Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 7 Mérföld Utazási Iroda és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban 7 Mérföld Utazási Iroda, székhelye: 1118 Budapest, Torbágy u. 8. XI/41.; Telephelye: 1037 Budapest, Bécsi út 81., MKEH szerinti nyilvántartási száma: U , adószáma: ) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződéssel kapcsolatos általános és az utazási szerződéssel kapcsolatos különös rendelkezéseiben, továbbá az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.). sz. Kormányrendelet rendelkezéseiben, az adott időszakra kiadott katalógusában, ennek hiányában az utazási szolgáltatással kapcsolatos egyéb írásos tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló okiratban, az Utazási Szerződésben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók. 1. Az Utazási Szerződés megkötése 1.1 Az utazási szerződés a megrendelés visszaigazolásával, a 7 Mérföld Utazási Iroda Általános Szerződési Feltételeinek Utas általi írásbeli elfogadásával és a részvételi díj előlegének befizetésével jön létre. 1.2 Ha a 7 Mérföld Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az Utazási Szerződés csak akkor jön létre, ha a 7 Mérföld Utazási Iroda az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését a 7 Mérföld Utazási Iroda bármikor visszamondhatja és a befizetett előleget visszafizeti. 1.3 Ha az Utas az Utazási Szerződés létrehozásakor nem személyesen jár el, (Utazási Szerződés aláírása, előlegfizetés, stb.), helyette és nevében megbízottja (meghatalmazottja) jogosult eljárni. Amennyiben a megbízott (az eljáró személy) a megbízó (Utas) és közte létrejött jogviszonyt a 7 Mérföld Utazási Iroda felé teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az Utazási Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (Utas) válik. A megbízott köteles minden, az Utazási Szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni. Ezen megbízotti kötelezettség késedelmes teljesítésének hátrányos következményeit közvetlenül a megbízó viseli. A meghatalmazás bemutatása nélkül eljáró személy a jogosulatlan ügyviteléből, illetve egyéb eljárásából keletkezett, a 7 Mérföld Utazási Irodánál indokolatlanul felmerülő költségekért, és a keletkezett károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A munkaviszonya alapján képviseletet ellátó személy által okozott indokolatlan költségekért, vagy abból keletkezett károkért munkáltatója közvetlenül felelős. 1.4 Az Utas jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az Utas köteles erről a 7 Mérföld Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő többletköltségeket az engedményes viseli. Az Utas (engedményes) és az engedményező az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért a 7 Mérföld Utazási Irodával szemben egyetemlegesen felelős.

2 1.5 A 7 Mérföld Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal - ha az Utazási Szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az Utazási Szerződés megkötésekor - köteles az Utast [az alábbi b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban (ajánlott levél, telefax vagy útján) tájékoztatni a következőkről: a). a 7 Mérföld Utazási Irodának az utazás célállomásán található magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselőjének, illetve a csoporttal utazó, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára a 7 Mérföld Utazási Irodával történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat, b). kiskorú külföldi utazása esetében a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről c). az Utas által igénybe vehető biztosításokról, ha azok a katalógusban nem kerültek közzétételre d). az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről A 7 Mérföld Utazási Iroda - kivételesen indokolt esetekre - az írásos tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az Utassal írásban közli. A 7 Mérföld Utazási Iroda által korábban közzétett adatokban történt esetleges változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes résszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan a 7 Mérföld Utazási Iroda írásban (ajánlott levél, telefax vagy útján) tájékoztatja az Utast az utazás megkezdése előtt. A 7 Mérföld Utazási Iroda rendkívüli esetekben fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, melyre vonatkozóan a 7 Mérföld Utazási Iroda írásban (ajánlott levél, telefax vagy útján) tájékoztatja az Utast az utazás megkezdése előtt. 2. Szolgáltatások, részvételi díj, fizetési feltételek 2.1 A részvételi díj az utazás írásos tájékoztatójában szereplő szolgáltatások (utazás, szállás adott ellátással, egyéb) díját, a 7 Mérföld Utazási Iroda szervezési költségét, továbbá az utasra vonatkozó ÁFA összegét foglalja magában. A február 1.-én hatályba lépett ÁFA törvény módosítása (206., (1) bek. c.) értelmében az utas csak természetes személy lehet, ezért a nem természetes személy, mint megrendelő esetében a részvételi díj (amennyiben az nem csak menetjegyet tartalmaz), a mindenkori ÁFA összegével megemelkedik. A 7 Mérföld Utazási Iroda saját szervezésű, kizárólag a katalógusban, illetve a weboldalon meghirdetett utazásainak részvételi díjához kötelező jelleggel számítandó hozzá az útlemondási biztosítás. Egyéb utazásokra fakultatív útlemondási biztosítás köthető. Kedvezmények az alapszolgáltatások árából érvényesíthetők, akciós ajánlatokból további kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmények nem vonhatók össze. Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, melyet az Utas a szolgáltatások igénybevételét követően akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogyan átvette. Egyes utaknál az Utasnak a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás stb.). Az iroda a kaucióra és egyéb költségekre vonatkozó információkat az Utazási Szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

3 2.2 Árváltoztatás - A 7 Mérföld Utazási Iroda a részvételi díjat jogosult legfeljebb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal felemelni a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségek) változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen de nem kizárólag az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, horgonyzási díj stb.) valamint a 7 Mérföld Utazási Iroda közreműködőjével kötött szerződésben szereplő meghatározott mutató szerinti - deviza forintárfolyamának időközi változása miatt. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utas elállhat a szerződéstől. Amennyiben az Utas az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen, de nem kizárólag az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, horgonyzási díj stb.) díja miatti részvételi díj emelkedés miatt állt el az utazási szerződéstől, a 7 Mérföld Utazási Iroda köteles a befizetett összeget teljes egészében visszafizetni. 2.3 Az Utazási Szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni, kivéve, ha a külföldi partnerrel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a 7 Mérföld Utazási Irodára. A fennmaradó összeget az Utas külön felhívás nélkül, az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig köteles befizetni, kivéve azt az esetet, amikor külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél korábbi határidőt állapít meg. Amennyiben a fentiek szerinti időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a 7 Mérföld Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Az Utas ez esetben köteles a 7 Mérföld Utazási Iroda részére az Általános Utazási Feltételek 4.3. pontjában megállapított összeget az ott szabályozott módon és mértékben, a szerződéstől való elállásra vonatkozó előírások figyelembevételével megfizetni. 2.4 Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül történik, akkor az utazási Szerződés megkötésével egyidejűleg a részvételi díj 100 %-át kell befizetni a 7 Mérföld Utazási Iroda számlájára. 2.5 A 7 Mérföld Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet (voucher-t) ad át az Utasnak, amelyet az utazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor a 7 Mérföld Utazási Iroda megbízottjának be kell mutatni. A részvételi jegy hiányában az Utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére. Egyéni utazás esetén az Utas az utazással kapcsolatos okmányokat, menetjegyeket, az utazást megelőző 7. napig kapja kézhez. Csoportos utazás esetén az okmányok és menetjegyek a 7 Mérföld Utazási Iroda képviselőjétől vehetők át az írásban előre kijelölt helyen. Az utazás során az Utas a 7 Mérföld Utazási Iroda útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe. 3. Az Utazási Vállalkozó elállása 3.1 A 7 Mérföld Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a 7 Mérföld Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utas az alábbi jogosítványokat érvényesítheti: a) az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a 7 Mérföld Utazási Irodának lehetősége van, és b) ha a 7 Mérföld Utazási Iroda a fenti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes

4 befizetett díj azonnali visszafizetésére és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére, az Utas kérheti továbbá az elállás következtében felmerült kárának megtérítését. c) Ha a felkínált helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazási vállalkozó köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Nem jogosult az Utas a 3.1 pontban meghatározottak követelésére, ha a 7 Mérföld Utazási Iroda elállására az Utas érdekkörében felmerült okból került sor. Nem köteles a 7 Mérföld Utazási Iroda az Utas kárát megtéríteni, ha elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el, és erről a 7 MÉRFÖLD UTAZÁSI IRODA az Utast írásban az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatta. 4. Az Utas elállása vagy szerződés módosítása Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat A felek az utazási szerződést módosíthatják: - különösen akkor, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, - a 7 Mérföld Utazási Iroda az Utazási Szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, - a program lényegesen megváltozott, - az úti cél, illetve az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint - amely az utazási szerződés megkötését követően - a Külügyminisztérium vagy azzal azonos államigazgatási szerv honlapján "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került. Az Utas a fenti esetekben elállhat a szerződéstől, vagy amennyiben elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, illetve a 7 Mérföld Utazási Iroda által felajánlott helyettesítő szolgáltatást, a felek módosíthatják a szerződést. Az Utas köteles a 7 Mérföld Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni elállási-, illetve szerződés módosítási szándékáról. Az Utas fenti okokból történő elállása esetén jogosult a 3.1. pontban foglalt jogait érvényesíteni Az utazást megelőző 61. napot követően a 35. naptári napig, amennyiben pedig az Utas az utazási szerződés szálláshely igénybevételére irányult, úgy 45. naptári napig az Utas írásban tett és a 7 Mérföld Utazási Irodával közölt nyilatkozatával az Utazási Szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállhat azzal, hogy az elállás közlésével egyidejűleg köteles a 7 Mérföld Utazási Iroda részére a részvételi díj 10 %-át bánatpénz jogcímén megtéríteni. A 7 Mérföld Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díjon felül fizetett fakultatív programok, fakultatív ellátás illetve repülőtéri illeték összegét abban az esetben áll módjában az Utasnak visszatéríteni, amennyiben a szolgáltatás nyújtója a 7 Mérföld Utazási Iroda részére az összeget visszatéríti Amennyiben az Utas a 4.1. pontban foglalt októl eltérő okból az utazás kezdőnapjától számított 35 napon, szálláshely igénybevételére irányult utazási szerződés esetén pedig 45. naptári napon belül jelenti be a 7 Mérföld Utazási Iroda részére, hogy az utazási szerződéstől eláll, köteles a részvételi díj 100%-át bánatpénz jogcímén megtéríteni a 7 Mérföld Utazási Iroda részére. A 7 Mérföld Utazási Iroda fenntartja annak jogát, hogy a bánatpénz megfizetésétől

5 eltekintsen, vagy annak összegét mérsékelje az Utasnak az elállásra vonatkozó méltányolható indoka esetében. Az utazást megelőző 60. napnál korábbi elállás esetében, illetve amennyiben az Utas azért állt el, mert a 7 Mérföld Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét rajta kívül álló okból jelentősen módosítani kívánja, így különösen a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint - amely az utazási szerződés megkötését követően - a Külügyminisztérium vagy azzal azonos államigazgatási szerv honlapján "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került, bánatpénz nem követelhető Csoportos, incentive, csapatépítő vagy egyéb, egyedileg szervezett utazásokra vonatkozóan a 7 Mérföld Utazási Iroda az utazás megrendelőjével eseti szerződést köt A fenti összegektől az Utas hátrányára a 7 Mérföld Utazási Iroda akkor térhet el, ha külvagy belföldi közreműködővel kötött szerződése a fentieknél szigorúbb feltételeket határoz meg, és azt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik. Erre a körülményre a 7 Mérföld Utazási Iroda írásos tájékoztatója köteles kitérni. Az általánostól eltérő feltételeket a felek írásban rögzítik Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére áll el az utazástól, az elállás miatt az Utas a 7 Mérföld Utazási Iroda részére bánatpénz jogcímén a 4.3. pont szerinti összeget köteles megfizetni A 7 Mérföld Utazási Iroda által képviselt hajótársaságok és külföldi tour operatorok a fentiektől eltérő foglalási, fizetési és elállási feltételeket írhatnak elő, melyekről az általuk közzétett írásos tájékoztatók nyújtanak pontos információt. Ezen külföldi szolgáltatók fenntartják a jogot az általuk közzétett feltételek megváltoztatására. Amennyiben az Utas olyan szolgáltatást rendel meg a 7 Mérföld Utazási Irodától, mellyel kapcsolatosan a 7 Mérföld Utazási Iroda a külföldi szolgáltatóval a jelen általános szerződési feltételekben, illetve a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérő feltételekkel köteles szerződést kötni, úgy a 7 Mérföld Utazási Iroda ezen feltételek teljesítésével járó kötelezettségeit az Utas és a 7 Mérföld Utazási Iroda között létrejövő szerződésben jogosult az Utasra továbbhárítani, feltéve, hogy az Utast a szerződés megkötését megelőzően erre vonatkozóan írásban tájékoztatta, és az Utas az utazási szerződés aláírásával ezen feltételeket tudomásul vette A 7 Mérföld Utazási Iroda a fenti esetekben jogosult a követelését a 4.3. pont alapján őt megillető összeg erejéig a részvételi díjba, illetve az Utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegbe közvetlenül beszámítani. A fennmaradó összeg az Utasnak visszajár. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi a 4.3. pontban megállapított fizetési kötelezettséget, az Utas köteles a különbözetet az elállás közlésével egyidejűleg a 7 Mérföld Utazási Irodának megfizetni. Ha az Utas hitelkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a hitelkártya kezelési költsége levonásra kerül. 5. Hibás teljesítés 5.1. A 7 Mérföld Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített szerződés esetén a 7 Mérföld Utazási Iroda köteles a díjat arányosan leszállítani Ha a 7 Mérföld Utazási Iroda az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatások értéke a nem teljesített

6 részszolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha a 7 Mérföld Utazási Iroda megfelelő helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a 7 Mérföld Utazási Iroda - amennyiben az Utas arra igényt tart - köteles az Utast az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles az Utaskísérőt, hiányában az érintett helyszíni szolgáltatót tájékoztatni a kifogásáról. Az utaskísérő, illetve a helyszíni szolgáltató a kifogás bejelentésének tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát az utaskísérő (helyszíni szolgáltató) köteles az Utasnak átadni. Amennyiben a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utas köteles a 7 Mérföld Utazási Irodát tájékoztatni. A kifogás késedelmes bejelentéséből, vagy a bejelentés elmaradásából eredő kárért a 7 Mérföld Utazási Iroda nem felel. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét az Utas köteles az utazás befejezését követő 8 napon belül a 7 Mérföld Utazási Irodának írásban, a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni A 7 Mérföld Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. A fakultatív programra befizetett díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az utazás befejezését követően a 7 Mérföld Utazási Iroda visszatéríti A hibás teljesítéssel okozott kárt a 7 Mérföld Utazási Iroda köteles megtéríteni. Azonban a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható. A 7 Mérföld Utazási Iroda a hibás teljesítésből illetve az utazási szerződés nem teljesítéséből eredő kártérítési kötelezettségének mértéke legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) a kétszeres összeg lehet A 7 Mérföld Utazási Iroda felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, vagy a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha: a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a 7 Mérföld Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 6. Vis major 6.1. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a 7 Mérföld Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Ld. 5.6.c. pont A katalógusban, illetve a honlapon található általános időjárási viszonyok tájékoztató

7 jellegűek. Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hóhiány, szélvihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék) felelősséget nem vállal. 7. Repülőutakra vonatkozó rendelkezések A repülőutakkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy: - a repülőtársaságok utazási feltételei a 7 Mérföld Utazási Irodával kötött utazási feltételek részeivé válnak, - előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, - az útipoggyász súlyának mindig az adott légitársaság előírásaiban szereplő súllyal kell egyeznie, a túlsúlyért az Utasnak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie, - a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az Utasok szállításáról, esetleges elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni, - az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért, késésért a 7 Mérföld Utazási Iroda felelősséget nem vállal. 8. Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi rendelkezések Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízumkötelezettség, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik. 9. Biztosítás 9.1. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a 7 Mérföld Utazási Iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Ez fakultatív jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az Utas a 7 Mérföld Utazási Iroda közreműködésével köti meg, a 7 Mérföld Utazási Iroda köteles a biztosítási kötvényt, illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni. Kárigény felmerülése esetén az Utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. Az Utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók A 7 Mérföld Utazási Iroda által szervezett, kizárólag a katalógusban, illetve a weboldalon meghirdetett egyéni és társas utazások esetén kötelező jelleggel kötendő útlemondási biztosítás, amelynek díja az utazás részvételi díjához automatikusan hozzászámolandó. Az útlemondási biztosítás díja a kötbérköteles részvételi díj 1,6 %-a. Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei szerint utazásképtelenségnek az alábbi esetek bizonyulnak: saját vagy közvetlen hozzátartozó halála, heveny megbetegedése, vagy balesete feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn; a Biztosított otthoni jelenlétét követelő, a lakásában történt betörés, természeti csapás, továbbá a Biztosítottat vagy házastársát az utazásra jelentkezést követően megküldött sorkatonai behívó. Az Utas által a Biztosítónak fizetendő önrész a részvételi díj aktuális kár átalányának a 20%-a. (Részletes szerződési feltételekről Tájékoztató áll az Utas rendelkezésére.) Az útlemondási biztosítás kárrendezésében az Utas közvetlenül jár el a Biztosítónál A 7 Mérföld Utazási Iroda tájékozatja a szerződő felet, hogy amennyiben nem tesz eleget a

8 hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül a QBE Atlasz Biztosító Rt-hez fordulhat. 10. Egyéb rendelkezések A 7 Mérföld Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Minden hajóstársaság a fentiektől eltérő módosítási és törlési feltételeket határoz meg, amiket kénytelenek vagyunk Utasainkra továbbhárítani. Az erre vonatkozó információkat itt találja.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell.

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Utazási Feltételek 1. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250. és 6:254. szakasza, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező

Részletesebben

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL Utazási feltételek A First Travel Kft. Által szervezett külföldi utazások általános feltételei 1. A FIRST TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 - ainak és az utazási

Részletesebben

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Az utasok többsége sokszor nincsen tisztában az utazás során őket megillető jogokkal, illetve kötelezettségeikkel. Így kevesen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1193 Budapest, Szigligeti u. 6., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Irányadó jogszabályok A Country Tours Kft (Székhely: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.., Telefonszám: 53/350-794 Faxszám: 53/355-794/114 mell. Adószám: 13133746-2-13,

Részletesebben

Általános Utazási Szerződés

Általános Utazási Szerződés Általános Utazási Szerződés a GlobeTravel Kft. által szervezett belföldi utazásokra amely létrejött a GlobeTravel Kft. Kék Bolygó Utazási Iroda (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Székely u. 2., telefonszáma:

Részletesebben

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt, István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-8172; nyilvántartási szám:r-0932/94/1999) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A cégnév: Elegant Enterprises Kft. székhely: 1056 Budapest, Nyáry Pál utca 4. 1. em. 2. képviseli: Emad Adly Issa Mikhael (ügyvezető) adószám: 24763062-2-41 cégjegyzékszám:

Részletesebben

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések Kormányrendelet az utazási szerződésről 2014.03.15-2015.09.01. 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666496, engedélyszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Utazási szerződés

Általános Szerződési Feltételek. Utazási szerződés Általános Szerződési Feltételek Utazási szerződés mely létrejött egyrészről az OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., telefonszám: 354-7300; faxszám: 354-7330. adószám: 10174902-2-41;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek célj hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Bevezetés

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Bevezetés ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Araamu Travel Kft. (székhely: 1039 Budapest, Jókai u. 6.; cégjegyzékszám: 01-09- 904452; adószám: 14452091-2-41; engedélyszám: U-000965; vagyoni biztosíték kezelője:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:...

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:... Utazási szerződés Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. A Ski Travel Kft. (továbbiakban Ski Travel) székhelye: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 11. fszt 2. telephelye

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Bevezetés I.1. A Mouzenidis Hungary Travel Agency Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zirzen Janka utca 44., adószám: 25079906-2-43, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A HolidaySport Hungary Kft, HolidaySport Travel Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes (székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 35/a., nyilvántartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény 6: 254 paragrafusának (1) (5) bekezdései, illetve

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

Utazási szerződés Park-F & F Utazási Iroda 1. Irányadó jogszabályok 2.A szerződés létrejötte 3. Részvételi díj 4. Opciós szerződés

Utazási szerződés Park-F & F Utazási Iroda 1. Irányadó jogszabályok 2.A szerződés létrejötte 3. Részvételi díj 4. Opciós szerződés Utazási szerződés mely létrejött egyrészről a Park-F & F Utazási Iroda (Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50., Telefonszám: +361 239-2281 Fax : szám:+361 339-4579, E-mail: parktravel@upcmail.hu Adószám:

Részletesebben

Jelentkezési lap 2013

Jelentkezési lap 2013 Jelentkezési lap 2013 KATEDRA travel utazási iroda 1061 Budapest, Anker köz 1-3.; Tel.: 7000-137; Fax: 269-9500 travel@katedra.hu, www.travel.katedra.hu Nyilvántartási szám: U/000177/2002 Munkaszám: Elszámolás:

Részletesebben

ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ANUBIS TRAVEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mely létrejött az Anubis Travel Utazási Iroda Kft. (1024 Budapest, Kis Rókus u. 1., tel: 213-9693, fax: 201-6994; adószám: 12637450-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-696105;

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. a okt nov. 4. induló útra Izrael országba, a mellékelt program szerint.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. a okt nov. 4. induló útra Izrael országba, a mellékelt program szerint. UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a B.B.TOURS Kft. (1025 Bp., Napvirág u. 7., telefon: 266-7666, fax: 275-0224), Adószáma: 10813580-2-41, Nyilvántartási szám: MKEH R- 00800/1999/1999, Felelősségbiztosító:

Részletesebben

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA MEDICI TRAVEL UTAZÁSI, SZOLGÁLTATÓ BT. Engedélyszám R-01262/1995/1999. MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., Adószám 22468974-2-08 Tel.: 96/523-424,

Részletesebben

Általános utazási feltételek / Utazási szerződés

Általános utazási feltételek / Utazási szerződés Általános utazási feltételek / Utazási szerződés Az Analit Utazásszervező Kft., mint Analit Utazási Iroda (7100 Szekszárd, Széchenyi u.18-20. GM EKH eng. szám: U-001066, adószám: 10633845-2-07, telefonszám:

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 0.1. A Marathon Idegenforgalmi Kft Marathon Utazási Iroda (Telephely: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 10., telefonszáma: (26) 330 150, MKEH engedély száma: U - 001000,

Részletesebben

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. Utazásszervező, székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: 354-0664,65, fax: 302-4840,e-mail: info@lagrotta.hu, telephelye: 1065 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1.) Angkor Tours Utazási Iroda Szolgáltató neve: ANGKOR TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltató jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság Székhely:

Részletesebben

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei Baraka Világjáró Utazási Iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. sz.; telefon: 46/509-440; fax: 46/509-441; nyilv. sz.: U-000087/2001.; adószám: 12589292-2-05.; e-mail: iroda@baraka.hu, www.baraka.hu (mint

Részletesebben

résztvevőszámot nem éri el, és az elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

résztvevőszámot nem éri el, és az elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták. Utazási Szerződés 1. A LINDALEX Bt. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. -a, az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI.28) kormányrendelet (továbbiakban R),

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS A KOZMAPOLITAN & VARI Kft. (a továbbiakban: KOZMAPOLITAN): (Székhely: 1089 Bp, Vajda Péter u.7-13. Telephely: 1062 Bp., Délibáb u. 30. Telefon: (1) 4130272

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Szerződéskötési feltételek: Utazási feltételek 1. Irányadó jogszabályok 2. A szerződés létrejötte

Szerződéskötési feltételek: Utazási feltételek 1. Irányadó jogszabályok 2. A szerződés létrejötte Utazási feltételek Szerződéskötési feltételek: Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre: Az utazási feltételek elfogadása. Az utas jelentkezésének nyilvántartásba

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2014. május 5.től. I. Általános rendelkezések

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2014. május 5.től. I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2014. május 5.től. I. Általános rendelkezések 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek) egyrészt az Újpest

Részletesebben

Utazási és részvételi feltételek

Utazási és részvételi feltételek Utazási és részvételi feltételek A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda Kft (1065 Budapest, Révay u. 14. tel: +36 1 3327870, fax: +36 1 3010421, nyilvántartási szám: U-000106/2001. adószám 12627255-2-42), mint

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2015. július 08. napjától visszavonásig

Utazási szerződés Érvényes 2015. július 08. napjától visszavonásig Ethio Safari Travel Kft. Székhely: 2038 Sóskút, Meder utca 4 Tel: 06 23 347201 Fax: 06 23 347201 Cégjegyzékszám: 13-09-175228 Adószám: 25199585-2-13 Engedélyszám: U-001655 Vagyoni biztosíték: Európai Biztosítási

Részletesebben

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 %

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 % Utazási feltételek 1. A MONTANA TOURS Utazásszervező és Szolgáltató KFT. (továbbiakban mint IRODA) székhelye: 6720, Szeged Somogyi B. 20., adószáma: 11595421-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-005672, engedélyszám:

Részletesebben

Utazási feltételek 2015. január-tól

Utazási feltételek 2015. január-tól Utazási feltételek 2015. január-tól I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. A C & T Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra

Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra 1. A Sol Travel Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6:254. szakaszai, az utazási szerződésekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Vacansoleil B.V (Marinus van Meelweg 16. NL-5657 E.N. Eindhoven Hollandia, engedélyszáma: 17032917) illetőleg a Vacansoleil B.V.B.A. (Expresspark, Koningin Astridlaan

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2012. január 01. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek)

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2014. szeptember 01. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek

Részletesebben

utazás időpontja: úti cél: pozíciószám: részvételi díj: IRODA bármikor visszautasíthatja, és a befizetett előleget visszafizeti.

utazás időpontja: úti cél: pozíciószám: részvételi díj: IRODA bármikor visszautasíthatja, és a befizetett előleget visszafizeti. Amely létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint levelezési cím: 1064

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -aival, illetve

Részletesebben

Utazási szabályzat a Chryciana Travel Agency és az Utas/Megrendelő között

Utazási szabályzat a Chryciana Travel Agency és az Utas/Megrendelő között Utazási szabályzat a Chryciana Travel Agency és az Utas/Megrendelő között Szolgáltató Utazásszervező: Chryciana Travel Agency & Tour Operator Cyprus Limassol Továbbiakban: Szolgáltató Utas az a felelős

Részletesebben

Utazási szerződés. Név: Cím: Adószám: Bankszámlaszám: Továbbiakban: Utas, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Utazási szerződés. Név: Cím: Adószám: Bankszámlaszám: Továbbiakban: Utas, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Utazási szerződés Amely létrejött egyrészről a To Do Deal Kft. Székhely: 1112. Budapest, Péterhegyi lejtő 69. Adószám: 23582581-2-43 Képviselő: Krausz Toni Bankszámlaszám: 10300002 10551982-49020019 Továbbiakban:

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként,

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, UTAZÁSI FELTÉTELEK Utazási szerződés Általános utazási feltételek: Az Istria 94-Tours Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes, amely létrejött egyrészről az Istria 94-Tours Utazási

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti.

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti. UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt A Health and Travel Services Ltd (Székhelye: Brighton&Hoove, Hova House, 1 Hova Villas) Tel.: 06-30-1976-140, Fax: E-mail: info@villamtural.hu, Internet: www.villamtura.hu.,

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013.

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. Taurus Reisen Utazási Iroda Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 33. Tel: 344-66-66/, Fax: 344-55-54) IKIM- engedélyszám: R-1942/1999 Adószám: 12510324-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-689935

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

60-31 nappal a részvételi díj 10%-a. 30-21 nappal a részvételi díj 30%-a. 20-10 nappal a részvételi díj 60%-a. 9-7 nappal a részvételi díj 80%-a

60-31 nappal a részvételi díj 10%-a. 30-21 nappal a részvételi díj 30%-a. 20-10 nappal a részvételi díj 60%-a. 9-7 nappal a részvételi díj 80%-a Utazási Szerződés 1. A DIAS ZEUS TRAVEL Kft által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. -a, az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI.28) kormányrendelet (továbbiakban

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VillaTours.hu internetes portál üzemeltetője a Villanet Turisztikai és Szolgáltató Kft. Villa Tours Utazási Iroda, mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda) Székhelye:

Részletesebben

Utazási szerződés. 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján.

Utazási szerződés. 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján. Utazási szerződés ADUTOURS Utazási Kft., (Székhely/Telephely/Levelezési cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 2. Tel: +361/413-6790; Fax: +361/413-7790; Ügyeleti telefonszám: +3620/290 30 93; e-mail: adutours@t-online.hu)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

Utazási szerződés a Business Travel Agency Kft. által szervezett utakra

Utazási szerződés a Business Travel Agency Kft. által szervezett utakra Utazási szerződés a Business Travel Agency Kft. által szervezett utakra Érvényes 2016.szeptember 1-től visszavonásig. 1. Jelen szerződés készült a Business Travel Agency Kft. (székhelye: 1056.Budapest,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ISZTRIA TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 7621 Pécs, Citrom u. 18., Tel.: +36 72 215 686, fax: +36 72 210 798, e-mail: info@isztriatours.hu,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Utazási szerződési feltételek

Utazási szerződési feltételek Utazási szerződési feltételek a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda, mint utazásszervező által az Utazás Kultúrája 2014 programfüzetben meghirdetett utazásokhoz. Fontos! Az alábbiakban megjelent utazási feltételek

Részletesebben

MAHART Tours Utazási Feltételek 2015.

MAHART Tours Utazási Feltételek 2015. MAHART Tours Utazási Feltételek 2015. 1.) A MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság utazási irodája, a MAHART Tours székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rakpart Nemzetközi Hajóállomás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Amely létrejött egyrészről a TAVEUNI Kft., mint utazásszervező, a továbbiakban TAVEUNI, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel.

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2. A TÁJÉKOZTATÓ. Érvényes: 2015. július 1. napjától visszavonásig

UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2. A TÁJÉKOZTATÓ. Érvényes: 2015. július 1. napjától visszavonásig UTAZÁSI SZERZŐDÉS Érvényes: 2015. július 1. napjától visszavonásig 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Jelen utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek) egyrészt a Suhatag Outdoor Szolgáltató

Részletesebben

A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2016/2017.

A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2016/2017. A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2016/2017. A Ski Travel Kft. (továbbiakban Ski Travel) székhelye: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 11. fszt 2. telephelye és levelezési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Utazási szerződés. MKEH eng.szám: U /2009, Adószám: ; Cégjegyzékszám:

Utazási szerződés. MKEH eng.szám: U /2009, Adószám: ; Cégjegyzékszám: Utazási szerződés Utazási szerződés ADUTOURS Utazási Kft., (Székhely/Telephely/Levelezési cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 2. Tel: +361/413-6790; Fax: +361/413-7790; Ügyeleti telefonszám: +3620/290 30 93;

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF))

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) 0. Bevezetés 0.1. Az alulírott Utazási Iroda, mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain

Részletesebben

BLAGUSS Utazási Iroda Kft.

BLAGUSS Utazási Iroda Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BLAGUSS Utazási Iroda Kft. Hatályos: 2015. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. PREAMBULUM, JELEN SZERZŐDÉS CÉLJA...2 II. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, IRÁNYADÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben