Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól"

Átírás

1 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IV. Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól a fogadott rokonságig Szentendre 2011

2 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK IV. Ki fia, borja? A hagyományos családformáktól a fogadott rokonságig Szöveg: Kiss Kitti, Csesznák Éva Múzeumpedagógia: Kustánné Hegyi Füstös Ilona Sorozatszerkesztő: dr. Cseri Miklós Csesznák Éva Horváth Anita Lektorálta: Artim Krisztina Olvasószerkesztő: Barta Adrienn Fotó: Deim Péter, Kustánné Hegyi Füstös Ilona Rajz: Szakács Nikoletta Betű tipográfiák: Hegyi Füstös László ( ) 1990, átváltozó RAJZ-OK - Tipolexikon Skanzen Örökség Iskola TÁMOP /10-1/KMR/ A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fenntartója: ISBN: Kiadja: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Felelős kiadó: dr. Cseri Miklós főigazgató Grafika: Dogfish Stúdió Kft. Nyomdai munkálatok: Gelbert ECOprint Kft. Budapest Felelős vezető: Fülöp József

3 Kedves Pedagógus Kolléga! Vajon igaz-e az a mondás, amit gyerekkorunkban oly sokat hallottunk, mely szerint az iskola a második otthonunk? A pedagógus mennyiben tudja vagy mennyiben kénytelen pótolni a szülőt? Az osztálytársak, iskolatársak képesek-e és szükséges-e, hogy a családtagok, testvérek szerepét betöltsék? Mit jelent ma a gyerekeknek a család és az otthon fogalma? Az együtt eltöltött idő hoszsza vagy tartalmassága mélyíti el inkább a személyes és társas kapcsolatokat? Mi tartotta valaha össze a családokat, a faluközösségeket? Mi jelenti ma azt az erőt, ami miatt egymáshoz tartozóknak érezzük magunkat? Az elgondolkodtató kérdésekre ne próbáljunk egyedül választ találni, hiszen mindannyian másként éljük meg a családi otthonhoz való kötődést, a saját helyünket és szerepünket a szűkebb és tágabb közösségekben. E téma kibontakoztatására kiváló alkalom nyílik, amikor Ön a magyar paraszti kultúrában valaha hagyományosan működő családmodellekkel, a Skanzen adta lehetőségek között ismerteti meg tanítványait. Felkészítésükhöz és az otthoni visszacsatoláshoz is segítő jobbot nyújtunk elméleti és gyakorlati háttéranyagunkkal. A múzeumi foglalkozás során a gyerekek öntudatlanul is átélnek a magukétól eltérő élethelyzeteket, bepillantást nyernek más értékrendekbe. Az élménypedagógia hatásmechanizmusa szerint viszonyíthatják saját életük problémáit, örömeit elődeinkéihez. A tanulság és következmény egyénenként más ütemben fog csak a felszínre kerülni. Ezzel a évfolyamos diákoknak szóló programcsomaggal lehetőséget kínálunk Önnek ahhoz, hogy a szárnyaikat próbálgató diákokban tudatosíthassa az eleinktől ránk hagyott, még bennük szunnyadó természetes értékrendet, a csonka családokban élő vagy éppen család nélkül felnövekvő gyerekeket pedig ráébreszsze arra, hogy érdemes családot alapítani. A családot és a nagyobb közösséget például az osztályközösséget pedig olyan biztos háttérnek és örömforrásnak tekinthessék, amely segít az önbecsülésük megerősödésében és mások megbecsülésében. A kiadvány felépítése Témacsoportok elméleti háttérismeretek I. Család, otthon, gyermek - A család fogalmának történeti változásai, az otthon, a család szerepe és fontossága az egyén életében. II. Rokonság- közös zsák - A rokonsági fokok, rokoni viszonyok, a hadas együttélés, a komaság, tágabb közösség, a faluközösség írott és íratlan szabályai. III. CSALÁDRÓL SZÓL A FÁMA - A nemzetség, nemesség, a rokonság számontartása, családnevek és ragadványnevek, családfa készítés. A feldolgozás munkaformái mindhárom témában 1. Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon 2. Kutatómunka a múzeumban 3. Feldolgozás az iskolában, alkotás A feladatok megoldása a múzeum honlapjáról letölthető. Letölthető dokumentumok jegyzéke vagyok/segédanyagok/család JELMAGYARÁZAT Tudod-e? A megértés szempontjából lényegesnek tartott szövegrészek vagy érdekességek kiemelése. Te mit gondolsz? A mai viszonyokkal összevető, gondolatébresztő kérdések, állítások. Forráselemzés Korabeli leírások, személyes visszaemlékezések, statisztikai adatok feldolgozása. NÉZZ UTÁNA! Ajánlott, egyéni gyűjtőmunka. Jegyzetelj! A látottak szöveges összefoglalása, jegyzet készítése. kupaktanács A múzeumi kiállításban látottak közös megbeszélése, vélemények ütköztetése. Adathalászat - keresés az interneten Keresés az interneten. Figyeld meg! A múzeum kiállításaiban szereplő ismeretanyag feldolgozása. 5

4 I. CSALÁD, OTTHON, GYERMEK KulcSfOgAlMAK: ház, OTThOn, KIScSAlÁd, PATRIARchÁlIS nagycsalád, gyermek, TÁRS, házasság, együttélés, MAgÁny TÁRSAS KAPcSOlATOK Kosárban. Nagyné Batári Zsuzsanna gyűjtése. (Márianosztrai Tájház) Az ember társas lény. Magánéletének sikerességét kiegyensúlyozott kapcsolati rendszere határozza meg minden életkorban. A különféle kultúrákban különböző elképzelések élnek arról, hogy kik tartoznak a családhoz. Sokféle együttélési forma létezik napjainkban is: kiscsalád, nagycsalád, házasság nélküli együttélés, egyszülős család, újraegyesült család, gyermektelen párok. Mindegyiknek a legfontosabb jellemzője, hogy tagjai összetartoznak. Mindenki olyan mértékig része egy családnak, egy élettársi vagy egy baráti kapcsolatnak, amilyen mértékű lelki energiát fektet be a közös célokba. A családalapítás az alkotási vágy egyik legszebb formája, mivel ez által az önzetlenség válik életünk tartalmává. Családban az ember nemcsak önmagáért, hanem másokért is él, abban leli örömét, ha másokat boldoggá tehet. A nagyobb közösségekhez való tartozás (pl. lakóhely szerint, érdeklődés szerint) által jutunk sikerélményhez, így tudunk kiteljesedni, hiszen embertársainktól kapjuk a visszajelzéseket. A harmonikus élet kialakítására való törekvés a társadalom minden tagjának elsődleges célja. A ház nem vagyon, csak nyugalom. - Az OTThOn Ott vagyok honn, ott az én világom írja Petőfi Sándor szülőföldjéről Az Alföld című versében. Az otthon szó értelme a legtöbb ember számára azt a helyet jelenti, ahová született, ahol gyerekként együtt élt a családjával, amihez életre szóló emlékek és érzelmek kötik. 6

5 A szülői ház vagy lakás, annak évtizedek alatt közösen kialakított berendezése, csak tárgyak sokaságát jelentené önmagában. Az ott megélt közös elképzelések, célok, küzdelmek, munkák, örömök, a mindennapok vagy éppen a nagy események (pl. gyerekszületés, halál) kovácsolják össze a családtagokat a legszorosabb közösséggé, családdá. A család legszűkebb hazája a háza, amit a sok-sok emberi tényező miatt otthonnak érzünk akkor is, ha egyszerű a berendezése. Meghatározóak az otthoni példák, emberi magatartások, a saját család alapításakor is. Ezektől a viszonyoktól függ, hogy valaki képes-e új családját a tágabb rokonság részeként kezelni vagy éppen elidegenedik tőle. KI, MIlyen családhoz TARTOzIK, OlyAnhOz IgAzOdIK. - A család fogalmának értelmezése A család a társadalom legkisebb egysége. Olyan emberek csoportja, akiket vérségi vagy házassági kapcsolat köt össze és a köztük lévő viszonyt a közösség, a társadalom elismeri. A magyar család szó az ószláv cseljad átvétele, eredeti jelentése háznép, cselédség. Családon általában két generáció, a szülők és a nem házas gyermekek együtt élő csoportját értjük, ezt kiscsaládnak is nevezik. A paraszti szóhasználatban családnak mondták az egygyermekes házaspárokat és a tagot számláló, négy generációt is magába foglaló, együtt élő nagycsaládot is. A família latinból kölcsönzött szó, eredeti jelentése: rokonság, család, nemzetség. A mai nagycsalád szavunkon a sok gyermek és a szülők együttesét értjük. Szolnoki család az 1860-as években. Chryastel Ignác felvétele. (Damjanich János Múzeum) A család szó egykor a házasságban született gyermekeket is jelölte, például Szeged környékén: három családom van, egy gyerök és két lány. (A fiút gyakran gyereknek nevezték, míg a lányt csak lánynak.) A család SzeRePe A gyermek legfontosabb ismereteit és benyomásait családjában szerzi. A családnak többféle szerepe van az ember életében. Alapvető élettani szükségletei - evés, ivás, alvás - mellett a bensőséges kapcsolatok is fontosak. Személyiségének fejlődését a családi környezet, a valahová tartozás érzése biztosítja. Az erős érzelmi szálak, a támogató, őszinte kapcsolatok megóvják a családtagokat az élet egyéb feszültségeitől, érzelmi biztonságot adnak. Az idős, beteg családtagok ellátása emberi kötelességünk. A gondoskodásnak több haszna is van: egyrészt átvehetjük az idősek élettapasztalatát, bölcsességét, másrészt a szívből, önként nyújtott segítség a segítőt is gazdagítja, mert jó érzés magunkat jónak megélni. bebizonyosodott, hogy a segítségadás erősíti a segítő immunrendszerét, életerőt, lelkierőt ad. A család nevel, formálja személyiségünket: a családban tanuljuk meg az együttéléshez, beilleszkedéshez szükséges szabályokat, viselkedést. Az iskola és a barátok mellett nagyrészt a család határozza meg azt, hogy mit tartunk értéknek, mit gondolunk a világról, mi fontos és mi az, amit elítélünk. Önmagunk értékelésének, énképünknek, érzelmi egyensúlyunknak, tehetségünk kibontakozásának is a család az alapja. 7

6 Sok együttlétnek házasság a vége. - Együttélés régen és ma Az evolúcióban a legfőbb cél tulajdonságaink elterjesztése, génjeink továbbadása, vagyis a szaporodás. Az állatvilágban ritka, de például a madaraknál előfordul, hogy a szülők párban élnek és együtt gondozzák utódaikat (pl. fecske, gólya). Ez általában akkor fordul elő, ha az egyik szülő egyedül nem tudja biztosítani az utód életben maradását. A fejletlenül születő embergyermek gondozásához mindenképpen valamilyen segítő közösségre is szükség van. A mi kultúránkban általában ez az apából, az anyából és a gyermekekből álló kiscsalád. Más kultúrákban elfogadott a többnejűség, de előfordul többférjűség is. A közeli rokonok, testvérek házassága általában mindenhol tiltott volt, de előfordult testvérházasság például az ősi Egyiptom uralkodóinak családjában is. Ezt vérfertőzésnek nevezik, az ilyen kapcsolatból gyakran születnek testi vagy értelmi fogyatékos utódok. A 12 éveseket, amikor már nem jártak iskolába, önálló munkavégzésre alkalmasnak tekintették. A fiúk az állatok körül és a földeken, a lányok otthon a háztartásban végeztek komoly munkát. A 16 év felettiek már teljes értékű munkaerőnek számítottak. Ekkor már komoly udvarlót tartottak a lányok. Faluhelyen korán házasodtak az emberek. Amíg a fiú otthon volt, szigorú apai hatalom alatt állt. A legényt emberszámba se vették, amíg meg nem házasodott. A hajadon leányok még kiszolgáltatottabb helyzetben voltak. Felnőtt életük egyetlen céljának és értelmének a házasságot tartották. Szerencsétlenséget és szégyenletes dolgot jelentett vénlánynak maradni. Édesanyjuk serdülő koruktól fogva a házasságban betöltött áldozatos szerepükre nevelte őket. A házassághoz szülői beleegyezés kellett, szigorúan vették a szülők parancsát a párválasztást illetően, ezért ritkán kötöttek szerelemből házasságot. Ezt az életre szóló szövetséget esküvel pecsételték meg. Napjainkban átalakulóban van a család intézménye. Ma egyre idősebb korban és egyre kevesebben kötnek házasságot. Sok dolgozó, magát eltartani képes, anyagilag nem kiszolgáltatott nő az egyedülálló családi állapotot, a szingliséget választja, vagy kénytelen választani a sok munka, a saját karrier építése miatt. Nagyon gyakori a házasságkötés nélküli együttélés. Az élettársi kapcsolatban élők nagyobb mértékben meg akarják őrizni függetlenségüket, mint a házasságban élők. Ha az egyik szülő egyedül neveli gyermekét, egyszülős családról, családtöredékről, csonka családról beszélünk. Az egyre gyakrabban felszínre kerülő homoszexualitást jelenleg biológiai eredetűnek és nem betegségnek tartják a kutatók. A vallások általában elítélik, egyes mozgalmak viszont alapvető emberi jognak tartják. Vannak országok, ahol hivatalosan is elfogadják az ilyenfajta másságot és engedélyezik az azonos neműek házasságát is. Magyarlapádi fiatal pár Te mit gondolsz? A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint évről évre drasztikusan csökken a házasságkötések száma Magyarországon, a fiatalok egyre idősebb korban (30 éves kor fölött) kezdik az önálló életet. Egyes elemzők aggasztónak tartják ezt a tendenciát. 8

7 Egy són, egy kenyéren - A nagycsalád Asztalos mester és családja. Jászság. Ismeretlen fényképész felvétele. (Néprajzi Múzeum) A nagycsalád a magyar nyelvterület hagyományőrző vidékein a 19. század végéig elszórva megmaradt, múltja több száz évre tekint vissza. A népnyelvben hadnak is mondták a nagycsaládot: a közös őstől származó férfiak együtt, egy házban, egy són, egy kenyéren éltek feleségeikkel, gyermekeikkel, unokáikkal. A munkát a család legidősebb férfitagja, a gazda irányította, aki egyedül uralkodott a közös vagyon, a szerszámok, a föld, az állatok felett. A családi vagyont gyarapíthatta, vagy ha elitta, nem vonhatták felelősségre. A családtagokat megüthette, esetleg elzavarhatta a háztól. A család minden tagjától elvárták a szolidaritást, az összetartást. A család tagjainak betyár becsületből is ki kellett állniuk egymásért még az igazság ellenére is, és viselniük kellett mások vétkének következményeit. Ez komoly áldozatvállalást követelt. A gazdasszony, rendszerint a gazda felesége, felügyelete alá tartozott az éléskamra, de beleszólása semmibe sem lehetett. A nagycsaládba bekerült asszonyok a közös vagyonból nem részesültek, még annyira sem, hogy ruhát kaptak volna. Csak az ennivalóért dolgoztak, ezért igyekeztek ügyességüket latba vetve egyéb haszonnal járó, családon kívüli munkákhoz is hozzájutni. A fiúgyermekek munkaképes koruktól megkapták a családfőtől a ruhát, zsebpénzt, mint a család többi munkaképes férfi tagja. A leánygyermekek végig csak az anyjukra számíthattak, kelengyéjükről* is anyjuk gondoskodott. Te mit gondolsz? Jelentős szociológiai gondolkodók, pl. Émile Durkheim meggyőződése szerint a nőkhöz leginkább a családi szerep áll közel, amely a gyermekszülést, a nevelést, és a családalapítást jelenti. A demokratikus társadalmakban megszűnt a nők hátrányos megkülönböztetése, munkát vállalhatnak és így könnyebbé vált az életük. A családon belüli kapcsolatok tartalma is sokat változott. A szülőgyermek viszonyban az atyai hatalom jelentősen csökkent, az apa ma már nem teljhatalmú úr a családban. A nő helyzete is jelentősen megváltozott. Saját keresetével önállóbbá vált, családon belüli jogai megváltoztak, sokkal inkább egyenrangú fél, mint 100 éve volt. Női szerep a családban Az öröklés módja és az egy fedél alatt, egymás közelében élés kölcsönös érdekkapcsolatot alakított ki a generációk között. Így a családtagoknak nemcsak kötelességük, hanem érdekük is volt az öregekről való gondoskodás. Ma sok a magára maradt idős ember, akikről sem családjuk, sem az állam nem gondoskodik megfelelően. Gyakran találkozunk a családon belüli erőszakkal, amikor valamelyik családtag házastársát, gyermekét vagy idős rokonát fizikailag vagy lelkileg bántalmazza. Beszéljétek meg, mit jelent a szólás: A gyereknek HALLGASS a neve. Régen miért tartották igaznak? Ma is igaz ez? Keressetek példát az ellenkezőjére! Kelengye: A férjhez menő lány hozománya, ami elsősorban textíliákból (ruha, abrosz, díszpárna, ágytakaró, lepedő, szalmazsák, derékalj, törölköző, tarisznya, zsákok) állt, de tartozhattak hozzá cserépedények, ládák, bútorok is. A kelengye adása házasságkötéskor kötelező volt és nagy anyagi terhet jelentett a lányos háznál. 9

8 I.1. Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon 1. Egyetlen ág sem jobb a törzsnél. - hogyan magyarázod ezt a közmondást? 2. Hasonlítsd össze a fenti közmondást Vörösmarty Mihály Jóslat c. versének alábbi sorával: Legyen minden magyar utód különb ember, mint apja volt. 3. Keress mai példákat a fenti két nézet alátámasztására! A házasság vagyoni közösség is. Ha férjhez ment vagy megnősült valaki, szó szerint is házas lett. A házasságkötés előtti tájékozódásnak, ismerkedésnek különböző fokozatai voltak. Mondhatjuk úgy is, hogy nem ajtóstól rontottak a házba. Ifjú pár (Szabadtéri Néprajz Múzeum) 4. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Az értelmezést követően válaszd ki, melyik szó a kakukktojás, aminek ma már csak a másodlagos jelentését használjuk! Pitvarol: Udvarol: Kertel: A pitvarol kifejezéshez segítséget találsz az alábbi linken: Gárdonyi Géza: Durbints sógor (2. fejezet) Heves Megyei Elektronikus Könyvtár 5. A család melyik tagját jelölte a fehércseléd vagy a vászoncseléd kifejezés? Húzd alá! apa anya leánygyerek fiúgyerek nagymama keresztanya nagyapa 6. Alkoss közmondásokat a szókapcsolatok helyes összekötésével! Megesik Ki milyen családhoz tartozik, Jobb a rokont távolról szeretni, Rokon, nem rokon, mint közelről gyűlölni. a legjobb családban is. le a cseresznyefáról! olyanhoz igazodik. 10

9 7. Te hogyan járulsz hozzá a család gazdasági működéséhez? Kinek, miben és hogyan tudsz segíteni? Anyának: Apának: Testvéremnek: Más családtagomnak: 8. Rangsorold az alábbi szükségleteket! Amit a legalapvetőbbnek tartasz, azt írd a piramis aljára, majd fölfelé haladva, az egyre kevésbé fontosakat! lakás megértés szeretet étel-ital együttlét beszélgetés ruhák autó 9. A teljes családból váratlanul csonka család válhat, ha valamelyik családtag kiválik, távozik ebből a közösségből! Gyűjts össze öt okot, ami miatt ez bekövetkezhet! 10. Mi a különbség a magány és az egyedüllét között? Röviden fejtsd ki a véleményed! 11

10 11. A biztonságtudat, a védettség, a szeretet, a segítségnyújtás hogyan érvényesül a Te életedben? Fogalmazd meg írásban a fenti kifejezéseket 4-5 mondatba foglalva! 12. Olvasd el a műből az alábbi részleteket és válaszolj a kérdésekre! Forrás: Illyés Gyula: Puszták népe (részletek) vagyok/segédanyagok/család Miért lehetett nehéz együtt élni, egymáshoz alkalmazkodni a sok családnak? Te melyik családban éltél volna a legszívesebben? Miért? Milyen humoros megfogalmazást olvastál, ami a sokgyerekes családra utal? Mit gondolsz, a kőműves lánya miért nem állhatott szóba a cselédek gyerekeivel? Keress három olyan képzőművészeti alkotást, ahol a szent család -ot örökítette meg a művész! Melyik ünnepünkhöz kapcsolódik az ábrázolt jelenet? Írd mellé! 12 A szent család

11 I.2. Kutatómunka a múzeumban Perkupai lakóház a lakodalom Az esküvői szertartás utáni lakodalmakat általában a lányos háznál tartották. A lakodalmaknak megvolt a pontos menete, minden esemény, cselekedet szimbolikus jelentéssel bírt. A lakodalmakat általában télen (farsang idején) rendezték, s megelőzte a leánykérés és a kézfogó. A templomi kihirdetés után a vendégeket a vőfélyek hívták meg. Az ünnepség az ágyvitellel kezdődött, amikor a menyasszony holmiját, ágyát, ládáját, díszes ágyneműjét ünnepélyes menetben a vőlegény házához vitték. A menyasszony öltöztetése után a menyasszony kikérése következett, majd a lakodalmas menet a templomba vonult. Ezután, általában a menyasszonyos háznál, legalább másnapig tartott a lakoma. A menyasszonytánc után (éjfélkor) a menyasszonyt menyecskének öltöztették, haját felkontyolták, ettől kezdve asszonynak tekintették. Perkupai lakóház (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) 1. Mit jelent a hajadon kifejezés? 2. Magyarázd meg, miért mondják a mesékben, hogy Ásó, kapa, nagyharang válasszon el benneteket! - amikor összeesketik az ifjú párt? 3. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! A háztartás vezetésében a rend, a gondosság tekintetében mit tanulhatott a lány az édesanyjától? 4. Melyik nagy edény megnevezése elé teszik jelzőként, hogy lakodalmas? 5. Milyen felirat olvasható a konyhai vetett ágyra terített vásznon? 6. Sorold fel miket kapott nászajándékba az ifjú pár! 7. Kést, kanált hozzanak, hogy éhen ne haljanak! Mire utal ez a felszólítás a lakodalmi hívogatáskor? Lakodalmi asztal a perkupai lakóházban 13

12 Bodrogközi uradalmi cselédház - együttélés Az uradalmi* cselédházban négy szobában több mint 100 évet tekinthetünk át négy időszakban körül általában nagyon szűkösek voltak ezek a lakások, egy 4x4 méteres szobában két család, akár 20 ember is élt, a szabadkéményes konyhát pedig közösen használták az asszonyok ben már csak egy család élt egy szobában, de a hely szűkét még toliággyal kellett enyhíteni. A villany és a víz bevezetése még váratott magára. A cseléd és család szavaink kezdetben szorosan összefüggtek, szinte ugyanazt jelentették, ma már azonban új tartalmat hordoznak. A 19. században már azt nevezték cselédnek, aki munkaerejét eladta, vagyis bérmunkás, szolga volt. A cselédek dolgozhattak gazdagabb emberek háztartásában (házi cseléd), birtokos parasztoknál (gazda cseléd) és uradalmakban (uradalmi vagy gazdasági cselédek). Magyarországon 1925-ben, kevesebb mint 100 éve, családtagjaikkal együtt még egymillió ember dolgozott cselédként, vagyis földet művelt vagy állatokat gondozott mások birtokán. Ez azt jelentette, hogy népes családjukkal (nagycsalád) együtt cselédházakban éltek, és fizetésük éppen csak a megélhetésükre volt elég. Saját lakással és földdel nem rendelkeztek. Cselédek. Lápló tanya. Újszászy Kálmán felvétele, (Sárospataki Református Kollégium Adattára) Cselédként már serdülő, 12 éves gyerekek is dolgoztak, és ha annyit végeztek is el, mint egy felnőtt, csak fele anynyi bért kaptak. 1. Mi a közös a négy időpont szerint berendezett szobában? Egészítsd ki a mondatot a valóságnak megfelelően! Mindegyikben található: Egyikben sincs: 2. Hol találsz olyan tárgyakat, amelyek utalnak arra, hogy ott gyerekek is éltek? Melyek ezek a tárgyak? Egészítsd ki a mondatokat! Az 19 -as szobában az ágy mellett áll egy Az 19 -as lakórészben a nappali szobában a szekrény polcán látható egy, a gyerekszobában áll egy, a falon lévő polcon sorakoznak. Életkörülmények 3. Hasonlítsd össze a 2003-as konyhát és a többi helyiséget, a víztárolás, és vízhasználat tárgyait illetőleg! A 2003-as lakrészben -ból folyt a víz, és -ben mostak. Az 1930-as szoba lakói Az 1900-as szoba lakói -ban mosakodtak. -ban tárolták a vizet a vizes-padon. Uradalom: kataszteri hold feletti földbirtok (1 kataszteri hold = négyzetméter) 14

13 I.3. Feldolgozás az iskolában Barátok Házépítés a Skanzenben Fotódokumentáció Keressetek fotókat otthonotokról és környékéről, majd készítsetek közösen montázst belőlük! Pillanatnyi Készítsetek egyperces felvételeket a mobiltelefonotokkal valamelyik közös családi esemény vidám pillanatáról, majd mutassátok be egymásnak! Apja fia Írjatok egy jelenetet arról, amikor kiderül, hogy a gyerek természete valamelyik szülőjéhez hasonlít? Életkép Idézzétek fel Arany János: Családi kör c. versét, majd rövid megbeszélés és felkészülés után kisebb csoportokban jelenítsetek meg egy-egy választott életképet a versből! Vízió Írjatok fogalmazást arról, hogyan képzelitek el jövendő családi életeteket 20 év múlva! Házalkotó Tervezzetek közösen egy olyan házat vagy lakást, ahol több generáció is együtt élhet! A Skanzen honlapjáról letölthető szemelvények, dokumentumok, segédanyagok jegyzéke A feladatok megoldása Vörösmarty Mihály: Jóslat Gárdonyi Géza: Durbints sógor Cselédház tárgykereső feladatlap Illyés Gyula: Puszták népe (részletek) Meséld el, Nagyi! Segédlet családtörténeti gyűjtéshez Ajánlott honlapok Nagycsaládosok Országos Egyesülete: 15

14 II. ROKONSÁG KÖZÖS ZSÁK Kulcsfogalmak: rokoni viszonyok, testvér, had, koma, faluközösség, segítség, jótékonyság, tolerancia Közösségbe születünk Az ember születésekor (jó esetben) azonnal egy közösség, a család részévé válik, és ahogyan növekszünk, úgy tágul kapcsolataink köre. A család és a rokonság ismerős, természetes közege után az óvoda, az iskola mesterséges közösségében tapasztaljuk meg az emberi kapcsolatok eltérő formáit. Más viszony fűz a családtagjainkhoz, a rokonainkhoz, a tanítóhoz, a barátainkhoz, az osztály tagjaihoz vagy a szomszédokhoz bennünket. A csoportok tagjait tehát kapcsolatok lánca köti össze, így formálódik az egyénekből társadalom. A hagyományos nagycsaládban szokás volt a családba fogadás, amikor a törvényesen született fiúgyermeket az apa rokonai elismerték családtagnak. A születés után a bába letette a földre vagy a küszöbre a csecsemőt, ahonnan az apa felkapta, esetleg megcsókolta, rövid időre betakarta vászongatyájába, az istállóba vitte, vagy a lovára ültette. Az is előfordult, hogy az újszülött orrát gyengéden meghúzta valamelyik rokon asszony vagy az apa, miközben mondta: hasonlíts apádra. A paszita (komatál) átadása a gyermekágyas asszonynak. Gönyei Ébner Sándor felvétele, (Néprajzi Múzeum) Rokonnak nevezzük azokat az embereket, akik egy családba tartoznak. Különböző rokonsági típusokat különböztethetünk meg: A vérrokonságba nem csak a vér szerinti rokonok (apja, anyja, fia, lánya), hanem az örökbefogadás útján bekerültek is beleszámítanak. Testvér szavunk a testvérré fogadás egyik formájából ered. Azok között jött létre, akik egymás vérének összeöntése és kölcsönös ivása vagy ízlelése alapján megfogadták, hogy testvéreknek tekintik egymást. Ez a szokás szinte az egész világon létezett, és kölcsönös segítségnyújtást, véd- és dacszövetséget jelentett. Házassági rokonságról van szó, amikor az ifjú pár rokonságának tagjai akaratuktól függetlenül kerülnek rokoni kapcsolatba (sógora, sógornője, anyósa, apósa). Fogadott rokonságról beszélünk, ha nem vérrokon személyek (pl. barátok) szabad elhatározásukból egymást rokonná fogadják, és azt valamilyen cselekedettel megerősítik, az egész közösség tudomására hozzák, és a kapcsolat következményeit életük végéig viselik. (pl. komája, mátkája, keresztanyja, keresztapja) 16 Ha egy édesanya a sajátjával együtt más gyermekét is táplálja anyatejével, a gyerekek tejtestvérek lesznek. Ez akkor fordulhat elő, ha a másik gyerek édesanyjának kevés a teje, netán beteg vagy elhalálozott. Ha ez az asszony nem családbéli, ettől kezdve őt is rokonnak számítják, és gyermekét tejtestvérnek nevezik. (A Magyarság Néprajza IV.- Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 221.o.)

15 Az vagyok, ami a falu. - A faluközösség működése A falusi közösségekben az emberek meghatározott rendszer szerint éltek. A családok falusi társadalomban elfoglalt helyét döntően befolyásolta vagyonuk, birtokuk nagysága, az elődöktől megörökölt tiszteletreméltóság és a családfők tekintélye. A családtagok viselkedését nemük (nőiesség, férfiasság) és koruk (idősebb, fiatalabb) határozta meg. Jogaikat és kötelességeiket a faluközösség erkölcsi normái* szabályozták, aminek alapját a munka, a takarékosság és a mértékletesség képezte. Az önellátó gazdálkodásban nem ismerték a pazarlást, és felesleget sem halmoztak fel, ugyanakkor ez nem jelenthetett igénytelenséget vagy fukarságot. Az írott és íratlan szabályok mindenkire vonatkoztak. Aki ezeket megszegte, azt a közösség a szájára vette vagy kiközösítette. Az oskolában, ahol nem csak tanították, hanem nevelték is a gyerekeket, versbe szedve tanulták meg többek között a helyes magatartás szabályait. A tanító figyelemmel kísérte a gyerekek iskolán kívüli viselkedését is. A tiszteletlen, rendetlen vagy lusta gyerekeket megbüntette, nádpálcával megverte vagy kukoricára térdepeltette. Oskola gyerekekkel Tiszteld szüleidet, Becsüld az öreget Így várhatsz majd hosszú És boldog életet. (részlet Az arany ABC-ből) Öreg fának nagy az árnyéka idősek tisztelete A családon belül és kívül elvárt viselkedési forma volt a szülőtisztelet és a gyermeki engedelmesség. Az időseket becsületesen el kellett tartani, betegségben ápolni, majd tisztességgel eltemetni. A lopásnál is súlyosabban elítélték, ha az idős szülőt a fiai semmibe vették, hiszen a hagyományos szokásrend szerint minél idősebb volt valaki, annál többet dolgozott, annál több élettapasztalattal rendelkezett. A tiszteletet akkor is elvárta a falu, ha a szülő nem érdemelte ki (pl. elitta a család vagyonát). Te mit gondolsz? Szörnyűek ezek a mai fiatalok! Bezzeg az én időmben. mondogatják minden korban az idősebbek, ha nem értenek egyet a fiatalok viselkedésével. Segítséggel jár a tanács - Egymás segítése A segítség, az ajándékozás rokonok között is a viszonzáson alapult. Ha egy család bajba jutott, már nem mehetett a módosabb rokonhoz kölcsön kérni. A rászorultakon segíteni csak a család rovására tudtak volna, ezért a jótékonyság a hagyomány elve szerint, a különböző népszokásokhoz kapcsolódva épült be a falu lakóinak életébe. Az ünnepi jókívánságoknak adománygyűjtő szerepük is volt, például disznóöléskor a kéregetők egy nyársat dugtak be az ablakon jókívánságokkal, amire a ház gazdái hurkát, kolbászt aggattak. Én is fogtam fülit, farkát, adjanak egy darab hurkát! Erkölcsi normák: olyan értékek, amelyek a magatartást és a közösségi együttélést szabályozzák, amelyeket a társadalom fontosnak tart. 17

16 ...KOMA KÜLDTE KOMÁNAK... A komaság választott baráti kapcsolat, a rokonság kiegészítője, ellensúlyozója, kapocs a társadalom egészéhez. A legénykoma, lánykoma általában azonos korú, azonos paraszti réteghez tartozó, közel lakó gyermekkori pajtás volt. A komák a legény-lánycsoporton belül összetartottak. A lányok egyformán öltöztek, hasonlóan viselkedtek. A legények verekedésnél védték egymást, együtt jártak udvarolni, apróbb bűneiket, csínyeiket együtt követték el. Mátkapár (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) Mezőkövesden ismeretes a legénykomaságnak olyan formája is, hogy egy gazdag legény szegény summás fiút választott komájának. A gazdag legény a mulatozások anyagi részét vállalta, míg a szegényebb testőrként segítette, védte. A mátraalji palócoknál a lányok komaságukat ünnepélyesen megpecsételték: a tavaszi egyházi ünnepek (Húsvét, Pünkösd) egyikén komatálat vittek vagy küldtek egymásnak. A koma mellett ezeken a területeken azonos értelemben használják a mátka szót, beszélnek mátkatálról, leánymátkáról is. A házasság gyakorlatilag megszakította a fiatalkori kapcsolatokat, egyedül a keresztszülő-választásnál nyílt mód a komaság folytatására. Vidékenként változóan az apa vagy az anya fiatalkori komáját hívták meg a gyermek keresztszülőjének, ezzel erősítették meg a régi barátságot. Ők lettek a keresztkomák. A keresztkomapár részt vett a templomi szertartáson, a komaasszony tartotta keresztvíz alá a gyermeket. A keresztszülők ettől fogva felelősek voltak a gyermek vallásos neveléséért. A komák egymást legjobb barátaiknak, szilárd támaszuknak tartották. Segítségül, akár erkölcsi, akár anyagi segítségről volt szó, elsősorban a komát hívták. Te mit gondolsz? Mi a keresztszülő feladata ma? Milyen a keresztszülőkkel való kapcsolata (ha van) a keresztgyerekeknek? Paszitavivés. Pécsudvard. Szoboszlayné felvétele, (Néprajzi Múzeum) Koldusbotra jutott - Jótékonyság, tolerancia A koldusok, fogyatékkal élők, idegenek kívül álltak a falu viszonzáson alapuló kapcsolatrendszerén, így velük szemben csakis a felebaráti szeretet, az elfogadás érvényesült. A szegényt is kell szeretned, nagy vétek volna megvetned! - hangzott az intelem. A katolikus egyház is ugyanezt kívánta erősíteni az iskolában: Szigorúan tiltatik a szegényeket, koldusokat, hibás egyéneket ingerelni, kigúnyolni. (Historia Domus 1850) Sok vidéken volt szokás, hogy Istenébe, azaz minden sütéskor a szegények számára úgynevezett kolduscipót sütöttek. Voltak olyan családok, ahol az új kenyérből addig nem ettek, amíg a koldusoknak nem adtak kolduscipót. Önzetlenül gyakorolták a vendégszeretetet is: Istené a szállás mondták a betérő vándornak. A környékről érkező vándorok, búcsújárók a csűrben, a szobákban lehintett zsúpon* aludtak (Monok, 1989). Zsúp: szalmaköteg. A learatott gabona cséplés után összekötözött szára, melyet tetőfedésre használtak. 18

17 II.1 Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon 1. Te mi alapján választod ki a barátaidat? Húzd alá! hasonló érdeklődési kör népszerűség öltözködés vonzó személyiség segítőkészség egyéb 2. Olyan jó rokonom, hogy barátom is lehetne. Gyűjts még szólásokat, közmondásokat a barátságról, rokonságról! 3. Hogyan értelmezhető ez az idézet? Akkor mondta azt is, hogy aki húszéves koráig nem volt szép, harmincig nem volt okos, negyvenig nem lett gazdag, abból már nem lesz soha semmi. Te hány éves vagy, pajtikám? (Móricz Zsigmond: Rokonok 20. fejezet; 206. oldal) 4. Hasonlítsd össze a két alábbi idézetet! Miben különbözik a két nézet egymástól? Szegény rokon: mindig távoli rokon. (Móra Ferenc) Mert kérem, nem az a rokon, akinek jól megy a dolga, hanem az, akinek rosszul megy. A gazdag rokonnal szemben én vagyok a rokon. Hogy is mondjam, a rokonság az csak lefelé terjed. Az olyan, mint egy háló: az ember belekerül ebbe a hálóba, s annak a köteleit a rokonság húzza. Meg akarják fogni a nagy halat. (Móricz Zsigmond Rokonok című regényéből (19. fejezet) vett részlet). Az emberi méltóság tisztelete minden közösség alapja. Ennek egyik kifejezése a köszönés, aminek számtalan formája létezik attól függően, hogy kivel, milyen napszakban, hol találkozunk, és milyen kapcsolatban vagyunk. 5. Gyűjts össze régi üdvözlés- és köszönésmódokat a saját környezetedből! Ki, kinek, hogyan köszön, és mit fejez ki? 19

18 6. Böngéssz az interneten karitatív (segítő) szervezetek honlapjain! Kiknek segítenek? Ha Te szeretnél segíteni, hogyan vállalhatsz például önkéntes munkát? Forrás: szmm.gov.hu; Többnyire azért követjük a társadalmi szabályokat és normákat, mert a szocializáció* során megszoktuk, hogy így viselkedünk. A legtöbb szabály nem is tűnik fel életünk során, mivel teljesen természetes számunkra. Minden kultúrában más és más az elfogadott szabály. 7. Ha az iskolában valamelyik iskolatársaddal vagy tanároddal konfliktusba kerülsz, kivel tudod megbeszélni a helyzetet? egyéb: baráttal/ barátnővel családtaggal pedagógussal lelkésszel pszichológussal 8. Határozd meg az alábbi kifejezéseket! Egyéniség Deviancia Sztereotípia Tolerancia 9. Milyen előítéletek befolyásolnak mások megítélésében? 10. Gyűjts példákat a buszon, a boltban, az utcán, az iskolában az intolerancia megnyilvánulásaira! Szocializáció: a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amely során az egyén megtanulja megismerni önmagát és a környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat egy adott kultúrában. 20

19 11. Milyen közösségi összefogást tapasztaltál már az elfogadás jegyében? 12. Értelmezd az alábbi részletek mondanivalóját! Foglald össze a véleményed pár sorban!..az emberi lélek társas lélek, és az ember mindig más emberhez viszonyulva valamilyen. Az önmegvalósítás szó számomra mindig valamilyen perverziót jelentett. Az embernek sosem saját magát kell megvalósítania, hanem a környezetével, a másik emberrel, a fűszállal, a csillagos éggel kell rendeznie a kapcsolatát. A cél inkább a mimegvalósítás lenne. Lehet, hogy a társadalom nem ad teret az igazi egyéni kezdeményezéseknek. Az is igaz, hogy abban a fene nagy szabadságban, amit a városi lét ad az embereknek, fantasztikus, szélsőséges egyéniségek is teremnek. Kérdés persze, hogy ezeket a szélsőségeket még valódi egyéniségeknek nevezhetjük-e. (részletek Végh Attila Victor Andrással folytatott beszélgetéséből. Cédrus, március, o.) Diákok a múzeumban Diákok a múzeumban 13. Beszéljétek meg, mi szükséges ahhoz, hogy a barátság tartósan fennmaradjon! Miben tudtok egymásnak segíteni? Hogyan adjátok meg egymásnak, rokonaitoknak és tanáraitoknak a tiszteletet? 21

20 II. 2. Kutatómunka a múzeumban Észak-magyarországi falu tájegység, hadas telek nagycsaládos együttélés Hadas telek (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) A 17. században a török idők utáni újratelepülések időszakában a hadak közösen egy-egy falurészt szálltak meg. Ennek nyomai mind a mai napig megmaradtak, innen ered a hadas település kifejezés. A had, a hadsereg jelentés mellett rokoni-baráti csoportot jelölő kifejezés is volt. A megtelepült hadak közösen gazdálkodtak az egymás közelében fekvő földeken, közösen tartották állataikat, és védték egymás érdekeit. A had legjellemzőbb és legszükségesebb tulajdonsága a tömeg, a sokaság volt, és egykori értéke is ebben rejlett. Sok esetben tekintették a hadat félelmetesnek, veszedelmesnek, akikkel kikezdeni nem volt tanácsos. Haddelhad! A had, és a nagycsalád általában egy telken vagy egy házban élt. A palócoknál az első szobában (az úgynevezett első házban) a kemencén és a lócákon az öreg férfiak és a gyermekek, a kamrában a család összes aszszonya és az eladólányok (néha nő együtt), a legények és a munkaképes férfiak az istállóban aludtak. Míg a Dél-Dunántúlon a fiatal párok az udvaron álló fakamrában aludtak, az északi területeken a házhoz ragasztott kis kamrában húzódtak meg a házaspárok. Alvás a kemence tetején (Néprajzi Múzeum) Márianosztrán: Domaházán: 1. Sok kéz hamar kész közös munkaalkalmak A hadas telek három lakóházának mindegyikében történik valamilyen családi vagy közösségi esemény. Melyek ezek? Karancskesziben: 2. Mi az esti lefekvéshez készülődés legfontosabb tennivalója a domaházi hangfelvétel szerint? Hallgasd meg, és válaszold meg a kérdést! 3. Mi lehetett a közösen végzett munka legfőbb indítéka? 22

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Répcelak

Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Répcelak TÁMOP 3.1.4-08/-2-2008-0025 TÉMAHÉT CSALÁD Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Répcelak 2010. május 3-7. Felelős: Bárdosi Katalin, Szabadosné Molnár Melinda Témahét: a család Az ember nem magányos és elszigetelt

Részletesebben

Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban

Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban 1 Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban Beszélgetés Radics Edit szín- és stílustanácsadóval, a Stíluskommunikátor.hu honlap tulajdonosával (www.stiluskommunikator.hu) Szín- és stílustanácsadónak,

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (1999): Egyedülálló

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Témavázlat A feladatsor három részből áll. Összesen 120 pontot lehet a helyes megoldásra szerezni. A regény elolvasása után kitöltendő feladatokból

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz szeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleks zeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksz eretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksze retlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszer

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15.

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. TÁJHÁZI TEKERGŐ TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. Foglalkoztató füzet a szentlászlói Tájház - Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményének megismeréséhez Szeretettel

Részletesebben

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is!

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is! 0 Budapest VIII., Bródy Sándor u.. Postacím: Budapest, Pf. 7 Telefon: 7-900 Fax: 7-90. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 0. április. HARMADIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Írd le,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul)

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) ne kapkodjuk el a választ!!! Hogy hozzánk csábítsuk az önéhez hasonló

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK Térben itt vagyunk, egy faluban vagyunk, de teljesen izoláltan egymástól Milyenmunkalehetõségekvannakacigányokszámára, dolgoznak-e? Egynéhányan járnak Magyarországra dolgozni,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Dr. Csóka Géza: Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Kilencedik éve vezetek győri és Győr környéki gyerekeknek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben