Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév"

Átírás

1 Új munka törvénykönyve, nemzeti felsőoktatás és elszálló Malév A decemberi jogszabály-dömpinghez képest az elmúlt hónapban pihent a jogalkotás, hiszen mind számában, mind jelentőségében kevesebb jogszabály született, jobbára csak a kihirdetésük illetve hatályba lépésük esett e hónapra. Ezek közül kiemelkedik az új munka törvénykönyve és a szabálysértésekről szóló törvény. Ezen kívül fontos változások következtek be a hallgatói hitelrendszerben és a felsőoktatás finanszírozásában, rendszerében is. Mindnyájunk sajnálatára a Malév február 3-án sajtóközleményben tudatta, hogy beszünteti az üzemszerű működést, így 66 év után el kell búcsúznunk a magyar légitársaságtól. A évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról szól. A jogszabály első fejezetében találhatók az értelmező rendelkezések, valamint az államadósság keletkezését és növekedését korlátozó szabályok, például az adósságot keletkeztető ügylet megkötését korlátozó rendelkezések. A továbbiakban a törvény az Állam adósság Kezelő Központ és a Költségvetési Tanács feladatát, hatáskörét és működését részletezi. Végül a közteherviselés alapvető elveit határozza meg, alapelv például, hogy Magyarországon minden természetes személy, jogi személy és más jogalany fizetési kötelezettség teljesítésével köteles hozzájárulni a közös szükségletek fedezetéhez. A évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról rendelkezik. A jogszabály első helyen értelmező rendelkezéseket tartalmaz, majd rögzíti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak típusait, melyek a következők: rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági el- látás. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, keresőtevékenységet nem végez és rendszeres pénzellátásban nem részesül. Ezen kívül a törvény meghatározza a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás részletszabályait is. Mozgássérült parkoló: a rendszerből még megmaradt 2

2 A évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szól. Az új törvény célja a felsőoktatás színvonalának emelése, a versenyképes tudás átadásához és megszerzéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése, valamint a nemzeti felsőoktatási intézményrendszer működésének biztosítása. A jogszabály meghatározza a felsőoktatás működésének alapelveit, a felsőoktatási intézmények létesítésének feltételeit, ezen belül az állami elismerés és a működési engedély megadásának követelményeit. Részletesen szabályozza a felsőoktatás intézményrendszerét, kiemelve a szenátust, mint vezető testületet. A törvény ezeken kívül tartalmazza a képzési rendszerre, a hallgatói jogviszonyra és felelősségre, továbbá a felsőoktatás szervezésére és irányítására vonatkozó rendelkezéseket is. A évi CCXI. törvény a családok védelméről rendelkezik. A jogszabály a célok és alapelvek című fejezetben deklarálja, hogy az állam védi a család és a házasság intézményét, támogatja a gyermekvállalást és az örökbefogadást. A törvény részletesen szabályozza a családi jogállás keletkezését, a szülők és a gyermekek kötelezettségeit és jogait. Külön fejezet szól a család és a gyermekvállalás védelméről a foglalkoztatás terén, ennek érvényesülése érdekében például rögzíti a törvény, hogy a várandós anyát, illetve a kiskorú gyermeket nevelő szülőt külön törvény szerinti kedvezmények illetik meg. A 3/2011. (XII. 30.) ME rendelet a Külhoni Magyarságért Díj alapításáról határoz. A Külhoni Magyarságért Díj a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adható. A rendelet rögzíti, hogy évente legfeljebb tíz díj adományozható. A díj átadására augusztus 20- án, a nemzeti és állami ünnep alkalmával kerül ELTE ÁJK a múlt században: nehéz a bejutás sor. A díjjal oklevél és emlékplakett, továbbá személyenként vagy szervezetenként egymillió forint jutalom jár. A díjat a miniszterelnök a Külhoni Magyarság Bizottságnak a nemzetpolitikáért felelős miniszter útján tett előterjesztésére adományozza. A évi CCV. törvény az igazságszolgáltatást érintő egyes törvényeket módosítja. A jogszabály a polgári perrendtartást és a büntetőeljárásról szóló törvényt módosítja. A változások értelmében a jogi személy vállalkozások egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt a feleknek nem kell megkísérelniük a jogvita peren kívül elintézését többek között a fizetési meghagyásos eljárást követő perben, külön törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemperes eljárásokban, valamint a kiemelt jelentőségű perekben. Fontos új szabály, hogy a kiemelt jelentőségű perekben a jogi képviselet kötelező, továbbá az eljárások mielőbbi befejezését szolgálja az a rendelkezés, mely szerint a folytatólagos tárgyalást az elhalasztott tárgyalás napját követő két hónapon belülre kell kitűzni. A 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szól. Az új jogszabály előírja, hogy az önálló vállalkozók tevékenységeit a ren- 3

3 delet mellékletét képező önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyű szintjén kell azonosítani. A rendelet alkalmazásában önálló vállalkozónak kell tekinteni az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, az alábbi tevékenységet folytatókat: magán-állatorvosi, egyéni ügyvédi, egyéni szabadalmi ügyvivői, egyéni közjegyzői, önálló bírósági végrehajtói tevékenység, továbbá az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt és a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt. Az ÖVTJ-re vonatkozó módosító javaslatok minden év június 30-ig jelenthetők be írásban a Központi Statisztikai Hivatalnál. A 98/2011. (XII. 31.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozatot módosítja. A határozat egyrészt a zárószavazás megkezdése előtti módosító javaslatok benyújtásának és a törvényjavaslatok záró vitája lebonyolításának szabályait változtatja meg. Ezen kívül a Házszabály kiegészül a kivételes sürgős eljárással. A törvényjavaslat vagy határozati javaslat előterjesztője kérheti a kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalást. A képviselő által benyújtott, tárgysorozaton lévő törvényjavaslat kivételes sürgős tárgyalására irányuló indítványhoz a képviselők egyötödének támogató aláírása szükséges. Azonban az Alaptörvény és a sarkalatos törvények módosítására, valamint a megalkotásukra irányuló törvényjavaslat tárgyalásánál ilyen eljárás nem kérhető. Az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról szól. A módosítás értelmében az NNI nyomozó szerveinek hatáskörébe tartozik a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésé- nek gyanúja esetén a nyomozás, ha az annak alapjául szolgáló bűncselekménynek nemzetközi jellege van, kivéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekményeket. Szintén új rendelkezés, hogy az országos rendőrfőkapitány vagy a bűnügyi főigazgató egyedi ügyekben elrendelheti, hogy az NNI vagy az RRI a hatáskörébe nem tartozó bűncselekményekben is nyomozzon. Megjelent a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal megszüntető okirata. A honvédelmi miniszter december 31-i hatállyal megszüntette a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalt, mint önálló szervezetet. A megszűnő költségvetési szerv általános jogutódja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, mely az átalakítás előtt, január 1-jét megelőzően Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal megnevezéssel működött. Az okirat szerint a megszűnő költségvetési szerv személyi állományát a jogutód költségvetési szerv, illetve a Magyar Honvédség egyéb költségvetési szervei tervezik továbbfoglalkoztatni. A 9/2012. (I. 16.) OVB határozat aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről rendelkezik. Az Országos Választási Bizottság a magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: Egyetért-e Ön azzal, hogy a jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el? Az Országos Választási Bizottság először megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését arra hivatkozással, hogy a népszavazás eredményének az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az Alkotmányt módosítaná. Azonban a Bizottság határozata ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatát megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította. Ennek eredményeképpen került sor a fenti döntés meghozatalára. 4

4 Pihenő bányász: szűkített munkajog A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szól. Amint azt a törvényeknél megszokhattuk, az új munka törvénykönyve is bevezető rendelkezésekkel indul: rögzíti a törvény célját, hatályát, alapelveit, általános magatartási követelményeket és az egyenlő bánásmód követelményét. Ezt követik a jognyilatkozatokkal, valamint a munkaviszony létesítésével és tartalmával kapcsolatos szabályok. Fontos változások következtek be a munkaviszony megszüntetése terén. Így például már nem esik felmondási tilalom alá a táppénz ideje, főszabály szerint a munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót már csak távolléti díj illeti meg. Ugyanakkor a felmondást továbbra is köteles indokolni a munkáltató és a felmondási idő is maradt 30 nap. A törvény július 1. napján lép hatályba. Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről rendelkezik. A rendelet meghatározza a hallgatói hitel igénybevételének, a hitelszerződésnek, a hitel folyósításának és törlesztésének szabályait. A jogszabály rögzíti, hogy a feltételek fennállása esetén hallgatói hitelre jogosult egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, továbbá bizonyos feltételek fennállása esetén a szabad mozgás és tartóz- kodás jogával rendelkező személy. Nem jogosult hallgatói hitelre az, akinek korábban kötött hitel-, vagy kölcsönszerződése megszűnt és hallgatói hiteltartozása van. A jogosultsági idő változatlanul tíz tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hónap. Lényeges változás, hogy a 2012/2013. tanévtől a hallgató által felvehető hitelek havi legmagasabb összegei hitelcélok szerint: szabad felhasználású hitelcél esetében Ft, kötött felhasználású hitelcél esetében a felsőoktatási intézmény részére fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg. A 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendeletet módosítja. A módosítás értelmében a rendelet kiegészül azzal a rendelkezéssel, mely szerint a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendők a magyar állami ösztöndíjas, illetve a magyar állami részösztöndíjas hallgatók is. A felsőoktatási törvényben meghatározott számítási alap összege a 2012-es költségvetési évben Ft lett. Ezen kívül változtak a képzési és tudományos célú normatívák is, ennek új összegeit a jogszabály melléklete rögzíti. Például orvos hallgatók esetében 720 ezer forint, joghallgatóknál 299 ezer forint évente. Az 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szól. A rendelet szerint a Malév menetrend szerinti járatainak leállása miatt a Magyar Állam kártalanítást és segítséget nyújt azon utasoknak, akik érvényes menetjegyüket a Malév menetrend szerinti járatainak leállását megelőzően vásárolták meg, és menetjegyük a légitársaság üzemelése beszüntetésének napján, valamint azt követően 3 naptári napon belül biztosít jogot az utazásra, vagy akik a Malév menetrend szerinti járatának leállása napján vagy azt megelőzően a cél- 5

5 Elszálló Malévgép: szárnyaszegett vágyak állomásra már elutaztak, és a visszafelé útra február 29-ig érvényes menetjeggyel rendelkeznek. Az igényeket március 31-ig lehet benyújtani. 6 A 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet a terhességigyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról határoz. A rendelet szerint a december 31-én már és január 1-jén még terhességi gyermekágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesülő személy havonta a jogszabályban rögzített feltételekkel adómentes, nettó összegben megállapított jövedelempótlékra jogosult. A jövedelempótlékra való jogosultság kezdő napja január 1-je. Ezen kívül a rendelet részletesen meghatározza a jogosultsági feltételeket és az igénybevétel eljárási szabályait is. Bodolai László XIX. évfolyam 2. szám n február

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (Vhr.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés a családok és

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben