TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály"

Átírás

1 TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály KÉSZÍTETTE: TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE (MOZAIK KÖNYVKIADÓ TANMENETÉNEK ADAPTÁLÁSA) 1

2 Az éves keret felosztása Témakör Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összszám I. A világgazdasági folyamatok II. A gazdasági élet szervezetének átalakulása III. Régiók, országcsoportok, országok IV. Év végi összefoglalás 3 3 Összesen 35 Felhasználható tankönyvcsalád és segédlet MS-2625T Jónás Ilona Dr. Pál Viktor Szöllősy László Vízvári Albertné: Társadalomföldrajz (A világ változó társadalmi-gazdasági képe) tankönyv MS-4121 Földrajzi atlasz a középiskolások számára (Mozaik Kiadó, 2009) Célok és feladatok Az általános iskolában elsajátított regionális földrajzi ismeretekre építve, azokat alkalmaztatva és bővítve, valós képet nyújtani a tanulóknak a Föld különböző térségeinek gazdaságáról, sajátos társadalmi képéről, a világgazdaság fő folyamatairól. A tantárgyon belüli kapcsolódási lehetőség a 9. osztályban feldolgozott A természeti és a társadalmi környezet kapcsolatrendszere, összefüggései c. fejezet. Ebben a világ népességének és településeinek jellemzőit ismerték meg a tanulók, amelyek alkalmazását várhatjuk el. Cél a tanulók szemléltetésének formálása a tananyag komplex elemzésével, a jelenségek és folyamatok összefüggéseinek sokoldalú vizsgálatával, ezek térbeli és időbeli változásainak nyomon követésével. Tudatosítani a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él; és az emberiség jövőjét meghatározó kihívások alapvetően földrajzi vonatkozásúak. Fejleszteni a tanulók ismeretszerzési és feldolgozási képességeit a társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek, információforrásainak alkalmaztatásával: nyomtatott és elektronikus információhordozók segítségével történő anyaggyűjtéssel. az információk szelektív felhasználásával, igazságtartalmuk bizonyításával vagy cáfolásával; a problémamegoldások során vitával, érveléssel, az önálló vélemény tárgyszerű megfogalmazásával, az alternatív megoldások keresésével. A gyakorlati jellegű, a tananyag és a mindennapi élet kapcsolatát erősítő feladatok megoldásával. Annak az igénynek a kialakításával, hogy a középiskola befejezése után is folyamatosan gyarapítsák földrajzi ismereteiket, és használják fel azokat állampolgári szerepük gyakorlása során. 2

3 Célok és feladatok I. A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK Bemutatni a gazdaság működését, szerkezetét és annak átalakulását, értelmezni a főbb mutatóit. Megértetni és példákkal alátámasztani az egyes gazdasági rendszerek működését. Megismertetni a tanulókkal a világgazdaság napjainkban zajló világméretű folyamatát, a globalizációt, s ebben a transznacionális vállalatok szerepét. Felismertetni és konkrét példákkal igazolni a nemzetgazdaságok régi és mai szerepét, a regionális gazdasági integrációk formáit és jelentőségük erősödését. Bemutatni a különféle nemzetközi szervezeteket, főbb feladataikat, tagjaikat, részvételüket a világgazdaság működésében. Megértetni a pénz (a tőke) szerepét a nemzetgazdaságokban és a világgazdaságban, a pénzügyi szektor felértékelődését. Feltárni a nemzetközi tőkeáramlás típusait, az adósságválság kialakulásának folyamatát. Megértetni a termelés és a fogyasztás ellentmondásait, térbeli elkülönülését. 2. T 1-5. Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés A gazdasági élet szerkezete, mutatói A piacgazdaság felépítése és működése termelőerő, fogyasztó, humán erőforrás, bruttó hazai termék (GDP), bruttó nemzeti termék (GNP), gazdasági és foglalkozási szerkezet, gazdasági ágak (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások), infrastruktúra, gazdasági szektor (primer, szekunder, tercier, kvaterner), aktív kereső, foglalkozási átrétegződés gazdasági rendszer, hagyományos és tervutasításos gazdaság, központosított újraelosztás, piacgazdaság, magántulajdon, profit, kínálat, kereslet, szabad árrendszer, verseny, pénz, szociális háló, gazdaságpolitika, világgazdaság, világpiac A gazdasági fejlettség mutatók összetevői és alakulásuk. A gazdasági szerkezet átalakulása. A foglalkozási átrétegződés folyamata. A gazdaság típusa tulajdonviszonyok, a pénz szerepe, az árak alakulása, a társadalmi különbségek, a technikai fejlődés öszszefüggései. Adatgyűjtés. Mutatók összehasonlítása, értelmezése. Diagram, tematikus térkép elemzése. Kislexikon használata. Interjú készítése. Séma készítése a gazdaság összetevőiről, kapcsolatairól. Modell elemzése. Összehasonlítás. Szerepjáték. Statisztikai kiadványok. Folyamatábrák. A világgazdaság globalizációja globalizáció, világgazdasági korszakváltás, kőolajár-robbanás, infláció, recesszió, tömegáru-termelés, ipar utáni kor, transznacionális vállalat, pénzügyi (monetáris) világgazdaság, kommunikációs technológia, logisztika, globális város, rozsdaövezet A transznacionális vállalatok világa transznacionális vállalat (TNC), leányvállalat, K + F tevékenység, innovációs központ, A gazdaság globalizálódása. A termelés, értékesítés, fogyasztás világméretű szerveződése. A TNC-k kialakulása. Anyavállalat leányvállalat a termelés vi- Példák gyűjtése a globalizáció megjelenésére a mindennapjainkban. Vita a globalizáció pozitív és negatív hatásairól, a globalizáció-ellenes mozgalmakról. Adatsorok, tematikus térképek öszszehasonlító elemzése. Hírek, cikkek. Tévéreklámok. Tematikus térképek. Tematikus térképek. Aktuális cikkek. 3

4 2.T Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés Középpontban a regionális gazdasági integrációk A nemzetközi szervezetek szerepe a világgazdaságban Pénz, pénz és pénz Az adósságválság kéményes ipar, csavarhúzó iparág lágméretű széttelepítése. Cégnevek, árucikkek, gyártó országok gyűjtőmunka. Terméklista összeállítása. regionális gazdasági integráció, preferenciális övezet, szabad kereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, gazdasági és politikai unió, Európai Unió, NAFTA, ASEAN, EF- TA, CEFTA, Alpok-Adria Munkaközösség, Kárpátok eurorégió IMF, rövid és hosszú lejáratú hitel, Világbank, WTO, OECD, OPEC, ENSZ, Biztonsági Tanács, UNICEF, FAO, WHO, UNESCO, NATO, Nemzetközi Vöröskereszt, Vörös Félhold Társaságai, WWF, Washington, Genf, New York, Párizs, Brüsszel, politikai stabilitás, humanitárius szervezet pénzügyi (monetáris világgazdaság), pénz, áru-, papír-, kész-, bankszámlapénz, infláció, valuta, deviza, konvertibilitás, valutaárfolyam, értékpapír, állampapír, kötvény, részvény, bank, hitel, kamat, tőkepiac, értéktőzsde, árfolyamváltozás, tőzsdeindex, BUX Dow Jones index, árutőzsde adósságválság, hitelképesség, hitel, rögzített és változó kamatozás, rövid és hosszú lejáratú hitel, külső és belső adósság, eladósodás, kőolajválság, adósságspirál, adósság-csapda, adósságválság, átütemezés Az integráció és különböző szintjeinek kialakulása. Integráció versenyképesség egységes piac áru, tőke, munkaerő szabad áramlása. Pénzügyi egyensúly felbomlása hitelnyújtás gazdasági növekedés. Világkereskedelmi-, gazdasági-, fejlesztési, politikai-, humanitárius- és természetvédelmi szervezetek összehangolásának folyamata, összefüggéseik példái. A pénzvilág és a globalizáció kapcsolata. Befektetési biztonság nyereség összefüggései. Export a valuta fel- és leértékelődése. Globális városok pénzügyi központok. A bankrendszer és a tőzsde működése. A pénzügyi válság kialakulása. Az elektronikus kereskedelem szerepe napjainkban. Az eladósodás folyamata az adósságcsapda kialakulása. Lehetőségek az adósságcsapdából való kilábalásra. Rendszerezés. Topográfiai rögzítés. Ábraértelmezés. Kiselőadás a hazánkat érintő eurorégiókról. Rendszerezés. Aktuális, hírek gyűjtése. Példák hazánk részvételére az egyes szervezetekben. Prezentáció készítése a gyermek-, egészség- és környezetvédő szervezetek munkájáról. Kiselőadás: mely szervezetek tagja hazánk? Adatok gyűjtése, ábrázolása. Gyakorlati példákkal a pénzügyi tranzakciók lehetőségeinek bemutatása. Pénzügyi intézmény látogatása a lehetőségek függvényében. A család pénzügyi stratégiájának megbeszélése vita. Kapcsolatábra elemzése. Szituációs játék a tőzsde működéséről. Gyűjtőmunka: az eladósodás mértékének statisztikai mutatói. Logikai lánc alkotása a folyamatról fogalmak felhasználásával. Ábra- és adatelemzés. Aktuális hazai példák a közösségi és az egyéni hitelállomány alakulására és törlesztésére. Tematikus térképek. Folyamatábra. Lexikonok. Tematikus térkép (A.). Fotók. Statisztikai adatok. Gazdasági folyóiratok. Reklámok. Statisztikai adatok. 4

5 3.T Összegző áttekintés Ellenőrző Rendszerezés, lényegkiemelés. Okokozati összefüggések bizonyítása. Logikai láncok alkotása. Feladatgyűjtemény. II. A GAZDASÁGI ÉLET SZERKEZETÉNEK ÁTALAKULÁSA Célok és feladatok Bemutatni és példákkal alátámasztani a gazdaság fő ágainak és ágazatainak felépítését, működését és fejlődését. Összefüggések tükrében elemezni a természeti és a társadalmi tényezők szerepét az egyes gazdasági ágakban. Megértetni és elemeztetni a nyersanyag- és energiaválság kialakulását, a probléma mérséklésének lehetőségeit. Összehasonlítani a hagyományos és a korszerű ipar fő telepítőtényezőit, igazolni az utóbbi világméretben történő termelését. Bemutatni a legdinamikusabban fejlődő szolgáltatások szerepét a világgazdaságban és a társadalom életében. Feltárni az egyes gazdasági szektorok által okozott környezetszennyezést, azok csökkentésének lehetőségeit. Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 3.T A hagyományos mezőgazdaság A modern mezőgazdaság Az energiaéhes világ hagyományos mezőgazdaság, önellátás, égető talajváltó gazdálkodás, ugar, öntözéses gazdálkodás, árasztás, oázisgazdálkodás, nomád pásztorkodás, Száhel-övezet vegyes mezőgazdaság, belterjes gazdálkodás, szövetkezet, farmgazdaság, szakosodás, övezetes növénytermesztés, ültetvényes gazdálkodás, árutermelés, monokultúra, városellátó övezet, részesbérlet, szikesedés energiagazdaság, elsődleges és másodlagos energiahordozó fosszilis és alternatív energiahordozó, megújuló energiaforrás Természeti adottságok, társadalmi fejlettség, termelési mód terméshozam, gazdaságosság. Hagyományos mezőgazdasági módok környezeti hatásaik. Társadalmi erőforrások modern mezőgazdaság, döntően intenzív gazdálkodás. Növénytermesztés állattenyésztés összefonódása vegyes mezőgazdaság, szövetkezés. Szakosodás gazdaságosság. Monokultúra pozitív és negatív hatásai. Termelési típus tájpéldák jellegzetes termények. Intenzív gazdálkodás környezeti következmények. Az energiafogyasztás és -termelés növekedése okai. Az energiahordozók felhasználásának szerkezeti átalakulása. Termelés-fogyasztás térbeli ellentmondásai. Energiahordozók kitermelése, erőművek környezeti hatásuk. Összehasonlítás. Terméklista összeállítása. A gazdálkodási módok topográfiai példái. Életképek összeállítása szokások, életmód szerepe, példái. Adatok, képek, tematikus térképek összehasonlító elemzése. Rangsorok felállítása. Vita a GMO növénytermesztésről. Példák gyűjtése az élelmiszergazdaság által okozott környezeti problémákról. Adatok, grafikonok, tematikus térképek elemzése, összefüggések feltárása. Rangsorok felállítása. Vita az egyes erőműtípusok előnyeiről, hátrányairól. Térképi munka: Példák az erőműtí- Függelék, statisztikai kiadványok. Képek, filmrészletek. Függelék és egyéb statisztikai kiadványok. Hírek, cikkek. Diaképek, filmrészletek. Atlasz: tipikus tájak. Függelék, internet. Atlasz (tematikus térképek). Képek, filmrészletek. 5

6 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 4.T Az ipar átalakulása A gazdaság új zászlóshajói: a szolgáltatások Összegző áttekintés Ellenőrzés iparosodás, kitermelő, alapanyag-, feldolgozó-, nehéz-, könnyű-, élelmiszeripar, húzóágazat, biotechnológia, csúcstechnika, ipartelepítő tényezők, agyelszívás, iparvidék, ipari park, technológiai park szolgáltatás, tercier és kvaterner szektor, gazdasági és társadalmi szolgáltatás, szakosodás Az ipar fejlődése. Hagyományos telepítő tényezők iparágak. Új típusú telepítő tényezők iparágak. Az ipar területi szerveződése. Az iparvidékek átalakulása. Szolgáltatás tercier szektor kapcsolata. Szolgáltatás munkaerő igénye. Infrastruktúra, tercier szektor anyagi termelés összefüggései. Fogyasztói szükségletek bővülő szolgáltatások. pusok elhelyezkedésére. Információk gyűjtése az alternatív energiahordozók felhasználásáról kitekintéssel a hazai helyzetre is. Rendszerezés. Példák gyűjtése az egyes iparágakra és telephelyeikre; a világ legjelentősebb iparvidékeire. Jellemzésük az atlasz segítségével. Ábraelemzés. Logikai láncok összeállítása. A történelmi ismeretek alkalmazása. A szolgáltatások szerepének bizonyítása adatokkal. Ábraelemzés. Saját település szolgáltatáslistájának összeállítása. Feladatmegoldások. Lényegkiemelés. Véleményalkotás. Folyamatok, jelenségek felismerése képeken, filmrészleteken. Képek, filmrészletek. A. (Tipikus tájak). Statisztikai kiadványok. Feladatgyűjtemény. III. RÉGIÓK, ORSZÁGCSOPORTOK, ORSZÁGOK A VILÁGGAZDASÁGBAN Célok és feladatok A tanulók reális társadalomképének formálása aktuális, hiteles ismeretek nyújtásával Földünk különböző térségeinek társadalmi-gazdasági életéről; azok területi átrendeződéséről, a társadalmi-gazdasági folyamatok léptékéről. Megértetni a gazdaság területi szerveződésének összefüggéseit és követelményeit. Bemutatni a világgazdasági centrumok, félperifériák és perifériák szerepkörének és kapcsolatrendszerének alakulását konkrét példák segítségével. Alátámasztani a világ változó gazdasági képét, sokféleségét a különféle szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok kiemelésével, hangsúlyosan az Európai Unió és hazánk világgazdasági és regionális térszervező szerepét. Felismertetni az európai egység alakulásának jelentőségét, s ennek szerepét hazánk életében. Elmélyíteni a nemzettudatot, az európai értékekhez való pozitív viszonyulást. 6

7 A feldolgozás során támaszkodni a történelmi és állampolgári ismeretekre, a történeti szemléletmódra és ismeretszerzési képességekre. Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 5.T Iránytű a világgazdaságban való tájékozódáshoz Az amerikai gazdasági erőtér Úton az egységes Európa felé Az európai együttműködés alapjai centrum, fejlett ország, félperiféria, periféria, növekedési pólus, világgazdasági Triád, újonnan iparosodott ország, fejlődő ország, duális gazdasági szerkezet, egyedi szerepkörű ország posztindusztriális gazdaság, agyelszívás, információs gazdaság, fogyasztói társadalom, megalopolisz, csúcstechnológiai ágazatok, technológiai park, övezetes elrendeződésű mezőgazdaság, Amerikai Egyesült Államok, Washington, New York, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, New Orleans, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Kanada, Montreal, Ottawa integráció, közös piac, vám-, gazdasági, pénzügyi, politikai unió, euró, Európai Unió, Európai Bizottság, Európai Tanács, Miniszteri Tanács, Európai Parlament, Európai Központi Bank, Brüsszel, Strasbourg, Frankfurt am Main egységes piac, közös agrárpolitika, védővám, lefölözés, garantált felvásárlási ár, exporttámogatás, intervenció, régió, regionális politika, euró, pénzügyi politika, környezetpolitika A centrumok és a perifériák kapcsolatrendszere. Világgazdasági pólusok a tőke, az áruk, a technológia áramlása. Fejlődő ország gyarmati múlt duális gazdaság. A pénz- és a szellemi tőke hiánya, kiépítetlen infrastruktúra kitermelő ipar, élelmiszer és késztermékek importja. Túlnépesedés, élelmiszerhiány éhezés, eladósodás. Az USA gazdasági fejlődése tényezői. A gazdasági körzetek szerkezetváltása. Kutatás tudományos és technikai eredmények. Szakosodott, belterjes mezőgazdaság magas hozam, export. Az integráció folyamata, lépései szintjeinek jellemzői. Az integráció elnevezésének változásai lényegi eltérései. Az Európai Unió bővülése. Az egységes piac működése verseny választék bővülése, árcsökkenés. Az agrárpolitika érvényesülése eszközei. A regionális különbségek okai következményei csökkentésük lehetőségei. Kapcsolatábrák, diagramok elemzése. A pólusok vezet szerepének bizonyítása. Példák a fejlődő országok közös és egyedi vonásaira. Szemelvények, tematikus térképek alapján az országcsoportok összehasonlítása. Összehasonlító adat- és ábraelemzés. A gazdasági körzetek és a mezőgazdaság jellemzése tematikus térképek segítségével. Központok topográfiai rögzítése. Logikai lánc alkotása az USA gazdasági fejlődéséről adott fogalmak felhasználásával. Világgazdasági és politikai szerepkörének bizonyítása: adatokkal, gazdasági és politikai szervezetekben való részvételével. Mutatók gyűjtése az EU világgazdaságban betöltött helyéről, szerepéről. Bizonyítás: az EU a legmagasabb szintű regionális integráció. Milyen lehetőségeket kínál a diákoknak (mint uniós állampolgároknak) az integráció? Példák keresése az egységes piac érvényesülésére. Kiselőadás: mely problémák finanszírozására kaptak segítséget a hazai gazdák? Pályázat készítése saját település, illetve iskola fejlesztésére. Hazánk uniós helyzetének értékelése a mutatók alapján. Példák az EU által támogatott kör- Filmrészletek életképei. Ábrák, statisztikai adatok. Tematikus térképek. Kontúr (munka)-térképek. Internet: virtuális városlátogatás. Digitális atlasz. Tematikus térkép. Az EU jelképei. Aktuális hírek, cikkek az EU-ról. Adatok, grafikonok, tematikus térképek. 7

8 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 6.T Kelet-Ázsia erőterének központja: Japán Kelet- és Délkelet-Ázsia újonnan iparosodott gazdaságai A világgazdaság sárkánya : Kína India, a feltörekvő gazdasági nagyhatalom centrum, működőtőke-export, biotechnológia, robottechnika, kvóta, vám Tokió, Oszaka, Kobe, Kiotó exportösztönző iparpolitika, kistigrisek : Koreai Köztársaság, Szöul, Tajvan, Szingapur, Hongkong, különleges gazdasági övezet, városállam, pénzügyi és üzleti szolgáltatás, újonnan iparosodó (második hullám) országok: Thaiföld, Indonézia, Jakarta, Malajzia, Fülöp-szigetek, Manila különleges gazdasági övezet, nyitott város, szabad kereskedelmi övezet Peking, Sanghaj, Hongkong hinduizmus, kasztrendszer, demográfiai robbanás, születésszabályozás, analfabétizmus, minőségi éhezés, duális gazdaság, zöld for- A társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásai ezek összetevői; a fejlődés szakaszai. Technopolisz-program a regionális különbségek csökkentése, a szerkezetváltás elősegítése. Területváltás a működő tőke kihelyezésében. Külkereskedelmi forgalom vámok és kvóták szerepe. Japán szerepe a térség gazdasági fejlődése. Nyersanyaghiány működőtőke-befektetés iparosodás, kivitel. Magasszintű oktatás K+F nemzetközi hírű nagyvállalatok exportképes minőségi termékek. Feldolgozóipar, szolgáltatások világpiaci jelenlét. Gazdasági reformok elindítása piacgazdaság érvényesülése érdekeltség a hatékonyság növekedése. Képzett, szorgalmas, olcsó munkaerő alacsony adók hiányos környezetvédelmi szabályozás TNC-k leányvállalatainak letelepedése. Az összeszereléstől a saját fejlesztésig. Népességszám gazdasági fejlődés növekvő fogyasztói kör. Növekvő elektromos energiaigény energiahiány. Szénre épülő hőerőművek környezetszenynyezés. Egyenlőtlen gazdasági fejlődés a területi különbségek fokozódása ezek okai. Nyelvi, vallási tagolódás erős társadalmi hagyományok. Népesedési folyamat élelmezési gondok. nyezetpolitika hazai megvalósítására számítógépes prezentáció készítése csoportmunka. Tények gyűjtése a japán gazdaság világgazdaságban és kereskedelemben betöltött szerepére. A gazdasági mutatók összefüggéseinek kifejtése. Gazdasági központok leolvasása, topográfiai rögzítése. Import- és exportlista összeállítása. Életmód, hagyományok bemutatása szemelvények, filmrészletek felhasználásával. Példák a környezet védelmére. Az első és a második hullám országai gazdaságpolitikájának összehasonlítása. A fejlődési szakaszok jellemző bővülésének időbeli követése ábrasor elemzése. Gyűjtőmunka: életmód, táplálkozás, környezetkárosító folyamatok. Kína gazdasági eredményeinek bizonyítása adatok, tankönyvi ábrák, számítások alapján. Példák a hagyományos és az új iparágakra, telephelyeikre. A keleti, délkeleti és a nyugati tartományok természeti adottságának és gazdaságának összehasonlítása. Szemelvények elemzése: Kína és hazánk gazdasági kapcsolatáról. A fejezet szemelvényeinek feldolgozása, a hozzájuk kapcsolódó feladatok megoldása csoportmunkában. Grafikonok, tematikus térképek elemzése. Történelmi ismeretek alkalmazása. Tankönyvi ábrák. Szemelvények, filmrészletek. A. tematikus térképei. Függelék. Atlasz. DVD. Digitális atlasz. Aktuális cikkek. A. tematikus térképei. Függelék, statisztikai kiadványok. DVD Gazdasági lapok. Internet: virtuális országlátogatás. Függelék. Gazdasági kiadványok. 8

9 Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 7. T A kőolajra épülő gazdaságok Összegző áttekintés Ellenőrző IV. ÉV VÉGI ÁTTEKINTÉS radalom, posztindusztriális agrárország, szoftver, urbanizáció Mumbai, Kalkutta, Újdelhi tőkefelhalmozás, vendégmunkás, OPEC, tranzitilleték, Közel-Kelet, Perzsa (Arab)-öböl, Kuvait, Szaúd-Arábia, Rijád, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Teherán, Irak, Bagdad, Mekka, Nigéria, Abuja, Venezuela, Caracas Megjegyzés: Mivel egy hosszú fejezet anyagát kell áttekinteni, az első összefoglalás az EU után is megoldható. Éghajlat jellemző termények. A hagyományos és a modern mezőgazdaság ellentmondásai jellemzőik. A globalizáció hatása a társadalmi-gazdasági életre. A gazdasági szerkezet sajátos átalakulása. Az urbanizáció felgyorsulása. Fejlődés a kőolaj hasznából. Kőolajexport tőkefelhalmozás infrastruktúra fejlesztése iparosodás az életszínvonal emelkedése, tőkekivitel. Munkaerőhiány vendégmunkások. Nagyobb népességszámú országok fejlettebb infrastruktúra lassúbb fejlődés. A túlnépesedés gondjainak összegzése. Gyűjtőmunka: életmód, hagyományok, táplálkozás. Hasonlóságok és különbségek megállapítása Kína és India gazdasági fejlődése között. A kőolajkincs világgazdasági jelentőségének bizonyítása diagramok, adatok alapján. Térképi munka: a Föld legjelentősebb kőolajlelőhelyei, a szállítás útvonalai. A közel-keleti országok csoportosítása a kőolajkitermelés és a népességszám alapján. Logikai lánc alkotása. Folyamatábra elemzése. Adatgyűjtés: a kőolaj világpiaci árának váltakozásairól. Rendszerezés, lényegkiemelés. Összehasonlítások. Ok-okozati összefüggések bizonyítása. Topográfiai feladatok megoldása. DVD. Digitális atlasz. Idegenforgalmi kiadványok. DVD. Feladatgyűjtemény. Óra Tananyag Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 7.T Ahogy élünk, ahol élünk ökológiai lábnyom, ökológiai hiány Új szempontú összegzése a tananyagnak: adatok, tematikus térképek, aktuális cikkek segítségével a nagyvárosi gondok rendszerezésével. A tananyag teljes áttekintése Az évi munka értékelése 9

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA"

A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA Tér és Társadalom XIV. évf. 2000 4: 87-107 A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA" (The New Geography" of the Giobal World) BERNEK ÁGNES Bár egész életemben a nemzetközi közgazdaságtan kutatásával foglalkoztam,

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 3. Településhálózat-fejlesztés A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA VÁROSOK GAZGASÁGI POTENCIÁLJA

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában A technikai fejlődés sorra teremti az újabb és újabb lehetőségeket. Az okos telefonok és az elektronikus

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek 1 Regionális Tudományi Társaság Društvo za regionalne nauke Szabadka/Subotica, Ivan Gorana Kovačić utca 7/1. Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési

Részletesebben