a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete évi költségelıirányzatának módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására"

Átírás

1 HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. a évi költségelıirányzatának módosítására május 12-én jelent meg a 37/2011. (V.12) VM rendelet, mely tartalmazza a LEADER HACS-ok évi és a (2015) évekre jutó mőködési forrását. A 37/2011. (V.12.) VM rendelet a évre elkészített költségelıirányzatot a korábbi évet alapul véve Ft-ban határoztuk meg, miután az IH nem jelentette meg a évi mőködési forrásokról szóló közleményét, errıl a Közgyőlés az 5/2012 ( ) JKHKE határozatban döntött. A költségelıirányzatot a várható mőködésre fordítandó költségek figyelembevételével, az akkor érvényben lévı jogszabályok (személyi-dologi kiadások kötelezı aránya) betartásával készítettük el március 22-én megjelent az 14/2012 (III.22) IH finanszírozással kapcsolatos közleménye, melyben a JKHK Egyesülete részére Ft mőködési költséget irányzott elı a 2012-es évre. A januári elfogadott költségirányzat alacsonyabb összegben került meghatározásra, ezért módosítani szükséges a költségvetést, melyet a soron következı közgyőlés elé kell terjeszteni. A január 30-án az 5/2012 ( ) JKHKE határozatban elfogadott tábla: Költség megnevezés évben (Ft) Személy jellegő kiadások Bérek: Járulékok: Bérleti díj: Dologi kiadások Gépjármő bérlés: 0 Telefon költség: 0 Kiküldetés: Egyéb: Összesen A módosított költségelıirányzat tábla: Költség megnevezés évben (Ft) Személy jellegő kiadások Bérek: Járulékok: Bérleti díj: Dologi kiadások Gépjármő bérlés: 0 Telefon költség: 0 Kiküldetés: Egyéb: Összesen

2 A megnövelt mőködési forrásból tervezett tételek: - Országos rendezvényeken való részvételhez egységes Jászsági stand készíttetése - Országos rendezvény megrendezése (LEADER program eredményeirıl) - Több alkalommal lehetıség biztosítása tanulmányutakon való részvételre (jó gyakorlatok megtekintése Magyarországon) - Kisfilm készítése a Jászságról és az EMVA III. IV. tengely megvalósult projektekrıl - Cafeteria 4 munkavállaló részére - Utazási költségtérítési keret megállapítása egyesület elnöke számára - Tanulmány készítése Fentiekre való hivatkozással kérem az Elnökség által elıterjesztett évre vonatkozó módosított költségtábla elfogadását. elnök

3 Székhely/HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. ELİTERJESZTÉS A alapszabály módosításáról a Szolnoki Törvényszék Kny /2008/24 számú végzése alapján A Szolnoki Törvényszék én kézhez vett végzése alapján ismételt közgyőlés lefolytatására szólította fel a JKHK Egyesületet az egyesület székhelyérıl történı döntés kapcsán. A február 28-án megtartott közgyőlésen elfogadott alapszabály módosítási szövege: Javaslat az Alapszabály módosítására 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló évi II. tv. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló CLXXXI. törvény, a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989.(VI.8.) IM rendelet és az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet rendelkezései szerint egyesületet hoznak létre a jelen alapszabályban meghatározott célra. (2) Az Egyesület székhelye: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2. (Velemi Endre út 4-6.) (4) Az Egyesület bélyegzıjének lenyomata: JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2. (Velemi Endre út 4-6.) 3. Az Egyesület tagjai (tagdíj mértékének megállapítása) Civil szervezetek és magánszemélyek Ft/év Vállalkozások Ft/év Önkormányzatok lakos Ft/év lakos Ft/év 5000 lakos felett Ft/év 4. A tagsági viszony megszőnése (1) A Közgyőlés határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentısen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást a tagok 1/3-a, vagy az Elnökség kezdeményezheti. A Közgyőlés 2/3-os többséggel dönt a kizárásról. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszékhez (megyei bírósághoz) lehet fordulni. 15. Záró rendelkezések (5) Az Egyesület feletti felügyeletet a Szolnoki Törvényszék (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság) gyakorolja.

4 Kérem a JKHK Egyesülete munkaszervezete az egyesület székhely módosításának elfogadását és az egyesület alapszabályának egységes szerkezetbe való foglalását. JKHK Egyesülete elnök

5 Készítette: Mihályi Mónika munkaszervezet vezetı Székhely/HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. ELİTERJESZTÉS A munkaszervezet által végzett tevékenységrıl ( hó) Delegált feladatokat az elızı évben 4 fıállású munkavállaló látta el az egyesület akkreditált irodában (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.). Munkaterv évben is a korábbi idıszakhoz hasonlóan 3 hónapos idıszakra került meghatározásra az Irányító Hatóság irányítása szerint, az adott beszámolási idıszak január március és április-június idıszakokra. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttmőködik a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával (VM IH) és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) illetékes szervezeti egységeivel. A beszámolási idıszakokban ügyfélregisztrációs lap kitöltésre összesen 39 alkalommal került sor, melyek közül 32 személyes megkeresés, 7 pedig telefonos és ben való érdeklıdés kapcsán valósult meg. 8 rendezvényen, szakmai megbeszélésen vettünk részt, jelentünk meg. Tevékenységeinkrıl havonta egy, az adott idıszakban 3 alkalommal adtunk hírt írott sajtóban és 13 alkalommal elektronikus sajtóban (települési honlapokon). A megjelent cikkek megtekinthetıek a oldal sajtószoba menüpontban. A KTZVE munkatársával 11 alkalommal vártuk az érdeklıdıket ügyfélfogadási napjaikra. 4 alkalommal szerveztünk lakossági fórumot a HACS tervezési területén. A fórumok témái voltak: várható pályázati felhívások, monitoring adatszolgáltatás feladatai, Darányi Ignác Terv, LEADER TK2 rendezvény jogcím nyertes pályázatainak megvalósítási folyamata. 2 alkalommal vettünk részt régiós értekezleten, ahol egyeztetéseket folytattunk a LEADER program aktualitásairól. Folyamatosan tartottuk a munkakapcsolatot a megyei és régiós HACS munkaszervezeteivel. Az adott idıszak alatt 2 alkalommal küldtük meg véleményünket rendelettervezetekkel kapcsolatban (EMVA mikrovállalkozás létrehozás és fejlesztés, IKSZT). A hír- és eseményekrıl szóló adatszolgáltatás 10 alkalommal történt meg az FVM-VKSZI TKI felé. Részt vettünk a havonta megtartott elnökségi üléseken, döntéshozó testületi üléseken és a közgyőléseken. Az egyesület munkaszervezet vezetıje a beszámolási idıszak alatt 5 alkalommal tartott fogadóórát Jánoshidán a Zagyva-Híd Közösségi Házban, két alkalommal várta a munkaszervezet munkatársa Jászladányban a pályázatok iránt érdeklıdıket fogadónapjain. Az akkreditációs feladatok ellátása érdekében folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az MVH illetékes és regionális kirendeltségének munkatársaival január 10-én Nyíregyházán LEADER pályázatok kezelésével kapcsolatos konzultáción vettünk részt. Az IH és az MVH (LEADER TK2 körös pályázatok A1-es és A2-es ügyintézési, valamint az elızetes helyszíni szemlék) ütemterv által elıírt határidıket közvetlenül adott feladatokat minden esetben határidıre teljesítettük. Az adott idıszakhoz kapcsolódik Döntéshozó Testületi (DT) ülés, ahol a DT a LEADER második fordulójára benyújtott 84 db pályázatból 70-et támogatott.

6 Kérem a JKHK Egyesülete munkaszervezete elvégzett feladatairól szóló elıterjesztés elfogadását. JKHK Egyesülete elnök

7 Készítette: Mihályi Mónika munkaszervezet vezetı Székhely/HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. Tájékoztató A LEADER TK2 forráslekötésrıl és aktuális pályázati felhívásáról (EMVA III. mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése) LEADER TK2 forráslekötés: A 2011 szeptemberében meghirdetett 76/2011 (VII.29.) VM rendelet alapján a LEADER-térségek pályázati felhívásai és a JKHK közgyőlése által elfogadott, módosított HVS alapján 10 pályázati célterület nyílt meg a HACS tervezési területén. A pályázatokat december 05-i határidıvel lehetett módosítani a feltöltı rendszer hibái miatt. Helyi Bíráló Bizottság (HBB) döntés alapján 104 projektgazda volt jogosult pályázatot benyújtani a második LEADER felhívás meghirdetett célterületire. A vártnál kevesebb kérelem került benyújtásra a meghirdetett 10 célterület esetében. A LEADER pályázati felhívásra összesen 84 db kérelem érkezett be. A pályázatok alapjogosultságának vizsgálata december 23-án lezárult. A vizsgálat során 5 db kérelem került elutasításra, melyek nem feleltek meg az alapjogosultsági elıírásoknak (HBB nyilatkozat nem került csatolásra). A munkaszervezet január 30-ig határidıre - teljesítette az érintett pályázatok hiánypótló végzéseinek kipostázását február 27-ig az A1-es ügyintézést követıen összesen 14 kérelem került elutasításra. A pályázatok A2-es, értékelési szintjét követıen a munkaszervezet munkatársai a beruházás jellegő fejlesztések esetén elızetes helyszíni szemlét fojtattak le összesen 36 esetben. A pályázatok 15-%-nál elvégzett MVH általi utólagos ellenırzését követıen kerülhettek a pályázatok B ügyintézésre, központi felülvizsgálatra án a pályázatok Igazgató általi jóváhagyást követıen célterületenként kerültek elızetes rangsorolása az IIER-ben. Az Egyesület Döntéshozó Testülete az rangsorba állított valamennyi 70 db pályázatot támogatásban részesítette április 26-án megtartott ülésén. A Döntési Határozatokat a pontszámokat kihirdetı IH közlemény megjelenését követıen kerültek postázásra május 11-én. A pontszámokat az Irányító Hatóság 51/2012. (V. 10.) közleménye tartalmazta. Kötelezettség vállalás Lekötésre került összeg Maradvány tervhez képest

8 EMVA III. tengely Mikrovállalkoások létrehozása és fejlesztése 2012-tıl felhívás A (JKHK Egyesülete) tájékoztatja, hogy megjelent az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2012-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 47/2012 (V.11) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 71/2012. (V. 21.) számú MVH Közlemény, amely elérhetı az MVH honlapján, az alábbi linken: 2 Támogatásra jogosultak: mőködı mikrovállalkozás, induló mikrovállalkozás, természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követıen az elsı kifizetési kérelem benyújtásának idıpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben fıállású alkalmazottat nem foglalkoztat, fıállásban ekként végzi Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg. (A pályázat benyújtásakor a mikrovállalkozásnak rendelkeznie kell telephellyel a HACS illetékességi területen belül, amennyiben magánszemélyként pályázik állandó vagy ideiglenes lakcímkártyával kell rendelkeznie.) A támogatás mértéke: hátrányos helyzető területen (Jászladány, Jászfelsıszentgyörgy, Jászivány, Jászágó)megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, maximális támogatási összeg Ft egyéb területen (Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Jászjákóhalma, Pusztamonostor, Jászdózsa, Jászszentandrás, Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza) megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, maximális támogatási összeg Ft) Támogatható tevékenységek, elszámolható kiadások: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötıdı eszközök, Vhr ában foglaltaknak megfelelı, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása; a rendeletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékő infrastruktúra-fejlesztés; a rendeletben meghatározott minıségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése; a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; a Vhr. 31. (1) bekezdés c) pontjától eltérıen eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke Nem támogatható a már mőködı mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezıgazdasági tevékenyégbıl származik.

9 Nem igényelhetı támogatás: a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi, közlekedési jármő vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintı beruházásokhoz, b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármő fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez, c) termıföld és ingatlan vásárlásához, d) ingatlan bérleti díjához, valamint e) élı állat vásárlásához. Nem igényelhetı támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre a) NACE REV ágazat szerinti szálláshely-szolgáltatás, b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág - bányászat, kıfejtési tevékenység, c) NACE REV ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármő-üzemanyag kiskereskedelem, d) NACE REV ágazat szerinti nagykereskedelem, e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág - Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység, f) NACE REV. 2. P Nemzetgazdasági ág - Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás, g) NACE REV szerinti erdıgazdálkodási tevékenység, h) NACE REV szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezıgazdasági termékek raktározása, tárolása, i) NACE REV szakágazat szerinti mezıgazdasági gépkölcsönzés, j) NACE REV alágazat szerinti halgazdálkodás, k) NACE REV és alágazat szerinti italgyártás, l) NACE REV ágazat szerinti szárazföldi, csıvezetékes szállítás, m) NACE REV ágazat szerinti vízi szállítás, n) NACE REV ágazat szerinti légi szállítás, o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág - Ingatlanügyletek, p) NACE REV ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmet postai úton június 1. és június 30. között lehet benyújtani a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához. (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.) Kérem a fenti tájékoztató elfogadását, szíves tudomásul vételét. JKHK Egyesülete elnök

10 Készítette: Mihályi Mónika munkaszervezet vezetı HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. Tájékoztató a évi CLXXV. törvény új civil törvényrıl január 03-tól hatályos az un. új civil törvény. A bíróságon nyilvántartásba vett egyesület és alapítvány gyakorlatilag változatlan formában mőködhet tovább, a Civil törvény nem írja elı a szervezetek ismételt bejegyzését. Fontos volt ugyanakkor áttekinteni, hogy a JKHK Egyesülete, mint civil szervezet létesítı okirata és más szabályzatai megfelelnek-e az új törvényi rendelkezéseknek. Megállapítható, hogy igen, jelenleg nem szükséges sem alapító okiratot sem egyéb szabályzást módosítania Egyesületünknek. Változás, hogy azoknak a civil szervezetek - azaz Egyesületünknek is -, amelyek a törvény elıírása szerint június 30-a elıtt kell, hogy eleget tegyenek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségüknek, a beszámolót és közhasznúsági jelentést kell letétbe helyezniük papír alapon az Országos Bírósági Hivatal (OBH) -nál. A következı technikai elıírások betartásával kell benyújtani a beszámolót és a közhasznúsági jelentést: A/4-es nagyságú, 80g/m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír mindkét oldalán folyamatosan kitöltve. Erre a dokumentumok feldolgozása (szkennelése) és a bíróságok központi honlapján (országos névjegyzékben) történı közzététel elısegítése érdekében van szükség. Postai úton, tértivevényes levélben kell eljuttatni a dokumentumokat az alábbi címre: Országos Bírósági Hivatal Budapest 1363 Pf. 24/1. A borítékon fel kell tüntetni: Beszámoló A törvény 17. (1) elıírja, hogy a civil szervezet a létesítı okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. A (2) bekezdésben rendelkezik arról, hogy a civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A törvény továbbá elıírja a 75. (1) bekezdésben, hogy január 1. napját követıen csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást - ide nem értve az 54. szerinti támogatásokat -, amely a 30. szerint letétbe helyezte beszámolóját. Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét. JKHK Egyesülete elnök

11 Székhely/HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. ELİTERJESZTÉS A JKHK Egyesülete közgyőlése által 7/2012 ( ) JKHKE közgyőlési határozatának hatályon kívül helyezésérıl és új határozat elfogadásáról A JKHK Egyesülete közgyőlése által i közgyőlésen hozott határozat: 7/2012 ( ) számú Határozata közgyőlése a január 04-én 5 évre megválasztott Kalmár Rozália alelnök és Drávucz Katalin FB tag tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban határozta meg szeptember 23-án, valamint január 04-én 5 évre megválasztott Dr. Szerencsés István elnök tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban határozata meg. A közgyőlésen hozott határozat szövege egyértelmően nem rendelkezik arról, hogy Dr. Szerencsés István elnök tiszteletdíja mely idıszakokra vonatkozóan került meghatározásra, ezért kérem annak hatályon kívül helyezését és a módosított határozati javaslat elfogadását. Módosított határozati javaslat:../2012 ( ) számú Határozata Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete közgyőlése a január 04-én 5 évre megválasztott Kalmár Rozália alelnök és Drávucz Katalin FB tag tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban határozta meg. Dr. Szerencsés István elnök tiszteletdíját szeptember december 22. közötti idıszakra s január 04-tıl 5 évre történı megválasztásával havi bruttó Ft-ban határozta meg. Kérem a JKHK Egyesülete 7/2012 ( ) JKHKE határozatának hatályon kívül helyezését és ezzel egyidejőleg az elıterjesztett határozati javaslat elfogadását. JKHK Egyesülete elnök

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás;

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás; 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről 2013.05.23

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben