Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya"

Átírás

1 Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó egészséget, sok boldogságot kívánunk! Az édesanya Nincsen a gyermeknek olyan erős vára, Mint mikor az anyja Őt karjaiba zárja. Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál, Éberebb csillag sincs szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás amennyi sok lenne, Amennyit az anya meg nem érdemelne. Hírmondó A képviselő-testület március 28.-án munkaterv szerinti testületi ülést tartott, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről március 2.-án a megújuló energia (szél, nap, biomaszsza) előállításával, felhasználási módjukkal, valamint a megvalósításuk pályázati lehetőségeivel kapcsolatban történt megbeszélés a polgármesteri hivatalban. Befejeződött az általános iskola technika termének karbantartása (glettelés, festés, aljzatburkolás, lambériázás). A Nemzeti Kulturális Alap ellenőrizte a Magtár tetőszerkezet felújítását, mely után megküldte a támogatás második felét. Megkezdték a laktanya előtti területen a 18,3 ha erdő telepítésének előkészítését (felület egyengetés, sávos talajmarózás). MVH elfogadta a Műemlék templom környezetének rendezése kifizetési kérelmét március 20.-án Rédén került sor a TÖOSZ által rendezett fórumra, melyen az önkormányzatokra vonatkozó törvényekkel, valamint a járási hivatalokkal kapcsolatban hangzottak el előadások május XV. évf. 3. szám Önkormányzati Hírek A képviselő-testület elfogadja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint tudomásul vette a fontosabb eseményekről kapott tájékoztatást. 2. Oroszlány Város Rendőrkapitányságának beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről, évi feladatai ellátásáról és a évi működéséről. Madari Csaba rendőrkapitány Az Oroszlányi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztálya körzeti megbízotti csoportjának létszáma jelenleg 5 fő. A csoport illetékességi területe 5 községre terjed ki (Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend). Az elmúlt évben 22 bűncselekmény történt Szákszend község területén. Ezek megoszlása: -rablás 1 eset -dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás 10 eset -besurranásoslopás 3 eset -lopás 2 eset -szándékosrongálás 3 eset -ittas járművezetés 1 eset -magánokirat hamisítás 1 eset -állatkínzás 1 eset A település nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek közé évben 24 esetben tettek szabálysértési feljelentést a község egy-egy lakosával szemben. Ezek megoszlása a következő: - közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése 18 eset

2 május - engedély nélküli vezetés 3 eset - ittas vezetés 1 eset - sebességkorlátozás jelentős túllépése 1 eset -érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés 2 eset A feljelentések száma kis mértékben csökkenő tendenciát mutat az előző évhez képest. A képviselő-testület elfogadta az Oroszlányi Rendőrkapitányság évi beszámolóját. 3./ Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szákszend Községért elismerés, kitüntető díjak alapításáról szóló../2012.(iii. 28.) önkormányzati rendeletének megalkotása. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés i.) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati jelképet alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete elismerést akkor adományozhat, ha az elismerés elnevezését, fajtáit, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását rendeletben szabályozza. A képviselő-testület által adományozható díjak: - Szákszend Községért kitüntető díj, mely a legmagasabb helyi elismerés - községi kitüntető díjak: - Közszolgálati Díj - Közegészségügyi Díj - Polgármesteri Díj A Szákszend Községéért elismerés művészi kivitelű 7 cm átmérőjű, 1 cm vastagságú kör alakú arany emlékplakett, amelyhez díszoklevél jár. Az első oldalon a nemzeti címer, a másik oldalán az elismerés megnevezése áll. A községi kitüntető díjak mellé kör alakú ezüst emlékplakett és díszoklevél jár. A Polgármesteri Díjhoz bronz emlékplakett, amelyen a nemzeti címer látható, körbe fonva a Polgármesteri Díj szöveggel. A képviselő-testület a rendeletet elfogadta. 4./ Szákszend Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33.. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az önkormányzat is annak minősül - a költségvetés éve elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. Közbeszerzési szabályzat részletesen tartalmazza a közbeszerzési terv elkészítésének szabályait, amely szerint a közbeszerzési tervet a polgármester előterjesztése alapján figyelemmel Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében foglaltakra - Szákszend Község Önkormány Képviselő-testülete hagyja jóvá. Azt, hogy az adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével kell meghatározni: - árubeszerzés esetén: 8 millió Ft - építési beruházás esetén: 15 millió Ft - építési koncesszió esetén: 100 millió Ft - szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft - szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft A évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható olyan beszerzés, amely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor célszerű a határozathozatal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat terv-készítési kötelezettségeiről nem feledkezett meg. A képviselő-testület 2012-ben nem kíván közbeszerzési értéket meghaladó beszerzést, szolgáltatást, vagy építési beruházást megvalósítani, amely közbeszerzési eljárás lefolytatását indokolná. 5. Éves ellenőrzési jelentés a évi ellenőrzési terv teljesítéséről. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 48. -a írja elő az éves ellenőrzési, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elkészítésének kötelezettségét ben az ellenőrzési ütemtervben meghatározott feladat határidőben, maradéktalanul teljesítésre került. Községünkben szabályszerűségi és rendszerellenőrzés keretében került sor a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának átfogó vizsgálatára. A vizsgálat tárgya a gazdálkodás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának ellenőrzése volt. Az ellenőrzés az általános, kötelező összefüggések és belső szabályozások megfelelőségének vizsgálatán túlmenően elsősorban a folyamatba épített ellenőrzések hatékonyságára, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai igazolás, érvényesítés jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesülésére irányult. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgálat területről, illetve folyamatról összességében megfelelő volt. Vizsgált területek megfelelő kontrollal rendelkeztek, a vezetett analitikus és a főkönyvi nyilvántartások megfeleltek az elvárásoknak. A képviselő-testület elfogadta a évi ellenőrzési terv teljesítéséről szóló ellenőrzési jelentést. 6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző A Hivatal személyi és tárgyi feltételei megfelelőek. Hivatal ügyiratforgalma 2011-ben db, az iktatott alszámok mennyisége db. Az önkormányzati hatósági ügyben hozott első fokú határozatok száma 35 db. Jegyző által végzett feladatok sokrétűek, egyrészt önkormányzati, mely a képviselő-testület működésével kapcsolatos, másrészt államigazgatási feladatok, illetve egyéb közalapítványnyal, pályázatokkal, szerződések készítésével kapcsolatosak. Pénzügy területén egy főállású és egy részfoglalkozású köztisztviselő dolgozik. Feladatkörükbe tartozik a könyvelés, gazdálkodási feladatok, utalások, számlavezetés, valamint a MÁK felé negyedévenkénti pénzügyi jelentések, illetve a testület elé kerülő pénzügyi

3 2012. május tárgyú anyagok előkészítése. Könyvelési tételek száma több ezer. Az adóügyek területén egy fő főállású köztisztviselő dolgozik. Munkakörébe tartozik az iparűzési és a gépjárműadó kivetése - behajtása. Az ügyintéző hatáskörébe tartozik továbbá a köztartozások adók módjára való behajtása, az adó- és értékbizonyítvány kiállítása, leltározási, pénztárosi, valamint az ingatlanvagyon kataszterrel kapcsolatos feladtok ellátása. Az általános igazgatási feladatokat szintén egy főállású köztisztviselő látja el. Munkakörébe tartozik az anyakönyvi-, és népesség-nyilvántartási, mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos feladatok, valamint az iktatási - irattarozási teendők, ellátja továbbá az egyéb adminisztrációs feladatokat. Szociális- és igazgatási feladatokat egy főállású köztisztviselő látja el. Ide tartoznak az aktív korúak ellátása, a rendszeres szociális segély, közgyógyellátási, átmeneti és temetési segély ellátásával kapcsolatos feladatok. Gyámügyi feladatok közül a rendszeres- és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása. Egyéb igazgatási feladatok közé tartozik a hagyatéki eljárás lefolytatása, valamint a mezőgazdasággal kapcsolatos teendők. A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. 7. Egyebek Az Egyebek napirendi pont keretében sor került belterületbe vonási kérelem elbírálására. Döntött továbbá a képviselő-testület balett szőnyeg vásárlása, veszélyes fák nyesése-kivágása, valamint a magtár villámelhárító rendszerének javítása ügyében. Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette az ülést. A képviselő-testület április 25-én tartotta a munkaterv szerinti ülését, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a SZÁKSZENDI két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. Döntés született a Vértes-Gerecse Egyesülethez beadott pályázatokról. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok nyertek. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos pályázat került elutasításra. Befejeződött a 18,3 ha-os fatelepítés a laktanya előtti területen. A volt szeméttelepeken elhelyezett monitoring kutak engedélyeztetési eljárása befejeződött. A képviselő-testület elfogadja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint tudomásul vette a fontosabb eseményekről kapott tájékoztatást. 2. Rendeletalkotás az Önkormányzat évi zárszámadásáról. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A bevételeink és kiadásaink főösszege eFt. Tartalékok figyelembe vétele nélkül az Önkormányzat bevételei a tervezett szinten alakultak. Az előző évekről áthúzódó pályázati forrásokat az önkormányzatunk időben igényelte és azt az ütemezés szerint megkapta. Az önkormányzat kiadásai a kötelezően és az önként vállalt feladataihoz, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódnak. Működési kiadások közül a személyi kiadások és a munkaadót terhelő járulék 36%-ot, míg a dologi kiadások 20%-ot tesznek, amelyből a nagyobb tételt a közüzemi díjak jelentik. Beruházások és felújítások pályázati forrásból és önerővel valósultak meg, melynek értéke 2011-ben eFt. Likviditási probléma nem volt, a társulási támogatást az elfogadott ütemterv szerinti mértékben és időben teljesítettük. 3 A képviselő-testület elfogadta a az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletet. 3. Beszámoló a Bokod- Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainak eleget tett. A személyi és intézményi hátteret biztosította a Társulás. A Társulás Szákszendi Intézményeire vonatkozó évi bevételi és kiadási költségvetés teljesülése mérlegszerűen: - működési bevétel: EFt - működési kiadás: EFt. Elsődleges cél volt a évben is a működés színvonalának megtartása és az intézmények kiadásainak bevételi forrás biztosítása. A képviselő-testület elfogadta az Intézményfenntartó Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. 4. Bokod- Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása, és Bokod- Dad-Kecskéd Szákszend Kistérségi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása. Bokod Község Önkormányzatának Napközi Otthonos Óvodájával kapcsolatban már régebben felmerült a névadás igénye. Az óvodai névhasználat szabályairól szóló rendelkezéseket a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII.22.) OM rendelet tartalmazza, amelynek előírásait a fenntartó típusától függetlenül minden óvodában alkalmazni kell. A bokodi képviselő-testület döntött arról, hogy az óvodájuk felvegye a dr. Nemere Zoltán nevet. Az Intézményfenntartó Társulás tár-

4 4 sulási megállapodása rögzíti a társulás intézményeinek a megnevezését, így a névhasználat miatt módosítani kell a megállapodást. Általános Művelődési Központ alapító okirata szintén tartalmazza a költségvetési szerv nevét, ezért szükséges a módosítás. A képviselő-testület egyetértett az Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás és a Kistérségi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításával. 5. Javaslat Szákszend Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására. Az Országgyűlés 2011 decemberében fogadta el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt, továbbá a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényt. E két jogszabály számos rendelkezése érinti az önkormányzatok működését, ezen belül a vagyonát, illetve az ezzel való gazdálkodás szabályait. A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kötelesek készíteni. A terv tartalmazza a hasznosítás formáit. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 6. Javaslat Szákszend Község Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló (IV.25.) önkormányzati rendelet megalkotására. Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) felhatalmazása alapján a képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza vagyonát és vagyongazdálkodását. A törvény tartalma szerint a nemzeti vagyon körébe tartozó egyes, adott SZÁKSZENDI május esetben külön szabályozás hatálya alá tartozó állami vagyonelemekkel és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás közös keretszabályait adja meg külön szabályozások fenntartásával. A törvény meghatározza azt a kört, akinek a nemzeti vagyon vagyonkezelésbe adható. Jelentősen szűkíti a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak körét - az állam és a helyi önkormányzatok szerveire, valamint ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteire - korlátozza. Új elemként bevezeti az Nvtv. az állam elővásárlási jogát. A törvényben foglaltaknak megfelelően a nemzeti vagyon négy fő kategóriában került besorolásra. Az önkormányzati törzsvagyon eddig ismert és alkalmazott csoportosítása megszűnt. A törvény taxatíve felsorolja a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyoni kört (helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok, vizek és vízi létesítmények). A második csoport a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, amelynek a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hoszszú távon indokolt. Ezek a vagyonelemek jogszabály erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom alá esnek. A harmadik kör a korlátozottan fogalomképes vagyontárgyakat tartalmazza, amelyek elidegeníthetők törvényben vagy a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A negyedik vagyoni csoportba az önkormányzati üzleti vagyon tartozik, amely a fenti kötöttségek és korlátok nélkül elidegeníthető és hasznosítható. A helyi önkormányzat jogalkotó hatásköre, a rendeletalkotás lehetősége alaptörvényi felhatalmazás alapján biztosított. A helyi önkormányzat rendelete állapítja meg a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét, azokat a feltételeket, amelyek a vagyon feletti rendelkezés (elidegenítés és megterhelés) korlátait képezik. A helyi önkormányzat rendeletével a tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében értékesítési értékhatárt szabhat meg, amely felett a vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A helyi rendeletünkben ez az értékhatár 20 millió Ft. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (pl. műemlék) új fogalom. Ezek a vagyonelemek elidegeníthetetlenek, nem terhelhetők meg. Az előző testületi ülésen sor kerül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon meghatározására (Műemlék Magtár). A helyi rendelet meghatározta a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyoni kört. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendeletet. 7. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről. Előterjesztők: dr. Tóth Csaba vállalkozó háziorvos Bodóné Wessel Tünde védőnő A háziorvosi praxis személyi és tárgyi feltételei megfelelőek. Tavalyi évben az ellátottak száma fő volt, melyből 245 a beteg otthonában történt, a körzeti nővér által tett betegellátások száma ápolás miatt 293 fő volt. A leggyakrabban előforduló idült betegségek között vezető helyen találhatók a szív- és érrendszeri, cukorbetegség, valamint az idült légzőszervi megbetegedések. Az elmúlt évben is lehetőség nyílt a különböző szűrővizsgálatokon való részvételre, nőgyógyászati és az egészségnap keretében általános szűrővizsgálatok lebonyolítására. Kérésként merült fel az egészségügyi meszelés a rendelőben, valamint a szúnyogháló elhelyezése, továbbá betegváróba mennyezeti ventilátor beszerzése. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta a beszerzések költségeinek felmérése után dönt azok megvalósításáról. A védőnői szolgálatot helyettesítő védőnő látja el. A védőnő feladatai: - nővédelem - várandós anyák gondozása - gyermekágyas anyák gondozása

5 2012. május 5 Erdei iskolában jártunk éves korúak gondozása - óvodában védőnői feladatok végzése - iskolai védőnői feladatok ellátása - családgondozás Születések száma 2011-ben 14 fő. Gondozott családok száma az elmúlt évben78, gyermekek száma fő (7 éves). Veszélyeztetettek száma: - egészségügyi 15 fő - környezeti 7 fő - egészségügyi és környezeti 3 fő Az egészségügyi veszélyeztetettség okai: koraszülöttség, asztma, túlsúly, epilepszia, mozgásszervi elváltozás. Környezeti okok miatt veszélyeztetett: egészségtelen lakásviszonyok, ingerszegény környezet, megélhetési nehézségek, felelőtlen és elhanyagoló szülői magatartás hátráltatja a gyermekek megfelelő fejlődését. A védőnői látogatás gyakoriságát a jogszabályi előírásokon kívül a csecsemő/kisgyermek fejlődése, egészségi állapota és szociális körülményei határozzák meg. A gyermekvédelem területén jó a kapcsolata a családgondozóval. Egyéb feladatok közt szerepel a karitatív tevékenységek, élelmiszer- és ruhaosztás a rászoruló családok számára. Iskolánkban történt Az Öveges József Általános Iskola 4. osztályos tanulói április között Erdei Iskolai programon vettek rész Környebányán. Hagyományosan 7. éve működik ez a program, amikor a tanulók a természet közvetlen közelében tölthetnek el egy hetet osztályfőnökükkel, tanáraikkal. Idén Palotainé Papp Éva intézményvezetővel valósult meg a program. A Csicsergők Tano- A képviselő-testület elfogadta a védőnői szolgálatról szóló beszámolót. Az Egyebek napirend keretében a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és intézményei tűz- és érintésvédelmi vizsgálatára vonatkozó kedvezőbb árajánlatát. Pontosította a Falunapi rendezvény programját. Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette. Szákszend, május 2. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző dájában, két csoportban Sárgarigók és Csalogányok- néven ismerkedtek meg a tanulók a környék növény és állatvilágával, fedezték fel a közeli és távolabbi környezeti értékeket. Célunk a természet védelme, a környezet megóvása, hagyománytisztelet elmélyítése, hagyományőrzés, környezettudatos magatartás kialakítása. Vasi Csaba tanár úr vezetésével túrázhattunk a Vitány várhoz, Csonka Zoltán tanár úr irányításával gyűjtéseket, megfigyeléseket végeztünk a helyi tavak mentén a természeti értékek felkutatása céljából. Városnéző kisvonattal kirándultunk Várgesztesre. Éva néni érdekes legendát mesélt a vár történetéről. Szponzoraink önzetlen támogatása lehetőséget biztosított gyermekjóga szervezésére, íjászatra, lovaglásra, túravonatozásra. Túráink, kirándulásaink, délutáni és esti fogalakozásaink során méltóképpen emlékeztünk meg a Föld napjáról. Csoportfoglalkozásainkat, vetélkedőinket e témakör köré csoportosítottuk. Az ügyes kezek alkotómunkája mely a kiállításunkon is látható-ezt igazolja. Reményeink szerint a program során fejlődött megfigyelőképességük, ha-

6 6 gyománytiszteletük, környezetbarát viselkedésük, kézügyességük, esztétikai érzékük, erősödött csapatszellemük. Köszönet mindezért a szülők és a nevelőtestület összefogásának, az anyagi és egyéb támogatást nyújtóknak. Az élményekkel teli gazdag programok mellé mérsékelten meleg, jó idő is társult. Így a Csicsergők tanodája emlékezetes marad a 4. osztályosok számára. Havasiné Orbán Ildikó Osztályfőnök Köszönetnyilvánítás Idén is nagy várakozás, készülődés előzte meg a 4. osztályosok hagyományos Erdei Iskolai programját, melyet immár 7. alkalommal szerveztünk tanulóinknak. Négy éven keresztül gyűjtögették a tanulók a szülők segítségével osztálypénzüket, évi két alkalom- SZÁKSZENDI mal a papírgyűjtésben is szorgoskodtak, valamint szponzorokat kerestünk fel levélben és szóban a program eredményes megvalósítása érdekében. Ezúton mondunk köszönetet az osztály SZMK képviselőjének, Sári Attilánénak, aki az osztály gazdasági felelőseként mindvégig segítő támogatója volt céljaink megvalósításának. Az ő munkahelyéről érkezett az első nagylelkű támogatás. Osztályunk SZMK képviselője Veréb Józsefné segítségével kaptuk a következő önzetlen támogatást az Albers Agrár Bt-től, melyért ezúton is hálásak vagyunk. Támogatásukért köszönetet mondunk a Szákszend Községért Közalapítványnak, Varga Tamásnak, a Sertéstelep vezetőjének, Hartmann Imrének, a Pannon Takarékszövetkezet elnökének, a Vakom Zrt. Vezetőjének, dr. Tóth Csaba háziorvosunknak és tisztelt feleségének dr. Takács Ilonának, akik az egészségügyi támogatást biztosították. Végül, de nem utolsó sorban Sajó Sándornak, aki gyümölccsel-zöldséggel járult hozzá a gyerekek egészséges életmódjának megvalósításához. Idén Palotainé Papp Éva intézményegység-vezető és Havasiné Orbán Ildikó osztályfőnök vezetésével valósult meg a projekt. A tanulók természettudatos magatartásának fejlesztésében, a hagyománytisztelet elmélyítésében, a környezetvédelem fejlesztésében segítségünkre voltak Vasi Csaba és Csonka Zoltán tanár urak, akiknek tiszteletteljes köszönetet mondunk. A május program kezdetétől befejeztéig minden adminisztrációs munkában élvezhettünk Becsákné Valkó Rita iskolatitkárunk segítő támogatását. Munkáját köszönjük, és nagyrabecsüljük valamennyi fent említett anyagi és egyéb támogatást nyújtó személynek, szervezetnek önzetlen, odaadó segítségnyújtást. Tisztelettel: Havasiné Orbán Ildikó osztályfőnök A hónap tanulói: február hónapban - Timofte Gabriela 4.osztályos tanuló kitartó szorgalmáért, jó magatartásáért Kovács Imre 8. osztályos tanuló versenyeken elért helyezéseiért, tanulmányi eredményéért

7 2012. május 7 március hónapban - K o s á r s z k i Barbara 3. osztályos tanuló kitartó szorgalmáért, példamutató magatartásáért Zsohár András 7. osztályos tanuló kitartó szorgalmáért Versenyeredmények: Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy tanulóink a napi iskolai feladatokon túl helyi és vidéki versenyeken is elinduljanak és megmutassák tehetségüket. Az év során sok háziversenyt szerveztünk és a vidéki versenyeken is megállták helyüket tanulóink. Meseláda verseny folyt több fordulóban, aminek szövegértési feladatait sok alsós tanulónk várta és készítette el kitartóan hónapokon keresztül. A Törd a fejed! verseny feladatainak megoldásait a matematikát szerető alsós gyerekek dobták izgatottan a megfejtéseket váró ládikóba. A helyesírási háziversenyen minden tanuló részt vett 2-8. osztályig, a helyezettek valamennyi versenyhez hasonlóan az év végi közös jutalmazásban részesülnek majd. Felső tagozatban angol és történelem tárgyakból szerveztünk csapatversenyeket, ahol jó hangulatban oldották meg a gyerekek a változatos feladatokat. Az elmúlt hetekben három iskolán kívüli versenyen értek el tanulóink nagyon szép sikereket. Büszkék vagyunk tanulóinkra, akik a vidéki versenyeken is jól szerepeltek. A Nagyigmándon szervezett színjátszó vetélkedőn két csapatunk is indult és nagyon szép helyezést értek A Föld Napján képekben el. A Kis Barbara - Simon Zoltán - Klestenitz Miklós - Paveszka Patrícia tanulókból álló csapatunk megnyerte a versenyt, a Szabó Réka, Kovács Imre, Kánya Bettina és Tégi Marcell alkotta csapat pedig a második helyet szerezte meg! Hasonlóan szépen szerepeltünk Oroszlányban a vers és prózamondó versenyen: 1. helyezett lett Szabó Réka 8. osztályos, különdíjat kapott Valkó Julianna 2. osztályos tanuló. A szintén Oroszlányban rendezett énekversenyen korosztályonként értékelt a zsűri, Müller Bence 3. osztályos tanuló korosztályában, Simon Zoltán 8. osztályos tanuló pedig a felsősök között végzett az első helyen. Minden lelkes versenyzőnek, valamint a helyezetteknek gratulálunk, további sok sikert kívánunk mindenkinek! Palotainé Papp Éva Intézményegység-vezető Tisztelt szákszendi lakosok! Továbbra is várjuk a falunapi kiállításra előkészületben lévő iskolánk történetét bemutató kiállításunkhoz azokat a tárgyi, vagy írásos emlékeket, melyekkel színesíthetjük a kiállítás anyagát. Segítségüket előre is köszönjük!

8 május Köszönetnyilvánítás Szákszend Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a Föld Napján segítettek a község parkosításában, és szebbé tételében. László Kálmán polgármester Kirándultak a nyugdíjasok Az elmúlt évekhez hasonlóan a évi munkaprogramunkba több kirándulást terveztünk be. Az elsőt sikeresen bonyolítottuk le április 21.-én Budapestre. Tagjaink nagy többsége részt vett ezen a kellemes napon. Többen elhozták az unokáikat, részt vettek pártoló tagjaink, valamint olyanok is, akik nem tagjai a klubnak. Délelőtt 10 órára mentünk a Szépművészeti Múzeumba, ahol elsőként a múmia kiállítást néztük meg. Ezt követően megnéztük a csodálatos festmények egy részét, hiszen az összes festmény megtekintésére két nap sem lenne elegendő. A Szépművészeti Múzeum után átsétáltunk a Mezőgazdasági Múzeumba, ahol szintén sok érdekes dolgot láttunk. Nagyanyáink sok évtizeddel ezelőtti főző edényeit, búbos kemencés kenyérsütését stb. Itt látható még a vadászatok csodálatos trófea gyűjteménye, amely mindenkit lenyűgözött. Következő programunk a Budai Vár alatt levő Szikla Kórház megtekintése volt. A kórház a 2. világháború idején és 1956-ban is fogadott, illetve gyógyított sebesülteket. Közel két órát töltöttünk a földalatti objektumban, ahol egy fiatal idegenvezető sok érdekes dolgot mondott el a kórház múltjáról. Én annyit szeretnék róla elmondani, hogy ezt látni kell. Maradt még időnk egy kis sétára a Várban és megnéztük a Sándor Palotánál az őrségváltást. Úgy gondolom, hogy mindenki, de főleg a gyermekek gazdag élményekkel tértek haza. Végezetül hazafelé egy jót fagyiztunk Bicskén. Nagy Béláné Klubvezető A Döntő A második három perc. A döntőben birkózom a német fiúval. Nincs sok idő hátra. Jól tudom, hogy pontozással nem nyerhetem meg a versenyt, csak ha két vállra fektetem. A bíró is német. Ez nekem nem kedvez. Döntetlen a helyzet. Még kettő perc és fáradok. Aztán valahogy egy jól sikerült dobással, amire kaptam öt pontot, eldobom a német fiút. Két váll. A bíró csak nézi, hogy lent van-e mindkét válla, de nem adja meg a tust, a győzelmet. Közben ellenfelem a kezeim közt, a bíró nézi jobbról, balról, hogy vajon mindkét lapockája lent van-e a földön. Meghúzom a fiú testét, mire Ő véletlenül lerúgja a bíró szemüvegét. Így jobban látott-e a bíró vagy csak elege lett a huzavonából, nem tudom, de nagyot üt a szőnyegre és kiáltja. Tus! Nekem ez a győzelmet jelentette és a nemzetközi birkózóverseny első helyét. Nagy örömmel tértem haza, nyakamban az aranyéremmel. Döntő! Mennyi döntő volt az életemben! Mikor nem volt több lehetőségem, mikor bele kellett adni apait, anyait. Mikor úgy éreztem, hogy a jövőm múlik ezen a helyzeten. Sokszor nyertem az életben és sokszor vesztettem is. Utólag ezek a helyzetek, események, már nem jelentenek annyit, mint akkor. Akkor persze nagyon fontosak voltak, és ma is örömmel gondolok vissza rájuk, de az igazi életem, azt hiszem, nem érintik. Azt, ami fontos, vagy aki fontos benne. Ma, mikor ismét azon tűnődtem, hogy mi a fontos nekem, mitől válok még inkább emberré és mi az, ami meghatároz, rájöttem, hogy gyakran úgy érzem, hogy az életem egy nagy döntő és a verseny az, hogy rájöjjek és megérezzem, hogy mi a döntő. Olyan jó lenne leírni és mindenki tudtára adni, hogy mi a döntő. Jó lenne leírni másoknak és magamnak is. De nem tudom leírni, mert olyan nehezen leírható, hogy mi a döntő. Azt néha kapizsgálom, hogy mi nem döntő. Legalább is, most úgy vélem. Nem döntő, hogy kinek van igaza, ezt érzem. Inkább fontos a kapcsolat, hogy őszintén tudjunk arról beszélgetni, lemeztelenedve, hogy neked és nekem mi a döntő. És tudjuk egymás vállát átkarolva elmondani, hogy nem tudom, hogy mi a fontos, sajnos nem tudom. Hogy nem mindig tudom, hogy mi kell neked és azt sem tudom mindig, hogy nekem mi segít. Talán az sem anynyira fontos, hogy mik a körülményeim, milyen helyzetben vagy, vagy milyen helyzetben vagyunk. Inkább izgalmasabb az, hogy, milyen viszonyban vagyunk. Örülök, ha tudok arról beszélni Ve-

9 2012. március 9 Gyülekezetünkben megtörténtek a tisztújítások. Szeretettel sorolom az új tisztségviselők nevét. Száki Gyülekezetben a száki közgyűlés felügyelővé választotta László Kálmán testvérünket. Gondnokká választotta Farkas László testvérünket. Pénztárossá Becsákné Valkó Rita testvérünket választották. Számvevőszéki tagnak Nagy Mihálynét, Bazsó Zoltánnét és Veszpréminé Varga Ildikót választották. Presbitereknek Paveszka Józsefet, Valkó Zsoltot, Nyári Gábort, ifj. Nyári Lászlót, Hajós Ella, Valkó Istvánné, Valkó Andrea, Valkóné Papp Karola testvérünket választották. led, hogy mi van benned és mi van bennem. Sokkal inkább örülök ennek, mint annak, hogy arról beszélgessünk, hogy ma mennyi rettentő fontos dolgot tettünk a világért. Örülök annak is, ha nem rohanunk el egymás mellett. Mikor látom a szákszendi holdat és megmutathatom neked. Na, ennek örülök és fontosnak tartom. Sokszor azt érzem, hogy egyáltalán nem fontos, hogy mit csinálunk, mivel foglalkozunk, hol lakunk. Fontosabbá vált számomra, hogy jól csináljam, amit teszek, hogy értelemmel és szenvedélylyel tegyem. Hogy hittel tegyem, bizalommal és a lakóhelyem békéssé váljon. Befogadóvá, kedvessé, otthonossá, hogy haza tudj jönni, ha erre jársz és tudjunk arról beszélgetni, hogy mi a döntő. Mi a döntő kettőnk között, mi a döntő neked és mi a fontos nekem. Igen, beszélgetni. Együtt lenni, egymásnak lenni, egymásért lenni és persze magunkért is lenni. Megtanulni, lenni. Szívesen tanulok Tőled és szívesen vagyok veled. Ennél nincs is jobb, azt hiszem, mint mikor együtt vagyunk. Nem futva, nem a világnak, Evangélikus egyházi hírek nem a hírnévnek, nem a másságnak vagyunk együtt, hanem azért mert jó együtt lenni. Sajnos nem tudom, hogy mi a döntő. Én így játszom ezt a játékot, mert így tudom, de szívesen elmondom neked, hogy nem tudom, hogy mi a döntő. Lehet, hogy a döntő sem Döntő! Mert csak Ketten érezhetünk rá erre. Mert ennek van csak súlya, mert az életnek együtt van értelme. Együtt, Veled. Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész A Szendi Gyülekezetben a szendi közgyűlés felügyelővé választotta Matisz János testvérünket. Gondnokká Menyhárt László és Letenyei Ferenc testvérünket. Pénztárossá Fekete Józsefné testvérünket választották. Számvevőszéki taggá Nagy Károly testvérünket, Hajós Árpádné és Szabó Ildikó testvérünket. Presbiterré választották Letenyei Ferenc, Szabó Ildikó, Szabó Ibolya, Pintér Gábor, Kozicz Károly, Felső Barnabás, Menyhárt László, Hánzli Lajos, Kempf Miklósné, Matisz Sándor, Nagy Károly, Fekete Józsefné és Matisz János testvérünket. Isten áldja meg munkájukat a gyülekezetben. Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész

10 május Karitasz Isten a szeretet. A szeretet lelke arra indítja az ő benne hívőket,hogy erről a szeretetről tanúságot tegyünk, és másokat szolgálva szolgáljunk neki, úgy ahogy jézus szolgált. Erre alapozva alakult meg Szákszenden a Karitasz csoportunk. Borverseny Akikre kiterjed segítségünk: - Mindenkinek próbálunk segíteni Szákszend területén, aki szükséget szenved, és aki szívesen elfogadja segítségünket. - Főleg időseket, betegeket, családokat segítünk, akik erre szorulnak, akik korlátozva vannak, és így az élet terhei olyan súlyosan nehezednek rájuk, hogy testileg is és lelkileg is kárt szenvednek. - Természetesen nem csak hívő keresztény katolikus emberekkel foglalkozunk, hanem bárkivel, hiszen a szeretet is egyetemes. Csoportunk 6 önkéntessel működik. Megalakulásunk óta, 50 q tűzifát osztottunk szét. Hidegélelem gyűjtést szerveztünk, mellyel 10 családnak tudtunk segíteni. Szákszend Karitasz csoport március 23.-án, a Faluházban megtartott borverseny eredményei: Minősítések: Arany: Szűcs László, Menyhárt György (2), Nagy Gyula, Schaffhauzer József, Nagy Károly - Nemes Miklós, Lantai Gergely. Ezüst: Nagy Károly Nemes Miklós, Glázer Gyula, Juhász István, Szabó Imre, Glázer János, Akóts István, Nagy Gyula, Szabó Imre. Bronz: Kovács Gábor, Zona József, Deák Mihály, Akóts István (2), Mayer Ferenc (2), Szabó István, Nagy Gyula, Schaffhauzer József, Nagy Gyula, Csonka Zoltán, Szabó Imre. Hartmann Imre Alpolgármester Elindult a es Egységes Kérelem beadási időszaka. A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást, ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. (2012. június 9-ig Ön legyen bejegyezve a Földhasználati lapon) A gazdaság minden Ön által hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényelnek rá. Az egységes kérelem benyújtási határideje május május június 9. között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett. A június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelmet még június 11-én is benyújtható. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig Tisztelt Gazdálkodók! bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.) Kérelmet késési szankció nélkül módosítani május 31.-ig lehet június 1-9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre. A fenti határidők értelmében június 9. után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni június 9. után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani ben az egységes kérelem keretein belül összesen 25, köztük az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra lehet kérelmet benyújtani. Az idei éven 26 jogcímre pályázhatnak a gazdálkodók EMVA ÉVELŐ, LÁGY SZÁRÚ ENERGIAÜLTETVÉNY TÁMOGA- TÁS EMVA Fás szárú energiaültetvény támogatás EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése támogatás EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése támogatás EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatás EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatás EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatás

11 2012. május 11 EMVA KAT támogatás EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás EMVA NATURA 2000 gyepterületek támogatás EMVA Nem termelő beruházások támogatás EMVA Natura 2000 erdő támogatás NVT Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás Egységes területalapú támogatás (SAPS), növényi termeléshez kötött nemzeti kiegészítő támogatások, valamint egyéb kiegészítő támogatások (különleges rizs-, elkülönített cukor-, elkülönített zöldség-gyümölcs- és zöldség, gyümölcs, dohány szerkezetátalakítási támogatások) Kérődző szerkezet átalakítás támogatás Biztosítási díjtámogatás, mely igények kitöltésében továbbra is rendelkezésükre áll a Magyar Agrárkamara tanácsadó hálózata. Cserényi József Agrárkamarai Tanácsadó 20/ Falugazdász tájékoztatója A Földhivatal felhívása Pozitív változás várható az osztatlan közös tulajdonban álló részarányföldtulajdon ingyenes kimérésében. Az Országgyűlés január 1-jei hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló törvényt (Fkbt). A jogszabály kimondja, hogy a június 1-jéig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. Az Fkbt. 12/F. -ának (1) bekezdése alapján, ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb június 1-jéig lehet benyújtani a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz, az erre rendszeresített nyomtatványon. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a határidő lejárta után csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. Az osztatlan, közös földtulajdon rendezésével könnyebb a föld értékesítése, egyszerűbb a föld hasznosítása, könnyebben igényelhető támogatás a műveléshez. Behek Marcell falugazdász A legszebb tojás A keressük: S Z Á K S Z E N D LEGSZEBB HÚS- VÉTI TOJÁSÁT könyvtár által meghirdetett pályázaton a következő eredmények születtek: A legtöbb szavazatot Farkas Renáta által készített (középső tojás) kapta. Második helyezett Teberi Bianka (a bal tojás) munkája lett, míg a harmadik Pintér Gáborné Balogh Zsuzsanna (jobb tojás) végzett. Köszönöm a részvételt a pályázóknak! Takács Gyöngyi könyvtáros Zarándok út Nagymagyarba! A Felvidéken, Mátyusföld és Csallóköz találkozásánál van Nagymagyar, ahová évről évre Szent Rita napján (május 22.) nemcsak e két tájék, hanem magyar hívő népe is elzarándokol a "rózsabúcsúba". Sajátosan magyar zarándokhely ez, hisz itt szlovák szót alig hallani. Az ünnepi szentmise egyik kiemelkedő pillanata a rózsák megáldása. A Szákszendi római katolikus egyházközösség zarándok utat szervez felekezettől függetlenül autóbusszal, amely időpontja: (vasárnap) Indulás:14:00, Érkezés: késő esti órákban. Részvételi díj: 2200ft Jelentkezni lehet: Müllerné Marcsinál:06/70/ Bodóné Tündinél:06/30/ Kirándulás Miskolc Zempléni-hegység Kassa látnivalói Indulás: Június végén (3 nap) Jelentkezni lehet a polgármesteri hivatalban.

12 május Lejátszott mérkőzések Mészáros & Mészáros bajnokság Szendi SE - Súr: 3-1 Gólok: Schaffhauser Atilla, Cseh Nándor, Cságola Márk Bakonysárkány - Szák KSE: Réde KSE - Szendi SE: 0-2 Gólok: Cseh Nándor, Kiss László Labdarúgás Szák KSE - Kerékteleki KSE: Kerékteleki KSE - Szendi SE : 2-1 Gólok: Mayer Péter, Müller Csaba Szák KSE - Csémi SE Vasért: 2-2 Gólok: Gyalogos Norbert, Kodela József Tavasztól megnő a viharok és esőzések száma, amelyek pusztító hatását az elmúlt években is tapasztalhattuk. V á l a s s z a ezért A K C I Ó S teljeskörű lakásbiztosításunkat, amely már kiegészült pld. temetési biztosítással és temetői síremlékek biztosításával is. akár 40 % díjengedménnyel. Kárfelvétel: helyben! Hívjon telefonon: Mészáros Ida SZÁKSZEND KÖZSÉG HONLAPJA Figyelmükbe ajánljuk Szákszend Község Honlapját, a www. szakszend.hu oldalon. A legfrissebb hírek, események mellett, információt kaphatnak a polgármesteri hivatal, önkormányzat, a község intézményeinek, és civilszervezeteinek elérhetőségeiről, és adatairól. A galériában a rendezvényeken készült fotókat tekinthetik meg. Szákszendi A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja. Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal. Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter. Fel nõtt ügye let: Min den hét köz nap du. 16 órá tól reg gel 8 órá ig, -Szom ba ton, va sár nap és ün nepnap okon 24 órá ban biz to sít ügye le tet. -Ügyeleti időn kívül, munkanapokon 8-16 óráig orvosi segítséget a 34/ as számon lehet kérni. Gyer mek or vo si ügye let: -hét köz nap órá ig -hét vé gén, ün nep nap okon 9-11 órá ig, il let ve órá ig biz to sított, egyéb ként ké szen lét mû kö dik. He lye: Orosz lány, Al kot mány út 2. Szak or vo si ren de lõ in té zet KÖZ PON TI OR VO SI ÜGYE LET TE LE FON SZÁ MA: 34/ , 30/ E.ON Áram szol gált. Rt hi ba be je len tés: 06-40/ Mo bil ról: 06-/30-/ hi ba be je len tés: 06/ (hét vé gén is hív ha tó) Le vél ben: 9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u VÍZ MÛ Fo gyasz tá si Iro da Orosz lány:

13 2012. május MELLÉKLET XVI. Szákszendi Falunap május május 25. (péntek) Szákszendi futballpálya felavatása Öreg Fiúk mérkőzés a Rába ETO Öregfiúk csapatával RETRO Disco május 26. (szombat) Kispályás labdarúgás nevezés a helyszínen Csak helyi csapatoknak Nevezési díj: 2.000,- Ft/csapat 8-00 Falunapi Bográcsozás főzés a Faluház udvarán a civil szervezetekkel tól Családi fotó fényképész a Faluházban Ünnepi ebéd Megnyitó köszöntő Szákszendi Kiskuckó Óvoda műsora Mazsorett-bemutató Szákszendi Modern Tánccsoport előadása Cirill Táncstúdió műsora Áprily Géza vidám zenés kabaréműsora Zumba Óra totó Brown Coals zenekar blues koncertje Mohácsi Attila Retro Party Country Dances country bemutatója Mc Hawer és Tekknő Tombola, eredményhirdetés, díjak átadása Utcabál a Vidám Fiúk zenekarral Közben Tűzijáték Egyéb műsorok: Gyermekudvar (arcfestés, gyöngyfűzés) Virgonckodó gyerekeknek Tűzoltó és rendőrségi bemutató Kiállítás falunk régi emlékeiből Lovastalálkozó a Faluház mögötti rendezvénytéren Büfé, melegétel, hideg ital egész nap! Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! és a képviselő-testület tagjai

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-20 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz. Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Szomor községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól (egységes szerkezet) Szomor

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 41/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat Rendőrségi beszámolóról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekszárd Városi Rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai: 29-31., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos, egységes szerkezetbe foglalt 5/2012.(V.2.) önkormányzati rendeletére és mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Önkormányzati Képviselő-testület 2012. április 12-én (csütörtökön) 17 00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Bakonyszentkirály

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről 1 Sárvár város Önkormányzata

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tabajd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i ülésére 3903-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek:

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 244 /2014. d./rendeletei: 9/2014. (XII.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben