1 Kor 15. A feltámadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Kor 15. A feltámadás"

Átírás

1 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető úton egész életét meghatározó élmény, amelyből apostoli küldetését nyerte. A feltámadás tanításának középpontja, evangéliuma (1 Kor 15,3-8). 1 1 Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. 2 Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Másként hiába lettetek volna hívővé. 3 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Pál a holtak feltámadásának szükségét megkérdőjelező korintusiaknak ír, arra kérve őket, hogy tartsanak ki a feltámadás evangéliumában. A kérdést valószínű azok a spiritualizáló (magukat szellemi embereknek tartó, és az ember testi valóságát alábecsülő) keresztények vetették fel, akik úgy gondolták, hogy a feltámadás fölösleges, hiszen ők már birtokolják a magasabb rendű bölcsességet, amely szellemi-lelki emberekké teszi őket. (Nem a gnoszticizmusról van szó, hanem inkább egy hellenista-zsidó bölcsességi irányzatról. 2 ) Pál azt adja tovább (paradi,domi), amit ő is kapott (átvett paralamba,nw) e fogalompár megfelel a rabbinikus Tóra-magyarázat áthagyományozására vonatkozó kifejezéseknek. Pál máshol is hivatkozik az 1 Kor-ban, hogy azt tanítja, amit ő is kapott (11,2: a korintusiak megtartották a hagyományokat, amelyeket Pál adott át nekik; a 11,23 szerint az utolsó vacsora hagyományát magától az Úrtól kapta). A levélben már körvonalazódik a hagyomány gondolata; a gondolatsor szerepe részben a tanítás megerősítése, részben pedig Pál apostoli tekintélyének legitimálása. A gondolat megismétlődik a 11. versben, így a 15,1-3a és 15,11 alkotják Pál evangéliumának keretét: 11 Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívővé. A jelen szakaszban Pál azt fejezi ki, hogy az ő tanítása összhangban áll a korabeli egyház, illetve a többi apostol tanításával. Ugyanazt hirdeti, amit azok, akik Jézust földi életében ismerték és feltámadása után találkoztak vele. A 15,3-5 egy Pált megelőző hagyományt használ fel. Erre utal több olyan kifejezés, amely máshol nem, vagy csak kivételesen fordul elő Pálnál: a mi bűneinkért (u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n), az Írások szerint (kata. ta.j grafa,j), a feltámadni ige passzív módja (evgh,gertai feltámasztatott), a harmadik napon formula: (th/ h`me,ra th/ tri,th ), a megjelent ige (w;fqh), amely a Pálnak tulajdonított levelek közül csak az 1Tim 3,16-ban jelenik még meg, ott is egy himnuszban, a tizenkettő kifejezés (dw,deka), miközben máshol Pálnál mindig az apostolok szerepel, valamint a versek könnyen megjegyezhető szerkezete. E szakasz szerkezete szimmetrikus, könnyen megjegyezhető, a 2x (3+1) sémára épül: hogy Krisztus o[ti Cristo,j meghalt avpe,qanen és feltámadt kai. o[ti evgh,gertai bűneinkért u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n harmadnap th/ h`me,ra th/ tri,th az Írások szerint kata. ta.j grafa,j az Írások szerint kata. ta.j grafa,j és hogy eltemették kai. o[ti evta,fh és megjelent (megláttatott) kai. o[ti w;fqh 1 L. erről Thorday A., Az első korintusi levél 7., 13., 15. fejezeteinek magyarázata, Vö. J. Murphy-O Connor, The First Letter to the Corinthians, in: R.E Brown, J. A Fitzmyer, R.E. Murphy (szerk.), The New Jerome Biblical Commentary, London, 1991, 801,

2 Műfaja szerint, a fent említett okok miatt, őskeresztény hitvallás, amely egyúttal valószínűleg egy korai, a levél megírását (Kr.u ) megelőző igehirdető formulát tükröz. Hasonló szimmetrikus szerkezetet találunk a 15, 5, illetve 15,7-ben: Megjelent Azután megjelent Kéfának Jakabnak majd a tizenkettőnek majd az összes apostolnak A két vers közötti párhuzam arról tanúskodik, hogy Pál két különböző hagyományt kapcsol össze. A több mint ötszáz testvérnek (6.v.) esetleg egy harmadik hagyomány. Magyarázat A Cristo,j Jézus messiási címe, amely fokozatosan, amint a névelő hiánya tanúsítja, mintegy személynévvé válik. Krisztus meghalt: a görög ige aoristos formája pontszerű cselekvést jelöl, egy konkrét múltbeli eseményre vonatkozik. A mi bűneinkért halt meg (u`pe,r valakiért). Az ősegyház Jézus halálát a Szolga-énekek fényében értelmezi (Iz 53,5). Jézus, aki bűnt nem ismert (2Kor 5,21), a mi bűneinkért szenvedte a halált (vö. Róm 4,25; Gal 1,4). Kitekintés Jézus halálának értelmezéséhez figyelembe kell vennünk, hogy benne Istennek az ember iránti szeretete jelenik meg, mindaz, amit Isten kész megtenni az emberért önmaga odaadása, kiüresítése (Fil 2,7). Jézus halála Istennek az emberhez hajló szeretetének legkézzelfoghatóbb kifejezése. Jézus tettében kifejezést nyer az ember Isten iránti szeretete is: a názáreti Jézus a végsőkig menően szereti Istent és hűséges marad küldetéséhez, akkor is ha ez az életébe kerül. Ugyanakkor Jézus halála a tanítványai iránti végsőkig menő szeretet jele (Jn 13,1; vö. Jn 15,13: senkinek nincs nagyobb szeretete annál, aki életét odaadja barátaiért ). Jézusnak tehát nem azért kellett meghalnia, mintha Istennek szüksége lett kínjaira, nem mintha Istennek kedve telne az ember szenvedésében, vagy mintha nem tudna kiengesztelődni, ha az Istenember nem tenne eleget egy, az Isten fölött álló igazságosság elvárásainak. Jézus halála a végsőkig menő hűség, következetesség és szeretet kifejezése, Isten emberhez való kiengesztelő odafordulása, amely kiváltja az ember visszafordulását Istenhez, a kiengesztelődés tette. Az Írások szerint kifejezés arra utal, hogy mindez Isten terve szerint történt, s nem tekinthető a szerencsétlen véletlen játékának vagy a gonosz hatalmak győzelmének. Noha az 1Kor 15 nem tesz utalást arra, hogy milyen írásokra gondolt a korai egyház, de az evangéliumok szenvedéstörténete és az ApCsel alapján tudni lehet, hogy ezek az írások a Jahve Szolgájáról szóló énekek, különösen a negyedik, a fájdalmak férfiáról szóló szöveget (Iz 52,13 53,12) alkalmazzák Jézusra, 3 valamint a 22. zsoltárt. 4 Ez utóbbinak nagy szerepe volt Jézus szenvedésének értelmezésében és a szenvedéstörténet megfogalmazásában. 5 Az eltemetés megerősíti a halál tényét, és egyúttal kiemeli a teljes reménytelenséget. Az elkeseredett emmauszi tanítványok is úgy gondolják, hogy a halálból nincs visszatérés: Reméltük, 3 A mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta. A mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg. Kitépték az élők földjéről (Iz 53,4-5.8). 4 Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? [ ] Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem: Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedve telik benne! [ ] Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. (Zsolt 22, 1a.8a.917c.19). L. még Thiselton, A nagyfokú hasonlóság Jézus szenvedéstörténete és az idézett ószövetségi szövegek között nem jelenti azt, hogy Jézus szenvedése és halála valami előzetes, részleteiben meghatározott forgatókönyv szerint játszódott le. Jézus nem valamilyen színjáték főszereplője, amelyben az emberi szabadságnak semmi helye nem marad. Az evangéliumi passióelbeszélését Húsvét fényében írták meg, és az Írások beteljesüléseként értelmezték. 2

3 hogy ő szabadítja meg Izraelt, de már harmadnapja, hogy ezek történtek. (Lk 24,21) Az eltemetés közlése ugyanakkor szorosan kapcsolódik az üres sírról való híradáshoz is. 6 És feltámadt (evgh,gertai 7 - a párhuzamos helyek alapján passzív, tranzitív igealak, vagyis Isten cselekszi a feltámasztást (vö. 1Tessz 1,10; Róm 4,24; 8,11; 10,9; Gal 1,1; Kol 2,12; Ef 1,10; ApCsel 3,15; 4,10; 3,37). Jézus nem a földi életbe tér vissza, hiszen ő többé nem hal meg (Róm 6,9). A harmadik nap Pálnál csak itt szerepel, de Máté és Lukács következetesen használják (Mt 16,21; 17,23; 20,19; Lk 9,22; Lk 11,30; 18,33; 24,7.46; ApCsel 10,40). A harmadik nap fontos szimbolikus szentírási fogalom. A harmadik nap a jelentős fordulat időpontja, sok esetben a halál és az élet találkozása. Ábrahám a harmadik nap látja meg Mórijja hegyét, ahol Izsákot fel kell áldoznia (Ter 22,4), de ahol isteni beavatkozásra fiát visszakapja. A pusztai vándorlás alatt, a halálveszélyt jelentő három napos szomjazás után jut el a vándorló nép a keserű vizek forrásához, amelyből, a Mózes által bedobott fadarab hatására édes víz lesz, és így életben maradhatnak (Kiv 15,22-25). Isten a harmadik napon jelenik meg a Sínai hegyen, hogy népével találkozzon, és kinyilatkoztatást adjon (Kiv 19,16, vö. 19,11). Jónás a harmadik napon szabadul a hal gyomrából, amely az előző zsoltár alapján az alvilág szimbóluma. Ezt a képet az evangélium Jézus halálára és feltámadására vonatkoztatja (vö. Mt 12,40; Mk 8,12). Látható, hogy a harmadik nap nem annyira kronológiai adat, hanem annak szimbolikus kifejezője, hogy Isten közbelépése következtében fontos fordulat áll be, és Jézus legyőzi a halált. Az Írások szerint a legjelentősebb ószövetségi szakasz, amely a harmadik napon való feltámadásról szól, Ózeásnál található: a LXX szerint két nap múlva meggyógyít, harmadnapra feltámaszt bennünket, és élünk majd előtte (Óz 6,2). 8 Az ÚSZ nem idézi egyszer sem. Az evangéliumok Jónás történetében látják Jézus harmadik napon való feltámadásának előképét. És megjelent (3+1). Az látni (o`ra,w) ige aorisztosz passzív (w;fqh) formájának jelentése láthatóvá tette magát, megláttatta magát. Nemcsak a feltámadás tényének megerősítéséről van szó. Ugyanezt a kifejezést használja a LXX Isten megjelenéseire. Így láttatja meg magát Isten Ábrahámmal, Jákobbal, Mózessel. Így jelenik meg Mózes és Illés a színeváltozáskor, az angyal Zakariásnak, illetve Jézusnak a Getszemáni kertben. Isten kezdeményez, kapcsolatot teremt az ember világával, feltárja magát választottainak. Itt Krisztus az, aki kezdeményez. Az evangéliumi beszámolók szerint a jelenések nem az ellenfelek meggyőzését szolgálják. A Feltámadott jelenéseiben világos, hogy Isten jeladásai csak a hit nyitottságában lesznek az ember számára hozzáférhetővé. Az emmauszi tanítványok és a magdalai Mária a közelükben levő Krisztust csak akkor ismerik fel, amikor a hit látása ezt lehetővé teszi. Jézusnak a gazdag emberről és a szegény Lázárról szóló példabeszédében Ábrahám azt mondja: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem fognak hinni (Lk 16,3; ebben a kijelentésben valószínű az ősegyház meggyőződése tükröződik.) A megláttatás, a látni ige használata ellenére, nem a fizikai látásra vonatkozik. Jézus szellemi teste (sw/ma pneumatiko,n) csak természetfölötti tapasztalatban lesz megközelíthető. Ezért nem beszélhetünk szoros értelemben vett történeti tényről, mivel Jézus nem e fizikai világba tért vissza. Ez azonban azt jelenti, hogy a feltámadás a történelmen túl van, nem pedig azt, hogy történelmietlen. 5 Megjelent Kéfának, majd a tizenkettőnek 6 Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. 7 Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. 8 Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. 6 Thorday A., Szabó M.- Tarjányi B., Az Újszövetség görög nyelve, in Thorday, u`gia,sei h`ma/j meta. du,o h`me,raj evn th/ h`me,ra th/ tri,th avnasthso,meqa kai. zhso,meqa evnw,pion auvtou/ 3

4 Az 5-8. vers szintén a korai hagyományhoz tartozik. A feltámadt Krisztus tanúit sorolja fel. Két listát találunk (Péter és a tizenkettő, Jakab és az összes apostol), amelyet az ötszáz testvérről szóló hagyomány kapcsol össze. (Ez utóbbiról nincs más beszámoló). A tanúk felsorolása, és annak kiemelése, hogy közülük néhányan még élnek, a korintusiak megerősítését szolgálja. Kéfa: Pál mindig Kéfának (azaz Péternek) nevezi Simont, tehát azt a nevet használja, amelyet a szinoptikusok szerint Jézus adott neki a fülöp-cezareai vallomása után. Szinte valamennyi szentírási hagyomány szerint Jézus Péternek jelent meg elsőként az apostolok közül. A tizenkettő Jézus feltámadásakor, Júdás halálát követően, tulajdonképpen csak tizenegy tanítványt számlál, de a kifejezés rögzülése a csoport jelentőségét emeli ki. (Pál máshol nem használja, hanem mindig apostolokról beszél.) Joachim Jeremias szerint az ötszáz testvérnek való megjelenés, valamint a pünkösdi eseményről szóló elbeszélés ugyanazon hagyomány kétféle változata lenne. Jeremias azzal érvel, hogy a János-evangélium szerint a Lélek kiárasztása összefügg Krisztus feltámadásával (Jn 20,22), az említett esemény pedig nagyon hasonlít az ApCsel 2,1-13-ban leírt pünkösdi történésekhez 9. Mások ezt a nézetet kétségbe vonják. 10 Jakab nem a Zebedeus-fiak egyike. Pál a Gal 1, 19-ben az Úr testvérének nevezi. Talán Jakab, Alfeus fiáról van szó, vagy olyan tanítványról, aki nem tartozott a tizenkettő közé. Ez utóbbit tartják valószínűbbnek, s ez megmagyarázná, miért fontos Pálnak megemlíteni őt, hiszen ebben az esetben olyan valakiről lenne szó, aki szintén nem volt szoros értelembe vett apostol, ahogy Pál sem. Az Újszövetség nem szól más helyen erről a jelenésről, de megemlíti az apokríf Zsidóevangélium. Pál párhuzamba állítja Kéfát és Jakabot, valamint a tizenkettőt és az apostolokat. Ez utóbbi talán tágabb fogalom, mert Pál magát is, meg másokat is apostolnak tekint/nevez, nemcsak a tizenkettőt. Pál csak a kora nézete szerint hitelre méltó tanúkat említi, ezért hallgat az asszonyokról. A szinoptikusok szerint azonban Jézus először a hozzá mindvégig hű asszonyoknak jelenik meg. 11 A tanúk sorában az utolsó maga Pál apostol. 8 Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. 9 Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok közt, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. 10 De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. A 10b v. hangvétele polémikus. Az elvetélt/torzszülött lekicsinylő megnevezést talán azért használja, mert kezdetben Krisztus ügye ellen harcolt. Más nézet szerint a kifejezés ellenségei megbélyegző szavaira utal (vö. 2 Kor 10, 10). 12 Pál kijelentésében az is láthatóvá válik, mi történik az emberrel, ha Krisztussal találkozik. A fejezet második részében (12-19 vv.) Pál a feltámadás valóságáról ír, polémikus stílusban. Pál érvelése talán meglepő. Nem bizonyítja Krisztus feltámadását, hanem abból indul ki, hogy Krisztus feltámadása vitathatatlan tény, amit a korintusiak sem vonnak kétségbe. Éppen ezért biztos, hogy Istennek van hatalma a halottakat feltámasztani. Márknál Jézus, a szadduceusok beugrató, a feltámadás képtelenségét sugalló kérdésére válaszolva arra hivatkozik, hogy a feltámadást tagadók azért tévednek, mert nem ismerik Isten hatalmát (Mk 12, 18-27). A feltámadás tehát Isten hatalmának jele. 9 J. Jeremias, New Testament Theology, London, 1981, Murphy-O Connor, Jeremias hitelesnek tekinti a nőknek való megjelenést, tekintettel az evangéliumok azon megjegyzésére, hogy a tanítványok nem hittek az ő szavuknak (Lk 24,10 sk , Mk 16,10 sk.). New Testament Theology, 306 (A történeti Jézus kutatás egyik kritériuma, hogy azok a beszámolók, amelyek rossz fényt vetnek a tanítványokra, vagy nehézséget okoznak a Jézus-képpel kapcsolatban, nagy valószínűséggel hitelesek, mert könnyebb elképzelni, hogy az evangélista kihagyna ilyen részleteket, semmint hogy azokat kitalálná.) 12 Murphy-O Connor,

5 Az apostol a 12-13, illetve a vv.-ben, abból indul ki, amit a korintusiak elfogadnak, Krisztus feltámadásából, és szembeállítja azzal, amit tagadnak, a holtak feltámadásával. Rámutat arra, hogy amennyiben a holtaknak nincs feltámadása (avna,stasij nekrw/n ouvk e;stin), ebből az következik, hogy a holtak feltámadásának előzménye és feltétele, Krisztus feltámadása, amit ők tulajdonképpen elfogadnak, sem lehet igaz. Tehát képtelenség, amit a korintusiak közül némelyek állítanak, hogy nincs feltámadás. A két párhuzamos érvelés chiastikus szerkezetű. hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból némelyek közületek: nincs feltámadás, Ha nincs feltámadás akkor Krisztus sem támadt fel Ha Krisztus nem támadt fel, (következmények: ) hiábavaló a mi tanításunk hiábavaló a ti hitetek, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta holott nem támasztotta fel ha a halottak nem támadnak fel. Ha a halottak nem támadnak fel, (következmények:) akkor Krisztus sem támadt fel semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el 19 Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. A Krisztus feltámadásáról szóló híradásnak egzisztenciális jelentősége van. Az együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk valószínű az Iz 22,13-ból származik. 20 De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. (mint az elszenderültek zsengéje) Krisztus a feltámadottak zsengéje, vagyis ő az első a feltámadásra várók sorában. Feltámadása tehát a többi ember feltámadásának reményét erősíti meg. A vv-ben az apostol párhuzamba állítja Krisztus sorsát és a mi sorsunkat. Az általa kedvelt Ádám-Krisztus ellentétes párhuzamot használja (vö. Róm 5,12-21). Az összehasonlítás alapja, hogy emberi természetünk szerint Ádámhoz tartozunk, de a megváltás révén Krisztushoz. Ádám a bűn és halál szerzője, Krisztus pedig a szabadulás és az élet ajándékozója. 21 Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. 22 Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Pál a következőkben ( vv) az eszkatológikus események sorrendjét mondja el. 23 Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. 24 Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. 25 Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. 26 Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen mindent lába alá vetett (Zsolt 8, 7, vö. Zsolt 110, 1). 27 Amikor arról van szó, hogy minden alá van neki vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alávetett neki. 28 S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. A szakasz azt a kora keresztény elgondolást tükrözi, miszerint feltámadásnak rendje, hierarchiája van: elsőként azok támadnak fel, akik a legközelebb állnak Krisztushoz. Ez a gondolat 5

6 később még egyértelműbb a Jel 20-ban, amely szerint két feltámadás van; az elsőben azok részesülnek, akik rendkívül hűségesek voltak Krisztushoz, elsősorban a vértanúk. A vv.-ben két újabb érvet hoz a feltámadás mellett. 29 Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? 30 Miért tesszük ki mi is magunkat szüntelenül veszélynek? 31 Mindennap készen vagyok meghalni, hiszen büszkeségem vagytok, testvérek, Urunkban, Jézus Krisztusban. 32 Mit használ nekem, hogy Efezusban - emberi módon szólva - vadállatokkal küzdöttem? Az első érv értelmezése vitatott. Arról van szó, hogy gyakorlatban lett volna a keresztség nélkül elhunytakért megkeresztelkedni? Vagy inkább arról, hogy a Krisztusban elhunytak sírjánál keresztelkedtek meg? (a halottak fölött/ u`per). Noha az első elgondolást egyes kommentátorok kétségesnek tartják, mert teológiailag nehézséget látnak egy ilyen gyakorlatban, mégis ez tűnik valószínűbbnek. A tény, hogy Pál említést tesz egy ilyen gyakorlatról, nem jelenti azt, hogy helyesnek is tekinti. Neki itt az a fontos, hogy rámutasson, a korintusiak gyakorlata is alátámasztja, hogy a halottaknak fel kell támadniuk. Egyébként ugyanis érvénytelen lenne a halottakért való keresztség, ha nem támadnak fel. A második érv Pál önfeláldozó szolgálatával, igehirdető misszióval járó szenvedésével kapcsolatos. A negyedik rész (15, 33-49) a diatribé stílusában, a feltámadt test tulajdonságairól szól. 35 De - kérdezhetné valaki - hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jönnek majd elő? Anélkül, hogy megfejtené a titkot, Pál mindenki számára hozzáférhető, a természetből vett képekkel szemlélteti a legnehezebb kérdést a feltámadt test valóságát, földi testünkkel való azonosságát és másságát. Ilyen a mag kicsírázása és egy új növény keletkezése, amely fejlettebb, mint a mag önmagában, más is, de mégis a maggal, természete szerint, azonos. A kép azt is kifejezi, hogy a feltámadás feltétele a halál (36.v). 36 Ostoba! Amit elvetsz, nem hajt csírát, hacsak el nem rothad. 37 Amit elvetsz, még nem növény, az csak azután fejlődik, hanem puszta mag, például búzaszem vagy más egyéb. 38 Isten testet ad neki tetszése szerint, minden magnak neki megfelelő testet. A növény az Isten által meghatározott alakot ölti, az ő hatalma szerint, és senki nem tudná, a mag alakjából előre megjósolni. 39 Nem minden test egyforma, hanem más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé. 40 S van égi test meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi. 41 Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól. Maga a test szó többféle értelmet hordoz, tehát analóg fogalom (emberi test, állat teste, égitest). Hasonlóképpen a feltámadt test is rendelkezhet a fizikai testétől eltérő tulajdonságokkal. A hasonlatban három alapvető tényről van szó: az egész ember feltámad, a feltámadt ember korábbi önmagával azonos, és mégis sokkal több, illetve egészen más. A Szentírás, amikor testről, vagy testről és vérről beszél, mindig az egész emberre gondol. Az ember egy és egységes, testével, szellemével együtt ember. Tehát ahhoz, hogy valóban emberként létezzünk, testi mivoltunk nélkülözhetetlen. Ez a testi valóság ugyanakkor új minőséggel rendelkezik, ezért Pál szellemi testnek nevezi (sw/ma pneumatiko,n). Nem lehet megmondani, hogy ez konkrétan mit jelent, legfennebb azt, hogy több. Az ellentétes párhuzamok sejtetnek meg valamit: 6

7 42 Ilyen a halottak feltámadása is. Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl. 43 Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el - erőben támad föl. 44 Érzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is. Az evangéliumok beszámolói azt érzékeltetik, hogy a szellemi testnek (sw/ma pneumatiko,n) olyan képességei vannak, amelyekkel az érzéki test (sw/ma yuciko,n) nem rendelkezik. A feltámadt Jézus számára megszűnnek a tér és idő jelentette korlátok, jelenlétét akkor teszi érzékelhetővé, amikor ő akarja. Ennél sokkal fontosabb az önazonosság megmaradása. A János-evangéliumban van két nagyon kifejező találkozástörténet a Feltámadottal. Az egyik (az evangélium egy későbbi lezárásának része), arról szól, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, a Genezáreti tónál, de a virradatkor a parton álló Jézusról a tanítványok nem tudták, hogy ő az (Jn 21,4). Amikor szavának engedelmeskedve, az éjszakai hiábavaló fáradozás után, kihúzzák a tömérdek hal miatt szakadozó hálót, a szeretett tanítvány az, aki felismeri, hogy Az Úr az! (21,7), bár a látási viszonyok nem változtak jelentősen. Ebben az elbeszélésben van egy érdekes kijelentés: A tanítványok közül senki sem merte őt kérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr az. (21,12) Az azonosság és a másság titokzatos feszültsége tükrözödik ebben a mondatban. Az jelenik meg a tanítványoknak, akit jól ismernek, aki úgy viselkedik, ahogy megszokták tőle, a reménytelennek látszó helyzetben segít rajtuk (Lukács a galileai működés kapcsán számol be egy hasonló esetről, Lk 5,1-11). Mégis valami titokzatosság veszi körül ezt az ismerős Ismeretlent. A másik, ehhez bizonyos szempontból hasonló eset Jézus megjelenése a sírnál síró magdalai Máriának (Jn 20,11-18). Mária hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. A Feltámadott felismerése akkor történik meg, amikor ő megláttatja magát, ismerős tapasztalatot idéz fel: megszólítja. Ehhez hasonló az emmauszi tanítványok felismerése, amikor Jézus megtöri a kenyeret (Lk 24,30-31). Mindannyiszor Jézus kezdeményez. A halászoknak halat ad. A hozzá hűséges nőt nevén szólítja. A tanítványoknak megtöri a kenyeret. Mindannyiszor úgy cselekszik, ahogy egyedül ő szokott, hiszen félreismerhetetlen a segítés módja, a megszólítás, a hang színe. És minden esetben az ismeri fel Jézust, aki őt nagyon szereti, aki valamilyen mélyebb kapcsolatban van vele. Ezek a szentírási részek azért is fontosak, mert jelzik, hogy emberi kapcsolataink nem szűnnek meg az odaátban, hiszen megmarad a személy önazonossága, legmélyebb, egyedi valósága és kapcsolatteremtő képessége. Az vv-ben említett titok arra utal, hogy Pál, a levél megírása idejében közelinek remélte a parúziát. Ugyanakkor arról is meg volt győződve, hogy elhunytak és átváltozók ugyanabban a sorsban fognak részesedni. 54 Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? 56 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De legyen hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Krisztus, feltámadva legyőzte a bűnt és a halált (54-56). Ez a tudat erőt ad a szolgálathoz: 58 Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló. 13 Hozzávetőlegesen idézi Iz 25,8-at és Óz 13,14-et. 7

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN FELNŐTT HITTAN CREDO / HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Hiszek az egy Úrban: Az Úr név az isteni hatalmat jelenti. Megvallani vagy segítségül hívni Jézust, mint Urat, annyi,

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Halál és feltámadás. 12. tanulmány. szeptember 13 19.

Halál és feltámadás. 12. tanulmány. szeptember 13 19. 12. tanulmány Halál és feltámadás szeptember 13 19. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:22, 29; Lukács 8:54-55; János 1:1-4; 5:28-29; 11:11, 38-44 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.)

FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.) FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.) 1. Egy Egyház: - görög: εκκλησία [ejtsd: ekkleszía] - görög: κύριος [ejtsd: kűriosz] (Úr) + οίκος [ejtsd: ojkosz] (ház) - latin: ecclesia

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Éli, Éli, lamma szabaktani

Éli, Éli, lamma szabaktani Pro Deo State University PDSU ON LINE PUBLISHERS DEPARTMENT fr. Fülep Dániel Ágoston OSPPE Éli, Éli, lamma szabaktani TANULMÁNY (Magyar Katolikus Lexikon és Joseph Ratzinger A názáreti Jézus című könyvének

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben

4.2. Az eljövetel Beteljesedtek az ígéretek?

4.2. Az eljövetel Beteljesedtek az ígéretek? 51 4.2. Az eljövetel Beteljesedtek az ígéretek? Évszázadokon át minden betlehemi zsidó nő, aki Dávid leszármazottja volt, azt remélhette, hogy ő szüli meg a Messiást. Ez időszámításunk kezdete körül végre

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

A halál és feltámadás közötti közbenső állapot

A halál és feltámadás közötti közbenső állapot MBS104 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A halál és feltámadás közötti közbenső állapot Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS II.

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT

Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE TARTALOM Keresztelő János működése... 3 Jézus megkeresztelkedése... 3-4 Bibliai magyarázat... 5 Jézus keresztségének következményei... 6

Részletesebben

A BIBLIA ÉS AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁS

A BIBLIA ÉS AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁS MBS034 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A BIBLIA ÉS AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁS Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS KIJELENTÉS

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Jézus az élet kenyere Jn 6,22-59

Jézus az élet kenyere Jn 6,22-59 Jézus az élet kenyere Jn 6,22-59 Szöveg kontextus A beszéd a János-evangélium szerint a genezáreti tó kafarnaumi oldalán hangzik el, vagyis átellenben, ahol az utolsó események történtek. Az előző részben

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

A Krisztusban nincs zsidó és görög "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest A probléma - világhoz való viszony

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota A pályázati felhívás -------------- Íme, Jézus ott áll az ajtó a szíved, és ütés. Ha meghallod a hangját, és megnyílik a szíved, lélek és Isten Lelke fog jönni, és lakjanak a lelkedet, és akkor lesz egy

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG FELTÉTELE

AZ ÜDVÖSSÉG FELTÉTELE MBS111 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÜDVÖSSÉG FELTÉTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ ÜDVÖSSÉG MEGFELELŐ FELTÉTELE A. Hit

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Olvasd el:

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

Pu nkö sd uta ni negyedik vasa rnap Az emberhala sz

Pu nkö sd uta ni negyedik vasa rnap Az emberhala sz Pu nkö sd uta ni negyedik vasa rnap Az emberhala sz A 2. és 3. Vasárnapon Isten szeretetét és az emberekről való gondoskodását ismertük meg; a (lakomára) meghívó és az ő (elveszett juhot) kereső szeretetét.

Részletesebben

Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység

Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység TRÓBERT ANETT MÁRIA Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység TANULMÁNY Összefoglalás Mindannyiunk tapasztalata, hogy életünk fordulópontjain, a megpróbáltatások, krízisek idején

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben