A MÚZEUMALAPÍTÓ HAÁZ REZS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÚZEUMALAPÍTÓ HAÁZ REZS"

Átírás

1 "Ellenállásuk mély értelme az identitásuk fenntartásában, vagyis a nyugatiságuk meg- rzésében keresend" - Milan Kundera Bevezet gondolatok A Haáz család története Haáz Rezs életrajza A múzeumalapító Az etnográfus A fest Közéleti tevékenysége Jegyzetek Bevezet gondolatok A MÚZEUMALAPÍTÓ HAÁZ REZS "Tény, hogy a XX. században lezárult a régi székely öltözet mindennapos használata. A meglév anyag azokkal fog eltnni, akik még a féltve rzött ruhadarabjaikban temettetik el magukat." - olvashatjuk Haáz Sándor megállapítását arról a népviseletrl, amelynek tanulmányozását hellyelközzel több évtizedig folytatta. Ez a fejldés kikerülhetetlen velejárója - gondolhatnánk. Erre a sorsra jutott a nyugat-európai népek hagyományos viselete - akik elttünk járnak a polgárosodás útján - már régen, vigasztalhatjuk magunkat. Felemásan városiasodó világunkban is nosztalgiával gondolhatunk a régi ábrázolások, fényképek népviseletben dolgozó, vásárban nézeld, vagy ünnepi viseletben templomba siet alakjaira. Mi megmásíthatatlanul utolsó tanúi vagyunk a székelyharisnyás máréfalvi vásárosnak. A népviselet mára "ferencjóska" utolsó, még életben lev katonáinak a mindennapi ruházata, a fiatalabb korosztályok számára jobbára már csak a vallásos vagy családi ünnepek ritkán viselt jelmeze. Lehet, hogy ez a "fejldés" útja, de mégis szomorú minden szín, minden egyedi kifakulása, feloldódása a nagy szürkeségben, amely kelet-európai létünkre oly jellemz volt(?) a jobb- és baloldali diktatúrák szorításában. Udvarhelyszéken a kiegyezés után meginduló polgárosodás folyamatát az impériumváltás, a világháborúk fékezték, majd a szovjet típusú szocializmus akadályozta meg. Bakugrásos mozgásunk a történelem útján, a modernizálási, felzárkózási kísérleteink ennek ellenére a hagyományos népi kultúra felszámolásához vezettek. Ezen a helyzeten nem segíthettek a nép-nemzeti ideológusok sem, akik a falut tekintették a nemzet alapjának, de nem segítettek az elmúlt évek álnépieskedései sem. A Haáz család története Ilyen környezetben 1906 óta Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és utóbb a Hargita megyei Szentegyházán a felvidéki eredet Haáz családnak már a harmadik generációja dolgozik népi értékeink átmentésén. (Az értelmetlen "harcol" ige helyett tudatosan és még egyszer kiemelem, hogy "dolgozik".) A rajztanár, fest és múzeumalapító Haáz Ferenc Rezs ( ) után a második nemzedékben a pályája kezdetén tragikus körülmények között eltnt tanár és etnográfus Haáz Ferenc ( ) és testvére, a népi táncmester és etnográfus Haáz Sándor (szül. 1912) és a harmadik nemzedékben a zenetanár, ifj. Haáz Sándor (szül. 1955), a méltán híressé vált szentegyházi Gyermek Filharmónia alapítója és karmestere. Az "Athént játszó" (ahogyan kissé gúnyosan Szabó Dezs nevezi) Székelyudvarhely három középfokú iskolája több évszázados történetében (1593 a katolikus gimnázium, 1670 a református kollégium és 1871 az állami freáliskola alapítási éve), ahol annyi nagytudású, az iskolai munkáján túl is tudományos munkát folytató rektor, professzor és tanár (1) élt, zavarbaejten gazdag életpályát kell számbavennünk, ha Haáz Ferenc Rezs kollégiumi rajztanár fél évszázados tevékenységét vizsgáljuk.

2 Haáz Rezs életrajza Haáz Ferenc Rezs a felvidéki Szepesbélán (Spisská Belá, Zipser Bela) született augusztus 12- én. Apja Haáz Sándor fjegyz, anyja Weisz Vilma. A történeti Szepes megye területe, a Magas-Tátra keleti elterében a Poprád és Hernád, valamint a Dunajec és Gölnic patakok mentén fekv, a lengyel határig húzódó medence. A korai Árpád-korban lakossága az államhatáron túli határr, gyepelvi magyar lakosságból állt, akiknek a székelységhez hasonló privilegizált jogállása - Tízlándzsás-kerület - beolvadásuk után is 1802-ig fennmaradt. A XIII. század folyamán a területre nagyszámú sziléziai eredet német telepes érkezik, akik a tatárjárás után újjáépül Magyarországon jelents kiváltságokat kapnak, ezek a magyar köztudatban a szepesi szászok vagy a cipcerek. A lengyel királyságnak elzálogosított 13 város a XV-XVIII. században Lengyelországhoz tartozott, így a betelepül szlovákok mellett lengyel gorálok is színezik a vidék lakosságát. (2) A Haáz családról fennmaradt legkorábbi feljegyzés 1585-bl származik, amikor Georg Haas és Hans Haas voltak a város bírái. A késbbiek során a város életében jelents szerepet betölt családból az igazgató-tanító Valter Haas (1600), Jacob Haas (1631), Matheus Haas (1635), Philippus Haas (1685), Johannes Haas (1671), a tanító Georg Haas (1712), a rektor Andreas Haas (1747), ifj. Andreas Haas (1752), Jacob Haas (1761), városi fbíró Daniel Haas (1761), Andreas Haas ( ), els bíró Samuel Haas (1795), segédjegyz Franz Haas ( ) és Andreas Haas ( ) nevét jegyezték fel a városi évkönyvek. Ferenc Rezs nagyapja, Rudolf Haas volt az állami ferdészet vezetje között, apja, Haáz Sándor elbb segéd-, majd Igló város fjegyzje volt ( ). Édesanyja, Vilma a már 1437-ben feljegyzett Weisz családból származott. A város fterén ma is álló si családi házban született testvéreivel - Ilona, Irén és Jolán - együtt. A Haáz gyerekek a város fterének közepén álló evangélikus elemi iskolában kezdték tanulmányaikat, de az elmagyarosodott m.kir. fjegyz házában magyar anyanyelvekké lettek. A német iskolába járó gyerekek a nagyszülkkel a sajátos szepességi cipcer nyelvjárást beszélték, ennek alapja a német, de magyar és kisebb mértékben szlovák szavakat is tartalmaz. A városka polgáriasodott lakossága is általában három nyelven beszélt. Középiskolai tanulmányait a híres késmárki gimnáziumban folytatta német és magyar nyelven, majd miután édesapját 1896-ban Iglóra nevezik ki, tanulmányait itt folytatja, és itt is érettségizik 1901-ben, a magyar gimnáziumban. Gyermekkori élményei, diákévei örökre a szülföldhöz kötik, hosszú tanári pályája során vakációit, ameddig lehetett (a II. világháborúig), rendszeresen a négy testvér iglófüredi nyaralójában tölti. A tehetséges fiatalember tanulmányait Budapesten a Képzmvészeti Fiskolán folytatja között, ahol Székely Bertalan osztályába iratkozik. Az iskola tanári szakának végzése közben, a tananyag elsajátítása mellett alkalma volt több tanulmányi kiránduláson is megcsodálni az északolaszországi városokat, múzeumokat, memlékeket. Önkéntes évét a budapesti 12-es tüzérezrednél tölti, és csak 1906-ban szerelik le, miután elfoglalja állását. Katonaideje alatt megpályázza a székelyudvarhelyi református kollégiumban megürült rajztanári állást, és meg is választják helyettes tanárnak. "...a Sepsiszentgyörgyre távozott Demeter Béla és Döme Bálint h. tanárok munkakörének betöltésére Dr. Viski Károly és Haáz Rezs urakat választotta meg az elöljáróság". "A 12-ik rendes tanári szék a mértani és szabadkézi rajznak van fenntartva, ezt szén sikerült egy évre Haáz Rezs okleveles rajztanárral betölteni, h. tanári javadalmazás mellett; novemberében a szabadkézi rajz tanítását is megindította az önként vállalkozó tanulóknak két ingyenes kurzusban." Az els tanári éve folyamán "Haáz F. Rezs okl.h. tanár tanított mértani rajzot az I-IV. osztályban, szabadkézi rajzot az önként vállalkozóknak 2 csoportban, heti 15 órán. A módszeres értekezletek jegyzje, az ifj. olvasó-egyesület alelnöke. Internátusi felügyel. Tanít egy év óta. Bentlakó tanár."(3) Az egy iskolai évre Székelyudvarhelyre érkezett fiatal tanár jól érzi magát a kollégiumban, a kisvárosban, amely oly messze feküdt szülföldjétl, ezért a következ évekre is itt maradt az elöljáróság megelégedésére, mert értékelik nagy munkabírását és buzgalmát.

3 Véglegesen csak 1909-ben telepedik le a városban, miután "...a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a szerzdésben gyökerez jogánál fogva Haáz Ferenc Rezs okl. rajztanárt, 3 évi sikeres mködése után gimnáziumunkhoz rendes rajztanárnak kinevezni méltóztatott."(4) Az évi iskolakezdéskor megtartja tanári székfoglaló értekezését "A festészet újabb irányai" címmel. "A megnyitó ünnepéllyel kapcsolatban Haáz F. Rezs és Dr. Kósa János miniszterileg kinevezett, illetve egyházkerületi közgylésen megválasztott tanárokat székfoglaló értekezéseik megtartása után r. tanári tanszékökbe ünnepélyesen beiktattuk, mely alkalommal a kollégium elöljárósága részérl gondnokaink akadályoztatása miatt Dr. Sebesy János elöljárósági tag, a tanári kar részérl pedig Szabó András gazdasági felügyel tanár köszöntötték a székfoglaló tanárokat."(5) A biztos tanári állás mellé az osztrák-magyar dualizmus alkonyán a tanári státushoz ill fizetés is járul. "A felekezeti tanárok fizetésének ez évben történt állami kiegészítésével olyan tisztességes és gondtalan megélhetés biztosíttatott intézetünk tanárainak is, hogy teljesen hivatásuknak élhetnek, s szeret odaadással szentelhetik idejöket és munkásságukat a jöv reményeinek; a tanári munka méltányos értékelése által sokat nyer nemcsak felekezeti, de egyáltalán egész középiskolai oktatásunk ügye." - jegyzi meg Gönczi Lajos igazgató-tanár 1907-ben.(6) Így rövidesen sor kerülhet a családalapításra is, július 12-én feleségül veszi dr. Mezei Ödön vármegyei orvos leányát, Annuskát. Felesége családja mély gyökerekkel kapcsolódik a város és a kollégium életéhez. "1903-ban dr.mezei Ödön fgondnokunk, kinek az utóbbi évtized alatt iskolánk anyagi és szellemi ügyeinek javulása körül elévülhetetlen érdemei vannak, s kit gondnoktársai és a tanárok osztatlan bizalma, szeretete és tisztelete környezett, változott viszonyaira és gyengélked egészségi állapotára való hivatkozással 1890-tl kezdve gondnoki, 1894 óta pedig fgondnoki minségben teljes odaadással viselt tisztérl - mély sajnálatunkra - lemondott. Hiábavalónak bizonyulván minden kísérlet, melyet maradásra bírása céljából elöljáróságunk tett: elhatározása eltt meg kellett hajolnunk. A volt fgondnok úrban azonban nem csak egyik készséges támaszát vesztette el iskolánk, hanem a tanuló ifjúság testi épsége felett éberen rköd intézeti orvost is, aki 1876-tól 1904-ig, tehát 28 éven át, nyugalma feláldozásával is kész volt bármely percben orvosi segélyben részesíteni az intézet beteg tanulóit s az egészségeseket hasznos apai tanácsokkal ellátni. A súlyos családi csapással látogatott tevékeny férfiútól még sokat remélhet egyházunk és társadalmunk; az érdemeit nemcsak jegyzkönyveink és a távozásakor tett 200 koronás alapítványa, de a jók emlékezete is sokáig meg fogja rizni."(7) A Haáz családban nemsokára megszületnek a gyermekek: Anna (1911), Sándor (1912), Ferenc (1913) és Jolán (1915). Házasságuk els éveiben a szombatfalvi Fernengel-házban élnek, majd a kollégium régi épületében berendezett szolgálati lakásban, 1949-tl családi kis házukban, a ftéren (22. szám) laknak élete végéig. A háború kitörésekor azonnal, augusztus 1-én megkapja behívóját. "Orvul megtámadott édes hazánk fegyveres védelmére az általános mozgósítás folytán tanárkarunk tagjai közül bevonultak Szabó András igazgató, Haáz Rezs, Z. Sebess József, dr. Hoffer András és Saja Antal." "Haáz F. Rezs tartalékos tüzérhadnagy, lovas szolgálatra alkalmatlan lévén, irodaszolgálatra hívták be elször a parajdi sóbányához, késbb a fogarasi, majd a dési tartalékkórház parancsnokává nevezték ki, fhadnagyi rangot kapott."(8) 1915 októberétl az olasz, majd a szerb, olasz, román és tiroli frontokon harcol, mint a 12. hegyi tüzérezred fhadnagya. Csak a háború végével, az összeomláskor szerel le, 1918 szén, amikor visszatérhet Székelyudvarhelyre. Munkatársa, dr.hoffer András h. tanár mint zászlós vonult be a gyri 19-ik gy. ezredhez; 1914 szeptember 12-én a Lublin alatti ütközetben orosz fogságba esett, Akmolinskba, Szibériába vitték, ahonnan többször adott életjelet magáról.(9) A világháború utáni években Haáz Ferenc Rezs nem repatriált, mint sokan mások, nem tért haza szülföldjére, amelyet a békeszerzdések Csehszlovákiának ítéltek. Visszatérése után újra elfoglalta

4 katedráját és továbbra is azt tette, amivel a legtöbbet segíthetett a kisebbségi sorsra jutott székelységen: dolgozott. Ha pályája kezdetén a felekezeti tanárok biztos polgári jólétben élhettek, ez nem jellemz a két világháború közötti idszakban: "Elmondhatjuk, hogy a magyar tanárok az egész román uralom alatt a tanítókkal együtt az erdélyi magyar társadalom legnyomorgóbb rétegét alkották, a szellemi proletárok tipikus képviseli voltak, akiknek szegénysége közmondásossá vált."(10) A felekezeti iskolák tanáraitól megvonták az addig élvezett vasúti utazási kedvezményt. Tanári állások is bizonytalanná váltak, mivel minden évben új kinevezésért kellett folyamodni az ún. capacitate (képességi) vizsga sikeres letétele után után bevezették a román nyelvvizsgákat is, és sok tanárt román nyelvtanfolyamokra utasítottak, ahol diákmódra akarták elsajátíttatni a nyelvet és nyelvtant. Így Haáz Ferenc Rezs Craiova, Vlenii de Munte, Bákó, Ploieti iskolapadjait koptatja. A megalázó vizsgáztatás, iskoláztatás nygét csak az enyhíti, hogy ezeken találkozhattak az Erdély minden részébl érkez felekezeti tanárok. Mindezek mellett az iskola léte is bizonytalanná vált, "Mködését... a Kollégium Elöljáróságának és a Fhatóságnak együttes megállapítására az 1927 szeptemberében tartott egyházkerületi közgylés ideiglenesen felfüggesztette; de fennhagyta a jogot annak megnyitására bármikor, s egyúttal az intézet jövedelmeit lerögzítette az alapítók intenciójának megfelel célra; a kollégium helyiségeibe pedig áthelyezte az egyházkerületnek Nagyenyeden hajléktalanná vált tanítóképzjét."(11) Ezután a tanítóképzben tanít Haáz Rezs is. Az 1940-es bécsi döntés a munkahelyén találja és azonnal megkezdi a fiúgimnázium visszaállítását. A kollégium nyugdíjas tanárai, Szabó András, Bíró Sándor, a tanítóképz intézet tanárai, Haáz Rezs, dr.lévai Lajos és Dávid Gyula egyházközségi lelkész "mint elkészít bizottság, egy memorandumot szerkesztettek még 1940 szeptemberében, kifejtve abban az indokokat, amelyek a gimn. mködésének újrafelvételét szükségessé tették, s egyúttal a felhívásokra beérkezett jelentések alapján részletes tervet készítettek a gimnázium megnyitásának módozataira nézve."(12) A kollégium elöljárósága el is határozta a gimnázium megnyitását az els évfolyam beindításával beindításával. Késbb, 1943-ban az Elöljáróság megbízza az iskola igazgatásával, amelynek vezetését nagy energiával folytatja 1944 széig, amikor családjával a Dunántúlra menekül. A menekülésbl a front átvonulása után, már a következ év tavaszán hazatért és továbbra is a régi katedráján tanít. Még a katedrán éri az egyházi iskolák államosítása (1948), azonban a következ évben nyugalomba vonul. Most már teljes energiáját az általa alapított néprajzi múzeum fejlesztésének szenteli, amely 1950-ben önálló állami múzeummá alakult.ennek lesz els igazgatója.(12) 1952 végéig vezeti a múzeumot, amelyet Erdélyi László tanárnak ad át 1953 január 1- vel. Ha számba akarjuk venni Haáz Rezs székelyudvarhelyi tevékenységét, amelyet hosszú pályája során fejtett ki tól 1958-ban bekövetkezett haláláig -, végig kell követnünk a tanár, a múzeumalapító etnográfus, a fest és a közéleti személyiség szerepét. Pályájának egyik oldala sem elhanyagolható és szoros kapcsolatban van tevékenységének minden területe. Ennek ellenére a továbbiakban csak annyiban térek ki az oktató, nevel tanár tevékenységére, amennyiben az szükséges a többi megértéséhez. Egy olyan tanártípushoz tartozott, amely nem példa nélküli korában, mondhatnánk, ez volt a megszokott, de ebben a környezetben is kitnik sokoldalú, gazdag tevékenységével. Ma, amikor a tanári pálya annyira felhígult, annyira színtelenné és az ideológiák rabjává vált az iskolákban, amikor tanáraink sorában kivétel az igényes tudományos munkát végz személyiség, csak csodálattal gondolhatunk a Haáz Rezs típusú, középfokú intézetekben tanító tanárokra. Ugyanúgy, mint például a katolikus gimnázium rajztanára, Spanyár Pál, aki székelyudvarhelyi letelepedése után (1899) tovább folytatta a fiskolán elkezdett festi tevékenységét. Mivel a mértani rajz, a görögpótló rajz (az 1890.XXX.t.c. értelmében görög nyelv és irodalom helyett a tananyag modernizálása során görögpótló irodalmat és rajzot vezettek be az iskola eladási nyelvén), melyet szigorú tanterv alapján adtak el, nem engedte meg a fantázia szabad csapongását, a technikák szabad felhasználását, Haáz nagy lendülettel foglalkozik a szabadkézi rajz oktatásával.

5 Ennek során például az es tanévben a következket gyakorolják önkéntes jelentkezi: rajzolás, festés emlékezet után, meseillusztráció, síképítmények, levelek, lepkék, ecsetgyakorlatok, geometriai formák, forgási felületek szemlélet alapján ceruzával, szénnel és ecsettel, gipsz ékítmények és fejek, csendéletek színen, fejek él modell után szénnel. Késbb, ahogyan érdekldése egyre inkább a székelység és anyagi kultúrája felé fordul, úgy jelennek meg, majd sokasodnak a néprajzi tárgyak a modellek sorában, a néprajzi gyjtemény tárgyai otthonossá válnak a kollégium jól felszerelt rajztermeiben. A múzeumalapító Mint internátusi felügyel, majd mind internátusi elnök, aki ilyen minségben bentlakó, majd a családjával is az internátusban lakó tanár, évtizedekig állandó érintkezésben volt a vidéki diákok szüleivel - vidéki tanítókkal, tisztviselkkel és jelents számban kisbirtokosokkal -, akik állandó kapcsolatot jelentettek a hanyatló, de akkor még létez székely tárgyi és szellemi néprajzzal. A székely népi kultúra jelentségére, esztétikai értékeire tanártársai, Viski Károly ( ), de elssorban dr. Hoffer András ( ) hívják fel figyelmét, aki nagyenyedi tanárságának évei alatt újrarendezte a Bethlen kollégium múzeumának ásványgyjteményét, így iskolai-múzeumi tapasztalattal is rendelkezett.(13) Különben sem volt idegen a korabeli középfokú iskolákban a múzeum létesítésének gondolata, ezekrl bven olvashatunk a korabeli iskolai értesítkben. Ilyen gyjteményeket láthatott Haáz Rezs diákévei alatt a késmárki és iglói gimnáziumokban is. Termékenyíten hathatott 1912-ben, az iskolai év végén a Kolozsvár-Torda-Torockó-Nagyenyed útvonalon tett iskolai kirándulás is, amelynek ötödik napján, "Július 4-én, a kollégium gazdag gyjteményeinek megtekintése után vonatra ültünk s hazatértünk öreg intézetünk falai közé."(14) Ekkor már össze volt gyjtve az eljövend iskola-múzeum alapját képez tárgyak dönt hányada: "Néprajzi gyjtemény. Cél: a székely, fként az udvarhelymegyei néprajzi tárgyak gyjtése. A gyjtött tárgyak száma A kész kiadás 100 K(orona) volt, amelyet a természetrajzi átalányból fedeztük. A gyjtést Dr. Hoffer András és Haáz Rezs tanárok eszközölték s így e gyjtemény alapjának k a megteremti. (a szerz kiemelése) A gyjtést a tanulók útján és személyesen végzett kirándulásokon eszközölték a tanár urak az Udvarhely környékén fekv községekben."(15) Az igazgatói jelentés, amely az iskolai év legfontosabb eseményeit foglalja össze, megemlékezik az újonnan alapított gyjteményrl: "Köszönettel és elismeréssel tartozom az intézet nevében Haáz és Hoffer kollégáinknak, akik nagy buzgósággal, fáradtságot nem ismer kitartással és sok áldozattal több száz darabra men néprajzi gyjteményt teremtettek az intézetnek, jóformán önkéntes adományozás útján. Az adakozó tisztelt szülknek, az iskolánk környékén él intelligens kisbirtokosoknak, gazdáknak, községi elöljáróknak, szóval mindazoknak, akik ajándékaikkal, tárgyaik átengedésével a kultúra iránti érzésüknek és érdekldésüknek szép jelét adták, legyen hála és köszönet."(16) A gyjtemény az elkövetkez iskolai évben is szépen gyarapodott, st, sor került az els kiállítás berendezésére is. "Néprajzi gyjtemény. Ez évi gyarapodása 450 tárgy; ezek nagyrészéhez ez évben is adományképpen jutott a gyjtemény; a vett tárgyakért 99 koronát fizettünk. A gyjtemény anyaga áll összesen 1450 darab tárgyból. Ezeket az iskolai év végén már ki is állítottuk a régi épületnek egy eléggé megfelel szobájában, a természetrajzi szertár régi szekrényeiben... A gyjtemény fölállításában Félegyházi Mariska kisasszony, Z. Sebess József és Imrich Lajos urak voltak segítségünkre, kiknek nemes fáradozásukért ezúton is köszönetet mondunk."(17) "Ezúttal is elismeréssel kell megemlékeznem Haáz Rezs és Dr. Hoffer András tanár urak azon valóban alig méltányolható fáradozásáról, mellyel vármegyénk minden nevezetesebb pontján házrólházra járva néprajzi tárgyakat, bútorokat, szobaberendezéseket gyjtöttek, vásároltak, s nagy türelemmel és kitartással egy szép néprajzi gyjteményt hoztak létre azokból."(18)

6 A gyjtmunka a diákok segítségével folyt, akiknek helyismerete és buzgalma sok tárgy begyjtését biztosította, segítségükkel sokszor utazott szekérrel a távolabbi falvakba egy-egy hétvégén. A vakációról vagy hétvégi eltávozásról visszatérk otthon felkutatott tárgyakkal jelentkeztek. A következ évben, amely az utolsó nyugodt, békés tanév volt az els világháború megpróbáltatásai eltt, már kialakult az iskolamúzeum: "Néprajzi gyjtemény. Évi gyarapodás 86 db; közöttük két színes padláda, összesen 20 K(orona) és egy tálas 22 K, összesen 42 K értékben. Ezekkel a gyjtemény darabszáma 1552-re emelkedett. A pénzen szerzett tárgyak vételárösszege 260 K. A gyjtemény ez évben valamelyes pénzsegélyhez is jutott, amennyiben a diákbál jövedelmét, 60 K-t ennek céljára fordítottunk. Mint megyei gyjteményt, a vármegye is segítette 100 K-val, amiért a vármegyei közgylésnek, Ugron János fispán, fgondnoknak és Sebessy János alispánnak ezúton is köszönetet mondunk. Úgyszintén dr. Kósa János koll. tanár úrnak, aki 10 K-t és négy régi értékes fakereket adományozott a gyjteményünknek. Hogy mégsem gyarapodott úgy, mint a megelz években, annak oka, az ajándéktárgyak nagyrészét, mint már meglevket, a cserepéldányok közé kellett tennünk, a segélyösszegek nagyobb részét pedig a múlt évekrl fönnmaradt kiadásaink törlesztésére fordítottuk. A gyjtemény már oda fejldött, hogy ezután érdemlegesen csak rendes évi segéllyel gyarapítható, amit azáltal hiszünk megvalósíthatónak, ha sikerül azt a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelségének rendes segélyzettjei közé felvenni."(19) Az alakuló múzeum számára kedvez körülmény volt a kollégium új épületének az átadása, a régi iskolaépületben terem és bútorzat is került kiállítás számára, így 1913 után már látogatókat is fogadhatott. Az alakuló néprajzi múzeummal párhuzamosan a kollégiumban más muzeális jelleg gyjtemények is voltak, mint a kép-, érem- és régiségtár, a filológiai múzeum, a természetrajzi gyjtemények és mindenekeltt a tanári könyvtár régi anyaga, amelyek tekintélyes múltra tekinthettek vissza, mert már 1797-ben elkészült els fennmaradt leltárkönyvük. Ezek a gyjtemények azonban a Haáz-féle néprajzi gyjtemény nélkül megmaradtak volna az iskolai szertárak szintjén. A múzeum megalapozása után kerültek csak egy intézménybe a törzsanyagot adó néprajzi gyjteménnyel. Udvarhely vármegyében, amelyben mindeddig nem alakult meg egy megyei múzeum, kezdetben nem figyelnek fel a kollégiumi gyjtemény jelentségére. Az Udvarhelyi Híradó nem is jelzi a múzeum alapítását. Dr. álnéven követeli egy vezércikkíró a megyei történelmi múzeum alapítását 1913-ban, a létrejött Múzeumegyesület számára készít programot, miután összegyjtött anyagát átadták a Székely Nemzeti Múzeumnak: "Udvarhelymegye két ízben szedte össze a megyében talált muzeális tárgyakat, azonban azokat mindkét ízben átengedte - szerény véleményem szerint helytelenül - a sepsiszentgyörgyi múzeumnak. Innen van azután az, hogy amíg minden városnak van speciális megtekinteni valója, addig Székelyudvarhely csak a többé-kevésbé elfuserált középületeivel és egymást ferdén keresztez utcatengelyeivel dicsekedhetik."(20) Az els világháború tragikus eseményei a kollégium felett sem múltak el nyomtalanul. A beszállásolás, a hadi kórház berendezése, a front átvonulása 1916-ban, a tanárok és nagyobb diákok kivitele a frontra mind érzékenyen érintette az intézet békés életét. Veszteséget szenvedtek a gyjtemények is, értékes érmek tntek el a történelmi gyjteménybl, a néprajzi gyjteményben elssorban a textíliákat tizedelték meg. Az impériumváltás után, amikor az iskola léte is veszélybe került, nem folyt már nagyarányú gyjttevékenység, és a hiányokat sem sikerült pótolni. Jellemzvé vált az évi bejegyzés: "Az elmúlt évben a szertárak állománya nagyon keveset változott."(21) A kis múzeum továbbra is nyilvános marad, meglátogatja Makkai Sándor püspök is, aki elsnek írja alá a tiszteletére megnyitott látogatási naplót 1926 november 5-én. A legnagyobb elismerést a

7 meghívás jelenti az 1927 áprilisában Berlinben rendezett erdélyi néprajzi kiállításra, ahol a székely népmvészetet gyjteménye egy részének kiszállításával mutatja be Haáz Rezs. A kiállítás és a székely gyjtemény bemutatása a weimari köztársaság fvárosában sikeres volt. Berlini tapasztalatairól "nagyon elkel közönséggel telt ház eltt" számol be május 14-én. Közben a kiállítás tovább terjeszkedhetett, és négy termet foglalt már magába, az els terem (a beüvegezett folyosón) a templom, a temet, a régmúlt emlékeit, Haáz Rezsnek a diákéletrl festett képeit (bálba vivés, cipóosztás, lustra, szolgadiák), a második a mezgazdasági szerszámokat, a szövés-fonás eszközeit foglalta magába. A harmadik volt a bebútorozott székely szoba. A negyedikben a székely mesterek munkáit rendezték be (gyalogkapu, járomfa, guzsalyak, sulykok, kerámiatárgyak, hangszerek), és a makkfalvi Vass Áron szobrai díszítették. A gyjtemény elrendezése nem volt "múzeumi jelleg", ha ezen a rideg tudományosságot értjük. "Arra törekedek mindig - mondotta -, hogy akik megnézik a gyjteményt, megszeressék a népet és vele együtt a mvészetüket, vagyis a lelküket." A népviseletek bemutatására nem használt babákat, ünnepélyes alkalmakra tanítóképzsöket öltöztetett be, igyekezett lakályossá tenni a kiállítást. A múzeum "Nemes példa, hogy a nevel jó tanítványaival mekkora szellemi vagyont tud összegyjteni, ha hivatásának tudatában van. Hiszen a Székelyföld második legnagyobb néprajzi múzeumát nagyobbrészt mind a diákok hordták össze, gyjtötték a lomtárból, a padlásról, elpusztulásra szánt helyekrl, tanáruk irányítása mellett."(22) Az etnográfus A múzeumi gyjt és rendszerez munkához kapcsolódik Haáz Rezs etnográfusi tevékenysége is, amely csak a tárgyi néprajzra terjedt ki. Bátorítást, biztatást a tudományos kutatómunkához barátjától és egykori tanártársától, dr. Viski Károlytól ( ) kapott, aki 1922 után a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának re, 1935-tl a vidéki közgyjtemények eladója, majd 1941-tl a közgyjtemények országos felügyelje volt. Kutató, gyjt útjaira rendszeresen elkísérték Nyír József és Kováts István barátai. Kováts István az els állandó székelyudvarhelyi fényképész-mterem tulajdonosa, gyjtútjaikon kitn dokumentumfotókat készített. Területi szempontból az egykori Udvarhelyszék református vidékein mozgott a legotthonosabban, lévén, hogy református felekezeti iskolában tanított. A legtöbb múzeumi tárgyat is ezekrl a területekrl sikerült begyjteni. A Hargita-alji katolikus falvakban jelents kutatómunkát végzett, st a lövétei gyjtésbl születtek a legjelentsebb tanulmányai, Egy székely falu öltözete és A székely ványoló. Az elbbit Csutak Vilmos felkérésére készítette, aki a Székely Nemzeti Múzeum alapításának ötvenedik évfordulójára készült évkönyvet szerkesztette. Kisebb-nagyobb tanulmányait, melyek ebben a kötetben jelennek meg újra, az Ethnographia közölte a harmincas évek elején, amikor több székely tárgyú írás jelent meg Viski Károly hatására, aki sokat tett az erdélyi népélet feltárásáért. A fest Dokumentumrajzait is Viski Károly használta fel A székely népmvészetrl (23) c. tanulmányában és A magyarság néprajza c. összefoglaló munka tárgyi néprajzról szóló els köteteiben.(24) Györffy István ( ) etnográfus, a budapesti egyetem néprajzi katedrájának megszervezje is felhasználja rajzait illusztrációnak a Viricselés a Székelyföldön c. írásában (megj.: Ethnographia - Népélet. 1937, ). A fotókat Kováts István és Blájer Ern készítette. Ezeken kívül közel 500 tárgyrajzot készített a múzeumi tárgylapok számára, amelyek ma is használatban vannak a múzeumban között a kollégium levéltárában végzett kutatások alapján megfesti a "Régi diákélet" c. akvarell-sorozatot a múzeum számára, mely a hagyományos népviselet dokumentuma is. Színes levelezlapokon jelentette meg a diákviseletet a XVII. századtól koráig, melyek jövedelmét a kolozsvári szegény egyetemisták segélyezésére fordította.

8 1932-ben vetített képes eladáson ismerteti a székely népviseletet. Az Ifjú Erdély szerkesztsége vállalta, hogy képes levelezlapokon is kinyomtatja rajzait, ezeket az udvarmegyei református nszövetség hozta forgalomba, megrendelhet volt a szövetség székelykeresztúri székházánál. Mindenik színes kézifestéssel készül, mondhatni, hogy egyedi darab volt, de színezetlen példányokat is lehetett vásárolni, "s azok nem csak a gyakorlati kivitelezésre igen alkalmasak (azokból szinte divatlapszeren lehet kiválogatni a szebbnél-szebb megoldási formát), hanem tudományos szempontból is értékesek, mert végre egyesítve látjuk a veszendbe indult típusokat, amelyek csokorba szedett szép virágok, alkalmasak képes albumaink gazdagítására, de bekeretezve, szobáink díszei is lehetnek. A teljes sorozat a lövétei, muzsnai, agyagfalvi, szolokmai, siklódi, parajdi, marosszéki, udvarhelyi, gyergyói, homoródalmási, felsrákosi ni ruhatípusokat tartalmazza."(25) A népviselet-sorozat lapjain a kontúrokat elnyomatták és a tanítványai segítségével kézzel színezték az eredeti rajzok alapján. Ennek nyomódúcait a múzeum rzi. Ebbl három sorozat készült. Az els az Ifjú Erdélyben jelent meg, a második egy páros (férfi és n), a harmadik egy ni népviselet-sorozat. Ezek célja a népviselet elemeinek alkalmazása volt a férfi- és ni viseletben. A második kiadás Székelyudvarhelyen jelent meg, és a Székelység kiadóvállalata terjesztette, itt lehetett megvásárolni vagy utánvéttel megrendelni. Utoljára ilyen rajzát Bányai Edit közli az egyetlen számot megért, 1940-ben megjelent Székelyes Ni Divat c. folyóiratában. Könyvgrafikával is foglalkozott, Tompa László Székelyudvarhelyen 1923-ban megjelent kötetének (Éjszakai szél) címlapját rajzolta, ezenkívül egy turistakalauz címlapját tervezte, és ex libriseket is rajzolt. Utolsó nagy vállalkozása a Magyar Autonóm Tartomány népviseleteinek megfestése volt, 23 különböz féle színes viselet akvarellje készült el és 16 részletrajz, melyeknek kiadását hosszas fontolgatás után a kiadó visszautasította azzal az átlátszó ürüggyel, hogy figurái nem mosolyognak, illetve kérte, hogy fesse át mosolygósra a figuráit. Végülis a marosvásárhelyi Állami Népi Együttes vásárolta meg a sorozatot. Sajnos, ez rövid idn belül végleg eltnt, csak a részletrajzok maradtak meg Sándor fia tulajdonában. A történelmi tárggyal bvült, átrendezett múzeum számára is nagyon sok mvészi érték szemléltet tusrajzot, akvarellt készített. Kedvenc technikájával, az akvarellel nagyon sok néprajzi tárgyú festményt készített, de ezek sajnos szétszóródtak, mert elszeretettel adományozta ket barátainak, ismerseinek, a múzeum vendégeinek. Nagyon szeretett örömet szerezni festményeinek ajándékozásával, ezt tartotta munkája igazi fizetségének. Nagyméret portrékat olajba festett. Így készült el Orbán Balázs (két variánsban, a székelyudvarhelyi és a székelykeresztúri magyar pártok székházai számára), Benedek Elek, Solymossy Endre, Gönczi Lajos, Imre Dénes, Szakáts Péter életnagyságú portréja. Kedvenc témája volt a "Falusi lakodalom" c. kompozíció. Olajban készítette el a "Székely-támadt" vár rekonstrukcióját is ben rendezte meg els egyéni kiállítását a kollégium tornatermében, ahol késbb még több képzmvészeti és háziipari kiállítást mutattak be. A képzmvészeti munkáit számbavev id. Haáz Sándor fáradságos munkával 796 festményt és 486 rajzot leltározott fel. Közéleti tevékenysége Jelents volt a közéleti tevékenysége is. Errl az iskolai értesítk tanárkodása els éveiben csak azt jegyzik fel, hogy "jótékony célú mkedveli eladásokon mködött közre". Az els világháború után évente rendszeresen tartja vetített képes eladásait a székely népmvészetrl, a magyar és egyetemes festészet nagyságairól, az esztétikai nevelésrl. A Kováts István által üvegre készített diákat szabadkézzel színezi. Az iskolán kívül eladásokat a Polgári Önképz Egyelet Szabadlíceumi eladássorozatain tartott, mindig érdekld teltház eltt. Haáz Rezs volt az, aki Székelyudvarhelyen megszervezte az els ún. "szttes bálokat", amelyek a népviseletnek adtak új rangot.

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A selmeci kamaráktól a VUK-ig

A selmeci kamaráktól a VUK-ig MFLSZ Vándorgylés Szeged, 2012. szeptember 4-6. A selmeci kamaráktól a VUK-ig Diákszállások, kollégiumok Selmecbányán és Sopronban Sági Éva NYME Központi Levéltár Selmeci diákszállások, kamarák Mivé nem

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Iskolánk régen és ma

Iskolánk régen és ma Jézus a Főtéren Iskolánk régen és ma volt. A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok.

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok. Románia nyugati részén fekvő terület Nyugat felőli fő bejárata a Királyhágó Magyarországhoz tartozott, de önálló fejedelemség volt Jeles napi szokások, nyelvjárások többnyire ma is élnek Ismertebb táji

Részletesebben

Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról

Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról !" Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról 1. 1988. november 1-én a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Cement és

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BENKŐ CSILLA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban 1. Jogszabályi háttér 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 35. (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

A Zwack Unicum Nyrt Igazgatósága

A Zwack Unicum Nyrt Igazgatósága A Zwack Unicum Nyrt Igazgatósága Zwack Sándor Wolfgang Spiller Zwack Isabella Pavel Reyes Lyubushkin Kalina Tsanova Frank Odzuck Dörnyei Tibor elnök elnök-helyettes Zwack Sándor az Igazgatóság elnöke 2008.

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben