CLASA 1. CONTURI DE CAPITAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CLASA 1. CONTURI DE CAPITAL"

Átírás

1 CLASA 1. CONTURI DE CAPITAL I. OSZTÁLY TŐKESZÁMLÁK 10 CAPITAL 10 TŐKE ÉS TARTALÉKOK 101 Capital 101 Tőke 1011 Capital subscris nevărsat P 1011 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke P 1012 Capital subscris vărsat P 1012 Jegyzett és befizetett tőke P 1015 Patrimoniul regiei P 1015 Önállóan gazdálkodó állami vállalatok vagyona P 1016 Patrimoniul public P 1016 Közvagyon P 104 Prime de capital 104 Tőkével járó díjak(ázsió) 1041 Prime de emisiune P 1041 Tőkekibocsátással járó díjak P 1042 Prime de fuziune/divizare P 1042 Tőkefúzióval/divizióval járó díjak P 1043 Prime de aport P 1043 Tőkehozzájárulással járó díjak P 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni P 1044 Kötvények részvényekké való átváltási díja P 105 Rezerve din reevaluare P 105 Átértékelésből származó tartalékok P 106 Rezerve 106 Tartalékok 1061 Rezerve legale P 1061 Jogszabály általi tartalékok P 1063 Rezerve statutare sau contractuale P 1063 Alapszabály vagy szerződés álltali tartalékok P 1064 Rezerve de valoare justă P 1064 Valós értékre képzett tartalékok P 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din P 1065 Átértékelésből származó többletértékből képzett P reevaluare tartalékok 1068 Alte rezerve P 1068 Egyéb tartalékok 107 Rezerve din conversie A/P 107 Átváltásból származó tartalékok A/P 108 Interese minoritare 108 Kisebbségi részesedések 1081 Interese minoritare-rezultatul exerciţului financiar A/P 1081 Kisebbségi részesedés-tárgyi év eredménye A/P 1082 Interese minoritare-alte capitaluri proprii A/P 1082 Kisebbségi részesedés-egyéb saját tőke A/P 109 Acţiuni proprii 109 Visszavásárolt saját részvények 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt A 1091 Rővid időre tartott saját részvények A 1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung A 1092 Hosszú időre tartott saját részvények A 11 REZULTATUL REPORTAT 11 ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT EREDMÉNYE 117 Rezultatul reportat 117 Előző évek áthozott eredménye 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau A/P 1171 Áthozott eredmény a fel nem osztott nyereségből vagy A/P pierderea neacoperită fedezetlen veszteségből 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data A/P 1172 Áthozott eredmény a IAS-ek első alkalmazásából, kivéve A/P a IASs mai puţin IAS 29 IAS Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile A/P 1174 Áthozott eredmény a számviteli hibák javításából A/P 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţii Economice Europene A/P 1176 Áthozott eredmény az Európai Közösség IV. irényelvekonform szabályozásra való áttérésből 12 REZULTATUL EXERCIŢULUI FINANCIAR 12 TÁRGYI ÉV EREDMÉNYE 121 Profit sau pierdere A/P 121 Nyereség vagy veszteség A/P 129 Repartizarea profitului A 129 Nyereség felosztása A 13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 13 BERUHÁZÁSOKRA KAPOTT TÁMOGATÁSOK 131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii P 131 Kormánytól kapott beruházási támogatások P 132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru P 132 Beruházási támogatás jellegű térítés mentes kölcsönök P investiţii 133 Donaţii pentru investiţii P 133 Beruházásra kapott adományok P 134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor P 134 Befektetett eszköz jellegű leltári többletek P 138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii P 138 Berúházási támogatás jellegű egyéb kapott összegek P 14 CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNYAREA, CEDAREA CU TITLUL GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 14 NYERESÉGEK VAGY VESZTESÉGEK SAJÁT TŐKE INSTRUMENTUMOK KIBOCSÁTÁSÁBÓL, VISSZAVÁSÁRLÁSÁBÓL, ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁSÁBÓL VAGY MEGSEMMISÍTÉSÉBŐL P 141 Nyereségek saját töke instrumentumok értékesítéséből vagy megsemmisítéséből A 149 Veszteségek saját tőke instrumentumok kibocsátásából, visszavásárlásából, értékesítéséből, térítésmentes átadásából vagy megsemmisítéséből 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii P 149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, A cedarea a titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 15 PROVIZIOANE 15 CÉLTARTALÉKOK 151 Provizioane 151 Céltartalékok 1511 Provizioane pentru litigii P 1511 Céltartalékok peres ügyletekre P 1512 Provizioane pentru garanţii acordate dienţilor P 1512 Céltartalékok vevőknek adott garanciákra P 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte P 1513 Céltartalékok tárgyi eszközök hatástalanítására és egyéb P acţiuni similare legate de acestea ehhez kapcsolódó hasonló tevékenységekre 1514 Provizioane pentru restructurare P 1514 Céltartalékok átszervezésre P 1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare P 1515 Céltartalékok nyugdíjakra és hasonló kötelezettségekre P 1516 Provizioane pentru impozite P 1516 Céltartalékok adókra P 1518 Alte provizioane P 1518 Egyéb céltartalékok P 16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 16 KÖLCSÖNÖK ÉS HASONLÓ TARTOZÁSOK 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 161 Kölcsönök kötvénykibocsátásból 1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de P 1614 Külföldi kölcsönök államilag szavatolt P stat kötvénykibocsátásból 1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de P 1615 Külföldi kölcsönök bankok által szavatolt P bănci kötvénykibocsátásból 1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de P 1617 Belföldi kölcsönök államilag szavatolt P stat kötvénykibocsátásból 1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni P 1618 Egyéb kölcsönök kötvénykibocsátásból P 162 Credite bancare pe termen lung 162 Hosszú lejáratú bankhitelek 1621 Credie bancare pe termen lung P 1621 Hosszú lejáratú bankhitelek P 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă P 1622 Határidőre vissza nem fizetett hosszú lejáratú P bankhitelek 1623 Credite externe guvernamentale P 1623 Külföldi kormányhitelek P 1624 Credite bancare externe garantate de stat P 1624 Külföldi bankhitelek állami garanciával P 1625 Credite bancare externe garantate de bănci P 1625 Külföldi bankhitelek banki garanciával P 1626 Credite de la trezoreria statului P 1626 Államkincstári hitelek P 1627 Credite bancare interne garantate de stat P 1627 Hazai bankhitelek állami garanciával P 166 Datorii care privesc imobilizările financiare 166 Befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tartozások A/P

2 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate P 1661 Kapcsolt vállalkozások iránti tartozások P 1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin P 1663 Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások iránti P interese de participare tartozások 167 Alté imprumuturi ţi datorii asimilate P 167 Egyéb kölcsönök és hasonló tartozások P 168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 168 Kölcsönök és hasonló tartozásokért fizetendő kamatok 1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni P 1681 Kötvénykibocsátásból származó kölcsönökért fizetendő P kamatok 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung P 1682 Hosszú lejáratú bankhitelekért fizetendő kamatok P 1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate P 1685 Kapcsolt vállalkozások iránti tartozásokért fizetendő P kamatok 1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care P 1686 Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások iránti P compania este legată prin interese de participare tartozásokért fizetendő kamatok 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate P 1687 Egyéb kölcsönök és hasonló tartozásokért fizetendő P kamatok 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor A 169 Kötvények beváltási díja (diszkont) A CLASA 2. CONTURI DE IMOBILIZĂRI 2. OSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 IMOBILIZARI NECORPORALE 20 IMMATERIÁLIS JAVAK 201 Cheltuieli de constituire A 201 Alapítás-átszervezés aktivált értéke A 203 Cheltuieli de dezvoltare A 203 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke A 205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi A 205 Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, márkanevek és A active similare egyéb hasonló vagyonértékű jogok 207 Fond comercial 207 Üzleti vagy cégérték (goodwill) 2071 Fond comercial pozitiv A 2071 Pozitív cégérték A 2075 Fond comercial negativ P 2075 Negatív cégérték P 208 Alte imobilizări necorporale A 208 Egyéb immateriális javak A 21 IMOBILIZăRI CORPORALE 21 TÁRGYI ESZKÖZÖK 211 Terenuri şi amenajări de terenuri A 211 Telkek és telkesítések A 2111 Terenuri A 2111 Telkek A 2112 Amenajări de terenuri A 2112 Telkesítések A 212 Construcţii A 212 Építmények A 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii Műszaki berendezések, szállítóeszközök, tenyészállatok és ültetvények 2131 Echipamente tehnologice (maşini, untilaje şi instalaţii de A 2131 Technológiai felszerelések (gépek, munkaberendezések) A lucru) 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare A 2132 Mérő, ellenőrző és beállító műszerek és berendezések A 2133 Mijloace de transport A 2133 Szállítóeszközök A 2134 Animale şi plantaţii A 2134 Tenyészállatok és ültetvények A 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a A 214 Bútorok, irodai felszerelések, emberi és anyagi értékeket A valorilor umane şi materiale şi alte active corporale védő felszerelések és egyéb tárgyi eszközök 23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 23 FOLYAMATBAN LEVŐ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS ADOTT ELŐLEGEK 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie A 231 Folyamatban levő tárgyi eszközök (beruházások) A 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale A 232 Tárgyi eszközökre adott előlegek A 233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie A 233 Folyamatban levő immateriális javak A 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale A 234 Immateriális javakra adott előlegek A 26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE 26 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate A 261 Részesedések kapcsolt vállalatokban A 263 Interese de participare A 263 Részesedések egyéb részesedési viszonyban álló A vállalatokban 264 Titluri puse în echivalenţă A 264 Tőkekonszolidálással értékelt részesedések A 265 Alte titluri imobilizate A 265 Egyéb befektetett értékpapírok A 267 Creanţe imobilizate 267 Tartós követelések 2671 Sume datorate de entităţile afiliate A 2671 Kapcsolt vállalatok tartozásai A 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate A 2672 Kapcsolt vállalatok tartozásai után járó kamatok A 2673 Creanţe legate de interesele de participare A 2673 Egyéb részesedési viszonnyal társuló követelések A 2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de A 2674 Egyéb részesedési viszonnyal társuló követelések után A participare járó kamatok 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung A 2675 Hosszú lejáratra adott kölcsönök A 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung A 2676 Hosszú lejáratra adott kölcsönök után járó kamatok A 2678 Alte creanţe imobilizate A 2678 Egyéb tartós követelések A 2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate A 2679 Egyéb tartós követelések után járó kamatok A 269 Vârsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 269 Befektetett pénzügyi eszközökért járó kifizetések 2691 Vârsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile P 2691 Kapcsolt vállalatokban való részesedésekért járó P afiliate kifizetések 2692 Vârsăminte de efectuat privind interesele de participare P 2692 Egyéb részesedésekért járó kifizetések P 2693 Vârsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare P 2693 Egyéb befektetett pénzügyi eszközökért járó kifizetések P 28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 28 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE 280 Amortizări privind imobilizările necorporale 280 Immateriális javak értékcsökkenése 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire P 2801 Alapítás-átszervezés költségeinek értékcsökkenése P 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare P 2803 Kísérleti fejlesztés költségeinek értékcsökkenése P 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor P 2805 Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, márkanevek és P comerciale, drepturilor şi activelor similare egyéb hasonló vagyonértékű jogok értékcsökkenése 2807 Amortizarea fondului comercial P 2807 Üzleti vagy cégérték értékcsökkenési P 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale P 2808 Egyéb immateriális javak értékcsökkenése P 281 Amortizări privind imobilizările corporale 281 Tárgyi eszközök értékcsökkenése 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri P 2811 Telkesítések értékcsökkenése P 2812 Amortizarea construcţiilor P 2812 Építmények értékcsökkenése P 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor P 2813 Műszaki berendezések, szállítóeszközök, tenyészállatok P şi plantaţiilor és ültetvények értékcsökkenése 2814 Amortizarea altor imabilizări corporale P 2814 Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése P 29 AJUSTÂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR 29 ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉRE 290 Ajustări pentru deprederea imobilizărilor necorporale 290 Értékhelyesbítések immateriális javak 2903 Ajustări pentru deprederea cheltuielilor de dezvoltare P 2903 Értékhelyesbítések kísérteti fejlesztés P 2905 Ajustări pentru deprederea concesiunilor, brevetelor, P 2905 Értékhelyesbítések koncessziók, szabadalmak, P

3 licenţelor, mărcitor comerciale, drepturilor şi activelor similare engedélyek,márkanevek és egyéb hasonló vagyonértékű jogok 2907 Ajustări pentru deprederea fondului comercial P 2907 Értékhelyesbítések cégérték P 2908 Ajustări pentru deprecierea altor Imobilizări necorporale P 2908 Értékhelyesbítések egyéb immateriális javak P 291 Ajustări pentru deprederea imobilizărilor corporale 291 Értékhelyesbítések tárgyi eszközök 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de P 2911 Értékhelyesbítések telkek és telkesítések P terenuri 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor P 2912 Értékhelyesbítések építmények P 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de P 2913 Értékhelyesbítések műszaki berendezések, P transport, animalelor şi plantaţiilor szállítóeszközök, tenyészállatok és ültetvények 2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale P Értékhelyesbítések egyéb tárgyi eszközök P 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 293 Értékhelyesbítések folyamatban levő befektetett eszközök 2931 Ajustări pentru deprederea imobilizărilor corporale în curs de P 2931 Értékhelyesbítések folyamatban levő tárgyi eszközök P execuţie 2933 Ajustări pentru deprederea imobilizărilor necorporale în curs P 2933 Értékhelyesbítések folyamatban levő immateriális javak P de execuţie 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor P 296 Értékhelyesbítések befektetett pénzügyi eszközök P financiare 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate P 2961 Értékhelyesbítések kapcsolt vállalatokban levő részesedések 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de P 2962 Értékhelyesbítések egyéb részesedések P participare 2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate P 2963 Értékhelyesbítések egyéb hitelviszonyt megtestesítő P tartós értékpapírok 2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de P 2964 Értékhelyesbítések kapcsolt vállalkozások iránti P entităţi afiliate követelések 2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de P 2965 Értékhelyesbítések egyéb részesedésű vállalkozások iránti P interesele de participare követelések 2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor P 2966 Értékhelyesbítések hosszú lejáratra adott kölcsönök P acordate pe termen lung 2967 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe P 2967 Értékhelyesbítések egyéb tartós követelések P imobilizate CLASA 3. CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 3. OSZTÁLY KÉSZLETEK ÉS FOLYAMATBAN LEVŐ TERMELÉS SZÁMLÁI 30 STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE 30 ALAPANYAGOK ÉS ANYAGOK KÉSZLETEI 301 Materii prime A 301 Alapanyagok A 302 Materiale consumabile 302 Fogyasztásra szánt anyagok 3021 Materiale auxiliare A 3021 Segédanyagok A 3022 Combustibili A 3022 Üzemanyagok A 3023 Materiale pentru ambalat A 3023 Csomagolóanyagok A 3024 Piese de schimb A 3024 Cserealkatrészek A 3025 Seminte şi materiale de plantat A 3025 Vetőmagok és palánták A 3026 Furaje A 3026 Takarmányok A 3028 Alte materiale consumabile A 3028 Egyéb fogyasztásra szánt anyagok A 303 Materiale de natura obiectelor de inventar A 303 Leltári tárgyak A 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale A/P 308 Alapanyagok és anyagok árkülönbözete A/P 33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE 33 FOLYAMATBAN LEVŐ TERMELÉS 331 Produse în curs de execuţie A 331 Gyártás alatt álló termékek A 332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie A 332 Folyamatban levő munkálatok és szolgáltatások értéke A 34 PRODUSE 34 TERMÉKEK 341 Semifabricate A 341 Félkész termékek A 345 Produse finite A 345 Késztermékek A 346 Produse reziduale A 346 Maradéktermékek (üledék) A 348 Diferenţe de preţ la produse A/P 348 Termékek árkülönbözete A/P 35 STOCURI AFLATE LA TERŢI 35 PARTNEREKNÉL LEVŐ KÉSZLETEK 351 Materii si materiale aftate la terţi A 351 Partnereknél levő alapanyagok és anyagok A 354 Produse aftate la terţi A 354 Partnereknél levő termékek A 356 Animale aflate la terţi A 356 Partnereknél levő állatok A 357 Mărfuri aflate la terţi A 357 Partnereknél levő áruk A 358 Ambalaje aflate la terţi A 358 Partnereknél levő göngyölegek A 36 ANIMALE 36 Állatok 361 Animale şi păsări A 361 Növendék- és hízóállatok A 368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări A/P 368 Növendék- és hízóállatok árkülönbözete A/P 37 MĂRFURI 37 Áruk 371 Mărfuri A 371 Áruk A 378 Diferenáe de preţ la mţărfuri A/P 378 Áruk árkülönbözete A/P 38 AMBALAJE 38 GÖNGYÖLEGEK 381 Ambalaje A Göngyölegek A 388 Diferenţe de preţ la ambalaje A/P 388 Göngyölegek árkülönbözete A/P 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI în CURS DE EXECUTIE 39 ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK A KÉSZLETEK ÉS FOLYAMATBAN LEVŐ TERMELÉS ÉRTÉKVESZTÉSÉRE 391 AjustĂri pentru deprecierea materiile prime P 391 Értékhelyesbítések alapanyagok P 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 392 Értékhelyesbítések anyagok 3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile P 3921 Értékhelyesbítések fogyasztásra szánt anyagok P 3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor P 3922 Értékhelyesbítések leltári tárgyak P de inventar 393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie P 393 Értékhelyesbítések folyamatban levő termelés P 394 Ajustări pentru deprecierea produselor 394 Értékhelyesbítések termékek 3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor P 3941 Értékhelyesbítések félkésztermékek P 3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite P 3945 Értékhelyesbítések késztermékek P 3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale P 3946 Értékhelyesbítések maradéktermekek P

4 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 395 Értékhelyesbítések partnereknél levő készletek 3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la P 3951 Értékhelyesbítések partnereknél levő alapanyagok és P terţi anyagok 3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi P 3952 Értékhelyesbítések partnereknél levő félkésztermékek P 3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi P 3953 Értékhelyesbítések partnereknél levő késztermékek P 3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi P 3954 Értékhelyesbítések partnereknél levő melléktermékek P 3956 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi P 3956 Értékhelyesbítések partnereknél levő állatok P 3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi P 3957 Értékhelyesbítések partnereknél levő áruk P 3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajeior aflate la terţi P 3958 Értékhelyesbítések partnereknél levő göngyölegek P 396 Ajustări pentru deprecierea animalelor P 396 Értékhelyesbítések növendék- és hízóállatok P 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor P 397 Értékhelyesbítések áruk P 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor P 398 Értékhelyesbítések göngyölegek P CLASA 4. CONTURI DE TERTI 4. OSZTÁLY PARTNERSZÁMLÁK 40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 40 SZÁLLÍTÓK ÉS HASONLÓ SZÁMLÁK 401 Fumizori P 401 Szállítók P 403 Efecte de plătit P 403 Váltótartozások P 404 Fumizori de imobilizări P 404 Beruházási szállítók P 405 Efecte de plătit pentru imobilizări P 405 Beruházási szállítók iránti váltótartozások P 408 Fumizori - facturi nesosite P 408 Szállítók - meg nem érkezett számlák P 409 Fumizori - debitori 409 Szállítók - adósok 4091 Fumizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura A 4091 Szállítók - adósok készlet jellegű javak vásárlásából A stocurilor 4092 Fumizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de A Szállítók - adósok szolgáltatások nyújtásából és A lucrări munkálatok végzéséből 41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 41 VEVŐK ÉS HASONLÓ SZÁMLÁK 411 Cltenţi 411 Vevők 4111 Clienţi A 4111 Vevők A 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu A 4118 Bizonytalan vagy peresített vevők A 413 Efecte de primit de Ia clienţi A 413 Váltókövetelések A 418 Clienţi facturi de întocmit A 418 Vevők - kiállítandó számlák A 419 Cl ienţi creditori P 419 Vevők - hitelezők P 42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 42 SZEMÉLYZET ÉS HASONLÓ SZÁMLÁK 421 Personal - salarii datorate P 421 Személyzet - bérek P 423 Personal - ajutoare materiale datorate P 423 Személyzet - anyagi támogatások P 424 Prime reprezentând partidparea personalului la profit P 424 Jutalék személyzeti nyereségrészesedésként P 425 Avansuri acordate personalului A 425 Személyzetnek adott bérelőleg A 426 Drepturi de personal neridicate P 426 Fel nem vett személyzeti járandóságok P 427 Reţineri din salarii datorate terţilor P 427 Bérekből levont összegek partnerek iránti tartozásokra P 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul A 428 Személyzet iránti egyéb kötelezettségek és követelések A 4281 Alte datorii în legătură cu personalul P 4281 Személyzet iránti egyéb kötelezettségek P 4282 Alté creanţe in legáturá cu personalul A 4282 Személyzet iránti egyéb követelések A 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 43 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS HASONLÓ SZÁMLÁK 431 Asigurări sociale 431 Társadalombiztosítás 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale P 4311 Vállalat társadalombiztosítási hozzájárulása P 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale P 4312 Személyzet társadalombiztosítási hozzájárulása P 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de P 4313 Munkaadó egészségbiztosítási hozzájárulása P sănătate 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate P 4314 Munkavállalók egészségbiztosítási hozzájárulása P 437 Ajutor de şomaj 437 Munkanélküliségi segély 4371 Contribuţia unităţii la fondul de somaj P 4371 Vállalat hozzájárulása a munkanélküliségi alaphoz P 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj P 4372 Személyzet hozzájárulása a munkanélküliségi alaphoz P 438 Alte datorii şi creanţe sociale 438 Egyéb szociális kötelezettségek és követelések 4381 Alte datorii sociale P 4381 Egyéb szociális kötelezettségek P 4382 Alte creanţe sociale A 4382 Egyéb szociális követelések A 44 BUGETUL STATULUl, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 44 ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS, SPECIÁLIS ALAPOK ÉS HASONLÓ SZÁMLÁK 441 Impozitul pe profit/venit 441 Nyereségadó/jövedelemadó 4411 Impozitul pe profit P 4411 Nyereségadó P 4418 Impozitul pe venit P 4418 Jövedelemadó P 442 Taxa pe valoarea adăugată 442 Általános forgalmi adó 4423 TVA de plată P 4423 Kifizetendő áfa P 4424 TVA de recuperat A 4424 Visszatérítendő áfa A 4426 TVA deductibilă A 4426 Előzetesen felszámított áfa A 4427 TVA colectată P 4427 Begyűjtött áfa P 4428 TVA neexigibilă A/P 4428 Nem esed ékes áfa A/P 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor P 444 Bér jellegű jövedelmek adója P 445 Subvenţii 445 Követelések támogatásokra 4451 Subvenţii guvernamentale A 4451 Kormányzati támogatások A 4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii A 4452 Támogatás jellegű térítés mentes kölcsönök A 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii A 4458 Támogatásként kapott egyéb összegek A 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate P 446 Egyéb adók, illetékek és hasonló befizetések P 447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate P 447 Speciális alapok illetékek és hasonló befizetések P 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 448 Állami költségvetés iránti egyéb kötelezettségek és követelések 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului P 4481 Állami költségvetés iránti egyéb kötelezettségek P 4482 Atte creanţe privind bugetul statului A 4482 Állami költségvetés iránti egyéb követelések A 45 GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI 45 CÉGCSOPORT ÉS TULAJDONOSOK

5 451 Decontări între entităţile afiliate 451 Kapcsolt vállalkozások közötti elszámolások 4511 Decontări între entităţile afiliate A/P 4511 Kapcsolt vállalkozások közötti elszámolások A/P 4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate A/P 4518 Kapcsolt vállalkozások közötti elszámolások kamatai A/P 453 Decontări privind interesele de participare 453 Egyéb részesedési viszonyú vállakózásokkal kapcsolatos elszámolások 4531 Decontări privind interesele de participare A/P 4531 Egyéb vállalkozásokkal kapcsolatos elszámolások A/P 4538 Dobânzi aferente decontăritor privind interesele de A/P 4538 Egyéb vállalkozásokkal kapcsolatos elszámolások kamatai A/P participare 455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 455 Tulajdonosok iránti kötelezettségek 4551 Acţionari/asociaţi - conturi curente P 4551 Tulajadonosok - folyószámla P 4558 Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente P 4558 Tulajdonosok - folyószámla összege után járó kamatok P 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul A/P 456 Tőke elszámolása tulajdonosokkal szemben A/P 457 Dividende de plată P 457 Kifizetendő osztalék P 458 Decontări din operaţii în participaţie 458 Közös vezetésű társaságok közötti elszámolások 4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv P 4581 Közös vezetésű társaságok közötti elszámolásokpasszívák P 4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ A 4582 Közös vezetésű társaságok közötti elszámolások-aktívák A 46 DEBITORI Şl CREDITORI DIVERŞI 46 KÜLÖNFÉLE ADÓSOK ÉS HITELEZŐK 461 Debitori diverşi A 461 Különféle adósok A 462 Creditori diverţi P 462 Különféle hitelezők P 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 47 SZABÁLYOZÓ ÉS HASONLÓ SZÁMLÁK 471 Cheltuieli înregistrate în avans A 471 Előzetesen bejegyzett költségek/ráfordítások A 472 Venituri înregistrate în avans P 472 Előzetesen bejegyzett bevételek P 473 Decontări din operţii în curs de clarifikare A/P 473 Tisztázás alatt álló események elszámolása A/P 48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII 48 VÁLLALATON BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 481 Decontări între unitate şi subunităţi A/P 481 Vállalat és alegységei közötti elszámolások A/P 482 Decontări între subunităţi A/P 482 Alegységek egymás közötti elszámolásai A/P 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR 49 ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK A KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSÉRE 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi P 491 Értékhelyesbítések követelések - vevők P 495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii P 495 Értékhelyesbítések követelések - cégcsoporton belüli és tulajdonosokkal szembeni elszámolások 496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi P 496 Értékhelyesbítések követelések - P különféle adósok CLASA 5. CONTURI DE TREZORERIE 5. OSZTÁLY KINCSTÁRSZÁMLÁK 50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 50 RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate A 501 Részvények kapcsolt vállalkozásokban A 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate A 505 Kibocsátott és visszavásárolt kötvények A 506 Obligaţiuni A 506 Vásárolt kötvények A 508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 508 Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések és hasonló követelések 5081 Alte titluri de plasament A 5081 Egyéb forgatási célú értékpapírok A 5088 Dobânzi la obfigaţiuni şi titiuri de plasament A 5088 Kötvények és forgatási célú értékpapírok után járó A kamatok 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 509 Rövidtávú pénzügyi befektetésekért járó kifizetések 5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile P 5091 Kapcsolt vállalkozásokban levő részvényekért járó P afiliate kifizetések 5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt P 5092 Egyéb rövidtávú befektetésekért járó kifizetések P 51 CONTURI LA BĂNCI 51 BANKSZÁMLÁK 511 Valori de încasat 511 Bevételezendő értékek 5112 Cecuri de încasat A 5112 Kézbesített csekkek A 5113 Efecte de încasat A 5113 Kézbesített váltók A 5114 Efecte remise spre scontare A 5114 Leszámítolás alatt álló váltók A 512 Conturi curente la bănci 512 Bankbetétek 5121 Conturi la bănci în lei A 5121 Bankbetétek lejben A 5124 Conturi la bănci în valută A 5124 Bankbetétek devizában A 5125 Sume în curs de decontare A 5125 Elszámolás alatt álló összegek A 518 Dobânzi 518 Kamatok 5186 Dobânzi de plătit P 5186 Fizetendő kamatok P 5187 Dobânzi de încasat A 5187 Járó (bevételezendő) kamatok A 519 Credite bancare pe termen scurt 519 Rövid lejáratú bankhitelek 5191 Credite bancare pe termen scurt P 5191 Rövid lejáratú bankhitelek P 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă P 5192 Határidőre vissza nem fizetett rövid lejáratú bankhitelek P 5193 Credite externe guvemamentale P 5193 Külföldi kormányhitelek P 5194 Credite externe garantate de stat P 5194 Külföldi bankhitelek állami garanciával P 5195 Credite externe garantate de bănci P 5195 Külföldi bankhitelek banki garanciával P 5196 Credite de la trezoreria statului P 5196 Államkincstári hitelek P 5197 Credite interne garantate de stat P 5197 Hazai bankhitelek állami garanciával P 5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt P 5198 Rövid lejáratú bankhitelekért fizetendő kamatok P 53 CASA 53 PÉNZTÁR 531 Casa 531 Pénztár 5311 Casa în lei A 5311 Pénztár lejben A 5314 Casa în valută A 5314 Pénztár valutában A 532 Alte valori 532 Egyéb értékek 5321 Timbre fiscale şi postale A 5321 Okmány- és postabélyegek A 5322 Bilete de tratament şi odihnă A 5322 Gyógykezelési és üdülési jegyek A 5323 Tichete şi bilete de călătorie A 5323 Utazási jegyek A 5328 Alte valori A 5328 Egyéb értékek A 54 ACREDITIVE 54 AKKREDITÍVEK 541 Acreditive 541 Akkreditívek 5411 Acreditive în lei A 5411 Akkreditívek lejben A 5412 Acreditive în valută A 5412 Akkreditívek devizában A 542 Avansuri de trezorerie A 542 Kincstári előlegek A 58 VIRAMENTE INTERNE 58 BELSŐ ÁTUTALÁSOK 581 Viramente interne A/P 581 Belső átutalások (átvezetési számla) A/P 59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE 59 ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK A KINCSTÁRSZÁMLÁK P

6 TREZORERIE ÉRTÉKVESZTÉSÉRE 591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiuniior deţinute la P 591 Értékhelyesbítések kapcsolt vállalkozásokban levő P entităţile afiliate részvények 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi P 595 Értékhelyesbítések kibocsátott és visszavásárolt P răscumpărate kötvények 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor P 596 Értékhelyesbítések vásárolt kötvények P 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe P 598 Értékhelyesbítések egyéb rövid lejáratú befektetések és P termen scurt şi creanţe asimilate hasonló követelések CLASA 6. CONTURI DE CHELTUIELI A 6. OSZTÁLY RÁFORDÍTÁSSZÁMLÁK A 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 60 KÉSZLETEKKEL KAPCSOL. RÁFORDÍTÁSOK 601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Alapanyagok 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Fogyasztásra szánt anyagok 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Segédanyagok 6022 Cheltuieli privind combuslibilul 6022 Üzemanyagok 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Csomagolóanyagok 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Cserealkatrészek 6025 Cheltuieli privind seminţele/materialele de plantat 6025 Vetőmagok és palánták 6026 Cheltuieli privind furajele 6026 Takarmányok 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Egyéb fogyasztásra szánt anyagok 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 Leltári tárgyak 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Nem készletezhető anyagok 605 Cheltuieli privind energia şi apa 605 Vízdíjak és energia 606 Cheltuieli privind animalele şi păsările 606 Növendék- és hízóállatok 607 Cheltuieli privind mărfurile 607 Áruk 608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Göngyölegek 61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATEDETERŢI 61 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK RÁFORDÍTÁSAI 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611 Karbantartási és javítási ráfordítások 612 Cheltuieli cu redevenţe, locaţiile de gestiune şi chiriile 612 Bérleti díjakkal kapcsolatos ráfordítások 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Biztosítási dijakkal kapcsolatos ráfordítások Cheltuieli cu studiile ţi cercetárile 614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 614 Tanulmányok és szolgáltatások ráfordítása. 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 62 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK RÁFORDÍTÁSAI 621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Bedolgozókkal kapcsolatos ráfordítások 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Ügynöki jutalékok és szakértői díjak 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publidtate 623 Protokoll, reklám és hirdetési ráfordítások 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624 Személyzet és javak szállításánk 625 Cheltuieli cu deplasări, detasări şi transferări 625 Kiküldetési és utazási ráfordítások (napidíj is) 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 Posta és távközlési ráfordítások 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 Banki és hasonló szolgáltatások 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628 Egyéb igénybevett szolgáltatások 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 63 EGYÉB ADÓK, ILLETÉKEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK RÁFORDÍTÁSAI 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635 Egyéb adók, illetékek és hozzájárulások 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL 64 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Bérjellegű ráfordítások 642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor 642 Személyzetnek adott ebédjegyek 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 645 Társadalombiztosítás és szociális támogatások 6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 6451 Vállalat társadalombiztosítási hozzájárulása 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6452 Vállalat hozzájárulása a munkanélküliségi alaphoz 6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de 6453 Munkaadó egészségbiztosítási hozzájárulása sănătate 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6458 Egyéb társadalombiztosítás és szociális támogatás jellegű ráfordítások 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE EGYÉB ÜZEMI/ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654 Veszteségek behajthatatlan követelésekből és különféle adósokból 658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Egyéb üzemi/üzleti ráfordítások 6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6581 Kártérítések, bírságok, késedelmi kamatok 6582 Donaţii şi subvenţii acordate 6582 Adományok és nyújtott támogatások 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 6583 Továbbforgatott eszközök és egyéb tőkeműveletek 6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Egyéb üzemi/üzleti ráfordítások 66 CHELTUIELI FINANCIARE 66 PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK 663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 663 Veszteségek egyéb részesedési viszonyú vállalkozások iránti követelésekből 664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate Továbbforgatott pénzügyi befektetések 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6641 Továbforgatott befektetett pénzügyi eszközök 6642 Pierderi din investiţiite pe termen scurt cedate 6642 Továbbforgatott rövidtávú pénzügyi befektetések 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 Kedvezőtlen árfolyamküldnbözetek 666 Cheltuieli privind dobânzile 666 Fizetendő kamatok 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 667 Adott skontók 668 Alte cheltuieli financiare 668 Egyéb pénzügyi ráfordítások 67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 67 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 671 Cheltuieli privind calamrtăţile şi alte evenimente extraordinare 671 Káresemények és egyéb rendkívüli események 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PT. DEPRECIERE SAU PIERDERE DEVALOARE 68 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS, CÉLTARTALÉKKÉPZÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉSRE KÉPZETT ÉRTÉKHELYESBÍTÉS RÁFORDÍTÁSAI 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările penlru depreciere 681 Értékcsökkenési leírás, céltartalékképzés és értékvesztésre képzett értékhelyesbítés üzemi/üzleti

7 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6811 Befektetett eszközök értékcsökkenési leírása 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Céltartalékképzés 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizarilor 6813 Befektetett eszközök képzett értékhelyesbítések üzemi/üzleti 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 6814 Forgóeszközök képzett értékhelyesbítések üzemi/üzleti 686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 686 Értékcsökkenési leírás és értékvesztésre képzett értékhelyesbítés pénzügyi 6863 Cheltuieli financiare privind ajustăríle pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6863 Befektetett pénzügyi eszközök képzett értékhelyesbítések pénzügyi 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6864 Forgóeszközök képzett értékhelyesbítések pénzügyi 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de 6868 Kötvények visszafizetési díjának értékcsökkenési leírása rambursare a obligaţiunilor 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT Şl ALTE IMPOZITE NYERESÉGADÓ ÉS EGYÉB ADÓNEMEK RÁFORDÍTÁSAI 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Nyereségadóval kapcsolatos ráfordítások 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 698 Egyéb, előbb nem szerepeltetett, adókkal kapcsolatos ráfordítások CLASA 7. CONTURI DE VENITURI P 7. OSZTÁLY BEVÉTELSZÁMLÁK P 70 CIFRA DE AFACERI NETA 70 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 701 Venituri din vânzarea produselor finite 701 Késztermék értékesítés árbevétele 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 702 Félkésztermék értékesítés árbevétele 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 703 Maradéktermék (üledék) értékesítés árbevétele 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 704 Kiszámlázott munkálatok és szolgáltatások árbevétele 705 Venituri din studii şi cercetări 705 Kiszámlázott tanulmányok és kutatások árbevétele 706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 706 Kiszámlázott bérleti díjak árbevétele 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Áru értékesítés árbevétele 708 Venituri din activităţi diverse 708 Bevételek különféle tevékenységekből 71 VARIAŢIA STOCURILOR 71 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA (STKÁV) 711 Variaţia stocurilor 711 Saját termelésű készletek állományváltozása 72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI 72 SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ (BEFEKTETETT) ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA (SEEÁV) 721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 721 Saját előállítású immateriális javak állományváltozása 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 722 Saját előállítású tárgyi eszközök állományváltozása Uzemi/uzleti tevékenységre kapott 74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE 74 ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉGRE KAPOTT TÁMOGATÁSOK 741 Venituri din subvenţii de exploatare 741 Üzemi/üzleti tevékenységre kapott támogatások 7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7411 Bevételek értékesítés árbevételéhez kapott 7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile 7412 Bevételek alapanyagokra és anyagokra kapott 7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli 7413 Bevételek egyéb kiadásokra kapott externe 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7414 Bevételek személyzet bérének fizetésére kapott 7415 Venituri din subveţii de exploatare pentru asigurări şi protectie socială 7415 Bevételek társadalombiztosításra és szociális támogatások megfizetésére kapott 7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7416 Bevételek egyéb üzemi/üzleti ráfordításokra kapott 7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7417 Bevételek egyéb bevételhez kapott 7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 7418 Bevételek megfizetendő kamatokra kapott 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 75 EGYÉB ÜZEMI/ÜZLETI BEVÉTELEK 754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diversi 754 Bevételek újraaktivált követelésekből és különféle adósokból 758 Alte venituri din exploatare 758 Egyéb üzemi/üzleti bevételek 7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7581 Bevételek kártérítésekből, bírságokból és késedelmi kamatokból 7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite 7582 Bevételek kapott adományokból és 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 7583 Bevételek értékesített eszközökből és egyéb műveletekből 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7584 Bevételek beruházásokra kapott 7588 Alte venituri din exploatare 7588 Egyéb üzemi/üzleti bevételek 76 VENITURI FINANCIARE 76 PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 761 Venituri din imobilizări financiare 761 Bevételek befektetett pénzügyi eszközökből 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 7611 Bevételek kapcsolt vállalkozásokban levő részesedésekből 7613 Venituri din interese de participare 7613 Bevételek egyéb vállalkozásokban levő részesedésekből 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 762 Bevételek rövidtávú pénzügyi befektetésekből 763 Venituri din creanţe imobilizate 763 Bevételek tartós követelésekből 764 Venituri din investiţii financiare cedate 764 Bevételek továbbforgatott pénzügyi befektetésekből 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 7641 Bevételek továbbforgatott befektetett pénzügyi eszközökből 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 7642 Bevételek továbbforgatott rövidtávú pénzügyi befektetésekből 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 765 Bevételek kedvező árfolyamkülönbözetekböl 766 Venituri din dobânzi 766 Bevételek kapott kamatokból 767 Venituri din sconturi obţinute 767 Bevételek kapott skontókból 768 Alte venituri financiare 768 Egyéb pénzügyi bevételek 77 VENITURI EXTRAORDINARE 77 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare şi altele similare 771 Bevételek rendkívüli eseményekre kapott 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 78 BEVÉTELEK CÉLTARTALÉKOKBÓL ÉS ÉRTÉKVESZTÉSRE KÉPZETT ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEKBŐL

8 781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru deprecieri privind activitatea de exploatare 781 Üzemi/üzleti bevételek ugyanilyen jellegű tevékenységekre képzett céltartalékokból és 7812 Venituri din provizioane 7812 Bevételek céltartalékokból 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7813 Bevételek befektetett eszközök képzett 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7814 Bevételek forgóeszközök képzett 7815 Venituri din fondul comercial negativ 7815 Bevételek negatív cégértékből 786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786 Pénzügyi bevételek értékvesztésre képzett 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7863 Bevételek befektetett pénzügyi eszközök képzett 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 7864 Bevételek forgóeszközök képzett CLASA 8. CONTURI SPECIALE 8. OSZTÁLY KÜLÖNLEGES SZÁMLÁK 80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 80 MÉRLEGEN KÍVÜLI SZÁMLÁK 801 Angajamente acordate 801 Vállalt kötelezettségek 8011 Giruri şi garanţii acordate 8011 Vállalat kezességek és garanciák 8018 Alte angajamente acordate 8016 Egyéb vállalat kötelezettségek 802 Angajamente primite 802 Kapott követelések 8021 Giruri şi garanţii primite 8021 Kapott kezességek és garanciák 8028 Alte angajamente primite 8028 Egyéb kapott követelések 803 Alte conturi în afara bilanţului 803 Egyéb mérlegen kívüli számlák 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 8031 Bérbe vett tárgyi eszközök 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8032 Feldolgozás vagy javítás végett kapott anyagi javak 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8033 Megőrzés vagy felügyelet végett kapott anyagi javak 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 8034 Továbbra is nyomon követett behajthatatlannak minősített és leírt követelések 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8036 Bérleti díjak és hasonló kötelezettségek 8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 8037 Lejárat előtt leszámolt váltók 8038 Alte valori în afara bilanţului 8038 Egyéb mérlegen kívüli értékek 804 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 804 Tárgyi eszközök ki nem használtsági fokának megfelelő értékcsökkenés 8045 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 8045 Tárgyi eszközök ki nem használtsági fokának megfelelő értékcsökkenés 805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi artor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 805 Még le nem járt lízing és hasonló szerződésekből származó kamatok 8051 Dobânzi de plătit 8051 Fizetendő kamatok 8052 Dobânzi de încasat 8052 Járó (bevételezendő) kamatok 89 BILANŢ 89 MÉRLEG 891 Bilanţ de deschidere 891 Nyitómérleg 892 Bilanţ de închidere 892 Zárómérleg CLASA 9. CONTURI DE GESTIUNE 9. OSZTÁLY VEZETŐI SZÁMLÁK 90 DECONTĂRI INTERNE 90 BELSŐ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK 901 Decontări interne privind chertuielile 901 Költségek belső elszámolása 902 Decontări interne privind producţia obtinută 902 Legyártott termelés belső elszámolása 903 Decontăi interne privind diferenţele de preţ 903 Árkülönbözet belső elszámolása 92 CONTURI DE CALCULAŢIE 92 KALKULÁCIÓS SZÁMLÁK 921 Cheltuielile activităţii de bază 921 Alaptevékenység költségei 922 Chertuielile activităţilor auxiliare 922 Mellékágazati tevékenységek költségei 923 Cheltuieli indirecte de producţie 923 Közvetett termelési költségek 924 Cheltuieli generale de administraţie 924 Vállalati általános költségek 925 Cheltuieli de desfacere 925 Értékesítési költségek 93 COSTUL PRODUCŢIEI 93 TERMELÉS KÖLTSÉGÉNEK SZÁMLÁI 931 Costul producţiei obţinute 931 Legyártott termelés költsége 933 Costul producţiei în curs de execuţie 933 Folyamatban levő termelés költsége

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999]

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999] Copyright NTX-PS Kft. 1992-. http://www.ntx.hu http://www.maxitax.hu 1/9 MAXI-TAX WINPRO - 19.41 (2322) - Könyvviteli Programrendszer: 000000 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben