Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1

2 Általános Szerződési Feltételek 0. Bevezetés 0.1. A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási kereskedelmi, Szolgáltató Kft Vác, Görgey u.4/b. Tel.: 06/ , , , Fax: 06/ Ügyeleti szám: ( Adószám : , Nyilvántartási szám: U , Felelôsségbiztosító: QBE Atlasz Biztosító Rt.) a továbbiakban: TDM / az alábbiakban, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló évi IV. törvény (Ptk) paragrafusaival, illetve az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban meghatározza a TdM és az utas közötti utazási szerzõdésben nem szabályozott kérdéseket. Az alábbi tájékoztató az utazási szerzôdés részét képezi. 1. A szerzôdés megkötése 1.1. Az utas utazását írásban, személyesen bármely TdM utazást értékesítô (utazást szervezô, vagy utazást közvetítô) utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási szerzôdés érvényesen akkor jön létre, ha a lefoglalást az utazási iroda az utas részvételi szándékával egyidejûleg nyilvántartásba veszi, vagy az utazást írásban visszaigazolja, és az utas a lefoglalt utazásra irányadó részvételi díj elôleget megfizeti. Az elôleg, az esetleges speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével (kiemelt idôszak vagy nagyobb létszámú zárt csoport), az indulás elôtti 35 napig a részvételi díj 40%-a. Ha az elôleg megfizetése nem a lefoglalással egyidôben történik, az utazási iroda az utas kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehetôségét fenntartja az utasnak az elôleg megfizetésére kölcsönösen megállapított idôpontig. Ha ezen idôpontig az utas az elôlegét nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti, és kérheti az utastól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek megtérítését Az utazási szerzõdés alapján az utazási vállalkozó köteles a szerzõdésben maghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggõ szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni Az utazás idôtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minôségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a TdM által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A katalógusban található hasznos információk, a lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma és ezen Általános Szerzôdési Feltételek az utazási szerzôdés tartalmát képezik Ha az utas Partnerirodánál fizet be, jelentkezése akkor válik érvényessé, amikor a partneriroda a megrendelést írásban továbbította a TdM felé. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám,utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelôsséget az útiokmányok szerzôdéstôl eltérô idôpontban történô kiadására. Kedvezmények utólag nem érvényesíthetôk, csak a szerzôdéskötéssel egyidejûleg. (Nyugdíjas kedvezmény) 1.5. A jelentkezéskor a szerzôdésen minden esetben szerepeltetni kell : az utas nevét, lakcímét, telefonszámát, biztosítás megkötéséhez-születési dátumát és az útiokmány számát; az utazás kezdetének és befejezésének helyét és idõpontját;az utas által megrendelt szolgáltatásokat; részvételi díjat, valamint a részvételi díjban nem szereplõ külön felszámított díjakat. (Biztosítás, egyágyas felár stb.) 1.6. Az utazási szerzõdés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelmûen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik, és az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követõen írásban, cégszerûen visszaigazolja, és az utas a szerzôdés szerinti összeget befizeti Ha nem az utas személyesen, hanem 3.személy javára foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerûen képviselie az utast. E harmadik személyt az utas képviselôjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerzôdés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelô kötelezettségek az utas javára szerzôdést kötô harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érinthetik. 2. Szolgáltatások, részvételi díj 2.1 A TdM kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírás szerint valamint az utazás visszaigazolásában, vagy a díj megfizetésérôl kiállított számlában felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen, vagy közremûködô(i) útján nyújtani. A TdM jogosult az elôzô mondatban felsorolt okiratokban körülírt szállodai, közlekedési, vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgáltatásoknak minôségben teljesen megfelelô szolgáltatást nyújtani az említett okiratokban megnevezett szállodától, közlekedési eszköztôl különbözô, de kategóriájában azonos szolgáltatás szerint, amennyiben a szolgáltatások teljeskörû nyújtását csak így tudja maradéktalanul biztosítani. 2.2 Az utazás megkezdését megelôzô 35 napon belül történô foglalás/szerzôdéskötés esetén a teljes részvételi díj esedékes. Az utas a részvételi díjat az utazás megkezdése elôtti 35. napig köteles számla vagy nyugta ellenében megfizetni. (Kivétel esetleges speciális feltételek-kiemelt idôszak, nagyobb létszámú zárt csoport illetve ha a külföldi közremûködõvel kötött szerzõdés ennél szigorúbb kötelezettséget szab az utazási vállalkozóra.) A részvételi jegy a teljes összeg befizetése után kerül átadásra. Késedelmes fizetés esetén kötbért számolunk fel illetve a kapott kedvezmények érvényüket veszítik. Az utazási iroda a szerzôdéstôl elállhat, amennyiben az utas a fizetési kötelezettségeinek 8 napon belül nem tesz eleget. Ebben az esetben az utas köteles a TdM költségeit a 4.3 pont szerinti összegben megtéríteni. A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utas a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelõen az utast törli a részvételre jelentkezõk nyilvántartásából. Ebben az esetben az iroda kárainak megtérítését igényelheti Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással összefüggésben un. fakultatív szolgáltatásokat (programokat) is tartalmaz, ezeket a TDM-közremûködôje útján-csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezôk megfelelô létszáma) Mivel az utazási szerzôdés teljesítése során az utasok fuvarozása (részben) repülôgéppel történik, e szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok és szerzôdési kikötések az irányadók. E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légitársaságok a menetrendváltoztatás jogát fenntartják. Ha az utazási vállalkozó az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelõsségére a évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Busszal történô utazásoknál az ülésrendet a befizetések sorrendje dönti el. A részvételi díj megfizetésekor köteles az utazási iroda az utast tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok átadásáról. Az utazási iroda az utazáson való részvételre jogosító iratokat legkésôbb az utazás megkezdésekor köteles az utasnak átadni. Az Utas csak a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az Utasprogramban és a részvételi jegyen megadott indulási idôpontoktól eltérni nem tudunk! A késésbôl eredô károkért az Utas felel! 2.5. Az utas jogosult az utazási szerzôdésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles errôl az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerzôdésbôl eredô még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. Módosítási költség: 5000Ft/fô Kivétel-repülôgéppel történô utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges (várólista stb.) illetve amennyiben lehetséges a módosítás költségére szintén a légitársaság szabályzata az írányadó. 3. Szolgáltatás-és díjváltozások 3.1. Az iroda fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy a hatósági árának változása miatt, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték valamint a szolgáltatóval kötött szerzõdésben szereplõ deviza/forint idõközi változása miatt kerülhet sor. (Az árak 265 Ft/EUR árfolyamig érvényesek!) A díjemelés indokát az iroda az utassal legkésõbb az indulást megelõzõ 20 nappal közli és tájékoztatja az utast, hogy amennyiben a díjemelés a 10 százalékot meghaladja, a szerzõdéstõl elállhat. Ebben az esetben az utasnak öt munkanapon belül jeleznie kell ha a szerzõdéstõl el kíván állni.az utazási iroda köteles a 2.1. pontban írt szolgáltatások és részvételi díj bármilyen megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetôvé tett leggyorsabb módon értesíteni Ha az utazási vállalkozó az utazás megkezdését követõen a szerzõdésben meghatározott szolgáltatást nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelõ hasonló értékû szolgáltatásokkal pótolni. az Utast a kiinduló helyre szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni. 4. Az utas elállási és módosítási joga 4.1. Az utas az utazási szerzôdéstôl az utazás megkezdése elôtt bármikor elállhat. Az elállást minden esetben írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minôsül az is, ha az utas-elôzetes nyilatkozattétel nélkül-nem kezdi meg utazását( un.no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az idôpontja tekintendô elállási idôpontnak Ha az utas azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 10%-ot meghaladja, vagy az utazási iroda az utazási szerzôdésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékû helyettesítô szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban elôírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétôl számított 5 munkanapon belül a szerzôdéstôl díjmentesen elállhat Ha az utas nem a 4.2. pontban meghatározott okból áll el, köteles a TDM költségeit az alábbiak szerint megtéríteni: az utazás megkezdése elôtti napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 75%-a 6-3. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a 2 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg nem jelenés esetén) a részvételi díj 100%-át fizeti költségtérítésként. Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerzôdéstôl, vagy azért nem tud résztvenni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) elôírásokat nem tartotta be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl.kiemelt idôszak,nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közremûködô is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekrôl a jelentkezéskor illetve a szerzôdés megkötésével egyidôben részletes tájékoztatót adunk ki Az utas utazási szerzôdés szerinti foglalásának lényeges elemeinek módosítását (pl.a szálloda változatás ) az utazás megkezdéséig, a foglalás módosítása - elállásnak és új foglalásnak minôsül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 4.3. pontban írottak megfelelôen irányadók. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a TdM nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani Módosítás esetén az utas köteles a módosítás miatt felmerülô költségeket a TdM-nek az alábbiak szerint megtéríteni: - az utazás megkezdése elôtti 35 napig: személyenként 5.000,-Ft, kivétel repülôgéppel történô utazás ahol a módosítás a légitársaság szabályzatainak megfelelôen lehetséges vagy amennyiben a szolgáltatások módosításának plusz költségvonzata merül fel (kétágyas szobáról-egyágyasra történô változtatás stb.) 5. A TdM elállása A TdM legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerzôdéstôl, ha - az utazást a szerzôdéskötéskor elôre nem látható- emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztetô- külsô körülmény veszélyezteti - a jelentkezôk létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevôszámot nem éri el. A TdM elállása esetén köteles az utasnak az eredetivel azonos értékû helyettesítô szolgáltatást felajánlani, vagy - ha az utas a felajánlott utazási szolgáltatást nem fogadja el - az utas által befizetett részvételi díjat (díjelôleget) a jogszabálynak megfelelôen visszafizetni. 6. Hibás teljesítés/visszatérítés 6.1. A TdM helytáll az utazási szerzôdés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közremûködô útján teljesíti. A szerzõdésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási vállalkozó felel. Az utazási vállalkozó közremûködôje magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve ha a közremûködõje felelõsségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsôsorban kijavítás iránti igény, amelyet a TdM úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a TdM azonos, vagy magasabb értékû szolgáltatást nyújt. Az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az Utaskísérôvel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzôkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzôkönyvbe kell foglalni, a jegyzôkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelmébôl eredô kárért az utas felelôs és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétôl számított legkésôbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelmébôl eredô kárért az Utas felelôs.az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 214/1996.(XII.23.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadók Az utazási vállalkozó felel az utazási szerzõdésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítésbõl eredõ károkért, kivéve ha a nem teljesítés, vagy hibás teljesítés sem az õ, sem az általa igénybe vett közremûködõ magatartására nem vezethetõ vissza, különösen ha a hiányosságok az utas, vagy harmadik személyek magatartására vezethetõk vissza, vagy vis maior esete következett be. Ilyennek minõsül az a szokatlan, elõre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintõbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendõ az, akinek tevékenységét az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellõ gondossággal sem láthatta elõre A TdM köteles az utazási szerzôdéssel az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerzôdés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elveszésébôl, megsérülésébôl eredô károkra, melyeket a TdM és a légitársaságok megállapodásának értelmében az utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a TdM ôrizetében volt. (Ha az utas rendelkezik utasbiztosítással akkor az adott Biztosító társaság szerzôdésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszésébôl vagy megsérülésébôl eredô károkra ). Autóbuszon, repülôn, szállodában hagyott tárgyakért az iroda felelôsséget nem vállal Az utas által az utazási szerzôdés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel A TdM nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe A TdM nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a TdM felelôsséget nem tud vállalni. A fenti okokból bekövetkezett változásokért a TdM kártérítési felelôsséggel nem tartozik, de esetlegesen elmaradó utazás esetén a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Már megkezdett utazás esetén, a TdM kártérítési felelôsséggel nem tartozik, a többletköltségek az Utast terhelik. A TdM az adott helyzetben, a lehetôségekhez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. 7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza-és közegészségügyi rendelkezések E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerzôdés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 4.1. és 4.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg. 8. Biztosítás Az utazási iroda köteles az utast megfelelôen tájékoztatni utazási biztosítás megkötésének lehetôségeirôl, és a biztosítási szerzôdés lényeges tartalmi elemeirôl, különösen az utazási biztosítás által fedett kockázatokról, és a biztosítási díjakról. A programfüzetben szereplô részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése kötelezô. Kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Az árak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást, ennek megkötése minden programunknál kötelezô. (Alapdíj 1.5%-a)A biztosításról az ATLASZ biztosító társaság feltételi rendelkeznek.részletes tájékoztatás az irodában. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. A kiváltó ok felmerülésétôl számítva lehetôleg azonnal, max. 2 munkanapon belül írásban kell értesíteni közvetlenül vagy megbízott útján a megrendelést kezelô irodát.lemondási idôpontnak az írásos lemondó levél kézhezvétele számít. (Önrész 20%)* 9. Utazás 9.1. Felhívjuk figyelmét, hogy repülôvel történô utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülôgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelôsség nem terheli. A poggyász szállítása a légitársaságok által megszabott max. súlyig díjtalan, a többletsúlyért amennyiben lehetséges, fizetni kell Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás idôtartama alatt technikai okok miatt (mûszaki meghibásodás, idôjárási, útviszonyok, határátlépés...) jelentôs késés következik be, ezekért irodánkat felelôsség nem terheli. Az iroda kötelessége - a lehetôségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerûségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (idôjárási viszonyok, jelentôs késés) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépôk, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen Az utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli Az iroda az út indulásakor vagy azt követôen azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentôs mértékben megzavarja az utazás lefolyását, magatartásával utastársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megtagadható tôle a további programokon való részvétel. Ilyenkor hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. Az irodát ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás elôtt legkésôbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. Ha nem sikerült az egyágyas felár felét az iroda átvállalja, amennyiben az iroda biztosítja a társítást ezt követôen a szerzôdés már nem módosítható egyágyas elhelyezésre. 10. Jogviták rendezése A TdM kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésbôl adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésre. A felek az utazási szerzôdéssel kapcsolatban keletkezô minden jogvitájukban alávetik magukat a Vác Városi Bíróság eljárásának. 11. A TDM a tájékoztatóban foglaltak változásának jogát fenntartja. Amennyiben a valuta/devizaárfolyam több mint 5%-kal emelkedne, az árkalkulációnál alkalmazott árfolyamhoz képest, úgy az árfolyamnövekedést a teljes összegre érvényesítjük. A jogszabályok idôközbeni változása miatt általános szerzôdési feltételeink is a jogszabálynak megfelelôen módosulhatnak. * Az útlemondási biztosítás szabályzatot megismertem, az azzal kapcsolatos tájékoztatást megkaptam. Dátum:... év... hónap... nap.... jelentkezô aláírása Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

3 Hasznos információk A-tól Z-ig Autóbuszos utazások Elôször is autóbuszos körutazások elônyeire szeretnénk felhívni a figyelmüket, hiszen egyegy utazás alkalmával a különbözô útvonalak plusz látnivalókat is tartogatnak a programokban szereplô részletek mellett, valamint a részletes ismertetôk és utifilmek teljeskörû tájékozatást és elôkészítést biztosítanak a célország még alaposabb megismeréséhez. A minôségi utazásszervezés elsôdleges alapja a biztonságos utazás, ennek érdekében utazásainkat kizárólag a nemzetközi színvonalnak megfelelô luxusautóbuszokkal bonyolítjuk. Az utazások modern, biztonságos és kényelmes, légkondicionált autóbuszokkal történnek, amelyek büfével, Wc-vel és video vagy DVD lejátszóval felszereltek. A Budapesti indulásoknál a találkozóhely programtól függôen a Déli Pályaudvarnál, a Hotel Mercure Buda bejáratánál, a Népligeti buszpályaudvarnál vagy a Hôsök terén található, a részvételi jegyeken megadott gyülekezési illetve indulási idôpont szerint. (Fontos: Az adott indulási idôponttól az utazások zavartalan bonyolítása érdekében eltérni nem tudunk!) Hosszabb autóbuszos utazások esetében a rendszeres idôközönként (3-4 óra) megtartott perces pihenôk egyrészt a programok pontos idôbeosztásához, másrészt pedig a nemzetközi elôírásokhoz alkalmazkodnak, melyek betartása a programok pontos menetének alapfeltétele. Az autóbuszokon a helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik, az elôleg befizetésekor a szabad helyek függvényében biztosítjuk az üléshelyfoglalás lehetôségét. Az utolsó sor férôhelyeire árkedvezményt nem biztosítunk. Az üléshelyet az indulás elôtt kiküldésre kerülô utasprogramon is szerepeltetjük. Típus váltás jogát az iroda fenntartja! A meghirdetett létszámnál jelentôsen kisebb csoport indításánál, az iroda az autóbusz típusára vonatkozó változtatást jogát szintén fenntartja, mely esetleges kisebb fôs autóbusz esetében eredményezheti az ülésrend módosulását is. (Repülôgépes utazások esetében elôzetes helyfoglalásra nincs lehetôség.) Kedvezményes szállás lehetôség a Hotel Mercure Buda szállodában: idôszaktól függôen 9.000,-Ft-tól/fô/éj vel. Felszállási lehetôségek: A különbözô uticéloknál útvonaltól függôen további felszállási illetve csatlakozási lehetôségekre is mód nyílik.! Olaszország és Spanyolország: Székesfehérvár-Tesco/Esso Kút-Veszprém-Hotel Veszprém-Ajka-Bakonygyepes-Jánosháza- Körmend - OMW benzinkút. Franciaország, Nagy-Britannia, Csehország, Svájc: Tatabánya-Esso kút-gyôr-m1-esso kút/arrabona Pihenôhely Horvátország: Székesfehérvár-Shell kút M7 59km-Nagykanizsa-Shell kút-balatoni út Görögország-Szeged-Shell kút- Kecskemét M5 Mol kút Erdély: Cegléd-Shell kút-szolnok-shell kút-püspökladány- Mol Benzinkút-Berettyóújfalu Mol benzinkút. Az autóbuszok elôre meghatározott útvonalon haladnak illetve tartanak megállókat, de a buszok pontos útvonaláról, a további vidéki felszállási, csatlakozási lehetôségekrôl irodánkban a fenti felsoroláson túl is részletes tájékoztatást tudunk adni. Transzfer lehetôség: Nyíregyháza-Debrecen-Szeged- Miskolc-Hódmezôvásárhely-Orosháza-Békéscsaba-Gyula- Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Gyôr-Tatabánya-Mosonma- gyaróvár-komárom-szombathely-pécs-zalaegerszeg- Keszthely-Hévíz-Nagykanizsa és Budapest között. További részletek: Belépôjegyek A katalógusban szereplô utazások részvételi díja nem tartalmazza a belépôjegyek, felvonó, hajójegy, tömegközlekedéshez szükséges jegyek költségét! A csak helyi idegenvezetôvel vagy tárlatvezetôvel megtekinthetô nevezetességek belépôdíj felett fizetendô költségeirôl a prospektus 4-5.oldalán találnak felvilágosítást. Biztosítás A részvételi díjak utasbiztosítást nem tartalmaznak. Csoportos utazásoknál a biztosítás megkötése kötelezô, itt speciális csoportos tarifákat biztosítunk, amely költség a szolgáltatások felsorolásánál szerepel. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezeknél a szervezett utazásoknál irodánk az ATLASZ Classic alapcsomagját köti meg Utasai részére, de amennyiben Ügyfelünk magasabb biztosítási szolgáltatást kíván igénybe venni, abban az esetben lehetôség van az ATLASZ Premium és Privileg módozat megkötésére is csoportos díjtétellel. Abban az esetben, ha éves biztosítással rendelkeznek vagy más Biztosító társasággal kívánják utasbiztosításukat megkötni, a jelentkezéskor írásos nyilatkozatot kérünk, hogy érvényes biztosítással már rendelkeznek. Útlemondási biztosítás minden programunk esetében kötelezô. (Alapdíj 1.5%- a) Az ATLASZ Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás alapján az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni, az elbírálás a Biztosító Társaság szabályzata szerint történik, 20% önrész levonásával. Az útlemondási biztosításra vonatkozó feltételeinket tartalmazó szerzôdést, szórólapot kérje irodánkban. Csoportos kedvezmény Csoportok részére igény szerint biztosítunk szállást, autóbuszt, kísérô idegenvezetôt a kiválasztott desztinációra. Min. 20 fô jelentkezése esetén 1 gratis résztvevôt illetve további kedvezményeket is biztosítunk. Családi kedvezmény 2006 január 1-tôl egy új kedvezményt biztosítunk, mely 2 felnôtt és 1 vagy 2 (14 év alatti) gyermek együtt utazása és 3 illetve 4 ágyas szobában történô elhelyezésére vonatkozik. A gyermek árak külön kerülnek feltüntetésére azoknál a programoknál, ahol ez a kedvezmény igényelhetô. A gyermekkedvezmény 1 Felnôtt és 1 vagy 2 12 év alatti gyermek utazása esetén is igénybevehetô. Single program-egyedül utazók figyelem! Az iroda által szervezett csoportos utazásoknál feltüntetjük az egyágyas felárat, de igény esetén a felár megfizetésének elkerülése érdekében társítást is igényelhetnek, amennyiben ez mégsem sikerül, az egyágyas szoba felárának 50%-át az iroda átvállalja. A jelentkezéskor társítást igénylônek lehetôség szerint 2/3 ágyas elhelyezést igyekszünk biztosítani. A társítás lebonyolítását követôen szerzôdését nem áll módunkban egyágyas elhelyezésre módosítani. Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az egyágyas szobák gyakran kisebbek, esetleg erkély nélküliek stb., mivel a felár nem a kényelmesebb elhelyezésre, hanem a szobák egyszemélyes használatára vonatkozik és a kétágyas szobákkal azonos kihasználtság díjkülönbözetének kompenzálására. Egyéni szállásfoglalás A katalógusban szereplô kínálaton felül egyéni utazás esetén a szállásfoglalás bonyolítását illetve az útvonalterv összeállítását is vállaljuk. Ajánlatainkról részletes tájékoztatást talál weboldalunkon. Ellátás Az adott országoknak és szálláskategóriáknak megfelelôen az ellátás típusa többféle lehet. Kontinentális -fôleg Olaszország esetében: melegital (kávé, tea) vaj, dzsem, pékárú. Bôvített kontinentális : melegital (kávé, tea) vaj, dzsem, pékárú, felvágott, sajt, narancslé. Büfé -pl. Skócia-Írország: hideg-meleg büfé, melegitalok, juice. Kontinentális büfé -fôleg Franciaország esetében: müzli,kalács, bagett, dzsem, melegital (kávé, tea, kakaó), juice. Legtöbb utazásunknál az alapárban csak s ellátás szerepel. Természetesen igény szerint választhatják a félpanziós ellátást is. A félpanziós felár szerint feltüntetett plusz költség megfizetése mellett az utazásuk ideje alatt t és vacsorát tartalmazó ellátást biztosítunk. Ebben az esetben az ár az elsô napi vacsorától kezdôdôen az utolsó napi ig tartalmazza az ellátást. Amennyiben a részvételi díj az alapellátáson () kívül bármilyen plusz térítésmentes étkezést tartalmaz, erre vonatkozóan az adott programokhoz tartozó utazási információkban találnak pontos tájékoztatást az esetleges ebédek vagy vacsorák tekintetében. Amennyiben az utazási információkban félpanziós felár nem szerepel, a vacsora elôre nem befizethetô, a helyszínen idegenvezetôink nyújtanak segítséget az étkezések lebonyolításában. Tájékoztató árak az étkezésekre vonatkozóan a helyszíni költségek között kerültek feltüntetésre. Vegetáriánus menüigényüket kérjük a jelentkezéskor vagy legkésôbb az utazást megelôzô min.3 napban szíveskedjenek jelezni. A vacsorák többnyire a szállodákban vagy programtól függôen városi éttermekben zajlanak. A vacsorák italt nem tartalmaznak a fogyasztás a helyszínen fizetendô. Néhány programunk esetében az utazási információkban önellátás szerepel. Ezeknél a programoknál sem, sem vacsora nem fizethetô be elôre, viszont a szálláshelyek teljesen felszerelt konyhasarokkal, fôzô eszközökkel rendelkeznek. Elôfoglalási kedvezmény -% Teljes összeg befizetése esetén 10%, elôleg befizetésével 5% kedvezményt biztosítunk minden programunkból március 31-ig! A kedvezmény nem vonható össze egyéb kedvezményekkel (pl. törzsutas kedvezmény) illetve akciós utakra, 3 hónapon belüli indulásokra nem érvényes. Fakultatív programok A körutazásainkban szereplô fakultatív programok csak abban az esetben indulnak, ha a jelentkezôk létszáma eléri a meghirdetett minimális létszámot. Amennyiben a fakultatív kirándulásra jelentkezôk száma a meghirdetett minimális létszámot (20-25 fô) nem éri el, a befizetett összeget visszatérítjük, kárigényt az elmaradt programmal kapcsolatban elfogadni nem tudunk. A belépôdíjak minden esetben külön fizetendôek!a különbözô programoknál felmerülô belépôk költségérôl részletes tájékoztatást találnak a prospektus 4-5. oldalán. Az árak tájékoztató jellegûek! Katalógusunk készítésekor még nem minden ár állt rendelkezésünkre, így az idôközben történô esetleges árváltozások miatt eltérések elôfordulhatnak. Foglalás, Jelentkezés Programjainkra a jelentkezés 40% elôleg befizetésével történik. A foglalás további feltételeire az Általános Szerzôdési feltételek vonatkoznak. A jelentkezéssel egyidejûleg kérjük szíveskedjenek megadni pontos adataikat: útlevélszerinti név, lakcím, telefonszám (esetleges sürgôs értesítéshez lehetôség szerint mobilszámot is kérünk), születési dátum, útlevélszám illetve az érvényes beutazási feltételeknek megfelelôen EU tagországba történô utazás esetén személy igazolványszám szükséges. A pontatlan (nem útlevélszerint név stb.) vagy hiányos adatok megadása esetén felelôsséget vállalni nem tudunk! Érvényes utasbiztosítás kiállításának alapfeltétele a fentiekben felsorolt adatok pontos megadása. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy repülôgéppel történô utazás esetén a módosítási díjak nem a katalógus utazási szerzôdése szerint alakulnak, hanem az esetleges névmódosításra egyéb változtatásra minden esetben a légitársaság feltételei érvényesek,a szabad helyek függvényében! Jelentkezni országszerte szerzôdéses Partnereinknél lehet vagy közvetlenül irodánkon keresztül elektronikus vagy postai úton, ebben az esetben a szerzôdést közvetlenül az Ön által megadott elérhetôségre továbbítjuk és a jelentkezéshez szükséges elôleget befizethetik a TdM által kiküldött csekken, átutalással vagy bankkártyával Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

4 Idegenvezetôk A programok zavartalan és precíz lebonyolítása minden esetben az Idegenvezetô munkáját dícséri. A katalógusban szereplô programokat szakképzett, több éves gyakorlattal rendelkezô idegenvezetôk kísérik. Minimális résztvevôk létszáma Csoportos utazásoknál a minimális résztvevôk száma repülôs programok esetében fô, autóbuszos programoknál fô. Nyugdíjas kedvezmény Január.1-tôl 5%-os kedvezményt biztosítunk nyugdíjas ügyfeleink részére (A kedvezmény nem összevonható egyéb más kedvezménnyel, és csak a foglalással egyidejûleg érvényesíthetô, utólag kedvezmény jóváírására nincs lehetôség.) Repülôs társasutazások Társasutazásainkat menetrendszerinti repülôjáratokkal bonyolítjuk. Repülôvel történô utazások esetében a találkozó helye minden esetben a Ferihegyi repülôtér (légitársaságtól függôen A-B terminál) információs pultja, ahol idegenvezetônk az iroda nevével, logójával ellátott táblával várja az érkezôket. Az útiokmányok (repülôjegy, biztosítás) minden esetben itt kerülnek kiadásra. A légitársaságok által esetlegesen módosított menetrendekért, késésekért esetleges járattörlésért felelôsséget vállalni nem tudunk. Utasainkat az utazás megkezdése elôtt 10 nappal tájékoztatjuk a pontos menetrendrôl. A légitársaságok árképzési politikája, kerozin áremelés stb. miatt irodánk az árváltoztatás jogát fenntarttja! A repülôtéri illeték összege a katalógusban szereplô árhoz képest változhat! Az árakat az árfolyam ingadozás miatt csak megközelítô pontossággal tudjuk megadni. Részvételi díj Az utazási információkban megadott alapár tartalmazza az utazást, a program szerinti szállást, a megadott ellátást, idegenvezetést, de nem tartalmazza a biztosítást, belépôket és a fakultatív kirándulásokat. Az árváltoztatás jogát szerzôdés szerint fenntartjuk! Szállás Az egyes programoknál a választott szállodák hivatalos besorolása kerül feltüntetésre. A különbözô szálláshelyek esetében a szoba elosztás minden esetben a helyszínen történik. Esetleges speciális igényeiket kérjük elôzetesen jelezni. (franciaágyas szoba-külön ágy stb.) Törzsutas kedvezmény Körutazások részvételi díjából 5% kedvezményt biztosítunk mindazon Ügyfeleink részére, akik január 1. és december 31. között bármely szervezett programunkon részt vettek. Törzsutasainknak (Alapfeltétel: min. 2 utazáson történt részvétel!) 10% kedvezményt biztosítunk a TdM prospektusában szereplô részvételi díjból. (A 10% kedvezmény csak a 2007-ben is utazókra érvényes.) Transzfer Nyíregyháza-Debrecen-Szeged stb. Budapest között transzfert biztosítunk a Budapesti találkozóhelyre. (Déli Pu. vagy Ferihegy) Részletes információk: Utazás Kiállítás Ebben az évben is szeretettel várjuk Önöket a Február 28-Március 2. között megrendezésre kerülô Utazás Kiállításon is (A pavilon 110 stand), ahol munkatársaink és a programokat kísérô Idegenvezetôk segítenek az utazással kapcsolatos teljeskörû tájékoztatásban, hogy Ön az igényeinek leginkább megfelelô desztinációt és ajánlatot választhassa katalógusunkból. Utazási szerzôdés Jelentkezés elôtt kérjük minden esetben olvassa el a katalógusban szereplô Általános Szerzôdési Feltételeket, mely az érvényes jogszabályok és kormányrendeletek tartalmának megfelelôen került elkészítésre. Útiokmányok A jelentkezésnél illetve az utazást megelôzôen kiküldött Utastájékozatókban pontos információkat kapnak az adott országra vonatkozó beutazási szabályokról. Ezek maradéktalan betartása az Ön felelôssége. (Általános információk: útiokmánnyal történô kiutazásnál, a meghiúsult utazás esetén irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli. Nem magyar állampolgárok utazásnak esetében, a vonatkozó beutazási szabályokról kérjük tájékozódjanak a felelôs szerveknél illetve a jelentkezéskor minden esetben kérjük megjelölni az Utazók állampolgárságát. Szolgáltatásaink Utasbiztosítás (ATLASZ, EUB) Repülôjegy értékesítés Egyéni szállásfoglalás Autóbusz bérlés Autóbérlés Utazási utalvány Üdülési csekk Színház- és koncertjegy Hírlevél: Amennyiben szeretne folyamatos tájékoztatást kapni akciós ajánlatainkról, kérjük jelentkezzen fel Hírlevelünkre! TdM UTAZÁSI IRODA Vác-2600 Görgey u. 4/b. Tel: , , , , , Fax: Fiókiroda Nyitás március Budapest, Ürömi utca 12. Tel./Fax: Tájékoztató árak a programok belépődíjáról és egyéb költségekről Nagy-Britannia Canterbury katedrális Leeds kastély Westminster Abbey Tower Windsor Christ Church College Warwick Castle Stonehenge Stradford upon Avon (3 ház) Salisbury katedrális Brighton Royal Pavilion Brighton Aquarium Skóciai múzeumbérlet Holyrood Palace Blair kastély Whisky fôzde Royal Yacht Britannia Dunvegan kastély Eilean Donan kastély Hajókirándulás Scone Palace Discovery Glamis kastély Balmoral kastély Melrose Abbey 7.00 GBP GBP GBP GBP GBP 4.90 GBP GBP 6.30 GBP 9.00 GBP 5.00 GBP 7.70 GBP 7.50 GBP GBP 3 napos GBP 7 napos 9.50 GBP 7.90 GBP 4.00 GBP 9.75 GBP 6.00 GBP 4.95 GBP 9.00 GBP 6.50 GBP 6.95 GBP 8.00 GBP 7.00 GBP 5.00 GBP Abbotsford House Rosslyn Chapel Stirling Castle Urquhart Castle Inverary Castle Írország Hajókirándulás Sligo Abbey Amargh katedrális Moher sziklája Cashel sziklája Kilkenny vár Bru na Boinne Center Middleton whisky fôzde Glendalough Powerscourt kert Clonmacnoise Bunratty Giant' Causeway Trinity College St Patrick Muckross kastély Guinness Storehouse Carrickfergus Castle 4.50 GBP 7.00 GBP 8.50 GBP 6.50 GBP 6.80 GBP EUR 2.00 EUR 3.00 EUR 4.00 EUR 5.00 EUR 5.30 EUR 3.00 EUR EUR 2.60 EUR 7.00 EUR 5.30 EUR EUR 5.00 EUR 8.00 EUR 5.00 EUR 5.50 EUR EUR 5.00 EUR Lengyelország Wawel PLN Wielicka PLN* Mária templom 9.00 PLN Nedeci vár 8.00 PLN Étkezések PLN Franciaország 1 turista menü: EUR Párizs - múzeumbérlet: 2 napos EUR 3 napos EUR Eiffel torony: Lifttel 1. emeletig 4.50 EUR Lifttel 2. emeletig 7.80 EUR Lifttel 3. emeletig EUR Gyalog 1-2. emeletig 4.00 EUR Szent Kápolna 7.50 EUR Pantheon 7.50 EUR Orsay múzeum 8.00 EUR Louvre EUR* Versailles EUR* Versailles-kert 7.00 EUR Viaszmúzeum EUR Eurodisney felnôtt EUR Eurodisney gyermek EUR Szajnai hajókázás EUR Rodin múzeum 6.00 EUR Kabaré EUR Metro 1.50 EUR Loire völgye: 1 kastély kb EUR Tárlatvezetéssel EUR* Honfleur hajókirándulás 6.50 EUR Valencay 7.00 EUR Beaune középkori kórház 5.00 EUR Citeaux-i apátság Mont Saint-Michel Fontevreaud királyi apátság Chinon Fougeres-i vár Hajózás Belle-Ile szigetére Buszjegy Belle-Ile szigetén Strasbourg hajókázás Monaco hercegi palota Antibes Ephrussi villa Grasse parfümmúzeum Oceánográfiai múzeum Csehország Prága Vár-kombinált bérlet Lorettó Szt. Vitus 8.00 EUR 8.50 EUR 8.00 EUR 6.00 EUR 4.00 EUR EUR EUR 8.00 EUR 9.00 EUR 6.00 EUR 7.00 EUR 2.00 EUR EUR CZK CZK CZK Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

5 Prága metrójegy CZK Turistamenü CZK Korsó sör CZK Brno Kapucinusok kriptája CZK Pilzen sörfôzde CZK* Cesky Krumlov CZK Kutna Hora Csontkápolna + Szt. Borbála Katedrális CZK Karlstein vár CZK Knoposite kastély CZK Telc vára CZK Kromeriz palota CZK Hluboká kastély CZK Hruba Skala kastély CZK Rumcájsz cipészmûhely CZK Lednice CZK Svájc St.Gallen Apátság 6.00 CHF Chillon Vizivár 7.00 CHF Gleccser múzeum CHF Ausztria Salzburg, Mozart szülôház 6.50 EUR Hellbruni kastély 8.50 EUR Obersalzberg 3.00 EUR Németország Hochenschwangau kastély 9.00 EUR Schloss Neuschwanstein 9.00 EUR Zwinger EUR Schloss Sanssouci EUR Berchtesgaden EUR Berlin-TV torony 9.50 EUR Zsinagóga 3.00 EUR Dóm 5.00 EUR Zeughaus 4.00 EUR Checkpoint Charlie 9.50 EUR Múzeumsziget EUR Erdély 6 napos kb HUF 7 napos kb HUF Portugália Lisszabon Jeromos kolostor 4.00 EUR Belém torony 3.00 EUR Szent György vár 5.00 EUR Katedrális 1.00 EUR Alcobaca 5.00 EUR Coimbra Katedrális 1.00 EUR Egyetem Sintra Batalha Porto, Katedrális Spanyolország El Escorial Toledo Cordoba - Mezquita Granada - Alhambra Sevilla Katedrális Alcazar Madrid Prado múzeum Királyi Palota Segovia vára Olaszország Turista menü Trieszt Miramare kastély Grotta Giganta Tiziano szülôháza Cortina felvonó Velence Frari Sziget kirándulás Peggy Guggenheim Akadémia Ca d'oro Dózse Palota-Correr-Marciana Campanile Bazilika/Pala d'oro 4.00 EUR EUR 4.50 EUR 2.00 EUR EUR* EUR 8.00 EUR EUR 7.50 EUR 2.00 EUR 6.00 EUR EUR 4.00 EUR EUR 4.00 EUR 6.50 EUR 1.50 EUR EUR 2.50 EUR EUR 8.00 EUR EUR* 5.00 EUR EUR 6.00 EUR 2.00 EUR Bazilika múzeum és kupola 4.00 EUR San Rocco Padova Scrovegni kápolna Milánó Utolsó vacsora Hajókirándulás Garda tó Hajókirándulás Comói tó Hajókirándulás Maggiore Isola Bella Mantova Palazzo Ducale Cremona Palzzo Communale Cinque Terre hajó Monte Baldo felvonó Verona Júlia háza Aréna Gardaland-felnôtt Gardaland-gyermek 5.50 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 8.00 EUR 7.00 EUR 3.50 EUR EUR EUR 4.00 EUR 3.00 EUR EUR EUR Vicenza-Teatro Olimpico 5.00 EUR Ravenna Múzeumbérlet 8.50 EUR Orvietó Felvonó/busz 3.00 EUR Dóm/Brizio kápolna 5.00 EUR Umbria-Marmore 5.00 EUR Montecattini felvonó 6.00 EUR Pisa Ferde torony EUR Keresztelô Kápolna: 6.00 EUR Katedrális: 2.00 EUR Siena Dóm 5.00 EUR Palazzo Communale 5.50 EUR San Gimignano Bazilika 3.00 EUR Lucca Puccini Szülôháza és Múzeum 4.00 EUR San Martino katedrális-ilaria sírja 1.50 EUR San Michele 5.00 EUR Villa Mansi 6.00 EUR Villa Torigiani 7.50 EUR Firenze S.Croce templom 3.00 EUR Uffizi képtár EUR* Pitti palota EUR Medici-kápolna 8.00 EUR Giotto harangtornya 6.00 EUR Palazzo Vecchio 9.00 EUR A dóm kupolája 6.50 EUR Dóm-múzeum 6.00 EUR Hajójegy Elba szigete EUR Caserta Palazzo Reale és Kastélypark EUR Róma Tömegközlekedés napijegy 4.00 EUR Vonaljegy 1.00 EUR Vatikáni Múzeumok EUR* Ostia Antica 7.00 EUR Kolosszeum EUR Angyalvár 8.00 EUR Tivoli Villa d'este EUR Róma by night EUR Nápoly Solfatara 5.00 EUR Santa Chiara-kerengô 4.00 EUR Capodimonte Múzeum 7.50 EUR Királyi palota 4.50 EUR Pompei ásatások EUR* Paestum EUR Capri szigete EUR Libegô 6.00 EUR Villa San Michele 5.00 EUR Axel Munthe villa 5.00 EUR Miniatúra 5.00 EUR Kék barlang túra EUR Sziget túra hajóval EUR Amalfi-Ravello busz EUR Ravello Villa Rufolo 5.00 EUR Dóm 2.00 EUR Amalfi-Dóm 3.00 EUR Smaragd barlang 5.00 EUR Tarantella show EUR Vacsorával EUR San Marino Nemzeti Múzeum és Palazzo Publico 5.00 EUR I és II torony 5.00 EUR Palazzo Publico 3.00 EUR Antik fegyvermúzeum 3.00 EUR Szicília Taormina- görög színház 6.00 EUR Palermo EUR Monreale 6.00 EUR Alcantara szurdok EUR Etna EUR Agrigento EUR Siracusa 4.50 EUR Szlovénia Postojnai cseppkôbarlang EUR Predjama vár 8.00 EUR Bled vár 6.00 EUR Tutaj a szigetre EUR Lipica 9.00 EUR Horvátország Plitivicei tavak HRK Pula Amfiteátrum HRK Augustus templom 8.00 HRK Rovinj harangtorony HRK Porec Euphrasius bazilika HRK Brijuni szigetek HRK Krka vízesés HRK Dubrovnik séta a várfalakon HRK Székesegyház,Ferences kolostor HRK Trogir Kamerlengo erôd HRK Szt. Lôrinc katedrális 5.00 HRK Split katedrális HRK Zadar Szt. Donát templom HRK Trakoscan várkastély HRK Görögország Meteorák 2.00 EUR Delphoi ásatási terület 9.00 EUR Korinthosz ásatási terület 6.00 EUR Mükéne fellegvára 8.00 EUR Epidaurosz színház 6.00 EUR Szunion Poszeidon templom 4.00 EUR Athén Akropolisz EUR* * Tárlatvezetéssel, helyi idegenvezetôvel vagy mûvészettörténésszel látogatható nevezetességek. TARTALOM Írország 6-7 Anglia 8-10 Franciaország Svájc 18 Csehország Németország Lengyelország 24 Erdély 25 Horvátország Szlovénia 27 Görögország 29 Spanyolország 30 Portugália 31 Olaszország Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

6 ÍRORSZÁG Európa smaragdja, a mítoszok és legendák szigete 1. nap: Budapest-Dublin Érkezés menetrendszerinti járattal Dublinba, majd transzfer a szállodába. (1 éj) Június 25-július 2., Szeptember nap: Wicklow hegység-kilkenny Reggeli után kirándulás Wicklow megyébe, Írország virágoskertjébe. Séta a Powerscourt kertben, mely az arisztokratikus kertek lenyûgözô példája a 19. századból. Majd Glendalough-ban állunk meg, ahol Szt. Kevin alapított kolostort a 6. században. A központ egész Európában hírnévre tett szert mint a tudás fellegvára. Továbbutazunk Kilkenny-be, a hangulatos középkori kisvárosba. Látogatás a gyönyörû várban. Szállás Kilkenny környékén (1 éj). 3. nap: Cashel-Cork-Middleton-Killarney Utazás az Arany-völgy lapálya fölé emelkedô Cashel sziklájához, mely Írország Akropolisza, rajta századból származó vár és székesegyház romjaival. Utunk innen Middleton-ba vezet, ahol a 9. század óta állítanak elô whiskey-t. Itt a lehetôség, hogy ellesük az ír whiskey készítés fortélyait. Panorámás városnézés Corkban. Szállás Killarney környékén. (2 éj) 4. nap: Ring of Kerry Az Iveragh-félszigeten található Kerry gyûrû Írország leghíresebb és legszebb panorámaútja. A táj változatossága lenyûgözô a vegetáció szinte szubtrópusi. Itt találhatók Írország legmagasabb hegyei, innen nyílik csodálatos panoráma a Dingle öbölre. Megálló a Muckross kastélynál, a csodálatos viktoriánus villánál, melynek gyönyörû szép kertjében többek között azáleák és rhododendronok kényeztetik szemünket. 5. nap: Bunratty-Moher sziklája-galway Északi irányba vesszük utunkat Galway felé. Ismerkedés a Bunratty Kastéllyal és a lábánál elterülô, látványos Skanzennel, ahol bepillantást nyerhetnek a középkori várak és különbözô települések életébe. Onnan az egyik legszebb és leghíresebb természeti jelenséghez, az óceán fölé falként magasodó Moher szikláihoz látogatunk. Utazás a Burrenen, a tengerparti mészkômezôn keresztül, melynek keveredô sarkvidéki és a mediterrán flórája között megtaláljuk az enciát, orchideát is. Szállás Galway környékén. (1 éj) 6. nap: Galway-Clonmacnoise-Dublin Városnézés Galway-ban mely szûk utcáival, öreg kô- és faházaival mindig is vonzotta a mûvészek, zenészek bohém képviselôit akik hozzájárultak a város karakterének kialakulásához. Továbbutazva Dublin irányába megállunk Clonmacnoise-ben, Írország egyik legrégebbi -a 6.századból származó - kolostorának romjainál. Szállás Dublin környékén (2 éj). 7. nap: Dublin Buszos-gyalogos városnézés az ír fôvárosban. Megtekintjük az elegáns György korabeli tereket, melyek építészetükrôl híresek, és a színes, boltíves ajtókat is.trinity College-ben,az ország legrégebbi egyetemének könyvet számláló könyvtárában megtekintjük a Book of Kells-t, a 9.századból származó kódexet. Városnézésünk nem lenne teljes a St Patrick katedrális meglátogatása nélkül. Az 1191-ben alapított katedrális esperesei között volt a Gulliver utazásainak írója, Jonathan Swift is. Majd ismerkedés a híres barna sör a Guinness készítésével. A túra végén a 7. emeleten található bárból nemcsak Dublin teljes körpanorámája tárul elénk, de lehetôségünk lesz a élet elixírjének, a Guinness megkóstolására is. 8. nap Dublin-Budapest Hazautazás menetrend szerint. repülôvel, busszal *** szállodában Részvételi díj: ,- Ft/fô ,- Ft/fô Egyágyas felár: ,- Ft/fô Reptéri illeték: ,- Ft/fô 3.440,- Ft/fô Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

7 Nagy Írországi körutazás Észak-Írországi látogatással 1. nap: Budapest-Dublin Elutazás Budapestrôl menetrendszerinti járattal Dublinba. Transzfer a szállodába. (1 éj) 2. nap: Boyne völgye-belfast Észak felé indulunk,hogy felfedezzük Észak-Írország szépségeit. Elôtte azonban még megállunk Monasterboice-nál, mely az ország egyik leghíresebb vallási helye. Itt található Írország két legszebb kôkeresztje, melyeket homokkôbôl készítettek még a 9. Augusztus században. Érkezés Belfastba mely az eltelt években hatalmas változásokon ment keresztül. Európa legbiztonságosabbnak és legbarátságosabbnak nevezett fôvárosában turisták új generációja tapasztalja meg a dinamikus fejlôdést, ahol az embereknek még mindig van ideje beszélgetésbe elegyedni a látogatókkal. Sétálunk a katedrálisáról elnevezett negyedében, mely évszázadokon keresztül a tengerészek, mûvészek, forradalmárok és írók találkozóhelye volt. Gyönyörû városháza, 19. századi eredeti gázlámpás pub-ok, a kikötô, a vörös téglákból épült Titanic mérnöki irodája, a Queen s Egyetem tudor stílusban tervezett impozáns épülete csak néhány helyszín, melyek elvarázsolják az idelátogatót. Szállás Belfastban (2 éj). 3. nap: Belfast-Carrickfergus-Antrim tengerpart-óriások lépcsôje Carrickfergus-t, Normann várával, Jakab korabeli városfalával, 12. századi bûbájos templomával nem szabad kihagyni. Továbbutazva a világ egyik legszebb tengerparti útján a gyönyörû és változatos Antrim tengerpart mentén megérkezünk a világörökség részét képezô Giant s Causeway-hez. Megcsodálhatjuk a 60 millió évvel ezelôtt, a természet ereje által formálódott hatszögletû oszlopokat.sok legenda született már az óriások lépcsôjére hasonlító bazaltokról. Visszautazás Belfast-ba. 4. nap: Belfast-Armagh-Sligo-Galway Utazás Armagh-ba mely 1500 évig volt Írország spirituális fôvárosa és mind a protestáns mind a katolikus érsekség székhelye. Armagh szintén a legendás kelta király, Ulster székhelye is volt. Látogatás Szt. Patrick által elsôként alapított katedrálisban, majd a Fermanaghon, Írország csodálatos tóvidékén keresztül utazva érkezünk Sligo-ba. A megye W. B. Yeats országaként is ismert, hiszen a költô a táj szépségétôl megihletve számos emlékezetes versét vetette itt papírra. Hajókázás a Lough Gill-en. Esti érkezés a Galway környéki szálláshelyünkre. (1 éj) 5. nap: Galway-Moher sziklája-bunratty Déli irányba vesszük utunkat a Burrenen, a tengerparti mészkômezôn keresztül. A karsztvidéken keresztül vezetô út holdbéli tájhoz hasonlítható a számtalan érdekes kõalakzattal de ugyanakkor megdöbbentõen változatos növényvilággal lepi meg az utazót. (2000 féle ritka növényfaj: köztük sarkvidéki, alpesi és szubtrópusi növények, virágok ) Megálló az egyik legszebb és leghíresebb természeti jelenségnél, az óceán fölé falként magasodó Moher szikláinál. Ismerkedés a Bunratty Kastéllyal és a lábánál elterülô látványos Skanzennel, ahol bepillantást nyerhetnek a 19.századi Viktoriánus Írország minden napi életébe. Szállás Killarney környékén (2 éj). 6. nap: Ring of Kerry Az Iveragh-félsziget partjait a Golf áramlat mossa. Különleges klímájának köszönhetôen a pálmafák és bambuszok is otthon érzik itt magukat. Megálló a Muckross kastélynál, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Logh Leane tóra és környékére. 7. nap: Cork-Middleton-Rock of Cashel-Kilkenny Rövid megálló a Lee folyó partján épült Cork-ban, mely az ország második legnagyobb városa. Majd Middleton-ban megismerkedünk a Jamesons whisky készítés rejtelmeivel. Az Arany-völgy lapálya fölé emelkedô Cashel sziklája, Írország Akropolisza, rajta századból származó vár és székesegyház romjaival. A 60 m magas sziklán található épületegyüttes 1000 évvel ezelôtt királyi székhely volt, kétezer év zavaros történelmi eseményeinek tanúja. Mára a nagyszerû romok maradtak meg (kerek torony, katedrális, Cornac kápolna az ország legszebb római kori emléke, érseki palota, Szt. Patrick keresztje) Szállás Kilkenny környékén. (1 éj) 8. nap: Kilkenny-Powerscourt kert-dublin Reggeli után felfedezzük Kilkenny-t az egyik legkedvesebb és legszebb középkori kisvárost, ahol a Szt. Canice székesegyház és a gyönyörû Vár a legfôbb látnivalók. Az ôsi márványvárosban a középkori egyházi épületek mellett, kézmûves és népmûvészeti üzletek varázsolják el a látogatót. Utazás Wicklow megyébe, melyet Írország zöld kertjének is neveznek és ahol Írország legszebb, magántulajdonban lévô kastélyparkjában, a Powerscourt kert csodálatos kertépítészetében gyönyörködhetünk. Utazás Dublin felé. Szállás Dublin környékén (2 éj) 9. nap: Dublin Buszos-gyalogos városnézés az ír fôvárosban. Elegáns György korabeli terek, melyek építészetükrôl híresek. Itt láthatók a színes, boltíves ajtók. Trinity College-ban, az ország legrégebbi egyetemének könyvet számláló könyvtárában megtekintjük a Book of Kells-t, a 9. századból származó kódexet. Városnézésünk nem lenne teljes a St Patrick katedrális meglátogatása nélkül. Az 1191-ben alapított katedrális esperesei között volt a Gulliver utazásainak írója, Jonathan Swift is. Majd ismerkedés a híres barna sör, a Guinness készítésével. A túra végén a 7. emeleten található bárból nemcsak Dublin teljes körpanorámája tárul elénk és lehetôségünk lesz a élet elixírjének, a Guinness repülôvel, busszal megkóstolására is. *** szállodákban 10. nap: Dublin-Budapest Részvételi díj: ,- Ft/fô Hazautazás menetrend szerint. Egyágyas felár: ,- Ft/fô ,- Ft/fô Reptéri illeték: ,- Ft/fô 4.300,- Ft/fô 2600 Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

8 Skócia-Skye sziget 1. nap: Budapest-Edinburgh Érkezés Edinburghbe, látogatás a világ leghíresebb hajóján, a Royal Yacht Britannia-n, mely több mint 40 éven át szelte a világ óceánjainak vizét, fedélzetén a királyi családdal ben Edinburgh nyerte el a jogot a királyi Július 27-Augusztus 2., Szeptember yacht kiállítására. Azóta a hajó a Leith-i kikötôben fogadja a látogatókat. Szállás Edinburgh környékén. (2 éj) 2. nap: Edinburgh-Rosslyn kápolna Skócia fenséges fôvárosában minden megtalálható: élô hagyományok, gazdag történelem, elegáns üzletek, modern galériák. A bazaltsziklán trónoló vár sok mindent megélt falain belül magyar vonatkozásokat is felfedezhetünk. Megtekintjük a több mint száz évre befalazott skót koronázási ékszereket és az angolok által elrabolt Végzet Kövét is. A Royal Mile (várat a Holyrood Apátsággal összekötô út) mûemlékekben gazdag fôutcájából nyíló szûk sikátorokban a mai napig érezni a középkor hangulatát. Úgy tartják, hogy a festôi óváros utcái alatt rejtôzik Edinburgh másik arca. Délután kirándulás Roslin-ba ahol a gyönyörû kôfaragásokkal díszített Rosslyn kápolna boltíveit csodálhatjuk meg. 5. nap: Sky szigete-dunvegan kastély- Eilean Donan vára-fort William A Belsô Hebridák szigetcsoport egyik legnyugatibb partján, Dunvegan kastélyban a McLood klán ôsi fészkében megnézzük a híres Tündérzászlót, a titkos lobogót, mely természetfeletti erôt adott a klán tagjainak. Délután látogatás a három loch találkozásánál fekvô híres Eilean Donan kastélyban, mely egykoron a viking hódítók ellen védett. A kastély a Highlander c. filmben is feltünt. 6. nap: Loch Linnhe-Oban-Inveraray- Glasgow Reggeli után kellemes hajókirándulást teszünk a Loch Linnhe torkolatához, hogy a fókákkal találkozzunk. Közben megtudjuk annak is a titkát, hogy az emberek miért szeretik oly nagyon ezeket a barátságos állatokat errefelé. Majd gyönyörû tengerparti útvonalon haladunk Glasgow felé megszakítva utazásunkat olyan bájos városkákban, mint Oban és Inveraray. Panorámás városnézés Glasgow-ban. Szállás Glasgow környékén. (1 éj) 3. nap: Linlithgow-Stirling-Glamis kastély-st Andrews A Linlithgow palota tóparton álló csodálatos romjai egykoron a Stuart királyok lakhelye volt. Itt született a Skótok királynôje, Mária is. Stirling, Skócia ôsi fôvárosa a nemzet történelmének szívénél fekszik-stratégiai jelentôségét egyaránt felismerte barát és ellenség. A ma is látható óvárost védô falakat még a XVI. században emelték, hogy megvédjék királynôjüket, Máriát VIII. Henrik elôl. Glamis kastélynak a tündérmesék és legendák kastélyának mágikus varázsa mindenkit rabul ejt. Késô délután St. Andrews-ban, ebben az elbûvölô tengerparti városkában, Skócia legnagyobb és legôsibb katedrálisának romjai közt sétálunk. Szállás Dundee környékén. (1 éj) 4. nap: Blair kastély-inverness-loch Ness-Fort William Irány a Felföld! A Blair kastélyt körülölelô hatalmas parkban a színpompás tollazatú, büszkén lépdelô pávák köszöntik a látogatót. A kastély berendezése a leggazdagabbak között van. A kastély látogatás után megismerkedünk a whisky készítés lépéseivel. Csak két szabály van a whisky ivásra: Soha ne igyon whiskyt víz nélkül, és soha ne igyon vizet whisky nélkül. Séta Invernessben a Felföld hangulatos fôvárosában. Majd a Loch Ness partja mentén utazva érjük el Fort William-et, ahol szálláshelyünk is lesz. (2 éj). 7. nap: Melrose apátság-abbotsford-edinburgh Melrose Apátság romjai közt fejet hajthatunk a legvitézebb skót király, Robert The Bruce emléke elôtt, akinek egy különös kelta hagyomány szerint a szíve van itt eltemetve, külön a testétôl. Skóciától mi is ott búcsúzunk a Tweed folyó partján, ahová Sir Walter Scott utolsó pillantása esett, mielôtt örökre távozott meséi földjérôl.. repülôvel, busszal *** szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô Reptéri illeték: ,-Ft/fô 3.010,-Ft/fô Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

9 Skócia-kicsit másképp 1. nap: Budapest-Edinburgh-Scone Palace Érkezés Edinburgh-be, menetrendszerinti járattal. Érkezés után a Scone Palace megtekintése, mely 1500 évvel ezelôtt a Pikt királyság központja volt az utána következô évszázadokban pedig a skót királyok koronázási helyszíne. Szállás Perth környékén (2 éj). 2. nap: Dundee-Királyi völgy-whisky ösvény Elsô megállónk Dundee, mely a század hajógyártásának egyik központja volt. Itt épült meg 1901-ben Scott kapitány hajója a Discovery is, mellyel az Északi-sarkra indult. Majd a világ egyik lazacokban Július 1-7., Október * leggazdagabb folyója, a Dee mentén, gyönyörû tájon utazva ékezünk meg a Balmoral kastélyhoz (*), mely 1852 óta a királyi család nyári rezidenciája. De ez a vidék nemcsak kastélyairól ismert, hanem domborzati és idôjárásának köszönhetôen a whiskygyártás központjaként is. Itt található a világ egyetlen single malt whisky (egyféle malátából elôállított whisky) ösvénye, melynek nyolc whisky fôzô üzemének egyikében megkóstoljuk az élet vizét. 3. nap: Culloden-Loch Ness-Urquhart-Glenfinnan Megálló a Culloden csatamezônél, mely 1746 óta mit sem változott. Az utolsó, brit földön lezajlott ütközet melyben Jóképû Károly herceg jakobita csapatainak vereségével az utolsó remény is elveszett az angol trón megszerzésére. Séta Inverness-ben majd a Loch Ness partján épült Urquhart várát tekintjük meg. A gyönyörû helyen fekvô, hegyekkel körülvett Glenfinnan emlékmû mai napunk utolsó állomása. Szállás Oban környékén (2 éj) 4. nap: Mull sziget-iona sziget Oban-t a Szigetek kapujának is nevezik és századok óta fontos kikötôváros. Mintegy 50 perc kompozás után elérjük Mull szigetét. Skócia harmadik legnagyobb szigetén utazva, gyönyörködve a békés tájban megérkezünk Fionnporth-ba. Innen már jármûvünk nélkül hajózunk át Iona szigetére. A Hebridák picinyke szigete különleges helyet foglal el Skócia történelmében, melyet az európai kereszténység bölcsôjének is tartanak. St. Columba és hívei 563-ban hajóztak át az ír szigetrôl és alapítottak itt kolostort. Történészek szerint elképzelhetô, hogy a híres kódex, a Book of Kells is itt íródott, majd innen került át Írországba. Iona nemcsak vallási központ, de skót királyok temetkezési helye is volt. 5. nap: Inverary-Glasgow-Edinburgh Gyönyörû tengerparti útvonalon haladunk Glasgow felé, megszakítva utazásunkat az Inverarary kastélynál majd a Loch Lomond mentén haladva érkezés Glasgow-ba. Városnézés az egykori iparvárosban, ahol többek között megtekintjük a katedrálist, George square-t és a világszerte híres Burrell Gyûjteményt, melyet a gazdag hajózási vállalkozó adományozott a városnak. Szállás Edinburgh környékén (2 éj). 6. nap: Edinburgh Buszos és gyalogos városnézés Skócia fôvárosában: vár, mely egy kialudt vulkán tetejérôl néz ránk, a koronázó ékszerek és a Végzet kövének otthont adó történelmi színtér. A Royal Mile-on egykoron királyi menetek vonultak a várból a Holyrood palotába. Számos mûemlék épület található itt, mint a St Giles katedrális, ahol John Knox hirdette a reformációt. A szûk sikátorokban lévô több emelet mélységben végzôdô lakóházak sok mindenrôl mesélnek. Az óvárost, az új városrésztôl elválasztó Princess street a szigetország egyik legforgalmasabb kiskereskedelmi központja. 7. nap: Rosslyn kápolna-budapest Skóciától a gyönyörû kôfaragásokkal büszkélkedô Rosslyn kápolnában búcsúzunk. Transzfer a reptérre. Esti érkezés Budapestre. repülôvel, busszal *** szállodák (*Októberben a Balmoral Részvételi díj: ,-Ft/fô kastély zárva van, ekkor a ,-Ft/fô Crahes kastélyt tekintjük Egyágyas felár: ,-Ft/fô Reptéri illeték: ,-Ft/fô meg!) 3.010,-Ft/fô 2600 Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

10 Barangolás a hollókkal őrzött királyságban Június Augusztus nap. Budapest- Október 27- November 4. Tranzitszállás Indulás a kora órákban, majd folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Érkezés németországi tranzitszállásra az esti órákban. 2. nap: Canterbury-London Calais-ben kompra szállunk és áthajózunk a La Manch csatornán. A doveri sziklák megpillantása után folytatjuk utunkat London felé. Utazásunkat megszakítjuk egy rövid idôre Anglia egyik legmesésebb kisvárosába, Canterbury-be, amely az anglikán egyház központja is egyben. A legendás kisváros katedrálisának megtekintése után kis szabadidô. Érkezés London melletti szálláshelyünkre az esti órákban. munkái ízelítôt adnak az egykori uralkodók ízlésérôl. A Szt. György kápolnában többek között VIII. Henrik, Jane Seymour és I. Károly sírboltja látható. Délután folytatjuk városnézésünket Londonban, sétálunk a Hyde Parkban, ellátogathatnak a British Múzeumba vagy vásárlási lehetôség az Oxford Streeten. *Este fakultatív vacsorával egybekötött program egy hangulatos angol pub-ban. (7.500,- HUF) Visszautazás a szálláshelyre. 5.nap London vagy Oxford-Stratford upon Avon-Warwick kastély A mai napon lehetôség nyílik London további felfedezésére egyénileg. Ellátogathatnak a számtalan múzeumba vagy, galériába, felülhetnek a London Eye-ra vagy sétálhatnak a gyönyörû parkokban Aki ízelítôt szeretne kapni a vidéki Angliából is válassza az egész napos fakultatív kirándulást a három csodálatos helyszínre. Elsô megállónk Oxford a XII.században alapított híres egyetemváros. Legnagyobb kollégiumának a Christ Church belsejének másolata visszaköszön a Harry Potter filmekbôl is, mint Hogwarts School. Stratford upon Avon bûbájos kisváros és nem mellékesen Shakespeare szülôhelye, melynek színházai rendszeresen játsszák a mester darabjait. Warwick kastély talán a világ legszebb és egyik legérdekesebb középkori kastélya. (GBP 20) 6 nap: Stonehenge-Bath - Salisbury Stonehenge-t a mai napig misztikum lengi körül. Történetek tucatjai születtek keletkezése körül Merlin-tôl kezdve a földönkívüliekig. Az tény, hogy Stonehenge az ország egyik nemzeti jelképe, mely egyszerre szimbolizálja a titokzatosságot, erôt és a maradandóságot. Következô megállónk Bath, a világörökség része. Itt található Britannia egyetlen hôforrása, mely körül a rómaiak templom és fürdôkomplexumot építettek. Majd rövid megállót tartunk Salisbury hangulatos városkájában, ahol a gyönyörû katedrálist méltán hívják az angol gótika csodájának. (GBP 20) 3. nap: London Ismerkedésünket az angol fôvárossal a monarchia és a kormányzás nevezetes épületeinek megtekintésével kezdjük: Trafalgar square, Buckingham Palace, St James park, Whitehall, Downing Str. Parlament. Majd lehetôség nyílik a Westminster Apátság meglátogatására, ami Nagy Britannia uralkodóinak koronázási és temetkezési helye. Délután látogatás a Tower-ben, mely majd 900 éven keresztül Anglia legrettegettebb helye volt és II.Károly uralkodása óta itt ôrzik a koronaékszereket. Esti séta a Piccadilly Circus-hez és a Soho-ban. 4. nap Windsor-London Kirándulás a világ legrégebbi és legnagyobb ma is lakott kastélyába, Windsorba. A királyi család nyári rezidenciájának mûvészi 7 nap: Brighton-Leeds- Dover Anglia fôvárosától búcsúzva dél felé vesszük az irányt az angolok egyik legkedveltebb tengerparti üdülôvárosa felé Brightonba. Meglátogatjuk IV. György keleti stílusú palotáját, melyben a herceg bohém életviteléhez méltán számtalan érdekességgel találkozhatunk. Végigsétálunk a tengerpart leghosszabb mólóján, ahol olyan érzésünk támad, mintha egy vidámparkban járnánk, valamint lehetôség nyílik az Akvárium meglátogatására is. Mai napunkat Leeds romantikus várkastélyának meglátogatásával zárjuk. Továbbutazás a Dover környéki szálláshelyre. 8. nap: Dover-Brugge A mai nap elbúcsúzunk Angliától és visszatérünk az öreg kontinensre. Séta Nyugat- Flandria történelmi fôvárosában Brugge-ben, melynek középkori városközpontja a világörökség része. Továbbutazás a tranzitszállásra. 9. nap Budapest Reggeli után hazautazás. Késô esti érkezés Budapestre. **/*** szálloda Részvételi díj: ,- Ft/fô Félpanzió - 8 vacsora: ,- Ft/fô Félpanzió - 7 vacsora: ,- Ft/fô* Egyágyas felár: ,- Ft/fô 3.870,- Ft/fô Stornó biztosítás: 1,5% Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

11 Párizs és Versailles pompája 1. nap: utazás tranzitszállás Elutazás Budapestrôl a kora órákban. Este megérkezés a franciaországi tranzitszállásra. Március , Április Május 1-6., Május Június , Július Augusztus , Szeptember Október , November December 4-9. December 28-Január 2.* 2. nap: Párizs Reggeli után továbbutazás Párizs felé, ahová délután érkezünk. Autóbuszos városnézés keretében ismerkedni kezdünk a Szajna déli oldalával: déli rakpart, a bouquiniste-ek sora, Sorbonne, híres kávézók, Pantheon, Luxembourg kert. Az Invalídusok Dómjában megtekintjük I. Napóleon sírját. Diadalív, Champs-Elysées, Concorde tér, Tulériák kertje. Aznapi utazásunkat és elsô élményeinket egy kellemes vacsora (fakultatív) keretében pihenhetjük ki, majd a szállásunkra megyünk. 3. nap: Párizs Esmeralda, forradalmak, Monet és társai, marsbeli táj, kabaré Reggeli után indulás a szállásról. Egész napos városnézés és gyalog: Bastille tér, Nagy körút, Köztársaság tere, Mocsár negyed. Gyalogos séta keretében tekintjük meg a Cité szigetet: a Notre-Dame, a Szent kápolna és egyéb csodás emlékek sora vár minket. Délután egészen más vizekre evezünk: megtekintjük az Orsay Múzeumot, az impresszionizmus legteljesebb gyûjteményét, valamint fakultatív programként a földkerekség leghatalmasabb kiállítását, a Louvre Múzeum felbecsülhetetlen gyûjteményeit. (Ár: 25 EUR) Esti programunk keretében a Montmartre-on sétálunk, a Moulin Rouge, Festôk tere, Sacré-Coeur bazilika érintésével. 4. nap: Párizs Versailles csatazaj, romantika... Délelôtt a XVII. század pompás örökségét, a Versailles-i kastélyt tekinthetik meg fakultatív programként (Ár: 45 EUR), majd sétát teszünk a Kis-és Nagy Trianon palotákhoz és Marie-Antoinette falujához. Délután a felhôkarco- lók világával ismerkedünk a Défense negyedben, majd a Rodin múzeumba látogatunk. Este fakultatív hajókirándulás keretében gyönyörködhetünk a fényárban úszó városban. (Ár: 10 EUR) A nap utolsó programjaként az Eiffel tornyból élvezhetjük Párizs káprázatos panorámáját. 5. nap: Párizs (Eurodisney)...Párizs, amilyennek Ön szeretné Reggeli után a Pompidou Központ és a Les Halles forgatagos negyedébe látogatunk: középkori templom, üvegpalota acél keretben, Párizs gyomra és emberek színes kavalkádja fogad minket a Föld majd minden részérôl, délután szabadprogram; vagy az Eurodisney varázslatos mesevilágába látogathatnak el (minimum létszám 15 fô). Az esti órákban Párizst elhagyva megtekintjük Reims városát a híres koronázó katedrálissal, majd utazás a tranzitszállásra. 6. nap: Hazautazás ismét otthon Megérkezünk Budapestre az késô esti órákban. **szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô Gyermek ár: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô 2.580,-Ft/fô Párizs és Versailles repülővel Március Április Május 2-5. Május Szeptember Október November December nap: Párizs Érkezés Párizsba menetrend szerint. Városnézés. 2. nap: Párizs Folytatjuk párizsi barangolásunkat: Bastille tér, Nagy körút, Köztársaság tere, Mocsár negyed. Cité sziget Notre-Dame, Szent Kápolna. Délután megtekintjük az Orsay Múzeumot, valamint fakultatív program keretében a földkerekség leghatalmasabb kiállítását, a Louvre Múzeum felbecsülhetetlen gyûjteményét csodálhatják meg. (Ár: 25 EUR) Esti séta a nyüzsgô és romantikus Montmartre negyedben: Festôk tere, a borongós Sacré-Coeur Bazilika és persze a Vörös Malom, a Moulin Rouge. 3. nap: Párizs - Versailles Délelôtt fakultatív kirándulási lehetôség a fenséges Versailles-ba. (Ár: 45 EUR) Délután a felhôkarcolók világával ismerkedhetünk meg a Défense negyedben, utána a Rodin Múzeumban folytatódik programunk. Este fakultatív szajnai hajókázás. (Ár: 10 EUR) 4. nap: Párizs - (Eurodisney) A mai napon szabadidô, de aki még egy másik világba is be szeretne tekinteni, az ellátogathat Eurodisney mesevilágába. Hazautazás menetrendszerint. repülôvel ** szállodában Részvételi díj: ,-Ft/fô Gyermek ár: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô Repülôjegy: ,-Ft-tól/fô Reptéri illeték: kb ,-Ft/fô 1.720,-Ft/fô 2600 Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

12 Franciaországi barangolások 1. nap: Utazás tranzitszállás Folyamatos utazás rövid pihenôkkel a tranzitszállásra. Szálláshely elfoglalása Freyming Merlebach-ban az esti órákban. Május Július Október nap: Párizs Reggeli után indulás Párizsba. Átfogó autóbuszos városnézés keretében ismerkedünk a francia fôvárossal: Bastille tér, Grands-Boulevards, Pompidou Központ, Louvre, Concorde tér, Champs-Elysées, Diadalív, Eiffel torony, Invalidusok, Montparnasse negyed, Latin negyed, Cité sziget (Notre-Dame). Szabad idô vagy fakultatív szajnai hajókirándulás után a szállás elfoglalása. 3. nap: Párizs-Versailles Délelôtt lehetôség a Földkerekség leghatalmasabb kiállításának, a Louvre Múzeumának megtekintésére részletes tárlatvezetéssel, majd Európa legnagyobb üzleti negyedébe, a gigantikus felhôkarcolók világába, a Défense negyedbe látogatunk. A párizsi Manhattan city megtekintése után délután szabad idô Párizsban vagy fakultatív kirándulás a világörökséghez tartozó Versailles-i kastélyba. XIV. Lajos fényûzô palotájának, a Versailles-i kastélynak a felfedezésére indulunk. Részletes tárlatvezetéssel megtekintjük a pompás belsô termeket, majd a díszes kastély parkjában láthatjuk (kívülrôl) a magyar történelem szomorú emlékét idézô két Trianon Palotát. (Ár: 45EUR/fô). 4. nap: Loire menti kastélyok Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás Franciaország virágoskertjébe, a Világörökséghez tartozó Loire völgyébe. Látogatásunkat a Loire folyó mentén épült festôi Blois kastélyával, a kora reneszánsz egyik gyöngyszemével kezdjük. Folytatjuk utunkat Cheverny-ben. A kastély pompás berendezése és csodálatos, hatalmas parkja lenyûgözô látvány. Utolsó állomásunk a Loire völgy gyöngyszemének is nevezett Chenonceaux. A Cher folyóra épült romantikus híd kastély -t hosszú századokon keresztül csak hölgyek alakították, de a legzordabb férfiszíveket is megdobogtatják. Visszautazás Párizsban a késô délután órákban, de elôtte még a híres tourain-i borokat is megkóstoljuk.(ár: 55EUR/fô) 5. nap: Beaune-Dijon Reggeli a szállodában, majd elutazás az évszázadokon keresztül önálló hercegségként ismert Burgundia tartományba, az ízes borok hazájába. Látogatás a burgundi borvidék fôvárosaként ismert, elragadó Beaune városkában. Végighaladunk az egyik leghíresebb és legszebb borúton, majd délután Burgundia fôvárosa, a múzeum város címmel is felruházott Dijon következik. Városnézés a burgundiai hercegek pompás székhelyén. A XIX. századi mondén város büszkén ôrzi érintetlen, középkori városmagját, ahol szabadidôben megkóstolhatjuk a hely specialitását, a Kir-t is. Szálláshely elfoglalása Besançon környékén a késô esti órákban. 6. nap: Hazautazás Kora indulás. Utazás Magyarországra folyamatos pihenôkkel. Érkezés a késô esti órákban. **szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô Gyermekár: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô 2.580,-Ft/fô Stornó biztosítás: 1.5% Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

13 Párizs Loire menti kastélyok 1. nap: Utazás... tranzitszállás... Utazás rendszeres pihenôkkel a tranzitszállásra. Érkezés az esti órákban. 2. nap: Párizs elsô párizsi impresszió Reggeli után utazás Párizsba. Autóbuszos városnézés keretében kezdünk ismerkedni a Április Június francia fôvárossal. Latin Július negyed: Sorbonne, Panthéon, Luxemburg kert, Szeptember Szent Mihály körút. Montparnasse negyed, Invalidusok. Programunkat fakultatív szajnai hajókirándulás zárja majd. Szálláshely elfoglalása a késô esti órákban. 5. nap: Blois Chambord Cheverny Chaumont kôvirágok kertje Ezen a napon négy kastélyt látogatunk meg. Kezdjük Blois-ban. A feudális grófok várából királyi székhellyé elôlépett város és kastély vitathatatlanul Párizs riválisaként hagyott nyomot a Loire történetében. Ezután Chambord következik. A Loire vidékének legnagyobb kastélya uralkodók és mûvészek lángoló képzeletvilágából született. Építésének körülményeit máig homály fedi. Folytatjuk Cheverny-ben. A részben lakott kastély berendezése, mértani pontossággal megtervezett parkja, trófea gyûjteménye egyik ámulatból a másikba ejtik a látogatót. A nap zárásaként Chaumont-ba látogatunk. A középkori jellegét ôrzô kastély Medici Katalintól Napóleonig titkos események cinkosaként kísérte végig a múlt századokat. Szállás. 3. nap: Párizs Párizs bölcsôje és túlpartja A jobb part számtalan látnivalója vár ránk: Bastille tér, Mocsár negyed, Pompidou Központ, Concorde tér, Opera, Champs-Elysées, Diadalív. Gyalogos városnézésünk a Cité szigen folytatódik: Párizs ókori bölcsôje, a Notre-Dame, a Szent Kápolna, a Forradalom Siralomháza mind itt sorakoznak fel. Mindezek után a Louvre csodálatos múzeumába invitáljuk Önöket. Esti séta a Montmartre-on: a Moulin Rouge, hangulatos piano bárok, a Festôk tere, a Sacré-Coeur bazilika. 4. nap: Párizs Versailles Chartres ezoterikus világ Letûnt korok Párizsát mögöttünk hagyva a jövôbe utazunk: cél a párizsi Manhattan city, a Défense negyed. A csúcstechnológiás építkezés felhôkbe nyúló mesterséges megalitjai egészen más világba kalauzolják a látogatót. Még egy búcsúpillantást vetünk Párizsra, és ismét indulunk a múltba. Pompa és sötétség, hahota és elfojtott sikolyok, modorosság és fertô, és ki tudja még hány felvillanó kép köszönt vissza ránk a Napkirály hajdani versailles-i palotájának falai mögül. Természetesen megcsodáljuk a kastélyt, a kertet, a Kis-és Nagy Trianon palotákat, valamint XIV. Lajos feleségének faluját. Mindezek után a kastély szomszédságában lehetôség egy kellemes ebéd elfogyasztására. Ebéd után indulunk Chartres városába. A Világörökség tagjai közé sorolt katedrálisa a franciaországi Mária-kultusz egyik legfontosabb helyszíne. Több ezer négyzetméternyi üvegablaka, ma is látható labirintusa és számos egyéb részlet, mind a középkor misztériumát ôrzik. Kapuján belépve részleteiben fogjuk megfejteni a hajdan kor rejtett összefüggéseit. A katedrálisból kilépve gyönyörû sétát teszünk a XIII. századi város hamisítatlan emlékei között. Az esti órákban érkezünk a Loire folyó menti szálláshelyünkre. 6. nap: Chenonceaux Amboise Tours két folyó mentén Reggeli után Chenonceaux-ba indulunk. A Cher folyóra épült híd kastély -t hosszú századokon keresztül csak hölgyek alakították, de a legzordabb férfiszíveket is megdobogtatják. Ma minden egyes része letûnt korok híres dámáiról zeng dalokat. Néhány kilométer után elérjük Amboise-t. Itt található a legelsô reneszánsz királyi kastélyok egyike. Kápolnája ôrzi Leonardo da Vinci földi maradványait. Napnyugta felé betérünk egy többszáz éves pincébe, ahol a híres tourain-i borokat kóstoljuk meg. Ezután Tours-ba, pannóniai Szent Márton városába utazunk. Elbûvölô részleteit az esti fényekben csodálhatjuk meg. Szállás. 7. nap: Orléans Reims útban haza felé Ezen a napon Jeanne d Arc diadalmenetének legfontosabb állomásaiból kapunk egy kis útravalót. Délelôtt Orléansba utazunk, a Szûz legfényesebb gyôzelmének helyszínére. Délután Reimsben tartunk pihenôt. A számos királyi koronázásnak helyt adó katedrális megtekintése és autóbuszos városnézés után folytatjuk utunkat szálláshelyünk felé. 8. nap: ismét Magyarországon Rövid pihenôkkel folyamatosan utazunk haza. Megérkezés Budapestre a késô esti órákban. **szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô Gyermek ár: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô 3.440,-Ft/fô 2600 Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

14 Egy csipetnyi francia romantika Normandia és Bretagne varázslatos tájain 1. nap: Utazás indulás Utazás rendszeres pihenôkkel a tranzitszállásra. Érkezés az esti órákban. Május 29-Június 6., Július Augusztus 28- Szeptember 5. Október nap: Párizs Reggeli után indulás Párizsba. Átfogó autóbuszos városnézés keretében ismerkedünk a francia fôvárossal: Bastille tér, Grands-Boulevards, Pompidou Központ, Louvre, Concorde tér, Champs-Elysées, Diadalív, Eiffel torony, Invalidusok, Montparnasse negyed, Latin negyed, Cité sziget (Notre-Dame). Mai programunkat fakultatív esti szajnai hajókirándulás zárja majd. Szálláshely elfoglalása. 3. nap: Párizs Versailles Rouen Letûnt korok Párizsát mögöttünk hagyva a jövôbe utazunk: cél a párizsi Manhattan city, a Défense negyed. A csúcstechnológiás építkezés felhôkbe nyúló mesterséges megalitjai egészen más világba kalauzolják a látogatót. Élményekben itt sem lesz hiány. Innen még egy búcsúpillantást vetünk Párizsra és ismét indulunk a múltba. Pompa és sötétség, hahota és elfojtott sikolyok, modorosság és fertô és ki tudja még hány felvillanó kép köszönt vissza ránk a Napkirály hajdani versailles-i palotájának falai mögül. Természetesen megcsodáljuk a kertet, a Kis-és Nagy Trianon palotákat, valamint XIV. Lajos feleségének faluját. Miután megpihentünk, folytatjuk utunkat Rouen-ba. Szállásunk Rouen mellett lesz. 4. nap: Rouen Honfleur a csodás Normandia Délelött megtekintjük a várost. Hatalmas katedrálisa, több mint 700 fabetétes házikója és Jeanne d Arc vesztôhelye marasztalják a látogatót. Következô úti célunk a természet alkotta, káprázatos étretat-i partvidék a La Manche csatorna mentén. Gyalogos sétánk után haladunk tovább Le Havre-on és a Föld egyik legnagyobb folyami átkelôjén, a Normandia hídon át Honfleurbe. A mesés muzeális kikötô és minden részletében fa középkori temploma egyedülálló látványosság, számtalan mûvész ihletôi. Szállás Honlfeur környékén. 5. nap: Caen Fougères Le Mont Saint-Michel Saint Malo Reggel megtekintjük Caen-t, Hódító Vilmos városát, a normann emlékek székhelyét. Következô megállónk Fougères, mely a középkori katonai építészet rendkívül szép várával dicsekedhet. Következô megállónk az északi parton a Le Mont Saint-Michel apátság, a középkor csodája. A továbbiakban osztriga farmok mentén haladunk a korzárok, hajdani hivatalos kalózok erôdítmény városába, Saint-Maloba. Szállás a környéken. 6. nap: Belle-Ile Carnac Vannes Bretagne Reggeli indulás után átszeljük a breton félszigetet és egészen a quiberoni félsziget csúcsáig megyünk. Jó idô esetén áthajózunk Belle-Ile-re, a meseszép és egyben a legnagyobb breton szigetre. Vad partjai, csodás kis öblei, elrejtett luxusvillái mindenki szívét megdobogtatják. A kötetlen szabadidô keretében lehetôség lesz a felhôtlen kikapcsolódás élményét átélni. Délután visszahajózunk, és felkeressük a carnac-i több ezer éves misztikus megalitokat. Szállás a környéken. (Rossz idôben a félsziget káprázatos vad partján sétálunk, majd megtekintjük Vannes-t, Bretagne egyik legrégibb városát. Berendezése szép emlék a középkorból.) Szállás a környéken. 7. nap: Nantes Angers Saumur Tours A mai napot Nantes, Verne Gyula szülôvárosának megtekintésével kezdjük. Ez a város többször viselte Bretagne fôvárosa címét, ma a Loire régióhoz tartozik, s utunkon is határkô, hiszen innen már kelet felé vesszük utunkat a Loire folyó mentén. Angers és Saumur érintésével a hét évszázadon át, harminchárom apátnô vezette fontevraud-i királyi apátságot tekintjük meg, mely egyben királyi temetkezési hely is volt. Itt lépésrôl lépésre követhetjük a szerzetesi élet mindennapos eseményeit. Ezután Tours felé veszük utunkat, pannóniai Szent Márton városába. Elbûvölô részleteit az esti fényekben csodálhatjuk meg. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. 8. nap: Amboise Chaumont Blois Reims Reggeli után a Loire mentén utazunk Amboise-ba. Itt található a legelsô reneszánsz kastélyok egyike, teraszairól káprázatos kilátás nyílik a folyó völgyére. Következô állomásunk, Chaumont érintésével Blois. Kastélyának négy része négy évszázad pompás tükre, a vallásháborúk zûrzavaros idôszakában királyi székhely. Magában foglalja I. Ferenc, a mûvész király legszebbek közé sorolt reneszánsz lépcsôházát és palotáját. Itt búcsúzunk el a Loire völgyétôl, és indulunk szálláshelyünk felé, mely a francia-német határ környékén lesz. Utunkat rövid autóbuszos városnézéssel tarkítjuk meg Reimsben, a koronázó városban. 9. nap: Hazautazás viszont látásra Franciaország Rövid pihenôkkel folyamatosan utazunk haza. Megérkezés Budapestre a késô esti órákban. **szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô Gyermek ár: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô 3.870,-Ft/fô Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

15 A jelen és a múlt bűvöltében... Párizs Loire Burgundia Elzász Április 28-Május 6. Augusztus Szeptember 25 - Október nap: Utazás tranzitszállás Utazás rendszeres pihenôkkel a tranzitszállásra. Érkezés az esti órákban. 2. nap: Reims Párizs elsô párizsi impresszió Reggeli után indulás Reimsbe. Számos király koronázási katedrálisának megtekintése és autóbuszos városnézés után Párizs felé indulunk. Autóbuszos városnézés keretében kezdünk ismerkedni a francia fôvárossal. Latin negyed: Sorbonne, Panthéon, Luxemburg kert, Szent Mihály körút. Montparnasse negyed, Invalidusok. Programunkat fakultatív szajnai hajókirándulás zárja majd. Szálláshely elfoglalása a késô esti órákban. 3. nap: Párizs Párizs bölcsôje és túlpartja A jobb part számtalan látnivalója vár ránk: Bastille tér, Mocsár negyed, Pompidou Központ, Concorde tér, Opera, Champs-Elysées, Diadalív. Gyalogos városnézésünk a Cité szigen folytatódik: Párizs ókori bölcsôje, a Notre-Dame, a Szent Kápolna, a Forradalom siralomháza mind itt sorakoznak fel. Mindezek után a Louvre csodálatos múzeumába invitáljuk Önöket fakultatív programként. (Ár: 25 EUR) Esti séta a Montmartre-on: a Moulin Rouge, hangulatos piano bárok, a Festôk tere, a Sacré-Coeur bazilika. 4. nap: Párizs Versailles Chartres Orléans Loire völgye Letûnt korok Párizsát mögöttünk hagyva a jövôbe utazunk: cél a párizsi Manhattan city, a Défense negyed. A csúcstechnológiás építkezés felhôkbe nyúló mesterséges megalitjai egészen más világba kalauzolják a látogatót. Még egy búcsúpillantást vetünk Párizsra és ismét indulunk a múltba. Pompa és sötétség, hahota és elfojtott sikolyok, modorosság és fertô és ki tudja még hány felvillanó kép köszönt vissza ránk a Napkirály hajdani versailles-i palotájának falai mögül. Természetesen megcsodáljuk a kastélyt, a kertet, a Kis-és Nagy Trianon palotákat, valamint XIV. Lajos feleségének faluját. Mindezek után a kastély szomszédságában egy kellemes ebéd (fakultatív) aligha visszautasítható. Ebéd után indulunk Chartres városába. A Világörökség tagjai közé sorolt katedrálisa a franciaországi Mária-kultusz egyik legfontosabb helyszíne. Több ezer négyzetméternyi üvegablaka, ma is látható labirintusa és számos egyéb részlet, mind a középkor misztériumát ôrzik. Kapuján belépve részleteiben fogjuk megfejteni a hajdan kor rejtett összefüggéseit. Utunkat Orléans felé folytatjuk, ahol autóbuszos városnézés keretében rövid betekintést nyerünk Jeanne d Arc városába. Az esti órákban érkezünk a Loire folyó menti szálláshelyünkre. 5. nap: Loire völgye kôvirágok kertje Ezen a napon három kastélyt látogatunk meg. Kezdjük Chambord-dal, a Loire vidékének legnagyobb kastélyával. Elsô pillanatától a mai napig csupa megfejtetlen talány. Folytatjuk Cheverny-ben. Legpompásabb berendezése és csodálatos, hatalmas parkja lenyûgözô látvány. Az utolsó állomásunk Chenonceaux, ma minden egyes része letûnt korok híres dámáiról zeng dalokat. Napnyugta felé betérünk egy több száz éves pincébe, ahol a híres tourain-i borokat kóstoljuk meg. Szállásunkra este térünk vissza. 6. nap: Loire völgye Bourges Beaune Délelôtti úti célunk Valençay-ba vezet. I. Napóleon külügyminiszterének palotája magában ötvözi mindazokat az építészeti bravúrokat, amelyek a Loire-völgyi kastélyokat oly híressé tették. Útravalóként itt egy csokorban kapjuk meg a folyó virágait. A dombra épült Bourges mesebeli fabetétes házaival, különös katedrálisával és a francia hon legpazarabb gótikus polgárházával ejti rabul a látogatót. Szállás Beaune környékén. 7. nap: Beaune Citeaux Dijon Ezt a napot Burgundiának szenteljük. Látogatást teszünk a burgundi borvidék fôvárosaként ismert, elragadó Beaune városkában, végighaladunk az egyik leghíresebb és legszebb borúton, s meglátogatjuk a középkor egyik legfontosabb szerzetesi központját, a cisztercita rend bölcsôjét: Citeaux-t. Délután Burgundia fôvárosa, Dijon következik. A múzeum-város közel százötven mûemlékével, 185 hektáron elterülô gyönyörû parkjaival, nagyvárosi szerkezetével méltán vívta ki a címet, hogy Párizshoz hasonlítsák. A XIX. századi mondén város büszkén ôrzi érintetlen, középkori városmagját. Mindezekrôl autóbuszos és gyalogos program keretében meg is gyôzôdünk. Szabadidôben elkortyolgathatunk egy pohár Kir-t, a hely specialitását, miközben átadhatjuk magunkat a város bódító hangulatának. Este visszatérünk szállásunkra. 8. nap: Colmar Strasbourg a francia Rajna part Ezt a napot Elzásznak szenteljük, ahol két gyönyörû várost csodálunk meg. A festôi Colmar ódon hangulata, fabetétes háztengere, gazdag színpompája, középkori teljes szabálytalansága minden lépésre tartogat egy-egy meglepetést. Kelet-Franciaország legfontosabb városa Strasbourg, ahol múlt és jelen egymás mellé épült: a francia himnusz szülôvárosa, az Európai Unió egyik központja méltóságteljesen ôrzi a középkor legmagasabb katedrálisát és az egész világon páratlannak számító, csatornákra, fedett hidakra, zsilipekre épült, sok száz éves Petite-France városnegyedet. Szállásunk Strasbourg környékén lesz. 9. nap: Hazautazás Folyamatos pihenôkkel haladunk Magyarország felé. Budapestre a késô esti órákban érkezünk. **szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô Gyermek ár: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô 3.870,-Ft/fô 2600 Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

16 Korzika A Szépség szigete Szeptember nap: Budapest-Firenze Elutazás a kora órákban.folyamatos utazás rövid pihenôkkel a Firenze melletti szállásra. 2. nap: Livorno-Korzika Reggel behajózás Livornóból Korzikára, majd utazás Korzika keleti partvonalán. Érkezés a szálláshelyre kora délután. Az apartmanok átvétele, eligazítás, szabadprogram. 3. nap: Szabadprogram Egész napos szabadprogram. Az üdülôfalu felfedezése, pihenés a tengerparton, kikapcsolódás. Tenisz, ping-pong, minigolf vagy strandfoci az üdülôfaluban. Animációs lehetôségek szakképzett személyzet vezetésével: vizitorna, röplabda, kosárlabda, zenés gimnasztika, este tánclehetôség. 4. nap: Bonifacio Reggeli után egész napos fakultatív autóbuszos kirándulás Bonifacioba, a sziget déli városába. Fényképezés Figa mellett a genovai ôrtoronynál, majd érkezés Bonifacioba. Látogatás a fantasztikus, túlhajló sziklaszirtre épült, 1100 éves városban. Citadella, katedrális, föld fölötti temetô. Szabadprogram, majd fakultatív lehetôségként hajókirándulás a tengerbe szakadt sziklatömbök, és a tenger mosta barlangok között. Visszaúton rövid pihenô, igény szerint fürdési lehetôséggel Sta Giulia fehér homokos, áttetszôen kék vizû strandjánál. Érkezés Porto-Vecchio jachtkikötôjébe, fényképezés. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. (Ár: 20 EUR) 5. nap: Corte-Calvi-St.Florent Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy egész napos fakultatív kirándulás. Városnézés Cortében, a sziget spanyol és függetlenségi múltú városában. Fényképezés Ponte Leccia-nál, a genovai hídnál, majd Ile Rousse-ban városnézés, Paoli-szobor, vörös sziklák. Érkezés Calviba, Kolombusz Kristóf szülôvárosába dél körül. Városnézés: genovai citadella, kormányzói palota, idegenlégiós központ, katedrális, Kolombusz háza, majd a kikötô és a lenti városrész. Szabadprogram. Továbbutazás a Gránitsivatagon át (fényképezéssel) St. Florent-ben, majd a Tenghine hágó érintésével visszaérkezés a szálláshelyre a késô esti órákban. (Ár: 20 EUR) 6. nap: Aléria Reggeli után látogatás Alériában, a görög-római gyûjteményt ôrzô genovai erôdben. A romterület és a kiállítás megtekintése, majd bor-, szalámi-, likôr- és sajtkóstoló, vásárlási lehetôséggel a Mavela családi gazdaságban. Délután szabadprogram. 7. nap: Porto-Piana-Ajaccio Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás. Elutazás a sziget központi hegygerincén át a nyugati partvidékre. Utazás a Golo folyó vadregényes felsô völgyében. Átszeljük a gyönyörû, magashegyi környezetben található Verghio hágót, majd érkezés a világörökség részét képezô Porto-Piana közötti gránitparadicsomba. Fényképezés és séta a páratlan szépségû és térhatású vörös, lyukacsos gránitterületen. Továbbutazás, érkezés kora délután Ajaccioba, Napóleon szülôvárosába. Városnézés, a Napóleon-szobrok, a Katedrális, a szülôház, a pálmafás sétányok és a fôtér megtekintése. Szabadprogram. Visszautazás a gyönyörû Vizzavona hágón keresztül elhaladva Eiffel egyik legmerészebb vasúti viaduktjánál. Visszaérkezés a szállásra késô este. (Ár: 25 EUR) 8. nap: Szabadprogram Egész napos szabadprogram a tengerparton, kikapcsolódás az üdülôfaluban animációs programokkal. 9. nap: Cap Corse-Erbalunga-Bastia Reggeli után kirándulás Cap Corse félszigetére, a különleges mikroklímával, növényvilággal és kôzettani összetétellel rendelkezô félszigetre, majd látogatás Erbalunga üdülôparadicsomba. Rövid szabadprogram fényképezés a festôi halászfaluban és a genovai ôrtorony romjainál. Délután érkezés Bastiaba, Felsô-Korzika tartományi székhelyére, szabadidô, majd bekompolás, érkezés Livornóba kora este. Szálláshely elfoglalása a kora esti órákban. 10. nap: Hazautazás Reggeli indulás után, utazás rövid pihenôkkel Magyarország felé, érkezés a késô esti órákban. 2 éj *** szállodában 7 éj apartmanokban önellátó (2 ) Részvételi díj: ,-Ft/fô 4 fôs ap ,-Ft/fô 2 fôs ap ,-Ft/fô 4.300,-Ft/fô Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

17 Romantikus Provence, kis Svájci kitérővel Június Augusztus nap: Budapest-Imperia Elutazás a kora órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel a Ligúr tengerparton található szálláshelyig. Szálláshely elfoglalása Imperia környékén az esti órákban. 2. nap: Monaco-Monte Carlo-Eze- Cap-Ferrat A órákban elutazunk Monacoba. Megcsodáljuk a hercegi palotát és az innen nyíló felejthetetlen kilátást a luxus yachtok kikötôjére. Az Oceanográfiai Múzeumban fantasztikus utazást tehetünk a tengerek és óceánok élôvilágába. Buszunkkal végighaladunk a Forma 1-es pálya egyik szakaszán, és még egy kis ja a távoli utazót. Ezután ellátogatunk a milliárdosok egyik félszigetére. a francia világhírességek kedvelt helye ez: Cap Ferrat. Pálmafái mögött húzódik meg az Ephrussi villa, mely berendezésével és lélegzetelállító botanikus kertjeivel garantáltan ámulatba ejti a látogatót. Érkezés Nizzába, szálláshely elfoglalása. 3. nap: Nizza-Antibes- Cannes Délelôtt gyalogos és autóbuszos városnézés Nizzában: Promenade des Anglais, orosz negyed, római városrész, várdomb, ó Nizza és a régi kikötô. Útközben rövid látogatás a festôi Antibes-ban, az azúrpart legromantikusabb kisvárosában. Séta a sikátoros, mediterrán óvárosban. Kirándulás Cannesba, ahol megismerkedünk a filmfesztiválok híres helyszíneivel, de a hajdani város rejtelmeibe is betekintést nyerünk, majd visszautazás a szálláshelyre. 4. nap: Annecy -Genf Reggeli a szállodában, majd elutazás Franciaország legalpesibb tartományába, Szavojába. Látogatás a francia Alpok egyik legbájosabb kisvárosában, Annecy-ben. Megtekintjük a festôi tóparton fekvô város, csatornákkal szelt, mesébe illô óvárosát, majd rövid szabad idô után, Genf melletti szálláshelyünkre utazunk. 5. nap: Genf- Luzern-Innsbruck Reggel után városnézés Genfben. A Genfi-tó partján elterülô város éppúgy híres természeti adottságairól, mint az európai kultúrtörténetben betöltött szerepérôl. Mindezek tükrében próbálunk egységes képet kialakítani a Svájc és Franciaország határán fekvô városról. Második megállónk Luzern városában lesz. Sétánk folyamán kaszinózásra is marad idô. Séta Monte Carloban. Ezután Eze faluba látogatunk. A színhely egy középkori tündérmese, ahol a sziklákkal egybeolvadt, futónövények mögé bújt házikók és a minden irányba lejtô utcácskák hálószerû szövevénye egyre beljebb csábítmegismerkedünk az óvárossal. A város szimbólumainak számító fedett fahidakon túl betekintést nyerhetünk a gleccserek világába is. Pihenôkkel megszakítva utazunk Innsbruckba. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. 6. nap: Innsbruck- Budapest Gyalogos városnézés keretében ismerkedünk Tirol székhelyével, Innsbruckkal. Rendszeres pihenôkkel utazunk Budapestre, érkezés a késô esti órákban. **/*** szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô 2.580,-Ft/fô 2600 Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

18 Svájc-Európa gyémántja & Ausztria 1. nap: Budapest-Salzburg-Innsbruck Elutazás a kora órákban. Rövid városnézés Salzburgban, a templomok városában, majd utazás az Innsbruck környéki szálláshelyre. Július , Október nap: St.Gallen- Zürich-Luzern Rövid városnézés St.Gallen ôsrégi kereskedelmi és egyházi központjában. A barokk katedrális és a világörökséghez tartozó kolostorkönyvtár megtekintése, majd szabadidô. Délután ismerkedés Svájc élénk tóparti metropoliszának- Zürich-nek a nevezetességeivel. Séta a bankárváros nevezetességei között: Grossmünster, Fraumünster, Bahnhofstrasse, Városháza stb. Továbbutazás az ország egyik leghangulatosabb kisvárosába Luzernbe, mely a romantikus Vierwaldstatti tónál és a Pilatus-hegy lábánál található, hídjai a korai középkor emlékét ôrzik. Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a város jelképeit is, a középkori fedett fahídat és az Oroszlános emlékmûvet. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. 3. nap: Bern-Lausanne-Genf Reggeli után elutazás Bernbe, Svájc fôvárosába. A városnézés alkalmával megtekintjük a város legfontosabb nevezetességeit a világörökséghez tartozó óvárosban, majd továbbutazunk a Genfi tó partvonalát követve Lausanne-ba, mely a francia nyelvterület etnikai központja. Séta az óvárosban, Svájc talán legrangosabb mûemlékének, a Notre Dame katedrálisnak a megtekintése. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. 4. nap: Genf-Annecy Városnézés Genfben, melyet a Kálvinista Rómának is neveznek. A Genfi-tó partján elterülô város éppúgy híres természeti adottságairól, mint az európai kultúrtörténetben betöltött szerepérôl. Mindezek tükrében próbálunk egységes képet kialakítani a Svájc és Franciaország határán fekvô városról. Következô állomásunk Franciaországban vár minket: a szintén tóparti Annecy. Itt az alpesi kisváros csatornákkal szelt, mesébe illô óvárosát tekintjük meg. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. 5. nap: Ivory-Chillon-Lichtenstein Látogatás Ivory hangulatos városkájában, majd az ország egyik legérdekesebb történelmi emlékét keressük fel Chillon-ba látogatva. Továbbutazás Lichtenstein minihercegség érintésével. A fôvárosban Vaduzban található várkastély otthont ad egy rendkívüli értékû mûkincs-gyûjteménynek. Búcsú Svájctól, majd utazás a tiroli szálláshelyre. 6. nap: Kufstein-Hallstatt Városnézô séta Kufsteinben. Tirol egyik legszebb városkájában érdekes látnivaló a vár, ahol több magyar között Rózsa Sándor is raboskodott. A festett polgárházak, cégérek által ékesített utcákon sétálva ismerkedünk a várossal. Továbbutazás Ausztria festôi tóparti kisvárosába Hallstatt-ba, mely a világörökség része és sokak szerint az ország legszebb kisvárosa. Rövid séta a városban, majd hazautazás Linz érintésével. Érkezés a késô esti órákban. **/*** szálloda Részvételi díj: ,-Ft/fô ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô 2580,-Ft/fô

19

20 Cseh várak és kastélyok 1. nap: Kromeriz-Olomouc Elutazás Kromeríz városába, ahol megtekintjük az olomouci püspökök nyári rezidenciájául Október szolgáló palotát. Rövid sétát teszünk még a Virágkertben, mely román oszlopsoraival híven ôrzi a barokk formavilágát, majd továbbutazunk a Morva menti Olomoucba. Séta a történelmi épületekben gazdag városközpontban, ahol megtekintjük az UNESCO világörökség listáján szereplô barokk Szentháromság-szobrot is. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. 2. nap: Hradec Králove-Prága A mai napot Kelet-Csehországban, Hradec Králové ismertebb nevén Königgräz városával kezdjük. Elba parti városközpontja a legszebbek közé tartozik. Továbbutazás Prágába. Városnézés a legfontosabb látnivalókkal, majd vacsora lehetôség egy hangulatos prágai sörözôben. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. 3. nap: Karlstejn-Prága Reggeli után Karlstejn-be látogatunk, ahol Csehország legjelentôsebb várát és egyúttal a cseh királyság egyik jelképét ismerhetjük meg. Visszautazás Prágába, városnézés folytatása. Megtekintjük az Óváros legfontosabb nevezetességeit a Városháza épületével és a híres Orlojjal, majd rövid szabadidô a Vencel téren. 4. nap: Karlovy Vary- Marienbad Kirándulás a Tepla folyó partján épült Karlovy Vary városába. Séta a hangulatos belvárosban, ahol a város jellegzetes építményei a kolonádok egészítik ki a rengeteg sétálóutcát és parkot. Továbbutazás. A császári fürdôhelyek másik gyöngyszeme, a bohémiai hegyek között, csodálatos környezetben fekvô, Marienské Lázné németes nevén Marienbad következik. Az esti órákban visszautazás Prágába. 5. nap: Konoposite-Lednice Elutazás Konoposite festôi kastélyához, ahol Ferenc Ferdinánd fôherceg töltötte szabadidejét és hódolt vadászszenvedélyének, majd a romantikus Lednice kastély következik, a Lichtenstein hercegek egykori Pazar palotája. A kastély a Dyje folyó partján található, varázslatos természeti környezetben, a Lednice-Valtice kultúrtáj az Unesco világörökséghez tartozik. *** szállodák Hazaérkezés Budapestre a késô esti órák- Részvételi díj: ,-Ft/fô ban. Gyermek ár: ,-Ft/fô Egyágyas felár: ,-Ft/fô ,-Ft/fô 2.150,-Ft/fô Május 1-4., Augusztus Körutazás Csehországban 1. nap: Budapest - Cesky Krumlov - Prachatice Elutazás a órákban, városnézés Cesky Krumlovban, a második legszebb cseh városban: várkastély, várudvarok, Latrán, Óvárosháza, Szent Vencel templom, Alkimista-ház. Vacsora és szállás Prachatice-ben. 2. nap: Ceske Budejovice - Hluboka - Tábor - Prága Reggeli, majd városnézô séta Ceske Budejovice-ben. Ezután a Hluboka kastély következik, melyet a Schwarzenberg hercegek a windsori kastély mintájára átépítettek. Továbbutazunk Táborba, a husziták egykori fellegvárába. Prágába a délutáni órákban érkezünk. Városnézés: Újvárosi Városháza, Táncoló ház, Nemzeti Színház, Laterna Magika, Betlehem kápolna, Óvárosháza tér, királyok útja, Károly híd. Vacsora és szállás Prága mellett. 3. nap: Turnov - Prachov - Detenice Reggeli után Turnov érintésével a Cseh Paradicsomba utazunk. Megtekintjük Hruba Skala kastélyát, a Cseh Paradicsom panorámáját, séta a szurdokban. Rumcájsz, Manka és Csibészke mesevárosával Jicinnel ismerkedünk: Valdicei kapu, lábas házak, Szent Jakab templom, Rumcájsz cipészmûhelye. Prachovban rövid túra a porladó sziklák között. Detenicében ma is mûködô középkori sörfôzdében* teszünk látogatást: kádármûhely, labor, sörfôzde és év legjobb cseh kocsmája. Estefelé Libis településen magyar vonatkozású templomocskát és emlékhelyet keresünk fel. Vacsora és szállás Kralupy-ban. 4. nap: Kutna Hora - Budapest Reggeli, majd hazaindulás, útközben városnézés Kutna Horában, az ezüst városban: csontkápolna, olasz udvar, Szent Borbála katedrális. Hazaérkezés a késô esti órákban. Elhelyezés: **/*** szállodákban félpanzió Részvételi díj: ,- Ft/fô Egyágyas felár: 6.000,- Ft/fô Gyermekár: ,- Ft/fô 1.720,- Ft/fô Sztornó biztosítás: 1,5% Vác, Görgey u. 4/b Telefon: Fax: Eng. szám: U

Utazási és részvételi feltételek

Utazási és részvételi feltételek Utazási és részvételi feltételek A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda Kft (1065 Budapest, Révay u. 14. tel: +36 1 3327870, fax: +36 1 3010421, nyilvántartási szám: U-000106/2001. adószám 12627255-2-42), mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS A KOZMAPOLITAN & VARI Kft. (a továbbiakban: KOZMAPOLITAN): (Székhely: 1089 Bp, Vajda Péter u.7-13. Telephely: 1062 Bp., Délibáb u. 30. Telefon: (1) 4130272

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1193 Budapest, Szigligeti u. 6., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1.) Angkor Tours Utazási Iroda Szolgáltató neve: ANGKOR TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltató jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek célj hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

Utazási feltételek 2015. január-tól

Utazási feltételek 2015. január-tól Utazási feltételek 2015. január-tól I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. A C & T Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak!

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! Alpesi tájakon Berchtesgaden- Kehlsteinhaus busz+lift 16 Kufstein-

Részletesebben

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell.

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Utazási Feltételek 1. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250. és 6:254. szakasza, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező

Részletesebben

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak!

A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! Alpesi tájakon Szt. Wolfgang- templom 1 Berchtesgaden- busz- Kehlsteinhaus

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

Általános Utazási Szerződés

Általános Utazási Szerződés Általános Utazási Szerződés a GlobeTravel Kft. által szervezett belföldi utazásokra amely létrejött a GlobeTravel Kft. Kék Bolygó Utazási Iroda (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Székely u. 2., telefonszáma:

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02.

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KUALA LUMPUR MODERN ÉS RÉGI ARCA, MALACCA GYARMATI EMLÉKEI,

Részletesebben

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt, István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-8172; nyilvántartási szám:r-0932/94/1999) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401.

Részletesebben

Kolumbia és Argentína augusztus szeptember 2-ig

Kolumbia és Argentína augusztus szeptember 2-ig G-Management FIP 2016 Kongresszus és kísérőprogamjai Áraink tájékoztató jellegűek és a jelentkezések beérkezési idejének függvényében változhatnak - különösen a repülőjegy tekintetében! Utazás: Utazás

Részletesebben

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei Baraka Világjáró Utazási Iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. sz.; telefon: 46/509-440; fax: 46/509-441; nyilv. sz.: U-000087/2001.; adószám: 12589292-2-05.; e-mail: iroda@baraka.hu, www.baraka.hu (mint

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL Utazási feltételek A First Travel Kft. Által szervezett külföldi utazások általános feltételei 1. A FIRST TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 - ainak és az utazási

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

REPÜLŐS TÁRSASUTAZÁSOK

REPÜLŐS TÁRSASUTAZÁSOK REPÜLŐS TÁRSASUTAZÁSOK Repülővel történő utazások esetében a találkozó helye minden esetben a Liszt Ferenc repülőtér (légitársaságtól függően A-B terminál) várócsarnoka, ahol idegenvezetőnk az iroda nevével,

Részletesebben

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:...

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:... Utazási szerződés Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mely létrejött az Anubis Travel Utazási Iroda Kft. (1024 Budapest, Kis Rókus u. 1., tel: 213-9693, fax: 201-6994; adószám: 12637450-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-696105;

Részletesebben

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. Utazásszervező, székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: 354-0664,65, fax: 302-4840,e-mail: info@lagrotta.hu, telephelye: 1065 Budapest,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 0.1. A Marathon Idegenforgalmi Kft Marathon Utazási Iroda (Telephely: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 10., telefonszáma: (26) 330 150, MKEH engedély száma: U - 001000,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. a okt nov. 4. induló útra Izrael országba, a mellékelt program szerint.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. a okt nov. 4. induló útra Izrael országba, a mellékelt program szerint. UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a B.B.TOURS Kft. (1025 Bp., Napvirág u. 7., telefon: 266-7666, fax: 275-0224), Adószáma: 10813580-2-41, Nyilvántartási szám: MKEH R- 00800/1999/1999, Felelősségbiztosító:

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013.

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. Taurus Reisen Utazási Iroda Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 33. Tel: 344-66-66/, Fax: 344-55-54) IKIM- engedélyszám: R-1942/1999 Adószám: 12510324-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-689935

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A HolidaySport Hungary Kft, HolidaySport Travel Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes (székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 35/a., nyilvántartási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény 6: 254 paragrafusának (1) (5) bekezdései, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra

Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra 1. A Sol Travel Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6:254. szakaszai, az utazási szerződésekről

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként,

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, UTAZÁSI FELTÉTELEK Utazási szerződés Általános utazási feltételek: Az Istria 94-Tours Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes, amely létrejött egyrészről az Istria 94-Tours Utazási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Araamu Travel Kft. (székhely: 1039 Budapest, Jókai u. 6.; cégjegyzékszám: 01-09- 904452; adószám: 14452091-2-41; engedélyszám: U-000965; vagyoni biztosíték kezelője:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666496, engedélyszám:

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VillaTours.hu internetes portál üzemeltetője a Villanet Turisztikai és Szolgáltató Kft. Villa Tours Utazási Iroda, mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda) Székhelye:

Részletesebben

HASZNOS INFORMÁCIÓK A-TÓL Z-IG

HASZNOS INFORMÁCIÓK A-TÓL Z-IG Utazás határok nélkül... AUtóbUszos UtAzásoK A minőségi utazásszervezés elsődleges alapja a biztonságos utazás, ennek érdekében utazásainkat kizárólag a nemzetközi színvonalnak megfelelő autóbuszokkal

Részletesebben

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Időpontok: 2014.03.12. 111.000,-Ft/Fő 2014.04.02. 117.400,-Ft/Fő 2014.04.16. 123.900,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Ellátás : félpanzió Utazás: Autóbusszal Szállás 1 / 5 Szállás: 1-1 éjszaka

Részletesebben

EGYIPTOM 30.000 Ft/fő KEDVEZMÉNNYEL

EGYIPTOM 30.000 Ft/fő KEDVEZMÉNNYEL EGYIPTOM 30.000 Ft/fő KEDVEZMÉNNYEL 2015. NOVEMBE 32+10 kg POGGYÁSZ SÚLYHATÁAL! észvételi díjak kétágyas szobában Ft/fő: Triton Empire Hotel 3* Shams Safaga esort Hotel 4* Safaga Minamark Beach esort Hotel

Részletesebben

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Az utasok többsége sokszor nincsen tisztában az utazás során őket megillető jogokkal, illetve kötelezettségeikkel. Így kevesen

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti.

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti. UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt A Health and Travel Services Ltd (Székhelye: Brighton&Hoove, Hova House, 1 Hova Villas) Tel.: 06-30-1976-140, Fax: E-mail: info@villamtural.hu, Internet: www.villamtura.hu.,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése Budapest, 2015. január 28-31. www.mptpszichiatria.hu/szeged2015

JELENTKEZÉSI LAP Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése Budapest, 2015. január 28-31. www.mptpszichiatria.hu/szeged2015 JELENTKEZÉSI LAP Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése Budapest, 2015. január 28-31. www.mptpszichiatria.hu/szeged2015 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: Tensi Kft. 1023

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A cégnév: Elegant Enterprises Kft. székhely: 1056 Budapest, Nyáry Pál utca 4. 1. em. 2. képviseli: Emad Adly Issa Mikhael (ügyvezető) adószám: 24763062-2-41 cégjegyzékszám:

Részletesebben

Figyelem! A Costa Diadema, a Földközi-tenger királynője vízre száll!! Ismerkedjen meg a hajótársaság új zászlóshajójával!

Figyelem! A Costa Diadema, a Földközi-tenger királynője vízre száll!! Ismerkedjen meg a hajótársaság új zászlóshajójával! Mediterrán illatok - savonai indulással 7 éj Figyelem! A Costa Diadema, a Földközi-tenger királynője vízre száll!! Ismerkedjen meg a hajótársaság új zászlóshajójával! időpontok Costa Diadema - a flotta

Részletesebben

Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni:

Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Vándorgyűlése - Nemzetközi részvétellel Budapest, 2016. május 25-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2016 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni:

Részletesebben

Kulturális körutazások

Kulturális körutazások Kulturális körutazások 2013 2014. ADVENT-SZILVESZTER-KARNEVÁL Az árak 2013. december 31-ig érvényesek! Kedves Utasaink! Örömmel nyújtjuk át irodánk új előfoglalási katalógusát, melyben a hagyományokhoz

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN Bali az indonéz szigetvilág gyönyörű szigete, egyedi, színes, spirituális kultúrájáról ismert. Számos szertartása és szokása, ami több

Részletesebben

Körutazás Svájcban az Alpok szívében Schaffhausen- Rajna vízesés (csop. ár) 3 CHF

Körutazás Svájcban az Alpok szívében Schaffhausen- Rajna vízesés (csop. ár) 3 CHF A buszos körutazásainkhoz tartozó belépődíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegűek, év közben változhatnak! Az aktuális kedvezményekről és azok feltételeiről a helyszínen tájékozódhatnak.

Részletesebben

Kedvezményes Costa hajóutak hónapról hónapra a szélrózsa minden irányában

Kedvezményes Costa hajóutak hónapról hónapra a szélrózsa minden irányában Kedvezményes Costa hajóutak hónapról hónapra a szélrózsa minden irányában Hajóút neve Éj Hajó Indulási kikötő(k) Minimum ár 2012. február Az Ezeregyéjszaka meséi megelevenednek Korallok és ősi kincsek

Részletesebben

KIHAGYHATATLAN KEDVEZMÉNYEK EGÉSZ ÉVBEN

KIHAGYHATATLAN KEDVEZMÉNYEK EGÉSZ ÉVBEN TARTALOMJEGYZÉK KIHAGYHATATLAN KEDVEZMÉNYEK EGÉSZ ÉVBEN Saját szervezésű csoportos körutazásainkra befizetők az alábbi kedvezményeket vehetik igénybe: 8% E ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY MÁRCIUS 31-IG K JJELENTKEZŐ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A KARTAGO TOURS Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21. tel: +36 1 4628400, fax: +36 1 4628401, nyilvántartási szám: U-000834, adószám 13834203-2-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -aival, illetve

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5.

Általános szerződési feltételek 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5. Általános szerződési feltételek 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 309-5900, nyilvántartásba vételi száma: R-00801/1999/1999,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, július Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, július Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, 2009. július 9 11. Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Jelentkezési lap 2013

Jelentkezési lap 2013 Jelentkezési lap 2013 KATEDRA travel utazási iroda 1061 Budapest, Anker köz 1-3.; Tel.: 7000-137; Fax: 269-9500 travel@katedra.hu, www.travel.katedra.hu Nyilvántartási szám: U/000177/2002 Munkaszám: Elszámolás:

Részletesebben

Általános utazási feltételek / Utazási szerződés

Általános utazási feltételek / Utazási szerződés Általános utazási feltételek / Utazási szerződés Az Analit Utazásszervező Kft., mint Analit Utazási Iroda (7100 Szekszárd, Széchenyi u.18-20. GM EKH eng. szám: U-001066, adószám: 10633845-2-07, telefonszám:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. másfelől az Utas(ok)

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. másfelől az Utas(ok) UTAZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött a Haris Travel Club Kft.(továbbiakban: Haris Travel) Székhely: 1106 Budapest, Juhász. U. 25-27. Iroda: 1075 Budapest, Károly krt. 11. Tel.: (1) 317-2354 ; 327-0793 Fax:

Részletesebben

KIHAGYHATATLAN KEDVEZMÉNYEK EGÉSZ ÉVBEN

KIHAGYHATATLAN KEDVEZMÉNYEK EGÉSZ ÉVBEN KIHAGYHATATLAN KEDVEZMÉNYEK EGÉSZ ÉVBEN Saját szervezésű csoportos körutazásainkra befizetők az alábbi kedvezményeket vehetik igénybe: 8% E ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY MÁRCIUS 31-IG K JJELENTKEZŐ E UTASAINK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA MEDICI TRAVEL UTAZÁSI, SZOLGÁLTATÓ BT. Engedélyszám R-01262/1995/1999. MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., Adószám 22468974-2-08 Tel.: 96/523-424,

Részletesebben

Excel London, 2013 június 25-29 www.fespa.org

Excel London, 2013 június 25-29 www.fespa.org A Fespa nagymúltú, de sokáig csak másodvonalasnak tekintett szakmai kiállítás volt. Az elmúlt években ez megváltozott (amiben kiemelkedő szerepe volt Kovács Györgynek a magyar tagszervezet elnökének aki

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, 2017. január 26-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2017 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: Tensi Kft. 1023

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Bevezetés

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Bevezetés ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Körutazás Nagy-Britanniában és Írországban

Körutazás Nagy-Britanniában és Írországban Körutazás Nagy-Britanniában és Írországban 2016. július 23. augusztus 12. www.kalandosutak.hu Szálljunk fel az autóbuszra! Sokszor fog elhangzani ez a kérés a csoportvezető szájából, mert igen nagy útra

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Amely létrejött egyrészről a TAVEUNI Kft., mint utazásszervező, a továbbiakban TAVEUNI, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel.

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

M & Amerika. Utazási szerződés

M & Amerika. Utazási szerződés M & Amerika H-1065 Budapest, Lázár utca 2/A Tel: +36 (1) 3022613, 3022635 Fax: +36 (1) 3118092 Adószám:12492400-2-42 MKEH Eng szám : U-000161/2001 Cégjegyzék szám: 01-09-688979 E-mail: manda-hu@t-online.hu

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

tel: web:

tel: web: - 2017 - Merry Christmas, your Lordship! Exkluzív adventi HOSSZÚ HÉTVÉGE Angliában Utazás időpontja: 2017. december 7-10. Utazás hossza: 4 nap/3 éj Létszám (min-max): 10-12 fő Részletes program 1. nap

Részletesebben

tel: web:

tel: web: - 2016 - Ireland off the beaten track Nyelvtanfolyam és kirándulás Írországban Utazás időpontja: 2017. március 27.-április 3. Utazás hossza: 8 nap/7 éj Létszám: 10-12 fő Korosztály: 16+ Részletes program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Irányadó jogszabályok A Country Tours Kft (Székhely: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.., Telefonszám: 53/350-794 Faxszám: 53/355-794/114 mell. Adószám: 13133746-2-13,

Részletesebben

Az utazás és a kint tartózkodás költségei a kiutazót terhelik. Az üzleti delegációban való részvétel előrelátható költségei a következők:

Az utazás és a kint tartózkodás költségei a kiutazót terhelik. Az üzleti delegációban való részvétel előrelátható költségei a következők: Tisztelt Partnerünk! A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2012. szeptember 24-27. között üzleti delegációt szervez Volgográdba (Oroszország), amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt. A delegációban résztvevők

Részletesebben

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések Kormányrendelet az utazási szerződésről 2014.03.15-2015.09.01. 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról

Részletesebben

Utazási szerződés. 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján.

Utazási szerződés. 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján. Utazási szerződés ADUTOURS Utazási Kft., (Székhely/Telephely/Levelezési cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 2. Tel: +361/413-6790; Fax: +361/413-7790; Ügyeleti telefonszám: +3620/290 30 93; e-mail: adutours@t-online.hu)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

Észak-Ciprus árlista. Ciprus. érvényes: 2015. június 30-ig. 2015 Tavasz, Nyár és Ősz www.budavartours.hu/ciprus

Észak-Ciprus árlista. Ciprus. érvényes: 2015. június 30-ig. 2015 Tavasz, Nyár és Ősz www.budavartours.hu/ciprus 2015 Tavasz, Nyár és Ősz /ciprus Észak-iprus árlista érvényes: 2015. június 30-ig. F ö l d k ö z i - t e n g e r rgaka Paphos Morphou ay Troodos hegység Olympos 1953 m Limassol Kyrenia Észak-iprus él-iprus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A Mouzenidis Hungary Travel Agency Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zirzen Janka utca 44., adószám: 25079906-2-43, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

utazás időpontja: úti cél: pozíciószám: részvételi díj: IRODA bármikor visszautasíthatja, és a befizetett előleget visszafizeti.

utazás időpontja: úti cél: pozíciószám: részvételi díj: IRODA bármikor visszautasíthatja, és a befizetett előleget visszafizeti. Amely létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint levelezési cím: 1064

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Akciós Fly and Drive /2010

Akciós Fly and Drive /2010 Akciós Fly and Drive /2010 Edinburgh, a Skót Felföld és Skye sziget 8 nap/7 éj Szállás: 3 éj Edinburgh-ban 2 éjszaka a Loch Ness környékén 1 éjszaka a Perth környékén 1 éjszaka Edinburgh környéki városban

Részletesebben

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY EZZEL A NYOMTATVÁNNYAL A LÉGITÁRSASÁGOKNÁL ÉS/VAGY AZ ILLETÉKES NEMZETI SZERVEKNÉL LEHET PANASZT BENYÚJTANI. Visszautasított beszállás, alacsonyabb osztályon

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF))

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) 0. Bevezetés 0.1. Az alulírott Utazási Iroda, mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain

Részletesebben