Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái"

Átírás

1 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek párhuzamosan is teljesíthetők). 1 Szakmai törzstárgyak és szakmai differenciált képzés tárgyai (a szakmai törzstárgyakból és a szakmai differenciált képzés tárgyaiból szerzett érdemjegyek átlaga részét képezi az oklevél minősítésének), TSZ. 86. (3) b) Dr. Mirnics Zsuzsa Dr. Nyitrai Erika Reinhard Melinda MPS 0110 Személyiségpszichológia mesterfokon N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli A személyiségelméletek integrált áttekintése a korszerű személyiséglélektani irányzatok tükrében. Fő téma: a személyiségfejlődés és önismereti fejlődés perspektívái a különböző elméleti megközelítésekben; egészséges és patológiás személyiség. A kurzuson belül nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos, nagy presztízsű pszichoanalitikus elképzelések és a napjainkban dinamikusan bontakozó transzperszonális pszichológiai elméletek, mint két részben különálló, részben összekapcsolódó fejlődési út bemutatására. Foglalkozunk a különböző személyiségfejlődési szintekhez illeszthető terápiás lehetőségek kérdéskörével adott szinten fellépő kríziseknek megfelelően. A résztvevők olvasmányaik keretében elmélyedhetnek a pszichológia, mint tudomány fejlődési perspektívájában több személyiséglélektani területre vonatkozóan, kurrens kutatásokhoz illeszkedve (pl. legmagasabb rendű személyiségjellemzők elképzelései, pszichoszomatikai kérdéskörök, a pszichés problémák interperszonális vonatkozásai, spiritualitás, kvantumfizikai kutatások pszichológiai tanulságai) bővíthetik az alapképzésben elsaátított ismereteiket. A tantárgy keretében mindvégig szintetizáljuk az elméleti és gyakorlati pszichológia tapasztalatait. - Bagdy, E., Mirnics, Zs., Nyitrai, E. (szerk)(011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia, Kulcslyuk Kiadó, Budapest. Komlósi, A., Nagy, J. (003): nelméletek, Személyiség és egészség, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Somers, B., Gordon-Brown, I. (007): A gyógyító utazás Transzperszonális pszichoterápia, Ursus Libris, Budapest Bevezetés a transzperszonális pszichológiába (006), Ursus Libris, Budapest Kulcsár, Zs. (szerk)(006): Teher alatt, Trefort Kiadó, Budapest Kulcsár, Zs. (szerk)(1999): Morális fejlődés, empátia és altruizmus, Eötvös Kiadó, Budapest Gabbard, G. O. (007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest Wilber, K. (több kiadás): Kosmic Consciousness, Sounds True, Boulder CO Kulcsár, Zs. (1996) Korai személyiségfejlődés és énfunkciók, Akadémiai Kiadó, Budapest Schäfer, T.(007): Ami a lelket megbetegíti és ami meggyógyítja, Bioenergetic, Budapest Ferrer, J. (00): Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory ision of Human Spirituality, Sonny Press, NY Friedman, H.S., Schustack M.W. (005): Personality: Classic Theories and Modern Research, Allyn and Bacon. Maslow, A. H. (003/1968) A lét pszichológiája felé, Ursus Libris, Budapest Dr. Földi Rita Dr. Földi Rita Dr. Páli Judit MPS 010 Fejlődéspszichológia mesterfokon N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: 1

2 I. A fejlődéselméletek integrált áttekintése, az egészséges és patológiás személyiségfejlődést ázó irányzatok bemutatása. A kognitív és lelki fejlődés párhuzamossága, eltérései. Korai fejlődés, biológiai alapok. Az idegrendszeri érés és a kognitív funkciók alakulása, a játék szerepe. A szociális interakciók hatásai a gyermek fejlődésére, anya- gyermek kapcsolattól az önkontroll- funkciók kialakulásáig. A család szerepe az egészséges és a patológiás szerveződésben, a családi viszonyrendszer változásai. Az identifikáció ázatai, jelentősége a fejlődés sorrendjében Társas kapcsolatok alakulása, hatása az énképre, önértékelésre, az identitás alakulása. Elakadás és regresszió a fejlődésben. Elsajátítandó készségek és kompetenciák: A csecsemő-, gyermek- és serdülőkor pszichológiai történéseinek biológiai alapjai és rendszerszemléletű megközelítése, a patológiás személyiségfejlődésben szerepet játszó bio, pszicho, szociális tényezők integrált alkalmazásának kialakítása. Zárthelyi dolgozat Cole M. Cole S. (1997). Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Kulcsár Zs. (1996). Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Akadémiai Kiadó, Budapest. Kulcsár Zs. (1989). Személyiséglélektan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Anderson, M: (1998). Az intelligencia fejlődése. Kulturtrade Kiadó, Budapest. Gerő Zs. (szerk.) (1993). A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Lurija, A. R. (1975). álogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest. Grastyán Endre (1985). A játék neurobiológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. Csépe aléria (005). Kognitív fejlődés neuropszichológia. Gondolat Kiadó Budapest. F. Földi R. (005). A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Kiadó, Pécs. MPS 0130 Kognitív pszichológia mesterfokon Dr. ass Zoltán N: Dr. ass Zoltán Dr. Dúll Andrea tavasz Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy célja az egészséges felnőtt ember alapvető működéseit (érzékelés-észlelés, figyelem, tudatműködés, tanulás, emlékezés, gondolkodás, érzelem, motiváció, mozgás) leíró modern elméletek integrált áttekintése, a korszerű ázó modellek bemutatása.

3 Az észleléskutatás korszerű kérdései: invariancia, empirizmus és direkt észlelés. Az észlelés pszichológiai, biológiai és elméleti megközelítése. Az észlelés és a megismerési folyamatok. Az érzékelés-észlelés korszerű elméleti-kutatási kérdései: látás, hallás és beszédészlelés, tapintás, ízérzékelés, szaglás és fájdalom. A figyelem korszerű elméletei: Figyelem: figyelmi működések a látásban és a hallásban. Információfeldolgozási alapmodellek. Figyelem, tudatosság és viselkedésszabályozás. Preattentív folyamatok. Aktiváció, éberség és tudat. Korszerű elméletek és alkalmazásuk (pl. hipnoterápia) Tanulás (alapvető és magasabb rendű formák), közvetlen és tartós emlékezet Képi és tudásreprezentáció: fogalmak, reprezentáció és kategorizáció. Az emberi kommunikáció fő modelljei. A nyelv szerveződése és csatornái, kommunikációs zavarok. Írás, olvasás, a nyelv speciális csatornai (pl. jelnyelv) Gondolkodás, problémamegoldás, következtetések és döntés A motiváció modern pszichológiai megközelítései. Az érzelmek modern elméletei. Mozgásszabályozás és információfeldolgozás A szociális kogníció alapvető mechanizmusai: arcészlelés, közös figyelem, naiv tudatelmélet, érzelemészlelés Csépe. (006): Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest. Csépe., Győri M., Ragó A. (szerk.) ( ): Általános pszichológia Osiris, Budapest. Király I., Lukács Á., Pléh Cs, Racsmány M. (003): A téri megismerés és a nyelv, Books in Print Kiadó, Budapest. Pléh Cs. - Kovács Gy. Gulyás M. (003): Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest. Racsmány M.(004): A munkamemória szerepe a megismerésben, Books in Print Kiadó, Budapest. Griffin, E. (001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest. Eysenck W. - Keane T.M. (003): Kognitív pszichológia (NT-4118). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Griffin, E. (001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest. Racsmány M., Kéri Sz. (00): Architektúra és patológia a megismerésben, Books in Print Kiadó, Budapest. Dr. Szummer Csaba MPS 0140 Szociálpszichológia mesterfokon N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Dr. Kovai Melinda Dr. Pólya Tibor Kötelező tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: Dr. Szummer Csaba II. Írásbeli vagy szóbeli A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociálpszichológia és a társadalomtudományok kortárs kutatási irányaival különös figyelmet fordítva a kortárs társadalmi jelenségek ázataira. Új megközelítések a szociálpszichológiában: szociális konstrukcionizmus, diszkurzív és narratív pszichológia, evolúciós pszichológia, idegtudományok. Szociális megismerés. Szociális helyzettől függő gondolkodás. Automatikus versus kontrollált folyamatok kapcsolata. Szociális csoport és az érzelem összefüggése: az infrahumanizáció jelensége és ázatai. A nyelvhasználat szociálpszichológiai jellegzetességei: nyelvi kategória modell és csoportközi nyelvi torzítás. Relevancia elmélet és szociális pragmatika. A kollektív emlékezet jelensége és ázatai, a történelem, mint szociális reprezentáció. Az önbecsülés szociálpszichológiai összefüggései. A fenyegetett identitás jelensége és az azzal való megküzdés lehetőségei. Az együttműködés és versengés. Az érzelmek szociálpszichológiai vonatkozásai. - Assmann, J. (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. 3

4 Bargh J.A., Fiske S. T, Hamilton D.L. (006): A társak és a társadalom megismerése. Osiris, Budapest. Forgács J. (006): A társas én. Az önmegismerés szociálpszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. Forgács J., Kipling W.D., von Hippel W. (006): A társas kirekesztés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. Kruglanski A. W. (006): A zárt gondolkodás pszichológiája. Osiris, Budapest. Erős F. (010): Pszichoanalízis és kulturális emlékezet. Jószöveg Műhely, Budapest. Erőss G., Kende A.(008): Túl a szegregáción. L'Harmattan Kiadó, Budapest. Kende A. (szerk., 008): Pszichológia és feminizmus. L Harmattan Kiadó, Budapest. László J. (005): A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. Reboul, A., Moeschler, J. (000): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris Kiadó, Budapest. MPS 0180 Statisztikai eljárások és adatkezelés mesterfokon Dr. argha András N: Dr. argha András Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje az empirikus pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb többváltozós statisztikai eljárásokat, elméleti modelljeiket, terminusaik jelentését és értelmezését, a ROPstat és az SPSS programcsomag használatával. Többszempontos variancia-kovarianciaanalízis Többszörös lineáris regresszió Polinomiális regresszió Főkomponensanalízis és faktoranalízis Kanonikus korreláció-elemzés Diszkriminancia-analízis Logisztikus regresszió Log-lineáris elemzés Hierarchikus klaszteranalízis Nemhierarchikus (relokációs) klaszteranalízis Nincs. Ketskeméty László és Izsó Lajos (005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Székelyi Mária és Barna Ildikó (003): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. Tabachnick, B. G. és Fidell, L. S. (001): Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon. MPS 0181 Statisztikai eljárások és adatkezelés mesterfokon Dr. argha András 4

5 Dr. Surányi Zsuzsanna Takács Szabolcs Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje és konkrét pszichológiai elemzésekben gyakorolja az empirikus pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb többváltozós statisztikai eljárásokat a ROPstat és az SPSS programcsomag használatával. Többszempontos variancia-kovarianciaanalízis Többszörös lineáris regresszió Polinomiális regresszió Főkomponensanalízis és faktoranalízis Kanonikus korreláció-elemzés Nincs. Ketskeméty László és Izsó Lajos (005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Székelyi Mária és Barna Ildikó (003): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. Tabachnick, B. G. és Fidell, L. S. (001): Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon. Dr. ass Zoltán MPS 0161 Kommunikációs készségfejlesztés 1. Dr. Erdélyi Ildikó Sáfrány Eszter Hegedűs Attila Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: Szóbeli A tantárgy célja a szakmai önismeret és a kommunikációs készségek fejlesztése. Az első félévben játékos gyakorlatokon, sajátélményű feladatokon keresztül az általános kommunikációs készségek fejlesztése áll a fókuszban; a második félévben speciálisan a páciens-pszichológus kapcsolatfelvétel és kommunikáció jellegzetességeinek a megismerése és gyakorlása. Ennek keretében a hallgatók megismerkednek a pácienssel való kapcsolatfelvétel törvényszerűségeivel és az első pszichoterápiás interjú alapjaival. A kurzus keretében fontos csoportdinamikai megtapasztalások is történnek, amelyek inspirálják a szakmai önismereti fejlődést. - Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula, Budapest. Csabai M., Csörsz I., Szili K. (009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társai, Budapest. Griffin E. (008): Együtt-lét. Mitől jó egy csoport? Harmat Kiadó, Budapest. Rudas J. (007): Delfi örökösei, Lélekben Otthon, Budapest. Rudas J. (009): Javne örökösei. Lélekben Otthon, Budapest. Erdélyi I. (006): Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos A., Erős F., Litván, Gy. (szerk.), Mérei élet-mű. Osiris, Budapest,

6 Lázár J. (005): A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest. Szőnyi G. (005): Csoportok és csoportozók.medicina, Budapest, Dr. ass Zoltán MPS 061 Kommunikációs készségfejlesztés. MPS 0161* Dr. Erdélyi Ildikó Sáfrány Eszter Hegedűs Attila tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. rtékelés módja: rtékelés módszere: Szóbeli A tantárgy célja a szakmai önismeret és a kommunikációs készségek fejlesztése. Az első félévben játékos gyakorlatokon, sajátélményű feladatokon keresztül az általános kommunikációs készségek fejlesztése áll a fókuszban; a második félévben speciálisan a páciens-pszichológus kapcsolatfelvétel és kommunikáció jellegzetességeinek a megismerése és gyakorlása. Ennek keretében a hallgatók megismerkednek a pácienssel való kapcsolatfelvétel törvényszerűségeivel és az első pszichoterápiás interjú alapjaival. A kurzus keretében fontos csoportdinamikai megtapasztalások is történnek, amelyek inspirálják a szakmai önismereti fejlődést. - Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula, Budapest. Csabai M., Csörsz I., Szili K. (009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társai, Budapest. Griffin E. (008): Együtt-lét. Mitől jó egy csoport? Harmat Kiadó, Budapest. Rudas J. (007): Delfi örökösei, Lélekben Otthon, Budapest. Rudas J. (009): Javne örökösei. Lélekben Otthon, Budapest. Erdélyi I. (006): Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos A., Erős F., Litván, Gy. (szerk.), Mérei élet-mű. Osiris, Budapest, Lázár J. (005): A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest. Szőnyi G. (005): Csoportok és csoportozók.medicina, Budapest, Dr. ass Zoltán Dr. Bátki Anna Dr. Mailáth Nóra MPS 0171 Pályaszocializáció és pszichológus etika Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. gyakorlati jegy A kurzus során a lélektan, mint professzió kérdésével foglalkozva átdolgozzuk a pályára való felkészülés tényezőit. A pszichológus identitás összetevőit pályamotivációk, adekvát és diszfunkcionális attitűdök, pályacsalódás, kiégés, altruizmus, bölcsesség, stb. kutatva a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy tisztázzák saját viszonyukat. Speciális hangsúlyt kap a pszichológus tevékenysége egy teamen belül, a csoportdinamika, illetve a jó szakmai együttműködés(ek) belső és külső feltételei. A kurzus megismerteti továbbá a hallgatókkal a pszichológus etika általános és az egészségpszichológia specifikus problémáinak körét. Tárgyalja a pszichológus etika és az orvosi etika viszonyát. Betekintést nyújt a tipikus szakmai dilemmákba, azok lehetséges megoldásaiba. Ezen túlmenően, tárgyalja a pszichológusi alkalmasság kérdését is. 6

7 Pályaalkalmasság Titoktartás problémája Kettős kapcsolat: kapcsolattartás a pácienssel, hozzátartozókkal, kollégákkal, más szakmák képviselőivel Szakmai kompetencia-határok Felmérés, szakvélemény Tájékoztatott beleegyezés A kutatás etikája (vizsgálat és publikáció) Pénzügyi kérdések A világháló felvetette etikai kérdések A pszichológia oktatásának etikai kérdései Saját életből hozott szakmai etikai dilemma prezentálása. Bagdy, E. (1997): Hivatás és személyiség, Pálya, foglalkozás, szakma mesterség, hivatás. In: A pedagógus hivatásszemélyisége, KLTE Pszichológiai Intézete, Debrecen Rudas, J. (009): Javne örökösei, Oriold és Társai, Budapest Szőnyi, G. (005): Csoportok és csoportozók, Medicina, Budapest arga, K. (009): Pszichológus etika. 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest Horváth Szabó, K. (szerk.)(1998): Lélekvilág, Pszichológiai tanulmányok a vallásról, az erkölcsről, az énről, Rejtjel Kiadó, Piliscsaba Kulcsár, Zs. (szerk.)(1999): Morális fejlődés, empátia, altruizmus, Szöveggyűjtemény, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Nouwen, H. J. M. (006): A sebzett gyógyító. Lelkiszolgálat napjaink társadalmában, Ursus Libris, Budapest Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, Magyar Pszichológiai Társaság Pszichoterápiás Ellátás és Képzés (011), MentalPort, Budapest Dr. Kántor Sándor MPS 1110 Az egészség-pszichofiziológia anatómiai és élettani alapjai 1 N: Dr. Czigler Balázs Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy az egészség-pszichofiziológia főbb területeinek anatómiai és élettani hátterét mutatja be. A félév során az egészséges működésekből kiindulva ismertetünk bizonyos, klinikai-egészségpszichológiai szempontból fontos, pszichiátriai és neurológia kórképek hátterében álló fiziológiai folyamatokat. A hallgatók képet kapnak a fentiekben szerepet játszó molekuláris biokémiai, sejt- és transzmitterrendszer szintű, illetve strukturális folyamatokról, valamint ezek genetikai alapjairól. A kurzus célja az is, hogy mindezek kapcsán bevezetést adjon fontosabb pszichotróp gyógyszerek működési mechanizmusába. A tárgy az alapképzés során megszerzett biológiai és neurológiai ismeretekre épít és illeszkedik a pszichofarmakológiai, pszichiátriai tárgyú mesterkurzusok tematikájához. izsgálati módszerek a pszichofiziológiában (CT, MR, EEG) Neurális működések, jelátvitel Transzmitter-rendszerek Pszichotrop gyógyszerek receptor-hatásai Skizofréniák biológiai korrelátumai Affektív kórképek Demenciák 7

8 Nincs. Az előadások anyagát tartalmazó pdf fájlok Bárdos Gy. (003): Pszichovegetatív kölcsönhatások, Scolar Kiadó, Budapest. Fürst Zs (001): Farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest. Márkus A (006): Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak, Akadémiai Kiadó, Budapest. Tarsoly E (1999): Funkcionális Anatómia, Akadémiai Kiadó, Budapest. Tringer L (004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. Dr. Kántor Sándor MPS 110 Az idegrendszer anatómiája, élettana és működési zavarai 1 N: Dr. Czigler Balázs tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy célja a Klinikai és egészségpszichológiai szakirány hallgatóinak olyan funkcionális anatómiai ismeretek átadása, melyek a program más stúdiumainak felhasználása szempontjából nélkülönözhetetlenek. A kurzus épít az alapképzésben megszerzett ismeretekre és szorosan, kiegészítve, illeszkedik a kognitív pszichológia, a kognitív neurológia és neuropszichológia tudományághoz. A neurokognitív rendszerek biológiai korrelátumainak ismertetésén túl a legfontosabb humánspecifikus funkciók patológiai vonatkozásai is bemutatásra kerülnek. A központi idegrendszer fejlődési sajátosságai, apoptózis, plaszticitás. Empirikus bizonyítékok, korszerű elméleti modellek. Az agy morfológiai és funkcionális aszimmetriái. Kapcsolódó kutatások, fejlődési rendellenességek és patológiák. A bazális ganglionok és a kisagy, mint a kognitív funkciók újabb, kiegészítő struktúrái. A beszéd, olvasás, írás, számolás evolúciós bázisai, és ezen képességek zavarai. A modern kutatások tanulságai. Nincs. Az előadások anyagát tartalmazó pdf fájlok Csépe (006): Az olvasó agy, Akadémiai Kiadó, Budapest, Márkus A (006): Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak. Akadémiai Kiadó, Budapest, , , Márkus A (007): Számok, számolás, számolászavarok, Pro Die Kiadó, Budapest, Pléh Cs, Kovács Gy, Gulyás B. (szerk.003): Kognitív idegtudomány, Osiris Kiadó, Budapest, Tarsoly E (1999): Funkcionális anatómia, Akadémiai Kiadó, Budapest,

9 Dr. Földi Rita Dr. Földi Rita Dr. Páli Judit MPS 1131 Neuropszichológia 1 MPS 110* Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. házi dolgozat A tárgy célja az idegrendszer körülhatárolt sérülése nyomán bekövetkező pszichés funkciókárosodások feltárására és kezelésére alkalmas neuropszichológiai vizsgáló- és rehabilitációs módszerek ismertetése és szemléltetése. A vizsgálatok elméleti megalapozásaként tárgyaljuk a pszichés funkciók agyi lokalizációjának kérdéseit: a funkcionálisrendszerszemléletet, a kettős disszociáció- és a diszkonnexió elvét. Áttekintjük a leggyakoribb neuropszichológiai tünetegyütteseket a vizuális agnóziák, az egyoldali téri elhanyagolás (neglect). a Gerstmann-szindróma, a téri-vizuális funkciózavarok, apraxiák, amnesztikus zavarok a frontális károsodások azonosításának és pszichológiai kezelésének kérdései. Diagnózisalkotás a viselkedésneurológia (Luria) kvalitatív szemlélete, szindrómaelemzés pszichometrikus-kvantitatív próbák AQ tünetek és panaszok szerepe a mindennapos életvezetésben, a pszichológiai rehabilitáció, kognitív terápiák. Házi dolgozat A tárgyalt szindrómákat az OORI Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztályával együttműködve készített videotár segítségével, konkrét eseteken szemléltjük. Lurija, A. R. (1975). álogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest (a frontális lebenyszindrómáról, az emlékezetzavarokról és a mozgászavarokról szóló fejezetek, azaz az 5 74., , és oldalak.) Damasio, A. R. (1996). Descartes tévedése. rzelem, értelem és az emberi agy. AduPrint, Budapest, Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M. (szerk.) (008). Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Kiadó, Budapest. erseghi A. (1996). A neglect szindróma. In: Remenár, L., Somlai, J. (szerk.). Neuroophtalmologia. LAM Könyvek, álogatott fejezetek sorozat, fejezet, erseghi A. (005). Kapcsolatban lenni. In: Krasznárné Erdős F. és Feketéné Gacsó M. (szerk.) Tanulmányok az afázia témaköréből. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Lurija, A. R. (1975). álogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest. Csépe aléria (005). Kognitív fejlődés neuropszichológia. Gondolat Kiadó Budapest. F. Földi R. (005). A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Kiadó, Pécs. Páli Judit (00). A játék szerepe a neuropszichológiai diagnosztikában és a terápiában. Záródolgozat, OORI. Dr. Kántor Sándor MPS 1140 Pszichofarmakológiai és addiktológiai alapismeretek 1 N: MPS 310* Dr. Czigler Balázs Oktatás nyelve: rtékelés módja: 9

10 Ajánlott félév: III. rtékelés módszere: A tárgy célja alapvető, a pszichológusi munkához nélkülözhetetlen pszichofarmakológiai és addiktológiai alapismeretek átadása. Neurotranszmitterek és receptorok (a központi idegrendszer jelentősebb neurotranszmitter-rendszereinek bemutatása) (acetilkolin, dopamin, szerotonin, adrenalin, noradrenalin, GABA, glutamát, endogén opiátok, hisztamin, endocannabioidok stb.) Az egyes pszichiátriai zavarok neurobiológiája Az egyes pszichiátriai betegségek farmakoterápiája, a pszichiátriában használatos gyógyszerek és hatásaik (antipszichotikumok, antidepresszívumok, szedatívumok, hipnotikumok, szorongásoldók, nootrop gyógyszerek stb.) A központi idegrendszerre ható egyéb kémiai anyagok pszichofarmakológiája (alkohol, nikotin, koffein, opiátok, kokain, amfetamin és egyéb stimulánsok, kannabisz, LSD, szerves oldószerek stb.) Az addiktív kórképek neurobiológiai elméletei. Addiktológiai kórképek farmakoterápiás kezelése Nincs. Az előadások anyagát tartalmazó pdf fájlok Demetrovics Zs. (szerk. 007): Az addiktológia alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Németh A., Gerevich J. (szerk. 000): Addikciók. Medicina Könyvkiadó, Budapest. Németh A.(szerk., 011): A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest. Rácz J.: (006): Kvalitatív drogkutatások, L Harmattan, Budapest. Tringer L (004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest. Dr. Kántor Sándor Dr. Szili Ilona MPS 1150 Pszichiátriai alapismeretek 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: ősz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli/ A kurzus bevezet a pszichiátria medicinális szemléletének világába, megismertet a biológiai modellekkel, a pszichoszociális és pszichodinamikai megközelítéseket együtt, egymáshoz való kapcsolatában tárgyalva. Bevezet a normalitás és abnormitás elkülönítésének szempont-rendszerébe. Bemutatja az egyes pszichikus zavarok pszichiátriai nozológiai rendszerekben való diagnosztikus osztályozását, részletezi a BNO X és DSM I nevezéktanát, valamint az egyes kórképek bemutatásánál esetprezentációkon át elemzi a patológiák specifikumait. Bemutatja a klinikai adatszerzés orvosi utjait /anamnézis, heteroanamnézis, pszichiátriai exploráció, diagnózis, terápiás terv. Foglalkozik a kis és nagy-pszichiátriai betegségkategóriákkal. A generalizált szorongás. Pánik. Fóbiák. Kényszeres zavarok. Stresszbetegségek. Hangulatzavarok (unipoláris depresszió, bipoláris zavarok) Evészavarok. Aszexuális élet és a nemi működések valamint szexuális identitás zavarai. Személyiségzavarokkal. A nagy pszichiátria köréből a szkizofrénia és az affektív zavarok kórképeibe vezeti be a hallgatókat. 10

11 A megalapozó tantárgy ismeretanyagával szoros egyeztetésben fedi le a pszichiátria fő betegségterületeinek bemutatását. Prezentáció vagy szakanyag fordítása adott témakörben Bíró, S. (szerk.): A DSM-I-TR Diagnosztikai kritériumai, Animula, Budapest Bíró,S. (szerk)(004): BNO-10 zsebkönyv, Animula, Budapest Gabbard, G.O. (007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest. Spitzer, R. L., First, M.B., Giibbon, M., Williams, J.B. (005): Kezelési kézikönyv a DSM-I-TR esettanulmányokhoz. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest Tringer, L. (000): A pszichiátria tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest Comer, R. J. (000): A lélek betegségei, Pszichopatológia, Osiris, Budapest Füredi, J., Tariska P. Németh A. (003): A pszichiátria kézikönyve, Medicina Kiadó, Budapest Tariska, P. (szerk)(000): Neuropszichiátria, Medicina, Budapest Tényi, T. (000): A pszichodinamikus pszichiátria a legújabb pszichoanalitikus eredmények tükrében, Animula, Budapest Tringer, L. (003): Sürgősségi ellátás a pszichiátriában, Medicina, Budapest Dr. Mailáth Nóra Dr. Szili Ilona MPS 3110 A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: ősz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli/ A pszichoterápia és a tanácsadás különbségei, kapcsolódási pontjai.a klinikai szakpszichológus és a tanácsadó szakpszichológus kompetencia területe, átfedések és különbségek. A klinikai pszichológia fogalma és története. A klinikai pszichológia alapelméletei, főbb alkalmazási területei: diagnosztika, terápia és kutatás. A klinikai pszichológusi szakma, hivatás. A pszichológiai intervenciók rendszere, modelljei. A klinikai pszichológus pszichoterápiás kompetenciája. A klinikai pszichológia kutatási területei és módszertana. A klinikai pszichológusok képzése és a szakma helyzete Magyarországon. Képzési specifikumok. Az orvosi pszichológia, kórházlélektan és klinikai pszichológia viszonya. A tanácsadás fogalma, területei (pl. pályaválasztás, karrier-, krízistanácsadás, foglalkozási rehabilitáció). A tanácsadó pszichológus tevékenysége. Diagnosztikus eszköztár, a kliens(ek)hez való viszony, intervenciós lehetőségek. A pszichoterápia és a tanácsadás különbségei, kapcsolódási pontjai.. A klinikai pszichológus és a tanácsadó szakpszichológus kompetencia területe, átfedések és különbségek. Prezentáció vagy szakanyag fordítása adott témakörben Bagdy, E. (szerk)(1998): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja, Animula, Budapest Csabai, M., Csörsz, I., Szili, K. (009): A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold és Társai, Budapest Gabbard, G.O. (007): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest Kulcsár,. (szerk)(009): Tanácsadás és terápia, Eötvös Kiadó, Budapest 11

12 Ritóókné, Á. M. (199): A tanácsadás pszichológiája, Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L. (006): A gyógyító beszélgetés, Medicina, Budapest Trull, T.J., Phares, E.J. (004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris Budapest Gaubatz, M. (00): Clinical and Counseling Practice. A Case-Guided Approach. Upper Saddle River (NJ): Pearson Education. Dr. Mailáth Nóra Dr. Szili Ilona Dr. Mailáth Nóra MPS 310 Részletes pszichopatológia 1 N: MPS 1150* Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: II. szóbeli/ A pszichopatológia kurzus bevezeti a hallgatót a normálistól /adaptációképestől/ eltérő, rendellenes lelki jelenségek rendszerébe. Sorban elemzi a percepció, figyelem, emlékezet, érzelmi jelenségek szorongás, hangulati élet, affektív működés, gondolkodás és viselkedés patológiájának jellemzőit, leíró rendszerbe foglalását, nevezéktanát, kialakulásának, jelenségtanának és dinamikájának lélektani elméleteit, modelljeit. A pszichikus zavarok tünettanát átvezeti a betegségkategóriák szindromatológiai rendszerébe. Önálló tárgyalási egységbe foglalja a rendellenes lelki jelenségekre vonatkozó pszichoanalitikus, tanuláselméleti, kognitív lélektani és egyéb elméleti elgondolásokat, valamint bemutatja a kórlélektani jelenségek interperszonális modelljeit is. A kurzus megalapozza a pszichiátria tantárgyat, amely a nozológiai betegség-egységek keretében tárgyalja a pszichikus zavarokat. Percepciózavarok Gondolkodászavarok Intelligencia zavarai Emlékezés és tanulás zavarai Figyelemzavarok Orientáció zavarai rzelem és affektivitás zavarai Mozgászavarok Beszéd zavarai Írás zavarok Cselekvés és reakciózavarok - Füredi, J., Németh, A., Tariska, P. (szerk)(003): A pszichiátria kézikönyve, Medicina, Budapest Juhász, P., Pethő, B. (1983) Általános pszichiátria I. Pszichopatológia, Medicina, Budapest Kulcsár, Zs. (1993): Pszichoszomatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Németh, A.(szerk)(011): A pszichiátria rövidített kézikönyve, Medicina, Budapest Szakács, F. (szerk)(1990): Patopszichológiai vademecum, Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L (004): A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest Trull, T.J. Phares, E. J. (004): Klinikai pszichológia, Szakács, F. (szerk) Osiris Kiadó, Budapest Tényi, T.(009):Ritka pszichiátriai tünetek és szindrómák, Animula, Budapest Dr. Mailáth Nóra N: MPS 3130 Klinikai pszichodiagnosztika 1 1 MPS 310*

13 Oktatás nyelve: rtékelés módja: Dr. Mailáth Nóra Heincz Orsolya Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. /szóbeli zárthelyi A kurzus a pszichopatológia tárgyhoz kapcsolódva, azokra épülve ismerteti a lelki zavarok vizsgálati módszereit és a klinikai pszichodiagnosztikai eljárások menetét. Ismertetjük a klinikai kérdés megfogalmazásától a pszichodiagnosztikai lelet megalkotásáig vezető munka lépéseit. Bemutatásra kerülnek a gyakorlatban alkalmazott interjúk, kérdőívek, becslőskálák, teljesítménytesztek, projektív eljárások, neuropszichológiai módszerek. Kitérünk a klinikai pszichodiagnosztikai szakvélemény, szakértői tevékenység bemutatására is. Teljesítmény és funkciózavarok kvantitatív és kvalitatív elemzése A projekció pszichodiagnosztikai elve, pszichodinamikai elemzés, áttétel, utalás A személyiség-meghatározás fő dimenziói a projektív tesztekben Az egyes kórképekre jellemző tesztjegyek, diagnosztikus skálák Argelander, H. (007): Az első pszichoterápiás interjú, Springmed, Budapest. Komlósi, A., Kovács, Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadása pályaválasztásban. Módszertani Füzetek 4. Lukács, D (1989): A Szondi-teszt egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, Oriold és társai, Budapest Mérei, F. (000): A Rorschach próba, Medicina, Budapest Mérei F., Szakács F. (szerk)(199): Pszichodiagnosztikaivademecum, Tankönyvkiadó, Budapest MMPI - Segédlet az értékeléshez (1999): Animula, Budapest Perczel Forintos, D., Kiss, Zs.,Ajtay, Gy. (szerk)(005): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában, OPNI, Budapest Trull, T. J.,Phares, E., J. (004): Klinikai pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ass, Z. (006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus Kiadó, Budapest Dr. Mailáth Nóra Dr. Mailáth Nóra Heincz Orsolya MPS 3131 Klinikai pszichodiagnosztika gyak. 1 MPS 310* Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. /szóbeli zárthelyi A kurzus a pszichopatológia tárgyhoz kapcsolódva, azokra épülve ismerteti a lelki zavarok vizsgálati módszereit és a klinikai pszichodiagnosztikai eljárások menetét. Ismertetjük a klinikai kérdés megfogalmazásától a pszichodiagnosztikai lelet megalkotásáig vezető munka lépéseit. Bemutatásra kerülnek a gyakorlatban alkalmazott interjúk, kérdőívek, becslőskálák, teljesítménytesztek, projektív eljárások, neuropszichológiai módszerek. Kitérünk a klinikaipszichodiagnosztikai szakvélemény, szakértői tevékenység bemutatására is. Teljesítmény és funkciózavarok kvantitatív és kvalitatív elemzése A projekció pszichodiagnosztikai elve, pszichodinamikai elemzés, áttétel, utalás A személyiség-meghatározás fő dimenziói a projektív tesztekben Az egyes kórképekre jellemző tesztjegyek, diagnosztikus skálák 13

14 Argelander, H. (007): Az első pszichoterápiás interjú, Springmed, Budapest Komlósi, A., Kovács, Á. (1981): A TAT teszt értelmezése. Pszichológiai tanácsadása pályaválasztásban. Módszertani Füzetek 4. Lukács, D (1989): A Szondi-teszt egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest MacKinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (010): Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban, Oriold és társai, Budapest Mérei, F. (000): A Rorschach próba, Medicina, Budapest Mérei F., Szakács F. (szerk)(199): Pszichodiagnosztikai vademecum, Tankönyvkiadó, Budapest MMPI - Segédlet az értékeléshez (1999): Animula, Budapest Perczel Forintos, D., Kiss, Zs.,Ajtay, Gy. (szerk)(005): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában, OPNI, Budapest Trull, T. J.,Phares, E., J. (004): Klinikai pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ass, Z. (006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai Projekció, kifejezés, mintázatok, Flaccus Kiadó, Budapest Dr. Földi Rita Dr. Földi Rita MPS 3140 Személyiségfejlődés és életkorokhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika 1 N: tavasz MPS 010* Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: II. A különböző életkorokhoz, így a gyermekkorhoz, serdülőkorhoz kötődő fejlődéssel együttjáró funkciózavarok, életkori krízisek, patológiás állapotok ismertetése. Az egészséges és patológiás fejlődés okainak, összefüggéseinek tárgyalása, ezek összevetése a környezeti hatásokkal. A kedvezőtlen környezet: trauma, abúzus, elhanyagolás felismerése, a trauma feldolgozás megszervezése. A serdülőkor sajátosságai és hatása az identitás alakulására és a családi rendszer változására. Az időskor pszichológiai jellemzői, az időskor és a társadalmi attitűdök kapcsolata. Az időskori veszteségek, egészséghanyatlás, az életminőség, az önállóság megőrzése. A különböző életkorokban alkalmazott pszichodiagnosztikai tesztek, kérdőívek, viselkedésdiagnosztikai eljárások ismertetése. Normalitás, abnormalitás pszichológiai modelljei, életkorhoz köthető rizikófaktorok. Környezeti hatások, traumafeldolgozás különböző életkorokban. Az autisztikus spektrum (autizmus, kanneri autizmus, Asperger-féle autisztikus pszichopátia és gyermekkori skizofrénia. Szeparációs- és teljesítményszorongás, fóbia. Gyermekkori neurózisok. Gyermekkori depresszió. Evés és kiválasztás zavarai. Kóros védekezési módok: kényszer és fóbia. Pszichoszomatikus zavarok gyermekkorban. Tic-zavarok. A beszéd zavarai, dadogás, szelektív mutizmus. Epilepszia. Zárthelyi dolgozat Gerő Zs. (szerk.) (1993): A gyermek pszichoterápia elmélete és gyakorlata. I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Trull, T. J. Phares E. J. (004): Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest. ikár A. ikár Gy. Székács E. (szerk.) (007): Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina, Budapest. F. Földi R. (004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedészavarok diagnosztikájában.

15 Magyar Pszichológiai Szemle, 59 (1), ikár Gy. (1980): Az ifjúkor válságai. Gondolat, Budapest. Dr. Mailáth Nóra Dr. Bátki Anna dr. Bíró Gyula MPS3150 Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. /szóbeli zárthelyi A pszichológiai beavatkozásokat legátfogóbb megfogalmazásban intervenciónak nevezzük. Ezek a közvetlen, ún. beszélgető kapcsolattól a tanácsadáson át az egyes befolyásolási technikákig és komplex pszichoterápiás módszerekig terjednek. A kurzus áttekinti és rendszerezi a pszichológiai beavatkozások alapelméleteit, főbb irányzatait és az elméletekre épülő módszertani rendszereket. Foglalkozik a verbális, a szimbolikus gondolkodást felhasználó képi és dramatikus, valamint nem verbális eljárásokkal, és elemzi az egyes módszerek hatásának összetevőit. Fontos célnak tekintjük, hogy a hallgatók a pszichoterápia fogalmát és rendszerfelépítését elsajátítva képesek legyenek felismerni és elhatárolni a valódi pszichoterápiákat az elméletileg megalapozatlan és módszertanilag ellenőrizetlen, nem terápiás rendszerektől, valamint tisztában legyenek a segítő kapcsolat nem specifikus tényezőivel. A kurzus keretében meghatározzuk egyúttal az ún. segítő beszélgetés nem specifikus pszichoterápiás effektusait és a módszerspecifikus hatótényezőket. Elemezzük a pszichoterápia, mint rendszer elemeit és felépítését (célkitűzések, külső és belső feltételek, időtényező, keretek, rövid és hosszú terápiák, szabályok, munkaszövetség, kontraktus, terápia lezárása, stb.) Megismertetjük az egyes pszichoterápiás módszerek indikációit és kontraindikációit. Különbséget teszünk a csoportos terápiás formák és a csoportpszichoterápia között. égül foglalkozunk a pszichoterápiás hatékonyságvizsgálatok követelményeivel és módszerével is. zárthelyi dolgozat Buda, B. (004): Pszichoterápia, Akadémiai Kiadó, Budapest Davanloo, H., Sifneos, P.E. (001): Rövid dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Gabbard, G.O. (009): A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve, Oriold és Társai, Budapest Malan, D. H. (00): Egyéni dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Mórotz, K., Perczel Forintos, D. (007): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest Pintér, G. (szerk)(l993): Pszichoterápiák, Módszerspecifikus irányzatok, Psychiatria Hungarica. Tematikus szám. No. 3. Pszichoterápiás ellátás és képzés (011): MentalPort, Budapest Szakács, F. (00): Pszichoterápiai ademecum I-II. Új Mandátum Kiadó, Budapest Szőnyi, G., Füredi J. (szerk)(000): A pszichoterápia tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest Trull, T.J., Phares, E.J. (004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris, Budapest Dr. Mailáth Nóra Dr. Bátki Anna dr. Bíró Gyula MPS 3151 Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek gyak. 1 Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. zárthelyi 15

16 A pszichológiai beavatkozásokat legátfogóbb megfogalmazásban intervenciónak nevezzük. Ezek a közvetlen, ún. beszélgető kapcsolattól a tanácsadáson át az egyes befolyásolási technikákig és komplex pszichoterápiás módszerekig terjednek. A kurzus áttekinti és rendszerezi a pszichológiai beavatkozások alapelméleteit, főbb irányzatait és az elméletekre épülő módszertani rendszereket. Foglalkozik a verbális, a szimbolikus gondolkodást felhasználó képi és dramatikus, valamint nem verbális eljárásokkal, és elemzi az egyes módszerek hatásának összetevőit. Fontos célnak tekintjük, hogy a hallgatók a pszichoterápia fogalmát és rendszerfelépítését elsajátítva képesek legyenek felismerni és elhatárolni a valódi pszichoterápiákat az elméletileg megalapozatlan és módszertanilag ellenőrizetlen, nem terápiás rendszerektől, valamint tisztában legyenek a segítő kapcsolat nem specifikus tényezőivel. A kurzus keretében meghatározzuk egyúttal az ún. segítő beszélgetés nem specifikus pszichoterápiás effektusait és a módszerspecifikus hatótényezőket. Elemezzük a pszichoterápia, mint rendszer elemeit és felépítését (célkitűzések, külső és belső feltételek, időtényező, keretek, rövid és hosszú terápiák, szabályok, munkaszövetség, kontraktus, terápia lezárása, stb.) Megismertetjük az egyes pszichoterápiás módszerek indikációit és kontraindikációit. Különbséget teszünk a csoportos terápiás formák és a csoportpszichoterápia között. égül foglalkozunk a pszichoterápiás hatékonyságvizsgálatok követelményeivel és módszerével is. Buda, B. (004): Pszichoterápia, Akadémiai Kiadó, Budapest Davanloo, H., Sifneos, P.E. (001): Rövid dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Gabbard, G.O. (009): A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve, Oriold és Társai, Budapest Malan, D. H. (00): Egyéni dinamikus pszichoterápia, Animula, Budapest Mórotz, K., Perczel Forintos, D. (007): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest Pintér, G. (szerk)(l993): Pszichoterápiák, Módszerspecifikus irányzatok, Psychiatria Hungarica. Tematikus szám. No. 3. Pszichoterápiás ellátás és képzés (011): MentalPort, Budapest Szakács, F. (00): Pszichoterápiai ademecum I-II. Új Mandátum Kiadó, Budapest Szőnyi, G., Füredi J. (szerk)(000): A pszichoterápia tankönyve, Medicina Kiadó, Budapest Trull, T.J., Phares, E.J. (004): Klinikai pszichológia, Elmélet, módszertan és hivatás, Osiris, Budapest Dr. Nyitrai Erika Dr. Nyitrai Erika MPS 3160 Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: I. szóbeli A tárgy az egészségpszichológia klasszikus témaköreit mutatja be komplex biopszichoszociális megközelítésből. Az egészségpszichológia meghatározása, a területei és a története, a biopszichoszociális modell kialakulása. Az egészség-pszichológia társtudományai: magatartásorvoslás, epidemiológia, orvosi antropológia. Az egészség fogalmai és mérése az egyén és a populáció szintjén. Az egészségben, morbiditásban és mortalitásban fennálló társadalmi egyenlőtlenségek alternatív ázatai és kurrens kutatási irányai. A mortalitást és a morbiditást meghatározó individuális különbségek (személyiségtípus, személyiségvonások) kutatásának története és kurrens irányai. A társas integráció, a társas támogatás, a társas tőke kapcsolata a mortalitással és a morbiditással. A betegség, a betegszerep, a betegségmagatartás és az alkalmazkodás a krónikus betegséghez. A fájdalom és a fájdalomcsillapítás alapjai. Az együttműködés problémája, az orvos-beteg interakció és a betegtájékoztatás. A placebo hatás, nocebo hatás és jelentőségük a kutatásban és a gyakorlatban. A halál, a haldoklás és gyász elméletei és kutatásának eredményei. 16

17 A segítés, segítőhívatás és a kiégés. Az egészségügy szervezeti felépítése és az egészségpszichológus jelenlegi és jövőbeni szerepei. Kállai, J., Oláh, A., arga, J. (szerk)(006): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest Kulcsár, Zs. (1998) Egészségpszichológia,ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest Helman, C.G. (003) Kultúra, egészség és betegség, Medicina Könyvkiadó, Budapest Buda, B. (szerk)(001): Magatartástudományok, Medicina Kiadó, Budapest Kulcsár Zs. (szerk)(005): Teher alatt Budapest:,Trefort Kiadó. Kulcsár, Zs., Rózsa, S., Kökönyei, Gy. (szerk)(004):megázhatatlan testi tünetek,elte Eötvös Kiadó, Budapest Pikó, B. (003): Kultúra, társadalom, lélektan, Akadémiai Kiadó, Budapest Kopp, M. és mtsai (szerk)(006): A népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp, M. s mtsai (szerk)(008): Magyar lekiállapot, Semmelweis Kiadó, Budapest Dr. Nyitrai Erika N: MPS 3170 Klinikai egészségpszichológia 1 Dr. Szondy Máté Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: II. rtékelés módszere: A tantárgy szakmai tartalma, elsajátításának célja: A tantárgy keretében megismerkedünk a pszichoszomatikus szemlélettel, illetve a pszichoszomatika mint tudományterület legfőbb képviselőivel. A korai pszichoszomatikus elképzeléseket a modern eredmények tükrében tárgyaljuk és értelmezzük. Bemutatjuk a klinikai egészségpszichológia kialakulásának okait, szükségességét, történeti gyökereit, és rokontudományaival (pszichoszomatikus orvoslás, pszichofiziológia, pszichoneuroimmunonológia, pszichoneuroendokrinológia, magatartásorvoslás,, orvosi pszichológia, komplementer medicina, stb) való kapcsolatát. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy a klinikai egészségpszichológus milyen formában és milyen keretek között tud tevékenykedni az egészségügyben; s milyen fő feladatokat láthat el. Sorra vesszük a leggyakoribb krónikus betegségeket, és mindegyik esetében elemezzük a pszichológiai tényezők komplex hálózatát (korai elképzelések, a betegség egészségpszichológiája, biológiai-pszichológiai-szociális tényezők kölcsönkapcsolatának konkrét megnyilvánulása az adott betegségben; a klinikai egészségpszichológus feladatai az adott betegségben). A betegségek részletes biológiai és pszichológiai ismertetése alapját képezi az Egészségpszichológiai edukációs programok tantárgy egy részének. További betegségek elemzése a Részletes klinikai egészségpszichológia modulon belül történik. Csabai, M., Molnár, P. (009): Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Medicina, Budapest Kállai, J., Oláh, A., arga, J. (szerk)(007): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó, Budapest Kopp, M., Berghammer, R. (szerk)(005): Orvosi pszichológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest 17

18 Kulcsár, Zs. (szerk)(004): Megázhatatlan testi tünetek szöveggyűjtemény I.-II, Eötvös Kiadó, Budapest Wise, M. G., Rundell, J. R. (007): A pszichoszomatikus orvoslás klinikai kézikönyve, Lélekben Otthon, Budapest Comer, R.J. (000) A lélek betegségei, Osiris, Budapest, 11. fejezet (A szomatikus zavarok pszichoszociális tényezői) Füredi J., Németh A., Tariska P. (009) A pszichiátria kézikönyve. Medicina, Budapest, Pszichoszomatika, Bevezetés (689-69), Onkopszichiátria (69-708), Gyomor-bél rendszer pszichoszomatikája ( ), A bőrgyógyászat pszichoszomatikus vonatkozásai ( ), Reumatológiai-mozgásszervi betegségek (755-76) Onnis, L. (1993) A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Animula, Budapest Dr. Lázár Imre Dr. Lázár Imre MPS 3180 Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia 1 N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz Ajánlott félév: rtékelés módszere: II. szóbeli A tantárgy révén a hallgató diagnosztikai, és terápiás tájékozottságot szerez a pszichoimmunológia jelenségkörének élettani, anatómia alapjaival kapcsolatban, képessé válik az immunrendszer esetében a kockázatok (gyász, válás, munkanélküliség, depresszió, kontrol vesztett helyzetek) felismerésére és a pszichoimmunológiai szemlélet érvényesítésére a konziliáriusi munkában. A pszichoimmunológia története A neuroimmunmoduláció anatómiai alapjai Neuroendorinimmun információs csatornák A neuroimmun adaptáció és a stressz Kontrol és tehetetlenség, az aktív és passzív coping A stressz neuroimmunológiája ökológiai és evolúciós kontextusban Szociálpszichoimmunológia: az pszichoimmunológia ethológia vonatkozásai A pszichoimmunológia és a fejlődéslélektan különös tekintettele a kötődéselméletre Pszichoimmun kockázati helyzetek és csoportok A PNI személyiséglélektani vonatkozásai Az autoimmun kórképek pszichoimmunológiája Az allergiás kórképek pszichoimmunológiája A daganatos kórképek pszichoimmunológiája A pszichoimmun betegségek pszichoterápiája Lázár, I. (1991): Pszichoneuroimmunológia, égeken, Budapest Lázár, I. (1993): iselkedésszempontú immunológia, Egyetemi jegyzet, KLTE, Debrecen Lázár, I. (005): Pszichoneuroimmunológia (PNI) in: Kopp, M., Berghammer, R. (szerk.) Orvosi pszichológia, Medicína, Budapest Letölthető szöveg: Lázár Imre Neuroimmunmoduláció és pszichoimmunológia: Urbán, R. (szerk)(003): A magatartás, a lelki élet és az immunrendszer kölcsönhatásai, Eötvös kiadó, Budapest 18

19 MPS 3190 Egészségmagatartás, egészségfejlesztés, és egészségkommunikáció 1 Dr. Nyitrai Erika N: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Dr. Ferenczi Andrea Dr. Szondy Máté Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. szóbeli A kurzus két egymással összefüggő tematikus egységből áll: Az első részben az egészségmagatartást ázó pszichológiai modellek (társas-kognitív modellek, transzteoretikus modell) ismertetése mellett áttekintjük az egyes problémás viselkedések (táplálkozás-túlsúly, fizikai inaktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás, rizikós szexuális magatartás, védőeszközök használatának hanyagolása, a szűrésekről való elmaradás) valamint az egészséget elősegítő viselkedések (pl. testedzés, egészségtudatos döntések) bio-pszicho-szocio-kulturális meghatározóit. A kurzust kiegészítjük a felnőttkori és a serdülőkori depresszió, szorongás, öndestruktív viselkedés (öngyilkosság) primer prevenciós megközelítésével. A kurzus második fele az egészségfejlesztés alapfogalmait mutatja be a fontosabb kérdések és módszerek bemutatásával. Röviden ismerteti az egészségfejlesztés szintereinek jellemzőit, az egyéni, csoportos és társadalmi szintű módszerek sajátosságait. Egészségre vonatkozó elméleti modellek Az egészséges magatartás és életvitel kialakítása, megőrzése és fejlesztése. Hazai helyzet. A prevenció patomorfizáló és egészségközpontú megközelítése Egészségtudatosság Egészségnevelés versus egészség-gondozás. A bontakozás fogalma, mint alapelv Egészségkárosító magatartásformák klinikai egészségpszichológiai vonatkozásai Az egészségfejlesztés koncepciója Az egészségkommunikáció jellemzői Benkő, Zs. (1999): Ne üljön lelkünkön szenvedés Egészségfejlesztés, mentálhigiéne, hálózatépítés Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Buda, B., Kopp M. (szerk. 001): Magatartástudományok, Medicina Könyvkiadó, Budapest Demetrovics, Zs., Urbán, R., Kökönyei, Gy.(008): Iskolai egészségpszichológia, L Harmattan, Budapest Gerevich J. (1997): Közösségi mentálhigiéné, Animula, Budapest Kállai J., arga J., Oláh, A. (szerk)(007): Az egészségpszichológia gyakorlata, Medicina, Budapest Barabás, K. (szerk)(006): Egészségfejlesztés Alapismeretek pedagógusok számára, Medicina, Budapest Ewles, L. és Simnett, I. (1999): Egészségfejlesztés, Gyakorlati útmutató, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Kopp, M., Skrabski Á. (1998): Magyar lelkiállapot, égeken Kiadó, Budapest Urbán R. (007): A dohányzás egészségpszichológiája, Nyitott Könyvműhely, Budapest Dr. Nyitrai Erika dr. Bíró Gyula MPS 300 Stressz és megküzdés 1 N: tavaszi Oktatás nyelve: rtékelés módja: Ajánlott félév: rtékelés módszere: 19

20 II. szóbeli A tantárgy célja a nehezített alkalmazkodási helyzetekben mutatott viselkedés és magatartás értelmezésére vonatkozó elméletek áttekintése, a megküzdő viselkedés helyzeti és személyiségbeli determinánsainak elemzése és a megküzdés eredményességét szavatoló személyiségbeli erőforrások bemutatása. Cél továbbá az is, hogy a kurzus megismertesse a megküzdési stratégiákat vizsgáló legkorszerűbb eljárásokat, a megküzdés személyiségforrásait azonosító kérdőíveket és skálákat. A fiziológiai stresszválasz: stresszhormonok és kölcsönhatásaik. A stresszhormon-válaszminták viselkedéses korrelátumai Megküzdési módok elméleti síkon, különböző helyzetekben (esettanulmányok) A megküzdés modelljei (a pszichodinamikus, trait, tranzakcionalista, kontroll) A pszichológiai immunrendszer elemei és működése Karakterisztikus megküzdési mintázatok patológiás következményei Szélsőséges megküzdési módok katasztrófa- és traumahelyzetekben. A poszttraumás stresszbetegség dinamikája és mechanizmusai. Társadalmi traumatizáltság Megküzdés és spiritualitás; megküzdés a transzperszonális, egzisztencialista és pozitív pszichológiai szemléletben. Csikszentmihályi, M. (009): Az öröm művészete, Nyitott Könyvműhely, Budapest Herman, J. (több kiadás): Trauma és gyógyulás, NaNE-Háttér, Budapest Kulcsár, Zs. (szerk. 005): Teher alatt Pozitív trauma feldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort Kiadó, Budapest Kulcsár, Zs. (009): Traumafeldolgozás és vallás, Trefort Kiadó, Budapest Lyubomirsky, S. (008): Hogyan legyünk boldogok? Ursus Libris, Budapest Oláh, A. (005): rzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest O Connor J., Seymour J. (1996): NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez / pszichológiai gyakorlatok, Bioenergetic, Budapest Oláh, A. (006): A megküzdés pszichológiája, Elektronikus szöveggyűjtemény, ELTE, Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, Honlap Seligman, M. E. P. (008): Autentikus életöröm, A teljes élet titka, Laurus Kiadó, Győr Szondy, M. (010): A boldogság tudománya, Jaffa, Budapest ikár, Gy. ( ): A traumafeldolgozás útjai, In: Magyar Pszichoanalitikus Egyesület tudományos előadások, MPE, Animula, Budapest, o. MPS 4111 Egybefüggő folyamatos terepmunka a klinikai pszichológia területén 1 Dr. Földi Rita N: MPS 411* Heincz Orsolya Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: I. rtékelés módszere: házidolgozat A tantárgy keretében a hallgatók betekintést nyernek a klinikai pszichológiai gyakorlóhelyek felnőtt pszichiátriai osztály, gyermek pszichiátriai osztály, nevelési tanácsadó, ideggondozó szakrendelő, neurológiai szakrendelő, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, drog ambulancia intézményének szervezeti felépítésébe, az ott dolgozó klinikai szakpszichológusok tevékenységi körébe, szakmai kapcsolati hálózatrendszerébe. A félév során a hallgatók bekapcsolódnak a gyakorlati munkába is: a betegfelvétel, osztályos vizit, nagycsoport, esetmegbeszélő csoport, foglalkoztatás és szocioterápia, pszichoterápiás kiscsoport, pszichodiagnosztikai kivizsgálás megfigyelő résztvevői lesznek. Ezáltal lehetőséget kapnak az elméleti kurzusokon megtanult pszichopatológiai, pszichodiagnosztikai, pszichodinamikai és pszichoterápiás ismereteket gyakorlatban történő alkalmazására. A tantárgy keretében komplex esetvezetésre és esetelemzésre kerül sor, hogy az esetre vonatkozó pszichopatológiai és 0

Tantárgyi tematikák - pszichológia mesterszak Klinikai- és egészségpszichológia szakirány 2012 ősztől

Tantárgyi tematikák - pszichológia mesterszak Klinikai- és egészségpszichológia szakirány 2012 ősztől Tantárgyi tematikák - pszichológia mesterszak Klinikai- és egészségpszichológia szakirány 01 ősztől Tantárgy felelőse: Dr. Mirnics Zsuzsa Dr. Nyitrai Erika Reinhard Melinda MPS 0110 Személyiségpszichológia

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

Tantárgyi tematikák - pszichológia mesterképzési szak Klinikai- és egészségpszichológia specializáció 2015 ősztől

Tantárgyi tematikák - pszichológia mesterképzési szak Klinikai- és egészségpszichológia specializáció 2015 ősztől Tantárgyi tematikák - pszichológia mesterképzési szak Klinikai- és egészségpszichológia specializáció 015 ősztől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (96 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika - 2016/17 tavaszi félév A gyakorlat célja: bevezetés a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikában használatos főbb eljárások és

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA mesterképzési szak (MA) Finanszírozási forma (HUF/félév) Képzési idő (félév)

PSZICHOLÓGIA mesterképzési szak (MA) Finanszírozási forma (HUF/félév) Képzési idő (félév) PSZICHOLÓGIA mesterképzési szak (MA) 2017. Képzési forma Munkarend Finanszírozási forma (HUF/félév) Képzési idő (félév) Felvételi követelmények M N A 4 szóbeli felvételi vizsga M N K 357.000,- A KÉPZÉS

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr.

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Dégi László Csaba A tantárgy leírása Tartalmi leírás Az előadás megismerteti a szociális

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Pszichológus alapképzés az ELTE-n

Pszichológus alapképzés az ELTE-n Pszichológus alapképzés az ELTE-n Kiss Paszkál ELTE Pszichológiai Intézet www.ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Amiről szó lesz A pszichológia szak kínálata Az alapképzés dióhéjban Mesterszak,

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babes-Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

KURZUSKÍNÁLAT 2015/2016 tavaszi félév

KURZUSKÍNÁLAT 2015/2016 tavaszi félév Szervezeti egység: Személyiség-és Egészségpszichológia, Klinikai Pszichológia és Addiktológia KURZUSKÍNÁLAT 05/06 tavaszi félév Kapcsolattartó: Markó Krisztina Tárgy kód A kurzus címe Kurzus sorszám Követelmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Szakvizsga tételek Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fı témakört ölelnek

Szakvizsga tételek Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fı témakört ölelnek Szakvizsga tételek 2009. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Gyermek szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fı témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörbıl

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet Pszichológia mesterképzések SZTE BTK Pszichológiai Intézet Miről szól ez a prezentáció? Röviden bemutatja a szegedi MA képzés szerkezetét, az itteni három szakirányt, a levelező képzés kereteit, és a felvételi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Órarend 2016/2017 őszi félév Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia modul PSZD13-GYER-102:2 Csecsemő- és gyermekkori

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Pszichológia mesterképzési szak

Pszichológia mesterképzési szak Pszichológia mesterképzési szak Kód: PSYTANM1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2010.09.08. 15:34:26 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2010.09.08. 15:33:33 A végzettség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban Az orvoslás szemléleti modelljei Alapvető pszichés funkciók gyakorlati orvosi vonatkozásai Túry Ferenc Semmelweis Egyetem Magatartástudományi

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök)

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök) 10.15-10.30 Megnyitó Dékáni üdvözlés Tudományos program 2008. június 5. (csütörtök) Mindenki másképp csinálja?! /ki mit tanít, hogyan tanítja, hogyan értékel?/ 10.30-11.10 Kerekasztal megbeszélések I.

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben