Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái"

Átírás

1 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek párhuzamosan is teljesíthetők). 1 Szakmai törzstárgyak és szakmai differenciált képzés tárgyai (a szakmai törzstárgyakból és a szakmai differenciált képzés tárgyaiból szerzett érdemjegyek átlaga részét képezi az oklevél minősítésének), TSZ. 86. (3) b) Dr. Mirnics Zsuzsa Dr. Nyitrai Erika Reinhard Melinda MPS 0110 Személyiségpszichológia mesterfokon N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli A személyiségelméletek integrált áttekintése a korszerű személyiséglélektani irányzatok tükrében. Fő téma: a személyiségfejlődés és önismereti fejlődés perspektívái a különböző elméleti megközelítésekben; egészséges és patológiás személyiség. A kurzuson belül nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos, nagy presztízsű pszichoanalitikus elképzelések és a napjainkban dinamikusan bontakozó transzperszonális pszichológiai elméletek, mint két részben különálló, részben összekapcsolódó fejlődési út bemutatására. Foglalkozunk a különböző személyiségfejlődési szintekhez illeszthető terápiás lehetőségek kérdéskörével adott szinten fellépő kríziseknek megfelelően. A résztvevők olvasmányaik keretében elmélyedhetnek a pszichológia, mint tudomány fejlődési perspektívájában több személyiséglélektani területre vonatkozóan, kurrens kutatásokhoz illeszkedve (pl. legmagasabb rendű személyiségjellemzők elképzelései, pszichoszomatikai kérdéskörök, a pszichés problémák interperszonális vonatkozásai, spiritualitás, kvantumfizikai kutatások pszichológiai tanulságai) bővíthetik az alapképzésben elsaátított ismereteiket. A tantárgy keretében mindvégig szintetizáljuk az elméleti és gyakorlati pszichológia tapasztalatait. - Bagdy, E., Mirnics, Zs., Nyitrai, E. (szerk)(011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia, Kulcslyuk Kiadó, Budapest. Komlósi, A., Nagy, J. (003): nelméletek, Személyiség és egészség, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Somers, B., Gordon-Brown, I. (007): A gyógyító utazás Transzperszonális pszichoterápia, Ursus Libris, Budapest Bevezetés a transzperszonális pszichológiába (006), Ursus Libris, Budapest Kulcsár, Zs. (szerk)(006): Teher alatt, Trefort Kiadó, Budapest Kulcsár, Zs. (szerk)(1999): Morális fejlődés, empátia és altruizmus, Eötvös Kiadó, Budapest Gabbard, G. O. (007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest Wilber, K. (több kiadás): Kosmic Consciousness, Sounds True, Boulder CO Kulcsár, Zs. (1996) Korai személyiségfejlődés és énfunkciók, Akadémiai Kiadó, Budapest Schäfer, T.(007): Ami a lelket megbetegíti és ami meggyógyítja, Bioenergetic, Budapest Ferrer, J. (00): Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory ision of Human Spirituality, Sonny Press, NY Friedman, H.S., Schustack M.W. (005): Personality: Classic Theories and Modern Research, Allyn and Bacon. Maslow, A. H. (003/1968) A lét pszichológiája felé, Ursus Libris, Budapest Dr. Földi Rita Dr. Földi Rita Dr. Páli Judit MPS 010 Fejlődéspszichológia mesterfokon N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: 1

2 I. A fejlődéselméletek integrált áttekintése, az egészséges és patológiás személyiségfejlődést ázó irányzatok bemutatása. A kognitív és lelki fejlődés párhuzamossága, eltérései. Korai fejlődés, biológiai alapok. Az idegrendszeri érés és a kognitív funkciók alakulása, a játék szerepe. A szociális interakciók hatásai a gyermek fejlődésére, anya- gyermek kapcsolattól az önkontroll- funkciók kialakulásáig. A család szerepe az egészséges és a patológiás szerveződésben, a családi viszonyrendszer változásai. Az identifikáció ázatai, jelentősége a fejlődés sorrendjében Társas kapcsolatok alakulása, hatása az énképre, önértékelésre, az identitás alakulása. Elakadás és regresszió a fejlődésben. Elsajátítandó készségek és kompetenciák: A csecsemő-, gyermek- és serdülőkor pszichológiai történéseinek biológiai alapjai és rendszerszemléletű megközelítése, a patológiás személyiségfejlődésben szerepet játszó bio, pszicho, szociális tényezők integrált alkalmazásának kialakítása. Zárthelyi dolgozat Cole M. Cole S. (1997). Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Kulcsár Zs. (1996). Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Akadémiai Kiadó, Budapest. Kulcsár Zs. (1989). Személyiséglélektan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Anderson, M: (1998). Az intelligencia fejlődése. Kulturtrade Kiadó, Budapest. Gerő Zs. (szerk.) (1993). A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Lurija, A. R. (1975). álogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest. Grastyán Endre (1985). A játék neurobiológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. Csépe aléria (005). Kognitív fejlődés neuropszichológia. Gondolat Kiadó Budapest. F. Földi R. (005). A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Kiadó, Pécs. MPS 0130 Kognitív pszichológia mesterfokon Dr. ass Zoltán N: Dr. ass Zoltán Dr. Dúll Andrea tavasz Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy célja az egészséges felnőtt ember alapvető működéseit (érzékelés-észlelés, figyelem, tudatműködés, tanulás, emlékezés, gondolkodás, érzelem, motiváció, mozgás) leíró modern elméletek integrált áttekintése, a korszerű ázó modellek bemutatása.

3 Az észleléskutatás korszerű kérdései: invariancia, empirizmus és direkt észlelés. Az észlelés pszichológiai, biológiai és elméleti megközelítése. Az észlelés és a megismerési folyamatok. Az érzékelés-észlelés korszerű elméleti-kutatási kérdései: látás, hallás és beszédészlelés, tapintás, ízérzékelés, szaglás és fájdalom. A figyelem korszerű elméletei: Figyelem: figyelmi működések a látásban és a hallásban. Információfeldolgozási alapmodellek. Figyelem, tudatosság és viselkedésszabályozás. Preattentív folyamatok. Aktiváció, éberség és tudat. Korszerű elméletek és alkalmazásuk (pl. hipnoterápia) Tanulás (alapvető és magasabb rendű formák), közvetlen és tartós emlékezet Képi és tudásreprezentáció: fogalmak, reprezentáció és kategorizáció. Az emberi kommunikáció fő modelljei. A nyelv szerveződése és csatornái, kommunikációs zavarok. Írás, olvasás, a nyelv speciális csatornai (pl. jelnyelv) Gondolkodás, problémamegoldás, következtetések és döntés A motiváció modern pszichológiai megközelítései. Az érzelmek modern elméletei. Mozgásszabályozás és információfeldolgozás A szociális kogníció alapvető mechanizmusai: arcészlelés, közös figyelem, naiv tudatelmélet, érzelemészlelés Csépe. (006): Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest. Csépe., Győri M., Ragó A. (szerk.) ( ): Általános pszichológia Osiris, Budapest. Király I., Lukács Á., Pléh Cs, Racsmány M. (003): A téri megismerés és a nyelv, Books in Print Kiadó, Budapest. Pléh Cs. - Kovács Gy. Gulyás M. (003): Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest. Racsmány M.(004): A munkamemória szerepe a megismerésben, Books in Print Kiadó, Budapest. Griffin, E. (001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest. Eysenck W. - Keane T.M. (003): Kognitív pszichológia (NT-4118). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Griffin, E. (001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest. Racsmány M., Kéri Sz. (00): Architektúra és patológia a megismerésben, Books in Print Kiadó, Budapest. Dr. Szummer Csaba MPS 0140 Szociálpszichológia mesterfokon N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Dr. Kovai Melinda Dr. Pólya Tibor Kötelező tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: Dr. Szummer Csaba II. Írásbeli vagy szóbeli A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociálpszichológia és a társadalomtudományok kortárs kutatási irányaival különös figyelmet fordítva a kortárs társadalmi jelenségek ázataira. Új megközelítések a szociálpszichológiában: szociális konstrukcionizmus, diszkurzív és narratív pszichológia, evolúciós pszichológia, idegtudományok. Szociális megismerés. Szociális helyzettől függő gondolkodás. Automatikus versus kontrollált folyamatok kapcsolata. Szociális csoport és az érzelem összefüggése: az infrahumanizáció jelensége és ázatai. A nyelvhasználat szociálpszichológiai jellegzetességei: nyelvi kategória modell és csoportközi nyelvi torzítás. Relevancia elmélet és szociális pragmatika. A kollektív emlékezet jelensége és ázatai, a történelem, mint szociális reprezentáció. Az önbecsülés szociálpszichológiai összefüggései. A fenyegetett identitás jelensége és az azzal való megküzdés lehetőségei. Az együttműködés és versengés. Az érzelmek szociálpszichológiai vonatkozásai. - Assmann, J. (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. 3

4 Bargh J.A., Fiske S. T, Hamilton D.L. (006): A társak és a társadalom megismerése. Osiris, Budapest. Forgács J. (006): A társas én. Az önmegismerés szociálpszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. Forgács J., Kipling W.D., von Hippel W. (006): A társas kirekesztés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. Kruglanski A. W. (006): A zárt gondolkodás pszichológiája. Osiris, Budapest. Erős F. (010): Pszichoanalízis és kulturális emlékezet. Jószöveg Műhely, Budapest. Erőss G., Kende A.(008): Túl a szegregáción. L'Harmattan Kiadó, Budapest. Kende A. (szerk., 008): Pszichológia és feminizmus. L Harmattan Kiadó, Budapest. László J. (005): A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. Reboul, A., Moeschler, J. (000): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris Kiadó, Budapest. MPS 0180 Statisztikai eljárások és adatkezelés mesterfokon Dr. argha András N: Dr. argha András Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje az empirikus pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb többváltozós statisztikai eljárásokat, elméleti modelljeiket, terminusaik jelentését és értelmezését, a ROPstat és az SPSS programcsomag használatával. Többszempontos variancia-kovarianciaanalízis Többszörös lineáris regresszió Polinomiális regresszió Főkomponensanalízis és faktoranalízis Kanonikus korreláció-elemzés Diszkriminancia-analízis Logisztikus regresszió Log-lineáris elemzés Hierarchikus klaszteranalízis Nemhierarchikus (relokációs) klaszteranalízis Nincs. Ketskeméty László és Izsó Lajos (005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Székelyi Mária és Barna Ildikó (003): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. Tabachnick, B. G. és Fidell, L. S. (001): Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon. MPS 0181 Statisztikai eljárások és adatkezelés mesterfokon Dr. argha András 4

5 Dr. Surányi Zsuzsanna Takács Szabolcs Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje és konkrét pszichológiai elemzésekben gyakorolja az empirikus pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb többváltozós statisztikai eljárásokat a ROPstat és az SPSS programcsomag használatával. Többszempontos variancia-kovarianciaanalízis Többszörös lineáris regresszió Polinomiális regresszió Főkomponensanalízis és faktoranalízis Kanonikus korreláció-elemzés Nincs. Ketskeméty László és Izsó Lajos (005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Székelyi Mária és Barna Ildikó (003): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. Tabachnick, B. G. és Fidell, L. S. (001): Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon. Dr. ass Zoltán MPS 0161 Kommunikációs készségfejlesztés 1. Dr. Erdélyi Ildikó Sáfrány Eszter Hegedűs Attila Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: Szóbeli A tantárgy célja a szakmai önismeret és a kommunikációs készségek fejlesztése. Az első félévben játékos gyakorlatokon, sajátélményű feladatokon keresztül az általános kommunikációs készségek fejlesztése áll a fókuszban; a második félévben speciálisan a páciens-pszichológus kapcsolatfelvétel és kommunikáció jellegzetességeinek a megismerése és gyakorlása. Ennek keretében a hallgatók megismerkednek a pácienssel való kapcsolatfelvétel törvényszerűségeivel és az első pszichoterápiás interjú alapjaival. A kurzus keretében fontos csoportdinamikai megtapasztalások is történnek, amelyek inspirálják a szakmai önismereti fejlődést. - Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula, Budapest. Csabai M., Csörsz I., Szili K. (009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társai, Budapest. Griffin E. (008): Együtt-lét. Mitől jó egy csoport? Harmat Kiadó, Budapest. Rudas J. (007): Delfi örökösei, Lélekben Otthon, Budapest. Rudas J. (009): Javne örökösei. Lélekben Otthon, Budapest. Erdélyi I. (006): Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos A., Erős F., Litván, Gy. (szerk.), Mérei élet-mű. Osiris, Budapest,

6 Lázár J. (005): A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest. Szőnyi G. (005): Csoportok és csoportozók.medicina, Budapest, Dr. ass Zoltán MPS 061 Kommunikációs készségfejlesztés. MPS 0161* Dr. Erdélyi Ildikó Sáfrány Eszter Hegedűs Attila tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. rtékelés módja: rtékelés módszere: Szóbeli A tantárgy célja a szakmai önismeret és a kommunikációs készségek fejlesztése. Az első félévben játékos gyakorlatokon, sajátélményű feladatokon keresztül az általános kommunikációs készségek fejlesztése áll a fókuszban; a második félévben speciálisan a páciens-pszichológus kapcsolatfelvétel és kommunikáció jellegzetességeinek a megismerése és gyakorlása. Ennek keretében a hallgatók megismerkednek a pácienssel való kapcsolatfelvétel törvényszerűségeivel és az első pszichoterápiás interjú alapjaival. A kurzus keretében fontos csoportdinamikai megtapasztalások is történnek, amelyek inspirálják a szakmai önismereti fejlődést. - Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula, Budapest. Csabai M., Csörsz I., Szili K. (009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társai, Budapest. Griffin E. (008): Együtt-lét. Mitől jó egy csoport? Harmat Kiadó, Budapest. Rudas J. (007): Delfi örökösei, Lélekben Otthon, Budapest. Rudas J. (009): Javne örökösei. Lélekben Otthon, Budapest. Erdélyi I. (006): Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos A., Erős F., Litván, Gy. (szerk.), Mérei élet-mű. Osiris, Budapest, Lázár J. (005): A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest. Szőnyi G. (005): Csoportok és csoportozók.medicina, Budapest, Dr. ass Zoltán Dr. Bátki Anna Dr. Mailáth Nóra MPS 0171 Pályaszocializáció és pszichológus etika Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. gyakorlati jegy A kurzus során a lélektan, mint professzió kérdésével foglalkozva átdolgozzuk a pályára való felkészülés tényezőit. A pszichológus identitás összetevőit pályamotivációk, adekvát és diszfunkcionális attitűdök, pályacsalódás, kiégés, altruizmus, bölcsesség, stb. kutatva a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy tisztázzák saját viszonyukat. Speciális hangsúlyt kap a pszichológus tevékenysége egy teamen belül, a csoportdinamika, illetve a jó szakmai együttműködés(ek) belső és külső feltételei. A kurzus megismerteti továbbá a hallgatókkal a pszichológus etika általános és az egészségpszichológia specifikus problémáinak körét. Tárgyalja a pszichológus etika és az orvosi etika viszonyát. Betekintést nyújt a tipikus szakmai dilemmákba, azok lehetséges megoldásaiba. Ezen túlmenően, tárgyalja a pszichológusi alkalmasság kérdését is. 6

7 Pályaalkalmasság Titoktartás problémája Kettős kapcsolat: kapcsolattartás a pácienssel, hozzátartozókkal, kollégákkal, más szakmák képviselőivel Szakmai kompetencia-határok Felmérés, szakvélemény Tájékoztatott beleegyezés A kutatás etikája (vizsgálat és publikáció) Pénzügyi kérdések A világháló felvetette etikai kérdések A pszichológia oktatásának etikai kérdései Saját életből hozott szakmai etikai dilemma prezentálása. Bagdy, E. (1997): Hivatás és személyiség, Pálya, foglalkozás, szakma mesterség, hivatás. In: A pedagógus hivatásszemélyisége, KLTE Pszichológiai Intézete, Debrecen Rudas, J. (009): Javne örökösei, Oriold és Társai, Budapest Szőnyi, G. (005): Csoportok és csoportozók, Medicina, Budapest arga, K. (009): Pszichológus etika. 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest Horváth Szabó, K. (szerk.)(1998): Lélekvilág, Pszichológiai tanulmányok a vallásról, az erkölcsről, az énről, Rejtjel Kiadó, Piliscsaba Kulcsár, Zs. (szerk.)(1999): Morális fejlődés, empátia, altruizmus, Szöveggyűjtemény, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Nouwen, H. J. M. (006): A sebzett gyógyító. Lelkiszolgálat napjaink társadalmában, Ursus Libris, Budapest Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, Magyar Pszichológiai Társaság Pszichoterápiás Ellátás és Képzés (011), MentalPort, Budapest Dr. Kántor Sándor MPS 1110 Az egészség-pszichofiziológia anatómiai és élettani alapjai 1 N: Dr. Czigler Balázs Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy az egészség-pszichofiziológia főbb területeinek anatómiai és élettani hátterét mutatja be. A félév során az egészséges működésekből kiindulva ismertetünk bizonyos, klinikai-egészségpszichológiai szempontból fontos, pszichiátriai és neurológia kórképek hátterében álló fiziológiai folyamatokat. A hallgatók képet kapnak a fentiekben szerepet játszó molekuláris biokémiai, sejt- és transzmitterrendszer szintű, illetve strukturális folyamatokról, valamint ezek genetikai alapjairól. A kurzus célja az is, hogy mindezek kapcsán bevezetést adjon fontosabb pszichotróp gyógyszerek működési mechanizmusába. A tárgy az alapképzés során megszerzett biológiai és neurológiai ismeretekre épít és illeszkedik a pszichofarmakológiai, pszichiátriai tárgyú mesterkurzusok tematikájához. izsgálati módszerek a pszichofiziológiában (CT, MR, EEG) Neurális működések, jelátvitel Transzmitter-rendszerek Pszichotrop gyógyszerek receptor-hatásai Skizofréniák biológiai korrelátumai Affektív kórképek Demenciák 7

8 Nincs. Az előadások anyagát tartalmazó pdf fájlok Bárdos Gy. (003): Pszichovegetatív kölcsönhatások, Scolar Kiadó, Budapest. Fürst Zs (001): Farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest. Márkus A (006): Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak, Akadémiai Kiadó, Budapest. Tarsoly E (1999): Funkcionális Anatómia, Akadémiai Kiadó, Budapest. Tringer L (004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. Dr. Kántor Sándor MPS 110 Az idegrendszer anatómiája, élettana és működési zavarai 1 N: Dr. Czigler Balázs tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy célja a Klinikai és egészségpszichológiai szakirány hallgatóinak olyan funkcionális anatómiai ismeretek átadása, melyek a program más stúdiumainak felhasználása szempontjából nélkülönözhetetlenek. A kurzus épít az alapképzésben megszerzett ismeretekre és szorosan, kiegészítve, illeszkedik a kognitív pszichológia, a kognitív neurológia és neuropszichológia tudományághoz. A neurokognitív rendszerek biológiai korrelátumainak ismertetésén túl a legfontosabb humánspecifikus funkciók patológiai vonatkozásai is bemutatásra kerülnek. A központi idegrendszer fejlődési sajátosságai, apoptózis, plaszticitás. Empirikus bizonyítékok, korszerű elméleti modellek. Az agy morfológiai és funkcionális aszimmetriái. Kapcsolódó kutatások, fejlődési rendellenességek és patológiák. A bazális ganglionok és a kisagy, mint a kognitív funkciók újabb, kiegészítő struktúrái. A beszéd, olvasás, írás, számolás evolúciós bázisai, és ezen képességek zavarai. A modern kutatások tanulságai. Nincs. Az előadások anyagát tartalmazó pdf fájlok Csépe (006): Az olvasó agy, Akadémiai Kiadó, Budapest, Márkus A (006): Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak. Akadémiai Kiadó, Budapest, , , Márkus A (007): Számok, számolás, számolászavarok, Pro Die Kiadó, Budapest, Pléh Cs, Kovács Gy, Gulyás B. (szerk.003): Kognitív idegtudomány, Osiris Kiadó, Budapest, Tarsoly E (1999): Funkcionális anatómia, Akadémiai Kiadó, Budapest,

9 Dr. Földi Rita Dr. Földi Rita Dr. Páli Judit MPS 1131 Neuropszichológia 1 MPS 110* Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. házi dolgozat A tárgy célja az idegrendszer körülhatárolt sérülése nyomán bekövetkező pszichés funkciókárosodások feltárására és kezelésére alkalmas neuropszichológiai vizsgáló- és rehabilitációs módszerek ismertetése és szemléltetése. A vizsgálatok elméleti megalapozásaként tárgyaljuk a pszichés funkciók agyi lokalizációjának kérdéseit: a funkcionálisrendszerszemléletet, a kettős disszociáció- és a diszkonnexió elvét. Áttekintjük a leggyakoribb neuropszichológiai tünetegyütteseket a vizuális agnóziák, az egyoldali téri elhanyagolás (neglect). a Gerstmann-szindróma, a téri-vizuális funkciózavarok, apraxiák, amnesztikus zavarok a frontális károsodások azonosításának és pszichológiai kezelésének kérdései. Diagnózisalkotás a viselkedésneurológia (Luria) kvalitatív szemlélete, szindrómaelemzés pszichometrikus-kvantitatív próbák AQ tünetek és panaszok szerepe a mindennapos életvezetésben, a pszichológiai rehabilitáció, kognitív terápiák. Házi dolgozat A tárgyalt szindrómákat az OORI Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztályával együttműködve készített videotár segítségével, konkrét eseteken szemléltjük. Lurija, A. R. (1975). álogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest (a frontális lebenyszindrómáról, az emlékezetzavarokról és a mozgászavarokról szóló fejezetek, azaz az 5 74., , és oldalak.) Damasio, A. R. (1996). Descartes tévedése. rzelem, értelem és az emberi agy. AduPrint, Budapest, Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M. (szerk.) (008). Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Kiadó, Budapest. erseghi A. (1996). A neglect szindróma. In: Remenár, L., Somlai, J. (szerk.). Neuroophtalmologia. LAM Könyvek, álogatott fejezetek sorozat, fejezet, erseghi A. (005). Kapcsolatban lenni. In: Krasznárné Erdős F. és Feketéné Gacsó M. (szerk.) Tanulmányok az afázia témaköréből. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Lurija, A. R. (1975). álogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest. Csépe aléria (005). Kognitív fejlődés neuropszichológia. Gondolat Kiadó Budapest. F. Földi R. (005). A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Kiadó, Pécs. Páli Judit (00). A játék szerepe a neuropszichológiai diagnosztikában és a terápiában. Záródolgozat, OORI. Dr. Kántor Sándor MPS 1140 Pszichofarmakológiai és addiktológiai alapismeretek 1 N: MPS 310* Dr. Czigler Balázs Oktatás nyelve: rtékelés módja: 9

10 Ajánlott félév: III. rtékelés módszere: A tárgy célja alapvető, a pszichológusi munkához nélkülözhetetlen pszichofarmakológiai és addiktológiai alapismeretek átadása. Neurotranszmitterek és receptorok (a központi idegrendszer jelentősebb neurotranszmitter-rendszereinek bemutatása) (acetilkolin, dopamin, szerotonin, adrenalin, noradrenalin, GABA, glutamát, endogén opiátok, hisztamin, endocannabioidok stb.) Az egyes pszichiátriai zavarok neurobiológiája Az egyes pszichiátriai betegségek farmakoterápiája, a pszichiátriában használatos gyógyszerek és hatásaik (antipszichotikumok, antidepresszívumok, szedatívumok, hipnotikumok, szorongásoldók, nootrop gyógyszerek stb.) A központi idegrendszerre ható egyéb kémiai anyagok pszichofarmakológiája (alkohol, nikotin, koffein, opiátok, kokain, amfetamin és egyéb stimulánsok, kannabisz, LSD, szerves oldószerek stb.) Az addiktív kórképek neurobiológiai elméletei. Addiktológiai kórképek farmakoterápiás kezelése Nincs. Az előadások anyagát tartalmazó pdf fájlok Demetrovics Zs. (szerk. 007): Az addiktológia alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Németh A., Gerevich J. (szerk. 000): Addikciók. Medicina Könyvkiadó, Budapest. Németh A.(szerk., 011): A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest. Rácz J.: (006): Kvalitatív drogkutatások, L Harmattan, Budapest. Tringer L (004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. Dr. Kántor Sándor Dr. Szili Ilona MPS 1150 Pszichiátriai alapismeretek 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: ősz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli/ A kurzus bevezet a pszichiátria medicinális szemléletének világába, megismertet a biológiai modellekkel, a pszichoszociális és pszichodinamikai megközelítéseket együtt, egymáshoz való kapcsolatában tárgyalva. Bevezet a normalitás és abnormitás elkülönítésének szempont-rendszerébe. Bemutatja az egyes pszichikus zavarok pszichiátriai nozológiai rendszerekben való diagnosztikus osztályozását, részletezi a BNO X és DSM I nevezéktanát, valamint az egyes kórképek bemutatásánál esetprezentációkon át elemzi a patológiák specifikumait. Bemutatja a klinikai adatszerzés orvosi utjait /anamnézis, heteroanamnézis, pszichiátriai exploráció, diagnózis, terápiás terv. Foglalkozik a kis és nagy-pszichiátriai betegségkategóriákkal. A generalizált szorongás. Pánik. Fóbiák. Kényszeres zavarok. Stresszbetegségek. Hangulatzavarok (unipoláris depresszió, bipoláris zavarok) Evészavarok. Aszexuális élet és a nemi működések valamint szexuális identitás zavarai. Személyiségzavarokkal. A nagy pszichiátria köréből a szkizofrénia és az affektív zavarok kórképeibe vezeti be a hallgatókat. 10

11 A megalapozó tantárgy ismeretanyagával szoros egyeztetésben fedi le a pszichiátria fő betegségterületeinek bemutatását. Prezentáció vagy szakanyag fordítása adott témakörben Bíró, S. (szerk.): A DSM-I-TR Diagnosztikai kritériumai, Animula, Budapest Bíró,S. (szerk)(004): BNO-10 zsebkönyv, Animula, Budapest Gabbard, G.O. (007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest. Spitzer, R. L., First, M.B., Giibbon, M., Williams, J.B. (005): Kezelési kézikönyv a DSM-I-TR esettanulmányokhoz. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest Tringer, L. (000): A pszichiátria tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest Comer, R. J. (000): A lélek betegségei, Pszichopatológia, Osiris, Budapest Füredi, J., Tariska P. Németh A. (003): A pszichiátria kézikönyve, Medicina Kiadó, Budapest Tariska, P. (szerk)(000): Neuropszichiátria, Medicina, Budapest Tényi, T. (000): A pszichodinamikus pszichiátria a legújabb pszichoanalitikus eredmények tükrében, Animula, Budapest Tringer, L. (003): Sürgősségi ellátás a pszichiátriában, Medicina, Budapest Dr. Mailáth Nóra Dr. Szili Ilona MPS 3110 A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: ősz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli/ A pszichoterápia és a tanácsadás különbségei, kapcsolódási pontjai.a klinikai szakpszichológus és a tanácsadó szakpszichológus kompetencia területe, átfedések és különbségek. A klinikai pszichológia fogalma és története. A klinikai pszichológia alapelméletei, főbb alkalmazási területei: diagnosztika, terápia és kutatás. A klinikai pszichológusi szakma, hivatás. A pszichológiai intervenciók rendszere, modelljei. A klinikai pszichológus pszichoterápiás kompetenciája. A klinikai pszichológia kutatási területei és módszertana. A klinikai pszichológusok képzése és a szakma helyzete Magyarországon. Képzési specifikumok. Az orvosi pszichológia, kórházlélektan és klinikai pszichológia viszonya. A tanácsadás fogalma, területei (pl. pályaválasztás, karrier-, krízistanácsadás, foglalkozási rehabilitáció). A tanácsadó pszichológus tevékenysége. Diagnosztikus eszköztár, a kliens(ek)hez való viszony, intervenciós lehetőségek. A pszichoterápia és a tanácsadás különbségei, kapcsolódási pontjai.. A klinikai pszichológus és a tanácsadó szakpszichológus kompetencia területe, átfedések és különbségek. Prezentáció vagy szakanyag fordítása adott témakörben Bagdy, E. (szerk)(1998): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja, Animula, Budapest Csabai, M., Csörsz, I., Szili, K. (009): A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold és Társai, Budapest Gabbard, G.O. (007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest Kulcsár,. (szerk)(009): Tanácsadás és terápia, Eötvös Kiadó, Budapest 11

12 Ritóókné, Á. M. (199): A tanácsadás pszichológiája, Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L. (006): A gyógyító beszélgetés, Medicina, Budapest Trull, T.J., Phares, E.J. (004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris Budapest Gaubatz, M. (00): Clinical and Counseling Practice. A Case-Guided Approach. Upper Saddle River (NJ): Pearson Education. Dr. Mailáth Nóra Dr. Szili Ilona Dr. Mailáth Nóra MPS 310 Részletes pszichopatológia 1 N: MPS 1150* Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: II. szóbeli/ A pszichopatológia kurzus bevezeti a hallgatót a normálistól /adaptációképestől/ eltérő, rendellenes lelki jelenségek rendszerébe. Sorban elemzi a percepció, figyelem, emlékezet, érzelmi jelenségek szorongás, hangulati élet, affektív működés, gondolkodás és viselkedés patológiájának jellemzőit, leíró rendszerbe foglalását, nevezéktanát, kialakulásának, jelenségtanának és dinamikájának lélektani elméleteit, modelljeit. A pszichikus zavarok tünettanát átvezeti a betegségkategóriák szindromatológiai rendszerébe. Önálló tárgyalási egységbe foglalja a rendellenes lelki jelenségekre vonatkozó pszichoanalitikus, tanuláselméleti, kognitív lélektani és egyéb elméleti elgondolásokat, valamint bemutatja a kórlélektani jelenségek interperszonális modelljeit is. A kurzus megalapozza a pszichiátria tantárgyat, amely a nozológiai betegség-egységek keretében tárgyalja a pszichikus zavarokat. Percepciózavarok Gondolkodászavarok Intelligencia zavarai Emlékezés és tanulás zavarai Figyelemzavarok Orientáció zavarai rzelem és affektivitás zavarai Mozgászavarok Beszéd zavarai Írás zavarok Cselekvés és reakciózavarok - Füredi, J., Németh, A., Tariska, P. (szerk)(003): A pszichiátria kézikönyve, Medicina, Budapest Juhász, P., Pethő, B. (1983) Általános pszichiátria I. Pszichopatológia, Medicina, Budapest Kulcsár, Zs. (1993): Pszichoszomatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Németh, A.(szerk)(011): A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest Szakács, F. (szerk)(1990): Patopszichológiai vademecum, Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L (004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest Trull, T.J. Phares, E. J. (004): Klinikai pszichológia, Szakács, F. (szerk) Osiris Kiadó, Budapest Tényi, T.(009):Ritka pszichiátriai tünetek és szindrómák, Animula, Budapest Dr. Mailáth Nóra N: MPS 3130 Klinikai pszichodiagnosztika 1 1 MPS 310*

13 Oktatás nyelve: rtékelés módja: Dr. Mailáth Nóra Heincz Orsolya Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. /szóbeli zárthelyi A kurzus a pszichopatológia tárgyhoz kapcsolódva, azokra épülve ismerteti a lelki zavarok vizsgálati módszereit és a klinikai pszichodiagnosztikai eljárások menetét. Ismertetjük a klinikai kérdés megfogalmazásától a pszichodiagnosztikai lelet megalkotásáig vezető munka lépéseit. Bemutatásra kerülnek a gyakorlatban alkalmazott interjúk, kérdőívek, becslőskálák, teljesítménytesztek, projektív eljárások, neuropszichológiai módszerek. Kitérünk a klinikai pszichodiagnosztikai szakvélemény, szakértői tevékenység bemutatására is. Teljesítmény és funkciózavarok kvantitatív és kvalitatív elemzése A projekció pszichodiagnosztikai elve, pszichodinamikai elemzés, áttétel, utalás A személyiség-meghatározás fő dimenziói a projektív tesztekben Az egyes kórképekre jellemző tesztjegyek, diagnosztikus skálák Argelander, H. (007): Az első pszichoterápiás interjú, Springmed, Budapest. Komlósi, A., Kovács, Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadása pályaválasztásban. Módszertani Füzetek 4. Lukács, D (1989): A Szondi-teszt egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, Oriold és társai, Budapest Mérei, F. (000): A Rorschach próba, Medicina, Budapest Mérei F., Szakács F. (szerk)(199): Pszichodiagnosztikaivademecum, Tankönyvkiadó, Budapest MMPI - Segédlet az értékeléshez (1999): Animula, Budapest Perczel Forintos, D., Kiss, Zs.,Ajtay, Gy. (szerk)(005): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában, OPNI, Budapest Trull, T. J.,Phares, E., J. (004): Klinikai pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ass, Z. (006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus Kiadó, Budapest Dr. Mailáth Nóra Dr. Mailáth Nóra Heincz Orsolya MPS 3131 Klinikai pszichodiagnosztika gyak. 1 MPS 310* Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. /szóbeli zárthelyi A kurzus a pszichopatológia tárgyhoz kapcsolódva, azokra épülve ismerteti a lelki zavarok vizsgálati módszereit és a klinikai pszichodiagnosztikai eljárások menetét. Ismertetjük a klinikai kérdés megfogalmazásától a pszichodiagnosztikai lelet megalkotásáig vezető munka lépéseit. Bemutatásra kerülnek a gyakorlatban alkalmazott interjúk, kérdőívek, becslőskálák, teljesítménytesztek, projektív eljárások, neuropszichológiai módszerek. Kitérünk a klinikaipszichodiagnosztikai szakvélemény, szakértői tevékenység bemutatására is. Teljesítmény és funkciózavarok kvantitatív és kvalitatív elemzése A projekció pszichodiagnosztikai elve, pszichodinamikai elemzés, áttétel, utalás A személyiség-meghatározás fő dimenziói a projektív tesztekben Az egyes kórképekre jellemző tesztjegyek, diagnosztikus skálák 13

14 Argelander, H. (007): Az első pszichoterápiás interjú, Springmed, Budapest Komlósi, A., Kovács, Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadása pályaválasztásban. Módszertani Füzetek 4. Lukács, D (1989): A Szondi-teszt egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, Oriold és társai, Budapest Mérei, F. (000): A Rorschach próba, Medicina, Budapest Mérei F., Szakács F. (szerk)(199): Pszichodiagnosztikai vademecum, Tankönyvkiadó, Budapest MMPI - Segédlet az értékeléshez (1999): Animula, Budapest Perczel Forintos, D., Kiss, Zs.,Ajtay, Gy. (szerk)(005): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában, OPNI, Budapest Trull, T. J.,Phares, E., J. (004): Klinikai pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ass, Z. (006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus Kiadó, Budapest Dr. Földi Rita Dr. Földi Rita MPS 3140 Személyiségfejlődés és életkorokhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika 1 N: tavasz MPS 010* Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: II. A különböző életkorokhoz, így a gyermekkorhoz, serdülőkorhoz kötődő fejlődéssel együttjáró funkciózavarok, életkori krízisek, patológiás állapotok ismertetése. Az egészséges és patológiás fejlődés okainak, összefüggéseinek tárgyalása, ezek összevetése a környezeti hatásokkal. A kedvezőtlen környezet: trauma, abúzus, elhanyagolás felismerése, a trauma feldolgozás megszervezése. A serdülőkor sajátosságai és hatása az identitás alakulására és a családi rendszer változására. Az időskor pszichológiai jellemzői, az időskor és a társadalmi attitűdök kapcsolata. Az időskori veszteségek, egészséghanyatlás, az életminőség, az önállóság megőrzése. A különböző életkorokban alkalmazott pszichodiagnosztikai tesztek, kérdőívek, viselkedésdiagnosztikai eljárások ismertetése. Normalitás, abnormalitás pszichológiai modelljei, életkorhoz köthető rizikófaktorok. Környezeti hatások, traumafeldolgozás különböző életkorokban. Az autisztikus spektrum (autizmus, kanneri autizmus, Asperger-féle autisztikus pszichopátia és gyermekkori skizofrénia. Szeparációs- és teljesítményszorongás, fóbia. Gyermekkori neurózisok. Gyermekkori depresszió. Evés és kiválasztás zavarai. Kóros védekezési módok: kényszer és fóbia. Pszichoszomatikus zavarok gyermekkorban. Tic-zavarok. A beszéd zavarai, dadogás, szelektív mutizmus. Epilepszia. Zárthelyi dolgozat Gerő Zs. (szerk.) (1993): A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Trull, T. J. Phares E. J. (004): Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest. ikár A. ikár Gy. Székács E. (szerk.) (007): Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina, Budapest. F. Földi R. (004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedészavarok diagnosztikájában.

15 Magyar Pszichológiai Szemle, 59 (1), ikár Gy. (1980): Az ifjúkor válságai. Gondolat, Budapest. Dr. Mailáth Nóra Dr. Bátki Anna dr. Bíró Gyula MPS3150 Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. /szóbeli zárthelyi A pszichológiai beavatkozásokat legátfogóbb megfogalmazásban intervenciónak nevezzük. Ezek a közvetlen, ún. beszélgető kapcsolattól a tanácsadáson át az egyes befolyásolási technikákig és komplex pszichoterápiás módszerekig terjednek. A kurzus áttekinti és rendszerezi a pszichológiai beavatkozások alapelméleteit, főbb irányzatait és az elméletekre épülő módszertani rendszereket. Foglalkozik a verbális, a szimbolikus gondolkodást felhasználó képi és dramatikus, valamint nem verbális eljárásokkal, és elemzi az egyes módszerek hatásának összetevőit. Fontos célnak tekintjük, hogy a hallgatók a pszichoterápia fogalmát és rendszerfelépítését elsajátítva képesek legyenek felismerni és elhatárolni a valódi pszichoterápiákat az elméletileg megalapozatlan és módszertanilag ellenőrizetlen, nem terápiás rendszerektől, valamint tisztában legyenek a segítő kapcsolat nem specifikus tényezőivel. A kurzus keretében meghatározzuk egyúttal az ún. segítő beszélgetés nem specifikus pszichoterápiás effektusait és a módszerspecifikus hatótényezőket. Elemezzük a pszichoterápia, mint rendszer elemeit és felépítését (célkitűzések, külső és belső feltételek, időtényező, keretek, rövid és hosszú terápiák, szabályok, munkaszövetség, kontraktus, terápia lezárása, stb.) Megismertetjük az egyes pszichoterápiás módszerek indikációit és kontraindikációit. Különbséget teszünk a csoportos terápiás formák és a csoportpszichoterápia között. égül foglalkozunk a pszichoterápiás hatékonyságvizsgálatok követelményeivel és módszerével is. zárthelyi dolgozat Buda, B. (004): Pszichoterápia, Akadémiai Kiadó, Budapest Davanloo, H., Sifneos, P.E. (001): Rövid dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Gabbard, G.O. (009): A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve, Oriold és Társai, Budapest Malan, D. H. (00): Egyéni dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Mórotz, K., Perczel Forintos, D. (007): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest Pintér, G. (szerk)(l993): Pszichoterápiák, Módszerspecifikus irányzatok, Psychiatria Hungarica. Tematikus szám. No. 3. Pszichoterápiás ellátás és képzés (011): MentalPort, Budapest Szakács, F. (00): Pszichoterápiai ademecum I-II. Új Mandátum Kiadó, Budapest Szőnyi, G., Füredi J. (szerk)(000): A pszichoterápia tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest Trull, T.J., Phares, E.J. (004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris, Budapest Dr. Mailáth Nóra Dr. Bátki Anna dr. Bíró Gyula MPS 3151 Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek gyak. 1 Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. zárthelyi 15

16 A pszichológiai beavatkozásokat legátfogóbb megfogalmazásban intervenciónak nevezzük. Ezek a közvetlen, ún. beszélgető kapcsolattól a tanácsadáson át az egyes befolyásolási technikákig és komplex pszichoterápiás módszerekig terjednek. A kurzus áttekinti és rendszerezi a pszichológiai beavatkozások alapelméleteit, főbb irányzatait és az elméletekre épülő módszertani rendszereket. Foglalkozik a verbális, a szimbolikus gondolkodást felhasználó képi és dramatikus, valamint nem verbális eljárásokkal, és elemzi az egyes módszerek hatásának összetevőit. Fontos célnak tekintjük, hogy a hallgatók a pszichoterápia fogalmát és rendszerfelépítését elsajátítva képesek legyenek felismerni és elhatárolni a valódi pszichoterápiákat az elméletileg megalapozatlan és módszertanilag ellenőrizetlen, nem terápiás rendszerektől, valamint tisztában legyenek a segítő kapcsolat nem specifikus tényezőivel. A kurzus keretében meghatározzuk egyúttal az ún. segítő beszélgetés nem specifikus pszichoterápiás effektusait és a módszerspecifikus hatótényezőket. Elemezzük a pszichoterápia, mint rendszer elemeit és felépítését (célkitűzések, külső és belső feltételek, időtényező, keretek, rövid és hosszú terápiák, szabályok, munkaszövetség, kontraktus, terápia lezárása, stb.) Megismertetjük az egyes pszichoterápiás módszerek indikációit és kontraindikációit. Különbséget teszünk a csoportos terápiás formák és a csoportpszichoterápia között. égül foglalkozunk a pszichoterápiás hatékonyságvizsgálatok követelményeivel és módszerével is. Buda, B. (004): Pszichoterápia, Akadémiai Kiadó, Budapest Davanloo, H., Sifneos, P.E. (001): Rövid dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Gabbard, G.O. (009): A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve, Oriold és Társai, Budapest Malan, D. H. (00): Egyéni dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Mórotz, K., Perczel Forintos, D. (007): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest Pintér, G. (szerk)(l993): Pszichoterápiák, Módszerspecifikus irányzatok, Psychiatria Hungarica. Tematikus szám. No. 3. Pszichoterápiás ellátás és képzés (011): MentalPort, Budapest Szakács, F. (00): Pszichoterápiai ademecum I-II. Új Mandátum Kiadó, Budapest Szőnyi, G., Füredi J. (szerk)(000): A pszichoterápia tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest Trull, T.J., Phares, E.J. (004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris, Budapest Dr. Nyitrai Erika Dr. Nyitrai Erika MPS 3160 Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli A tárgy az egészségpszichológia klasszikus témaköreit mutatja be komplex biopszichoszociális megközelítésből. Az egészségpszichológia meghatározása, a területei és a története, a biopszichoszociális modell kialakulása. Az egészség-pszichológia társtudományai: magatartásorvoslás, epidemiológia, orvosi antropológia. Az egészség fogalmai és mérése az egyén és a populáció szintjén. Az egészségben, morbiditásban és mortalitásban fennálló társadalmi egyenlőtlenségek alternatív ázatai és kurrens kutatási irányai. A mortalitást és a morbiditást meghatározó individuális különbségek (személyiségtípus, személyiségvonások) kutatásának története és kurrens irányai. A társas integráció, a társas támogatás, a társas tőke kapcsolata a mortalitással és a morbiditással. A betegség, a betegszerep, a betegségmagatartás és az alkalmazkodás a krónikus betegséghez. A fájdalom és a fájdalomcsillapítás alapjai. Az együttműködés problémája, az orvos-beteg interakció és a betegtájékoztatás. A placebo hatás, nocebo hatás és jelentőségük a kutatásban és a gyakorlatban. A halál, a haldoklás és gyász elméletei és kutatásának eredményei. 16

17 A segítés, segítőhívatás és a kiégés. Az egészségügy szervezeti felépítése és az egészségpszichológus jelenlegi és jövőbeni szerepei. Kállai, J., Oláh, A., arga, J. (szerk)(006): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest Kulcsár, Zs. (1998) Egészségpszichológia,ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest Helman, C.G. (003) Kultúra, egészség és betegség, Medicina Könyvkiadó, Budapest Buda, B. (szerk)(001): Magatartástudományok, Medicina Kiadó, Budapest Kulcsár Zs. (szerk)(005): Teher alatt Budapest:,Trefort Kiadó. Kulcsár, Zs., Rózsa, S., Kökönyei, Gy. (szerk)(004):megázhatatlan testi tünetek,elte Eötvös Kiadó, Budapest Pikó, B. (003): Kultúra, társadalom, lélektan, Akadémiai Kiadó, Budapest Kopp, M. és mtsai (szerk)(006): A népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp, M. s mtsai (szerk)(008): Magyar lekiállapot, Semmelweis Kiadó, Budapest Dr. Nyitrai Erika N: MPS 3170 Klinikai egészségpszichológia 1 Dr. Szondy Máté Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: II. rtékelés módszere: A tantárgy szakmai tartalma, elsajátításának célja: A tantárgy keretében megismerkedünk a pszichoszomatikus szemlélettel, illetve a pszichoszomatika mint tudományterület legfőbb képviselőivel. A korai pszichoszomatikus elképzeléseket a modern eredmények tükrében tárgyaljuk és értelmezzük. Bemutatjuk a klinikai egészségpszichológia kialakulásának okait, szükségességét, történeti gyökereit, és rokontudományaival (pszichoszomatikus orvoslás, pszichofiziológia, pszichoneuroimmunonológia, pszichoneuroendokrinológia, magatartásorvoslás,, orvosi pszichológia, komplementer medicina, stb) való kapcsolatát. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy a klinikai egészségpszichológus milyen formában és milyen keretek között tud tevékenykedni az egészségügyben; s milyen fő feladatokat láthat el. Sorra vesszük a leggyakoribb krónikus betegségeket, és mindegyik esetében elemezzük a pszichológiai tényezők komplex hálózatát (korai elképzelések, a betegség egészségpszichológiája, biológiai-pszichológiai-szociális tényezők kölcsönkapcsolatának konkrét megnyilvánulása az adott betegségben; a klinikai egészségpszichológus feladatai az adott betegségben). A betegségek részletes biológiai és pszichológiai ismertetése alapját képezi az Egészségpszichológiai edukációs programok tantárgy egy részének. További betegségek elemzése a Részletes klinikai egészségpszichológia modulon belül történik. Csabai, M., Molnár, P. (009): Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Medicina, Budapest Kállai, J., Oláh, A., arga, J. (szerk)(007): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó, Budapest Kopp, M., Berghammer, R. (szerk)(005): Orvosi pszichológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest 17

18 Kulcsár, Zs. (szerk)(004): Megázhatatlan testi tünetek szöveggyűjtemény I.-II, Eötvös Kiadó, Budapest Wise, M. G., Rundell, J. R. (007): A pszichoszomatikus orvoslás klinikai kézikönyve, Lélekben Otthon, Budapest Comer, R.J. (000) A lélek betegségei, Osiris, Budapest, 11. fejezet (A szomatikus zavarok pszichoszociális tényezői) Füredi J., Németh A., Tariska P. (009) A pszichiátria kézikönyve. Medicina, Budapest, Pszichoszomatika, Bevezetés (689-69), Onkopszichiátria (69-708), Gyomor-bél rendszer pszichoszomatikája ( ), A bőrgyógyászat pszichoszomatikus vonatkozásai ( ), Reumatológiai-mozgásszervi betegségek (755-76) Onnis, L. (1993) A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Animula, Budapest Dr. Lázár Imre Dr. Lázár Imre MPS 3180 Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: II. szóbeli A tantárgy révén a hallgató diagnosztikai, és terápiás tájékozottságot szerez a pszichoimmunológia jelenségkörének élettani, anatómia alapjaival kapcsolatban, képessé válik az immunrendszer esetében a kockázatok (gyász, válás, munkanélküliség, depresszió, kontrol vesztett helyzetek) felismerésére és a pszichoimmunológiai szemlélet érvényesítésére a konziliáriusi munkában. A pszichoimmunológia története A neuroimmunmoduláció anatómiai alapjai Neuroendorinimmun információs csatornák A neuroimmun adaptáció és a stressz Kontrol és tehetetlenség, az aktív és passzív coping A stressz neuroimmunológiája ökológiai és evolúciós kontextusban Szociálpszichoimmunológia: az pszichoimmunológia ethológia vonatkozásai A pszichoimmunológia és a fejlődéslélektan különös tekintettele a kötődéselméletre Pszichoimmun kockázati helyzetek és csoportok A PNI személyiséglélektani vonatkozásai Az autoimmun kórképek pszichoimmunológiája Az allergiás kórképek pszichoimmunológiája A daganatos kórképek pszichoimmunológiája A pszichoimmun betegségek pszichoterápiája Lázár, I. (1991): Pszichoneuroimmunológia, égeken, Budapest Lázár, I. (1993): iselkedésszempontú immunológia, Egyetemi jegyzet, KLTE, Debrecen Lázár, I. (005): Pszichoneuroimmunológia (PNI) in: Kopp, M., Berghammer, R. (szerk.) Orvosi pszichológia, Medicína, Budapest Letölthető szöveg: Lázár Imre Neuroimmunmoduláció és pszichoimmunológia: Urbán, R. (szerk)(003): A magatartás, a lelki élet és az immunrendszer kölcsönhatásai, Eötvös kiadó, Budapest 18

19 MPS 3190 Egészségmagatartás, egészségfejlesztés, és egészségkommunikáció 1 Dr. Nyitrai Erika N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Dr. Ferenczi Andrea Dr. Szondy Máté Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. szóbeli A kurzus két egymással összefüggő tematikus egységből áll: Az első részben az egészségmagatartást ázó pszichológiai modellek (társas-kognitív modellek, transzteoretikus modell) ismertetése mellett áttekintjük az egyes problémás viselkedések (táplálkozás-túlsúly, fizikai inaktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás, rizikós szexuális magatartás, védőeszközök használatának hanyagolása, a szűrésekről való elmaradás) valamint az egészséget elősegítő viselkedések (pl. testedzés, egészségtudatos döntések) bio-pszicho-szocio-kulturális meghatározóit. A kurzust kiegészítjük a felnőttkori és a serdülőkori depresszió, szorongás, öndestruktív viselkedés (öngyilkosság) primer prevenciós megközelítésével. A kurzus második fele az egészségfejlesztés alapfogalmait mutatja be a fontosabb kérdések és módszerek bemutatásával. Röviden ismerteti az egészségfejlesztés szintereinek jellemzőit, az egyéni, csoportos és társadalmi szintű módszerek sajátosságait. Egészségre vonatkozó elméleti modellek Az egészséges magatartás és életvitel kialakítása, megőrzése és fejlesztése. Hazai helyzet. A prevenció patomorfizáló és egészségközpontú megközelítése Egészségtudatosság Egészségnevelés versus egészség-gondozás. A bontakozás fogalma, mint alapelv Egészségkárosító magatartásformák klinikai egészségpszichológiai vonatkozásai Az egészségfejlesztés koncepciója Az egészségkommunikáció jellemzői Benkő, Zs. (1999): Ne üljön lelkünkön szenvedés Egészségfejlesztés, mentálhigiéne, hálózatépítés Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Buda, B., Kopp M. (szerk. 001): Magatartástudományok, Medicina Könyvkiadó, Budapest Demetrovics, Zs., Urbán, R., Kökönyei, Gy.(008): Iskolai egészségpszichológia, L Harmattan, Budapest Gerevich J. (1997): Közösségi mentálhigiéné, Animula, Budapest Kállai J., arga J., Oláh, A. (szerk)(007): Az egészségpszichológia gyakorlata, Medicina, Budapest Barabás, K. (szerk)(006): Egészségfejlesztés Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina, Budapest Ewles, L. és Simnett, I. (1999): Egészségfejlesztés, Gyakorlati útmutató, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Kopp, M., Skrabski Á. (1998): Magyar lelkiállapot, égeken Kiadó, Budapest Urbán R. (007): A dohányzás egészségpszichológiája, Nyitott Könyvműhely, Budapest Dr. Nyitrai Erika dr. Bíró Gyula MPS 300 Stressz és megküzdés 1 N: tavaszi Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: 19

20 II. szóbeli A tantárgy célja a nehezített alkalmazkodási helyzetekben mutatott viselkedés és magatartás értelmezésére vonatkozó elméletek áttekintése, a megküzdő viselkedés helyzeti és személyiségbeli determinánsainak elemzése és a megküzdés eredményességét szavatoló személyiségbeli erőforrások bemutatása. Cél továbbá az is, hogy a kurzus megismertesse a megküzdési stratégiákat vizsgáló legkorszerűbb eljárásokat, a megküzdés személyiségforrásait azonosító kérdőíveket és skálákat. A fiziológiai stresszválasz: stresszhormonok és kölcsönhatásaik. A stresszhormon-válaszminták viselkedéses korrelátumai Megküzdési módok elméleti síkon, különböző helyzetekben (esettanulmányok) A megküzdés modelljei (a pszichodinamikus, trait, tranzakcionalista, kontroll) A pszichológiai immunrendszer elemei és működése Karakterisztikus megküzdési mintázatok patológiás következményei Szélsőséges megküzdési módok katasztrófa- és traumahelyzetekben. A poszttraumás stresszbetegség dinamikája és mechanizmusai. Társadalmi traumatizáltság Megküzdés és spiritualitás; megküzdés a transzperszonális, egzisztencialista és pozitív pszichológiai szemléletben. Csikszentmihályi, M. (009): Az öröm művészete, Nyitott Könyvműhely, Budapest Herman, J. (több kiadás): Trauma és gyógyulás, NaNE-Háttér, Budapest Kulcsár, Zs. (szerk. 005): Teher alatt Pozitív trauma feldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort Kiadó, Budapest Kulcsár, Zs. (009): Traumafeldolgozás és vallás, Trefort Kiadó, Budapest Lyubomirsky, S. (008): Hogyan legyünk boldogok? Ursus Libris, Budapest Oláh, A. (005): rzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest O Connor J., Seymour J. (1996): NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez / pszichológiai gyakorlatok, Bioenergetic, Budapest Oláh, A. (006): A megküzdés pszichológiája, Elektronikus szöveggyűjtemény, ELTE, Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, Honlap Seligman, M. E. P. (008): Autentikus életöröm, A teljes élet titka, Laurus Kiadó, Győr Szondy, M. (010): A boldogság tudománya, Jaffa, Budapest ikár, Gy. ( ): A traumafeldolgozás útjai, In: Magyar Pszichoanalitikus Egyesület tudományos előadások, MPE, Animula, Budapest, o. MPS 4111 Egybefüggő folyamatos terepmunka a klinikai pszichológia területén 1 Dr. Földi Rita N: MPS 411* Heincz Orsolya Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: I. rtékelés módszere: házidolgozat A tantárgy keretében a hallgatók betekintést nyernek a klinikai pszichológiai gyakorlóhelyek felnőtt pszichiátriai osztály, gyermek pszichiátriai osztály, nevelési tanácsadó, ideggondozó szakrendelő, neurológiai szakrendelő, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, drog ambulancia intézményének szervezeti felépítésébe, az ott dolgozó klinikai szakpszichológusok tevékenységi körébe, szakmai kapcsolati hálózatrendszerébe. A félév során a hallgatók bekapcsolódnak a gyakorlati munkába is: a betegfelvétel, osztályos vizit, nagycsoport, esetmegbeszélő csoport, foglalkoztatás és szocioterápia, pszichoterápiás kiscsoport, pszichodiagnosztikai kivizsgálás megfigyelő résztvevői lesznek. Ezáltal lehetőséget kapnak az elméleti kurzusokon megtanult pszichopatológiai, pszichodiagnosztikai, pszichodinamikai és pszichoterápiás ismereteket gyakorlatban történő alkalmazására. A tantárgy keretében komplex esetvezetésre és esetelemzésre kerül sor, hogy az esetre vonatkozó pszichopatológiai és 0

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai ABSZTRAKT KÖTET A határtalan elme korlátai A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Az átjárhatóság ösvényén Afangide Beáta 1, Afangide Uwem 2 1 Bodrog Alapfokú Mûvészet

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások

A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások 3 4 Biztos Kezdet Kötetek II. 5 A koragyermekkori fejlődés természete fejlődési lépések és kihívások Biztos Kezdet Kötetek II. Budapest

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum HONVÉDORVOS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA, A NATO KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS A MAGYAR KATONAI-KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG LAPJA LXII.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat B. Erdõs Márta A nyelvben élõ kapcsolat KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS A sorozat megjelent kötetei: Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Havasréti József: Alternatív regiszterek B. Erdõs Márta A NYELVBEN ÉLÕ KAPCSOLAT Egy

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben