Patca Község Önkormányzata 7477 Patca, Fő u. 9. Pályázati Felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Patca Község Önkormányzata 7477 Patca, Fő u. 9. Pályázati Felhívás"

Átírás

1 Pályázati Felhívás Patca Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet falugondnoki munkakör betöltésére. A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, 3 havi munkaidőkerettel A munkavégzés helye: Patca Község Önkormányzatának közigazgatási területe Ellátandó feladatok: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény valamint az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt falugondnoki szolgálat ellátásával összefüggő feladatok (Ennek egy rövidített kivonatát ezen pályázati felhíváshoz csatoltuk.) Munkabér és juttatások: bruttó Ft/hó illetmény, munkaruha, szolgálati telefon. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, legalább 8 általános iskolai végzettség, a falugondnoki képzés vállalása és teljesítése a kinevezéstől számított 2 éven belül, legalább B kategóriás jogosítvány megléte. Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: C kategóriás jogosítvány és a személyszállításhoz szükséges egyéb vizsga megléte, patcai lakóhely, járművezetési gyakorlat, műszaki jellegű szakképesítés, jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (vagy a kérőlap feladóvevénye) jogosítvány fénymásolata, a meglévő képesítésről szóló iratok másolata, motivációs levél. A pályázat benyújtásának határideje: május 5. A munkakör betölthetőségének időpontja: május 15. A pályázat elbírálásának határideje: május 10. A pályázatok benyújtásának módja: személyesen, lezárt borítékban vagy postai úton a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal Szennai Kirendeltségén (7477 Szenna, Rákóczi u. 8.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Handó János Patca Község Polgármestere a (30) es telefonszámon vagy az címen. 1

2 Patca Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának Szakmai programja és a Falugondnoki Szolgálat működésének technikai előírásai Patca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60. -a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. -a alapján a település egyszemélyes falugondnoki szolgálatának szakmai programját az alábbiak szerint határozza meg. A szakmai program a Patca község közigazgatási területén működő falugondnoki szolgáltatásra terjed ki. Fenntartó: Patca Község Önkormányzata () I. rész A falugondnoki szolgáltatás célja, feladata A falugondnoki szolgáltatás célja: - a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése; - a közlekedés lehetőségeinek javítása; - a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése; - a lakosság életfeltételeinek javítása, a településen a jobb életminőség elérése; - a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése; - az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások működtetésének segítése; - a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása; - az Önkormányzat szolgáltatási funkcióinak bővítése; - a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése; - a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése; - az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása. A falugondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el: 1. Szociális alapellátás körébe tartozó feladatok, 2. Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok. A falugondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik különösen: a) közreműködés - az étkeztetés igénybevételéhez való hozzájutásban, - a házi segítségnyújtásban, - a családsegítésben, - a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: - háziorvosi rendelésre szállítás, 2

3 - egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, - gyógyszerkiváltás, c) óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása. A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen: - a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, azok lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés, stb.), - egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, - egyéb lakossági szolgáltatások. Ezen túlmenően, ezen feladatok mellett a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó szolgáltatásokat is végez. Ezen feladatok közben a falugondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével. A falugondnok tevékenységének ellátásába bevonja a településen élő családokat is. A jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan Patca község viszonylatában a falugondnoki szolgáltatás bevezetése, megfelelő színvonalon való működése, az alábbiakban vázolt szociális igények megvalósítását teszik lehetővé, a leírt konkrét formában. 3. A célok megvalósítása érdekében, a feladatok ellátása során a falugondnoki szolgálat más intézményekkel az alábbi módon működik együtt: Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal Szennai Kirendeltsége ( 7477 Szenna, Rákóczi u. 8.) Rendszeresen, a szolgálat és a falugondnok napi operatív ügyeiben. Szennai Fekete László Óvoda ( 7477 Szenna, Rákóczi u. 34.) Rendszeresen az óvodások szállítása ügyében Fekete László Általános Iskola ( 7477 Szenna, Árpád u. 1.) Rendszeresen az iskolások tanórán kívüli foglalkozásaihoz kapcsolódó szállítási feladataiban. Zselic Művészeti Iskola ( 7477 Szenna, Árpád u. 1.) Rendszeresen az iskolások művészeti tevékenységéhez kapcsolódó szállítási feladatokban. Gondozási Központ ( 7476 Kaposszerdahely, Kossuth u. 59.) Alkalomszerűen az igények, információk továbbítása és az időskorúak részére szervezett tevékenységekkel kapcsolatos szállítási feladatokban. Háziorvos és védőnői szolgálat ( 7477 Szenna, Rákóczi u. 8.) Alkalomszerűen ellátottak szállítása, rendszeresen receptírás, gyógyszerkiváltás feladataiban. II. rész Az ellátandó célcsoport jellemzői Patca településen 55 fő állandó lakos él, akik közül 18 év alatti 8 fő, aktív korú 31 fő és idős 16 fő. A település elöregedő tendenciát mutat, a beköltözések számát jelentősen meghaladja az üressé váló lakóházak száma. Az időskorúak és az aktív korúak is jellemzően egyedül vagy két fős háztartásban élnek, családi segítségre nem nagyon számíthatnak. A településen a Faluházban működő kiskönyvtár szolgáltatásain kívül más intézmény nincs. 3

4 Az egészségügyi, alapfokú oktatási-nevelési szolgáltatásokat Szennában lehet igénybe venni. Közigazgatási ügyekben minden második kedden egy órát tart ügyfélfogadást a Közös Önkormányzati Hivatal és a járási ügysegéd, valamint szociális ügyekben a családgondozó. A településen posta nincs (postás jár), bolt vagy vendéglátó egység nem üzemel. A község zsáktelepülés, csak autóbuszos tömegközlekedés van Szilvásszentmárton (6 km) illetve Kaposvár (10 km) irányába. A napi élethez szükséges szolgáltatásokból csak nagyon keveset lehet a településen igénybe venni, ezért kiemelt jelentőséggel bír az igénylők szolgáltatásokhoz való szállítása. III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Alapfeladatok 1. Étkeztetés 1. Közvetlen, személyes szolgáltatások A falugondnok feladatkörébe tartozik azon személyek felkutatása, akiknek saját maguk ellátása nehézségekbe ütközik és a napi meleg ebéd házhoz történő kihordása megkönnyíti saját ellátását, ezzel életminősége javul. A rászorultakkal elbeszélget és amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatban, vagy bevásárlással, orvosi ellátással kapcsolatban igénye merül fel, egy erre a célra rendszeresített füzetbe rögzíti azokat, és megoldásukra intézkedést tesz. Napi Szociálisan rászorultak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésről, valamint az alapvető élelmiszerek beszerzéséről. Közreműködés az étkeztetésben napi rendszerességgel 1-10 fő ellátott személy X fő ellátott személy 20 fő felett ellátott személy 2. Házi segítségnyújtás biztosítása Bevásárlás: A falugondnok a felvett és rögzített bevásárlási kérelmeket alkalomszerűen intézi. A kért cikkeket a legközelebbi élelmiszerboltban veszi meg. Minden vásárlásról köteles a bolti számlát (blokkot) elkérni és a vásárolt árucikkeket a bizonylat ellenében elszámolni. 4

5 Heti egy alkalommal meghirdetett időpontban nagybevásárlásra szállítja az igénylőket Kaposvárra, a megvásárolt árucikkeket az igénylők lakására szállítja. Alkalomszerű illetve heti feladat Koruk, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Közreműködés a házi segítségnyújtásban 1-5 fő ellátott személy 6-10 fő ellátott személy X 10 fő felett ellátott személy 3. Családsegítésben való közreműködés A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv ban meghatározott családsegítés igénybevételéhez személyszállítás, hogy a családsegítő szolgálat által nyújtott szolgáltatások az érintettek által igénybe vehetőek legyenek. A falugondnok napi munkája során állandóan figyelemmel kíséri a település lakosságát, különös gondot fordítva a veszélyeztetett családok életkörülményeire. Fel kell figyelnie az esetleges függőségi betegekre (alkohol, drog, stb.), nem utolsó sorban a gyermekek helyzetére. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az önkormányzatot, hogy a szükséges intézkedést (megelőzés) meg lehessen tenni. A kialakult kedvezőtlen helyzeteket, krízisállapotokat figyelemmel kíséri és az önkormányzat intézkedéseit támogatja (otthonba szállítás, gyermekjóléti- és családsegítő szolgálattal együttműködés, a krízishelyekre a munkatárs elkísérése). Figyelemmel kíséri a szociálisan veszélyeztetett helyzetben lévő családokat, felkeresi a magányosan élő lakosokat, esetleges egészségromlásukról tájékoztatja a háziorvost. A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről. A családsegítés kapcsán előforduló szállítási feladatok kötelező ellátásnak minősülnek és díjmentesek. Mivel nem rendszeres, hanem alkalom- és szükségszerű a szállítási feladat, ez a szolgáltatás bejelentés alapján vehető igénybe. Napi illetve alkalomszerű feladat. A településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok. Közreműködés a családsegítésben 5

6 Eseti Havonta legalább két alkalommal Hetente legalább két alkalommal X 4. Közösségi és szociális információk szolgáltatása Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a falugondnok intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. Alkalomszerű feladat. A szociális ellátást igénylők, rászorulók. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 1-30 fő ellátott személy fő ellátott személy X 70 fő felett ellátott személy 5. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása - Mozgáskorlátozott személyek szállítása a háziorvoshoz, fogorvoshoz. - Betegek háziorvoshoz szállítása. A háziorvos a településen nem rendel, így Szennában, vagy heti 1 alkalommal Zselickisfaludon fogadja a betegeket. Fogorvosi rendelés Kaposváron van, amennyiben igény van rá a szolgálat elviszi a betegeket fogorvoshoz. Heti rendszeres tájékoztatás helyi hirdetés útján történik. - Gyógyszerkiváltás: A háziorvos Szennában kézigyógyszertárat működtet, így a szennai rendelésen részt vevők a gyógyszerhez hozzájutnak. Amely gyógyszer nem áll rendelkezésre, vagy a zselickisfaludi rendelésen kerül felírásra, azt a falugondnok Kaposvárról meghozza, amelyet minden beteg részére házhoz kihord. A gyógyszereket személyenként külön csomagoltatja, névvel és blokkal együtt, így a gyógyszerek összekeveredése kizárt, ezen kívül könnyen elszámolható. Ezzel a szolgáltatással a településen élő idős, beteg emberek gyógyszerellátottsága biztosított, nagy könnyítést jelent a házhoz történő kihordás és így a gyógyulás feltételei is gyorsabban biztosíthatók. - Egyéni kórházi, intézeti látogatás. Az ellátás megoldható, ha nem ütközik a kötelező feladat ellátásával (igény alapján). Heti illetve alkalomszerű feladat. 6

7 Azok a rászorultak, akik maguk, illetve családjuk szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve a szállítás számukra aránytalanul nagy terhet jelent. Háziorvosi rendelésre szállítás Hetente egyszer X Hetente többször Naponta Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás ( X -szel jelölni) Havonta vagy ritkábban Kéthetente egyszer X Hetente egyszer Gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása (havi átlagban) 1-10 fő fő X 20 fő felett 6. Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása Az önkormányzat nevelési oktatási feladatait Szennán, társulásban működtetett óvodában valósítja meg, az állami fenntartású 8 osztályos általános iskola is Szennában működik, iskolabusz szolgáltatás biztosított. Ezért a községben élő gyermekek óvodába, iskolába való beszállítása nem rendszeres feladata a falugondnoki szolgálatnak. Ugyanakkor az iskolai rendezvények, amelyek nem kapcsolhatók a menetrend szerinti iskolabuszhoz, szállításigényesek. Erre a falugondnoki szolgálatot fel lehet kérni (tanévnyitó-, tanévzáró-, szülő értekezlet, szakkörök, vidéki sportrendezvények). Ugyancsak besegít a falugondnoki szolgálat a gyermekek kötelező fogászati szűrésre történő szállításába, igény szerint, az iskola, óvoda kérése alapján. Óvodások ágyneműcseréjének napján a szállítási feladatot a falugondnok látja el. Alkalomszerű feladat. Ágyneműcsere hetente, rendszeresen. Óvodás, iskolás gyermekek. Gyermekszállítás : óvodába, iskolába X Legalább egy forduló naponta 7

8 Egy alkalom hetente Egyéb gyermekszállítás Esetenként Hetente X Naponta X -szel jelölni 7. A falugondnoki szolgálat egyéb szolgáltatás jellegű feladatai: a) A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, azok lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés, stb.). Fenti rendezvényekre történő szállítás. - Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítás. A szolgáltatás a helyi önkormányzatot is érintő rendezvényekre (falunap a szomszédos településeken, zászlóavatás, koszorúzás, stb.) vehető igénybe. Az igénybevétel feltételeit, az indulás és érkezés idejét az önkormányzat hirdetés útján tudatja az érdekeltekkel. A szolgáltatás alkalomszerű, igénybevétele díjtalan és a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladatnak minősül. - Községi rendezvényeken való részvétel. A falugondnok segédkezhet az önkormányzat rendezvényein, azok lebonyolításában részt vehet. Technikai berendezések helyszínre, illetve visszaszállítását megoldani, a rendezvény helyszínének kialakításában aktívan részt venni, alkalomhoz illő zászlót kitűzni, illetve levenni. A feladat alkalomszerű, a polgármester utasítása alapján. - Színház, mozi, kulturális és sport rendezvényekre történő szállítás. Szervezett keretek között, a lehetőségekről a lakosság hirdetés útján értesül. Alkalomszerű feladat. Azok a rászorultak, akik maguk szállításáról koruk, egészségi állapotuk, anyagi helyzetük miatt más módon nem tudnak gondoskodni, illetve az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene. Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok Esetenként X Rendszeresen b) Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. 8

9 - Hivatalos ügyekben történő szállítás. A falugondnok közreműködik a jó kapcsolattartás érdekében: - az önkormányzat és a lakosság között. A falugondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. A feladatellátás módja: - szóbeli kapcsolattartás a lakossággal (problémák meghallgatása), - az önkormányzati hivatal leveleinek kézbesítése, hirdetményeinek hirdetőtáblára történő kihelyezése, - az önkormányzat szórólapjainak kézbesítése, - a feltárt problémák tolmácsolása az önkormányzat, illetve intézményei felé, - a lakosság hivatalos ügyintézésének segítése oly módon, hogy kérelmeiket a falugondnok továbbítja az önkormányzat, vagy más hivatalos szerv felé. Folyamatos. A község lakossága. Egyéb hivatali ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása Esetenként Hetente legalább kétszer X Napi rendszerességgel c) Egyéb lakossági szolgáltatások. Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak. Például: - Az önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok. - A feladatellátással összeegyeztethető anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára, stb. A feladatellátás módja: A feladat tartalmának megfelelően a polgármester utasítása alapján történik. Alkalomszerű feladat. 9

10 A feladat tartalmától függően általában a lakosság és az önkormányzat. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés Esetenként X Hetente legalább kétszer Napi rendszerességgel IV. rész. A falugondnoki szolgálat és az igénybevevők közötti kapcsolattartás, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás és a szolgáltatások igénybevételének módja: Kapcsolattartás Lehetséges kapcsolattartási módok: - Személyesen: a falugondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevételkor, illetve az igény jelzésekor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása a tevékenységnaplóban történik. - Telefonon: az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára a szükségleteiket. - Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak írásban is jelezhetik a falugondnoknak, illetve az Önkormányzatnak. - Kivételesen a polgármesteri engedélyhez kötött tevékenységre irányuló igénybevételi szándékot a polgármester felé elektronikus úton ( ) is lehet jelezni A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése: A község lakossága a helyben szokásos módon, hirdetés útján értesül a lehetőségekről. Az igényeket a falugondnoknál és a Faluházban lehet leadni. A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli egyéni szolgáltatási igényét minimum 3 munkanappal előbb bejelenti és egyezteti a falugondnokkal, településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 5 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatteljesítés egyrészt a bejelentés sorrendjétől és fontosságától függ. Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől, a polgármesterrel le kell egyeztetni. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele alkalmával az igények teljesítésének mérlegelésénél elsősorban a kötelező, alapellátási feladatok, valamint a gazdaságosság figyelembe vétele a döntési szempont. Általános tájékoztatás A szolgáltatásokkal, az azokkal kapcsolatos problémákkal kapcsolatban általános tájékoztatást ad a Faluházban fogadó idejében a polgármester, illetve a Közös Hivatal ügyfélfogadási idejében a hivatal dolgozói, a családgondoz valamint a falugondnok. 10

11 A falugondnoki szolgáltatások közzétételének módjai: A falugondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni: - hirdetményben Faluháznál és a buszmegállóknál kialakított hirdetőkön, - szórólapokon a lakcímre kézbesítve, - személyesen, élőszóban, a falugondnok vagy a polgármester útján, - a település honlapján. V. rész. Az ellátottak és a falugondnok jogainak biztosítása a falugondnoki szolgálat működése során Ellátottak: A falugondnoki szolgáltatást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak az Szt.-ben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. A falugondnok a szolgálat által biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel a) az élethez, emberi méltósághoz, b) a testi épséghez, c) a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével kapcsolatos információkra. A szolgáltatást igénybevevő jogai gyakorlása érdekében az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok védelmére. Az ellátott jogi képviselő - tájékoztat az alapjogokról, a szolgálat kötelezettségeiről, és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról, - segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok megfogalmazásában és kivizsgálásában, - kezdeményezheti a panasz kivizsgálását a fenntartónál, - segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában, 11

12 - intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. A polgármester tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Patca Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal. Falugondnok: A falugondnoki szolgáltatást végző, határozatlan időre kötött munkaviszonyban foglalkoztatott személy számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a fenntartó megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára. A falugondnok jogosult munkavállalói jogainak érvényesítésére a Munka Törvénykönyvének szabályai alapján. A falugondnok helyettesítéséről a polgármester gondoskodik. Személyi feltételek VI. rész. Egyéb- a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos előírások A falugondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez szükséges falugondnoki alapképzést. A falugondnok köteles a munkáltató által támogatott kötelező továbbképzéseken részt venni, a napi munkájához szükséges ismereteket megszerezni, folyamatosan aktualizálni. A falugondnok számára lehetőséget kell biztosítani a feladatellátáshoz szükséges közösségi öszszejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel (megyei vagy regionális falugondnoki egyesületek, Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, regionális módszertani intézmény stb.) történő kapcsolattartásra. A falugondnok köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra vonatkozó etikai szabályokat betartani. A falugondnok köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli munkába rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas állapotban. A falugondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles munkaadójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok ellátásában az említett problémák miatt nem akadályozott. Tárgyi feltételek A szolgáltatást a fenntartó tulajdonában lévő 9 személyes, előírásoknak megfelelő mikrobusszal kell ellátni (falugondnoki gépjármű). A falugondnok kötelessége a falugondnoki gépjármű üzemképes állapotának biztosítása. Kötelessége a gépkocsi rendszeres karbantartásával, tisztításával kapcsolatos feladatok ellátása, a gépkocsi műszaki állagának megóvása. Ennek megfelelően szükség szerint, de legalább havonta egyszer kö- 12

13 teles a gépjárművet lemosni és kitakarítani. Az ehhez szükséges anyagokat és eszközöket az Önkormányzat biztosítja. A falugondnok felelős a gépkocsi műszaki állapotáért, a mindenkor szükséges üzemanyag meglétéért. A falugondnok köteles gondoskodni a gépkocsi szakszervizben történő időszaki felülvizsgálatáról, a gépkocsi okmányainak érvényességéről. A falugondnoki gépjárművet az önkormányzat székhelyén kialakított garázsban kell tárolni (7477 Patca, Fő u. 9.; 37/2 hrsz.). A falugondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására az alábbi dokumentumokat használja: - gépjármű menetlevele, - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 8. sz. melléklete szerinti tevékenység napló. A falugondnok kötelessége a szigorú számadású nyomtatványként kezelt, az adott forgalmi rendszámú falugondnoki gépkocsira kiadott menetlevél vezetése az alábbi adattartalommal: 1. A falugondnoki feladatok ellátásához biztosított gépjármű rendszáma: 2. Gyártmány: 3. Szállítható személyek száma: 4. A személygépkocsi menetlevél aktuális dátuma: év, hó, nap 5. A személygépkocsi indulásának időpontja: óra, perc 6. Megállási helyek pontos felsorolása 7. Az aktuális megállási helyen a kilométer óra állása 8. A személygépkocsiban tartózkodó, a személygépkocsit igénybe vevők száma 9. Gépjárművezető neve 10. Üzemben tartó neve: az önkormányzat fejbélyegzőjének lenyomata 11. A személygépkocsi igénybevételének célja, a szállított személyek pontos, név szerinti felsorolása. Tankolás időpontja, költsége, tankolt mennyiség. 12. Leálláskor az aktuális napon megtett kilométer pontos feltüntetése, szállított személyek száma, a személygépkocsi leállításának időpontja, üzemidő. Patca Község Önkormányzat Képviselő testülete 55/2013.(XI.23.) számú határozatával a falugondnoki szolgálat szakmai programját elfogadta. Patca, november 23. ifj. Handó János polgármester 13

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben