PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (továbbiakban: Öt.) foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy Pétfürdő Önkormányzat Képviselő-testülete megteremtse a nagyközség lakóinak a szociális ellátás feltételeit, a magasabb szintű jogszabályokban, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban foglaltak alapján a meghatározott szociális jogokat érvényre juttassa a közigazgatási határán belül, továbbá lehetőségei szerint további ellátásokat biztosítson a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan segítségre szorulók támogatása érdekében. E rendeletben a település lakói áttekinthetően és egységes szerkezetben találják azokat a szabályokat, amelyek alapján tájékozódni tudnak a különböző ellátási formák, pénzbeli és természetbeni juttatások között. 2. (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed: az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1 Módosította az 5/2009.(III.03.), 11/2009.(V.29.), 14/2009.(IX.28.), 8/2010.(III.29.), 11/2010.(IV.30.), 13/2010,(VII.15.), 1/2011. (II.4.), 15/2011.(VIII.29.), 4/2012.(II.27.) és a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1

2 a) - magyar állampolgárokra; - bevándoroltakra és letelepedettekre, - hontalanokra, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. c) az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az a-b) pontokban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. (2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak támogatást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. (3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II.FEJEZET Eljárási szabályok 3. (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló eljárás kérelemre, hivatalból, oktatási intézmények vagy társadalmi szervezetek kezdeményezésére indítható. 2

3 (2) 2 Az e rendeletben szabályozott eljárások elektronikusan nem intézhetők, eljárási cselekmények elektronikusan nem teljesíthetők. A kérelmet Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani szóban vagy írásban, lehetőleg az e célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatványok mintáit e rendelet 1/a 1/i mellékletei tartalmazzák. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja, illetve a vele közös háztartásban élő személyek a) 3 e rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot, és a nyilatkozat alapjául szolgáló igazolásokat, melyek különösen: aa. munkáltatói igazolás ab. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátást igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, ennek hiányában az ellátást megállapító határozat, vagy az ellátást folyósító által kiállított hatósági bizonyítvány ac. munkahellyel nem rendelkezők esetében a munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételről ad. vállalkozó esetében a NAV illetékes megyei igazgatósága igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó alapjáról ae. egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata. b) ha a rendelet vagyoni körülmények vizsgálatát is előírja, akkor az Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni körre vonatkozó nyilatkozatokat, valamint e rendeletben előírt egyéb okiratokat, c) 4 d) amennyiben a munkaképes aktív korú kérelmező vagy annak munkaképes aktív korú családtagja nem rendelkezik jövedelemmel, az illetékes munkaügyi központ igazolását kell csatolnia arról, hogy a munkavállalásra jelentkezett és a munkaügyi központtal együttműködik. e) nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő, nem tanköteles korú kérelmező vagy családtagja esetén iskolalátogatási bizonyítványt. 4. Amennyiben hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel kétség merül fel a 3. (3) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemnyilatkozat tekintetében, 2 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 1-től. 3 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 1-től. 4 Hatályon kívül helyezte a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 11. -a, március 1-től. 3

4 a) az elbíráló szervnek joga van a benyújtott jövedelemnyilatkozatok eredetét és tartalmát ellenőrizni. b) az elbíráló szerv felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető A havi jövedelem számításánál az Sztv. jövedelemszámításra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 6. Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybe vételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle telhetőt megtegyen annak elősegítésére, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. Ezek a lehetőségek elsősorban: a) munkaképes korú egyén a mielőbbi munkába állása érdekében az illetékes Munkaügyi Központtal működjön együtt; b) a szülő a gyermektartásdíjat igényelje meg és annak rendszeres folyósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 7. (1) Amennyiben szükséges, az eljáró szerv felhatalmazására az eljáró szerv tagja vagy/és az ügyben eljáró ügyintéző a kérelmező lakásán környezettanulmányt végez. Környezettanulmányt kell végezni különösen abban az esetben, ha a rászorultság ténye más bizonyítási eszközökkel nem állapítható meg. A környezettanulmány kiterjed: - a jövedelemnyilatkozatban és a kérelemben szereplő adatok valódiságára, - az igénylő, illetve családja életkörülményeire, szociális körülményeire, vagyoni helyzetére, A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni. (2) A környezettanulmány idejéről az ügyfelet írásban vagy telefonon tájékoztatni kell oly módon, hogy a környezettanulmányt megelőzően, 5 nappal előtte arról értesüljön. A környezettanulmány megállapításairól a helyszínen jegyzőkönyvet, vagy hangfelvételt, vagy kép-és hangfelvételt kell készíteni, melyet az ügyféllel ismertetni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ügyfél aláírását, valamint esetleges nyilatkozatát. 5 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. -a, május 29-től. 4

5 8. (1) Azonnali intézkedést igénylő körülmények esetén a szociális ellátás a kérelmező nyilatkozata alapján jövedelemigazolás és egyéb bizonyíték nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelemigazolásokat és más bizonyítékot 15 napon belül pótolni kell. 9. Az e rendeletben szabályozott ellátások kifizetéséről Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportja gondoskodik az alábbiak szerint: a) a rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell a kérelmező részére kifizetni. b) A természetben nyújtott rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell utalni, illetve a határozat szerint kifizetni. c) A nyugdíjasok közlekedési támogatását havonta utólag, a tárgyhót követő hó 10. napjáig, a bérlet egyidejű leadásával kell a jogosult részére kifizetni. d) Az eseti pénzbeli ellátásokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében veheti fel a jogosult. 9/A. 6 (1) Rendszeres szociális segély csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező az egészségkárosodott személy kivételével nyilatkozatban vállalja az együttműködést a Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: családsegítő). (2) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a családsegítővel megállapodást köt. (3) Az együttműködés célja a rendszeres szociális segélyben részesülő és családja önfenntartó képességének szinten tartása és fejlesztése. (4) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében a kérelmező a) a családsegítőnél nyilvántartásba veteti magát a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családsegítővel a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (5) A (4) bekezdésben említett beilleszkedést segítő program keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles 6 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos február 7-től. 5

6 a) a családsegítővel 3 havonta kapcsolatot tartani, b) szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban c) tanácsadásokon (jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás stb.), c) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozáson, e) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozáson, részt venni. (6) Akadályoztatása esetén amennyiben az akadályoztatás nem felróható ok miatt következett be köteles az akadályoztatást követő 5 napon belül hitelt érdemlően igazolni a mulasztás okát. Betegség esetén a háziorvos igazolását kell csatolni. (7) Ha a szociális segélyben részesülő a (4)-(5) bekezdésében szabályozott együttműködési kötelezettségének második alkalommal nem tesz eleget, akkor a családsegítő a kötelezettség megszegését követő 5 napon belül értesíti a jegyzőt. 9/B. 7 (1) Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, ha a családsegítővel az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. (2) Az együttműködési kötelezettségének megszegése akkor felróható, ha a 9/A. (4) - (5) bekezdései szerinti együttműködési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, illetve határnapra, és mulasztását írásban előre nem jelzi. (3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő a (1) bekezdése szerinti kötelezettségét azért szegte meg, mert önhibáján kívül az előírt határidőben vagy határnapon nem tudott megjelenni, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a szerinti igazolási kérelmet terjeszthet elő. (4) A rendszeres szociális segély folyósítását a kötelezettség megszegése napját követő naptól kell megszüntetni. 9/C. 8 (1) A rendszeres szociális segély részben természetbeni szociális ellátásként nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él és egyedi mérlegelés alapján indokolt, továbbá ha azt a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság javasolja. Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20-%-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. 7 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos február 7-től. 8 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos február 7-től. 6

7 (2) A rendszeres szociális segély természetbeni juttatásként a) étkezési térítési díj befizetésére, b) tandíj befizetésére, c) tankönyv, tanszervásárlásra d) egyéb, a gyermekek érdekeit szolgáló költségek kifizetésére használható fel (pl.: közüzemi számlák) (3) A rendszeres szociális segély természetben megállapított részét a) vagy a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kell kifizetni, aki az összeg felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni, b) vagy közvetlenül a gyermek-és ifjúsági intézmény által megadott számlára kell utalni. 9/D. 9 Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultságot lehet megállapítani, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át és a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedül élő esetében pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %- át. 9/E. 10 (1) Az első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti szolgálat vagy az óvodai ifjúságvédelmi felelős javaslatára elszámolási kötelezettséggel természetbeni támogatásként kell nyújtani. A támogatás felvételére a gyermekjóléti szolgálat családgondozója jogosult. (2) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás a gyermek rendszeres óvodába járását segíti elő, különösen a) utcai ruha és cipő, b) váltó ruha és cipő, c) tisztasági csomag biztosításával. III. FEJEZET 9 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos február 7-től. 10 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos február 7-től. 7

8 Pénzbeli ellátások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosult részére a) 12 b) 13 lakhatási támogatás, c) ápolási díj, d) átmeneti segély, e) temetési segély, f) nyugdíjasok közlekedési támogatása, g) beiskolázási segély h) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, i) 14 j) 15 létfenntartási támogatás formában pénzbeli támogatást nyújt Lakhatási támogatás (1) A települési önkormányzat a lakással kapcsolatos terhek enyhítése érdekében szociális rászorultság alapján lakhatási támogatást nyújt. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/a melléklete. (2) Lakhatási támogatást lehet megállapítani a) annak aa. a 65 éven felüli, ab. a rokkantsági ellátásban részesülő 11 Módosította az 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 30-tól. 12 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a, február 7-től. 13 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 14 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 15 Beiktatta a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos március 1-től. 16 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 17 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 18 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 19 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 20 A -t és az azt megelőző címet módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. -a, március 1- től. 8

9 egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, b) egyéb esetben annak, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300% -át. (3) Lakhatási támogatás ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az Szt 39. (2) bekezdésében felsoroltakat A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani (1) A lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. (2) Amennyiben a kérelmező Szt 38. -a alapján is támogatásban részesül, a lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. 19. (1) 24 A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell biztosítani és a támogatás összegét annak a szolgáltatást nyújtónak a számlájára kell utalni, melynek elmaradása a legnagyobb mértékben veszélyezteti a lakhatást. (2) 25 Az önkormányzati tulajdonú lakást bérlő lakhatási támogatásra jogosult esetén a bérleti díj minden közüzemi szolgáltatást megelőz, a támogatást elsősorban a bérleti díj kiegyenlítésére kell fordítani Amennyiben a jövedelmi viszonyokban változás áll be, a jogosultságot felül kell vizsgálni. 21 Hatályon kívül helyezte a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése május 29-től. 22 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 23 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. -a, március 1-től. 24 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 25 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 9

10 Meg kell szüntetni a lakhatási támogatást, ha a támogatott a) más címre költözik, a költözést követő hó 1. napjától, b) jövedelme olyan mértékben emelkedik, hogy rászorultsága már nem állapítható meg, a jövedelemváltozást követő hó 1. napjától. c) 28 meghal A lakhatási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Méltányossági ápolási díj 23. (1) 30 A települési önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve hogy a) 31 a családban az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. b) két ápolt esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra való egyéb jogosultsági feltételek megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére az Sztv ai, valamint a végrehajtási rendelkezései az irányadóak. (3) 32 Az ápolási díj havi összege: a) egy ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 100 %-a, b) két ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 150 %-a. 23/A. 33 Ha a háziorvos, a Humán Bizottság 34 vagy a Polgármesteri Hivatal tudomására jut olyan jelentős tény, adat, mely alapján feltételezhető, hogy az 26 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -a, március 1-től. 27 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 28 Megállapította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos május 29-től. 29 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 30 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 7. -a, május 29-től. 31 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 30-tól 32 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 8. -a, február 7-től. 33 Beiktatta a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos május 29-től. 10

11 ápoló a kötelezettségét nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi az ápoló ellenőrzését. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult A méltányossági ápolási díj megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Átmeneti segély 25. (1) 36 Átmeneti segélyre jogosultak azok a rászorulók, akik a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. Átmeneti segélyre jogosultak elsősorban, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. Átmeneti segély alkalmanként nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatásként is megállapítható. (2) Átmeneti segély biztosítható a kiskorú törvényes képviselője részére az általa eltartott kiskorú gyermekre tekintettel, ha a kiskorú részére a szükséges ellátást, különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, alapvető ruházat költségeit biztosítani nem tudja. (3) 37 A rendszeres támogatásként megállapított átmeneti segély maximum 6 hónapra folyósítható. Rendszeres támogatásként való megállapítás esetén az összeget a támogatási időszakra arányosan elosztva kell megállapítani úgy, hogy a támogatás havi összege 5000 Ft-nál kevesebb és Ft-nál több nem lehet. A támogatás féléves összege a Ft-ot nem haladhatja meg. (4) 38 Nem állapítható meg rendszeres támogatásként az átmenti segély annak a családnak vagy személynek, amely (aki) a Sztv. 4. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. (5) 39 A rendszeres támogatásként megállapított átmeneti segélyt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell folyósítani. 26. (1) Átmeneti segély azon rászorultak részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 34 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.294.) önkormányzati rendelet 8. -a. 35 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 9. -a, február 7-től. 36 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. -a, március 30-tól 37 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 10. -a, február 7-től. 38 Beiktatta a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos március 30-tól 39 Beiktatta a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos március 30-tól 11

12 a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, b) egyedül élő személy esetében öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, c) az (5) bekezdés alkalmazása esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (2) A 25. (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetek különösen: a) krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem kiesés, b) a létfenntartáshoz szükséges nagyobb összegű váratlan kiadások, c) elemi károsultság, d) tüzelővásárlás, ha lakásfenntartási támogatásban nem részesülhet, e) ha a kérelmező gyógyszerei - közgyógyellátásra nem írhatók fel, vagy azonos hatásfokú, közgyógyellátásra felírható gyógy-szerekkel nem helyettesíthetőek, illetve, ha - a kérelmező nem részesíthető közgyógyellátásban és a gyógyszerköltség havi vagy alkalmankénti összege meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 30 %-át. (3) 40 Átmeneti alkalmanként nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatásként megállapított - segélyben a rászoruló, illetve családja tárgyévben az (5) bekezdés kivételével maximum 3 alkalommal részesíthető. (4) 41 Az átmeneti segély egyszeri összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot, éves összege a ,- Ft-ot. (5) 42 Amennyiben az átmeneti segélyt a temetési segélyre nem jogosult kérelmező temetési költségek enyhítésére kéri, az átmeneti segély összege: ,- Ft. (6) 43 Különösen sürgős esetben, azonnal kifizethető átmeneti segélyként ugyanazon személy, illetve családja esetében évente egy alkalommal, maximum 4.000,- Ft állapítható meg. (7) Az Sztv. 7. alapján maximum 2.000,- Ft átmeneti segély adható. 27. (1) Amennyiben a segélykérelem elbírálása ügyében eljáró szerv véleménye szerint tartani kell attól, hogy a kérelmező az átmeneti segélyt nem a 40 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 11. -a, február 7-től. 41 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 12. -a, február 7-től. 42 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 13. -a, február 7-től. 43 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 14. -a, február 7-től. 12

13 kérelemben előadottaknak megfelelően használja fel, akkor az eljáró szerv egyedi mérlegelése alapján a) a segélyezett kötelezhető arra, hogy az átmeneti segély felhasználását 15 napon belül számlával igazolja, vagy b) az átmeneti segélyt a Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Központ családgondozójának vagy szociális gondozójának kell kifizetni, aki az átmeneti segély felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni. (2) Az átmeneti segély felhasználásának igazolására elfogadható különösen: élelmiszer, ruhanemű, tisztítószer, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgok, tüzelő, közüzemi díj, lakbér, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, tankönyv, térítési díj kifizetését, illetve megvásárlását igazoló számla vagy irat. (3) Amennyiben a segélyezett az általa kézhez vett segéllyel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül átmeneti segélyben nem részesülhet kivéve, ha a segély megállapításának elmaradása az életét veszélyeztetné. Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása. Ebben az esetben azonban a segélyt csak természetbeni ellátás formájában a családgondozó, illetve szociális gondozó közreműködésével vagy közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által történő átadással lehet biztosítani. (4) Az elszámolási kötelezettségről rendelkező határozatban a (3) bekezdés szerinti joghátrányra a segélyezett figyelmét fel kell hívni. 28. (1) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, akinek a rendszeres szociális segélyezését e rendelet 13. (3) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségek nem teljesítése miatt kellett megszüntetni, vagy akinek ugyanezen indokok miatt a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát nem lehetett megállapítani. (2) Az (1) bekezdés szabályait nem lehet alkalmazni, ha a segély megállapításának elmaradása kérelmező életét veszélyeztetné. Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása. Ebben az esetben azonban a segélyt csak természetbeni ellátás formájában a családgondozó vagy szociális gondozó közreműködésével vagy közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által történő átadással lehet biztosítani. 13

14 29. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, illetve elemi kár esetén az átmeneti segély megállapítható akkor is, a) ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 26. (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat, b) az átmeneti segély egyszeri összege meghaladhatja a 26. (4) és (5) bekezdésben foglalt összeget, c) az átmeneti segély gyakorisága meghaladhatja a 26. (3) bekezdésben foglalt alkalmat. (2) A különös méltánylás gyakorlását minden esetben indokolni kell. 30. (1) Az átmeneti segélyekről való döntés - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Humán Bizottság 44 hatáskörébe tartozik. (2) 45 A 26. (5), (6) és (7) bekezdései szerinti döntés a polgármester hatáskörébe tartozik. Létfenntartási támogatás 30/A. 46 (1) Az önkormányzat létfenntartási támogatásban részesíti azt a rászorulót, aki a) egyedülálló és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át b) több személyes háztatásban él és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A kérelem nyomtatvány e rendelet 1/h melléklete. (2) Nem állapítható meg létfenntartási támogatás annak a személynek, akinek a háztartásában az Szt. 4. (1) b) pontja szerinti vagyon van. (3) A létfenntartási támogatást a kérelem benyújtásától a jogosultsági feltételek fennállásig kell folyósítani. A folyósítás feltételeit évente felül kell vizsgálni. (4) Meg kell szüntetni a létfenntartási támogatás folyósítását, ha a jogosult a) pétfürdői lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnik, b) jövedelme olyan mértékben emelkedik, hogy rászorultsága már nem állapítható meg, c) a felülvizsgálat során jövedelméről 15 napon belül nem nyilatkozik, 44 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 8. -a. 45 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 15. -a, február 7-től. 46 A -t és az azt megelőző címet beiktatta a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos március 1-től 14

15 d) meghal. (5) A (4) bekezdésben rögzítettek miatt a bejelentést, illetve a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától kell a folyósítást megszüntetni. (6) A létfenntartási támogatás összege Ft. (7) A létfenntartási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Temetési segély 31. Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti akkor, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetében pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. 32. A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszerese. 33. A temetési segély iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik Nyugdíjasok közlekedési támogatása 38. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata autóbuszbérlet támogatásban részesíti mindazon nyugdíjasokat, akik Pétfürdő-Várpalota között közlekednek 47 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 48 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 49 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 50 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 15

16 és saját nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és egyéb jövedelme nincs. 39. (1) A támogatás összege a bérlet árának 50 %-a. (2) A támogatást egy évre kell megállapítani és havonta utólag, a bérletjegy egyidejű leadása mellett folyósítható A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. Beiskolázási segély 41. Beiskolázási segélyben részesülhet az a család, ahol az általános-, közép-, szakiskolai és nappali rendszerű felsőfokú intézménybeli tanévkezdés miatti kiadások a család létfenntartását veszélyezteti, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. 42. A beiskolázási segély összege: a) általános vagy középiskola 1-8. évfolyamán tanuló gyermek részére 7.000,- Ft/gyermek b) a középfokú oktatási intézményben nappali oktatásban részt vevő - és az a) pont hatálya alá nem tartozó tanuló - gyermek részére ,- Ft/tanuló c) felsőfokú intézmény nappali tagozatos 25 évnél fiatalabb hallgatója részére ,- Ft/hallgató. 43. A beiskolázási segély iránti kérelmeket iskolalátogatási igazolással együtt legkésőbb szeptember 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz A támogatások elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 51 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 16. -a, február 7-től. 52 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 17. -a, február 7-től. 16

17 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 45. (1) A települési önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (1a) 53 Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhet az a nagykorúvá vált gyermek is, aki Gyvt. 20. (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytat. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) 54 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente ugyanazon család esetén legfeljebb három alkalommal adható. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke esetenként maximum: ,- Ft 55. A támogatás felhasználását a kérelmet benyújtó szülő nevére kiállított számla bemutatásával a felvételt követő 15 napon belül igazolni kell. (3a) 56 Különös méltánylást érdemlő esetben a támogatás egyszeri összege, illetve gyakorisága meghaladhatja a (3) bekezdésben foglaltakat. A különös méltánylás gyakorlását minden esetben indokolni kell. (4) A támogatás természetbeni juttatásként is biztosítható. (5) 57 Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül ismételt támogatásban nem részesíthető. 46. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása a Humán Bizottság 58 hatáskörébe tartozik. 53 Módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. -a, szeptember 1-től. 54 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet, március 30-tól 55 Módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, szeptember 1-től. 56 Kiegészítette a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos szeptember 1-től. 57 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, március 30-tól 58 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 8. -a. 17

18 III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások A szociális ellátások közül a ) csak természetbeni ellátásként nyújtható a.a) a gyermekétkeztetési támogatás, a.b) a járdatakarítási támogatás; b) a hatáskört gyakorló döntésének megfelelően egészben vagy részben természetbeni ellátásként nyújtható b.a ) a lakhatási támogatás, b.b) az átmeneti segély, b.c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b.d) a beiskolázási segély /A Gyermekétkeztetési támogatás 63 49/A. 64 (1) A települési önkormányzat gyermekétkeztetési támogatás címen támogatást nyújt, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a Gyvt. 19. (2) bekezdés a-b) pontjában meghatározott, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító jövedelemhatárt, de nem ér el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedülálló szülő esetében a 150%- át feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. (6)-(8) bekezdésében szabályozott és meghatározott vagyoni értéket. A vagyoni helyzet vizsgálata során A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, 149/1997. (IX.10.) Korm rendelet (Gyer.) 65. (5)- (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 59 Módosította a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. -a, 2013.január 1-től 60 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 61 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 62 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 63 Beiktatta a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos március 30-tól 64 Módosította a 4/2012.(II.274.) önkormányzati rendelet 8. -a, március 1-től. 18

19 (2) A támogatás keretében az önkormányzat átvállalja a bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek után fizetendő, normatív kedvezményre való jogosultság esetén a normatív kedvezmény igénybevétele után fennmaradó, gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat. (3) A gyermekétkeztetési támogatásra való jogosultság kezdő időpontja annak megállapítása esetén a kérelem benyújtásának a napja. (4) A támogatást az adott gondozási,- nevelési, vagy tanév végéig terjedő időszakra, azaz augusztus 31. napjáig kell megállapítani. (5) A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő, közeli hozzátartozóként (gondozó családként) a Gyvt. 19. (4) bekezdésében felsorolt személyeket kell figyelembe venni, alapul véve Gyer át is. (6) A térítési díj támogatást havonta utólag, az intézmény által leszámlázott igénybevétel alapján, a számla beérkezését követően kell folyósítani az intézménynek vagy annak pénzügyeit bonyolító szervezetnek. (7) A gyermekétkezetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az e rendelet mellékletében foglalt vagyonnyilatkozatot, valamint egyedülálló kérelmező esetében az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot.a támogatás igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/i melléklete. (8) A támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni a) család jövedelmi, vagyoni helyzetében beállt változás esetén, amennyiben a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, b) ha a gyermek 100%-os normatív kedvezményre szerez jogosultságot, c) ha a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el. (9) A jogosultság (8) bekezdésben meghatározott bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultság a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával szűnik meg. (10) Az ellátás jogosultatlan és rosszhiszemű igénybe vétele esetén a Gyvt. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. (11) A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 19

20 Járdatakarítási támogatás 65 49/B. 66 (1) A települési önkormányzat a családi házas ingatlanban élő, arra egészségi állapotuk és szociális helyzetük alapján rászorultak részére kérelemre természetbeli járdatakarítási támogatást nyújt. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/j melléklete. (2) A támogatás az önkormányzat köztisztasági rendelete szerint az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg a járda mellett zöldsáv) továbbá a járda és a közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület (tisztántartási sáv) támogatásra jogosultat terhelő általános takarítására, fűnyírásra, lomb összegyűjtésére, a hó eltakarítására és csúszásmentesítésre, valamint az ingatlan előtti árok tisztítására, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására (a továbbiakban együtt: járdatakarítás) terjed ki, melyet a polgármester által meghatározott ütemezés szerint a Pétkomm Kft. elsősorban a közfoglalkoztatás keretében végez el. (3) Egészségügyi állapota miatt rászorult az, aki a) rokkantsági ellátásban részesül, vagy b) háziorvosa, szakorvos vagy fekvőbeteg gyógyintézmény által kiállított igazolás, lelet, kezelőlap vagy zárójelentés szerint a járdatakarítási munka elvégzésére fizikailag tartósan vagy átmenetileg képtelen. (4) Szociális helyzete miatt rászorult az, a) aki az ingatlanban egyedül él és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) aki az ingatlanban nem egyedül él és az ingatlanban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% -át. (5) A (3) bekezdés szerinti egészségügyi feltételek valamelyikének és a (4) bekezdés szerinti szociális feltételnek egyidejűleg kell fennállnia. (6) Egy ingatlan esetén csak egy személy részére állapítható meg a támogatás. (7) A (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem állapítható meg a támogatásra való jogosultsága annak, akivel az ingatlanban olyan személy él, aki egészségi állapota alapján a járdatakarítási munka elvégzésére képes. (8) A járdatakarítási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a támogatott egészségi állapotától függő egyéni 65 Beiktatta a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, január 1-től 66 Beiktatta a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, január 1-től 20

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására MB 08 12/E I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 7/2007. (III.23.), 7/2006. (III.14.), 34/2004. (IV.21.), 6/2004. (II.16.) Ökt. rendeletével módosított

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:....

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI Sz/26/13 POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu 6. melléklet a 392/2013. (XI. 12.)

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására A hatóság tölti ki! Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására 1.melléklet Beérkezés ------------------------------------------ Postára adás az átvevő 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására Verpelét Város Önkormányzat Szociális iroda 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.:36 559 306 6.számú melléklet 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... I. Személyi adatok 12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1 KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M Jászdózsai Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 57/436-060, Fax: 57/436-020 e-mail: jegyzo@jaszdozsa.hu TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M I) Személyi adatok A kérelmező

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben