164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya"

Átírás

1 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik kiterjed a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgár, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, c) magyar hatóságok által menekültként elismert súlyos mozgáskorlátozott személyekre. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a súlyos mozgáskorlátozott személyekre, akik továbbiakban: Szt.) szerinti ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményi (a továbbiakban: tartós bentlakásos intézmény) ellátásban részesülnek, kivéve a mozgásfogyatékosok rehabilitációs intézményében élő súlyos mozgáskorlátozott személyeket. A 7. szerinti parkolási engedély a tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő súlyos mozgáskorlátozott személynek is kiadható; b) 1 életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvőbetegek, és szállításuk csak mentőjárművel biztosítható; c) 2 (3) E rendelet alkalmazásában következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a 2., vagy 3. számú melléklet szerint a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több; b) család: a súlyos mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban élő házastárs, élettárs, egyenes ágbeli rokon, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelőszülő és testvér; c) 3 jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek az e rendelet alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek számára megállapított közlekedési kedvezmény összege; d) 4 tanulói jogviszonyban álló: a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő, a képzési kötelezettségét teljesítő, a bölcsőde gondozottja, a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, a felsőoktatási intézmény hallgatója, illetőleg az, aki e képzésekben részt venni nem tud, de állami, önkormányzati, alapítványi vagy magán rehabilitációs intézménybe rendszeresen bejár és képzésben vagy rehabilitációs, illetőleg szinten tartó foglalkozáson részt vesz feltéve, hogy nevelése, gondozása, oktatása a hat hónapot meghaladja, továbbá az átképzésben részesülő munkanélküli; e) 5 munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszony, a bíró és az igazságügyi alkalmazott, illetőleg az ügyész és az ügyészségi alkalmazott szolgálati jogviszonya, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya, a biztosított bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszonya, az országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselői jogviszony, valamint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony; f) egyedülálló: az aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él. 1 Az 1. (2) bekezdésének b) pontja a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 2 Az 1. (2) bekezdésének c) pontját a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 10. -ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 3 Az 1. (3) bekezdésének c) pontja a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 4 Az 1. (3) bekezdésének d) pontja a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 5 Az 1. (3) bekezdésének e) pontja a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 (4) 6 E rendelet alkalmazásában a munkaviszonyban állóval esik egy tekintet alá az a súlyos mozgáskorlátozott személy is, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 4. -ának b) és d) pontja szerinti egyéni vagy társas vállalkozó, valamint az, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján munkanélküli járadékban, illetve keresetpótló juttatásban részesül. Közlekedési kedvezmények fajtái 2. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményei: a) személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás), b) személygépkocsi átalakítási támogatás( a továbbiakban: átalakítási támogatás), c) közlekedési támogatás, d) parkolási engedély. 3. (1) 7 A szerzési támogatás a) 8 belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm 3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb 2000 cm 3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy a megyei (fővárosi) rehabilitációs főorvos (a továbbiakban: megyei rehabilitációs főorvos) javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (a továbbiakban: segédmotoros rokkantkocsi), illetőleg a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék (a továbbiakban: kerekesszék) vásárlása esetén a vételárhoz, b) 9 a Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) előzetes engedélyével a külföldről behozandó, az a) pontban meghatározott személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék vám- és általános forgalmi adó költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. (2) A szerzési támogatás mértéke a vételár, illetve a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60%-a, legfeljebb azonban forint. (3) 10 Segédmotoros rokkantkocsi és kerekesszék belföldi forgalomban történő beszerzése esetén a szerzési támogatás szempontjából vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül. (4) Szerzési támogatás ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható. (5) 11 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatal) által kiállított utalvány másolatát csatolni kell. (6) 12 Az (1) bekezdés szerint szerzési támogatással megvásárolt vagy külföldről behozott személygépkocsit a szerzési támogatásra jogosult a vásárlás, illetőleg a belföldi forgalom számára történő vámkezelés (a továbbiakban: behozatal) időpontjától számított három éven belül csak a hivatal előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. Az elidegenítési tilalmat a járműnyilvántartásba az állam javára kell bejegyezni. 4. (1) Szerzési támogatásra való jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, a) 13 aki érvényes vezetői engedéllyel segédmotoros rokkantkocsi szerzési támogatására irányuló kérelem esetén járművezetői igazolvánnyal rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát a szakértői bizottság megállapította, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival tör- 6 Az 1. (4) bekezdését a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 1. -ának (3) bekezdése iktatta be. A 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. -ának (2) bekezdése megállapította. 7 A 3. (1)-(2) bekezdése a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 2. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 8 A 3. (1) bekezdésének a) pontja a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 10. -a (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. 9 A 3. (1) bekezdésének b) pontja a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 10. -a (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. 10 A 3. (3) bekezdését a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 2. -ának (2) bekezdése iktatta be, mely az eredeti (3)-(4) bekezdés számozását (4)-(5) bekezdésre változtatta. 11 A 3. (5) eredetileg (4) bekezdése a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 2. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. 12 A 3. (6) bekezdését a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. -a iktatta a szövegbe. 13 A 4. (1) bekezdésének a) pontja a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 3. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 ténő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa (a házastárs és az élettárs együtt a továbbiakban: házastárs) írásbeli nyilatkozatban vállalja, valamint b) akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg, és c) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű-behozatali vámmentességben. (2) Szerzési támogatásra való jogosultsága állapítható meg annak a személynek, a) 14 aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke (a továbbiakban: gyermek) személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja, ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt, valamint b) aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és c) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget nem haladja meg, és d) aki saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, vagy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű-behozatali vámmentességben. (3) 15 A (2) bekezdés alkalmazásában a) gyógykezelésnek a havi legalább két alkalommal a súlyos mozgáskorlátozott személy egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása, b) intézményi ellátásnak a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatása minősül. (4) Ha a szerzési támogatást segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék vásárlásra használják fel az (1) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni azzal, hogy a megyei rehabilitációs főorvos javaslatát a 8. (1) bekezdése szerinti kérelemhez mellékelni kell. (5) Az (1) (2) bekezdések szerinti személy részére a szerzési támogatás nem állapítható meg mindaddig, amíg a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt áll. 4/A. 16 A hivatal az alábbi feltételek együttes fennállása esetén szerzési támogatásra való jogosultságot állapíthat meg annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek is, a) aki a szakértői bizottság véleménye szerint gépjármű vezetésére alkalmatlan, b) aki megfelel a 4. (1) bekezdésének b) c) pontjában foglalt feltételeknek, c) akinek a gépjármű használata munkaviszonya vagy tanulói jogviszonya fenntartása miatt indokolt, d) akinek a szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, vele legalább egy éve közös háztartásban élő, nagykorú gyermeke, testvére írásbeli nyilatkozatban vállalja. 5. (1) Az átalakítási támogatás a) 17 a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá b) 18 a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy c) 19 a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás. 14 A 4. (2) bekezdésének a) pontja a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 3. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. 15 A 4. (3)-(4) bekezdése a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 3. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. 16 A 4/A. -t a 214/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. -a iktatta a szövegbe. 17 Az 5. (1) bekezdésének a) pontja a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított szöveg. 18 Az 5. (1) bekezdésének b) pontja a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított szöveg.

4 (2) Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb forint. (3) Átalakítási támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult. (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti átalakítási támogatásra az az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, a) aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült átalakítási támogatásban, b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget nem haladja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti átalakítási támogatásra jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személy is, akinek gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a szakértő szerv megállapította, feltéve, hogy a (4) bekezdésben foglaltaknak is megfelel. (6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átalakítási támogatásra jogosult az az érvényes vezetői engedélylyel rendelkező személy a) aki a vele közös háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott házastársa, vagy b) gyermeke ha a szállítás a 4. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel személygépkocsival történő szállítását vállalja, c) aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságra vagy súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban, valamint d) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget nem haladja meg. 6. (1) A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. (2) 20 A közlekedési támogatás összege (3) és (4) bekezdésekben meghatározott szorzószám és a közlekedési támogatás alapösszegének (a továbbiakban: alapösszeg) a szorzata. Az alapösszeg mértéke: 7000 forint/év. (3) A szorzószámok mértéke: a) ha a súlyos mozgáskorlátozott személy 1 62 éves korú, és aa) tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll: 3,5, ab) ha az aa) pontban foglalt feltételek egyikének sem felel meg: 1; b) ha a súlyos mozgáskorlátozott személy a 62. életévét betöltötte: 1. (4) 21 Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról (a továbbiakban: eltartott) saját háztartásában gondoskodik, részére az eltartottak számától függetlenül a (3) bekezdés alapján kiszámított közlekedési támogatás összegén felül még a (2) bekezdés szerinti alapösszeg 0,5-es szorzószámmal számított összegének megfelelő támogatás is jár.ha egy háztartásban több súlyos mozgáskorlátozott személy is eltartónak minősül, akkor az eltartottak számától függetlenül valamennyien jogosultak a növelés összegére. (5) Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben következett be, arra az évre a közlekedési támogatás összegét időarányosan a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától kell megállapítani. (6) 22 Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül. (7) 23 Nem állapítható meg a közlekedési támogatás, ha a súlyos mozgáskorlátozott családjában az egy főre jutó jövedelem a 4. (1) bekezdése b) pontja szerinti mértéket meghaladja. (8) 24 Az alapösszeg és a szorszószámok szerint kiszámított összegeket a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. A parkolási engedély a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 15.) KPM BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. 19 Az 5. (1) bekezdésének c) pontját a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. -a iktatta a szövegbe. 20 A 6. (2)-(3) bekezdése a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 21 A 6. (4) bekezdésének utolsó mondatát a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 5. -ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. 22 A 6. új (6) bekezdését a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. -a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (6)-(7) bekezdés számozásáz (7)-(8) bekezdésre változtatta. 23 A 6. eredeti (6) bekezdésének számozását a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. -a (7) bekezdésre változtatta. 24 A 6. eredeti (7) bekezdésének számozását a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. -a (8) bekezdésre változtatta.

5 Közlekedési kedvezményekre való jogosultság megállapítása 8. (1) A közlekedési kedvezmények iránti, illetve a 11. (2) bekezdése szerinti határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző) kell benyújtani. (2) Ha a támogatás a tartózkodási hely szerint került megállapításra, a jegyző a határozat egy példányát tájékoztatásul megküldi a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek. (3) 25 A tárgyév április 30-áig nyújtható be a) a szerzési támogatás megállapítása, b) a közlekedési támogatás megállapítása, c) a 11. (2) bekezdése szerinti határozat érvényességének meghosszabbítása, valamint d) a 11/A. (3) bekezdése szerinti határozat érvényességének meghosszabbítása iránti kérelem. (4) Átalakítási támogatás és parkolási engedély iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható. (5) A közlekedési támogatás iránti igény a (3) bekezdés szerinti határidőt követően is benyújtható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be. 9. (1) A 8. (1) bekezdése szerinti kérelemhez mellékelni kell a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló, a 10. (1) bekezdése vagy 13. (1) bekezdése alapján kiadott orvosi szakvéleményt, b) a jövedelemigazolásokat, amelyek tanúsítják, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy családjában az egy főre jutó jövedelme a 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget nem haladja meg, c) 26 a 4. (2) bekezdésének a) pontjában és az 5. (6) bekezdésének b) pontjában foglalt esetekben a gyógykezelésre vonatkozó igazolást, d) a szerzési és az átalakítási támogatás esetében a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát. Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát, ha ezen feltételek nem állnak fenn, akkor a súlyos mozgáskorlátozott személy házastársa, illetőleg szülője (a továbbiakban: szállítást végző személy) írásbeli nyilatkozatát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja, e) a szerzési támogatás iránti kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, vagy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült gépjárművásárlási vagy szerzési támogatásban, valamint gépjármű-behozatali vámmentességben, f) a szerzési támogatás iránti kérelem esetén az egyedülálló, súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy egyedülálló, g) a közlekedési támogatás iránti kérelem esetén, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatát vagy az eltartott személyi lapját bemutatja, és ha szükséges az elhelyezését igazoló bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat fénymásolatát, h) 27 a szerzési, az átalakítási és a közlekedési támogatás iránti kérelem esetében a munkaviszony, a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, i) az átalakítási támogatás iránti kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban, j) 28 a közlekedési támogatás iránti kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában fogyatékossági támogatásban nem részesül. (2) A parkolási engedély iránti kérelemhez csak a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló 10. (1) bekezdése vagy 13. (1) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt kell mellékelni. 25 A 8. (3) bekezdése a 214/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 26 A 9. (1) bekezdésének c) pontja a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 6. -ával megállapított szöveg. 27 A 9. (1) bekezdésének h) pontja a 225/1996. ( XII. 26.) Korm. rendelet 10. -ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 28 A 9. (1) bekezdésének j) pontját a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 5. -a iktatta a szövegbe.

6 9/A. 29 A szerzési támogatás 4/A. -ban foglaltak alapján történő megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 4/A. a) pontja szerinti szakvéleményt, b) a 4/A. d) pontjában megjelölt személy érvényes vezetői engedélyének másolatát, továbbá írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival!!! LIMIT!!! 29 A 9/A. -t a 214/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. -a iktatta a szövegbe.

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy (továbbiakban: kérelmező) személyes

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. szeptember 8-ai jogszabály-módosítás figyelembe vételével A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A 102/2011. (VI.29.) Korm.rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Levelezési cím: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel.: 62/562-634 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től 1.1. személyes adatok Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 1. Súlyos

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Kérelem a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítására

Kérelem a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítására Kérelem a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok: Név: Születési

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A kérelmet átvettem: Dátum:..... Aláírás:...... Melléklet:....... Érkeztető szám:.... Beadási határidő: 2012. április 30. DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály

Részletesebben

Kérelem. Keresőtevékenységet folytatok: igen nem. Tanulói, képzési jogviszonyban állok: igen nem

Kérelem. Keresőtevékenységet folytatok: igen nem. Tanulói, képzési jogviszonyban állok: igen nem Kérelem Kérelmező adatai Név:. Születési név:. Születési hely, idő: Anyja neve:. Lakóhely: Tartózkodási hely:. TAJ szám:.. Állampolgársága:. külföldi állampolgárság esetén Magyarországon való tartózkodás

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2015. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2015. január hónaptól hatályos Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2015. január hónaptól hatályos I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó

Részletesebben

I. K É R E L E M Benyújtási határidő tárgyévben: III.31. IX.30.

I. K É R E L E M Benyújtási határidő tárgyévben: III.31. IX.30. I. K É R E L E M Benyújtási határidő tárgyévben: III.31. IX.30. (Kérjük a választott támogatást aláhúzással jelölje! A kedvezmény mindkét formája igényelhető egyidejűleg is!) SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI /

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a módosított 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet

Részletesebben

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kazár Rákóczibánya - Vizslás Községek Körjegyzősége 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax: 32/341-333 KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem,

Részletesebben

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. 1. Általános rendelkezések

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. 1. Általános rendelkezések 2014. 01. 01-től 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.09.08-2012.12.31 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.09.08-2012.12.31 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.09.08-2012.12.31 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt.

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt. TÁJÉKOZTATÓ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló módosított 102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet alapján a kérelem benyújtásáról. A súlyos mozgáskorlátozott személyek

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. március 31-i jogszabály-módosítás figyelembe vételével

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. március 31-i jogszabály-módosítás figyelembe vételével Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. március 31-i jogszabály-módosítás figyelembe vételével A 61/2012. (III. 30.) Kormányrendelet 2012. március

Részletesebben

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás)

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) A kérelmet a lakóhely szerint illetékes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda 2006-2007. évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben