C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / 2015. évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7."

Átírás

1 C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj A hadigondozásról szóló évi XLV. törvény (a továbbiakban : Hdt.) 1. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 1. E törvényben megállapított feltételek alapján hadigondozásra jogosult az a magya r állampolgár, aki a) katonai szolgálat ; b) kötelez ő katonai előképzés ; c) légitámadás és hadművelet ; d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása (a továbbiakban együtt : szolgálat) során vagy következtében (a továbbiakban : következtében ) testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredet ű fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban : hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, a 14/A. szerinti volt hadiárvaként, a 15/A. szerinti volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott családtagként kell gondozásba venni. (A továbbiakban együtt: hadigondozott.) 2. A Hdt. 5. (1) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt személy özvegye. Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vet t személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született. 3. A Hdt. a 7. -át követ ően a következ ő alcímmel egészül ki : Volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családta g 7/A. (1) Volt hadiárva, akit a szolgálat következtében meghalt szül ője katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szül ője halála miatt hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy ak i okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye fennállt, ha a 4. -ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn. (2) Volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásb a vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt, h a a 4. -ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.

2 (3) Volt hadigondozott családtag, akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermek e vagy testvére halála miatt hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy ak i okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt." A Hdt. 10. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép : 4. (4) Ezen szakasz tekintetében volt hadiárva, akit szül ője halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vag y testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagkén t hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránt i igénye fennállt. 5. A Hdt. a 14. -át követően a következ ő alcímmel egészül ki : Volt hadiárva járadéka 14/A. Azon volt hadiárva, akit január Hét megel őzően nyilvántartásba vettek, d e pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vag y szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból el ő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül hav i rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkiseb b összegének 30%-a. 6. A Hdt. a 15. -át követően a következ ő alcímmel egészül ki : Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka 15/A. Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akit január Hét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politika i okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okbó l elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból el ő sem terjesztette egyé b ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregség i nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a. A Hdt. 26. (2) bekezdés első mondta helyébe a következő rendelkezés lép : 7.

3 (2) A hadigondozotti ügyekben els ő fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi ) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkez ő magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala. 8. A Hdt a helyébe a következ ő rendelkezés lép : Felhatalmazás 28. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy e törvény alapjá n a) a külföldön történő kérelem benyújtásának ; b) az egyösszegű térítés és a hadigondozotti járadék megállapításának és folyósításának ; c) a hadigondozotti ellátások és kedvezmények igénybevételére jogosító hadigondozott i igazolvány tartalmi és formai kellékeinek, az igazolvány kiadásának, valamint a hadieredetű fogyatkozás megállapítása orvosszakmai szempontjainak ; d) a hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátásának ; részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. 9. Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4 INDOKOLÁS Általános indokolás Látva az elmúlt közel hét évtized szomorú mulasztását, a magyar Országgy űlés feladata, hogy a második világborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák özvegyeinek é s árváinak hadiözvegyeknek, hadiárváknak kifejezendő a nemzet tiszteletét és együttérzését hasonlóan a világ más kultúrnemzeteihez anyagi támogatást nyújtson. A törvénymódosítási javaslat alapján ezen anyagi támogatás mindazokat is megilleti, akikne k férje, édesapja november 2-a és május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csend őrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától é s attól a ténytől, hogy az február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált. A magyar Országgyűlés ezzel a törvénnyel is ki óhajtja fejezni a nemzet azon akaratát, amel y elutasítja azt az 1949-ben meghozott politikai döntést, amely a felsoroltakat ellátásuktó l megfosztotta, ezzel nem egy esetben a méltó emberi élet lehet őségét elvéve az özvegyektől és árváktól. Ezen jogszabály mindazonáltal kifejezésre kívánja juttatni a határokon átívelő nemzetegyesítés jelent őségét, egyenrangúként kezelve mindazokat, akik magya r állampolgárként, kötelességüket teljesítve áldozták életüket a Hazáért. A törvényalkotó ezen törvénnyel nem kívánja min ősíteni a második világháború történéseit, de a leghatározottabban ki óhajtja fejezni együttérzését mindazokkal és támogatását mindazoknak, akiknek ez az elmúlt hét évtized során nem adatott meg. Részletes indokolás 1. -hoz A törvényjavaslat 1. -a lakóhelyétől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságo t azon magyar állampolgárok a Hdt. 14/A. -ában és 15/A. -ában meghatározottak szerinti volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok számára is, akiket január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek. 2. -hoz E alapján a jogalkotó figyelembe kívánja venni Magyarország történelmileg változ ó határait, így hősi halált halt néhai férjük után azon hadiözvegyek is gondozotti körb e kerülnek, akik Magyarországról vonultak be, de lakhelyváltozás nélkül jelenleg más álla m polgárai.

5 3. -hoz A törvényjavaslat 3. -a a volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag fogalmával megteremti annak lehetőségét, hogy azon személyek, akik a Hdt. 4. -a, 6. -a, illetve 7. -a alapján korábban jogosultak voltak hadigondozotti ellátásra, de a pénzellátást a z ezen -ban meghatározottak szerint megszüntették, vagy a jogosultsága megsz űnt, illetve a kérelmét a -ban szabályozott okból be sem nyújtotta, kérelemre a Hdt. 14/A., illetve 15/A. -a szerinti járadékban részesülhessenek. 4. -hoz A 4. a Hdt. 10. (4) bekezdésének módosításával a hadigondozottaknak járó egyösszeg ű térítésére jogosultak körét pontosítja annak érdekében, hogy a Hdt. 7/A. -val az értelmez ő rendelkezések ne ütközzenek. ' 5. -hoz E teremti meg a volt hadiárvák járadékának jogalapját szűkített körben, január He el őtt megállapított jogosultságot nevesítve. A 14/A. -ban szerepl ő "aki ez irányú kérelmé t politikai okból el ő sem terjesztette " megfogalmazás azon határon túli magyarokra is értend ő, akik a II. világháborút követően más állam területén élnek, így a magyar hatóságok ne m vették, nem is vehették január 1-jét megel őzően hadigondozásba. A járadék összege megegyezik a hadiárvák járadékának összegével. 6. -hoz E teremti meg a volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok járadékána k jogalapját szűkített körben, január 1-je el őtt megállapított jogosultságot nevesítve. A 15/A. -ban szereplő "aki ez irányú kérelmét politikai okból el ő sem terjesztette " megfogalmazás azon határon túli magyarokra is értend ő, akik a II. világháborút követ ően más állam területén élnek, így a magyar hatóságok nem vették, nem is vehették január 1-jét megelőzően hadigondozásba. A járadék összege megegyezik a hadigyámoltak, hadigondozot t családtagok járadékának összegével. 7. -hoz A törvényjavaslat 7. -a a külföldön él ő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellye l nem rendelkező kérelmezők esetében a kérelem benyújtására a Budapest F őváro s Kormányhivatalát jelöli ki. 8. -hoz A törvényjavaslat 8. -a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaz.

6 A 9. hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 9. -hoz

7 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Törvényiavaslat kezdeményezés e Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján évi.... törvény a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény módosításáról címmel a mellékel t törvényjavaslatot kívánjúk benyújtani. Budapest, május 21. Tisztelettel : Lázár J s Fidesz-Magyar Po 'ri Szövetsé g Országgy űlési Kép selőcsoportja.k l Kovács Zoltán Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportj a I CL. Simon László Rétvári Bence Vargha Tamás Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt Fidesz-Magyar Polgári Szövetsé g Országgyűlési Képviselőcsoportja Országgyűlési Képviselőcsoportja Országgy űlési Képviselőcsoportja

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 2015. évi... törvény a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 1. (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 2015. évi... törvén y a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása 1. A büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Budapest, 2015. június

Budapest, 2015. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5141. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok!

A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Európa jogi szakjogász, MVSZ elnökségi tag) Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa azt a - vélhetõen sokak számára meglepõ - tényt,

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben