60-35 nappal indulás előtt: 10 % nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 %

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 %"

Átírás

1 Utazási feltételek 1. A MONTANA TOURS Utazásszervező és Szolgáltató KFT. (továbbiakban mint IRODA) székhelye: 6720, Szeged Somogyi B. 20., adószáma: , cégjegyzékszáma: , engedélyszám: R-1687/1998/1999, Vagyoni biztosíték : QBE Insurance ( Europe ) Limited Magyarországi Fióktelepe - által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv utazási 415. valamint 416 -, az utazási és utazást közvetítői szerződésekről szóló 281/2008.(XI.28.) Kormány rendelet (továbbiakban R.) és ennek módosított rendelkezési, továbbá ezen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók. 2. Szerződés létrejötte: Az utazás megrendelésével, az utazási szerződés aláírásával, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre az utas és az IRODA között. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a R.4. és 13. ban meghatározottak szerinti szerződéshez szükséges nyilatkozatokat Abban az esetben, ha a megrendelő jogi személy, az Utazási Szerződés az utazás írásos megrendelésének visszaigazolásával jön létre Ha az utas nem személyesen jár el, (jelentkezés, előlegfizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az IRODA felé szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, az IRODÁT ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik 2.4. Az utazási szerződés on-line megrendelés esetén érvényesen akkor jön létre, amikor az utas által megrendelt utazási szolgáltatásokat rögzítő megrendelést az Iroda részére megküldte majd ezt az iroda visszaigazolta teljesítés időpontját, ellenértékét, fizetési határidőt, utazási feltételeket - az utas által megadott címre és a megrendelést az Iroda elfogadta Az utazás megrendelésével IRODA jogosult foglalási díjat felszámolni, mely összeg az utazási szerződés létrejöttével egyidőben a részvételi díjhoz számolódik hozzá, mely foglalásonként 5.-EUR. 3. Az utazás időtartamát, az egyes résszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, részvételi díját az IRODA által közzétett tájékoztató (programfüzet stb.) tartalmazza. A közzétett adatokban történő változásról az IRODA tájékoztatja az utast, fönntartva azt a jogát, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól - kivételes, kellően indokolt esetben - eltérjen. 4. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az IRODA legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 15%-ot meghaladja, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől, és a befizetett

2 összeg az utasnak teljes egészében visszajár. Amennyiben bármely más okból történik a visszamondás, úgy az IRODA a szerződésbontásig felmerült költségeinek megtérítését követelheti 5. Az IRODA 2013/2014 síutak katalógusban feltüntetett részvételi díjakat EUR-ban adta meg. A Ft árak tájékoztató jellegűek. Befizetés EUR-ban vagy Ft-ban történik az ERSTE BANK napi deviza eladási árfolyamán. A katalógus szerkesztésének lezárta augusztus Arészvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az IRODA eljárási díját, a szervezés költségét, valamint az általános forgalmi adót foglalja magába. A részvételi díjban nem szereplő, de az utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat. Az utazásközvetítő fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes, csökkentett részvételi díjú, akciókat hirdessen meg, bonyolítson le olyan áron, melyek a Katalógusban nem szerepelnek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett utazások mindkét fél által elfogadott feltételeit. Ez esetben e részvételi díj a mindenkori szerződésben meghatározott díj. A részvételi díj nem tartalmazza: az utasbiztosítást és a stornó biztosítást (1,7 %), melyeknek megkötése irodánkban kötelező. Az apartmanok esetében felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben két család, ill. barátok veszik az apartmant igénybe, az útlemondás esetén a részvételi díjvisszatérítés csak a szabályzatban megfogalmazott és érintett utasokra lehetséges (a biztosított saját maga, házastársa és gyermeke részére). Nem érvényes barátokra és más családokra. 7. Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni. A fennmaradó összeget az utas az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig köteles befizetni külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés-kiegészítés ennél korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell befizetni az Iroda számlájára. 8. Elállás az utas részéről. Az utasoknak utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az Irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról címzett tudomást szerzett. Elállásnak tekinthető az is, ha az utaselőzetes nyilatkozat nélkül- nem kezdi meg utazását no show. Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő elállás időpontjának. A bánatpénz térítésének mértéke és a fizetendő összeg, a részvételi díj százalékában: nappal indulás előtt: 10 % nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 % 8 nappal indulás előtt: 100 % Lemondás esetén a bánatpénz köteles rész tartalmazza a szállás, alapellátás, közlekedés, síoktatás, klubhét, síovi, síisi és családi sítáborok összegét, nem tartalmazza

3 azonban a fakultatív programok, a fakultatív ellátás, a fakultatív síbérlet és a repülőtéri illeték összegét. Az útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem téríthető. Amennyiben a szerződésben és utazási feltételekben megjelölt időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Iroda külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles az Irodának a szerződésben közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. Az Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet ad át az utasnak. A fenti lemondási feltételektől való eltérés esetében egyedi lemondási feltételek lépnek életbe, melyekről az Iroda az utast előzetesen értesíti. Az Iroda a fenti esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására, ill. megtartására. A fennmaradó összeg az utast illeti. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi az Iroda a szerződésben megállapított költségeit, az utas köteles a különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül az Irodának megfizetni. A lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén a teljes részvételi díj hátralékát az utazás megkezdésének időpontjától számított 8 napon belül az utas az Irodának köteles megtéríteni. Ha az utas hitelkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a hitelkártya kezelési költsége levonásra kerül. Utas részéről történő módosítás (kivéve névváltozás) 1000 forint/fő. A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a kiegészítő szolgáltatások (utazás, síbérlet stb.) költségei is. Szilveszteri foglalás esetén, amennyiben a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben külön lemondási díj kerül kikötésre, úgy az Iroda lemondás esetén ennek megfelelően ezt az összeget az utasra hárítja. 9. a) Az IRODA az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 15. napig - a befizetett részvételi díj visszafizetése mellett - a szerződéstől elállhat. b) Amennyiben az utazás az IRODÁN kívül álló okból (vis major) elmarad, vagy csak részben valósul meg, akkor az IRODA felelősséget nem tud vállalni és a fentiek miatti többletköltségek az utast terhelik. 10. Haa szerződés az utazás során szűnik meg, az IRODA az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit előlegezi. Az intézkedések költségei az IRODÁT terhelik, ha a szerződés neki felróható, vagy a saját érdekkörében felmerült okból szűnik meg. 11. a) Az IRODA a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) útján teljesíti. (Kivéve: légitársaságok hibás teljesítése esetén az IRODA felelősséget nem vállal.) Az utassal szemben az utazásközvetítőért az őt megbízó utazásszervező a megbízásának keretei között felel. Ha az IRODA az utazási szerződéstől eláll, az utas jogosult az eredetivel azonos értékű (helyettesítő) szolgáltatást igénybevételére. Ha az IRODA a szerződést nem teljesíti, úgy köteles az utas kívánsága szerint vagy az utazást más alaklommal teljesíteni, vagy a díjat visszafizetni. Ebben az esetben az utas követelheti a befizetett összeg azonnali

4 visszafizetését, és a díj után az aktuális pénzintézeti kamat megfizetését. Az IRODA köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A repülőgépek indulását a légitársaságok határozzák meg, ez tehát az IRODA hatáskörén kívül esik. b) Az IRODA nem köteles a részvételi díja leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. c) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas tartozik felelősséggel. 12. Az utas - a szerződés hibás teljesítése esetén - köteles kifogásait haladéktalanul bejelenteni (és jegyzőkönyvben rögzíteni), majd az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban köteles az IRODA tudomására hozni. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó esemény helyén a kísérővel vagy a szolgáltatóval fölvett és igazolt dokumentumokat, jegyzőkönyveket. Ennek hiányában az IRODA a reklamációt nem fogadja el. 13. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl.: útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, károk az utast terhelik. Az utas poggyászának őriztetéséről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az IRODA vagy közreműködője (pl. fuvarozó vagy szállító) átvette. 14. Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását a hiba felfedezése után haladéktalanul (24 órán belül) bejelenteni; a közlés késedelméből eredő kárért maga felel. Az IRODA idegenvezetője (vagy helyszíni szolgáltatója) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A helyi képviselő köteles az IRODÁT tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni és az utasnak a kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül az IRODA tudomására hozni. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az utas felelősséggel tartozik 15. Az IRODA útjain csak érvényes utasbiztosítással rendelkező utasok vehetnek részt. A biztosítás hiányából eredő semminemű kárért az IRODA nem tartozik felelősséggel. Az IRODA által szervezett utazások részvételi díj nem tartalmazza a betegség-, baleset és poggyászbiztosítást, annak megkötése kötelező. Kárigény felmerülése esetén az utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. 16. Biztosítás. Mikor utazásképtelen a Biztosított? a., ha a Biztosított saját maga, vagy gyermeke, vagy örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke, szülője, nagyszülője, házastársa vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa elhalálozik,

5 b., ha a Biztosított házastársa, gyermeke, szülője, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke, ill. a vele azonos lakcímen bejelentett élettársa heveny megbetegedése, vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, (feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn),(nagyszülővel együtt utazó kiskorú gyermek esetén a nagyszülő utazásképtelensége a kiskorúra minden esetben kiterjed) c., ha a Biztosított vagy a vele együtt utazó a 16/a.és a 16/b. pontokban felsorolt hozzátartozója (krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja. d., ha az utazási szerződés megkötése a Biztosítottal együtt összesen két személy részére (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is rendelkezik a Biztosító érvényes útlemondás biztosítási szerződésével, a másik személy előzmények nélkül bekövetkező betegsége, balesete, ill. halála esetén is jogosult a Biztosított útjának lemondására. e., ha a Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légi jármű és műhold lezuhanása kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt. A felsoroltakon kívül a Biztosító más jogcímen térítést nem nyújt! Az útlemondási biztosítás betegség és baleset tekintetében nem terjed ki: - pszichiátriai és pszichés megbetegedésekre, - öngyilkosság vagy annak kísérletére, - kozmetikai sebészetre, - nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálásra, kezelésre és műtétre, - krónikus megbetegedésre, - alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti) vagy kábítószeres befolyásoltság miatt vagy erre visszavezethető okokból szükségessé vált kórházi ellátásra, - szexuális úton terjedő betegségekre, - terhességre, - az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállított, de az azt megelőző időre is visszautaló orvosi igazolások vagy leletek A kártérítési összeg: A Biztosító az utazás megkezdése előtti 35 napon belüli (egyéni szállásfoglalás esetében 45 napon belüli) lemondás esetén (kockázati esemény bekövetkezésekor) a Biztosított részére kártérítési összegként, az önrésszel csökkentett lemondási költségét téríti meg, feltéve, hogy a Biztosított ezt az összeget a lemondás napjáig az utazási irodának megfizette. Ezt az összeget az utazási iroda igazolja mellékelve a 11. pontban említett bizonylatokat - az útlemondási kárbejelentő nyomtatványon A lemondási költség:

6 Az utazási iroda által felszámolt - az utazási szerződésből eredő, a lemondásig felmerült tényleges és bizonylatokkal igazolt - költsége, melynek maximális nagysága a részvételi díj 100%-a lehet. 35 napon túli szállásfoglalás esetén a 45 napon túli lemondás esetén felszámolt költségekre az útlemondási biztosítási díj nem nyújt fedezetet kivéve, ha az utazási iroda ( utazásszervező ) az utazási szerződésében a 35 napon, szállásfoglalás esetén 45 napon túli lemondás esetére a jogszabálynak ( 281/2008 (XI.28.) Korm. rend.), megfelelő mértékű bánatpénzt kötött ki. A bánatpénz kikötésére legfeljebb az utazás megkezdését megelőző 60. napig kerülhet sor.a bánatpénz kiköthető legmagasabb értéke: az utazási csomag árának maximum a 10 %-a. Önrész: Az utas által fizetendő önrész - az útlemondási biztosítási díjon felül - a lemondási költség 20%-a. A fizetendő önrész a kárrendezéskor kerül levonásra. A Biztosítót érintő - utazásképtelenségi indokok alapján történő - lemondások esetén az utazási iroda minden esetben köteles kiállítani az útlemondási kárbejelentő nyomtatványt. A Biztosító a Biztosított - vagy annak halála esetén az örökös - részére fizetendő kártérítést a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum megküldését követően 15 napon belül téríti meg, forint fizetőeszközben. Amennyiben a Szerződő nem azonos a Biztosítottal, úgy a Biztosító a kárt a Szerződő részére téríti meg. A károk rendezése a Biztosító Központi Kárrendezési Irodájában történik (1143. Budapest, Stefánia út 51. tel: ). Jelen biztosítási szerződés alapján teljesített kifizetésekre a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. törvény) rendelkezései az irányadóak. 17. Az IRODA által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 18. Jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései, valamint a 281/2008. ( XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Alulirott aláírásommal igazolom, hogy a MONTANA TOURS KFT. biztosításközvetítőtől a biztosítási szezrődés megkötése előtt a QBE Insurance (Europe) Limited-ről és a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése), és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltzételeinek jellemzőiről, közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem. Alulirott nyilatkozom, hogy a január 1-től hatályos többször módosított ÁFA törvény a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda áltla nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt jelölni):

7 .. vagy nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe vagy adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. Az utazási szerződést tudomásul vettem, és kijelentem, hogy a jelentkezéssel egyidejűleg az IRODA alkalmazásában álló referenstől az általam választott szolgáltatásról teljes körű információt kaptam, különös tekintettel a szálláshellyel, az ország nemzeti sajátosságaival, a földrajzi és éghajlati viszonyokkal, valamint az oda és visszautazással kapcsolatban. Szeged, megrendelő

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2007-11ST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2007-11ST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2007-11ST) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) - ellenkező megállapodás hiányában - az Európai Utazási Biztosító

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD 220 000 USD - betegség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek A biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben