KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében"

Átírás

1 Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Levelezési cím: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel.: 62/ KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! Név: Születéskori név: TAJ szám: Anyja neve: Születési hely, idő: Tel.: Szem. okmány alapján bejelentett lakóhely: Tartózkodási hely: Állampolgársága: magyar, vagy ; külföldi állampolgár esetén Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, hontalan vagy egyéb: (A megfelelő aláhúzandó.) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint az alábbi támogatást igénylem: 1) szerzési támogatást, azon belül:* a) új jármű* [4. (1) a)] b) a súlyos mozgáskorlátozott speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi* [4. (1) b)] c) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű* [4. (1) c)] d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék* [4. (1) d)] 2) átalakítási támogatást, azon belül:* a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához* [5. (1) a)] b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátáshoz* [5. (1) b)] Az átalakítási támogatást csak abban az esetben igénylem, ha egyidejűleg szerzési támogatásom is teljesítésre kerül: igen - nem* * a megfelelő szövegrészt kérem aláhúzni!

2 2 Jelen kérelmemhez egyidejűleg csatolandó: 1) a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolata, vagy 2) a mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra jogosító hatályos igazolás másolata, vagy 3) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal illetőleg jogelődje, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által az egészségkárosodás minősítése során kiadott hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, és 4) a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másolata, és 5) amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott szállítását a legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek vagy testvér vállalja, akkor a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolata, 6) kereső tevékenység folytatását, vagy tanulói jogviszony fennállását igazoló dokumentum másolata, 7) hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvélemény másolata, 8) átalakítási támogatás igénylése esetén a személygépkocsi automata sebességváltós felszereléséhez a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata, 9) élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársi viszonyról szóló hatósági bizonyítvány másolata Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, hozzátartozóim személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék., kérelmező aláírása

3 3 NYILATKOZATOK I. Nyilatkozom, hogy: - jelenleg keresőtevékenységet folytatok: * IGEN NEM - jelenleg tanulói jogviszonnyal rendelkezem: * IGEN NEM * a megfelelő szövegrészt kérem aláhúzni! (Amennyiben igen, igazolás csatolandó!) súlyos mozgáskorlátozott aláírása II. Nyilatkozom, hogy vállalom a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását. szállítást vállaló személy aláírása A szállítást vállaló személy adatai: Név: TAJ szám: Születési hely, idő: Szem. okmány alapján bejelentett lakóhely: Tartózkodási hely: Születéskori név: Anyja neve: Tel.: A súlyos mozgáskorlátozott személlyel fennálló rokoni kapcsolat: (A közös háztartásban élést igazoló dokumentum másolata csatolandó!) III. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját jogon, vagy más személy mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesültem személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatásban. Amennyiben a személygépkocsi szerzési támogatást új személygépkocsi vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlására használom fel, vállalom, hogy a lízing tevékenységgel foglakozó, pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel lízingszerződést kötök. súlyos mozgáskorlátozott szállítást vállaló személy aláírása aláírása IV. Nyilatkozom, hogy nem állok a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. súlyos mozgáskorlátozott aláírása (ha ő maga rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel) szállítást vállaló személy aláírása (ha nyilatkozatban vállalta a szállítást és rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel) V. Nyilatkozom, hogy 14 éven aluli gyermekemet egyedülállóként nevelem. kérelmező aláírása

4 4 Az igénylővel közös háztartásban élő családtagok (vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér): Neve Születési idő Rokoni kapcsolat TAJ szám Tájékoztató adatok: Honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltam súlyos mozgáskorlátozottá: * IGEN NEM Hadirokkant vagyok: * IGEN NEM * a megfelelő szövegrészt kérem aláhúzni! Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogalap nélküli és rosszhiszeműen igénybe vett közlekedési kedvezményt köteles vagyok a Korm. rendelet 12. (3) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben visszafizetni, valamint 7 évig közlekedési kedvezményben nem részesülhetek. súlyos mozgáskorlátozott aláírása

5 5 Tájékoztató a szerzési és átalakítási támogatásról a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján Szerzési támogatás keretében vásárolható járműtípusok és a támogatás mértéke: 1. új járműnek minősülő személygépkocsi esetén Ft 2. a súlyos mozgáskorlátozott speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a vételár 60 %-a, de legfeljebb Ft 3. segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű esetén vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételára minősül 4. járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén vételárnak szintén a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételára minősül A kérelem a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) évben szeptember 15-ig, azt követően minden tárgyév március 31-ig nyújtható be. A támogatás ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható. A támogatás felhasználása az 1-2. pontok esetében: minden körülmények közt közbeszerzési eljárás útján kiválasztott lízing-tevékenységgel foglalkozó és pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (továbbiakban finanszírozó szervezet) kötött lízingszerződés keretében történik. A támogatás felhasználása során a lízingszerződést az önálló személygépkocsi haszná- lóval vagy a szállítást végz ő személlyel kell megkötni, illetve az utalványt az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végz ő személy nevére kell kiállítani. A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerő re emelkedését követ ő tizenöt napon belül megkeresi a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítását vállaló személyt a lízing- szerződés megkötése céljából. A lízingszerződést pénzügyi lízing keretében, három éves futamidő vel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás összegének levonásával a vételárból a fennmaradó összegre. Ha a lízingszerző dés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban hivatal) által határozat jogerőre emelkedésé- től számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. A 3-4. pontban említett esetekben a hivatal által kiállított utalvány vételárba történő beszámításával történik. Az utalványok elosztásáról a támogatás tárgyévi keretszáma ismeretében a hivatal dönt. Amennyiben a hivatal határozata alapján az igény kielégítésre kerül, a hivatal névre szóló utalványt állít ki a súlyos mozgáskorlátozott, vagy a szállítást végző személy részére, mely a kiállításától számított hat hónapig érvényes. Átalakítási támogatás: 1. a személygépkocsi automata sebességváltóval vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, illetve 2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás. Mértéke: az átalakítási költség, de legfeljebb Ft. Az átalakítási támogatásra irányuló kérelem évben szeptember 15-ig, azt követően minden tárgyév március 31-ig nyújtható be. Ugyanazon személy jogosultsága hétévenként egy ízben állapítható meg. A támogatás kielégítésére a hivatal által kiállított utalvány formájában kerül sor, mely a kiállítástól számított hat hónapig használható fel. A szerzési és átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető. A rendelet alkalmazásában a) súlyos mozgáskorlátozott személy: aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (a további- akban: Fot.) 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül ő súlyosan fogyatékos személy, ab) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összeg ű családi pótlékra jogosító betegségekrő l és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved ő személy, ac) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezet ő diagnózisra tekin- tettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkez ő személy;

6 6 b) tanulói, képzési jogviszonyban álló: ba) a korai fejlesztésben és gondozásban részesül ő gyermek, bb) a bölcsőde gondozottja, bc) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, bd) a felsőoktatási intézmény hallgatója, be) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejleszt ő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történ ő rendsze- res látogatója feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja, bf) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történ ő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges, bg) az átképzésben részesül ő álláskeres ő; c) keres ő tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elősegítésérő l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény ca) 58. (5) bekezdés e) pontja [kereső tevékenység: az 1 4. pontban foglaltak figyelembevételével minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény 1 szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. 1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. 2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. 3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek. 4. A külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek] szerinti tevékenységet végz ő személy, azzal, hogy a közérdek ű önkéntes tevékenység is keres ő te- vékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább egy évre vagy határozatlan időre kötötték, és az ön- kéntes a közérdek ű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősül ő juttatás- ban részesül, cb) alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesül ő személy; d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nő tlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböz ő; e) keretszám: az évente kiadható támogatásoknak a költségvetési törvény keretei között, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a to- vábbiakban: MEOSZ) által egyetértésben meghatározott mértéke; f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fa) gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy fb) a 4. (1) bekezdés c) pontja esetében segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezető i engedéllyel rendelkezik, vagy fc) az 5. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás elő írásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje megállapította, és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt; g) szállítást végz ő személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történ ő szállítását írásbeli nyilat- kozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező ga) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszül ő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, gb) a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban él ő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 1

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy (továbbiakban: kérelmező) személyes

Részletesebben

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. szeptember 8-ai jogszabály-módosítás figyelembe vételével A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től 1.1. személyes adatok Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 1. Súlyos

Részletesebben

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás)

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) A kérelmet a lakóhely szerint illetékes

Részletesebben

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt.

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt. TÁJÉKOZTATÓ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló módosított 102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet alapján a kérelem benyújtásáról. A súlyos mozgáskorlátozott személyek

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kazár Rákóczibánya - Vizslás Községek Körjegyzősége 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax: 32/341-333 KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem,

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:...

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (hatályos: 2011. január 2-) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel: 579-200, 30/730-0853 vaszar@globonet.hu www.vaszar.hu 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 Ügyszám:./2011. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. SZEMÉLYES ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési

Részletesebben

K É R E L E M. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I.Igénylő adatai Név: Születéskori

Részletesebben

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Csömend, Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal 8706 Nikla, Nikla Berzsenyi Községek Dániel Körjegyzősége utca 51. 8706 Tel/Fax: Nikla, +36-85/536-015 Berzsenyi Igazgatási Dániel és Szociális utca 51.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben