Milyen test támad majd fel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen test támad majd fel?"

Átírás

1 Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. 3 Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 4 Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, 5 és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 6 Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. 7 Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8 Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. 9 Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. 10 De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 11 Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké.)) 12 Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? 13 Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. 14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. 15 Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. 16 Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. 17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. 18 Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. 19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. 21 Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. 22 Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. 23 Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. 24 Azután jön a vég, amikor átadja az az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. 25 Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. 26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. 35 De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? 36 Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad, 37 és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. 38 De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. 39 Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. 40 Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. 41 Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. 42 Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 43 elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. 45 Így is van megírva: "Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké." 46 De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. 47 Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. 48 Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. 49 És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. 50 Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51 Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. 52 Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 53 Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. 54 Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! 55 Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" 56 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57 De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 58 Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

2 Hosszú tanítás a test feltámadásáról. Fiatalabb koromban nagyon érdekelt, mi van a halál után. Nagyon izgatottan kutattam, hogyan is lesz majd a halál pillanatát követően, és hogyan lesz majd a feltámadás. Másokat is érdekelhet, hogy mi (Ma már az is foglalkoztat néha, hogy mi van a halál előtt. ) Még egy ok, hogy szükséges a tanítás a feltámadásról. Folyamatosan megvalljuk az Apostoli Hitvallásban. hiszem a test feltámadását HA most mindenki leírhatná, hogy mit is hisz, amikor ezt mondja, akkor vajon hány lapon lenne rajta az, hogy ezt a jelenlegi testünket hozza ki Isten a halálból és eleveníti meg újra? Nos, a Biblia nem ezt tanít, s ezért van szükség arra, hogy tudjuk, mit tanít pontosan. Szükséges, mert erőt, reménységet és kapaszkodót ad, pl. a halállal szemben. Két téves dolgot tisztázni kell már itt a legelején. A hitvallások már nagyon korán megfogalmazzák ezt a kifejezést test feltámadása. Test = földi test a gondolkodásunkban. Ezért az egyik tévhit az, amiről tegnap is szólt az igehirdetés. Majd a világ végén, a feltámadáskor feltámad ez a testünk, amiben most élünk. Nem kell száműzni a feltámadást. Jézus beszél azonnal a halált követő létről. Azaz a halál e tekintetben átmenetet jelent. A másik tévhit: van a test és a lélek. A lélek mint önálló szubszatncia majd tovább él test nélkül. Ez az ókori filozófiában nagyon szeretett tétel volt. Gnoszticizmus is vallotta. Ld. Gnosztikus evangéliumok. De nem erről szól a feltámadás, hogy valami, ami most is van, megmarad belőlünk. A feltámadás helyes értelmezése Pál apostol szerint az, hogy Isten új testet ad. A magyarban csak egy szó van a testre, de a görögben kettő. Muszáj elkülöníteni. Szarksz és szóma. AZ egyik a jelenlegi testünk, míg a másik is test, de nem hústest, hanem egy létforma, lényegforma. Pál pl. azt mondja, a csillagok fényessége különböző. De a csillagok lényege pl. az, hogy fénylenek, világítanak. Azaz létformájuk a világítás, a fényesség. Pál sohasem beszél arról, hogy a szárksz (hústest) fel fog támadni. Ld.. 50 Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Mindig is a szómáról van szó. Ez a szóma pedig nem testi, hanem lelki. Ez a szóma nem a földi emberé, hanem a lelki, mennyei emberé. 45 Így is van megírva: "Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké." 46 De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. 47 Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. 48 Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. A mi képzetünk szerint a feltámadás majd a földből történik, egészen pontosan a sírból. De pont e tanítás alapján mondhatjuk, hogy sokkal inkább fentről történik, a mennyből. Új jelenség, új teremtés lesz az.

3 A holtak onnan kapnak majd lelki testet. Ami nem a földi tulajdonságaink hordozója, hanem sokkal inkább teremtett személyiségünk Isten által megformált teljessége. Jézus lényegi formája, létformája Lelki volt. Ld. Vegyetek Szent Lelket. A szóma: a létnek egy új kiteljesedési formája. A lényeg az, hogy nem uniformist kapunk (mint pl. az angyalok), mert Pál is arról beszél, hogy különböző magok vannak, s azok különböző szómát, létformát kapnak majd a feltámadáskor. Ez a lelki test pedig egy örömhír nekünk, hogy nem lebegnünk kell majd a nirvánában, vagy a nagy kozmoszban, vagy bárhol, hanem Isten a maga teljességét így juttatja érvényre, hogy nekünk az új teremtésben is lényegi testet, létformát, lelki értelemben vett testet ajándékoz, hogy semmiben ne legyünk korlátozva. A földi ábrázat tehát e földi lét velejárója, de hitünk arra vonatkozik, hogy van mennyei ábrázat is, amelyet viselni fogunk a feltámadás után. Még két gondolat. Az elvetett mag jól példázza a létforma lényegét. HA egy búzaszemet veszünk magunk elé, akkor azt látjuk, hogy a létformája a csíra, ami várakozik, stagnál, várja az élet lehetőségét. Van benne élet, de nem él. A kikelt búzaszem lényegi létformája pedig az élet folyamatossága és növekedése. Nem az a lényeg, hogy az egyik egy kis barna szemecske, a másik meg egy zöld hosszú folyamatosan növekvő növény, hanem az, hogy az egyik még nem él, a másik viszont él. Ez létformájában lényegi különbség. Az élet analógiájára tekintve ez úgy néz ki, hogy Isten nekünk az ő Lelke által már megadta a csírát, de életté csak akkor válik, amikor Isten a feltámadásban új életet is ad általa. A másik következtetése ennek a képnek az, hogy az élet szépen kiteljesedik. A második üzenet, amit szeretnék még az igéből előhozni az a fullánk kérdése. Halál hol a te fullánkod? kérdezi Pál. A méhecske ha megcsíp valaki,akkor a fullánkjával kiszakad a potroha egy része is, amibe hamarosan ő is belepusztul. A halál itt dong körülöttünk. Szeretne halálra csípni. De Jézus elénk áll, és felfogja ezt a csípést. Azaz saját testében elhordozza a halál fullánkját. Ez egyben azt is jelenti, hogy a halálnak már csak kevés ideje maradt vissza. Jézus legyőzte. Összegzés.

1 Kor 15. A feltámadás

1 Kor 15. A feltámadás 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Az istentisztelet teológiája Luthernél

Az istentisztelet teológiája Luthernél Az istentisztelet teológiája Luthernél Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther Egy elfeledett könyv ismertetése. 23 évvel ezelőtt, rövid, néhány hónapos Herfordi ösztöndíjas időm alatt egy kora délután

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben

Tükör által, homályosan

Tükör által, homályosan 7. tanulmány február 9 15. Tükör által, homályosan SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:17; Jób 12:10; János 12:31; 1Korinthus 1:18-21; 6:19-20 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt.

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Az igaz és a hamis evangélium

Az igaz és a hamis evangélium Az igaz és a hamis evangélium Zac Poonen Általában a keresztyéneket két csoportra osztják a következő kritériumok alapján: (1) Római katolikusok és protestánsok születéstől függően; (2) Konformisták és

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Illés és Elizeus köpenye

Illés és Elizeus köpenye 6. tanulmány április 30 május 6. Illés és Elizeus köpenye SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 10:3-4; 1Királyok 19:1-19; 21:20-29; 2Királyok 2:1-18; Ezékiel 16:15-16 Mert az Isten szerint való

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez Kálvin János Magyarázat János apostol első leveléhez 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. fejezet...3 1Jn1:1-2...3 1Jn1:3-7...5 1Jn1:8-10...9 2. fejezet...11 1Jn2:1-2...11 1Jn2:3-6...13 1Jn2:7-11...15 1Jn2:12-14...17

Részletesebben

A nagy küzdelem alapvetés

A nagy küzdelem alapvetés 1. tanulmány szeptember 29 október 5. A nagy küzdelem alapvetés SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Ézsaiás 14:4-21; 53:6; Ezékiel 28:12-19; János 16:2; Róma 1:20-28; Jelenések 12:1-18 És

Részletesebben

AZ IDŐKÖZEL VAN Az Utolsó óra munkásaihoz I. kötet:

AZ IDŐKÖZEL VAN Az Utolsó óra munkásaihoz I. kötet: AZ IDŐKÖZEL VAN (Szemelvények a végidők közeledtét jelző figyelmeztetésekből) A szellemtani irodalom önmagát harmadik kijelentésként és a végidőket megelőző szellemi kiáradásnak definiálja. Anélkül, hogy

Részletesebben