JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık"

Átírás

1 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık Bejelentéssel távol maradt: Benis Györgyné, Benis Veronika, Pék Gyızı és Sógorka András képviselı Tanácskozási joggal: Kadlecsik Gyöngyi jegyzı Sógorka Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 9 fı képviselıbıl 5 fı jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Ezt követıen ismertette a napirendi tervezetet, melyet az alábbiak szerint fogadott el a képviselı-testület: NAPIREND 1./Elsı Hangya Biomassza Kft. ajánlatának megtárgyalása 2./ Polgármesteri Hivatal elıtti parkoló kialakítása 3./ Óvoda felújításáról tájékoztató, közbeszerzéshez szükséges tervdokumentáció megrendelése Elıadó: Sógorka Miklós 4./ Ravatalozó felújítására pályázat beadása 5./ KEMÖ Települési Alap pályázat

2 2 6./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Elıadó: Kadlecsik Gyöngyi jegyzı 7./ Jó tanuló jó sportoló cím odaítélése 8./ Együtt Súrért Egyesület támogatása 1. napirend Sógorka Miklós polgármester emlékeztette a képviselıket, hogy május 21-én tartott ülésen Molnár Ferenc a Bakony Pellet Kft. ügyvezetıje tájékoztatást tartott az Elsı Hangya Biomassza Kft. ajánlatáról, az önkormányzat szilárd biomasszával történı hı- és használati meleg víz termelésére vonatkozóan. A mai ülésen dönteni kell az ajánlat elfogadásáról. Kérdés, hozzászólás: Sógorka Ottó képviselı kérdezte, hogy a kivitelezést kinek kell megvalósítani. Sógorka Miklós polgármester elmondta, hogy az önkormányzatok valamint a befektetı cég (holding) és a Bakony Pellet Kft. végzik a kivitelezést. Guzs Ferenc képviselı kérdezte, hogy mi történik az égéstermékkel. Sógorka Miklós polgármester telefonon felhívta Molnár Ferencet, aki a felmerült kérdésekre válaszolt: Elmondta, hogy a keletkezett hamut, ami minimális mennyiségő lesz, a Bakony Pellet Kft. konténerekben elszállítja. Kéri Gerzson képviselı kérdezte, hogy mennyi lesz a kifutási idı, mennyi az értékcsökkenés ideje. Úgy értelmezte, hogy a felszereléseket majd meg kell vásárolni. Molnár Ferenc elmondta, hogy a felszereléseket megvásárolni nem kell. 10 év után eldönti a társaság, hogy együtt marad-e vagy maradványértéken megveszi a dolgokat. Úgy gondolja, hogy maradványérték szinte semmi sem lesz, 7. évben leamortizálódik a berendezés. Sógorka Miklós polgármester javasolta, hogy a testület fogadja el a Kft. ajánlatát. A képviselık 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták meg: 86/2009. ( ) sz. képviselı-testületi határozat Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, - hogy elfogadja az Elsı Hangya Biomassza Kft ajánlatát az önkormányzat szilárd biomasszával történı hı- és használati meleg víz termelésére vonatkozóan - felhatalmazza a polgármestert, hogy a Főtımő Kft. alapítása ügyében eljárjon. - költségvetésébıl biztosítja a Kft. megalapításához szükséges eft törzstıke összegét. Határidı: június 24.

3 3 2. napirend Sógorka Miklós polgármester elmondta a képviselıknek, hogy már régebb óta probléma a hivatal körüli parkolás. Nincs elegendı hely az autóknak. A hivatal elıtti árok lefedésével, ez a gond megoldódna. Kb. 30 méter győrő kellene. A közmunkások meg tudnák csinálni: betemetnék, apró zúzott kıvel lenne beborítva. A kiszedett terméskıbıl meg lehetne csinálni a Mezı utca elejénél leomlott támfalat. 83/2009. ( ) sz. képviselı-testületi határozat Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal elıtti, Deák Ferenc utcával szembeni közterületen parkolót alakít ki, az árok lefedésével. Megbízza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzésével. Határidı: folyamatosan 3. napirend Sógorka Miklós polgármester elmondta a képviselıknek, hogy a KTKT által benyújtott óvoda felújítási pályázat közbeszerzési eljárása folyamatban van. Az eljáráshoz kiviteli tervet kell készíteni annak ellenére, hogy a beruházás nem építési engedély köteles. Az Átrium Márka Bt. adott árajánlatot a tervekre, Ft + áfa összegben. Javasolta a képviselıknek, hogy rendeljék meg tıle a munkát. 84/2009. ( ) sz. képviselı-testületi határozat Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, hogy az óvoda felújítására benyújtott nyertes pályázat közbeszerzési eljárása során szükséges kiviteli tervdokumentációt az Átrium Márka Bt-tıl (Kisbér, Kossuth u. 63.) megrendeli. Felhatalmazza a polgármestert a tervdokumentáció megrendelésével. Határidı: azonnal 4. napirend Sógorka Miklós polgármester elmondta, hogy ismételten lehetıség van pályázatot benyújtani a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE (jogcím) támogatására, a ravatalozó felújítására.

4 4 A tavaly elkészített tervdokumentáció rendelkezésre áll, annyit kell módosítani, hogy a pályázatba bele kellene venni egy hulla hőtıt, valamint víz- és csatorna rákötés költségét. 85/2009. ( ) sz. képviselı-testületi határozat Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. A CÉDE pályázat célja: Ravatalozó felújítása Súron A fejlesztés megvalósulási helye: 2889 Súr, 237/2. hrsz. A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel --- Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) --- Egyéb forrás --- Összesen A Képviselı-testület a évi saját forrás összegét a évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (II. 27) önkormányzati rendeletében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidı: június napirend Sógorka Miklós polgármester elmondta, hogy az iskolai beruházáshoz önerıre lenne szükség, amelyet hitellel tudunk majd megoldani. Azonban van egy lehetıség a megyei önkormányzatnál, kamatmentes visszatérítendı támogatás igénybevételére.

5 5 86/2009. ( ) sz. képviselı-testületi határozat Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Települési Alap pályázati felhívására pályázatot nyújt be. Az igényelt támogatás mértéke: Ft, melyre az önkormányzat visszafizetési kötelezettséget vállal. Támogatási konstrukció: kamatmentes visszatérítendı támogatás Törlesztés: 12 naptári hónap elteltével, negyedéves gyakorisággal, negyedévente azonos összegben, a negyedév utolsó napján. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidı: június napirend Kadlecsik Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény (továbbiakban: Kt.) 44. (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek alapító szerveinek május 15-ig felül kell vizsgálni a költségvetési szervek alapító okiratait, továbbá e törvény alapján június 1-ig besorolni. A felülvizsgált alapító okiratokat és módosításra vonatkozó dokumentumokat a kiadástól számított 8 napon belül be kell küldeni a Kincstárhoz az adatváltozás törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez. 87/2009. (05.28.) sz. képviselı-testületi határozat Súr községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának eddig hatályos szövegét módosítva a mellékelt szövegtartalommal megállapítja és egységes szerkezetben kiadja. Az alapító okirat teljes szövegét a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza Felelıs: Kadlecsik Gyöngyi jegyzı Határidı: június napirend Sógorka Miklós polgármester elmondta, hogy az önkormányzat hatályos rendelete szerint az iskola igazgatója május 31-ig javasolja a jó tanuló jó sportoló cím odaítélésére érdemes 1 fiú és leány tanulót. Molnár István intézményvezetı az 5. osztályos Nyári Zoltánra és a 6. osztályos Kusicza Dorinára tett javaslatot. A költségvetési rendeletünkben Ft-ot terveztünk erre a célra.

6 6 89/2009. (05.28.) sz. képviselı-testületi határozat Súr községi Önkormányzat képviselı-testülete Jó tanuló jó sportoló címet adományoz a példamutató általános iskolai tanulmányi eredménye és sportteljesítménye községi elismerésére: Nyári Zoltán 5. osztályos és Kusicza Dorina 6. osztályos tanuló részére. A címhez Ft pénzjutalom jár, melynek közterheit a képviselı-testület átvállalja. Felelıs: Kadlecsik Gyöngyi jegyzı az oklevél elkészíttetésével Határidı: 8 nap 8. napirend Sógorka Miklós polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a Falunapi rendezvényt az önkormányzat az Együtt Súrért egyesülettel közösen szervezi. Az egyesület pályázott, és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Ft-ot nyert, melyet a Merlin Kft. mint közremőködı utalja majd az egyesületnek, utólagos elszámolással. Amíg a pénz nem érkezik meg az egyesület számlájára, az önkormányzat nyújtson kamatmentes visszatérítendı támogatást az egyesületnek, mivel a pénzre a falunapi kiadások fedezéséhez szükség van. 88/2009. (05.28.) sz. képviselı-testületi határozat Súr községi Önkormányzat képviselı-testülete az Együtt Súrért egyesület részére a évi falunapi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokhoz Ft kamatmentes, visszatérítendı támogatást állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó megállapodás aláírására. Határidı: azonnal Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. k.m.f. Sógorka Miklós polgármester Kadlecsik Gyöngyi jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben