PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (továbbiakban: Öt.) foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy Pétfürdő Önkormányzat Képviselő-testülete megteremtse a nagyközség lakóinak a szociális ellátás feltételeit, a magasabb szintű jogszabályokban, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban foglaltak alapján a meghatározott szociális jogokat érvényre juttassa a közigazgatási határán belül, továbbá lehetőségei szerint további ellátásokat biztosítson a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan segítségre szorulók támogatása érdekében. E rendeletben a település lakói áttekinthetően és egységes szerkezetben találják azokat a szabályokat, amelyek alapján tájékozódni tudnak a különböző ellátási formák, pénzbeli és természetbeni juttatások között. 2. (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed: az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1 Módosította az 5/2009.(III.03.), 11/2009.(V.29.), 14/2009.(IX.28.), 8/2010.(III.29.), 11/2010.(IV.30.), 13/2010,(VII.15.), 1/2011. (II.4.), 15/2011.(VIII.29.), 4/2012.(II.27.) és a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1

2 a) - magyar állampolgárokra; - bevándoroltakra és letelepedettekre, - hontalanokra, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. c) az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az a-b) pontokban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. (2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak támogatást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. (3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II.FEJEZET Eljárási szabályok 3. (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló eljárás kérelemre, hivatalból, oktatási intézmények vagy társadalmi szervezetek kezdeményezésére indítható. 2

3 (2) 2 Az e rendeletben szabályozott eljárások elektronikusan nem intézhetők, eljárási cselekmények elektronikusan nem teljesíthetők. A kérelmet Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani szóban vagy írásban, lehetőleg az e célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatványok mintáit e rendelet 1/a 1/i mellékletei tartalmazzák. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja, illetve a vele közös háztartásban élő személyek a) 3 e rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot, és a nyilatkozat alapjául szolgáló igazolásokat, melyek különösen: aa. munkáltatói igazolás ab. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátást igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, ennek hiányában az ellátást megállapító határozat, vagy az ellátást folyósító által kiállított hatósági bizonyítvány ac. munkahellyel nem rendelkezők esetében a munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételről ad. vállalkozó esetében a NAV illetékes megyei igazgatósága igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó alapjáról ae. egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata. b) ha a rendelet vagyoni körülmények vizsgálatát is előírja, akkor az Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni körre vonatkozó nyilatkozatokat, valamint e rendeletben előírt egyéb okiratokat, c) 4 d) amennyiben a munkaképes aktív korú kérelmező vagy annak munkaképes aktív korú családtagja nem rendelkezik jövedelemmel, az illetékes munkaügyi központ igazolását kell csatolnia arról, hogy a munkavállalásra jelentkezett és a munkaügyi központtal együttműködik. e) nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő, nem tanköteles korú kérelmező vagy családtagja esetén iskolalátogatási bizonyítványt. 4. Amennyiben hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel kétség merül fel a 3. (3) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemnyilatkozat tekintetében, 2 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 1-től. 3 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 1-től. 4 Hatályon kívül helyezte a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 11. -a, március 1-től. 3

4 a) az elbíráló szervnek joga van a benyújtott jövedelemnyilatkozatok eredetét és tartalmát ellenőrizni. b) az elbíráló szerv felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető A havi jövedelem számításánál az Sztv. jövedelemszámításra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 6. Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybe vételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle telhetőt megtegyen annak elősegítésére, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. Ezek a lehetőségek elsősorban: a) munkaképes korú egyén a mielőbbi munkába állása érdekében az illetékes Munkaügyi Központtal működjön együtt; b) a szülő a gyermektartásdíjat igényelje meg és annak rendszeres folyósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 7. (1) Amennyiben szükséges, az eljáró szerv felhatalmazására az eljáró szerv tagja vagy/és az ügyben eljáró ügyintéző a kérelmező lakásán környezettanulmányt végez. Környezettanulmányt kell végezni különösen abban az esetben, ha a rászorultság ténye más bizonyítási eszközökkel nem állapítható meg. A környezettanulmány kiterjed: - a jövedelemnyilatkozatban és a kérelemben szereplő adatok valódiságára, - az igénylő, illetve családja életkörülményeire, szociális körülményeire, vagyoni helyzetére, A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni. (2) A környezettanulmány idejéről az ügyfelet írásban vagy telefonon tájékoztatni kell oly módon, hogy a környezettanulmányt megelőzően, 5 nappal előtte arról értesüljön. A környezettanulmány megállapításairól a helyszínen jegyzőkönyvet, vagy hangfelvételt, vagy kép-és hangfelvételt kell készíteni, melyet az ügyféllel ismertetni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ügyfél aláírását, valamint esetleges nyilatkozatát. 5 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. -a, május 29-től. 4

5 8. (1) Azonnali intézkedést igénylő körülmények esetén a szociális ellátás a kérelmező nyilatkozata alapján jövedelemigazolás és egyéb bizonyíték nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelemigazolásokat és más bizonyítékot 15 napon belül pótolni kell. 9. Az e rendeletben szabályozott ellátások kifizetéséről Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportja gondoskodik az alábbiak szerint: a) a rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell a kérelmező részére kifizetni. b) A természetben nyújtott rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell utalni, illetve a határozat szerint kifizetni. c) A nyugdíjasok közlekedési támogatását havonta utólag, a tárgyhót követő hó 10. napjáig, a bérlet egyidejű leadásával kell a jogosult részére kifizetni. d) Az eseti pénzbeli ellátásokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében veheti fel a jogosult. 9/A. 6 (1) Rendszeres szociális segély csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező az egészségkárosodott személy kivételével nyilatkozatban vállalja az együttműködést a Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: családsegítő). (2) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a családsegítővel megállapodást köt. (3) Az együttműködés célja a rendszeres szociális segélyben részesülő és családja önfenntartó képességének szinten tartása és fejlesztése. (4) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében a kérelmező a) a családsegítőnél nyilvántartásba veteti magát a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családsegítővel a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (5) A (4) bekezdésben említett beilleszkedést segítő program keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles 6 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos február 7-től. 5

6 a) a családsegítővel 3 havonta kapcsolatot tartani, b) szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban c) tanácsadásokon (jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás stb.), c) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozáson, e) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozáson, részt venni. (6) Akadályoztatása esetén amennyiben az akadályoztatás nem felróható ok miatt következett be köteles az akadályoztatást követő 5 napon belül hitelt érdemlően igazolni a mulasztás okát. Betegség esetén a háziorvos igazolását kell csatolni. (7) Ha a szociális segélyben részesülő a (4)-(5) bekezdésében szabályozott együttműködési kötelezettségének második alkalommal nem tesz eleget, akkor a családsegítő a kötelezettség megszegését követő 5 napon belül értesíti a jegyzőt. 9/B. 7 (1) Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, ha a családsegítővel az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. (2) Az együttműködési kötelezettségének megszegése akkor felróható, ha a 9/A. (4) - (5) bekezdései szerinti együttműködési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, illetve határnapra, és mulasztását írásban előre nem jelzi. (3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő a (1) bekezdése szerinti kötelezettségét azért szegte meg, mert önhibáján kívül az előírt határidőben vagy határnapon nem tudott megjelenni, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a szerinti igazolási kérelmet terjeszthet elő. (4) A rendszeres szociális segély folyósítását a kötelezettség megszegése napját követő naptól kell megszüntetni. 9/C. 8 (1) A rendszeres szociális segély részben természetbeni szociális ellátásként nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él és egyedi mérlegelés alapján indokolt, továbbá ha azt a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság javasolja. Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20-%-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. 7 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos február 7-től. 8 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos február 7-től. 6

7 (2) A rendszeres szociális segély természetbeni juttatásként a) étkezési térítési díj befizetésére, b) tandíj befizetésére, c) tankönyv, tanszervásárlásra d) egyéb, a gyermekek érdekeit szolgáló költségek kifizetésére használható fel (pl.: közüzemi számlák) (3) A rendszeres szociális segély természetben megállapított részét a) vagy a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kell kifizetni, aki az összeg felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni, b) vagy közvetlenül a gyermek-és ifjúsági intézmény által megadott számlára kell utalni. 9/D. 9 Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultságot lehet megállapítani, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át és a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedül élő esetében pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %- át. 9/E. 10 (1) Az első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti szolgálat vagy az óvodai ifjúságvédelmi felelős javaslatára elszámolási kötelezettséggel természetbeni támogatásként kell nyújtani. A támogatás felvételére a gyermekjóléti szolgálat családgondozója jogosult. (2) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás a gyermek rendszeres óvodába járását segíti elő, különösen a) utcai ruha és cipő, b) váltó ruha és cipő, c) tisztasági csomag biztosításával. III. FEJEZET 9 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos február 7-től. 10 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos február 7-től. 7

8 Pénzbeli ellátások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosult részére a) 12 b) 13 lakhatási támogatás, c) ápolási díj, d) átmeneti segély, e) temetési segély, f) nyugdíjasok közlekedési támogatása, g) beiskolázási segély h) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, i) 14 j) 15 létfenntartási támogatás formában pénzbeli támogatást nyújt Lakhatási támogatás (1) A települési önkormányzat a lakással kapcsolatos terhek enyhítése érdekében szociális rászorultság alapján lakhatási támogatást nyújt. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/a melléklete. (2) Lakhatási támogatást lehet megállapítani a) annak aa. a 65 éven felüli, ab. a rokkantsági ellátásban részesülő 11 Módosította az 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 30-tól. 12 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a, február 7-től. 13 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 14 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 15 Beiktatta a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos március 1-től. 16 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 17 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 18 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 19 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 20 A -t és az azt megelőző címet módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. -a, március 1- től. 8

9 egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, b) egyéb esetben annak, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300% -át. (3) Lakhatási támogatás ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az Szt 39. (2) bekezdésében felsoroltakat A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani (1) A lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. (2) Amennyiben a kérelmező Szt 38. -a alapján is támogatásban részesül, a lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. 19. (1) 24 A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell biztosítani és a támogatás összegét annak a szolgáltatást nyújtónak a számlájára kell utalni, melynek elmaradása a legnagyobb mértékben veszélyezteti a lakhatást. (2) 25 Az önkormányzati tulajdonú lakást bérlő lakhatási támogatásra jogosult esetén a bérleti díj minden közüzemi szolgáltatást megelőz, a támogatást elsősorban a bérleti díj kiegyenlítésére kell fordítani Amennyiben a jövedelmi viszonyokban változás áll be, a jogosultságot felül kell vizsgálni. 21 Hatályon kívül helyezte a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése május 29-től. 22 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 23 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. -a, március 1-től. 24 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 25 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 9

10 Meg kell szüntetni a lakhatási támogatást, ha a támogatott a) más címre költözik, a költözést követő hó 1. napjától, b) jövedelme olyan mértékben emelkedik, hogy rászorultsága már nem állapítható meg, a jövedelemváltozást követő hó 1. napjától. c) 28 meghal A lakhatási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Méltányossági ápolási díj 23. (1) 30 A települési önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve hogy a) 31 a családban az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. b) két ápolt esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra való egyéb jogosultsági feltételek megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére az Sztv ai, valamint a végrehajtási rendelkezései az irányadóak. (3) 32 Az ápolási díj havi összege: a) egy ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 100 %-a, b) két ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 150 %-a. 23/A. 33 Ha a háziorvos, a Humán Bizottság 34 vagy a Polgármesteri Hivatal tudomására jut olyan jelentős tény, adat, mely alapján feltételezhető, hogy az 26 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -a, március 1-től. 27 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 28 Megállapította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos május 29-től. 29 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 30 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 7. -a, május 29-től. 31 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 30-tól 32 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 8. -a, február 7-től. 33 Beiktatta a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos május 29-től. 10

11 ápoló a kötelezettségét nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi az ápoló ellenőrzését. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult A méltányossági ápolási díj megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Átmeneti segély 25. (1) 36 Átmeneti segélyre jogosultak azok a rászorulók, akik a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. Átmeneti segélyre jogosultak elsősorban, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. Átmeneti segély alkalmanként nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatásként is megállapítható. (2) Átmeneti segély biztosítható a kiskorú törvényes képviselője részére az általa eltartott kiskorú gyermekre tekintettel, ha a kiskorú részére a szükséges ellátást, különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, alapvető ruházat költségeit biztosítani nem tudja. (3) 37 A rendszeres támogatásként megállapított átmeneti segély maximum 6 hónapra folyósítható. Rendszeres támogatásként való megállapítás esetén az összeget a támogatási időszakra arányosan elosztva kell megállapítani úgy, hogy a támogatás havi összege 5000 Ft-nál kevesebb és Ft-nál több nem lehet. A támogatás féléves összege a Ft-ot nem haladhatja meg. (4) 38 Nem állapítható meg rendszeres támogatásként az átmenti segély annak a családnak vagy személynek, amely (aki) a Sztv. 4. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. (5) 39 A rendszeres támogatásként megállapított átmeneti segélyt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell folyósítani. 26. (1) Átmeneti segély azon rászorultak részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 34 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.294.) önkormányzati rendelet 8. -a. 35 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 9. -a, február 7-től. 36 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. -a, március 30-tól 37 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 10. -a, február 7-től. 38 Beiktatta a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos március 30-tól 39 Beiktatta a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos március 30-tól 11

12 a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, b) egyedül élő személy esetében öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, c) az (5) bekezdés alkalmazása esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (2) A 25. (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetek különösen: a) krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem kiesés, b) a létfenntartáshoz szükséges nagyobb összegű váratlan kiadások, c) elemi károsultság, d) tüzelővásárlás, ha lakásfenntartási támogatásban nem részesülhet, e) ha a kérelmező gyógyszerei - közgyógyellátásra nem írhatók fel, vagy azonos hatásfokú, közgyógyellátásra felírható gyógy-szerekkel nem helyettesíthetőek, illetve, ha - a kérelmező nem részesíthető közgyógyellátásban és a gyógyszerköltség havi vagy alkalmankénti összege meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 30 %-át. (3) 40 Átmeneti alkalmanként nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatásként megállapított - segélyben a rászoruló, illetve családja tárgyévben az (5) bekezdés kivételével maximum 3 alkalommal részesíthető. (4) 41 Az átmeneti segély egyszeri összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot, éves összege a ,- Ft-ot. (5) 42 Amennyiben az átmeneti segélyt a temetési segélyre nem jogosult kérelmező temetési költségek enyhítésére kéri, az átmeneti segély összege: ,- Ft. (6) 43 Különösen sürgős esetben, azonnal kifizethető átmeneti segélyként ugyanazon személy, illetve családja esetében évente egy alkalommal, maximum 4.000,- Ft állapítható meg. (7) Az Sztv. 7. alapján maximum 2.000,- Ft átmeneti segély adható. 27. (1) Amennyiben a segélykérelem elbírálása ügyében eljáró szerv véleménye szerint tartani kell attól, hogy a kérelmező az átmeneti segélyt nem a 40 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 11. -a, február 7-től. 41 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 12. -a, február 7-től. 42 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 13. -a, február 7-től. 43 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 14. -a, február 7-től. 12

13 kérelemben előadottaknak megfelelően használja fel, akkor az eljáró szerv egyedi mérlegelése alapján a) a segélyezett kötelezhető arra, hogy az átmeneti segély felhasználását 15 napon belül számlával igazolja, vagy b) az átmeneti segélyt a Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Központ családgondozójának vagy szociális gondozójának kell kifizetni, aki az átmeneti segély felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni. (2) Az átmeneti segély felhasználásának igazolására elfogadható különösen: élelmiszer, ruhanemű, tisztítószer, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgok, tüzelő, közüzemi díj, lakbér, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, tankönyv, térítési díj kifizetését, illetve megvásárlását igazoló számla vagy irat. (3) Amennyiben a segélyezett az általa kézhez vett segéllyel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül átmeneti segélyben nem részesülhet kivéve, ha a segély megállapításának elmaradása az életét veszélyeztetné. Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása. Ebben az esetben azonban a segélyt csak természetbeni ellátás formájában a családgondozó, illetve szociális gondozó közreműködésével vagy közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által történő átadással lehet biztosítani. (4) Az elszámolási kötelezettségről rendelkező határozatban a (3) bekezdés szerinti joghátrányra a segélyezett figyelmét fel kell hívni. 28. (1) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, akinek a rendszeres szociális segélyezését e rendelet 13. (3) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségek nem teljesítése miatt kellett megszüntetni, vagy akinek ugyanezen indokok miatt a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát nem lehetett megállapítani. (2) Az (1) bekezdés szabályait nem lehet alkalmazni, ha a segély megállapításának elmaradása kérelmező életét veszélyeztetné. Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása. Ebben az esetben azonban a segélyt csak természetbeni ellátás formájában a családgondozó vagy szociális gondozó közreműködésével vagy közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által történő átadással lehet biztosítani. 13

14 29. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, illetve elemi kár esetén az átmeneti segély megállapítható akkor is, a) ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 26. (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat, b) az átmeneti segély egyszeri összege meghaladhatja a 26. (4) és (5) bekezdésben foglalt összeget, c) az átmeneti segély gyakorisága meghaladhatja a 26. (3) bekezdésben foglalt alkalmat. (2) A különös méltánylás gyakorlását minden esetben indokolni kell. 30. (1) Az átmeneti segélyekről való döntés - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Humán Bizottság 44 hatáskörébe tartozik. (2) 45 A 26. (5), (6) és (7) bekezdései szerinti döntés a polgármester hatáskörébe tartozik. Létfenntartási támogatás 30/A. 46 (1) Az önkormányzat létfenntartási támogatásban részesíti azt a rászorulót, aki a) egyedülálló és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át b) több személyes háztatásban él és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A kérelem nyomtatvány e rendelet 1/h melléklete. (2) Nem állapítható meg létfenntartási támogatás annak a személynek, akinek a háztartásában az Szt. 4. (1) b) pontja szerinti vagyon van. (3) A létfenntartási támogatást a kérelem benyújtásától a jogosultsági feltételek fennállásig kell folyósítani. A folyósítás feltételeit évente felül kell vizsgálni. (4) Meg kell szüntetni a létfenntartási támogatás folyósítását, ha a jogosult a) pétfürdői lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnik, b) jövedelme olyan mértékben emelkedik, hogy rászorultsága már nem állapítható meg, c) a felülvizsgálat során jövedelméről 15 napon belül nem nyilatkozik, 44 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 8. -a. 45 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 15. -a, február 7-től. 46 A -t és az azt megelőző címet beiktatta a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos március 1-től 14

15 d) meghal. (5) A (4) bekezdésben rögzítettek miatt a bejelentést, illetve a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától kell a folyósítást megszüntetni. (6) A létfenntartási támogatás összege Ft. (7) A létfenntartási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Temetési segély 31. Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti akkor, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetében pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. 32. A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszerese. 33. A temetési segély iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik Nyugdíjasok közlekedési támogatása 38. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata autóbuszbérlet támogatásban részesíti mindazon nyugdíjasokat, akik Pétfürdő-Várpalota között közlekednek 47 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 48 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 49 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 50 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 15

16 és saját nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és egyéb jövedelme nincs. 39. (1) A támogatás összege a bérlet árának 50 %-a. (2) A támogatást egy évre kell megállapítani és havonta utólag, a bérletjegy egyidejű leadása mellett folyósítható A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. Beiskolázási segély 41. Beiskolázási segélyben részesülhet az a család, ahol az általános-, közép-, szakiskolai és nappali rendszerű felsőfokú intézménybeli tanévkezdés miatti kiadások a család létfenntartását veszélyezteti, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. 42. A beiskolázási segély összege: a) általános vagy középiskola 1-8. évfolyamán tanuló gyermek részére 7.000,- Ft/gyermek b) a középfokú oktatási intézményben nappali oktatásban részt vevő - és az a) pont hatálya alá nem tartozó tanuló - gyermek részére ,- Ft/tanuló c) felsőfokú intézmény nappali tagozatos 25 évnél fiatalabb hallgatója részére ,- Ft/hallgató. 43. A beiskolázási segély iránti kérelmeket iskolalátogatási igazolással együtt legkésőbb szeptember 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz A támogatások elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 51 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 16. -a, február 7-től. 52 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 17. -a, február 7-től. 16

17 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 45. (1) A települési önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (1a) 53 Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhet az a nagykorúvá vált gyermek is, aki Gyvt. 20. (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytat. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) 54 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente ugyanazon család esetén legfeljebb három alkalommal adható. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke esetenként maximum: ,- Ft 55. A támogatás felhasználását a kérelmet benyújtó szülő nevére kiállított számla bemutatásával a felvételt követő 15 napon belül igazolni kell. (3a) 56 Különös méltánylást érdemlő esetben a támogatás egyszeri összege, illetve gyakorisága meghaladhatja a (3) bekezdésben foglaltakat. A különös méltánylás gyakorlását minden esetben indokolni kell. (4) A támogatás természetbeni juttatásként is biztosítható. (5) 57 Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül ismételt támogatásban nem részesíthető. 46. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása a Humán Bizottság 58 hatáskörébe tartozik. 53 Módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. -a, szeptember 1-től. 54 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet, március 30-tól 55 Módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, szeptember 1-től. 56 Kiegészítette a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos szeptember 1-től. 57 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, március 30-tól 58 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 8. -a. 17

18 III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások A szociális ellátások közül a ) csak természetbeni ellátásként nyújtható a.a) a gyermekétkeztetési támogatás, a.b) a járdatakarítási támogatás; b) a hatáskört gyakorló döntésének megfelelően egészben vagy részben természetbeni ellátásként nyújtható b.a ) a lakhatási támogatás, b.b) az átmeneti segély, b.c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b.d) a beiskolázási segély /A Gyermekétkeztetési támogatás 63 49/A. 64 (1) A települési önkormányzat gyermekétkeztetési támogatás címen támogatást nyújt, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a Gyvt. 19. (2) bekezdés a-b) pontjában meghatározott, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító jövedelemhatárt, de nem ér el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedülálló szülő esetében a 150%- át feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. (6)-(8) bekezdésében szabályozott és meghatározott vagyoni értéket. A vagyoni helyzet vizsgálata során A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, 149/1997. (IX.10.) Korm rendelet (Gyer.) 65. (5)- (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 59 Módosította a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. -a, 2013.január 1-től 60 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 61 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 62 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 63 Beiktatta a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos március 30-tól 64 Módosította a 4/2012.(II.274.) önkormányzati rendelet 8. -a, március 1-től. 18

19 (2) A támogatás keretében az önkormányzat átvállalja a bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek után fizetendő, normatív kedvezményre való jogosultság esetén a normatív kedvezmény igénybevétele után fennmaradó, gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat. (3) A gyermekétkeztetési támogatásra való jogosultság kezdő időpontja annak megállapítása esetén a kérelem benyújtásának a napja. (4) A támogatást az adott gondozási,- nevelési, vagy tanév végéig terjedő időszakra, azaz augusztus 31. napjáig kell megállapítani. (5) A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő, közeli hozzátartozóként (gondozó családként) a Gyvt. 19. (4) bekezdésében felsorolt személyeket kell figyelembe venni, alapul véve Gyer át is. (6) A térítési díj támogatást havonta utólag, az intézmény által leszámlázott igénybevétel alapján, a számla beérkezését követően kell folyósítani az intézménynek vagy annak pénzügyeit bonyolító szervezetnek. (7) A gyermekétkezetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az e rendelet mellékletében foglalt vagyonnyilatkozatot, valamint egyedülálló kérelmező esetében az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot.a támogatás igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/i melléklete. (8) A támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni a) család jövedelmi, vagyoni helyzetében beállt változás esetén, amennyiben a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, b) ha a gyermek 100%-os normatív kedvezményre szerez jogosultságot, c) ha a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el. (9) A jogosultság (8) bekezdésben meghatározott bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultság a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával szűnik meg. (10) Az ellátás jogosultatlan és rosszhiszemű igénybe vétele esetén a Gyvt. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. (11) A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 19

20 Járdatakarítási támogatás 65 49/B. 66 (1) A települési önkormányzat a családi házas ingatlanban élő, arra egészségi állapotuk és szociális helyzetük alapján rászorultak részére kérelemre természetbeli járdatakarítási támogatást nyújt. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/j melléklete. (2) A támogatás az önkormányzat köztisztasági rendelete szerint az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg a járda mellett zöldsáv) továbbá a járda és a közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület (tisztántartási sáv) támogatásra jogosultat terhelő általános takarítására, fűnyírásra, lomb összegyűjtésére, a hó eltakarítására és csúszásmentesítésre, valamint az ingatlan előtti árok tisztítására, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására (a továbbiakban együtt: járdatakarítás) terjed ki, melyet a polgármester által meghatározott ütemezés szerint a Pétkomm Kft. elsősorban a közfoglalkoztatás keretében végez el. (3) Egészségügyi állapota miatt rászorult az, aki a) rokkantsági ellátásban részesül, vagy b) háziorvosa, szakorvos vagy fekvőbeteg gyógyintézmény által kiállított igazolás, lelet, kezelőlap vagy zárójelentés szerint a járdatakarítási munka elvégzésére fizikailag tartósan vagy átmenetileg képtelen. (4) Szociális helyzete miatt rászorult az, a) aki az ingatlanban egyedül él és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) aki az ingatlanban nem egyedül él és az ingatlanban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% -át. (5) A (3) bekezdés szerinti egészségügyi feltételek valamelyikének és a (4) bekezdés szerinti szociális feltételnek egyidejűleg kell fennállnia. (6) Egy ingatlan esetén csak egy személy részére állapítható meg a támogatás. (7) A (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem állapítható meg a támogatásra való jogosultsága annak, akivel az ingatlanban olyan személy él, aki egészségi állapota alapján a járdatakarítási munka elvégzésére képes. (8) A járdatakarítási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a támogatott egészségi állapotától függő egyéni 65 Beiktatta a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, január 1-től 66 Beiktatta a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, január 1-től 20

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben