NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2003. (IV. 1.) számú r e n d e l e t e a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban: Szt. / 55/C. - ában kapott felhatalmazása alapján, az önhibájukon kívül szociálisan rászorult helyzetben lévő lakhatási célú hátralék felhalmozása miatt eladósodott - és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett adósok iránti felelősségtől vezérelve: fizetőképességük javítása, helyreállítása, lakhatási jogcímük megőrzése érdekében az adósságkezelési szolgáltatásról az alábbi helyi önkormányzati alkotja: r e n d e l e t e t I. Rész Általános rendelkezések 1. A rendelet célja E rendeletnek az a célja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata/ a továbbiakban: Önkormányzat /az önhibájukon kívül szociálisan hátrányos helyzetben lévő, lakhatással kapcsolatos költségeinek hátraléka miatt eladósodott és ennek következtében a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett, adósokat fizetőképességük javítása, helyreállítása, megőrzése érdekében a saját közreműködésükre is igényt tartva adósságkezelési szolgáltatásban részesítse. 2. A rendelet hatálya: E rendelet hatálya kiterjed a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személyre, családra, illetve az e területen fekvő

2 2 elismert nagyságú és minőségű - lakásra, vagy lakás céljára használt nem lakás céljára szolgáló helyiségre. 3. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában: a) család: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, b) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, illetve a 25 évnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, c) háztartás: az egy lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége, d) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelem-ként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a tizenharmadik havi nyugdíj; e) lakás: az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a - helyiségei; - közművesítettsége; - melegvíz-ellátása; és - fűtési módja

3 3 alapján, valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, fél-komfortos, komfort nélküli) sorolható. ea) összkomfortos az a lakás, amely legalább eaa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; eab) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); eac) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi, központi, etage, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel) és ead) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. eb) komfortos az a lakás, amely legalább eba) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzóhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; ebb) közművesítettséggel; ebc) melegvíz-ellátással és ebd) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik; ec) félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább eca) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel, WC-vel; ecb) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és eec) egyedi fűtési móddal rendelkezik; ed) komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább

4 4 eda) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és edb) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint edc) a vízvétel lehetősége biztosított; ee) szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amely (amelyben legalább egy helyiségnek) eea) alapterülete hat négyzetmétert meghaladja; eeb) külső határoló fala legalább tizenkét centiméter vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; eec) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá eed) fűthető és eee) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. f) lakhatással összefüggő adósságnak minősül: fa) - a vezetékes gáz, - az áram, - a távhőszolgáltatási, - a víz- és csatornahasználati, valamint - a szemétszállítási, díjtartozás, mint a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás, fb) a társasházi (szövetkezeti) lakások esetén fizetendő közös költség fc) a lakbérhátralék, fd) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék, g) elismert lakásnagyság és minőség:

5 5 ga) lakótelepi jellegű lakások esetén: A lakás alapterülete, minősége: A háztartásban élők száma: összkomf. komf. félkmf. komf.nélk. A háztartásban élők összkomf. komf félkmf. komf.nélk száma 1 46 m 2 55 m m 2 65 m m 2 73 m m 2 80 m m 2 95 m n fő + 6 m m 2 gb) Családi ház esetén: családnagyságtól és a lakás minőségétől függetlenül 100 m 2 beépített hasznos alapterület/ 100 m 2 felett az egy főre eső átlagos lakásnagyság a 25 m 2 -t nem haladhatja meg. II. Rész Adósságkezelési szolgáltatás 4. A jogosultság feltételei (1) Az Önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és b) akinek az e rendelet 3. f) pontjában meghatározott lakhatással összefüggő adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, továbbá c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén a kétszeresét, valamint d) aki az e rendelet 3. g) pontjában elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

6 6 feltéve, hogy vállalja az adósság és az Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás közötti különbözet megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadásban való részvételt. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás további feltétele, hogy az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott adósságból a hat havi tartozás a kérelem benyújtását megelőző tizennyolc hónapban keletkezett. (3) Az adósságkezelés időtartama tizennyolc hónap, amely indokolt esetben meghosszabbítható. (4) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. (5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészét. 5. A szolgáltatás formái, illetve a lakásfenntartási támogatás (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult a) adósságkezelési tanácsadásban, és b) adósságcsökkentési támogatásban részesül. (2) Az adósságcsökkentési támogatásban részesített adós részére az Önkormányzat, az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára, de legfeljebb egy évre a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló külön rendeletében meghatározattak szerint - lakásfenntartási támogatást állapít meg, amelynek összegét első alkalommal arra a hónapra kell folyósítani, amelyik hónaptól kezdődően adósságcsökkentési támogatásban részesül. 6. Adósságkezelési tanácsadás (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott adósságkezelési tanácsadási feladatait a Lakossági Adósságkezelési Tanácsadó Iroda / a továbbiakban: Tanácsadó / útján látja el, amelyet a Szocio East Egyesület - a vele kötött szociális ellátási szerződés alapján működtet.

7 7 (2) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a Tanácsadó a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételei ről, b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, (c) az adós a hitelező által igazolt jogcímű és mértékű adóssága rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt, (d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, (e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását. (3) Az adósságkezelési tanácsadás során az adós és a háztartásában élő személyek adatainak kezelésére és védelmére a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, az üzleti- és banktitokra a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni és általában is, úgy kell eljárni, hogy az adósságkezelési tanácsadás ne sértse az érintettek Alkotmányban, illetve a Polgári Törvénykönyvben biztosított személyiségi- és jó hírnévhez való jogait. 7. Együttműködési kötelezettség Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, (c) az adósságkezelési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában, a hitelezővel a tartozása megfizetéséről szerződést kötni, a szerződés megkötésének bármely okból való meghiúsulásáról, pedig a Tanácsadót tájékoztatni,

8 8 (d) havonta legalább egy alkalommal, a tanácsadóval személyesen találkozni és az adósságkezelési szerződésben előírt módon - tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. 8. Adósságcsökkentési támogatás (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az e rendelet 3. f) pontjában meghatározott - lakhatással összefüggő - adósság 75% - át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint lehet. (2) A támogatás az adós vállalásától - és a Tanácsadó javaslatától - függően egy összegben, vagy havi részletekben nyújtható. (3) A támogatás módját a hitelező jogos érdekeire is figyelemmel kell megválasztani. (4) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. (5) Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott felső határt, akkor az Önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően ahhoz az adósságtípushoz nyújt adósságcsökkentési támogatást, amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit. (6) Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő, természetben nyújtott, szociális támogatásnak minősül, amelynek összegét - az adós önrésze megfizetésének igazolását követően közvetlenül a Hitelezőnek kell átutalni.

9 9 9. Az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése, jogkövetkezmények (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti, illetőleg c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást folyósították. (3) Adósságcsökkentési támogatás az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetéstől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. III. Rész Eljárási rendelkezések 10. A kérelem benyújtása és a szociális igazgatási eljárás előkészítése (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmeket / a továbbiakban: kérelem / az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon a Tanácsadónál kell benyújtani. (2) A kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani (3) A kérelemhez az abban előírt bizonyítékokon túl mellékelni kell a kezelni kért adósság keletkezésének időpontját és összegét igazoló a hitelező által kiállított igazolást, valamint a lakáshasználat jogcímét tanúsító okirat egyszerű másolatát. (4) A kérelem benyújtásában a Tanácsadó szükség szerint köteles közreműködni. (5) Az e rendelet 6. -nak a-c) pontjaiban szabályozott eljárás lefolytatása után a Tanácsadó a kérelmet és mellékleteit, valamint az adósságkezelési szerződés egy példányát, az adósságcsökkentési támogatásra, vagy az arra irányuló kérelem

10 10 elutasítására, tett javaslatával egyetemben a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának /a továbbiakban: Iroda/. A határidő indokolt esetben - egy alkalommal - 10 munkanappal meghosszabbítható. (6) A Tanácsadó köteles megküldeni azokat a kérelmeket és a keletkezett valamennyi okiratot is, amelyek alapján a kérelmező adósságkezelési tanácsadásban nem részesült. (7) Ha a (6) bekezdés alapján megküldött iratok tartalmából az adósságkezelési tanácsadásra jogosultság feltételeinek fennállása állapítható meg az Iroda az iratokat a 6. - a-c) pontjaiban meghatározott eljárás lefolytatására a Tanácsadónak visszaküldi. A Szociális Iroda állásfoglalása a Tanácsadóra nézve kötelező. (8) Az Iroda a közvetlenül hozzá benyújtott kérelmet haladéktalanul köteles megküldeni a Tanácsadónak. 11. Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elbírálása (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek elbírálására irányuló szociális igazgatási eljárásokat az Szt- ben meghatározott eltérésekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. rendelkezései szerint kell lefolytatni. (2) Ha a 10. (5) bekezdésében meghatározott iratok hiányosak, vagy azok tartalma alapján az érdemi döntés nem készíthető elő az Iroda az iratokat a pótolandó hiányok, vagy tisztázandó körülmények pontos megjelölésével a Tanácsadónak visszaküldi, egyben felhívja a hiányok pótlására és az iratok nyolc napon belül történő ismételt megküldésére. (3) Amennyiben a 8. (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni és e körben az Iroda álláspontja az adós, illetve a Tanácsadó álláspontjától eltér az adóst személyesen meg kell hallgatni. (4) Az adósságcsökkentési támogatás egy jogosultra jutó összegét az adósságkezelési szolgáltatásba bevonásból származó előnyök szem előtt tartásával a más jogosultak érdekeire is figyelemmel úgy kell meghatározni, hogy az e célra fordított kiadások az önkormányzati forrás, illetve a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetésében meghatározott mértékén belül maradjanak.

11 Előnyben részesítési-, méltányossági lehetőségek, (1) Az adósságcsökkentési támogatásra jogosultság azonos feltételei esetén az alábbi rangsorban előnyben részesíthető: a) a 70 éven felüli egyedül élő személy, b) a rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy, c) az a család, ahol három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak, d) a munkanélküli személy, illetve családja e) a gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, f) az a személy, akinek átmeneti vagy tartós nevelése - nagykorúvá válása miatt - a kérelem benyújtását megelőző tíz éven belül szűnt meg. (2) Az (1) bekezdésben szabályozott, illetve más rendkívül indokolt esetekben, az e rendelet 3. -ának g) pontjában elismert lakásnagyság, illetve a 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelem határ legfeljebb 10%- os mértékig méltányosságból meghaladható. 13. Hatásköri rendelkezés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos más jogszabályokban és e rendeletben biztosított hatásköreinek gyakorlását a Megyei Jogú Város Polgármesterére átruházza. IV. Rész 14. Az adósságcsökkentési támogatás önkormányzati forrása és az adósságcsökkentési támogatás átutalásának rendje (1) Az Önkormányzat az adósságcsökkentési támogatás nyújtásához a évre költségvetéséből Ft- ot, azaz tízmillió Ft- ot különít el, azt követően pedig az e célra felhasználható összeget a mindenkori évi költségvetési rendeletében állapítja meg.

12 12 (2) Az e rendelet szabályai alapján megállapított adósságcsökkentési támogatás összegét a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől havi részletekben folyósítandó támogatás esetén, az adós önrészesedésének a Hitelező általi igazolásától - számított 15 banki munkanapon belül kell átutalni a Hitelezőnek. V. Rész 15. Hatályba léptető rendelkezések (1) E rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Az e rendelet 4. -ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hat hónapos, illetve (2) bekezdésében meghatározott tizennyolc hónapos határidőket a rendelet hatályba lépésének napjától kell számítani. Nyíregyháza, március 26. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző E rendeletet április hó 1. napján kihirdetem. Nyíregyháza, április 1. Dr. Szemán Sándor jegyző

13 13 Melléklet a 12/2003. (IV. 1.) számú rendelethez MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér. 1. tel. : NEVE:... LEÁNYKORI NEVE:... SZÜLETÉSI IDEJE:.. HELYE:... ANYJA NEVE: CSALÁDI ÁLLAPOTA:. TAJ SZÁMA:.. ADÓSZÁMA:.. ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:... ÁLLANDÓ LAKÓHELYE:. út, utca, tér sz. fszt. em.,.. asz. TARTÓZKODÁSI HELYE: (Ha nem azonos az állandó lakóhellyel!).... út, utca, tér sz. fszt. em.,.... asz. A LAKÁS HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME*: tulajdonjog; bérlet; albérlet; haszonélvezet; szívességi használat; egyéb:.. A LAKÁSHASZNÁLAT KEZDŐ IDŐPONTJA. év hó nap

14 14 A KÉRELMEZŐ LAKÁSÁNAK NAGYSÁGA: m 2 A SZOCIÁLIS IRODA HATÁROZATI JAVASLATA: A háztartás egy főre jutó havi jövedelme. Ft A jövedelemre, a kezelni kért adósság(ok) keletkezési idejére, mértéké-re, az adós önrészesedés fizetéssel kapcsolatos nyilatkozatára tekintettel: az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elutasítását javaslom. az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom. Az egyösszegben / havi részletben nyújtandó adósságcsökkentési támogatás javasolt összege:. Ft. A támogatás összegét kapja: Nyíregyháza, hó... napján Ügyintéző:...

15 15 A LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÓ ADÓSSÁG - HITELEZŐ ÁLTAL IGAZOLT - JOGCÍME, KELETKEZÉSI IDEJE ÉS ÖSSZEGE; A JOGCIMEK HAVI KÖLTSÉGEI Az adósság jogcíme Bérleti díj Albérleti díj Lakáshasználati díj Lakáscélú pénzintézeti hitel A fűtés díja, illetve költsége Társasházi / lakásszöv / közös költség Háztartási villamos energia díja Háztartási gázenergiafogyasztás díja Háztartási víz és csatorna díj Szemétszállítási díj Keletkezési ideje Igazolt összege Ft Jelenlegi költség/hó Jogosultja Összesen: - - A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL, VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK / HÁZTARTÁS / ADATAI: / LÁSD A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT IS / NÉV, LEÁNYKORI NÉV SZÜLETÉSI IDŐ, ROKONSÁG MEGJELÖLÉSE ANYJA NEVE CSALÁDI ÁLLAPOTA FOGLALKOZÁS

16 16 A KÉRELMEZŐ LAKÁSÁNAK JELLEGE*: /* A megfelelő választ kérjük aláhúzni, illetve a pontozott részhez beírni! / saját tulajdonában álló családi ház, saját tulajdonában álló társasházi lakás, saját tulajdonában álló szövetkezeti lakás, önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás, önkormányzati tulajdonú egyéb jogcímen használt lakás, nem lakás céljára szolgáló, de lakásként használt helyiség, egyéb jellegű lakásként használt helyiség :.. JÖVEDELEMNYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL / Munkaviszonyból származó jövedelem esetén a megelőző három hónap nettó munkabérének munkáltatói igazolását; nyugdíjak és más nem bérjellegű rendszeres havi jövedelmek esetén az utolsó havi szelvényt; egyéni, vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén az APEH igazolását; egyéb jövedelem esetén az annak összegét igazoló okiratot, kérjük csatolni! / A jövedelem összegét a szerző személy alatti rovatba Ft- ban kell beírni! A JŐVEDELMEK TIPUSAI: KÉRELMEZŐ HÁZASTÁRS, ÉLETTÁRS GYERMEK SZÜLŐ NAGY- SZÜLŐ MÁS SZE-MÉLY MUNKAVISZONYBÓL, MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYÉB JOG-VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖV., TÁPPÉNZ TÁRSAS ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖV. : INGATLAN-, INGÓ VAGYONTÁRGYAK ÉR- TÉKESÍTÉSÉBŐL, VA-GYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM NYUGELLÁTÁSBALES ETI NYUGELLÁTÁS EGYÉB NYUGDÍJSZE- RŰ ELLÁTÁSOK GYEMREK ELLÁTÁSÁ- HOZ ÉS GONDOZÁSÁ- HOZ KAPCS. TÁMOGA- TÁSOK: GYED, GYES, GYET,CSAL.P., GYT. DIJ, ÁRVAELLÁTÁS ÖNKORMÁNYAT ÉS MUNKAÜGYI SZERVEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS: munkanélküli jár.

17 17,rendszeres szoc. segély, jöv. pótló támogatás, rendsz. Gyvt. FÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM EGYÉB: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisöszszegű kifiz.stb. A HÁZTARTÁS EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELME: FT/ HÓ EGY HÓNAPRA ESŐ LAKHATÁSI KÖLTSÉG: FT A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA* összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás, lakásként használt nem lakás céljaira szolgáló helyiség, üdülő, egyéb: A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA: N Y I L A T K O Z A T O K AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ: Alulírott a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben, a már folyósított támogatás visszafizetésének terhe mellett, az alábbi nyilatkozatokat teszem:

18 18 - Az adósságkezelési szolgáltatás feltételeként előírt adósságkezelési szerződést a Tanácsadóval megkötöm és az együttműködésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem. - Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását egyösszegben kérem, az annak feltételeként előírt önrészesedést megfizettem. - Részletekben nyújtandó adósságcsökkentési támogatás megállapítását kérem és az ahhoz szükséges önrészesedésemet havi, illetve a határozat előírása szerinti, részletekben megfizetem. - Szükség esetén a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. 51. (1) bek a) pontja, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCI. tv ának (1) bekezdés c) pontja alapján külön aláírásommal meghatalmazom a Tanácsadót, illetve a Szociális Irodát, hogy a kérelmem elbírálásához mellőzhetetlenül szükséges bank-, továbbá adótitkaimat megismerje. - Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat az adósságkezelési szolgáltatással összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek, illetve a határozat szerinti hitelezők tudomására hozzák. Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok. Nyíregyháza, hó... napján.... a kérelmező aláírása A szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról szóló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által alkotott, 12/ ( IV. 1.) számú helyi önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a : Általános Indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban: Szt. / a január 1- jei hatállyal lehetővé teszi az

19 19 önkormányzatok számára, hogy a saját döntésüktől függő rendelet alkotással és annak keretei között adósságkezelési szolgáltatásban részesítsék azt a családot, vagy személyt, amelynek-, akinek a lakhatási feltételei szociális rászorultságok okán veszélybe kerültek. Előzetes felmérések szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város a tervezet hatálya alá tartozó - szociálisan rászorult lakosainak a tervezet hatálya alá eső lakhatási célú adóssága, közel százmillió Forintra tehető. A lakhatási célú kiadások évről- évre kimutatható növekedése, és az érintettek jövedelmének azokat, csak részben követő emelkedése előre veti annak árnyékát, hogy az előzőekben említett adósság tömeg az Önkormányzat közbeavatkozása nélkül tovább növekszik. Tekintettel arra, hogy a mai kevés kivétellel piaci árakon nyújtott lakhatási célú szolgáltatásokért fizetendő díjak összege várhatóan a rászorultak jövedelménél magasabb mértékben fog emelkedni, vélelmezhető az adósságok és ebből eredően a rászorultak lakhatása veszélyeztettségének növekedése is. A tervezet az Önkormányzat, a központi költségvetés és nem utolsó sorban a rászorultak anyagi erőinek bevonásával, nem csak a már felhalmozódott adósságok kezelésére, de azok jövőbeli ismételt kialakulásának elkerülésére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz A tervezet rendelkezései - a lehetőségekhez képest igyekeznek lehetővé tenni, hogy a maga bajában segítséget kérő adós ne, csak a közigazgatási eljárás ügyfele, hanem a szociális munka szóhasználatával élve, az adósságkezelés kliense is lehessen, így is próbálván enyhíteni az emberi méltóságnak a szociális rászorultságból eredő óhatatlan sérülését. Mind e mellett, ha az szükségessé válik a kérelmezőt az eljárás megindítására visszaható hatállyal az ügyfél garanciális jogai illetik meg. Részletes indokolás Az okhoz Az Általános Rendelkezések meghatározzák a rendelet célját, szabályozzák hatályát és tartalmazzák mindazokat az értelmező és egyéb rendelkezéseket, amelyek a gyakorlati alkalmazáshoz mellőzhetetlenek. Külön figyelmet érdemel a háztartás fogalmának új szabályozása, amely a jövőben nem csak az együtt élés, de a bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hely követelményét is bevezeti. Az elismert lakásnagyság és minőség meghatározásánál a tervezet átveszi a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/ (X. 1.) számú helyi önkormányzati rendelet szabályait.

20 20 A 4. - hoz A tervezet az Szt- ben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat anyagi lehetőségeire is figyelemmel - a törvényi minimumhoz igazodva javasolja megállapítani a jogosultság rászorultsági feltételeit. A okhoz Az adósságkezelési tanácsadás feladatainak nem önkormányzati szerv útján való ellátásának indokait az általános indokolás tartalmazza. Az együttműködési kötelezettség hangsúlyos meghatározását az annak megszegéséhez fűződő súlyos következmények indokolják. A 8. - hoz A tervezet az adósság %-os mértékének és az adósságcsökkentési támogatás összege felső határának együttes alkalmazásával állapítja meg a kezelhető adósság összegének felső határát. A 9. - hoz Az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése feltételeinek és a hátrányos jogkövetkezmények részletes szabályozásával a tervezet elsősorban az adósságkezelés céljainak megvalósítását szolgája. A okhoz A tervezet a szociális igazgatási eljárás előkészítésének szabályozásával azt hangsúlyozza, hogy az adósságkezelési tanácsadás inkább szociális szolgáltatás, így azt a közigazgatási eljárások merev keretein belül nehézkes és az eljárási szabályok megtartása mellett szinte lehetetlen lenne ellátni. A tanácsadás önkormányzati feladatainak szociális ellátási szerződés alapján történő ellátása, illetve a tervezet szerinti részletes szabályozása garanciát nyújt az ügyféli jogok biztosítására. Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elbírálására a szociális igazgatási eljárás szabályait kell alkalmazni. A tervezet rendelkezései szerint minden a tanácsadóhoz benyújtott adósságkezelési kérelem felől a szociális igazgatási szerv dönt, így biztosítva az ügyféli jogok egészét.

21 21 A hoz A korábbi adósságkezelési eljárások tapasztalatai szerint jól bevált a közgyűlés hatásköre gyakorlásának a polgármesterre való átruházása, ezért a tervezet a korábbi gyakorlatot erősíti meg. A hoz Az adósságkezelési szolgáltatás törvényi feltételeként előírt önkormányzati forrás mértékét a tervezet a kezelendő adósság nagyságára, a központi költségvetési finanszírozásra, valamint az Önkormányzat anyagi teherbíró képességére tekintettel határozza meg.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás.

I. FEJEZET Általános rendelkezések. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Lakásfenntartási támogatás. 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben