NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2003. (IV. 1.) számú r e n d e l e t e a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban: Szt. / 55/C. - ában kapott felhatalmazása alapján, az önhibájukon kívül szociálisan rászorult helyzetben lévő lakhatási célú hátralék felhalmozása miatt eladósodott - és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett adósok iránti felelősségtől vezérelve: fizetőképességük javítása, helyreállítása, lakhatási jogcímük megőrzése érdekében az adósságkezelési szolgáltatásról az alábbi helyi önkormányzati alkotja: r e n d e l e t e t I. Rész Általános rendelkezések 1. A rendelet célja E rendeletnek az a célja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata/ a továbbiakban: Önkormányzat /az önhibájukon kívül szociálisan hátrányos helyzetben lévő, lakhatással kapcsolatos költségeinek hátraléka miatt eladósodott és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett, adósokat fizetőképességük javítása, helyreállítása, megőrzése érdekében a saját közreműködésükre is igényt tartva adósságkezelési szolgáltatásban részesítse. 2. A rendelet hatálya: E rendelet hatálya kiterjed a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személyre, családra, illetve az e területen fekvő

2 2 elismert nagyságú és minőségű - lakásra, vagy lakás céljára használt nem lakás céljára szolgáló helyiségre. 3. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában: a) család: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, b) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, illetve a 25 évnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, c) háztartás: az egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége, d) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelem-ként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a tizenharmadik havi nyugdíj; e) lakás: az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a - helyiségei; - közművesítettsége; - melegvíz-ellátása; és - fűtési módja

3 3 alapján, valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, fél-komfortos, komfort nélküli) sorolható. ea) összkomfortos az a lakás, amely legalább eaa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; eab) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); eac) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi, központi, etage, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel) és ead) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. eb) komfortos az a lakás, amely legalább eba) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzóhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; ebb) közművesítettséggel; ebc) melegvíz-ellátással és ebd) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik; ec) félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább eca) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel, WC-vel; ecb) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és eec) egyedi fűtési móddal rendelkezik; ed) komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább

4 4 eda) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és edb) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint edc) a vízvétel lehetősége biztosított; ee) szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amely (amelyben legalább egy helyiségnek) eea) alapterülete hat négyzetmétert meghaladja; eeb) külső határoló fala legalább tizenkét centiméter vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; eec) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá eed) fűthető és eee) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. f) lakhatással összefüggő adósságnak minősül: fa) - a vezetékes gáz, - az áram, - a távhőszolgáltatási, - a víz- és csatornahasználati, valamint - a szemétszállítási, díjtartozás, mint a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás, fb) a társasházi (szövetkezeti) lakások esetén fizetendő közös költség fc) a lakbérhátralék, fd) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék, g) elismert lakásnagyság és minőség:

5 5 ga) lakótelepi jellegű lakások esetén: A lakás alapterülete, minősége: A háztartásban élők száma: összkomf. komf. félkmf. komf.nélk. A háztartásban élők összkomf. komf félkmf. komf.nélk száma 1 46 m 2 55 m m 2 65 m m 2 73 m m 2 80 m m 2 95 m n fő + 6 m m 2 gb) Családi ház esetén: családnagyságtól és a lakás minőségétől függetlenül 100 m 2 beépített hasznos alapterület/ 100 m 2 felett az egy főre eső átlagos lakásnagyság a 25 m 2 -t nem haladhatja meg. II. Rész Adósságkezelési szolgáltatás 4. A jogosultság feltételei (1) Az Önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és b) akinek az e rendelet 3. f) pontjában meghatározott lakhatással összefüggő adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, továbbá c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén a kétszeresét, valamint d) aki az e rendelet 3. g) pontjában elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

6 6 feltéve, hogy vállalja az adósság és az Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás közötti különbözet megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadásban való részvételt. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás további feltétele, hogy az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott adósságból a hat havi tartozás a kérelem benyújtását megelőző tizennyolc hónapban keletkezett. (3) Az adósságkezelés időtartama tizennyolc hónap, amely indokolt esetben meghosszabbítható. (4) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. (5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészét. 5. A szolgáltatás formái, illetve a lakásfenntartási támogatás (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult a) adósságkezelési tanácsadásban, és b) adósságcsökkentési támogatásban részesül. (2) Az adósságcsökkentési támogatásban részesített adós részére az Önkormányzat, az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára, de legfeljebb egy évre a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló külön rendeletében meghatározattak szerint - lakásfenntartási támogatást állapít meg, amelynek összegét első alkalommal arra a hónapra kell folyósítani, amelyik hónaptól kezdődően adósságcsökkentési támogatásban részesül. 6. Adósságkezelési tanácsadás (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott adósságkezelési tanácsadási feladatait a Lakossági Adósságkezelési Tanácsadó Iroda / a továbbiakban: Tanácsadó / útján látja el, amelyet a Szocio East Egyesület - a vele kötött szociális ellátási szerződés alapján működtet.

7 7 (2) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a Tanácsadó a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételei ről, b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, (c) az adós a hitelező által igazolt jogcímű és mértékű adóssága rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt, (d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, (e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. (3) Az adósságkezelési tanácsadás során az adós és a háztartásában élő személyek adatainak kezelésére és védelmére a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, az üzleti- és banktitokra a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni és általában is, úgy kell eljárni, hogy az adósságkezelési tanácsadás ne sértse az érintettek Alkotmányban, illetve a Polgári Törvénykönyvben biztosított személyiségi- és jó hírnévhez való jogait. 7. Együttműködési kötelezettség Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, (c) az adósságkezelési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában, a hitelezővel a tartozása megfizetéséről szerződést kötni, a szerződés megkötésének bármely okból való meghiúsulásáról, pedig a Tanácsadót tájékoztatni,

8 8 (d) havonta legalább egy alkalommal, a tanácsadóval személyesen találkozni és az adósságkezelési szerződésben előírt módon - tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. 8. Adósságcsökkentési támogatás (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az e rendelet 3. f) pontjában meghatározott - lakhatással összefüggő - adósság 75% - át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint lehet. (2) A támogatás az adós vállalásától - és a Tanácsadó javaslatától - függően egy összegben, vagy havi részletekben nyújtható. (3) A támogatás módját a hitelező jogos érdekeire is figyelemmel kell megválasztani. (4) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. (5) Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott felső határt, akkor az Önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően ahhoz az adósságtípushoz nyújt adósságcsökkentési támogatást, amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit. (6) Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő, természetben nyújtott, szociális támogatásnak minősül, amelynek összegét - az adós önrésze megfizetésének igazolását követően közvetlenül a Hitelezőnek kell átutalni.

9 9 9. Az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése, jogkövetkezmények (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti, illetőleg c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást folyósították. (3) Adósságcsökkentési támogatás az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetéstől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. III. Rész Eljárási rendelkezések 10. A kérelem benyújtása és a szociális igazgatási eljárás előkészítése (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmeket / a továbbiakban: kérelem / az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon a Tanácsadónál kell benyújtani. (2) A kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani (3) A kérelemhez az abban előírt bizonyítékokon túl mellékelni kell a kezelni kért adósság keletkezésének időpontját és összegét igazoló a hitelező által kiállított igazolást, valamint a lakáshasználat jogcímét tanúsító okirat egyszerű másolatát. (4) A kérelem benyújtásában a Tanácsadó szükség szerint köteles közreműködni. (5) Az e rendelet 6. -nak a-c) pontjaiban szabályozott eljárás lefolytatása után a Tanácsadó a kérelmet és mellékleteit, valamint az adósságkezelési szerződés egy példányát, az adósságcsökkentési támogatásra, vagy az arra irányuló kérelem

10 10 elutasítására, tett javaslatával egyetemben a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának /a továbbiakban: Iroda/. A határidő indokolt esetben - egy alkalommal - 10 munkanappal meghosszabbítható. (6) A Tanácsadó köteles megküldeni azokat a kérelmeket és a keletkezett valamennyi okiratot is, amelyek alapján a kérelmező adósságkezelési tanácsadásban nem részesült. (7) Ha a (6) bekezdés alapján megküldött iratok tartalmából az adósságkezelési tanácsadásra jogosultság feltételeinek fennállása állapítható meg az Iroda az iratokat a 6. - a-c) pontjaiban meghatározott eljárás lefolytatására a Tanácsadónak visszaküldi. A Szociális Iroda állásfoglalása a Tanácsadóra nézve kötelező. (8) Az Iroda a közvetlenül hozzá benyújtott kérelmet haladéktalanul köteles megküldeni a Tanácsadónak. 11. Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elbírálása (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek elbírálására irányuló szociális igazgatási eljárásokat az Szt- ben meghatározott eltérésekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. rendelkezései szerint kell lefolytatni. (2) Ha a 10. (5) bekezdésében meghatározott iratok hiányosak, vagy azok tartalma alapján az érdemi döntés nem készíthető elő az Iroda az iratokat a pótolandó hiányok, vagy tisztázandó körülmények pontos megjelölésével a Tanácsadónak visszaküldi, egyben felhívja a hiányok pótlására és az iratok nyolc napon belül történő ismételt megküldésére. (3) Amennyiben a 8. (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni és e körben az Iroda álláspontja az adós, illetve a Tanácsadó álláspontjától eltér az adóst személyesen meg kell hallgatni. (4) Az adósságcsökkentési támogatás egy jogosultra jutó összegét az adósságkezelési szolgáltatásba bevonásból származó előnyök szem előtt tartásával a más jogosultak érdekeire is figyelemmel úgy kell meghatározni, hogy az e célra fordított kiadások az önkormányzati forrás, illetve a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetésében meghatározott mértékén belül maradjanak.

11 Előnyben részesítési-, méltányossági lehetőségek, (1) Az adósságcsökkentési támogatásra jogosultság azonos feltételei esetén az alábbi rangsorban előnyben részesíthető: a) a 70 éven felüli egyedül élő személy, b) a rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy, c) az a család, ahol három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak, d) a munkanélküli személy, illetve családja e) a gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, f) az a személy, akinek átmeneti vagy tartós nevelése - nagykorúvá válása miatt - a kérelem benyújtását megelőző tíz éven belül szűnt meg. (2) Az (1) bekezdésben szabályozott, illetve más rendkívül indokolt esetekben, az e rendelet 3. -ának g) pontjában elismert lakásnagyság, illetve a 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelem határ legfeljebb 10%- os mértékig méltányosságból meghaladható. 13. Hatásköri rendelkezés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos más jogszabályokban és e rendeletben biztosított hatásköreinek gyakorlását a Megyei Jogú Város Polgármesterére átruházza. IV. Rész 14. Az adósságcsökkentési támogatás önkormányzati forrása és az adósságcsökkentési támogatás átutalásának rendje (1) Az Önkormányzat az adósságcsökkentési támogatás nyújtásához a évre költségvetéséből Ft- ot, azaz tízmillió Ft- ot különít el, azt követően pedig az e célra felhasználható összeget a mindenkori évi költségvetési rendeletében állapítja meg.

12 12 (2) Az e rendelet szabályai alapján megállapított adósságcsökkentési támogatás összegét a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől havi részletekben folyósítandó támogatás esetén, az adós önrészesedésének a Hitelező általi igazolásától - számított 15 banki munkanapon belül kell átutalni a Hitelezőnek. V. Rész 15. Hatályba léptető rendelkezések (1) E rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Az e rendelet 4. -ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hat hónapos, illetve (2) bekezdésében meghatározott tizennyolc hónapos határidőket a rendelet hatályba lépésének napjától kell számítani. Nyíregyháza, március 26. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző E rendeletet április hó 1. napján kihirdetem. Nyíregyháza, április 1. Dr. Szemán Sándor jegyző

13 13 Melléklet a 12/2003. (IV. 1.) számú rendelethez MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér. 1. tel. : NEVE:... LEÁNYKORI NEVE:... SZÜLETÉSI IDEJE:.. HELYE:... ANYJA NEVE: CSALÁDI ÁLLAPOTA:. TAJ SZÁMA:.. ADÓSZÁMA:.. ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:... ÁLLANDÓ LAKÓHELYE:. út, utca, tér sz. fszt. em.,.. asz. TARTÓZKODÁSI HELYE: (Ha nem azonos az állandó lakóhellyel!).... út, utca, tér sz. fszt. em.,.... asz. A LAKÁS HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME*: tulajdonjog; bérlet; albérlet; haszonélvezet; szívességi használat; egyéb:.. A LAKÁSHASZNÁLAT KEZDŐ IDŐPONTJA. év hó nap

14 14 A KÉRELMEZŐ LAKÁSÁNAK NAGYSÁGA: m 2 A SZOCIÁLIS IRODA HATÁROZATI JAVASLATA: A háztartás egy főre jutó havi jövedelme. Ft A jövedelemre, a kezelni kért adósság(ok) keletkezési idejére, mértéké-re, az adós önrészesedés fizetéssel kapcsolatos nyilatkozatára tekintettel: az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elutasítását javaslom. az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom. Az egyösszegben / havi részletben nyújtandó adósságcsökkentési támogatás javasolt összege:. Ft. A támogatás összegét kapja: Nyíregyháza, hó... napján Ügyintéző:...

15 15 A LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÓ ADÓSSÁG - HITELEZŐ ÁLTAL IGAZOLT - JOGCÍME, KELETKEZÉSI IDEJE ÉS ÖSSZEGE; A JOGCIMEK HAVI KÖLTSÉGEI Az adósság jogcíme Bérleti díj Albérleti díj Lakáshasználati díj Lakáscélú pénzintézeti hitel A fűtés díja, illetve költsége Társasházi / lakásszöv / közös költség Háztartási villamos energia díja Háztartási gázenergiafogyasztás díja Háztartási víz és csatorna díj Szemétszállítási díj Keletkezési ideje Igazolt összege Ft Jelenlegi költség/hó Jogosultja Összesen: - - A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL, VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK / HÁZTARTÁS / ADATAI: / LÁSD A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT IS / NÉV, LEÁNYKORI NÉV SZÜLETÉSI IDŐ, ROKONSÁG MEGJELÖLÉSE ANYJA NEVE CSALÁDI ÁLLAPOTA FOGLALKOZÁS

16 16 A KÉRELMEZŐ LAKÁSÁNAK JELLEGE*: /* A megfelelő választ kérjük aláhúzni, illetve a pontozott részhez beírni! / saját tulajdonában álló családi ház, saját tulajdonában álló társasházi lakás, saját tulajdonában álló szövetkezeti lakás, önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás, önkormányzati tulajdonú egyéb jogcímen használt lakás, nem lakás céljára szolgáló, de lakásként használt helyiség, egyéb jellegű lakásként használt helyiség :.. JÖVEDELEMNYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL / Munkaviszonyból származó jövedelem esetén a megelőző három hónap nettó munkabérének munkáltatói igazolását; nyugdíjak és más nem bérjellegű rendszeres havi jövedelmek esetén az utolsó havi szelvényt; egyéni, vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén az APEH igazolását; egyéb jövedelem esetén az annak összegét igazoló okiratot, kérjük csatolni! / A jövedelem összegét a szerző személy alatti rovatba Ft- ban kell beírni! A JŐVEDELMEK TIPUSAI: KÉRELMEZŐ HÁZASTÁRS, ÉLETTÁRS GYERMEK SZÜLŐ NAGY- SZÜLŐ MÁS SZE-MÉLY MUNKAVISZONYBÓL, MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYÉB JOG-VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖV., TÁPPÉNZ TÁRSAS ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖV. : INGATLAN-, INGÓ VAGYONTÁRGYAK ÉR- TÉKESÍTÉSÉBŐL, VA-GYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM NYUGELLÁTÁSBALES ETI NYUGELLÁTÁS EGYÉB NYUGDÍJSZE- RŰ ELLÁTÁSOK GYEMREK ELLÁTÁSÁ- HOZ ÉS GONDOZÁSÁ- HOZ KAPCS. TÁMOGA- TÁSOK: GYED, GYES, GYET,CSAL.P., GYT. DIJ, ÁRVAELLÁTÁS ÖNKORMÁNYAT ÉS MUNKAÜGYI SZERVEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS: munkanélküli jár.

17 17,rendszeres szoc. segély, jöv. pótló támogatás, rendsz. Gyvt. FÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM EGYÉB: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisöszszegű kifiz.stb. A HÁZTARTÁS EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELME: FT/ HÓ EGY HÓNAPRA ESŐ LAKHATÁSI KÖLTSÉG: FT A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA* összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás, lakásként használt nem lakás céljaira szolgáló helyiség, üdülő, egyéb: A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA: N Y I L A T K O Z A T O K AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ: Alulírott a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben, a már folyósított támogatás visszafizetésének terhe mellett, az alábbi nyilatkozatokat teszem:

18 18 - Az adósságkezelési szolgáltatás feltételeként előírt adósságkezelési szerződést a Tanácsadóval megkötöm és az együttműködésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem. - Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását egyösszegben kérem, az annak feltételeként előírt önrészesedést megfizettem. - Részletekben nyújtandó adósságcsökkentési támogatás megállapítását kérem és az ahhoz szükséges önrészesedésemet havi, illetve a határozat előírása szerinti, részletekben megfizetem. - Szükség esetén a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. 51. (1) bek a) pontja, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCI. tv ának (1) bekezdés c) pontja alapján külön aláírásommal meghatalmazom a Tanácsadót, illetve a Szociális Irodát, hogy a kérelmem elbírálásához mellőzhetetlenül szükséges bank-, továbbá adótitkaimat megismerje. - Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat az adósságkezelési szolgáltatással összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek, illetve a határozat szerinti hitelezők tudomására hozzák. Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok. Nyíregyháza, hó... napján.... a kérelmező aláírása A szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról szóló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által alkotott, 12/ ( IV. 1.) számú helyi önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a : Általános Indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban: Szt. / a január 1- jei hatállyal lehetővé teszi az

19 19 önkormányzatok számára, hogy a saját döntésüktől függő rendelet alkotással és annak keretei között adósságkezelési szolgáltatásban részesítsék azt a családot, vagy személyt, amelynek-, akinek a lakhatási feltételei szociális rászorultságok okán veszélybe kerültek. Előzetes felmérések szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város a tervezet hatálya alá tartozó - szociálisan rászorult lakosainak a tervezet hatálya alá eső lakhatási célú adóssága, közel százmillió Forintra tehető. A lakhatási célú kiadások évről- évre kimutatható növekedése, és az érintettek jövedelmének azokat, csak részben követő emelkedése előre veti annak árnyékát, hogy az előzőekben említett adósság tömeg az Önkormányzat közbeavatkozása nélkül tovább növekszik. Tekintettel arra, hogy a mai kevés kivétellel piaci árakon nyújtott lakhatási célú szolgáltatásokért fizetendő díjak összege várhatóan a rászorultak jövedelménél magasabb mértékben fog emelkedni, vélelmezhető az adósságok és ebből eredően a rászorultak lakhatása veszélyeztettségének növekedése is. A tervezet az Önkormányzat, a központi költségvetés és nem utolsó sorban a rászorultak anyagi erőinek bevonásával, nem csak a már felhalmozódott adósságok kezelésére, de azok jövőbeli ismételt kialakulásának elkerülésére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz A tervezet rendelkezései - a lehetőségekhez képest igyekeznek lehetővé tenni, hogy a maga bajában segítséget kérő adós ne, csak a közigazgatási eljárás ügyfele, hanem a szociális munka szóhasználatával élve, az adósságkezelés kliense is lehessen, így is próbálván enyhíteni az emberi méltóságnak a szociális rászorultságból eredő óhatatlan sérülését. Mind e mellett, ha az szükségessé válik a kérelmezőt az eljárás megindítására visszaható hatállyal az ügyfél garanciális jogai illetik meg. Részletes indokolás Az okhoz Az Általános Rendelkezések meghatározzák a rendelet célját, szabályozzák hatályát és tartalmazzák mindazokat az értelmező és egyéb rendelkezéseket, amelyek a gyakorlati alkalmazáshoz mellőzhetetlenek. Külön figyelmet érdemel a háztartás fogalmának új szabályozása, amely a jövőben nem csak az együtt élés, de a bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hely követelményét is bevezeti. Az elismert lakásnagyság és minőség meghatározásánál a tervezet átveszi a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/ (X. 1.) számú helyi önkormányzati rendelet szabályait.

20 20 A 4. - hoz A tervezet az Szt- ben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat anyagi lehetőségeire is figyelemmel - a törvényi minimumhoz igazodva javasolja megállapítani a jogosultság rászorultsági feltételeit. A okhoz Az adósságkezelési tanácsadás feladatainak nem önkormányzati szerv útján való ellátásának indokait az általános indokolás tartalmazza. Az együttműködési kötelezettség hangsúlyos meghatározását az annak megszegéséhez fűződő súlyos következmények indokolják. A 8. - hoz A tervezet az adósság %-os mértékének és az adósságcsökkentési támogatás összege felső határának együttes alkalmazásával állapítja meg a kezelhető adósság összegének felső határát. A 9. - hoz Az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése feltételeinek és a hátrányos jogkövetkezmények részletes szabályozásával a tervezet elsősorban az adósságkezelés céljainak megvalósítását szolgája. A okhoz A tervezet a szociális igazgatási eljárás előkészítésének szabályozásával azt hangsúlyozza, hogy az adósságkezelési tanácsadás inkább szociális szolgáltatás, így azt a közigazgatási eljárások merev keretein belül nehézkes és az eljárási szabályok megtartása mellett szinte lehetetlen lenne ellátni. A tanácsadás önkormányzati feladatainak szociális ellátási szerződés alapján történő ellátása, illetve a tervezet szerinti részletes szabályozása garanciát nyújt az ügyféli jogok biztosítására. Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elbírálására a szociális igazgatási eljárás szabályait kell alkalmazni. A tervezet rendelkezései szerint minden a tanácsadóhoz benyújtott adósságkezelési kérelem felől a szociális igazgatási szerv dönt, így biztosítva az ügyféli jogok egészét.

21 21 A hoz A korábbi adósságkezelési eljárások tapasztalatai szerint jól bevált a közgyűlés hatásköre gyakorlásának a polgármesterre való átruházása, ezért a tervezet a korábbi gyakorlatot erősíti meg. A hoz Az adósságkezelési szolgáltatás törvényi feltételeként előírt önkormányzati forrás mértékét a tervezet a kezelendő adósság nagyságára, a központi költségvetési finanszírozásra, valamint az Önkormányzat anyagi teherbíró képességére tekintettel határozza meg.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 515-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: A szociálisan

Részletesebben

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! Iktatószám:.. Sorszám:.. L A K Á S I G É N Y L É S I K É R E L EM A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Zsana Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft.,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II. 12.) számú rendelete

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II. 12.) számú rendelete Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II. 12.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1 Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve: (Asszonyoknál születési név is) Lakóhelye:.... Tartózkodási helye (emelet, ajtó is):... Életvitelszerűen az alábbi címen élek:. Születési helye:.

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015.(II.18) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Szociális tűzifa támogatás igénylése

Szociális tűzifa támogatás igénylése Átvétel: Szignó: Szociális tűzifa támogatás igénylése Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2007.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

az adósságkezelési szolgáltatásról

az adósságkezelési szolgáltatásról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2006.(V.02.) rendelete a 7/2008. (III. 03.), a 29/2008. (IX. 1.), a 23/2009. (XI.10.) és a 11/2010. (VIII.30.) rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik! GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 Tárgy: Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához A

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY PÁLYÁZATI ADATLAP 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELMEZŐ

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben