GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék"

Átírás

1 GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény... 8 VII. Vizsgák... 9 VIII. Szakirányválasztás IX. Ösztöndíjak, támogatások X. Szakdolgozat, záróvizsga XI. Dékáni pályamunka XII. TDK (Tudományos Diákkör) XIII. Erasmus program XIV. Hallgatói információ,diákigazolvány ügyintézés XV. Költségtérítés XVI. KÖSZI, HPI XVII. Intézetek, tanszékek számú melléklet

2 I. Regisztráció Mit takar a regisztrációs időszak? A regisztrációs időszakban történik a tájékoztató napok szervezése, a beiratkozás (I. éves hallgatók részére), bejelentkezés (felsőbb éves hallgatók részére), kurzus felvétel valamint kurzus leadás. II. ETR Mire szolgál az ETR? Az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) a PTE oktatás- és tanulmányszervezést szolgáló, valamint a hallgatói pénzügyeket kezelő számítógépes nyilvántartó rendszere. A felületen történik a beiratkozás (MODULO nevű elektronikus ügyintézést segítő rendszeren keresztül), bejelentkezés, kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés. A hallgatói jogviszony létesítésének napja az a nap, amely napon a tanulmányi osztály a beiratkozás érvényességét megállapítja, de legkorábban a félév kezdetének a napja. Hol érhető el az ETR, hogyan tudok bejelentkezni? Az ETR a oldalról vagy a oldalról érhető el. Az EHA kód (egyéni hallgatói azonosító) és a jelszó megadása után lehet bejelentkezni. Elmulasztottam beiratkozni, bejelentkezni mi a teendőm? Kivételes esetben a hallgató a TB-től (Tanulmányi Bizottság) kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig. A szükséges nyomtatvány itt található: Beiratkoztam/ bejelentkeztem, de halasztani szeretnék, mi a teendőm? Kivételes esetben az aktív bejelentkezési/ beiratkozási nyilatkozat visszavonását a tanulmányi osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő negyedik hét végéig lehet kérvényezni. Amennyiben ezen időpontig nem kéri a hallgató tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem. Szünetel a hallgatói jogviszony továbbá akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A hallgató a rendkívüli körülményt köteles haladéktalanul bejelenteni és dokumentumokkal igazolni a TB-nek, amely a szünetelés indokoltságát megvizsgálja. A kérelemhez szükséges nyomtatvány az alábbi oldalon található: Meddig vehetek fel kurzust? Kurzusfelvételi időszakban van lehetőség a tantárgyak felvételére. A hallgató csak olyan kurzust vehet fel, melynek előfeltételeit teljesítette, illetve a tantervben előírt módon egyidejűleg felvette. 2

3 Hogyan módosíthatom a felvett tárgyaimat? A kurzusfelvételi időszakon belül a hallgatóknak lehetőségük van felvett kurzusaik módosítására az ETR-en. A kurzusfelvételi időszak lezárását követően kötelező leellenőrizni a felvett kurzusok listáját. Amennyiben a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a valóságnak, (valamely kurzus nem szerepel vagy olyan kurzus is szerepel, amely nem került felvételre), a kurzusfelvétel lezárását követő 8 napon belül panasszal lehet élni a tanulmányi osztályon. A határidő elmulasztása jogvesztő. 3

4 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció A foglalkozások alól milyen mértékű hiányzás engedélyezett? A felvett kurzusok foglalkozásain a részvétel hallgatói kötelezettség, a félévvégi aláírás feltétele. Amennyiben a hallgató a megtartott foglalkozások több mint 15 %-áról igazolatlanul hiányzott az oktatónak meg kell tagadnia az aláírást. Mely esetben tekinthető igazoltnak a hiányzás? A hiányzást minden esetben eredeti, naplószámozott orvosi vagy egyéb igazolással kell igazolni az oktató felé, ezt követően pedig eljuttatni a tanulmányi osztály részére. Ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak tekintendő. Megkapom a félévvégi aláírást, ha külön kérelemben kértem valamely tárgy felvételét, azt engedélyezték, de a határozat kézhezvételéig nem jártam be az előadásra és így hiányzásom meghaladja a 15 %-ot? A kreditelismerésről szóló határozat kézhezvételéig a hallgatót terhelik az adott tantárgy(ak) vonatkozásában az óralátogatás kötelezettségei. Célszerű a határozat kézhezvételét megelőzően is bejárni az órára, tekintettel arra, hogy az Egyetem hallgatója külön engedély nélkül részt vehet bármely szak előadásain. A gyakorlati foglalkozásokon való részvételhez az oktató előzetes (+-3) engedélye szükséges. Illetve a tárgyfelvételre irányuló kérelmeket be lehet nyújtani a szorgalmi időszak kezdete előtt is a tanulmányi osztályra, a 15 %-os hiányzás kiküszöbölése érdekében. Mennyi kreditet kell teljesítenem szemeszterenként? Fontos, hogy tanulmányaik során a tantervi háló/előtanulmányi rend szerint haladjanak. Ennek érdekében szemeszterenként ajánlott 30 kreditet teljesíteni. Ha a 2007/2008. tanévtől kezdődően beiratkozott államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. Mennyi kreditet kell teljesítnem összesen a képzési idő alatt? Az adott szakon teljesítendő kreditek számát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. Az alábbi oldalon találhatóak: Felvehetek több kreditet is? A hallgató a tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét 10 %-kal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel külön térítési díj nélkül, ezt meghaladóan a hallgató térítési díjat köteles fizetni a térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerint. Szabadon választható tárgyakból mennyi kreditet kell teljesíteni? 6 féléves képzés esetén legalább 10 kreditet, 8 féléves képzés esetén legalább 12 kreditet kell választható tárgyakból teljesíteni. Bővebb információ: 4

5 Megtagadhatja-e az oktató a félévem aláírását, ha nem teljesítettem a zárthelyi dolgozatokat? A kurzus meghirdetésekor tájékoztatni kell a hallgatókat a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) számáról, témaköréről és időpontjáról, pótlásukról és javításuk lehetőségéről. Ha a gyakorlati jegy (félévközi jegy) megállapítása zárthelyi dolgozatok alapján történik, a szorgalmi időszakban kell egy alkalommal lehetőséget biztosítani a sikertelen, illetve a meg nem írt zárthelyi dolgozatok pótlására. Amennyiben a hallgató a pótlási lehetőséggel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak második hetének végéig egy alkalommal lehetőséget kell számára biztosítani a félévközi jegy megszerzésére. Amennyiben sikertelen a pótlás, a félévvégi aláírást megtagadhatja az oktató. Hányszor vehető fel egy kurzus? Minden tantárgyat, valamint szigorlatot legfeljebb háromszor lehet felvenni az adott képzés során. Mi a vizsgakurzus és mikor vehető fel? Vizsgakurzus az a vizsgával záruló, nem kontaktórás kurzus, amelyet csak akkor vehet fel egy hallgató, ha a vizsgakurzussal teljesíthető tantárgy valamennyi egyéb feltételét már egy korábbi félévben teljesítette (a félévvégi aláírást megadta az oktató). Az adott tárgyból csak vizsgázni kell, előadásokon nem lehet megjelenni. Gyakorlati tantárgyakból hirdetnek vizsgakurzust? Gyakorlati tantárgyak vizsgakurzus formájában nem hirdethetőek meg. A háromszori tárgyfelvételnél figyelembe veszik a vizsgakurzust is? A vizsgakurzus a tanulmányi okból történő elbocsátás feltételei szempontjából tantárgyfelvételnek minősül. Eredeti évfolyamomtól lemaradt hallgató vagyok, honnan tudhatom meg, hogy milyen tantárgyakat vehetek fel? A tantervi háló tartalmazza az adott képzésre vonatkozó tantárgyi követelményeket valamint az előfeltételi rendet. A hallgatónak azt a tantervi hálót kell figyelembe vennie, amely évben ténylegesen megkezdte tanulmányait. A tantervi hálók az alábbi oldalról tölthetők le (EHA kód és jelszó megadását követően): 5

6 IV. Kedvezményes tanulmányi rend Mi a kedvezményes tanulmányi rend? A TB által adott engedély alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhet, vizsgáit a vizsgaidőszak előtt is leteheti, az oktatási időszakot a jogszabályokban előírtaknak megfelelően hamarabb lezárhatja, a kurzusfelvétel során az előfeltételi rendtől eltérhet, vagy más hasonló kedvezményben részesülhet. A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet a hallgató legkésőbb a tantárgyfelvételi időszak utolsó napjáig nyújthatja be. A kedvezményes tanulmányi rend folytatására adott engedély egy alkalommal legfeljebb két félévre vonatkozik, ezt követően újra kell kérelmezni. Kinek engedélyezhető kedvezményes tanulmányi rend? Kedvezményes tanulmányi rend annak a hallgatónak engedélyezhető, a) aki Erasmus programban vesz részt. (A kérelem mellé csatolandó az Erasmus koordinátor által kiadott igazolás) b) aki Hallgatói Önkormányzat keretei között tevékenységet vállal. (A HÖK elnökének írásbeli javaslata csatolandó a kérelem mellé) c) aki fogyatékossággal élő vagy tartós betegségben szenvedő. (Csatolandó az orvosi igazolás) d) aki kimagasló tanulmányi eredményt ér el. (Az utolsó két félévben a mintatanterv szerint haladva minden felvett és kreditponttal végződő tantárgyát jeles érdemjeggyel teljesítette.) e) akinél hirtelen bekövetkező, váratlan esemény (pl. baleset) lép fel. (Igazolás csatolandó.) f) aki kimagasló művészeti vagy sporttevékenységet folytat. (Csatolandó az egyesületi vagy a művészeti csoport igazolása) g) aki tartós betegségben szenved. (Orvosi igazolás szükséges) h) aki tartósan beteg hozzátartozóját ápolja. (Orvosi igazolás, valamint az azonos lakhelyet igazoló dokumentum csatolandó.) i) aki veszélyeztetett terhes. (Orvosi igazolás csatolandó.) A kedvezményes tanulmányi rend nem ad felmentést a gyakorlati oktatáson való részvétel alól. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány az alábbi oldalon érhető el: 6

7 V. Kreditelismerés A kreditelismerés milyen módon történik? Ha a tantervben előírt követelményeket a hallgató már korábban elsajátította, és ezt hitelt érdemlő módon (leckekönyv másolat és tantárgyi program leírása) igazolja, azokat nem kell ismételten teljesítenie, hanem kérheti azok elismertetését a KÁB-tól (Kari Kreditátviteli Bizottság). El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább 75 %-ban megegyeznek. Meddig kérhetem tantárgyak elismerését? A kérelem benyújtásának határideje a tárgyfelvételi időszak vége. Az ehhez szükséges nyomtatvány innen tölthető le: Az elismert tantárgyakat fel kell venni az ETR-en? A kurzust az ETR-en fel kell venni a kurzusfelvételi időszakban. Az ösztöndíjhoz szükséges átlagban az elismert tantárgy érdemjegye nem szerepel! Vizsgára fel kell jelentkezni a felmentett tárgyakból? A felmentett tantárgyak teljesítettként vannak nyilvántartva, ezért az ETR-en vizsgára nem kell feljelentkezni. 7

8 VI. Nyelvi követelmény Milyen keretek között zajlik a nyelvoktatás? A karon kizárólag szaknyelvi képzés folyik, angol és német nyelvből. Az első 4 szemeszterben a PTE ETK Szaknyelvi Tanszék által kerül meghirdetésre térítésmentesen. Nappali munkarendű képzések esetén szemeszterenként 56 óra, levelező munkarendű képzések esetén szemeszterenként 20 óra. A fenti kurzusok egyetlen alapszak esetén sem képezik az ajánlott tanterv részét, ezért ETRen nem kerül felvételre, csak az indexben külön bejegyzés igazolja teljesítését. A kar hallgatóinak a PROFEX államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga elismerésére van lehetősége az ÁOK és az ETK PROFEX nyelvvizsgaközpontban. Milyen nyelvi követelmény teljesítése szükséges az oklevél/diploma kiadásához? Főiskolai szintű képzés esetén államilag elismert legalább alapfokú C típusú nyelvvizsga szükséges. Alapképzésben (Bsc.), kiegészítő egyetemi képzésben valamint mesterképzésben (Msc.) részt vevő hallgatóknak legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát kell teljesíteniük. Bővebb információ: A fogyatékossággal élő hallgató egyéni kérelemre - a fogyatékosság típusától függően - az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól részlegesen vagy teljesen felmenthető. A felmentésre irányuló kérelmet a dékánhoz címezve az intézményi koordinátornál kell leadni, melyhez mellékelni kell a fogyatékosság típusát és mértékét igazoló szakvéleményt. Milyen nyelvből teljesített nyelvvizsgát fogad el az egyetem? A képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák az adott képzésnél az oklevél/ diploma kiadásának feltételéül előírt nyelvi követelményeket. Bővebb információ az alábbi oldalon található: 8

9 VII. Vizsgák Mikor van a vizsgaidőszak? Az aktuális tanév vizsgaidőszakáról a kari weblap alábbi oldalán, alul a tanév időbeosztása ikonra kattintva tájékozódhat: Mikor tájékoztatnak a vizsgaidőpontokról? A kar az ETR segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább négy héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes vizsganapokra meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját. Ki vehet részt a vizsgán? A vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni kell a hallgatót a kurzus meghirdetésekor. Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki ezen feltételeknek, továbbá a térítési és juttatási szabályzatban foglaltaknak eleget tett. Amennyiben a hallgató a terítési és juttatási szabályzatban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a hallgató vizsgára nem jelentkezhet, vizsgán nem vehet részt. A vizsgára az ETR-en érvényesen jelentkezett, a vizsgalapon szereplő, és a vizsgára megjelent hallgatókat az oktató köteles levizsgáztatni. Érvénytelen a vizsgajelentkezése annak a hallgatónak, aki jelen szabályzat rendelkezései szerint vizsgára nem bocsátható.. Meddig jelentkezhetek fel a vizsgára? A vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsganapot megelőzően 24 órával lehet feljelentkezni. Meddig jelentkezhetek le/át a vizsgalapról? Vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsganapot megelőző 36 órával van lehetőség. Nem jelentkeztem fel az ETR-en a vizsgára, mehetek vizsgázni? Az oktató nem vizsgáztathatja le azt a hallgatót, aki a vizsgára nem jelentkezett fel és a vizsgalapon nem szerepel. Feljelentkeztem vizsgalapra, de nem jelentem meg a vizsgán. Ezzel csökken vizsgalehetőségeim száma? Ha a hallgató a vizsgára az ETR-en bejelentkezett, de a vizsgán mégsem jelent meg, ezért tudása nem értékelhető, vizsgalehetőségeinek száma az adott tantárgyból automatikusan (eggyel) csökken, és az ETR-ben a nem jelent meg bejegyzés kerül rögzítésre. Igazolatlan távollét esetén 2000 Ft pótdíjat kell fizetni. Az orvosi igazolást a kiírt vizsgaidőpontot követő 8 napon belül fogadja el a Tanulmányi Osztály. Ez esetben mentesül a hallgató a 2000 Ft megfizetése alól. Mennyi vizsgalehetőségem van egy adott tárgyból? Minden kollokvium és szigorlati vizsgát háromszor lehet megkísérelni egy szemeszteren belül. Amennyiben a hallgató az adott félévben a kurzust már harmadik alkalommal vette fel, a második felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül kérelmére lehetőséget kell biztosítani a felszólításban meghatározott kurzus leadására, kivéve, ha a hallgató tanulmányi teljesítményét a félév során már értékelték ( pl. zh-t írt). 9

10 Mi az értékemelő vizsga? A hallgató bármely az adott félévben letett sikeres vizsga esetén a vizsgaidőszak befejezéséig, az előre meghirdetett időpontokban, egy alkalommal értékemelő vizsgát tehet. Az értékemelő vizsgán, az első vizsgán szerzett érdemjegyen rontani is lehet. A sikeres vizsga javításával újabb kredit nem szerezhető. Mikor kell UV csekket fizetni? Ugyanazon tárgyból a harmadik és minden további vizsgára kell fizetni UV csekket. Kollokvium és szigorlat esetén is 2500 Ft-ot. Az uv díj kivetését a Központi Tanulmányi Iroda a vizsgaidőszak lezárását követően végzi, és tájékoztatja a hallgatókat a befizetés módjáról. Ha másodszor vettem fel a tárgyat kell fizetni az első vizsgáért is? Amennyiben már szerepelt kétszer vizsgalapon (akár korábbi félévekben) az adott tárgyból, akkor ez már a harmadik vizsgalehetőségnek számít, így kell fizetni UV csekket. Mi a méltányossági vizsga és mikor kérhető? Sikertelen vizsga megismétlésére az adott képzési időszakban két alkalommal kerülhet sor. Ezen felül a képzés során egy alkalommal kérhető méltányossági alapon dékáni javítóvizsga engedélyezése. Dékáni javítóvizsga iránti kérelmet legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján lehet benyújtani Tanulmányi Osztályunkra. A vizsga időpontjáról a dékáni határozatban kell rendelkezni. A továbbiakban a képzés során, méltányossági alapon kedvezmény nem adható. Mi a teendőm, ha az ETR-en téves érdemjegy került bejegyzésre? A hallgató a vizsgaidőszak lezárását követő 14 munkanapon belül kifogással élhet az ETR nyilvántartásban, illetve a leckekönyvben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktatónál, vagy a tanszékvezetőnél (intézetigazgatónál). A hallgató a határidő elmulasztása esetén, legfeljebb a vizsgaidőszakot követő 30 napig, igazolási kérelmet terjeszthet elő. A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusfelvételi értesítő és eredménylap, illetve írásbeli vizsga esetén a dolgozatra irt jegy alapján az oktató, vagy a tanszékvezető (intézetigazgató) 3 munkanapon belül köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegy-módosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást az ETR-ben rögzíteni, valamint egyidejűleg a tanulmányi osztályt a leckekönyv javításának szükségességéről értesíteni. 10

11 VIII. Szakirányválasztás (Csak azon szakok részére, ahol nem szakirányra történt a felvétel!) Mi a szakirány? A szakirány a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés. Mikor van a szakirányválasztás? A rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc. esetén a IV. szemeszter vizsgaidőszakának lezárását követően, a többi alapszaknál a II. szemeszter vizsgaidőszakának lezárását követően kell szakirányt választani. Népegészségügyi Msc. képzésnél I. szemeszter végén kerül sor a szakirányválasztásra. Mi az orientációs eljárás? Az orientáció a szakirányválasztást megelőzően zajlik. Ezáltal méri fel a kar, hogy az egyes szakirányok iránt mekkora az érdeklődés a hallgatók részéről. Bármelyik szakirányra mehetek tanulmányi átlagomtól függetlenül? Adott szakirányon tanulmányokat folytató hallgatók létszáma a kari kapacitásra figyelemmel korlátozható, ezért adott szakirányon kizárólag a kar által meghatározott tanulmányi követelményeket teljesítő hallgatók vehetnek részt. Levelező munkarendben egyéb feltételeknek is meg kell felelni szakiránytól függően az alábbiak szerint: Orvosi laboratóriumi és diagnosztikai képalkotó analitikus (BSc) szak képalkotó diagnosztikai analitikus szakirányát a legalább 2 éves, diagnosztikai képalkotó (röntgen, izotóp) területen eltöltött igazolt munkaviszonnyal rendelkezők választhatják. Mi alapján dől el, hogy melyik szakirányon folytathatom tanulmányaimat? A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Tanácsának 46/2006. számú határozata rendelkezik a belső orientációs és szakirányválasztási eljárás szabályairól. Megtekinthető alábbi oldalon (EHA kód és jelszó megadását követően): Párhuzamosan elvégezhető két szakirány? A hallgató új felvételi eljárás során kezdeményezheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson, párhuzamos képzés keretében. 11

12 IX. Ösztöndíjak, támogatások Tanulmányi ösztöndíjban a Kar államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet. Az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozás félévében tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. Mi alapján számolják a tanulmányi ösztöndíjat? A tanulmányi ösztöndíj alapját a korrigált kreditindex képezi. Σ(teljesített kredit x érdemjegy) teljesített kredit 30 X vállalt kredit A korrigált kreditindex számításakor az adott félévet megelőzően más vagy ugyanazon intézményben teljesített (kreditált) tantárgy kreditértékét, illetve a hozzá kapcsolódó érdemjegyet figyelmen kívül kell hagyni. Mi a köztársasági ösztöndíj? Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett. A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynél számít a tanulmányi eredmény, a tudományos diákköri tevékenység, a nyelvvizsga, a konferenciák, előadások, cikkek, publikációk és egyéb kiemelkedő tudományos tevékenység. A köztársasági ösztöndíj havi összegét és az ösztöndíjban részesíthetők számát az oktatási miniszter határozza meg. Ezen összeg egy év időtartamára 10 hónapon át adható. A köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók az oktatási miniszter által megállapított ösztöndíjon felül a tanulmányi átlaguk alapján tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek. Hogyan és mikor pályázható a köztársasági ösztöndíj? A pályázati felhívást, az elbírálás szempontjaival együtt a PÖB (Pályázati és Ösztöndíj Bizottság) minden évben legkésőbb június 05-ig a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően a Karon szokásos módon közzé teszi. Az elbírálás szempontjait a PÖB a pályázat kiírását megelőzően, de legkésőbb május 31-ig évente meghatározza, és arról az Oktatási Igazgatóságot is tájékoztatja. A pályázatokat a hallgató a kari Tanulmányi Osztályra nyújtja be, és a PÖB rangsorolja. A PÖB döntése alapján felterjesztett pályázatok alapján az OKB (Oktatási és Kreditátviteli Bizottság) minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. Az OKB elnöke a felterjesztésről a Szenátust soron következő ülésén tájékoztatja. Ki részesülhet intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban? Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató. Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. 12

13 Hogyan pályázható az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj? A pályázat feltételeit a kari DJKB (Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság) határozza meg és teszi közzé a kar honlapján. Ki részesülhet közéleti ösztöndíjban? Közéleti ösztöndíj jogcímen részesülhetnek pályázatuk alapján a hallgatói részönkormányzat vagy az EHÖK (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat) elnökének előterjesztésére a DJKB (Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság) döntése alapján a részönkormányzat tisztségviselői és tagjai, valamint egyéb kari hallgatói szervezetek tisztségviselői és tagjai meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás formájában. Hogyan pályázható a közéleti ösztöndíj? A részönkormányzatok tisztségviselői és tagjai és az EHÖK tisztségviselői az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűléséhez pályáznak a pályázati kiírásnak megfelelő időközönként és formai követelmények betartásával. Ki részesülhet demonstrátori ösztöndíjban? Demonstrátori ösztöndíjat csak olyan hallgató kaphat, aki legalább egy szemeszterben már TDK hallgató volt, s a pályázatot megelőzően reményteli kutatási munkát végzett. Továbbá részt vett oktatási tevékenységben (gyakorlatok vezetése, gyakorlatok előkészítése, vöröskeresztes vagy más ismeretterjesztő tanfolyamokon oktatói tevékenység), súlyozott tanulmányi átlaga pedig a pályázatot megelőző szemeszterben meghaladja a 3,5-öt. Hogyan és mikor pályázható a demonstrátori ösztöndíj? A demonstrátori ösztöndíj pályázat beadásának határideje tanévenként a II. szemeszter vizsgaidőszakának utolsó napja. A pályázathoz mellékelni kell egy motivációs levelet, melyben a hallgató leírja eddigi tevékenységét, eredményeit és a megvalósítani kívánt céljait, valamint csatolni kell a tanulmányi eredményeket, a szakmai, illetőleg tudományos munkát igazoló dokumentumok másolatát. Demonstrátori ösztöndíjra nem pályázhat az: a. akinek súlyozott a tanulmányi átlaga nem éri el a 3,5-öt, b. aki nem vett részt oktatási tevékenységben, c. aki az ötödik szemeszter elvégzéséig nem tartott előadást a PTE ETK TDK konferenciáján. Ki jogosult szociális támogatásra? Szociális juttatásra jogosult hallgató az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki a. államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy b. tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; 13

14 Milyen szociális támogatások igényelhetők? Alaptámogatás: Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával kérelemre alaptámogatásra jogosult. A pályázati űrlap letölthető: Rendszeres szociális támogatás Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázatokat a DJKB (Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság) részére kell eljuttatni, az általa meghatározott határideig, amelyet a DJKB a leadási határidőt legalább 15 nappal megelőzően kihirdet. A pályázati űrlap letölthető: Egyszeri, rendkívüli szociális támogatás A szociális helyzet váratlan alakulása (haláleset, terhesség, eltartó munkanélkülivé válása stb.) esetén pályázható egyszeri szociális támogatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a DJKBhoz kell eljuttatni, amely azt a DJKB alakuló ülésén illetve a tanévenként meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj A rendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A települési önkormányzat által évente kiírt pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét, mely minimum Ft/fő/hó, pályázónként állapítja meg az önkormányzat. Ezt kiegészítheti a megyei önkormányzat minimum Ft/fő/hó összeggel. Az Oktatási Minisztérium is hozzájárul a támogatáshoz az önkormányzati résszel megegyező mértékben. Az önkormányzatok bírálati szempontjai csak szociálisak lehetnek, a tanulmányi eredménytől függetlenek. A pályázat részletes feltételei és a pályázati űrlap a oldalon találhatóak. 14

15 X. Szakdolgozat, záróvizsga Választhatok olyan szakdolgozati témát, ami nem szerepel a témajegyzékben? Természetesen, a szakvezető engedélyével választható egyéb téma is. Kit választhatok konzulensnek? Témavezető a kar oktatója és kutatója, illetve dékáni engedéllyel külső szakember is lehet. A későbbiekben módosíthatok a témán, vagy a konzulens személyén? Van lehetőség módosításra, a szakvezető engedélyével. Mikor kell leadnom a szakdolgozat konzultációs lapot? A szakdolgozat konzultációs lapot a szakdolgozattal együtt kell leadni, miután a konzulens leigazolta a konzultáción való háromszori megjelenést. Értelemszerűen, akinek több konzulense van, minden témavezetővel alá kell íratnia. A hallgató a szakdolgozat végleges szövegét a dolgozat bekötése előtt köteles egyeztetni valamennyi konzulensével, a benyújtáshoz valamennyi konzulens írásbeli engedélye szükséges. Milyen formában kell elkészítenem a szakdolgozatot? A szakdolgozat formai követelményei és minden szakdolgozattal/diplomamunkával kapcsolatos nyomtatvány és kritérium a honlapunkon megtalálható az 5/2008. számú dékáni utasításban valamint annak mellékleteiben. A leadott szakdolgozaton lehet még módosítani? A szakdolgozat benyújtását követően nincs mód annak módosítására, kijavítására. Ki bírálja el a szakdolgozatot? A szakdolgozatot értékeltetni kell a szakfelelős által kijelölt bírálóval (opponenssel), valamint a témavezetővel. Milyen következményekkel jár, ha nem tettem eleget a szakdolgozat szerkesztés szabályainak? A formai és tartalmi követelmények figyelmen kívül hagyása esetén kizárólag elégtelenre értékelhető a szakdolgozat. Mi történik, ha az egyik bíráló elégtelenre értékeli a szakdolgozatot? Amennyiben a szakdolgozat két bírálója által javasolt érdemjegy közötti különbség több mint kettő, vagy ha az egyik bíráló elégtelenre értékeli a szakdolgozatot, az oktatási dékán helyettes, illetve szakvezető egy harmadik bírálót jelöl ki. Amennyiben a szakdolgozat bírálata során legalább két bíráló által javasolt érdemjegy elégtelen, a szakdolgozat nem bocsátható védésre. Miből áll a záróvizsga? A hallgató tanulmányait az alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből szakdolgozat megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből állhat. 15

16 Mikor vehetek részt záróvizsgán? A záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki a végbizonyítványt (abszolutóriumot) az Egyetemen megszerezte és a tanulmányi osztály ezt a leckekönyv megfelelő oldalán bejegyezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint letehető. A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényezni. Záróvizsgára való jelentkezéshez szükséges nyomtatvány az alábbi oldalon található (beadási határidő a nyomtatványon): Ha nem sikerült a záróvizsgám,(vagy részvizsgám) hányszor próbálkozhatok? Nincs korlátozva a záróvizsgára jelentkezések száma, de a másodiktól minden alkalommal pótdíjat kell fizetni a térítési és juttatási szabályzatnak megfelelően. Jelenleg Ft-ot. A karon a komplex záróvizsga egészében akkor tekinthető eredményesnek, ha minden eleme külön-külön a szakdolgozat megvédése, írásbeli, gyakorlati és szóbeli záróvizsga legalább elégséges minősítésű. Sikertelen részvizsgák külön-külön ismételhetők. A sikeres részvizsgák eredményei az első pótzáróvizsga időpontjáig beszámíthatók (egy félévre vihetőek át). Későbbi időpontban letett záróvizsga esetén, - a szakdolgozat sikeres megvédésén kívül - mindhárom részvizsgát ismételni kell. A záróvizsga letételét követően - amennyiben nincs nyelvvizsgám- mennyi idő áll rendelkezésemre annak megszerzésére? A nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése a záróvizsgát követően nincs időkorláthoz kötve. Ha nem sikerült a szakdolgozatvédésem, mehetek-e záróvizsgára? Mivel az abszolutóriumnak nem része a szakdolgozat megvédése, így e nélkül is van lehetőség a záróvizsgán való részvételre. 16

17 XI. Dékáni pályamunka Melyek a dékáni pályamunka beadásának feltételei? A beadás feltétele az alábbi három pont egyikének teljesülése: a. A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit szakdolgozatként megvédte, mely eljárás során az opponensi értékelés, valamint a védés külön-külön egyaránt jeles érdemjeggyel zárult. b. A hallgató az adott tudományos kutatási témájának és eredményeinek bemutatásával a kari Tudományos Diákköri Konferencián első, második vagy harmadik helyezést ért el. c. A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit első szerzős, nemzetközi, impact factoros közleményben mutatta be az adott témában az alábbiak szerint: - nemzetközi impact factoros tudományos folyóiratban, - vagy nemzetközi impact factoros, hivatkozható absztrakttal rendelkező tudományos konferencia előadójaként. Melyek a dékáni pályamunka formai és tartalmi követelményei? A dékáni pályamunka alaki-, tartalmi- és formai követelményei megegyeznek a szakdolgozatéval, az 5/2008. számú dékáni utasításnak megfelelően. Mi a dékáni pályamunka beadási határideje? Folyó év május hó harmadik hetének utolsó munkanapja. Ki bírálja el a dékáni pályamunkát? A tudományos dékán helyettes által kijelölt két opponens értékeli a beadott pályamunkát. Ha a két értékelő bármelyike dékáni pályamunkaként nem javasolja elfogadásra a pályázatot, akkor a benyújtott anyag sikertelen pályázatként elutasítandó. Szakdolgozatként elfogadható a dékáni pályamunka? Szakdolgozatként nyertes dékáni pályamunka abban az esetben fogadható el, ha korábbi tanévben készül el és kerül elbírálásra, mint amilyen időpontig a hallgató köteles a szakdolgozatot benyújtani, valamint az elismertetés céljából benyújtott nyertes dékáni pályamunka megfelel a szakdolgozat készítés előírt alaki-, formai-, tartalmi benyújtási követelményeinek. 17

18 XII. TDK (Tudományos Diákkör) Mi is az a TDK? A PTE ETK Tudományos Diákkör (továbbiakban TDK) célja és feladata az, hogy a hallgatókat bekapcsolja a szervezeti egységek elméleti és gyakorlati kutató munkájába, betegellátó tevékenységébe és az oktatásba. Elért eredményeik számára szakmai nyilvánosságot, vitalehetőséget és kritikai támogatást biztosítson, valamint tevékenységével elősegítse az oktató-kutató utánpótlás nevelését. Hogyan és mikor jelentkezhetek? A TDK témák meghirdetése a tanév regisztrációs hetét megelőzően a kar honlapján történik (megjelölve azt is, hogy mely képzési szint, szakirány, egyéb képzés hallgatói választhatják az adott témát). A jelentkezés feltétele minimum az első szemeszter elvégzése, és legalább közepes eredményű súlyozott tanulmányi átlag. A TDK-ba mindig az aktuális tanulmányi félév negyedik hetének végéig jelentkezhet a hallgató. TDK témák innen tölthetőek le: Jelentkezési lap az 1/2008. sz. dékáni utasítás mellékletében található: Mikortól számítok regisztrált TDK tagnak? TDK hallgatók azok a hallgatók, akiket jelentkezésük (megfelelő nyomtatvány kitöltése) után a szervezet nyilvántartásába felvett, s akiket választott témájukban a témavezető aláírásával hitelesítve elfogadott. A jelentkezési lapokat a képzési központ tanulmányi csoportvezetőjének kell leadni. Az érvényes jelentkezés esetén a Tanulmányi Osztály a jelentkezést elfogadja, a hallgató részére TDK regisztrációs számot állít ki, arról a hallgatót, a témavezetőt és a TDK elnökségét írásban értesíti, valamint a regisztráció tényét a leckekönyvben rögzíti. A TDK szervezetéről és tevékenységéről az 1/2008-as dékáni utasítás rendelkezik. 18

19 XIII. Erasmus program Mi is az az Erasmus? Az ERASMUS program az Európai Közösség LLP (Life-Long Learning) egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók és oktatók nemzetközi mobilitásának támogatása. Mikor és hogyan pályázható az Erasmus ösztöndíj? A pályázat kiírására minden év februárjában kerül sor a tanszékeken. Az pályázhat Erasmus ösztöndíjra aki: -magyar állampolgár, vagy állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik -legalább két lezárt féléve van az adott tudományterületen -a PTE beiratkozott hallgatója az adott tudományterületen -diplomáját a csereprogram előtt és alatt nem szerzi meg -kar/ tanszék által kiírt pályázatot elnyerte -külföldi tanulmányok folytatásához szükséges magas szintű nyelvtudással, és színvonalas tanulmányi programtervezettel rendelkezik -aki már volt ERASMUS tanulmányúton, az jelentkezhet ERASMUS szakmai gyakorlatra, és aki részt vett már szakmai gyakorlaton, az másodjára jelentkezhet tanulmányútra. A pályázatról bővebb információ és a jelentkezési lap itt található: 19

20 XIV. Hallgatói információ, diákigazolvány ügyintézés A hallgatói információ és diákigazolvány ügyintézés ügyfélfogadási ideje: Hétfő 08:00-12:00 Kedd 12:30-15:30 Szerda 08:00-12:00 Csütörtök 12:30-15:30 Péntek 08:00-10:00 Szepesy u. 1. I. emelet (Fehér Éva) További elérhetőségek: feher.eva@etk.pte.hu Tel: 72/ / es mellék Mennyibe kerül a diákigazolvány? 1400 Ft befizetése szükséges, melynek csekkjét a fenti fogadóórákon lehet átvenni. A diák matrica meddig érvényes? Az aktuális tanév I. féléves matricája következő év márciusának végéig, II. féléves matricája október végéig érvényes. Elvesztettem a diákigazolványomat mi a teendőm? Új diákigazolvány igényelhető, melynek pótdíja 3500 Ft, az 1400 Ft igénylési díjon felül. 20

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A Nyíregyházi Főiskolán a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák a NEPTUN.NET számítógépes rendszerben (továbbiakban Neptun) folynak. Ezen rendszeren keresztül

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben