E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK július 25. -i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Dr. Göttlinger István aljegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Smolek Erika kodifikátor Szigeti Júlia közterület-használati fımunkatárs ELİADÓ: Dr. Göttlinger István aljegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2013. (.) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! Minısített szótöbbség! június 14-én a 97. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggı, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) A Tv-ben egyebek között módosításra került a mozgóképrıl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) is. A módosítás révén az Mktv. új, július 1-én hatályba lépı 34. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mktv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselı-testülete rendeletben szabályozza. A Tv a szerint a települési önkormányzat az Mktv. 34. (5) bekezdése szerinti rendeletet a törvény kihirdetését követı 30 napon belül köteles megalkotni. Miután a Tv. kihirdetésének napja június 14-e, valamennyi települési önkormányzat képviselı-testülete július 15. napjáig köteles a közterület-használatot szabályozó rendeletében a filmforgatási célú használatra vonatkozó elıírásokat is rögzíteni. Az Mktv. a játékfilmek forgatására vonatkozik, a hírmősorok, és az aktuális és szolgáltató magazinmősorok nem tartoznak az Mktv. hatálya alá. A törvény elıírásainak a közgyőlésnek eleget kell tenni, ezért javaslom a közterületek használatáról szóló rendelet módosítását. Az Mktv. végrehajtási rendelete szintén a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., ezért a rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni: Forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. 2

3 A tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a meghatározott idıtartamot vagy területmértéket el nem érı, valamint a közérdekő célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan. A használat területi és idıbeli korlátait. A turisztikailag kiemelt közterületek körét. A közterület-használat díját a filmforgatási célú használat esetében az Mktv. 3. melléklete szabályozza, tehát az önkormányzatnak a díjak önálló megállapítására hatásköre nincs, azonban a bevétel a tulajdonos önkormányzatot illeti. Az adható mentességek és kedvezmények megállapításnál figyelembe kell venni, hogy az Mktv. alapján csekély összegő támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Ebbıl adódóan célszerő minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket. A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a fıvárosi és megyei kormányhivatalnál kell elıterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról a fıvárosi és megyei kormányhivatal hatósági szerzıdésben állapodik meg a kérelmezıvel. A hatósági szerzıdés a települési képviselı-testület jóváhagyásával válik érvényessé, azonban célszerő ezen hatáskört, mint a más közterület-használati engedélyhez hasonlóan a polgármesterre átruházni. A hatáskör átruházása azért is fontos, mert a kormányhivatalt annak megkeresésére rövid idın belül kell tájékoztatni a közterület-használat helyi rendeletben meghatározott egyedi feltételeirıl és megállapított díjról. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint: (1) A jogszabály elıkészítıje a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl a Kormány által elıterjesztendı törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elıkészítıje elızetes hatásvizsgálatot végez. 3

4 a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításnak nincs társadalmi, gazdasági, költségvetési mérhetı hatása. b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképrıl szóló évi II. törvény módosítása indokolja, mely kötelezı erıvel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat közgyőlésének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell alkotni. A rendelet-módosítás megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 132. (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásban vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A módosító rendelet-tervezet jobb megértése érdekében az elıterjesztés mellékletét képezi a jelenleg hatályos rendelet, melyben eltérı színnel beépítésre kerültek az új rendelkezések, és áthúzással a hatályon kívül helyezendı szakaszok. A jelenleg hatályos rendelet Szekszárd város honlapján bárki számára hozzáférhetı. Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményezésre megkapta. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, az elıterjesztést tárgyalja meg, a módosító rendelet-tervezetet fogadja el. Szekszárd, július 8. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı 4

5 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének./2013. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a mozgóképrıl szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképrıl szóló évi II. törvény 34. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 51. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következıket rendeli el: 1. A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következı 5/A. és 5/B. -sal és azt megelızı alcímmel egészül ki: A közterület filmforgatási célú használata 5/A. (1) A mozgóképrıl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történı közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az 5/A. - 5/B. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggı, Mktv-ben meghatározott képviselı-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. (3) Filmforgatás nem engedélyezhetı az Önkormányzat, valamint az intézményei által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények idıtartamára, illetve területére. (4) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt terület a rendelet 2. mellékletében meghatározott kiemelt övezet. (5) Mentesség kizárólag közérdekő célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekő célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztı témájú filmalkotások. (6) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet, a díjkedvezmény mértékérıl a 13. (2) bekezdésének szempontjait figyelembe véve a polgármester rendelkezhet. 5/B. (1) A filmforgatás céljából történı közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követıen a filmforgatást akadályozó, a kérelmezınek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követı 10 napon belül a kérelmezı számára a közterülethasználatot biztosítani kell. 5

6 (2) A filmforgatás céljából történı közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani: a) a használat teljes idıtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni, b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni, c) 22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi elıírásokat betartani, d) a használat megszőnését követıen a területet eredeti állapotával legalább egyenértékően helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni,k a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni. (3) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történı közterülethasználathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. A filmforgatás céljából történı közterület-használat során stáb parkolásra díszburkolattal ellátott közterület nem használható. (4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történı megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerzıdés nem hagyható jóvá. (5) Amennyiben a filmforgatás céljából történı közterület-használat az Mktv. szerinti hatósági szerzıdésben foglaltaktól eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy az érintett terület vonatkozásában a közterület-használó az Mktv. 3. mellékletében meghatározott díjtételek figyelembe vételével kiszámított díj háromszoros összegének megfizetésére köteles. (6) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerzıdés megküldésének idıpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. (7) A filmforgatás céljából történı közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet díjszámításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. Az Mktv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni 2. Az R a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: (4) E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelettel megállapított 5/A. és 5/B -ait július 15-e után indult eljárásokban kell alkalmazni. 3. Az R. 2. mellékletében a Kövendi S. u. szövegrész helyébe Búzavirág u. szöveg, a Kecskés F. u. szövegrész helyébe Szent-Györgyi Albert szöveg lép. 3. Hatályát veszti: (1) az R. 3. (2) bekezdés i) pontja, 6

7 (2) az R. 15. (2) bekezdésében a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenıen szövegrész (3) az R ában a -a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben foglalt eltérésekkel- szövegrész. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: Horváth István polgármester dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı 7

8 HATÁLYOS RENDELET, melyben eltérı színnel jelöltük az új rendelkezéseket. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról a következı rendeletet alkotja: 1. E rendelet hatálya kiterjed: A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város igazgatási területén lévı közterületekre terjed ki. (2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a helyi önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendeltetéstıl eltérı használata esetén a (3) bekezdésben foglalt kivétellel. (3) A helyi közútként nyilvántartott közterületekre a vonatkozó helyi rendelet szabályait kell alkalmazni. 2. E rendelet alkalmazása szempontjából: Értelmezı rendelkezések Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az errıl szóló külön szerzıdésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenı és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmővek elhelyezése. Közhasználatra átadott rész: minden olyan terület, amelyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat. A terület nem jogi aktussal, hanem a tényleges használattal válik közterületté. Reklámgazda: Az a személy vagy szervezet, amely a város közigazgatási területén az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján hirdetı-berendezések ellenırzését, üzemeltetését végzi, függetlenül attól, hogy a hirdetı-berendezés az önkormányzat vagy más tulajdonát képezı építményen, területen került rögzítésre. Jármőtárolás: közúton, vagy más közterületen jármővel a folyamatos le- és felrakáshoz, az okmánykezeléshez, illetıleg indulás elıtt, vagy érkezés után a szállodák, szálláshelyek (lakás kivételével) környékén a jármővezetı pihenı ideje alatti tartózkodáshoz szükséges idı feletti egyhelyben maradás. Folyamatos jármőtárolás: autóbuszoknak, tehergépkocsiknak, kamionoknak, vontatványoknak, nehézgépjármőveknek, mezıgazdasági gépeknek, vontatóknak a közterületen történı, - a megszakításoktól * A rendeletet a közgyőlés a január 29-i ülésén fogadta el. 8

9 függetlenül - visszatérı jellegő parkírozása, pl. a lakóépületek környékén parkoló fuvarozók gépjármővei, autóbuszok, stb. Alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap), általában rendezvénnyel összekötött, szervezett árusítás. Egyéb kereskedelmi tevékenység: játék, bazár, kegytárgy, illetve egyéb idénycikk árusítása. Építmény: (az épület és mőtárgy győjtıfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött mőszaki alkotás, amely a talaj beépítésével jön létre. Általában kereskedelmi, szolgáltatás profilú felépítmény. Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: bármikor könnyen szétszerelhetı szerkezetekbıl készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített építmény. Mozgóbolt: önjáró vagy gépjármővel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelı árusítóhely. Mozgó árusítás: a kereskedı vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minısül mozgóboltnak (pl.: tricikli, fagylaltos kocsi stb.) Konténer: szilárd térelemekkel körülhatárolt talajhoz nem rögzített, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas építmény, szeméttároló konténer. Közhasználatú zöldterület: 1 Közhasználatú zöldfelület: 2 Üzemen kívül helyezett jármő: 3 Érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel, vagy hatósági engedéllyel egyáltalán nem rendelkezı olyan jármő, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt. Üzemképtelen jármő: 4 Hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkezı, de nyilvánvalóan mozgásképtelen, közúti közlekedésre alkalmatlan jármő. (pl.: futómő-hiányos, motorhiányos stb.) Ilyen jármőnek minısül a baleset folytán megsérült és elhagyott jármő is. Alkalmi árusítás 5 : Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelızı 20 napban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet 5. mellékletében meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggı termékek, továbbá nemesfémbıl készült ékszerek, díszmőáruk és egyéb tárgyak forgalmazása. Idényjellegő árusítás 6 : az árusítás idıtartamára a közterületre kihelyezett árusító helyen végzett, idıszakonként megismétlıdı, esetenként legfeljebb egy szezonra, eseményre szóló árusító, javító, szolgáltató tevékenység. A közterület használati engedély 3. (1) A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához - 3. (5) bekezdésben foglalt eseteket kivéve - (a továbbiakban: közterület használat) engedély szükséges. (2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni: a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı), ernyıszerkezet, hirdetı berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az 10 cm-nél jobban kinyúlik a falsíkból, 1 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 30/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 23. (2) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan május 19-tıl. 2 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 30/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 23. (2) bekezdés 3. pontja. Hatálytalan május 19-tıl. 3 Kiegészítette a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos január 1-tıl. 4 Kiegészítette a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos január 1-tıl. 5 Kiegészítette a 46/2011.(VII.5.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos július 10-tıl. 6 Kiegészítette a 46/2011.(VII.5.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos július 10-tıl. 9

10 b) üzlet (pavilon), árusító és egyéb fülke elhelyezésére, amely pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, zöldség, virág, koszorú, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgál, c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltı állomás, iparvágány elhelyezésére, d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármő várakozóhely céljára, e) hulladékgyőjtı sziget elhelyezésére f) alapzatos zászlórúd, önálló hirdetı-berendezés, tájékoztató táblák, tartóoszlopok stb. elhelyezésére, kivéve az önkormányzattal történı megállapodás alapján a reklámgazda útján történı hirdetı-berendezés elhelyezésére, g) építési munkával kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány, építıanyag és törmelék elhelyezésére, h) 7 alkalmi, idényjellegő, mozgóbolti, mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, i) film- és televízió felvételre, ha az a forgalom korlátozásával jár, j) vendéglátóipari elıkert (kerthelyiség) céljára, k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, l) közhasználatra még át nem adott közterületek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, m) a közterületi parkolókban, utak mellett, egyéb közterületen - a kezelı külön engedélyével rendelkezı - gépjármővek (autóbusz, tehergépkocsi, kamion, különleges gépjármő stb.) parkolására (folyamatos jármő tárolásra), n) lakókocsi és utánfutó tárolására, o) kerékpártároló, illetve kerékpártartó elhelyezésére, p) üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármővek tárolására. Az engedély idıtartama max. 15 napra szólhat, mely nem hosszabbítható meg. q) szórólaposztáshoz, közterületen végzett egyéb reklám marketing tevékenységhez (jellemzıen egy áru, szolgáltatás, tevékenység, nyeremény bemutatása, népszerősítése), valamint olyan személyek közterületen történı tartózkodásához, akik reklámcélú transzparenst hordoznak, r) árusító és egyéb automata elhelyezésére s) 8 dohányzóhely kijelöléséhez. (3) A kiemelt övezetben, az I-II. kategóriájú közterületen (2. számú melléklet) árusító pavilon az alábbi feltételekkel létesíthetı: a) önkormányzat épít pavilont és azt bérleti szerzıdés útján hasznosítja, b) önkormányzat pályázatot ír ki pavilon létesítésére, c) a meglévı pavilonok engedélyesei számára ha az egyéb feltételek fennállnak a városképileg nem megfelelı pavilonok helyére új pavilon építésére engedély kiadható, d) a pavilonok minden esetben csak az önkormányzati építészeti-mőszaki tervtanács által kialakított szakmai véleménynek megfelelı helyen és megjelenési formában helyezhetık el. (4) Kiemelt övezetben a Garay tér, Béla király tér, Kiskorzó tér, Liszt Ferenc tér, Szent István tér területén alkalmi- és mozgóárusítás az önkormányzat által támogatott rendezvények kivételével csak az alábbi esetekben engedélyezhetı: a) sorsjegyárusítás, b) rendezvények esetében, c) karácsonyi, húsvéti vásár megrendezése. (5) Nem kell közterület használati engedély: a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához, b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) a közterületen, illetıleg az alatt, vagy felett elhelyezett közmővek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, d) tüzelı, egyéb anyag vagy tárgy pl. bútorok, lakás felszerelési cikkek, konténerek, stb. közterületen történı tárolásához, rakodásához, ha annak idıtartama nem haladja meg a 48 órát és a közlekedést nem akadályozza, e) a mőszaki meghibásodás, baleset, karambol miatt üzemképtelenné vált gépjármő közterületen történı tárolásához a gépjármő meghibásodásától számított 48 óra idıtartamra, 7 Módosította a 46/2011.(VII.5.) szekszárdi ör. 2.. Hatályos július 10-tıl. 8 Kiegészítette a 14/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos április 13-tól. 10

11 f) az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján a reklámgazda üzemeltetésében mőködı hirdetıberendezésekre, az elhelyezésre külön szerzıdést kell kötni, g) üzletenként, vállalkozásonként 1 db, a közterületbe 10 cm-en túl benyúló cégér hirdetı-berendezés elhelyezéséhez, ha annak összes reklámfelülete a 2 m 2 t nem haladja meg, h) a közterületbe 10 cm- en túl benyúló, de 25 cm t nem meghaladó cégtábla hirdetı-berendezés esetében, amennyiben az kizárólag a helyiség, helyiség-együttes nevét, és az ott folyó tevékenységet tartalmazza, i) A gyülekezési jogról szóló évi III. tv. hatálya alá tartozó rendezvényekre. (6) Nem adható közterület használati engedély: a) a szórakoztató intézmény (cirkusz, körhinta, céllövölde, stb.) részére lakóterületeken és a kapcsolódó zöldterületeken, b) a közlekedés biztonságát veszélyeztetı berendezések és anyagok elhelyezésére, c) városképi követelményeknek nem megfelelı építmények, berendezések létesítésére, illetve elhelyezésére, d) üzlethelyiség körüli területen göngyölegek tárolására, e) 9 a városi fıúthálózathoz tartozó közutak melletti közterületekre, idegenforgalmi szempontból jelentıs területekre kivéve a város által támogatott rendezvényekre továbbá akkor, ha a közterületi árusító helytıl 10 m-en belül hasonló cikket árusító hely, vagy 50 méteren belül hasonló cikket árusító üzlet található, f) sátorgarázs létesítésére, illetve elhelyezésére, g) büfékocsi elhelyezésére, h) annak a kérelmezınek, akinek korábbi közterület-használatból díjfizetési hátraléka van, a hátralék megfizetéséig. i) óriásplakát reklámhordozó elhelyezésére a kiemelt övezetben, j) 10 k) zöldfelületként nyilvántartott területeken gépjármővel történı parkolásra. l) közlekedésben nem résztvevı, reklámhordozó céllal elhelyezett jármővek (gépkocsi, utánfutó stb.) elhelyezésére. m) olyan mobil építmény, berendezés, kerítés stb. létesítésére, melynek külsı megjelenítését a város fıépítésze elızetesen nem hagyta jóvá. (7) 11 Közterület használati engedély elektromos mőködtetéső hangjelzés és hangosító berendezés alkalmazásával történı reklámtevékenység folytatására, valamint hangjelzéssel járó mozgóbolti, mozgó árusításra vonatkozó tevékenység folytatására munkanapokon 8 órától 18 óráig, szabadnapokon 10 órától 18 óráig adható. Az engedélyezı hatóság 4. A Közgyőlés a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét a rendelet 13. (2) bekezdésében foglalt eltéréssel a polgármesterre ruházza át. A szakhatóságok és más személyek közremőködése 5. (1) Jogszabályban meghatározott esetekben a közterület-használathoz szakhatóság engedélye, hozzájárulása szükséges. (2) A szakhatóság engedélyét, hozzájárulását az engedélyezı hatóság szerzi be. (3) A közterület használati engedély megadásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges, ha a) a terület az 1. (2) b./ pontja alapján minısül közterületnek, b) a közterület nem a szekszárdi önkormányzat tulajdona, c) a közterület használat állandó jellegő építmény elhelyezésére vagy használatára irányul. 5/A. 12 A közterület filmforgatási célú használata 9 Módosította a 6/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos március 8-tól. 10 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 8. (5) bekezdése. Hatálytalan január 1-tıl. 11 Módosította az 55/2011.(X.5.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos október 10-tıl. 12 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 8. (2) bekezdése. Hatálytalan január 1-tıl. 11

12 5/A. (1) A mozgóképrıl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történı közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az 5/A. - 5/B. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggı, Mktv-ben meghatározott képviselı-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. (3) Filmforgatás nem engedélyezhetı az Önkormányzat, valamint az intézményei által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények idıtartamára, illetve területére. (4) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt terület a rendelet 2. mellékletében meghatározott kiemelt övezet. (5) Mentesség kizárólag közérdekő célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekő célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztı témájú filmalkotások. (6) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet, a díjkedvezmény mértékérıl a 13. (2) bekezdésének szempontjait figyelembe véve a polgármester rendelkezhet. 5/B. (1) A filmforgatás céljából történı közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követıen a filmforgatást akadályozó, a kérelmezınek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követı 10 napon belül a kérelmezı számára a közterület-használatot biztosítani kell. (2) A filmforgatás céljából történı közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani: e) a használat teljes idıtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni, f) zöldfelületet köteles kíméletesen használni, g) 22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi elıírásokat betartani, h) a használat megszőnését követıen a területet eredeti állapotával legalább egyenértékően helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni,k a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni. (3) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történı közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. A filmforgatás céljából történı közterület-használat során stáb parkolásra díszburkolattal ellátott közterület nem használható. (4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történı megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerzıdés nem hagyható jóvá. (5) Amennyiben a filmforgatás céljából történı közterület-használat az Mktv. szerinti hatósági szerzıdésben foglaltaktól eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy az érintett terület vonatkozásában a közterület-használó az Mktv. 3. mellékletében meghatározott díjtételek figyelembe vételével kiszámított díj háromszoros összegének megfizetésére köteles. (6) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerzıdés megküldésének idıpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. (7) A filmforgatás céljából történı közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet díjszámításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. Az Mktv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Az engedély iránti kérelem 12

13 6. (1) 13 A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A 3. (2) bekezdés s) pontja szerinti dohányzóhely kijelölését kérheti több, egymással szomszédos közforgalmú intézmény, munkahely vagy szórakoztató-vendéglátó szolgáltatást nyújtó intézmény egy kérelemben is, közös dohányzóhely céljából. Ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a felek egymás közti megállapodását a dohányzóhely fenntartására. (2) Ha a közterület állandó jellegő használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetınek kell kérnie. (3) Ha a közterület ideiglenes jellegő használata építési munka végzésével kapcsolatos ideiglenes felvonulási épület, lakókocsi, állvány, építıanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezınek kell kérnie. (4) Közforgalom számára megnyitott magánterületen történı igénybevétel esetén a tulajdonos hozzájárulása kell. (5) A város közterületein építési és bontási törmelék kizárólag konténerben tárolható. (6) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérı nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, b) a közterület használat célját és idıtartamát, c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását d) a törvény által meghatározott illetéket. (7) 14 Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a tevékenység gyakorlására jogosító okirat, a vállalkozói, illetıleg az ıstermelıi igazolvány másolatát, társas vállalkozások esetén közölni kell a cégbejegyzés számát, statisztikai számjelét, adószámát. Taxis vállalkozások esetén a jármő használatát igazoló okiratot is csatolni kell. (8) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. (9) 15 A következı évre vonatkozó engedélykérelmeket tárgyév december 15-e után lehet benyújtani. 7. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, b) a közterület használat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetıleg hogy visszavonásig érvényes, c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d) az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában foglalt elıírásokat, e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség elıírását, f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját, g) a kiadott engedély át nem ruházhatóságát, h) az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, a befizetést igazoló csekket, illetve a díjfizetési bizonylatot a helyszínen tartani, és azokat ellenırzés esetén kérésre bemutatni. (2) Nem minısül az engedély átruházásának, ha mőködési engedéllyel, vagy vállalkozási engedéllyel rendelkezı személy alkalmazottat, segítı családtagot, vagy tanulót foglalkoztat és ık végzik a közterületen az árusítást, illetve egyéb tevékenységet. (3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban elıírt módon történhet. (4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület használati engedélyben: 13 Módosította a 14/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 2.. Hatályos április 13-tól. 14 Módosította a 35/2012.(VII.4.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos július 5-tıl. 15 Beillesztette a 6/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 2.. Hatályos március 8-tól. 13

14 a) szükség szerint elı kell írni a közterület felıl a városképi követelményeket kielégítı kerítés létesítését, b) szükség szerint elı kell írni, hogy - ha a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévı járdára nem terelhetı át - az engedélyes szükség esetén köteles a gyalogosok számára védıtetıvel ellátott átjárót létesíteni és azt indokolt esetben nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjába álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni. (5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építménybıl, illetıleg meghatározott helyen, vagy körzetben kézbıl, vagy jármőrıl történhet-e. (6) 16 A közterület használati engedélyben fel kell hívni az engedélyest a járda, az útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, továbbá az igénybevett terület és környezetének tisztántartására, valamint a keletkezett hulladék, szemét elszállítására. Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterület tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani és a köztisztaság feltételeit biztosítani, ahányszor az szükséges. A dohányzásra kijelölt területen kihelyezett csikk- és hamutartót napi rendszerességgel kell üríteni és a tartó 3 méteres környezetében a közterületet fel kell takarítani. (7) 17 Ha az engedélyes a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelı módon tesz eleget, az engedélyezı hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását és a köztisztaság biztosítását. Amennyiben a közterület-használati engedély több engedélyes számára került kiadásra, úgy a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek az engedélyeseket egyetemlegesen terhelik. (8) Az engedély tartalmazza a közterület használat megszüntetésére és az engedély visszavonására vonatkozó jogszabályi elıírásokat, valamint a kezelıi hozzájárulás feltételeit. (9) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: a) az engedélyessel, illetve kérelmezıvel, b) az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságokkal, c) a közterületi díj beszedésével megbízott szervvel, d) a közterület ellenırzésére jogosult közterület-felügyelettel (10) 18 Amennyiben engedélyes a tartót rögzíteni kívánja a burkolathoz, a Garay téren, Liszt Ferenc téren, Béla király téren, Találka téren, Szent István téren és a Széchenyi utcában kijelölt dohányzóhelyeken csak az engedélyezı hatóság által meghatározott fajtájú csikk- és hamutartók helyezhetık el. 8. (1) A taxi kiállási helyeket minden taxis alanyi jogon, az érkezés sorrendjében, a KRESZ elıírásait betartva használhatja. (2) A taxiállomások közterület használatának gépkocsinkénti engedélyezésekor az engedélyezı határozatban kötelezni kell a taxiállomások használóit az engedéllyel rendelkezı jármővön megkülönböztetı jelzés (közterület használati engedély meglétét igazoló kártya) elhelyezésére. A közterület használati engedély meglétét igazoló kártyát a Polgármesteri Hivatalban minden év elején az engedélyezı határozattal együtt lehet átvenni és a közterület használati díj befizetése után érvényesíttetni kell. (3) A közterület használati engedély csak a (2) bekezdés szerinti kártyával együtt érvényes. Amennyiben az engedélyes az esedékes negyedéves díjat a határidıt követı 15 napon belül nem fizeti meg és kártyáját nem érvényesítteti a közterület használati engedélyt vissza kell vonni. (4) Szekszárd város területén személyszállító tevékenység a 29 meglévı férıhelyet tartalmazó taxiállomás igénybevételével folytatható, melyekre legfeljebb 30 közterület-használati engedély adható. (5) 19 Az elsı negyedévi díjat tárgyév január 31-ig kell befizetni. 16 Módosította a 14/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 3. (1) bekezdése. Hatályos április 13-tól. 17 Módosította a 14/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 3. (1) bekezdése. Hatályos április 13-tól. 18 Kiegészítette a 14/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos április 13-tól. 19 Beillesztette a 6/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 3.. Hatályos március 8-tól. 14

15 9. (1) Közúton, vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármő nem tárolható, kivéve a kezelı különleges hozzájárulásával maximum 5 t. össztömegő gépjármő a II. és III. övezetben. (2) Az engedélyezı hatóság a közút, vagy más közterület kezelıjével közösen határozza meg azokat a helyeket, amelyeken a jármőtárolás korlátozott számban, de engedélyezhetı. (3) Közúton, vagy más közterületen üzemképtelen, meghibásodott roncs jármővet engedély nélkül tárolni tilos. A tilalom hatálya nem terjed ki a mőszaki meghibásodás, baleset, karambol miatt üzemképtelenné vált gépjármőre a meghibásodástól számított 48 óra idıtartamra. 10. (1) Az engedély: Az engedély érvénye a) a meghatározott idı elteltéig, b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetıleg c) visszavonásig é r v é n y e s. (2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszőnik. (3) A meghatározott idıre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett idıtartam lejárta elıtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetıség. (4) Amennyiben a kerthelyiséget podeszt, dobogó létesítésével alakították ki, és azt a téli idıszakban nem távolítják el, az egyébként kerthelyiségre fizetendı díj 20%-át kell megfizetni. A közterület használati díj 11. (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. (2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (3) A közterület használati díj, illetve a reklámgazda által beszedett közterület-használati díjnak az Önkormányzat részére befizetett része Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetését illeti meg. (4) A közterület használati díj kezelése, ellenırzése, befizetése tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenırzés rendjérıl, valamint az önkormányzatok pénzügyi szabályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) Fenyıfa árusításra min. 10 m 2 területre adható engedély. Ez esetben a befizetett közterület használati díjat letéti díjként kell kezelni. Amennyiben a vállalkozó a területet tisztán adta vissza, a befizetett közterülethasználati díj 50%-át részére vissza kell utalni. (6) A közterület használati díj megállapítása az engedélyezı hatóság hatásköre. A közterület használati díj kezelésével, nyilvántartásával, befizetésének ellenırzésével, behajtásával kapcsolatos elıkészítı, végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal látja el. (7) A létesítmények által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre esı, vízszintes vetületét kell számításba venni. (8) A közterület használati díj szempontjából minden megkezdett év, hónap, nap, m 2 és fm. egésznek számít. (9) Parkként nyilvántartott és gondozott zöldfelületek használati díja a városrész körzeti beosztásától függetlenül az I. körzetben megállapított díj, kivéve a kiemelt övezetet. Reklám célú közterület használatnál az I. körzetre megállapított közterület használati díjak érvényesek a hirdetıberendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló önkormányzati rendelet (6/2008. (II. 6.) Ör.) 2. számú mellékletében szereplı bevezetı utak Rákóczi utcai és a Béri Balogh Ádám utcai szakaszaira is. 15

16 (10) A közterület használati díjat az engedélyezı határozatban foglaltak szerint és határideig kell megfizetni. Szezonális cikkek árusításánál (pl. dinnye, fenyıfa stb.), ha a kérelem beadása és a használat tervezett ideje között egy hónapnál nagyobb az eltérés, az engedély a díj befizetése után adható ki. (11) A nem önkormányzati tulajdonban lévı, de közforgalom számára megnyitott területek használati díja a terület tulajdonosát illeti meg, de használatához engedély kiadása szükséges. (12) Amennyiben a közterület-használati engedélyt kérelmezı soron kívül igényli (8 napon belül), akkor a táblázatban megállapított díjak kétszeresét kell számítási alapnak venni. 12. A közterület használati díjszabást a rendelet 1. számú, a díjszámítási körzetek leírását a 2. számú, ennek térképi ábrázolását a 3. számú, e rendelet alkalmazása szempontjában városi fıúthálózat felsorolását pedig a 4. számú melléklet állapítja meg. 13. (1) Nem kell közterület használati díjat fizetni: Mentesség a közterület használati díj fizetése alól a) a fegyveres erık, a rendészeti szervek, a mentık létesítményei elhelyezésére, b) a közmővek (elektromos-, gáz-, távfőtı, víz és csatornázási stb.) valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekő létesítményeik elhelyezésére, c) a postai alapszolgáltatás berendezéseinek elhelyezéséért, valamint távközlési szervezetek nyilvános távbeszélı-állomásai elhelyezéséért, továbbá a helyi tömegközlekedés üzemeltetéséhez szükséges területek használatáért. d) országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére, e) a szobrok, emlékmővek, díszkutak, vízmedencék, szökıkutak, alapzatos zászlórudak, és köztárgyak elhelyezésére, valamint f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek, g) közérdekő köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak, valamint a települési szilárd hulladék győjtésére szolgáló győjtıedények, szelektív hulladék győjtık elhelyezéséért h) tömegközlekedési indító és fedett várakozóhelyek által elfoglalt területek, i) társadalmi és vallási ünnepek területe, j) országos és helyi választások alkalmával a választási kampány ideje alatt elhelyezett hirdetések, reklámok, valamint közérdekő hirdetmények után és a kampányok helyszíneire. k) a közforgalomnak átadott magánterületekre kihelyezett hirdetı-berendezések után, amennyiben a kihelyezı a magánterület tulajdonosa és a kihelyezett reklám a tulajdonos tevékenységét hirdeti. l) már meglévı épület átalakítása során akadálymentes közlekedést biztosító rámpa létesítéséhez m) ha a díj fizetésére kötelezett közvetlenül vagy közvetett módon az önkormányzat lenne. n) 20 kijelölt dohányzóhely területéért. (2) 21 A közterület használati díj kivételes méltánylást érdemlı esetekben, így különösen a helyi érdekek érvényesítése érdekében, kérelemre mérsékelhetı vagy megállapítása mellızhetı. A Közgyőlés e kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. (3) Nem terjed ki a közterület használati díj fizetése alóli mentesség a közforgalmú közúti vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévı árusító és vendéglátóipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre. (4) A közterület használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható felmentés, ha a kérelmezı a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérıen használja, illetve az elızı közterület-használatból díjfizetési hátraléka van. (5) Nem terjed ki a közterület-használati díjfizetés alóli automatikus mentesség az (1) bekezdésben felsorolt berendezésekre, ha azokon reklámfelület kerül elhelyezésre, illetve az ezeken a berendezéseken elhelyezett reklámfelületekre a mentességet élvezı tartószerkezettıl elkülönülten közterület-használati díjat kell fizetni. 20 Kiegészítette a 14/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 4.. Hatályos április 13-tól. 21 Módosította a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 3.. Hatályos január 1-tıl. 16

17 A közterület használat megszüntetése és az engedély visszavonása 14. (1) A közterület használat közérdekbıl, így különösen helyi gazdaságpolitikai, városképi, városfejlesztési érdekek érvényesítése érdekében bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes részére kérelemre másutt kell a közterület használat lehetıségét biztosítani. (2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség lejárta után felszólításra nem tesz eleget. (3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejő visszaadása mellett az engedélyezı hatóságnak bejelenteni. (4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként elıírták. (5) Ha a közterület használat a (2) bekezdésben említett módon szőnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 14/A. 22 (1) Tilos jármővel közhasználatú zöldterületen, zöldfelületen kivéve a fenntartási munkákkal összefüggı tevékenység ellátása közlekedni, parkolni. (2) Tilos a kiemelt övezetben görkorcsolyázni, gördeszkázni. 15. (1) 23 A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyezı hatóság vagy a közterület-felügyelık felszólítására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. (2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektıl eltérı módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenıen az engedély nélküli, vagy az eltérı használat tartamára az egyébként fizetendı közterület használati díj háromszorosának megfizetésére kell kötelezni. (3) Ha a közterületen engedély nélkül, vagy az engedélytıl eltérı módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól Záró rendelkezések 17. A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt (Ket.) kell megfelelıen alkalmazni. 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti Szekszárd Város Képviselıtestülete 9/1991.(VI.27.) KT. számú rendelete a közterületek használatáról, valamint a 6/1992.(II.20.) KT. számú rendelet, a 21/1993.(VII.1.) KT. számú rendelet, a 13/1994.(IV.5.) KT. számú rendelet 3. -a, a 25/1994.(VII.11.) KT. számú rendelet, a 14/1995.(III.6.) KGY. számú rendelet, a 42/1996.(XII.19.) KGY. számú rendelet, a 39/1997.(XII.17.) KGY. számú rendelet, 7/1998.(III.2.) KGY. számú rendelet 1. -a, a 32/1998.(XII.19.) KGY. számú rendelet, 6/1999.(III.1.) KGY. számú rendelet, a 28/1999.(XII.22.) KGY. számú rendelet 7. -a és 3. számú melléklete, a 11/2000.(IV.17.) KGY. számú rendelet 1. -a, a 31/2000.(XII.20.) szekszárdi ör., a 29/2001.(XII.6.) szekszárdi ör., a 22 Módosította a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 4.. Hatályos január 1-tıl. 23 Módosította a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 5.. Hatályos január 1-tıl. 24 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 32/2012.(V.31.) szekszárdi ör pont. Hatálytalan május 31-tıl. 17

18 23/2002.(XII.23.) szekszárdi ör., a 8/2003.(IV.30.) szekszárdi ör. 3. -a, a 31/2003.(XII.19.) szekszárdi ör., a 4/2004.(II.2.) szekszárdi ör., a 10/2004.(III.31.) szekszárdi ör a, a 15. (2) bekezdés c) pontja, és a 15. (3) bekezdés b) pontja, a 17/2004.(IV.30.) szekszárdi ör., a 38/2004.(XII.21.) szekszárdi ör., a 21/2005.(X.3.) szekszárdi ör a és a 29. (5) bekezdés a) pontja, a 32/2005.(XII.14.) szekszárdi ör., a 33/2006.(XII.21.) szekszárdi ör., a 23/2007.(V.29.) szekszárdi ör., az 50/2007.(XII.19.) szekszárdi ör., az 5/2008.(II.6.) szekszárdi ör., és a 44/2008.(XII.22.) szekszárdi ör. rendeletek. (2) E rendelet rendelkezései nem érintik: a) a vásári és piaci helyhasználat szabályait, b) a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletek a közterületi részre vonatkozó külön rendelkezések hatályát, c) 25 d) a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat. (3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben és a rendelet hatálybalépésének idıpontjában hatályban lévı közterület használati engedélyekre is alkalmazni kell a hatálybalépés idıpontjától kezdıdıen. Jogharmonizációs záradék E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel. Horváth István polgármester Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı Záradék: A kihirdetés napja: február 3. Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı Módosította a 23/2009.(X.30.) szekszárdi ör /2009.(XII.22.) szekszárdi ör. 3/2010.(II. 10.) szekszárdi ör. 19/2010.(X.4.) szekszárdi ör /2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 30/2011.(V.4.) szekszárdi ör. 23. (2) bekezdés pontja 45/2011.(VII.5.) szekszárdi ör. 55/2011.(X.5.) szekszárdi ör. 6/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 14/2012.(IV.12.) szekszárdi ör. 32/2012.(V.31.) szekszárdi ör pont. 35/2012.(VII.4.) szekszárdi ör. 49/2012.(XII.17.) szekszárdi ör. 25 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 26/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. 8. (4) bekezdése. Hatálytalan január 1-tıl. 26 Kiegészítette a 23/2009.(X.30.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos október 30-tól. 18

19 1. melléklet az 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelethez 27 A közterület-használat módja Fizetés módja a./ közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı) ernyı-, szerkezet, kivéve a kinyitható ernyıt, ha az nem reklámhordozó, hirdetı berendezés (fényreklám) továbbá cég-és címtábla elhelyezése b./ üzlet (pavilon) árusító egyéb fülke elhelyezésére amely pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, zöldség, virág, koszorú, könyv, hírlap, K a t e g ó r i á k kiemelt I. II. III. Ft/m2/hó Ft/m2/hó dohány árusítására szolgál c./ reklámberendezés,hirdetıberendezés, táblák Ft/m2/hó d./ Mobil reklámtáblák Ft/m2/hó e./ Közterület fölé kifüggesztett reklám (molinó) csak városi rendezvényekre adható f./ Szórólap osztás, egyéb marketing Ft/m2/nap tevékenység, szendvicsember Ft/fı/nap g./ Mozgóbolt Alapvetı élelmiszer árusítás Ft/gk/hó Ft/gk/nap Egyéb Ft/gk/hó h./ építési munkával kapcsolatos felvonulási épület, lakókocsi, állvány és építıanyag Ft/gk/nap Ft/m2/hó Ft/m2/hét építési munkaterület Ft/m2/hó i./ törmelék elhelyezése Ft/m2/hét Ft/kont./hó Ft/kont./hét Módosította a 49/2012.(XII.17.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos január 1-tıl. 19

20 j./ alkalmi és mozgóárusítás - zöldség-gyümölcs, virág Ft/m2/nap egyéb árucikk k./ vendéglátóipari elıkert céljára Ft/m2/hó Ft/m2/hét / Kiállítás Ft/m2/nap m. alkalmi vásár Ft/m2/nap n./ kulturális, sport- és szórakoztató- Ft/m2/nap tevékenység o./ mutatványos, cirkusz Ft/m2/nap 20.- p./ gépkocsi bemutató Ft/gk/nap q./ taxi várakozóhelyek Ft/gk/év Ft/gk/n.év áfa áfa r./ lakókocsi, utánfutó tárolására Ft/gk/hó s./ üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármővek tárolása max. Ft/gk/nap t össztömegig t./ üzlet elıtti áru bemutatása Ft/m 2 /hó u./ önk.tul.pavilon bérbeadáa v./ Egyéb célra pav/nap max. 1hét idıtartamig pav/hó egyedi elbírálás alapján, arányosítva a jegyzı ellenjegyzésével 20

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 3. napirendi pont Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 22-88/2013. Elıterjesztı: Németh Balázs polgármester Elıkészítette:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben