon mködött közre". Az els világháború után évente rendszeresen tartja vetített képes eladásait a székely népmvészetrl, a magyar és egyetemes festészet nagyságairól, az esztétikai nevelésrl. A Kováts István által üvegre készített diákat szabadkézzel színezi. Az iskolán kívül eladásokat a Polgári Önképz Egyelet Szabadlíceumi eladássorozatain tartott, mindig érdekld teltház eltt. Haáz Rezs volt az, aki Székelyudvarhelyen megszervezte az els ún. "szttes bálokat", amelyek a népviseletnek adtak új rangot.

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A megvásárolt anyag három fontos gyjteményt, és két hiánypótló egyedi tárgyat tartalmazott.

A megvásárolt anyag három fontos gyjteményt, és két hiánypótló egyedi tárgyat tartalmazott. Nemzeti Kulturális Alapprogram, Közgyjtemények Kollégiuma Pályázati azonosító: 204109/01237 Pályázati téma: Népmvészeti örökségünk kiemelked alkotásainak megvásárlása Pályázó szervezet: Néprajzi Múzeum

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A selmeci kamaráktól a VUK-ig

A selmeci kamaráktól a VUK-ig MFLSZ Vándorgylés Szeged, 2012. szeptember 4-6. A selmeci kamaráktól a VUK-ig Diákszállások, kollégiumok Selmecbányán és Sopronban Sági Éva NYME Központi Levéltár Selmeci diákszállások, kamarák Mivé nem

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Szakmai beszámoló Forró Katalin Tragor Ignác Múzeum Vác Helyszín Görög Templom Kiállítóterem, Vác, Március 15. tér 19. Időpont 2015. augusztus.

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

8. Építkezések, infrastrukturális fejlesztés

8. Építkezések, infrastrukturális fejlesztés 8. Építkezések, infrastrukturális fejlesztés Útépítések Az erdélyi közúti állapotok általában rosszak voltak, a visszacsatolás után különbözõ intézmények jelentéseiben gyakori probléma az útjavítások sürgetése.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának PERSZONÁLIA Magyar Örökség Díj Petrik Gézának I I I 2003. március 22-én Petrik Géza Magyar Örökség Díjat kapott a magyar nemzeti bibliográfiát megalapozó tevékenysége elismeréséül. A Magyar Nemzeti Múzeumban

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története Az 1960-as évektől a Hazafias Népfront keretében tevékenykedő Honismereti Bizottság fogta össze a civil honismereti gyűjtőket és helytörténészeket.

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

23. kép: Siekerszki Zenobia festőművész kiállítása 24. kép: XVII. kerületi Lengyelekért díj átadása

23. kép: Siekerszki Zenobia festőművész kiállítása 24. kép: XVII. kerületi Lengyelekért díj átadása 2004. Január 28.: Farsang. Február 17. Művészeti Szalon a Csekovszky Árpád Művelődési Házban: Siekerszki Zenobia festőművész Lengyel-magyar tájakon c. kiállítása. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Szemle Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról.

Szemle Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Szemle Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. PoliPrint, Ungvár, 2004. 206 lap 1. Új kötettel ajándékozta meg 2004 utolsó napjaiban

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A MÚZEUM TÖRTÉNETE. A református kollégium gyjteménye A századfordulón Haáz Rezs tevékenysége A diktatúra éveiben 1990 után Válogatott irodalom

A MÚZEUM TÖRTÉNETE. A református kollégium gyjteménye A századfordulón Haáz Rezs tevékenysége A diktatúra éveiben 1990 után Válogatott irodalom A székelyudvarhelyi Haáz Rezs Múzeum az Erdély délkeleti részén elterül Székelyföld központi részének, az egykori Udvarhelyszék néprajzi, helytörténeti, képzmvészeti és természetrajzi múzeuma. A jelenlegi

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben