HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság"

Átírás

1 MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok 15 Könyvismertető 17 Főszerkesztő: Lengyel Imre MTA RTB elnöke Szerkesztő: Káposzta József MTA RTB titkára Lapzárta: megjelenés előtti hónap 20-án. Tervezett megjelenés kéthavonta. 1 4 B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje szerint a tudományos bizottság ellátja az Akadémia feladataiból a tudományágra háruló teendőket, elvégzi mindazt a tevékenységet, amellyel a tudományos osztály megbízza. Ennek keretében a bizottság fontosabb feladatai: figyelemmel kíséri az általa gondozott tudományág hazai helyzetét, tudományos üléseket szervez, állást foglal a tudományág körébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésben. Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága szeptemberében történt újraválasztását követően az új elnökség abból indult ki, hogy között a hazai regionális tudomány, mint tudományág előtt álló egyik legfontosabb feladat a tudományos közösség kohéziójának megerősítése, amelyet a Bizottságunknál regisztrált köztestületi tagok megnövekedett létszáma és a tagok eltérő szakmai háttere miatt a korábbiaktól eltérő módon és eszközökkel célszerű elősegíteni. Fontosabb információk a Regionális Tudományos Bizottság köztestületi tagságáról: A) Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága regisztrált köztestületi tagjainak száma dinamikusan emelkedett az elmúlt évtizedben. Miközben az MTA összes köztestületi tagságának létszáma az végi kb. 10 ezer főről 2011-ben 15 ezer főre változott, azaz 50 %-kal nőtt, addig ebben az időszakban a Bizottsághoz tartozó köztestületi tagoké 225 %-kal: december: 28 fő + 1 fő MTA tagja június: 66 fő + 2 fő MTA tagja október: 91 fő + 3 fő MTA tagja (Benedek Józsefet külső taggá választották 2010-ben). B) A Regionális Tudományos Bizottság köztestületi tagjai a regionális tudomány jellegéből adódóan interdiszciplináris szakmai közösséget alkotnak, különböző szakmai háttérrel bírnak és igen eltérő munkahelyeken tevékenykednek: 26 eltérő munkaszervezetben dolgoznak (+ nyugdíjasok), 16 településen élnek az ország különböző pontjain, 16 felsőoktatási intézményben oktatnak (főállás szerint: 11 egyetemről 39 fő, 5 főiskoláról 7 fő), az MTA 4 intézetében kutatnak (kiemelkedik: az RKK 14 fővel), Minisztériumoknál és ügynökségeknél dolgoznak. A fenti körülményeket is mérlegelve, a Regionális Tudományos Bizottság márciusi ülésén a időszakra elfogadott célok, teendők és szempontok a létszámában megnőtt és sokszínűségében megerősödött tudományos közösség igényeinek próbáltak megfelelni: Fő szervezeti cél: a fiatal minősített oktatók/kutatók bevonása az MTA köztestületébe és a hazai regionális tudományi közéletbe. Fő tudományos cél: a regionális tudományhoz kötődő mesterszakok és doktori programok ismeretanyagának színvonalas kidolgozása.

2 2 III. évfolyam 5. szám A Bizottság működésének megszervezésekor két alapvető körülményre tekintettel kellett lennünk: Az MTA anyagilag nem támogatja a Bizottságokat, azaz semmilyen forrást nem nyújt a működésükhöz, a főépületben tartandó összejövetelekért is terembérleti díjat számol fel, ingyenesen csak a Nádor utcai épületben lehet termet igényelni. Rendszeresen tartanak rendezvényeket a regionális tudományhoz kötődő különböző műhelyek (tanszékek, intézetek, doktori iskolák stb.) és szervezetek is, amelyekre a Regionális Tudományos Bizottság munkatervének kialakításakor figyelemmel kellett lennünk (pl. a Magyar Regionális Tudományi Társaság minden év őszén tartja éves konferenciáját). Az pozitívum, hogy a szakma igen sok rendezvényt tart az ország különböző térségeiben, emiatt viszont igen nehézkes a Bizottsági ülések megszervezése. Erre tekintettel nem a rendezvények szervezésére, hanem inkább a tudományos műhelyek közötti kapcsolatok, hálózatok megerősítésére törekedtünk. A fenti célok eléréséhez szükséges teendők és szempontok: Az RTB köztestületi tagságán belüli információ áramlás hátterének kialakítása. Albizottságokat létrehozva interaktív véleménycserére, vitára alkalmas kisebb tudományos fórumok szervezése. Rendezvények szervezése, elsősorban a fiatal kutatók aktivitására építő kezdeményezések koordinálása. Az RTB elnökségén kívül minél több bizottsági és köztestületi tagnak lehetőség nyújtása a szervezésre, a tudományos közéletben való aktív részvételre. A fentiek mérlegelése alapján állt össze a Bizottság munkaterve, amelyet márciusi ülésünkön elfogadtunk. A munkatervben szereplő teendők és teljesítésük: 1. Információáramlás Hírlevél (kéthavonta): az RTB titkára (Káposzta József) rendszeresen bekérte a regionális tudományi műhelyekből, RTB köztestületi tagoktól a tudományos jellegű (konferenciák, kiadványok, védések stb.) információkat. Évente 5-5 Hírlevél készült (a nyári időszakban nem jelentek meg), en a köztestületi tagoknak elküldtük, honlapokon (2 helyen) bárki által elérhető: Kör rendszer: alkalmanként rövid, aktuális információk elküldése (rendszeresen alkalmaztuk) 2. A Regionális Tudományos Bizottság működése: Évente bizottsági ülést szerveztünk, amelyen megvitattuk az aktuális ügyeket, avagy állásfoglalást alakítottunk ki. Az MTA doktori eljárás megindításához elvárt habitus vizsgálati feltételek aktualizálása (publikációs követelmények, pontozás stb.): az RTB Doktori Testülete elvégezte, a IX. osztály elfogadta (2009. szeptemberében), a folyóiratlista aktualizálása megtörtént tavaszán, a IX. osztályon történő átszervezések (bizottságok öszszevonása) miatt az egységesítésre még nem került sor. A regionális tudományi doktori iskolákban folyó képzések szakmai feltételeiről, az elvárt ismeretkörökről RTB javaslat, állásfoglalás kidolgozása: megtörtént (2009. decemberében), közreadtuk a Hírlevélben, elküldtük az illetékes szervezeteknek. Modern regionális tudomány könyvsorozat szakmai támogatása: az Akadémiai Kiadónál 2008-ban elindult sorozatban eddig 6 kötet jelent meg, további 6 kötet megjelentetése pedig folyamatban van. Könyvbemutatók szervezése, főleg több regionális műhely részvételével született tudományos munkáké: eseti jelleggel történt. 3. A Regionális Tudományos Bizottság rendezvényei: Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata (közösen a Település-tudományi Bizottsággal), vitaülés november 12-én (kb. 30 résztvevő). Fiatal regionalisták konferenciája (kétévente Győrött szerveződik a doktoranduszoknak), az RTB társszervezésében: két alkalommal megtörtént, június 4-5-én és október én, nagy érdeklődés mellett (70-80 fő részvételével). Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori konferencia: megszerveződött április án Szegeden, 9 fiatal kollégánk mutatkozott be, előadásukhoz felkért hozzászólók fűztek észrevételeket (kb fő vett rajta részt). A II. posztdoktori konferencia a tervek szerint tavaszán újra megszerveződik Szegeden. Tudományos ülés a 80 éves Enyedi György tiszteletére című rendezvényt november 10-én, Gödöllőn tartottuk, az ünnepelt méltatását követően, ebéd után egy vitaülést szerveztünk (kb fő vett rajta részt). Innováció és együttműködés A kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása konferenciát az MTA RKK Nyugat-magyarországi Intézetével közösen szerveztük április 14-én az MTA székházában (kb fő vett rajta részt).

3 3 III. évfolyam 5. szám 4. Albizottságok Egy-egy szűkebb tudományos téma köré szerveződve, vitaüléseket szervezve lehetőséget adtak az interaktív véleménycserére (nemcsak RTB tagok részvételével): az Albizottságok többsége megalakult és működött. Az Albizottságok rendezvényeiről az aktuális Hírlevélben részletes beszámolók találhatók: Innovációkutatási albizottság, elnöke: Varga Attila Képzési albizottság, elnöke: Lengyel Imre Közigazgatási kutatási albizottság, elnöke: Pálné Kovács Ilona Kutatásmódszertani albizottság, elnöke: Nemes Nagy József Területpolitikai albizottság, elnöke: Rechnitzer János Regionális szociológiai albizottság, elnöke: Szirmai Viktória Régiókutatási albizottság, elnöke: Baranyi Béla A fentiek alapján Bizottságunkban újraszerveződött az információs háló, új fórumok jöttek létre, a fiatal köztestületi tagok aktívan be tudtak kapcsolódni a tudományos közéletbe. Örvendetes, hogy a IX. osztályon a tudományos bizottságok számának közelmúltbeli csökkentésekor a Regionális Tudományos Bizottság önálló tudott maradni, részben magas köztestületi taglétszámunknak, köztük a 15 fő MTA doktorának, részben a Bizottság elismert, aktív tudományszervező tevékenységének köszönhetően. Nemcsak szakmai testületként maradtunk önállóak, hanem az MTA doktora címre pályázók habitus vizsgálata is Bizottságunk hatáskörében maradt (amihez minimum 10 fő MTA doktorának kell tagként szerepelnie a Bizottságban). Sajnos az elmúlt 3 évben regionális tudományból senki sem pályázott MTA doktora címre, bízunk benne, hogy az elkövetkező években jelentkezik majd több kollégánk. A Regionális Tudományos Bizottság elnöksége nevében megköszönöm a kollégák, főleg az Albizottságok vezetőinek, illetve a többi közreműködőnek részvételét a Bizottság működésében! Az új bizottságnak és elnökségének sok sikert kívánunk! Szeged, november 15. A leköszönő elnökség nevében: Lengyel Imre elnök A Regionális Tudományos Bizottság szavazási eredményei A jelöltek a szavazást szervező intézet kérésére en nyilatkoznak, hogy elfogadják-e a bizottsági tagságot. Az MTA IX. osztálya november 23-i ülésén fogadja el a bizottságok új összetételét, tagságát. Ezt követően az osztály elnöke hívja össze az új RTB alakuló ülését, amelyen megtörténik a bizottsági tisztségviselők (elnök, elnökhelyettesek, titkár) megválasztása. A jelölt neve, szavazatok száma, tudományos fokozata (letöltve okt ): 1. Nemes Nagy József, 40, MTA doktora 2. Lengyel Imre, 37, MTA doktora 3. Horváth Gyula, 36, MTA doktora 4. Pálné Kovács Ilona, 34, MTA doktora 5. Illés Iván, 33, MTA doktora 6. Barta Györgyi, 32, MTA doktora 7. Rechnitzer János, 32, tudomány doktora 8. Varga Attila, 29, MTA doktora 9. Gál Zoltán, 27, kandidátus 10. Korompai Attila, 26, kandidátus 11. Szirmai Viktória, 26, tudomány doktora 12. Káposzta József, 25, kandidátus 13. Faragó László, 24, PhD 14. Baranyi Béla, 23, MTA doktora 15. Lados Mihály, 23, kandidátus 16. Kóródi József, 22, tudomány doktora 17. Fábián Attila, 21, PhD 18. Hardi Tamás, 21, PhD 19. Dusek Tamás, 19, PhD 20. Gadócziné Fekete Éva, 16, kandidátus Az újraválasztott RTB-ben 11 fő az MTA doktora (+ az itt regisztrált MTA tagjai), azaz a következő időszakban az MTA doktora habitusvizsgálat lefolytatható a Regionális Tudományos Bizottságban.

4 4 III. évfolyam 5. szám K Ö S Z Ö N T É S Buday-Sántha Attila köszöntése november 10-én került sor Buday-Sántha Attila, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár köszöntésére 70. születésnapja alkalmából Pécsett, a PTE Közgazdaságtudományi Kar épületében. A rendezvényt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Magyar Regionális Tudományi Társaság szervezte. Az ünnepelt érdemeit méltatta többek között Enyedi György akadémikus, Lengyel Imre, a Regionális Tudományi Bizottság elnöke, Varga Attila, a Bizottság alelnöke, Horváth Gyula, Rechnitzer János, valamint Zeller Gyula, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese és Ulbert József, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának dékánja. Vincze Mária kolozsvári és Somogyi Sándor szabadkai professzor levélben méltatta az ünnepelt életművét. Az ünnepségen került sor az Agrárátalakulás, környezeti változások, regionális fejlődés. Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára c. tanulmánykötet bemutatására és átadására. A Mezei Cecília és Bakucz Márta által szerkesztett kötetben 44 szerző 41 különböző műfajú tanulmánya olvasható köztük egy interjú is magával az ünnepelttel. A szerzők között, akik valamennyien a professzor úr kollégái, barátai vagy tanítványai, öt akadémikus, 22 MTA doktora és 24 egyetemi tanár is van. Rappai Gábor szavaival élve ( ) már a szerzők száma és tudományos elismertsége is mutatja, hogy nem mindennapi Ünnepeltet ( ) köszöntöttünk. A kötet szerkezete, az öt tematikai blokk: Település- és térségfejlődés; Vidékpolitika és vidékfejlesztés; Agárgazdasági folyamatok; Fenntarthatóság; Társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok, jól illeszkedik Buday-Sántha Attila kutatói tevékenységéhez, aki az agrárgazdaság és -politika, a környezetgazdaságtan és a területi gazdaságtan témakörökben egyaránt jelentős hatású publikációkat jegyez. Nem véletlen, hogy a kötet szinte valamennyi tanulmányában hivatkozzák az ő munkáit, az ő tudományos eredményeit, avagy éppen a kiemelkedő utánpótlásnevelési, iskolaépítő szerepét. Ünneplő kötethez képest is szokatlanul személyes hangvételű írások olvashatók a könyvben. Mindez egyenes következménye a professzor úr azon hitvallásának, amely szerint az emberi kapcsolatok, a közösségépítés a legfontosabb még egy ilyen tudományos műhelyben is, mint amit ő épített fel az elmúlt évtizedekben. A kötet hangulata őt igazolja, és jelzi, hogy a tudományos eredményeken túl, amellyel már számos elismerést szerzett, valóban jó munkát végzett a közösségépítés terén is. Az ünnepi tanulmánykötet bemutatás és átadása mellett az ünnepségen került sor a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évi Évkönyvének hivatalos bemutatására is. Ebben a könyvben a Doktori Iskola hallgatóinak az írásai jelentek meg. A 24 tanulmányt a szerzők Buday-Sántha Attilának, a Doktori Iskola vezetőjének ajánlották 70. születésnapja alkalmából. A kötet a Doktori Iskola Évkönyv sorozatának jubileumi, 10. darabja.

5 5 III. évfolyam 5. szám E L I S M E R É S Varga Attila tudományos kitüntetése az Egyesült Államokban szeptember 26-án a Nyugat Virginiai Egyetem Regionális Kutató Intézete (West Virginia University, Regional Research Institute) kiemelkedő alumni tudós" kitüntetésben részesítette Varga Attilát, az RTB alelnökét. Az RRI a regionális közgazdasági kutatások nemzetközileg vezető központja. Itt végezte Varga Attila Ph.D. kutatásait 1994 és 1997 között. A díj értékét emeli, hogy az elmúlt több, mint húsz évben csak három esetben került kiosztásra, legutoljára 1995-ben. A 2011-es díj az első, amit nem az USA-ban dolgozó kutató kapott. További részleteket az eseményről itt találhat: M Ű H E L Y V I T A Sikeres műhelyvita október 19-én, 11 órától került sor Győrffy Ildikó egyetemi adjunktus Elérhetőségi viszonyok területi diszparitásra irányuló hatása a magyarországi kistérségek esetében című PhD értekezésének nyilvános vitájára, melyet summa cum laude minősítéssel védett meg. Az értekezés opponensei Dr. Korompai Attila, egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz Tanszék) és Dr. Tóth Géza, vezető-tanácsos (Központi Statisztikai Hivatal) voltak. Szép Tekla

6 6 III. évfolyam 5. szám K O N F E R E N C I Á K, RENDEZVÉNYEK INVITATION Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences and the MTA-VITA Foundation kindly invite you to their international conference and book publishing ceremony on Urban Sprawl in Europe to be held on 18 November am 5 pm. In the Centre for Social Studies at the Hungarian Academy of Sciences Jakobinus Hall 1014 Budapest, Országház utca 30. The official language of the event is English. Conference PROGRAM Opening of the Conference Chair: Prof. Dr. Viktória Szirmai DSc. Head of Department for Research on Integration and Social Change of the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences Opening address by Her Excellency Siri Ellen Sletner, Ambassador of the Kingdom of Norway Welcome speech by Prof. Dr. György Enyedi, Member of the Hungarian Academy of Sciences Some lessons of the project titled Sustainable Consumption, Production and Communication by Prof. Dr. Sándor Kerekes, leader of the Research Consortium, University Professor, Vice Rector of the Corvinus University of Budapest Theoretical Background Urban Sprawl in Europe: An Introduction. Prof. Dr. Viktória Szirmai DSc., leader of the research programme called The social mechanisms and interests determining consumption models. The model of sustainable territorial consumption Coffee break

7 7 III. évfolyam 5. szám Urban Sprawl in the Different Metropolitan Regions Chair Dr. Gábor Csanádi, PhD. Associate Professor, Eötvös Loránd University, Budapest Fairytales from the Fingerplan: Representing Strategies for Suburban Copenhagen Dr. Henrik Reeh, Associate Professor, University of Copenhagen Prof. Martin Zerlang, University Professor, University of Copenhagen Urban Sprawl in the Paris Metropolitan Area Prof. Nadine Cattan, Director of Research at CNRS UMR Gépographie-cités, Spatial and Social Development Trends of Metropolitan Vienna: An Overview Dr. Peter Görgl, Research Fellow, Austrian Academy of Sciences Dr. Marco Helbich, Postdoc at the GIScience, University of Heidelberg, Germany Dr. Walter Matznetter, Associate Professor, University of Vienna Univ.-Prof. Dr. Heinz Fassmann Vice Rector of the University of Vienna and Director of the Institute for Urban and Regional Research of the Austrian Academy of Sciences Urban Sprawl and its Spatial, Social Consequences in the Budapest Metropolitan Region Zsuzsanna Váradi, PhD Student, Research Assistant, Institute of Sociology of HAS Szilvia Kovács, PhD Student, Research Assistant, Institute of Sociology of HAS Nóra Baranyai, PhD Student, Research Assistant, Centre for Regional Studies of HAS Júlia Schuchmann, PhD Student, Project Manager, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Hungary Discussion Lunch break Urban Sprawl and Gentrification in the City Centres Chair Dr. Tamás Egedy PhD. Senior research fellow, Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences Gentrification Trends in Vienna Yvonne Franz, University Assistant, University of Vienna Urban Renewal and Gentrification in Budapest City Centre Dr. Gábor Csanádi, PhD. Associate Professor, Head of Centre for Urban and Regional Research, Eötvös Loránd University, Budapest Dr. Adrienne Csizmady, PhD. Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest Gergely Olt PhD. Student at Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest Discussion Conclusions: Similarities or/and Differences Prof. Dr. Viktória Szirmai Coffee break Urban Sprawl In Europe - Book presentation Introduction by the editor: Prof. Dr. Viktória Szirmai Book presentation Prof. Dr. Eric Corijn, Professor of Social and Cultural Geography at the Free University of Brussels, Director of COSMOPOLIS - City, Culture & Society Prof. Dr. Zoltán Kovács, Head of Department of Economic and Social Geography, University of Szeged Champagne Reception

8 8 III. évfolyam 5. szám A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, november Selye János Egyetem 3. körlevél PROGRAMTERVEZET november Közgyűlés Alapszabály módosítása A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a évi közgyűlés óta A évi programtervezet vitája Regionális tagozatok beszámolói Tisztségviselők választása Ebéd Vándorgyűlés A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Köszöntők OKENKA IMRICH, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja MAREK ANTON, Komárno Város polgármestere (felkérés alatt) A folyóvizek és tavak a tér alakításának kitüntetett szereplői. Történelmi léptékben meghatározták egy térség belső szerkezetét, s mind a mai napig olyan erőforrást nyújtanak, ami a regionális fejlődés nehezen túlbecsülhető része. Ugyanakkor ezt az erőforrást oly módon használhatjuk csak fel, hogy tekintettel kell lennünk arra a sajátos ökológiai rendszerre, amelynek megóvása nélkül a vízre épülő gazdálkodásunk, de térségeink térszerkezete is összeomolhat. Magyarország ebben a tekintetben különösen kényes helyzetben van, hiszen a fenntarthatóság ökológiai és gazdasági vonatkozásai mellett kiemelt figyelmet kell fordítania arra is, hogy vízhasználata nemzetközi kérdéseket is felvet, miután folyóvizeinek döntő hányada határon kívülről érkezik. Mindemellett figyelnünk kell arra is, hogy az éghajlatváltozás felértékeli ezt a sok problémát okozó, ugyanakkor kiemelt értéket képviselő természeti kincset. Plenáris ülés BARSINÉ PATAKY ETELKA, EU Duna Régió Stratégiával összefüggő kormányzati tevékenység irányításáért felelős kormánybiztos A Duna-stratégia és a területi fejlődés DURAY BALÁZS osztályvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Határ menti vizeink szerepe a területi kohézióban G.-TÓTH LÁSZLÓ egyetemi tanár, Szent István Egyetem; osztályvezető, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Az Európai Unió Víz keretirányelve, a vízminősítés elemei, értékhatárok, interkalibráció és alkalmazás HAJDÚ ZOLTÁN tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Vízienergiapotenciál-hasznosítási viták Magyarországon: Változó államterület, változó rendszerek, változó szereplők, de a vita örök? HARDI TAMÁS tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A dunai fejlesztések és azok elmaradásának geopolitikai háttere NAGY IMRE egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Természettudományi Kar A Duna és a Tisza térségformáló szerepe Szerbiában NÉMETH TAMÁS főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia Víz TAMÁS JÁNOS egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Földhasználat és vízkészlet-gazdálkodás Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása Fogadás

9 9 III. évfolyam 5. szám november Szekcióülések 1. szekció: Politikai, történeti, közigazgatási kérdések BARANYI BÉLA tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet BARANYI BÉLA tudományos osztályvezető, MTA RKK ATI; tanszékvezető egyetemi tanár, DE AGTC Határmentiség új dimenziókban TAMÁS JÁNOS intézetvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma FEHÉR JÁNOS c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó, VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Víziközmű-fejlesztések regionális értékelése SALLAI JÁNOS főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola Trianon dilemmái határfolyók, határvizek geopolitikája NAGY SÁNDOR önkormányzati képviselő, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata; PhD-hallgató, DE AGTC Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola Gondolatok a Víz keretirányelv megvalósulásáról Debrecen régiójában FÓRIÁN SÁNDOR egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Műszaki Kar A Felső-Tisza vízminőségi jellemzői a magyar ukrán határtérségben VERDÓ GYÖRGY igazgató, Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.; PhD-hallgató, DE AGTC Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola A Keleti-főcsatorna létesítésének körülményei és szerepe a Tiszántúl vízgazdálkodásában KOVÁCS ANDRÁS egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Határon átnyúló tényezőáramlásokat befolyásoló politikai szabályozók a magyar szlovák ukrán határszögletben a határ menti kiskereskedelem példáján 2. szekció: A folyó mint gazdasági (ipari, innovációs) tengely BARTA GYÖRGYI tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet BAJMÓCY ZOLTÁN egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar A regionális innovációpolitika jóléti aspektusai, avagy a differenciált innovációpolitika sablonos voltáról BÁLINT ISTVÁN publicista A Duna mint Vajdaság nagy esélye CZUPPON VIKTÓRIA egyetemi adjunktus, irodavezető, Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Iroda A Kaposvári Egyetem innovációs tevékenysége Dráván innen, Dráván túl DANKA SÁNDOR PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az építőipar fejlődése és válsága a Dél-Dunántúlon KOVÁCS SZILÁRD PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Újraiparosítási folyamatok a Dél- Dunántúlon az elmúlt tíz évben PÁGER BALÁZS PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A víz mint a zöldipar egyik meghatározó tényezője RECHNITZER JÁNOS egyetemi tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében 3. szekció: Közlekedés, logisztika ERDŐSI FERENC tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet BAJOR TIBOR főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola Társadalomismereti Tanszék A selyemút vége KOVÁCS ÁRON PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Korridor X-es autópálya és a folyami közlekedés kapcsolata Vajdaságban LEPESI ZOLTÁN LÁSZLÓ területi igazgató, MÁV Zrt. A hazai vasúti és vízi közlekedés kapcsolódási pontjai MARTON TAMÁS osztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Víziközlekedési Osztály A fenntartható gazdálkodás és a vízi közlekedés TINER TIBOR tudományos igazgatóhelyettes, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet A közlekedési feltételek változásának hatása egy Duna menti kisváros (Szob) és kistérsége fejlődésére TÓTH GÉZA vezető-tanácsos, Központi Statisztikai Hivatal A folyó menti települések közúti megközelítési helyzete 4. szekció: Vidékfejlesztés, agrárgazdálkodás, környezeti kérdések, turizmus BUDAY-SÁNTHA ATTILA tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar DARABOS JÓZSEF ATTILA programmenedzser, Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Szakmai Titkárság Vízgazdálkodási beruházások az Észak-erdélyi régióban GERGELY SÁNDOR igazgató, Károly Róbert Főiskola Kutató, Fejlesztő Központ Lokalitás, állam, Hangya nemzeti szövetkezet GODA PÁl PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Rendszerszemléletű rendszervizsgálati módok szintézise a vidék- és területfejlesztésben HORECZKI RÉKA PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Dél-Dunántúl mezőgazdaságának főbb jellemzői 1990-től napjainkig KASSAI ZSUZSANNA PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Helyi vidékfejlesztési partnerség (Leader-partnerségek), mint a vidéki kormányzás innovatív eszközei

10 10 III. évfolyam 5. szám KOLLÁR KITTI PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A földhasználat és a területi versenyképesség főbb közgazdasági összefüggései, különös tekintettel a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségekre PÁSZTI-TÓTH ERZSÉBET PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alulról szerveződő településfejlesztés módszere PINKE ZSOLT PhD-hallgató, Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Adatok és következtetések a belvizes területek vizes élőhellyé alakításához 5. szekció: Humán erőforrások, munkaerőpiac, migráció, kultúra, identitás SZABÓ INGRID dékánhelyettes, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar BOKOR BÉLA kuratóriumi elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány; egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Települési és térségi identitás EGRI ZOLTÁN egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar A gazdasági hatékonyság területi vetülete a regionális Európában ERDŐS KATALIN egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Népesedési tendenciák a Déldunántúli régióban 1990 és 2010 között ERŐSS ÁGNES tudományos segédmunkatárs, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet VÁRADI MONIKA MÁRIA tudományos főmunkatárs, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet Migráció, emlékezet és a zene (kísérlet a jugóbuli értelmezésére) KOVÁCS ESZTER PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A magyarországi bérlakáshelyzet és -politika és hatásai a migrációra SMAHÓ MELINDA egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem A tudás mint versenytényező a járműiparban TAKÁCS ZOLTÁN doktorjelölt, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Határon átívelő felsőoktatási kapcsolatok TIMÁR JUDIT tudományos főmunkatárs VELKEY GÁBOR tudományos munkatárs, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kiegyensúlyozatlan nemi arányok az Észak-alföldi régióban Migrációs válaszok két Tisza-parti település fejlődési problémáira SZABÓ INGRID dékánhelyettes, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Humán erőforrások a dél-szlovákiai régióban 6. szekció: Komplex határ menti együttműködések LADOS MIHÁLY intézetvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet FÜZI ANITA PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben a Centrope régió esete GARAJ ERIKA K+F-szakértő, kutatásvezető, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda INNOVORG Research a határ menti együttműködés lehetőségei az innovációkutatásban HAKSZER RICHARD szakelőadó, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Régiófejlesztési Ügynökség Magyarország Szlovákia határ menti együttműködési programok és ezek eredményei KÁSA KATALIN Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága Tájékoztatási Osztály Statisztikai adatok a határ menti együttműködésekben KOÓS BÁLINT tudományos munkatárs, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet Határon átívelő várostérségek formálódása a határok átjárhatóságának megteremtése után KOVÁCS SÁNDOR ZSOLT tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet Határon átnyúló együttműködések a Dráva mentén VISSI ANDRÁS ügyvezető, c. egyetemi docens, Scardobona Consulting Kft. TÓTH BALÁZS PhD-hallgató, Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Határon átnyúló vízi turisztikai együttműködés a Lajta folyón és annak térségfejlesztési hatásai LADOS MIHÁLY intézetvezető, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területi integráció a Centrope régióban 7. szekció: The socio-economic effects of the Danube developments in Southeast Europe HARDI TAMÁS tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet HARDI, TAMÁS senior research fellow, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies New and old development plans for the exploitation of the Danube river s possibilities CHAVDAR, MLADENOV professor KAZAKOV, BORIS research fellow, Bulgarian Academy of Sciences Institute of Geography, Sofia Some problems of the sustainable development of Bulgarian Danubian Areas DOGARU, DIANA research fellow, Romanian Academy of Sciences Institute of Geography, Bucharest Human Dimensions of Global Change in the Danube Basin and Perspectives of Development under the Danube Strategy OKENKA, IMRICH professor, dean, Univerzita J. Selyeho PÁLKOVÁ, ZUZANA vice rector, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra TOMÁŠ, RODNÝ Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra Precise irrigation process support by using a computer based algorithm of heuristics PTACEK, PAVEL associate professor, Palacky University Department of Geography, Olomouc Water and regional development in the Czech Republic STOJIC KARANOVIC, EDITA professor, president, International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation", Beograd Serbia's Participation in the Action Plan of the Danube Region Strategy Participants from Austria, Bulgaria, Czech Republic, Romania, Serbia, Slovakia are invited Ebéd Erődlátogatás A Központi erőd (Új- és Öregvár) csoportos megtekintése vezetővel

11 11 III. évfolyam 5. szám A vándorgyűlés társrendezője Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Helyszín Selye János Egyetem Konferenciaközpont Szlovákia Komárno, Hradná ul. 2. Térkép Szállás Szállásokkal kapcsolatos információkat találhat az alábbi címen: Kapcsolattartó Rácz Szilárd mb. titkár 72/

12 12 III. évfolyam 5. szám 9th World Congress of the Regional Science Association International The 9th World Congress of the Regional Science Association International with the theme Changing Spatial Patterns in Globalising World will take place in Timisoara, Romania, on 9-12 May It is organized by the West University of Timisoara - Faculty of Economics and Business Administration (http://www.uvt.ro/en/academic/facul...) and the Romanian Regional Science Association (www.rrsa.ro). Abstract / Paper Submission is now OPENED. Deadline of submission of abstracts and papers: Submission of abstracts November 21st, 2011 Notification of abstract acceptance January 15th, 2011 Payment of reduced registration fee January 31st, 2012 Paper submission for CD-ROM February 28th, 2012 For more information please see: 52nd European Congress of the ERSA/RSAI 21st August -25th August 2012 Bratislava, Slovakia The submission of abstracts/papers for the ERSA Congress 2012 IS NOT OPEN.

13 13 III. évfolyam 5. szám Regional Studies Association European Conference 2012 Sunday 13th - Wednesday 16th May 2012 (Field trip on Sunday 13th May) Delft University of Technology, Delft, Netherlands Networked regions and cities in times of fragmentation: Developing smart, sustainable and inclusive places Call for papers For the most up-to to-date version of this call for papers visit: Regions and cities are increasingly interdependent; economically, socially and environmentally. They are, for example, becoming more reliant on interregional flows of trade, labour and resources. Patterns of interactions between regions are experiencing rapid changes as a result of dramatic shifts in production and consumption patterns, advances in communication technologies and the development of transport infrastructure. These changes pose many challenges for the analysis and management of regions. They are also leading to new patterns of activities and relationships and new forms of clustering and networking between regions. At the same time, regions are becoming increasingly fragmented in many ways; economically, socially, environmentally and also politically. Classic forms of government based on clear cut arrangements between administrative levels, policy sectors and the public and private domain are no longer sufficient. The governance of regions faces multi-level, multi-actor and multi-sectoral challenges. New spatial interactions at new scales demand new approaches for consultation and coordination. More flexible ( softer ) forms of governance are beginning to emerge which seek to work around traditional governmental arrangements. The result is a complex pattern of overlapping governance and fuzzy boundaries, not just in a territorial sense but also in terms of the role of both public and private actors. These new arrangements pose many as yet unresolved dilemmas concerning the transparency, accountability and legitimacy of decision-making. The 2012 RSA conference in Delft provides a timely opportunity for participants to come together and reflect on the various strengths, weaknesses, challenges and opportunities of networked cities and regions within these different contexts of fragmentation. Papers that consider these issues in relation to the development of smart, sustainable and inclusive places (the three dimensions of the Europe 2020 Strategy) are particularly encouraged. Deadline for Abstract submission: 10th February 2012 Gateway Themes A. EU Regional policy and practice B. Climate change, energy and sustainability C. Migration, housing and labour markets D. Social and environmental justice and inclusive places E. Rural and peripheral challenges F. Territorial cohesion and cooperation G. City-regions, networks and urban systems H. Spatial analysis and regional economies I. Borders, border regions and cross-border learning J. Industries, entrepreneurship, and regional competitiveness K. Innovation and knowledge economies L. Creativity, identities and branding M. Territorial governance: planning policy and practice N. Infrastructure and development O. Local and regional economic development Organisers welcome proposals for special sessions, themed workshops and innovative forms of networking and collaboration. If you would like to organise or offer a session to the conference please contact: Elizabeth Mitchell at and we will assist you. Academic organisers: Wil Zonneveld: Evert Meijers: E.J Dominic Stead: RSA Organiser: Elizabeth Mitchell: Regional Studies Association, PO Box 2058, Seaford, BN25 4QU, United Kingdom Tel: (0) Fax: (0) Reg. Charity No Reg. in England and Wales No facebook.com/regionalstudiesassociation linkedin.com/in/regionalstudiesassociation twitter.com/rsa_learned thersablog.com

14 14 III. évfolyam 5. szám Regional Studies Association Global Conference 2012 Sun 24th -Tue 26th June 2012 (Field trip on 27th June 2012) Beijing Conference Center, Beijing, China Sustaining Regional Futures Call for Papers For the most up-to to-date version of this call for papers visit: The Regional Studies Association is concerned with the analysis of regions and sub-national issues and promotes interest and research on regional economies throughout the world. For the first time, the annual conference is being held outside Europe and is being organised with our partner, the Chinese Academy of Sciences, around the theme of Sustaining Regional Futures in Beijing, China. As well as the plenary sessions at the Beijing conference, where keynote speakers will address some of the biggest issues facing regions and sub-national areas around the world, gateways are being organised on the causes and implications of different patterns of regional development. The gateways are dedicated to assessing the forms and successes of regional policies in managing regional disparities; establishing basic public services; supporting endogenous growth and the comparative advantages of regions; promoting regional competitiveness and sustaining harmony between the economy, society and the environment. Offers of papers on each of these themes are encouraged - on different countries and regions experiences, and on comparative studies. Papers on aspects of social justice, territorial politics, governance, and peripheral and marginal regions are also welcome to address what has been happening in these times of rapid national growth and global upheaval. Additional topics in which we particularly encourage contributions are city-regions, spatial planning and analysis which may look at the position in China but which may focus elsewhere. Debate and discussion, contrast and comparisons are essential to the success of Regional Studies Association conferences and to academic endeavour. Critical analyses and sharing of experiences in all these topic areas will ensure the Beijing conference achieves the aims that the Regional Studies Association and its partners have set out for it. Deadline for Abstract submission: 10th February 2012 Gateway Themes A. Environmental sustainability B. Migration and labour markets C. Social justice and civil society D. Rural challenges E. Territorial politics and policy F. City-regions and urban transformations G. Spatial econometrics H. Borders, border regions and peripherality I. Industries, entrepreneurship, and regional competitiveness J. Innovation and knowledge economies K. Creativity, identities, and branding L. Spatial planning and practice M. Banking, finance and financialisation N. Infrastructure and Development Organisers welcome proposals for special sessions, themed workshops and innovative forms of networking and collaboration. If you would like to organise or offer a session to the conference please contact Jimmy Ancheta Jr. at Academic Organising Committee: Co-chairs chairs, Liu Yi: Andrew Beer: Secretary, Weidong Liu: Members, Henry Yeung: He Can Fei: Anthony Yeh: Mike Danson: Pedro Marques: RSA Organiser: Jimmy Ancheta Jr. Regional Studies Association, PO Box 2058, Seaford, BN25 4QU, United Kingdom Tel: (0) Fax: (0) Reg. Charity No Reg. in England and Wales No facebook.com/regionalstudiesassociation linkedin.com/in/regionalstudiesassociation twitter.com/rsa_learned thersablog.com

15 15 III. évfolyam 5. szám S Z A K M A I FOLYÓIRATOK T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA 14. (51.) ÉVFOLYAM 5. SZÁM SZEPTEMBER TARTALOM Feleljünk együtt a jövőért! dr. Vukovich Gabriella 451 NÉPSZÁMLÁLÁSOK A területiség jelentősége a magyar népszámlálások történetében dr. Lakatos Miklós 452 A évi magyarországi népszámlálás területi előkészítése Kátainé Csincsák Éva Borbély András Erdei Virág Lakatos Gábor Miklós 469 Oroszország: a évi népszámlálás és a területi mobilitás Holka László 483 Az Egyesült Államok népszámlálási gyakorlata dr. Kulcsár J. László 495 A kínai társadalom néhány új jelensége a népszámlálási adatok tükrében dr. Hajnal Béla 506 TANULMÁNYOK Város és vidéke. Erdei Ferenc és Bibó István területi-társadalomszervezési elgondolásairól Miklóssy Endre 511 A magyar középvárosok teljesítménye a területi tőke tükrében Tóth Balázs István 530 A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata Budaházy György 544 VITA A hazai kistérségek versenyképességéről és versenyképességi besorolásáról dr. Németh Nándor 557 A szerzők válasza Németh Nándor hozzászólására dr. Lukovics Miklós dr. Kovács Péter 562 ISMERTETŐK Magyarország névjegykártyája dr. Tóth Géza 565 Társfolyóiratok tartalma 568 A kéziratok formai és szerkezeti követelményei 569 Falu, Város Régió 2011/1. Európa élén A magyar EU Elnökség eredményei az európai területpolitikában és várospolitikában Tartalom: Radvánszki Ádám: Szerkesztői bevezető Dr. Nyikos Györgyi: Bevezető Drahos Zsuzsanna és Nyikos Györgyi: A területi szempont hangsúlyos megjelenése a fejlesztéspolitikában átalakuló struktúra?(az elmúlt időszak eseményei és a TA2020) Radvánszki Ádám - Sütő Attila - Salamin Géza: Territorial State and Perspectives revised Iván Andrea: A magyar EU elnökség eredményei a városfejlesztés területén Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna - Tomay Kyra - Tosics Iván: Az európai demográfiai folyamatok hatása a városfejlődésre Kohán Zoltán - Dr. Péti Márton - Rideg Adrienn: Kézikönyv a városoknak a városokról Dr. Kai Böhme: Building-up momentum Reflections on the Hungarian EU Presidency / Visszaadni a lendületet Gondolatok a magyar EU-elnökségről Andreas Faludi: The Territorial Agenda 2020 in Context/ a Területi Agenda 2020 kontextusa Dr. Csatári Bálint: Az új, 2020-ig szóló, európai Területi Agenda üzeneteinek egy lehetséges interpretációja a magyar vidékfejlesztés számára Gere László Kelenné Török Lívia: Beszámoló Városfejlesztés aktuális kérdései c. konferenciáról

16 16 III. évfolyam 5. szám Tér és társadalom 25. évf. 3. sz. / 2011 Tartalomjegyzék Tanulmányok Heterarchia és fejlődési pályaváltás. Új elméleti megközelítés a kistérségkutatásban Judit Keller Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városi kormányzás szempontjából Edit Somlyódyné Pfeil A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése Gábor Velkey Kitekintés Feltalálói kapcsolatok szerepe a high-tech szektorban. Sokféleség és specializáció a hálózatok tükrében Tamás Sebestyén, Andrea Parag, Ferenc Kruzslicz Közösségi tervezés 2.0: a participáció új perspektívái a webkettő fényében Zsolt Rényi Ténykép A környezeti politika fejlesztéspolitikai integráltságnak helyzete az etnikai-politikai válság után Észak-Írországban Viktor Varjú A közép-európai régió nagyvárosainak gazdaságirányító szerepe György Csomós Kistáj, járás, kistérség egy etnográfus szemével Attila Paládi-Kovács Könyvszemle Horváth Gyula, Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban Margit Kőszegi Wendelin Strubelt (ed.): German Annual of Spatial Research and Policy 2008 Guiding Principles for Spatial Development in Germany Mátyás Jaschitz David N. Livingstone: Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge Zoltán Gyimesi Tudományos élet Magyary Zoltán és a magyar közigazgatás Ilona Pálné Kovács A tudás szerepe a regionális fejlődésben. Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. vándorgyűléséről Sándor Zsolt Kovács Fiatal Geográfusok Országos Találkozója Erna Varga A regionális tudomány térelméleti és módszertani iskolája az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Ákos Jakobi Kedves Kollégák! Szeretném felhívni figyelmeteket a Springer által indított új folyóiratra a Journal of Innovation and Entrepreneurship -re, amely a témakör interdiszciplináris, idő- és térbeli megközelítését egyaránt fontosnak tartja. A folyóirat egyik főszerkesztője az amerikai Elias G. Carayannis, George, de a szerkesztőbizottság tárelnöke például Danuta Hübner is. Emellett a szerkesztőbizottságában jó néhány kelet-európai kolléga neve is szerepel. Bízom benne, hogy ez is egyfajta biztosítéka lesz annak, hogy a szerkesztőség a régiónkból érkező tanulmányokat is prioritásként fogja kezeli. detailspage=editorialboard Üdvözlettel: Gál Zoltán

17 17 III. évfolyam 5. szám K Ö N Y V I S M E R T E T Ő Rechnitzer János és Smahó Melinda TERÜLETI POLITIKA ISBN Bolti ár: 4750 Ft. Internetes ár (-20%): 3800 Ft. A területi politika mint az egyik új közpolitika arra hivatott, hogy állami és különféle közösségi szintekről megoldásokat ajánljon a területi erőforrások legkedvezőbb hasznosítására s egyben a különbségek mérséklésére. A mű komplexen vizsgálja a területi folyamatokba való beavatkozások elméleti és gyakorlati rendszereit. Szakszerű és alapos eligazítást nyújt a (leendő) szakembereknek a térbeli gazdasági és társadalmi folyamatok megértéséhez és befolyásolásához, de nagy haszonnal forgathatják azok a laikusok is, akik a területi adottságok, erőforrások alakításában valamilyen módon szerepet vállalnak. Glatz Ferenc az MTA volt elnöke Hazánkban, de Európa más országaiban is, egyre növekednek a területi-társadalmi különbségek - nem kevés feszültséget keltve. E különbségek mérséklése az Európai Unió és az egyes tagországok részéről kiemelten fontos célkitűzés. A jelentős közösségi ráfordítások eredménye azonban szerény, mert a szakpolitika ritkán ismeri azoknak a térfolyamatoknak az új típusú törvényszerűségeit, melyekbe beavatkozik, és a tudományos alapkutatás sem gyakran jut el az eredmények alkalmazhatóvá tételéhez. E hiánypótló mű kiváló kombinációja a térfolyamatok alapos feltárásának és a fejlesztési politika megújításának. Enyedi György az MTA rendes tagja

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

Merre tovább területfejlesztés? 2009/3 A TERÜLETFEJLESZTÉS (ÖRÖK?) DILEMMÁI A TERVEZÉS MINT KÖZÖSSÉGI ÜGY PROGRAMCSOMAG ALAPÚ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK

Merre tovább területfejlesztés? 2009/3 A TERÜLETFEJLESZTÉS (ÖRÖK?) DILEMMÁI A TERVEZÉS MINT KÖZÖSSÉGI ÜGY PROGRAMCSOMAG ALAPÚ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK 2009/3 1200 Ft+ÁFA Merre tovább területfejlesztés? Merre tovább területfejlesztés? A TERÜLETFEJLESZTÉS (ÖRÖK?) DILEMMÁI A TERVEZÉS MINT KÖZÖSSÉGI ÜGY PROGRAMCSOMAG ALAPÚ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK FELÜLRŐL JÖVŐ

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 17. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának. tájékoztatója. 17. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 17. szám 2002. december 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 17. szám (2002. december) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Magyar Rendészet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, dékán.

Magyar Rendészet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, dékán. Magyar Rendészet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi szakmai folyóirata A szerkesztőbizottság elnöke: A szerkesztőbiz. tiszteletbeli elnöke: Alapító szerkesztőbizottsági elnök: Szerkesztőbizottsági

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (2) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 3. Településhálózat-fejlesztés A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA VÁROSOK GAZGASÁGI POTENCIÁLJA

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises MKIK GVI Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises Észak-Magyarország gazdasági helyzete, 1990-2001 Adatok, tendenciák,

Részletesebben

Global Challenges for European Competitiveness. EFQM Forum 2006 Budapest 2006. november 6-8. Összefoglaló

Global Challenges for European Competitiveness. EFQM Forum 2006 Budapest 2006. november 6-8. Összefoglaló Global Challenges for European Competitiveness EFQM Forum 2006 Budapest 2006. november 6-8. Összefoglaló 1. EFQM Forum 2006 Konferencia és Díjátadás szervezése Előzmények és előkészületek Az EFQM Forum

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS A kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉBEN

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉBEN Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉBEN

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

I. KHEOPS Tudományos Konferencia

I. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet I. KHEOPS Tudományos Konferencia KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK A GAZDASÁGBAN ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN NAPJAINKBAN - PhD-hallgatók tudományos fóruma - TANULMÁNYKÖTET Mór, 2006. május 31.

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben