TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/ZDIdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/ZDIdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai"

Átírás

1 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/ZDIdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Írásbeli záróteszt. A hallgató ismeri az egyes módszerek kialakulását. Képes azokat azonosítani jegyeik alapján. Ismeri az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. Ismeri az alapvető koncepciókat és fogalmakat és képes azokat alkalmazni az oktatási folyamatban. Módszerek és eljárások Az idegen nyelvi didaktika és módszertan alapkérdései GÜM A közvetlen módszer Az audio-linguális /vizuális módszer A közvetítő módszer A kommunikatív didaktika Az interkulturális koncepció Szakirodalom: BAUSCH:, K.R. (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: UTB, DALHAUS, B.: Fertigkeit Hörverstehen. München: Langenscheidt, HELBIG, G./GÖTZE, L./HENRICI, G./KRUMM, H-J. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Berlin (HSK; ), KAST, B.: Fertigkeit Schreiben. München: Langenscheidt, NEUF-MÜNKEL, G./ROLAND, R.: Fertigkeit Sprechen. München: Langenscheidt, NEUNER, G./HUNFELD, H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. München: Langenscheidt, WESTHOFF, G.: Fertigkeit Lesen. München: Langenscheidt, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 126 Oldal: 1

2 A B C D E FX Oktató: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 2

3 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/ZTRdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A fordítástudomány alapjai Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A vizsga teljesítésének feltétele: fordítási portfólió kidolgozása és egy HU-DE/SK-DE szótár elkészítése adott témakörben (az összpontszám 40%-a) + egy tudományos / műszaki szöveg lefordítása németről magyarra/szlovákra (az összpontszám 60%-a). A hallgató ismeri a fordítástudomány elméleti és gyakorlati alapjait. Ismeri az alapfogalmakat és az alapvető elméleteket. Képes alkalmazni a fordítási technikákat a gyakorlatban. Képes azonosítani a forrásszöveg kulturális sajátosságait és átültetni azokat a célnyelvbe. Bevezetés a fordítástudomány alapjaiba - a fordítási folyamat, alapfogalmak A fordítás mint interkulturális folyamat Az irodalmi műfajok, szövegfunkciók Fordítási technikák Kutatómunka, szótárak és online források használata Szakirodalom: AMMON, U.; BICKEL, H.; EBNER, J. (Hrsg.): Variantenwörterbuch des Deutschen. Berlin: Gruyter Verlag, DUBOVÁ,. J.: Übersetzen nichtliterarischer Texte (URL: preklad.doc) SNELL-HORNBY, M; HÖNIG, H. G.; KUßMAUL, P.; SCHMITT, P. A. (Hrsg.): Handbuch Translation. Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage. Tübingen: Stauffenburg Verlag, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 Oldal: 3

4 A B C D E FX Oktató: prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD., Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 4

5 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/ MEDZ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A két világháború közötti szlovák irodalom Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Meg kell ismerni a szlovákiai irodalmi fejlődés különböző kontextusait. Tudni kell értelmezni a modern szlovák irodalom legjelentősebb alkotásait, továbbá jellemezni az egyes irodalmi áramlatokat, képesnek kell lenni periodizálni az adott korszakot. A szlovák irodalom két világháború közötti korszakának általános jellemzése a szlovák kultúra és irodalom intézményi emancipációja, külföldi példák, a korábbi hagyományokhoz való viszonyulás. Az adott korszak főbb témái és megközelítései. Nadrealizmus és vitalizmus a szlovák irodalomban, lirizált próza és jelentősége. A katolikus modern létrejötte és fejlődése. A két világháború közötti szlovák irodalom főbb témái, dilemma és intézményi háttere A két világháború közötti szlovák realizmus a 20. század 20-as és a 30-as éveinek az irodalma, különös tekitnettel M. Rázusra. Az 1918 fordulat előtti és utáni új szerzők az akkori prózában. A próza fejlődésének jelentős képviselői: Ladislav Nádaši-Jégé, Ján Hrušovský, Gejza Vámoš, Ivan Horváth, Peter Jilemnický, Milo Urban, Jozef Cíger Hronský, Ľudo Ondrejov, Dobroslav Chrobák, František Švantner, Margita Figuli. Az első világháború és a kor legfontosabb társadalimi kérdések irodalmi feldolgozása. Új irányzatok, inspirációk és próbálkozások (például a lirizált próza stb.). Az 1939 és 1945 közötti szlovák irodalom. Az első Szlovák Köztársaság kulturális politikája, támogatott és tűrt irányzatok, az egyes szerzők viszonya a korabeli rezsimhez. Szakirodalom: SEDLÁK, I.: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin : Matica slovenská, s. ISBN ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry - II. : 19. storočie a prvá polovica 20. storočia. Bratislava : Literárne informačné centrum, s. ISBN Oldal: 5

6 ŠTEVČEK, J.: Dejiny slovenského románu - Bratislava : Tatran, s. ISBN ŠTEVČEK, J. Lyrizovaná próza. Bratislava : Tatran, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 A B C D E FX Oktató: doc. Dr. Ivan Halász, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 6

7 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/LZS/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A külhoni szlovákok irodalma Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont, záró teszt 40 pont. Végső értékelés: %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A hallgató képes lesz tájékozódni a nemzetiségi szlovák irodalom problematikájában. Tudni fogja a külhoni szlovákság egyes rétegeinek jellemzését és ismerni fogja a legfontosabb képviselőit. Képes lesz elemezni ezen költők és írók egyes műveit. A nemzetiségi kultúrák és irodalmak kérdésköre. Az alföldi szlovák irodalom és kultúra. Az alföldi szlovák irodalom kontextusai. A magyarországi szlovák irodalom. A szlovák kultúra és irodalom fejlődése Romániában. A szlovák költészet, próza és esszé fejlődése Romániában. A szlovák irodalom Szerbiában (Vajdaságban) a 19. században és a 20. század első felében. A jelenkori vajdasági szlovák költészet és próza. A vajdasági irodalomtudomány tegnap és ma. Az európai és tengerentúli nemzetiségi szlovák irodalom. A külhoni szlovákokkal való törődés és együttműködés. Szakirodalom: ANDRUŠKA, P.: Krajanská literatúra a kultúra. Nitra : Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s. ISBN ANDRUŠKA, P.: Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Šaľa : A-klub, s. ISBN ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. - ISBN ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Maďarska. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. ISBN Oldal: 7

8 ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Vojvodiny. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. ISBN ANDRUŠKA, P.: Antológia slovenskej krajanskej poézie. Topoľčianky : End s.r.o., s. ISBN ANOCA, D. M.: Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, s. - ISBN DIVIČANOVÁ, A.: Slováci v Maďarsku : Meniaci sa svet 2. Győr : Press Publica, s. ISBN X HARPÁŇ, M.: Texty a kontexty. Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov. Bratislava : Literárne informačné centrum, s. ISBN KMEŤ, M.: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, s. SBN ŠENKÁR, P.: Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Komárno : Univerzita J. Selyeho, ISBN ŠTEFANKO, O.: Pohľadaj korene svoje. Nadlak : Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, s. ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 6 A B C D E FX Oktató: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 8

9 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/MORdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelv alaktana Oktatás formája: Előadás Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga sikeres teljesítésének előfeltétele a legalább 60%-os írásbeli eredmény és A-E közti értékelés a szóbeli résznél. A hallgató ismeretekkel rendelkezik a nyelvészeti diszciplínák területén: terminológia, módszerek, paradigmák, nyelvészeti szakterületek. Ismeri az alapvető nyelvészeti koncepciókat, különös tekintettel a német nyelv alaktanára. Az alaktan fogalma és helye a tudományok rendszerében. A morfológia alapfogalmai: A morféma és típusai. Szintetikus és analitikus formák. Szófajtan. Osztályozás és szófajtani sajátosságok. A főnevek osztályozása morfológiai, szemantikai és szintaktikai jegyek alapján. Névmások. Melléknevek és számnevek. Az ige. Igeragozás. Az ige nyelvtani kategóriái. Az igék mondatalkotó képessége. Nem ragozható szófajok. Határozószók és módosítószók. Elöljárószók. Kötőszók. Szakirodalom: HELBIG, G./BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Verfügbare Auflagen. HENTSCHEL, E./WEYDT, H.: Handbuch der deutschen Grammatik. 3. Aufl. Berlin/New York: De Gruyter, PONGÓ, S.: Grundriss der deutschen Grammatik kontrastiv. Komárno: UJS, SOMMERFELDT, K.-E./STARKE, G.: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 2., neu bearb,. Aufl. Tübingen: Niemeyer, Oldal: 9

10 A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 135 A B C D E FX Oktató: prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 10

11 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/FONdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelv hangtana Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga sikeres teljesítésének előfeltétele a legalább 60%-os írásbeli eredmény és A-E közti értékelés a szóbeli résznél. A hallgató átfogó ismeretekkel rendelkezik a német hangtan területéről. Képes elsajátítani a német kiejtés sajátosságait és megkülönböztetni azokat a magyar, ill. a szlovák nyelv sajátosságaitól. Ismeri és alkalmazza a fonetikus átírást. Ismeri a hangképző szervek működését. Képes azonosítani, osztályozni és leírni a német hangképzést. A fonetika és fonológia helye a tudományok rendszerében A fonetika és fonológia tárgya és feladatai A hangtan alapfogalmai: fonéma, hang, allofon Az artikulációs fonetika Beszédhangok képzése A magánhangzók rendszere A mássalhangzók rendszere Általános hangtani alapelvek Szupraszegmentális elemek Szakirodalom: ADAMCOVÁ, L.: Phonetik der deutschen Sprache. Bratislava: UK, BRENNER, K./HUSZKA, B./WERK-MARINKÁS, Cs.: Deutsche Phonetik. Eine Einführung. Budapest/Veszprém: Bölcsész Konzorcium, RAUSCH, R./RAUSCH, I.: Deutsche Phonetik für Ausländer. 3. Aufl. Langenscheidt: München, UZONYI, Pál: Phonetik und Phonologie des Deutschen. Budapest: Akadémiai Kiadó, ISBN HIRSCHFELD, Ursula: Phonetik sim sala bim : Ein Übungskurs für Deutschlernende vyd. - Berlin: Langenscheidt, s. - ISBN Oldal: 11

12 A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 20 A B C D E FX Oktató: Dr. phil. Mihály Riszovannij Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 12

13 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/SYNdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelv mondattana Oktatás formája: Előadás Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga sikeres teljesítésének előfeltétele a legalább 60%-os írásbeli eredmény és A-E közti értékelés a szóbeli résznél. A hallgató ismeretekkel rendelkezik a nyelvészeti diszciplínák területén: terminológia, módszerek, paradigmák, nyelvészeti szakterületek. Ismeri az alapvető nyelvészeti koncepciókat, különös tekintettel a német nyelv mondattanára. A mondattan elméleti alapjai. Relációs és funkcionális egységek. Morfológiai szó - szintaktikai szó. Alapvető mondattani műveletek. A szintaktikai egységek meghatározása: szó és mondat. Mondatfunkciók. Mondatfajták: egyszerű és összetett mondat. Alárendelés és mellérendelés. Mondattani elméletek: GTG, függőségi mondattan, klasszikus mondattan. Szakirodalom: HELBIG, G./BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik. 15., durchges. Auflage. Leipzig/Berlin/ München/Wien/Zürich/New York: Langenscheidt, PONGÓ, S.: Grundriss der deutschen Grammatik kontrastiv. Komárno: UJS, SZIGETI, I.: Lehrbuch der deutschen Syntax. Piliscsaba: Katholische Péter-Pázmány-Universität, PITTNER, Karin, BERMAN, Judith: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch vyd. - Tübingen: GNV, s. - ISBN TROŠOK, Roman: Syntax = Eine Einführung in die Dependenzsyntax des Deutschen - 1. vyd. - Nitra: Vysoká škola pedagogická, s. - ISBN X. ENGEL, Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache vyd. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, s. - ISBN ALTMANN, Hans, HAHNEMANN, Susan: Syntax fürs Exams vyd. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. - ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Oldal: 13

14 német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 129 A B C D E FX Oktató: prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 14

15 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/KUGdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelvterület kultúrája és történelme Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Aktív részvétel az órákon és záróteszt teljesítése. Kreditpontok megítélésének feltétele: legalább 60%-os teljesítmény. A hallgatók áttekintéssel bírnak a német nyelvterület országainak történelméről. Alapvető ismereteket kapnak a tényekről és megértik a történelmi és kulturális összefüggéseket. Germánok, Frank Birodalom Germán államok a késő középkorban Nagy dinasztiák Humanizmus és reneszánsz Ellenreformáció és a harmincéves háború Német-római birodalom és a Habsburgok A forradalom évei Poroszország, a német egység Németország és Ausztria a századfordulón, az 1. vh. A Weimari Köztársaság, A 2. világháború, a háború utáni évek A német államok 1989 után Szakirodalom: MAI, Manfred: Deutsche Geschichte vyd. - Gelberg: Gulliver, s. - ISBN MÜLLER, Reiner: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band Stuttgart : Philipp Reclam jun., ISBN x. Fragen an die deutsche Geschichte / Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit. - Köln: Sonderausgabe, s ISBN x. Oldal: 15

16 A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 7 A B C D E FX Oktató: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 16

17 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/VDSJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv fejlődése és története Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Történeti nyelvészet és alapfogalmak A szlovák nyelv eredetének hipotézisei. A Nagymorva Birodalom bukása és a Magyar Királyság alapítása A jerek megszűnése és a kontrakció Történeti hangtan Történeti alaktan Történeti lexikológia Nyelvemlékek, a latin korszaka Német - szlovák nyelvi összefüggések A cseh mint kulturális nyelv Kulturális nyugat-, közép-, és keletszlovák nyelv A Bernolák-korszak A Štúr-korszak A Matica-korszak A mártoni korszak Szlovák-magyar nyelvi összefüggések A szlovák nyelv története Csehszlovákia megalapításától napjainkig Szakirodalom: KOPECKÁ LALIKOVÁ ONDREJKOVÁ SKLADANÁ VALENTOVÁ: Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: VEDA KRAJČOVIČ, R. ŽIGO, P. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, ISBN Oldal: 17

18 KRAJČOVIČ, R. ŽIGO, P. Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, ISBN KRAJČOVIČ, R. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: UK, ISBN KRÁLIK, Ľ. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: VEDA, 2016 NOVÁK, Ľ. Jazykovedné glosy k československej otázke. Matica slovenská PAULINY, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: SPN s. A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 142 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 18

19 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/FON/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv fonetikája és fonológiája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 50 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A hallgatók megismerik a szlovák nyelv fonetikai és fonológiai rendszerét összevetésben a magyar nyelvvel. Elsajátítják ezek helyesírási és kiejtési összefüggéseit és azok alkalmazását a gyakorló pedagógus számára. A fonetika és a fonológia diszciplínái Beszédképzés, artikuláció A beszédhangok csoportosítása Distinktív jegyek A szlovák nyelv magánhangzórendszere összevetésben a magyarral A szlovák nyelv mássalhangzórendszere összevetésben a magyarral Az irodalmi szlovák kiejtés Fonémák és garfémák viszonya Neutralizációk Alternációk Szupraszegmentális jelenségek Szakirodalom: ALABÁNOVÁ, M. Slovenský jazyk a literatúra v menšinových školách. Nitra: UKF, KRÁĽ, Á. SABOL, J. Fonetika a fonológia, Bratislava: SPN, 1989 KRÁĽ, Á. Spisovná slovenská výslovnosť. Bratislava: Veda, 2003 MISTRÍK, J. Moderná slovenčina. Bratislava: SPN, s ISBN NAVRÁTL, L. Fonetika a fonológia IN: Slovenský jazyk pre štúdium učiteľstva 1. stupňa zš s vyuč.jaz. maď. Nitra: Vysoká škola pedagogická, s OLŠIAK, M. Základy fonetiky a ortoepie slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, 2015 PAULINY, E. Slovenská fonológia. Bratislava: SPN, s. Oldal: 19

20 PILECKY M. Základy porovnávacej fonológie. Pilíšska Čaba: PPKE BTK, SYČÁKOVÁ, Ľ. Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Slovak Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 152 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 20

21 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/LEX/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv leikológiája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 50 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Ismeretek szerzése a jelentéstan és a motiváció, a szókészlet bővítésének módjai, a lexikográfia, a frazeológia és a névtan tárgyköréből. A lexikológia tárgya, diszciplínái és alapfogalmai. Szó és szókészlet. Lexikográfia és korpusznyelvészet Jelentéstan Lexikális paradigmatika Lexikális motiváció Szóképzés Szóátvétel Lexikális stilisztika A szókészlet dinamikája A szavak kapcsolódása Frazeológia Névtan Szakirodalom: DOLNÍK, J.: Lexikológia. Bratislava: UK, ISBN FURDÍK, J., Ed. OLOŠTIAK, M.: Slovenská slovotvorba. Prešov: Náuka, 2004 ISBN X FURDÍK, J., Ed. OLOŠTIAK, M.: Teória motivácie v lexikálnej zásobe Košice : LG, ISBN HORECKÝ, J. BUZZÁSYOVÁ, K. BOSÁK, J.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, ISBN Oldal: 21

22 MLACEK, J.: Slovenská frazeológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ORGOŇOVÁ, O. - BOHUNICKÁ, A.: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia. Bratislava : Stimul, s. ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 134 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 22

23 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/SYNT/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv mondattana Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A nyelv szintaktikai rendszere működésének megismerése. Szintagmák, mondatrészek. A szlovák nyelv mondattani sajátosságainak összevetése a magyarral. Szórend és aktuális tagolás. A nyelv szintaktikai szerkezete. Az ige valenciája Szintagmatika A mondat nyelvtani és modális-kommunikációs típusai Fő mondatrészek Kiegészítő mondatrészek Értelmezős szerkezetek Összetett mondatok Szövegnyelvészet és aktuális tagolás Szakirodalom: IVANOVÁ, M. Syntax slovenského jazyka. Prešov: Vydavateľstvo PU, ISBN MOŠKO, G. Príručka vetného rozboru. Prešov: Náuka, ISBN ORAVEC, J. BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný slovenský jazyk. Syntax. Bratislava: SPN, s. PAVLOVIČ, J.: Syntax slovenského jazyka I. Trnava: TU, ISBN PAVLOVIČ, J.: Syntax slovenského jazyka II. Trnava : TU, ISBN TÓTH, S.J.: Veta - text - štýl. Komárno: PF UJS, ISBN VAŇKO, J.: Sntax slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Oldal: 23

24 Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 142 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 24

25 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/ MORF/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv morfológiája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 4 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Rendszeres tudás a szlovák nyelv morfológiai síkjáról. A morfémaelemzés, a nyelvtani kategóriák és a ragozás alkalmazása a gyakorlatban. Szófajtani és tipológiai ismeretek elsajátítása. A mai szlovák morfológiájának dinamikája. A morfológia helye a nyelv síkjai között. Morfológiai terminológia. Morfológiai kategóriák. A szó morfémaszerkezete és elemzése, a morfémák típusai. Morfológia tipológia. A szófajok osztályozása. Partikulák, indulatszók, kötőszók. Az igék osztályozása, nyelvtani kategóriáik, ragozásuk. Intenció, valencia, igekötők, visszaható igék Segédigék Igenevek A főnevek osztályozása, szám, nem Főnévragozás, eset, elöljárószók Melléknevek és határozószók Névmások és számnevek A mai szlovák nyelv morfológiájának dinamikája Szakirodalom: AUXOVÁ, D. - VAŇKO, J.: Morfológia slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, ISBN DOLNÍK, J. (Ed.) Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, s. ISBN DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda Oldal: 25

26 MANDELÍKOVÁ, Lenka Základy morfológie slovenského jazyka. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISBN NAVRÁTIL, L.: Neohybné slovné druhy a citoslovcia. Nitra: Enigma, NAVRÁTIL, L.: Nominálne slovné druhy. Nitra: Enigma, NAVRÁTIL, L.: Slovesá kráľovský slovný druh. Nitra: Enigma, ORAVEC, J. BAJZÍKOVÁ, E. FURDÍK, J. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : SPN s. ISBN SOKOLOVÁ, M. Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, ISBN TÓTH, S. J. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Komárno: UJS, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 179 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 26

27 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/STYL/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv stilisztikája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A stilisztika alapjainak megismerése. Stilémák, nyelvi stílusrétegek. Szövegnyelvészeti ismeretek. A stíluseszközök alkalmazása konkrét szövegekben. A stilisztika mint diszciplína. A nyelvi stílus. Szövegnyelvészet, szöveg és kommunikáció A szöveg szerkezete és felépítése A fogalmazás műfajai A stílust befolyásoló tényezők Alapvető és másodlagos nyelvi stílusok Stilémák Szakirodalom: BAJZÍKOVÁ, E. DOLNÍK, J.: Textová lingvistika. Bratislava: Stimul, s. ISBN FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin : Osveta, ISBN FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, ISBN FINDRA, J.: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania Martin : Osveta, ISBN MISTRÍK, J.: Štylistika. SPN: Bratislava, PAVLOVIČ, J.: Prednášky zo štylistiky slovenčiny. Trnava: PF TU, ISBN SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov : Slovacontact, ISBN X TÓTH, S. J.: Veta - text - štýl. Komárno: PF UJS, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Oldal: 27

28 szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 124 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 28

29 Egyetem: Selye János Egyetem KPD/SZdb/SVZ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A tanárképzés pedagógiai, pszichológiai és szociális alapjai Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: KPD/SZdb/VDP/15 a KPD/SZdb/ZVP/15 a KPD/SZdb/TEV/15 a KPD/SZdb/ VPS/15 a KPD/SZdb/DID/15 a KPD/SZdb/SCP/15 a KPD/SZdb/FVV/15 a KPD/SZdb/LAD/15 a KPD/SZdb/ANA/15 a KPD/SZdb/PX1/15 a KPD/SZdb/SMP/15 a KPD/SZdb/APK/15 A hallgató szóbeli felelete a pedagógiai-pszichológiai alapokat képező tantárgyakból, amelyet vizsgabizottság értékel. Az értékelés skálája: A %, B 80-89%, C 70-79%, D 60-69%, E 50-59%. A tanárképzés akadémiai tárgyakban tanulmányi szakirány abszolvense a pedagógiaipszichológiai alapokat képező tantárgyak által az oktatási-nevelési és tanítási-tanulási folyamat elméleti alapjait sajátítja el, ismereteket szerez az oktatás törvényi hátteréről, digitális, pszichológiai és speciálpedagógiai ismeretekre tesz szert. Államvizsga témakörök 1.Didaktika, mint tudományág 2. Tanítási folyamat tartalma 3. Ellenőrzés, értékelés, osztályozás 4. Pedagógiai kommunikáció 5. Pedagógia, mint tudományág a pedagógiai tudományok rendszerében 6. A pedagógus munkájának tervezése 7. Konkrét (specifikus) oktatási célok és taxonómiái 8. Hagyományos oktatási módszerek 9. Újszerű oktatási módszerek 10. A tanulók differenciált munkája 11. Az európai iskolarendszerek kialakulása, szintjei. Az emberkép jellemzői, a nevelés-oktatás tananyagtartalma, módszerei, eszközei 12. Comenius munkássága és hatása napjainkig. Apáczai Csere János szerepe a magyar pedagógiai elmélet fejlődésében 13. Oktatástechnológia és taneszközök Oldal: 29

30 14. Egészségmegőrzés az iskolában: napirend, mentálhigiéné, fizikai terhelhetőség, az iskolai környezet kialakítása és az elsősegély ellátás princípiumai 15. Az iskola szerepe és lehetőségei a megelőzésben. A pedagógus személyisége, a pedagógus, mint példakép 16. A biológiai (testi), pszichológiai és szociális fejlődési sajátosságai 17. Freud, Erikson és Piaget fejlődési skálájának jellemzése a személyiségfejlődésben 18. Az osztályfőnök közösségépítő feladata 19. A nehezen nevelhetőség pszichológiai kérdései 20. A megismerő folyamatok szerepe a tanulásban 21. A sajátos nevelési igényűek iskolai lehetőségei Szakirodalom: A kötelező és kötelezően választható tantárgyak tantárgyi adatlapjaiban van feltüntetve. A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: magyar vagy szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 Oktató: A B C D E FX Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 30

31 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL1a/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Ütőtechnika kialakítása, fogásmódok megismerése. Tenyeres átadások. Fonák átadások. Nyitások, nyitásfogadások. Folyamatos labdaadogatás kötött területre, meghatározott érintéssel. Folyamatos adogatás szabadon. Gyorsaságfejlesztés. Állóképesség fejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 31

32 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 4 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 32

33 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL1b/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Gyorsaságfejlesztés. Állóképesség fejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. Játék. Versenyszerű játék. Sportág specifikus képességfejlesztés. Védekező mozgások. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 33

34 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 0 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 34

35 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL2a/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Állóképesség fejlesztés. Gyorsaságfejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Támadó és védekező mozgás. Taktikai elemek gyakorlása. Váltott oldali adogatás. Játék a szabályoknak megfelelően. Folyamatos labdaadogatás kötött területre, meghatározott érintéssel. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Játék. Versenyszerű játék. 2-2 elleni játék. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 35

36 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 8 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 36

37 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL2b/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. A felső végtag izomzatának fejlesztése. A törzs izomzatának fejlesztése. Állólépesség, erő állóképesség fejlesztése. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. Játék. Versenyszerű játék. Sportág specifikus képességfejlesztés. Védekező mozgások. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 37

38 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 0 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 38

39 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL3a/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Ütőtechnika kialakítása, fogásmódok megismerése. Tenyeres átadások. Fonák átadások. Nyitások, nyitásfogadások. Folyamatos labdaadogatás kötött területre, meghatározott érintéssel. Folyamatos adogatás szabadon. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. lopty. Játék. Versenyszerű játék. Sportág specifikus képességfejlesztés. Védekező mozgások. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Oldal: 39

40 Órán való aktív részvétel részvétel. Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 40

41 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL3b/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) 10-8 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 7-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Gyorsaságfejlesztés. Állóképesség fejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. Játék. Versenyszerű játék. Versenyszerű játék. 2-2 elleni játék. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Az órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 41

42 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 0 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 42

43 Egyetem: Selye János Egyetem KPD/SZdb/APK/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai koncepciók Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A tantárgy vizsgával végződik. A vizsgaidőszakban a diák a félév tananyagából vizsgát tesz. Írásbeli tudásfelmérő teszt lesz. A sikeres teljesítéshez min. 50%-t kell teljesíteni a vizsga előírt mennyiségű tananyagából. Az érdemjegyek értékelési fokozata: A %, B 80-89%, C 70-79%, D 60-69%, E 50-59%. A diák elsajátítja a pedagógia tudományterületén létező mai alternatív irányzatokat és fejlődési irányultságukat otthon és külföldön egyaránt. Képes lesz beazonosítani, analizálni, szemléltetni és értékelni az alternatív irányzatokat. Alternatív iskolák létrejötte a 20. század első felében (Waldorf, Jéna terv, Dalton, Freinet, Montessori). Alternatív iskolák keletkezése a 20. század második felében (Rogers kliensközpontúság, ITV, Zsolnay iskola, Nyitott Iskola, projektoktatás, globális nevelés és más). A reformiskola modellezése - prognózis felvázolása. Szakirodalom: Németh András. A reformpedagógia múltja és jelene. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s. - ISBN Bodoni Ágnes. Reformpedagógia : Pedagógusi kompetenciák fejlesztése reform- és alternatív pedagógiai módszerek segítségével vyd. - Kolozsvár : Ábel Kiadó, s. - ISBN Németh András, Ehrenhard Skiera. Reformpedagógia és az iskola reformja vyd. - Budapest : Nemzeti Tankönyv, s. - ISBN Németh András, Pirka Veronika. Az életreform és reformpedagógia-recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében vyd. - Budapest : Gondolat Kiadó, s. - ISBN Kovátsné- Németh Mária. Reformpedagógiai koncepciók, alternatív megoldások. - Komárno : Selye János Egyetem, s. - ISBN Zelina Miron. Alternatívne školstvo : alternatívne školy, alternatívna pedagogika, alternatívne pedagogické koncepcie a smery vyd. - Bratislava : IRIS, s. - ISBN Prucha Jan. Alternativní školy Oldal: 43

44 a inovace ve vzdilávání. Portál, s. - ISBN Pukánszky Béla. Iskola és pedagógusképzés vyd. - Budapest : Gondolat Kiadó, s. - ISBN Pukánszky Béla. Két évszázad gyermekei : A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története vyd. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, s. - ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: magyar vagy szlovák nyelv Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 163 A B C D E FX Oktató: prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 44

45 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/VAJ2/16 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: Angol nyelv I. Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2., 4., 6. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A szemeszter során két írásbeli teszt kerül megírásra, melyekre egyenként 50 pontot lehet szerezni. Az A értékeléshez legalább 90 pont megszerzése szükséges, a B értékeléshez legalább 80 pont, a C értékeléshez legalább 70 pont, a D értékeléshez legalább 60 pont és az E értékeléshez legalább 50 pont. Kredit nem kerül beírásra annak a hallgatónak, aki kevesebb mint 50 pontot szerez. A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató képes lesz a kortárs, standard angol nyelv morfológiai és szintaktikai szerkezeteinek alkalmazására; képes lesz magát kifejezni angolul a hétköznapi témákhoz kapcsolódó szókinccsel. A nyelvi szeminárium fő célja a hallgatók (írott és beszélt) nyelvi kompetenciáinak, és a kommunikációs alkompetenciáinak (szókincs és nyelvtan) tökéletesítése. Ez a kurzus az Angol nyelv I kurzus folytatása, mely során olyan témák kerülnek kifejtésre, melyek segítségével a hallgatók tovább bővíthetik nyelvi készségeiket. A kurzus során a következő témák kerülnek szóba: Ünnepségek, események és fesztiválok, Mennyiségek meghatározása, Nehéz helyzetek kezelése, Gerund és infinitive, A gazdagság előnyei és hátrányai, Problémamegoldás, Rejtélyek, Módbeli segédigék múltideje, Kooperáció és versengés, Nemzetközi találkozó szervezése, Igeidők jövő idő, Hipotetikus helyzetek, Szakirodalom: Cutting Edge Upper-Intermediate Students Book / Sarah Cunningham, Peter Moor. - Essex, England: Longman Group Ltd., ISBN Graver, B.D.: Advanced English Practice. Oxford: OUP, Focus on Proficiency: Full Colour Edition / Sue O Connell vyd. - Essex: Pearson, s. - ISBN English Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Studies / Raymond Murphy. - Cambridge: Cambridge University Press, ISBN X. Oldal: 45