KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a évtıl nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... 2 D Támogatási kérelem Fılap... 4 D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap... 9 D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv betétlap D Termelıi csoport/tész tagság igazolása D Termelıi csoport/tész tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata Kitöltési útmutató 1. számú melléklete... 22

2 Általános tudnivalók 1. A támogatási kérelem formanyomtatványainak kitöltése elıtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közleményt! 2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok sználtóak: Kötelezıen benyújtandó formanyomtatványok: - D Támogatási kérelem Fılap - Üzleti terv - D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap - D Támogatási kérelem Pénzügyi terv betétlap Értékeléshez szükséges formanyomtatvány(ok): - D Termelıi Csoport/TÉSZ tagság igazolása - D Termelıi Csoport/TÉSZ tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata Kötelezıen csatolandó melléklet: - a szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata; 3. A támogatási kérelem szükséges formanyomtatványait a weboldalról töltse le és géppel vagy tollal, olvastóan töltse ki. FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetıek (kitölthetı PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. Acrobat Reader) nem menthetı el, csak nyomtattó! 4. Benyújtás elıtt a D Támogatási kérelem 2009 Fılap elnevezéső kitöltött formanyomtatványt feltétlenül írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti aláírással fogadtó el. FIGYELEM! Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 5. A támogatási kérelem szeptember 15. és október 15. között nyújttó be. A támogatási kérelem benyújtási dátumának a borítékon szereplı postai bélyegzı dátumát tekintjük. FIGYELEM! A nem táridıben, nem postai úton, vagy nem formanyomtatványon történı benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 6. A támogatási kérelmet postai úton, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakhely vagy székhely szerinti megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon. Javasoljuk, hogy a kérelmet tértivevényes küldeményként adja postára. 7. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és ırizze meg a mőködtetési idıszak alatt. Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelemmel érintett mővelet vonatkozásában az iratokat (intézkedéssel összefüggı külön analitikát, bizonylatot, könyvet, nyilvántartást stb.) a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megıriznie. 2

3 8. Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes megyei MVH kirendeltséghez. FONTOS! Mielıtt a támogatási kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött, és minden szükséges dokumentumot csatolt, továbbá minden kötelezıen elıírt helyen aláírta a kérelmet! 3

4 D Támogatási kérelem Fılap Kötelezıen benyújtandó A támogatási kérelemnek ezt a részét az MVH tölti ki, kérjük, ide ne írjon semmit, gyja üresen! 2. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal, ezt a rovatot gyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfélregisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévı regisztráció esetén a korábban benyújtott G001 Regisztrációs lap másolatát. A G001 formanyomtatvány letölthetı a weboldalról. FONTOS! Ha a támogatást igénylı még nem regisztrált ügyfél, és támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001), kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 3. Ügyfél adatai Ügyfél születési dátuma: ebben a rovatban adja meg születési dátumát év/hónap/nap formátumban. Elıtag: Kérjük, ügyeljen arra, hogy az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében elıtaggal (dr., ifj., id. stb.) regisztráltatta nevét, akkor a személynévhez tartozó elıtagot itt is adja meg. Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amelyet az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerében megadott. Cégforma: Kérjük, ezt a mezıt gyja üresen. 4

5 4. Kapcsolattartási információ Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetıségét a telefonszám, fax-szám és cím feltüntetésével. Amennyiben a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél személyével, és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerébe bejelentett adatokkal, akkor ezt az adatblokkot nem kötelezı kitölteni. Célszerő olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyben tájékozott, illetve gyorsan fel tudja venni Önnel a kapcsolatot az MVH esetleges megkeresése esetén. Ez az információ segíthet ügyintézıinknek kérelme gyorsabb és tékonyabb kezelésében. FIGYELEM! Az MVH az ügyfeleivel történı hivatalos levelezést az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében módosíttja az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) letölthetı G002 Regisztráció módosító lap segítségével. 5. Gazdaságra vonatkozó információk Az Új gazdaságot hozok létre (vagy) Gazdaságot veszek át jelölı mezık közül csak az egyiket jelölje meg, azt, amelyik Önre érvényes. Kizárólag abban az esetben jelölje meg a Gazdaságot veszek át jelölı mezıt, olyan gazdálkodótól vesz át gazdaságot, aki támogatási kérelmet nyújtott be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezıgazdasági termelık gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirıl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet alapján az MVH-hoz. Abban az esetben, olyan gazdálkodótól vesz át termelési egységeket, aki nem nyújtott be kérelmet a mezıgazdasági termelık gazdaságátadásához, akkor az Új gazdaságot hozok létre jelölı mezıt jelölje meg. A mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzem mérete mezı kitöltése: FONTOS! Ezt a mezıt csak azután töltse ki, miután kitöltötte a D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap elnevezéső formanyomtatványt, és az adott évekre vonatkozóan megállapította a vállalt üzemméretet. Az SFH táblázat 4. év elnevezéső oszlopában megadott SFH értékek alapján kiszámított üzemméretet kell megadnia Európai Mértékegységben (EUME) a Fılap mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzem mérete mezıben. 5

6 Az egyes évekre vállalt EUME méretek kiszámításához segítséget nyújt a Közlemény 9. számú mellékleteként megjelentetett EUME számítási segédtáblázat (xls file). Ez a táblázat a támogatási kérelemnek nem kötelezıen csatolandó melléklete, kérjük, a támogatási kérelemhez ne csatolja! 6. Értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok A vállalt tevékenységemmel releváns Termelıi csoport/tész tagja vagyok: Jelölje meg a mezıt, a támogatási kérelem SFH-betétlapján vállalt termékekhez köthetı termelıi csoport/tész tagja, és ennek igazolására csatolta a D Termelıi csoport/tész tagság igazolása elnevezéső formanyomtatványt. A vállalt tevékenységemmel releváns Termelıi csoport/tész tagja kívánok lenni: Jelölje meg a mezıt, a támogatási kérelem SFH-betétlapján vállalt termékekhez köthetı termelıi csoport/tész tagja kíván lenni, és ennek igazolására csatolta a D Termelıi csoport/tész tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata elnevezéső formanyomtatványt. FIGYELEM! A két jelölı mezı közül csak az egyiket jelölje meg! Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag termelıi csoport, zöldség-gyümölcs termelıi csoport és termelıi szervezet által kiadott tagsági igazolás, vagy tagfelvételi szándéknyilatkozat fogadtó el! Termelıi csoport: a termelıi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelıi csoport. Zöldség-gyümölcs termelıi csoport: a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok és termelıi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. a) pontja szerinti csoport (elızetesen elismert TÉSZ). Termelıi szervezet: a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok és termelıi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. b) pontja szerinti csoport (véglegesen elismert TÉSZ). Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy szándéknyilatkozat esetén, amennyiben egy vállalt tevékenységgel releváns TCS/TÉSZ a kifizetési kérelem benyújtásakor nem igazolja vissza a tagságot, a kifizetési kérelem elutasításra kerül. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a vállalt tevékenységet többféle termékcsoportban tervezi megvalósítani, úgy elegendı, csak az egyik vállalt termékcsoportban mőködı termelıi 6

7 csoport, zöldség-gyümölcs termelıi csoport és termelıi szervezet által kiadott tagsági igazolással, vagy tagfelvételi szándéknyilatkozattal rendelkezik. Roma származású vagyok: jelölje meg, a megállapítás érvényes Önre. Nı vagyok: jelölje meg, a megállapítás érvényes Önre. Fogyatékkal élı vagyok: jelölje meg, a megállapítás érvényes Önre. Állandó lakóhelyem (település): Adja meg azt a települést, amely a személyi igazolványához tartozó Lakcímet igazoló tósági igazolványon (továbbiakban: Lakcímkártya) Lakóhelyként van feltüntetve. A kérelembenyújtást megelızıen, legalább egy éve az állandó lakóhelyem a megnevezett településen van: jelölje meg, az állítás érvényes Önre. A mőködtetési idıszak 4. évének végére a lakóhelyemhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 60 km sugarú körön belül találtó: jelölje meg, vállalja, hogy a mőködtetési idıszak 4. évének végére a bejelentett állandó lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 60 km sugarú körön belül találtó. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok valósságát az MVH a mőködtetési idıszak alatt ellenırizheti. Meg nem felelés esetén a rendelet 9. (6) és (7) bekezdése alkalmazandó. 7. Végzettségre vonatkozó információk Végzettség tekintetében a legmagasabb szakirányú iskolai végzettséget kell feltüntetni! Amennyiben felsıfokú agrárvégzettséggel rendelkezik, adja meg a Felsıfokú agrár végzettség megnevezése mezıben a végzettséget igazoló dokumentumon szereplı felsıfokú agrár végzettség megnevezését. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet számú melléklete szerinti végzettségek fogadtóak el felsıfokú agrárvégzettségnek. Amennyiben nem rendelkezik felsıfokú végzettséggel, a Szakirányú képzettség azonosító száma és a Szakirányú képzettség megnevezése mezıkben tüntesse fel a szakirányú képzettségét igazoló dokumentumon szereplı azonosító számot és megnevezést. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti szakképzettségek fogadtóak el szakirányú képzettségként, az azonosító szám és a megnevezés együttes megfelelése esetén. 7

8 8. Nyilatkozatok Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatblokkban szereplı nyilatkozatokat! A támogatási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, a nyilatkozatokkal egyetért. A rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint a támogatás odaítéléséhez vizsgálandó jogsértéseket elkövetı foglalkoztatók adatai megtaláltók az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (OMMF) honlapján (www.ommf.gov.hu) a HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS menüpontban, és az Egyenlı Bánásmód Hatóság (EBH) honlapján (www.egyenlobanasmod.hu) a RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETELMÉNYÉNEK MEG NEM FELELİ MUNKÁLTATÓKRÓL menüpontban. A jogszabály értelmében az MVH az OMMF és az EBH hivatkozott adatai alapján végzi a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó ellenırzést a kérelem elbírálásakor. 9. Kitöltési dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá a kérelmet! FIGYELEM! Amennyiben aláírás nélkül küldi el a támogatási kérelem fılapját, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem fılapjának minden oldalán az ügyfél-regisztrációs szám mezıt! Postára adás elıtt ellenırizze, hogy valamennyi formanyomtatványt, kötelezı mellékletet csatolt, a kérelmet aláírta, és az ügyfél-regisztrációs számot minden oldalon, az erre szolgáló mezıben kitöltötte. 8

9 D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap Kötelezıen benyújtandó 9

10 Kérjük, ezekbe az adatblokkba ne írjon semmit, gyja üresen! 1. Azonosítási-információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! FONTOS! A betétlap 2. és 3. oldalának bal alsó részén találtó ügyfél-regisztrációs szám mezıbe is írja be az ügyfél-regisztrációs számot! 3. SFH táblázat Az SFH táblázat annak megtározását célozza, hogy a kérelmet benyújtó induló gazdálkodó a mőködtetési idıszak alatt milyen tevékenységet fog folytatni, milyen mérető vállalkozást tervez megvalósítani. Az SFH a Standard Fedezeti Hozzájárulás rövidítése. Célja, hogy segítségével a mezıgazdasági vállalkozások típusa és mérete megtároztó legyen. Az SFH értéke a magyar tesztüzemi adatbázis segítségével kerül megtározásra oly módon, hogy az egyes megfigyelt tevékenységek fedezeti hozzájárulásának (termelési érték és változó költségek különbözete) 3 évi adatát átlagolják. Az SFH értékek képezik egy gazdaság Európai Mértékegységben (EUME) történı kiszámítását. A besorolást segítendı, a Kitöltési útmutató 1. számú melléklete tartalmazza az ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalmát. A SFH táblázat fejlécében (Termelési szerkezet (/db/m 2 /állat stb.)) az évek 0. évtıl az 5. évig kerültek feltüntetésre. A 0. év elnevezéső elsı oszlop a támogatási tározat kézhezvételének az évét jelenti, mely a kiindulási állapot rögzítésére szolgál. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezik EUME mértékegységben megtároztó üzemmérettel, akkor ennek megfelelıen töltse ki a 0. év elnevezéső oszlopot, ellenkezı esetben az elsı oszlopot gyja üresen. A második oszlop a mőködtetési idıszak elsı éve, amely a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évet jelenti, az 5. év elnevezéső oszlop pedig a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évtıl számított ötödik naptári év. Tekintettel arra, hogy a támogatási tározatokat az MVH vártóan elsı negyedévében hozza meg, azaz a tározatok 2010-ben emelkednek jogerıre, a mőködtetési idıszak a jogerıre emelkedést követı évtıl, azaz vártóan január 1-tıl indul és december 31-ig tart. 10

11 Felhívjuk figyelmét, hogy az üzemméret teljesülését az MVH csak a mőködtetési idıszakra vonatkozóan ellenırzi. FONTOS! Minden tevékenységét a táblázatban megjelölt mértékegységek szerint hektárban, állatlétszámban, I02 Gomba esetén 100m 2 -ben, J18 Méhcsaládok esetén kaptáronként, vagy egyes esetekben 100 darabonként (pl.: J14 - J16D baromfihoz tartozó SFH kódok esetében) pontosan írja be, mert a vállalkozása mérete csak így tároztó meg reálisan! Tört számban kifejezett SFH értékek esetén a kerekítést két tizedes jegyig kérjük elvégezni! Kizárólag a D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap elnevezéső formanyomtatványon szereplı SFH kódokhoz tartozó mezıgazdasági termékek alapján lehet az üzemméretet megtározni. Amennyiben folytat olyan mezıgazdasági tevékenységet, amelyhez a táblázatban SFH kód nem tartozik, akkor azt a tevékenységet ne tüntesse fel. Ugyanez vonatkozik a nem mezıgazdasági jellegő tevékenységekre is. A vállalt EUME méretet a kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kell figyelembe venni a mőködtetési idıszak egésze alatt. A szeptember 15. és október 15. között benyújtott támogatási kérelmek esetében az EUME méretet a mőködtetési idıszak valamennyi évére - a január 1-én érvényes EKB árfolyam alapján - 266,7 Ft/euró árfolyammal kell megállapítani. Az EUME méret kiszámításának képlete: Σ(SFH érték*mennyiség)/1200*266,7 FIGYELEM! Az SFH táblázat 4. év elnevezéső oszlopában megadott SFH értékek alapján kiszámított üzemméretet kell megadnia Európai Mértékegységben (EUME) a D Támogatási kérelem Fılap formanyomtatvány 5. Gazdaságra vonatkozó információk adatblokkjában feltüntetett A mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzem mérete elnevezéső mezıben. D Támogatási kérelem 2009 Fılap: Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszám tekintetében a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszámot kell figyelembe venni (beleértve a szervizperiódust is), amelyet az MVH a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérıl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján vezetett nyilvántartásokból ellenıriz. Az állatlétszámot azon SFH kódhoz írja be, amely kategóriában az állat a gazdaságnak értéket képez (Pl.: tenyészkoca), vagy bevételként megjelenik (Pl.: malac, hízó). A mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzemméret (EUME cél) 3. év végéig történı teljesítésének vállalása esetén az SFH betétlapon már a rmadik évben úgy kell megtervezni és beírni az SFH értékeket, hogy az azokból számított EUME érték megfeleljen a negyedik évre vállalt EUME érték százalékos arányának (71-80%-ban vállalja; 81-90%-ban vállalja; %-ban vállalja). 11

12 Amennyiben az ügyfél vállalja, hogy az állattenyésztés részaránya a mőködtetési idıszak 4. évére vállalt EUME értékbıl 50% vagy azt megladó arány, akkor az SFH tábla 4. év elnevezéső oszlopában ennek megfelelıen tervezze meg az SFH értékek alapján számított üzemméretet. 12

13 I. A pénzügyi terv célja D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv betétlap Kötelezıen benyújtandó Jelen útmutató célja, hogy segítséget adjon a támogatást igénylık számára a támogatásigénylési csomagban találtó pénzügyi terv kitöltéséhez és benyújtásához. Fontos, hogy az útmutatót figyelmesen olvassa el, és az abban foglalt pontokat lépésrıl lépésre követve töltse ki a támogatás igénylés pénzügyi tábláit. A pénzügyi tervezés célja, hogy valós képet kapjon mind a támogatást igénylı, mind pedig a finanszírozó arról, hogy az adott beruházás pénzügyileg is életképes, annak végrejtása nem fenyegeti a vállalkozás tevékenységének a továbbvitelét, jövıjét. Az egyes támogatás igénylések összesonlítása (pontozás) mellett a pénzügyi terv az Ön érdekeit is szolgálja, segítségével a vállalkozás vezetése is képet kapt a beruházás megvalósításának pénzügyi kockázatairól! A pénzügyi tervben az adatokat 0. évtıl az 5. évig kell megtervezni. Tekintettel arra, hogy a támogatási tározatok az MVH vártóan elsı negyedévében hozza meg, azaz a tározatok 2010-ben emelkednek jogerıre, a támogatási összeg 90%-a még évben igényelhetı (legkésıbb a támogatási tározat jogerıre emelkedését követıen másodikként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási idıszak végéig be kell nyújtani a kifizetési kérelmet). A jogerıre emelkedés évét 0. évnek kell tekinteni, vártóan a 0. évben kerül kifizetésre a támogatási összeg 90%-a, tehát ezt az összeget a 0. év elnevezéső oszlopban célszerő feltüntetni az egyszeri tıkejuttatás sorában. A második oszlop a mőködtetési idıszak elsı éve, amely a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évet jelenti, az 5. év elnevezéső oszlop pedig a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évtıl számított ötödik naptári év. A táblázat elsı sorában kell megadni az ÁFA rendszer kódját. Az ügyfélnek a pénzügyi terv megtervezésekor lehetısége van arra, hogy a mőködtetési idıszak bármelyik évében ÁFA rendszert váltson. FIGYELEM! A Pénzügyi terv betétlapon az értékeket forintban adja meg! (Ne ezer forintban!) II. Pénzügyi terv táblázatában találtó sorok jelentése Bevételek Egyszeri tıkejuttatás: Fiatal agrárvállalkozók induló támogatása Kamattámogatás: rövid- és hosszúlejáratú hitelek kamattámogatása Egyéb támogatás: bevételt növelı, illetve termelési költséget csökkentı közvetlen termelıi támogatás (SAPS, AKG stb.) Növénytermesztés, kertészet, szılı- és gyümölcstermesztés: a szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás árbevétele, szabadföldi-, üvegházi-, és fólia alatti zöldségtermesztés, virág és dísznövénytermesztés, faiskola és egyéb kertészet, szılıés bortermelés, gyümölcstermesztés árbevétele Állattenyésztés: állatok és állati termékek árbevétele, vadgazdálkodás, állatok bértartása 13

14 Mezıgazdasági szolgáltatásból származó árbevétel: másoknak végzett gépi munka és gépbérlet árbevétele Egyéb tevékenységek árbevétele: az egyéni vállalkozás fent nem szerepeltetett további árbevételei pl. erdıgazdálkodás, falusi turizmus stb. Egyéb bevétel: hitel- kölcsönfelvétel, a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat ne ezen a soron tüntesse fel! ÁFA: Elızetesen felszámított ÁFA. Az ÁFA számításra vonatkozó elıírást a pénzügyi, tervezési alapelvek között találja. Kiadások Befektetett eszközök ráfordításai: immateriális javak, tárgyi eszközök (tenyészállatok, földterület, ültetvény, épületek, épületrészek, építmények, erıgépek, erıgépek munkagépei, növénytermesztés és állattenyésztés stabil gépei, mőszaki berendezések, egyéb jármővek, irodai berendezések, felszerelések stb.) Kiemelt anyagjellegő kiadások a növénytermesztésben, kertészetben, szılı- és gyümölcstermesztésben: Vásárolt vetımag, szaporítóanyag, mőtrágyák, növényvédı szerek, főtıanyag, áramdíj, vízdíj, jtó- és kenıanyag, gépalkatrészek, gépek karbantartásához sznált egyéb anyagok, gazdasági épületek és meliorációs létesítmények folyó karbantartásához sznált anyagok a növénytermesztés egyéb közvetlen anyagjellegő ráfordításai. Kiemelt anyagjellegő kiadások az állattenyésztésben: Állatvásárlás, vásárolt takarmány költsége, főtıanyag, áramdíj, vízdíj, jtó- és kenıanyag, gépalkatrészek, gépek karbantartásához sznált egyéb anyagok, gazdasági épületek és meliorációs létesítmények folyó karbantartásához sznált anyagok az állattenyésztés egyéb anyagjellegő ráfordításai. Igénybevett szolgáltatások kiadásai: talajvizsgálati díjak, fémzárolási költségek, postaés telefonköltség, szállítás-rakodás, raktározás költségei, ki-betárolás, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propaganda költségek, oktatás és továbbképzés költségei, könyvviteli szolgáltatás költségei, bérszárítás, bértisztítás, bérvállalkozók által a földterületen végzett mezıgazdasági gépi munka és gépbérlet. Fizetett kamatok: a felvett hitel(ek), kölcsön(ök) kamatterhei. Egyéb kiadások: bérleti díj, tósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, bankköltségek (kivéve a kamatot), felvett hitelek tıketörlesztései, biztosítási díjak és adók (fizetendı ÁFÁ-t nem itt kell feltüntetni!). Fizetendı ÁFA: beszerzések után fizetett ÁFA. Bér- és járulékai: bérek, bérjellegő természetbeni juttatások, munkáltatót terhelı nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás stb. Vállalkozói kivét: a családtagok személyes közremőködésének ellenértékeként kivett összeg. III. Pénzügyi, tervezési alapelvek: A pénzügyi táblázatot pénzforgalmi szemléletben kell kitölteni. Tehát a bevételeket és ráfordításokat abban az évben kell feltüntetni, amikor azok ténylegesen kifizetésre kerülnek, azaz a vártó pénzforgalmi teljesülés alapján tervezzen. 14

15 1. A bankszámla egyenlegének minden évben a vállalkozás eredményével kell növekednie. 2. A bankszámla egyenlege nem lehet negatív. Ha a bank folyószámla hitelt biztosít, akkor azt hitelfelvételként tüntesse fel. 3. A következı kiemelt anyag jellegő ráfordításokat arányosan kell felosztani a növénytermesztés és az állattenyésztés között: főtıanyag, áramdíj, vízdíj, jtó- és kenıanyag, gépalkatrészek, gépek karbantartásához sznált egyéb anyagok, gazdasági épületek karbantartásához felsznált anyagok. 4. A kiadások között értékcsökkenési leírást ne tüntessen fel. 5. A táblázatban a különbözı ágazatokhoz tartozó értékesítést nettó módon kell feltüntetni. Az ÁFA tartalmat értelemszerően ÁFA soron kell nyilvántartani. Hasonlóképpen kell eljárni a beszerzések esetében is. A részletezı sorokhoz tartozó beszerzési kiadásokat nettó módon kell kimutatni, az ÁFA tartalmat a fizetendı ÁFA soron kell feltüntetni. 6. ÁFA számítása: a. Különleges jogállású mezıgazdasági termelı (Kód 0): ÁFA sor: a évi LXXIV. ÁFA törvény 4. számú mellékletében megtározott termékek körére kompenzációs felárként felszámított összeg. A ráfordítások ÁFA tartalmát a fizetendı ÁFA soron kell feltüntetni. b. Alanyi adómentes termelı(kód 1): ÁFA sor: a évi LXXIV. ÁFA törvény XI. fejezete alapján az értékesített termékek és szolgáltatásokra nem számít fel ÁFÁ-t. A fizetendı ÁFA soron a ráfordítások ÁFA tartalmát fel kell tüntetni. c. ÁFA általános szabályai szerinti adózók (Kód 2): Az értékesített termékek és szolgáltatások, valamint a ráfordítások ÁFA tartalmát értelemszerően a megfelelı soron kell feltüntetni. Azonban figyelembe kell venni, hogy az ÁFA különbözetet az egyéni vállalkozó túl fizetés esetén visszakapja, ellenkezı esetben viszont befizeti. Példa: Értékesítésbıl származó bevétel:1000ft+250ft ÁFA, anyagjellegő kiadás: 500 Ft+125 Ft ÁFA. A táblázat kitöltése a következı: Bevételek összesen: 1250 Értékesítésbıl származó bevételek ö.: 1000 Ebbıl: növénytermesztés: 1000 ÁFA: 250 Kiadások összesen: 700 Kiemelt anyagjellegő kiadás: 500 Fizetendı ÁFA: 125+( )=250 Tehát összességében 125 Ft adófizetési kötelezettsége keletkezik, melyet az adótóságnak megfizetve ÁFA egyenleg nem keletkezik. Így 125 Ft ÁFA-t ki kell fizetni a szállítónak és további 125 Ft-ot az adótóságnak, ez összesen 250 Ft. d. Egyszerősített vállalkozói adó (EVA) (Kód 3): Az értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ÁFÁ-t az ÁFA soron kell, a ráfordítások ÁFÁ-ját a kiadások között a fizetendı ÁFA soron kell feltüntetni. Az egyéb kiadások között kell figyelembe venni az egyszerősített vállalkozói adót is. 15

16 D Termelıi csoport/tész tagság igazolása Ezt az igazolást abban az esetben csatolja a támogatási kérelemhez, Ön a kérelmében megadott, a mőködtetési idıszakra tervezett tevékenységével releváns elismert termelıi csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelıi csoport, termelıi szervezet tagja, és ezt a D Támogatási kérelem - Fılap elnevezéső formanyomtatványon a 6. Értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok adatblokkban is jelezte. Amennyiben nem nyújtja be az igazolást, úgy esetleges tagságát a pontozásnál nem tudjuk figyelembe venni! 16

17 1. Igazolás iratkódja Kérjük, ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, gyja üresen! 2. Azonosítási információ Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. A fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatás esetén a mezıbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. 3. TCS/TÉSZ szervezet tagjának adatai Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a tag nevére az MVH által kiadott ügyfélregisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! Név: Adja meg az ügyfél nevét. A névnek egyeznie kell a regisztrációs számhoz bejelentett névvel. 4. Szervezet adatai TCS ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a termelıi csoportnak az MVH által - kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyennel. TCS/TÉSZ neve: Adja meg a TCS/TÉSZ teljes nevét. TCS-elismerı tározat ügyiratszáma: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiállított, termelıi csoportot elismerı tározaton szereplı ügyiratszámot. 17

18 TÉSZ - elızetes elismerési szám: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által a zöldség-gyümölcs termelıi csoport nevére kiállított tározaton szereplı elızetes elismerési számot. TÉSZ - végleges elismerési szám: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által a termelıi szervezet nevére kiállított tározaton szereplı végleges elismerési számot. 5. Igazolás Értelemszerően adja meg az ügyfél (tag) és a TCS/TÉSZ teljes nevét. 6. Kitöltési dátum és aláírás Dátum: A kitöltés idıpontját kell beírni. Szervezet cégszerő aláírása: A TCS/TÉSZ cégszerő aláírása szükséges. [Cégszerő aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy megtalmazása alapján teljesített aláírása. Az aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betővel kiírt) teljes neve és aláírása, és van, a szervezet bélyegzılenyomata.] 18

19 D Termelıi csoport/tész tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata Ezt az igazolást abban az esetben csatolja a támogatási kérelemhez, a támogatási kérelmében megadott, a mőködtetési idıszakra tervezett tevékenységgel releváns elismert termelıi csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelıi csoporthoz, termelıi szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte a D Támogatási kérelem - Fılap elnevezéső formanyomtatványon a 6. Értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok adatblokkban, és vállalja, hogy legkésıbb a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni fogja a megadott tevékenységgel releváns elismert termelı csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelıi csoport, termelıi szervezeti tagsági igazolását (D Termelıi csoport/tész tagság igazolása elnevezéső formanyomtatványon). Amennyiben nem nyújtja be a tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozatot, úgy esetleges tagsági szándékát a pontozásnál nem tudjuk figyelembe venni! 19

20 1. Igazolás iratkódja Kérjük, ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, gyja üresen! 2. Azonosítási információ Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. A fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatás esetén a mezıbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. 3. TCS/TÉSZ szervezet leendı tagjának adatai Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a leendı tag nevére az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! Név: Adja meg az ügyfél nevét. A névnek egyeznie kell a regisztrációs számhoz bejelentett névvel. 4. Szervezet adatai TCS ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a termelıi csoportnak az MVH által - kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyennel. TCS/TÉSZ neve: Adja meg a TCS/TÉSZ teljes nevét. TCS-elismerı tározat ügyiratszáma: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiállított, termelıi csoportot elismerı tározaton szereplı ügyiratszámot. 20

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS 1. Vonatkozó nemzeti jogszabály: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben