A Kari Tanács április 4-i ülésének határozatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kari Tanács 2007. április 4-i ülésének határozatai"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács április 4-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács április 4. (szerda) 13 óra Napirendi pontok: I évi zárszámadás elfogadása előadó: Gábor József gazdasági igazgató II. Beszámoló a Jogtörténeti Tanszék működéséről, eredményeiről előadó: Dr. Szabó István tanszékvezető III. Nemzetközi Igazgatás (BA) szak nappali tagozaton történő indítása - előadó: Dr. Szabó István szakfelelős IV. Kari Demonstrátori Szabályzat előadó: Dr. Bándi Gyula dékán V. Mintatanterv kreditpont módosítás (Közgazdaságtan 1-2.) előadó: Dr. Bándi Gyula dékán VI. Teljes munkaidős oktatók után kieső állami normatíva kompenzálása; Oktatói foglalkoztatási követelményrendszer kiegészítése előadó: Dr. Bándi Gyula dékán VII. Egyebek 1

2 Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő döntések, határozatok születtek: I. A Kari Tanács az 11/2007. (IV.4.) sz. határozatával egyhangúan elfogadja a évi Zárszámadást azzal a kiegészítéssel, hogy a Rektori hivatallal történő egyeztetés után az esetleges módosítások a számszaki és szöveges beszámoló átvezetésre kerülnek, s erről a Kari Tanács tagjai a soron következő ülésen tájékoztatást kapnak. A mérleg főösszeg: e Ft A évi eredmény: e Ft évi pénzforgalmi eredmény: e Ft II. A Kari Tanács meghallgatta a Jogtörténeti Tanszék működéséről szóló beszámolót (lsd. 1. sz. melléklet). III. A Kari Tanács a 12/2007. (IV.4.) sz. határozatával egyhangúan megszavazta, hogy 1) támogatja a Nemzetközi igazgatás BA. szak nappali tagozaton történő indítását 2) a fenntartó felé kezdeményezi, hogy a fenntartóval egyeztetve a katolikus felsőoktatási nappali tagozatos keretszámból 50 fős keretszám átcsoportosításra kerüljön sor a Nemzetközi igazgatás BA szakra. IV. A Kari Tanács döntése alapján a kari demonstrátorok tevékenységéről, tudományos munkájáról külön kari szabályzat nem készül. A dékán a közeljövőben irányelveket ad ki a demonstrátorok vonatkozóan. 2

3 V. A Kari Tanács 13/2007. (IV.4.) sz. határozatával egyhangúan megszavazta a mintatantervben (jogász szak) a Közgazdaságtan I.-II. tantárgyak kreditpontjainak módosítását az alábbiak szerint: Régi krediteloszlás: Új krediteloszlás 3. félév 4. félév 3. félév 4. félév Közg. I 1 kredit Közg. III 6 kredit Közg. I 2 kredit Közg. III 4 kredit Közg II 1 kredit Közg II 2 kredit VI. A Kari Tanács A Kar oktatói munkaköreire történő előterjesztések elbírálási szempontjai kiegészítés c. előterjesztést részletesebb kidolgozást követően a soron következő Kari Tanács ülésen tárgyalja majd. A Kari Tanács 14/2007. (IV.4.) sz. határozatával 15 igen és 4 tartózkodás mellett megszavazta a PPKE-JÁK munkavállalóinak bérezésére vonatkozó kari rendelkezések kiegészítését: Új 4.4 pont: Amennyiben a vezetői munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató nyilatkozatával elsőnek nem a Kart jelöli meg az oktatók után járó állami normatívára jogosult intézménynek, az oktató az alapbérén felül semmilyen pótlékra sem jogosult. Ebben az esetben a kari vezetésnek törekednie kell az oktató teljes munkaidős jogviszonyának - közös megegyezéssel történő - részmunkaidős jogviszonnyá történő átminősítésére. A Kari Tanács 15/2007. (IV.4.) sz. határozatával 15 igen és 4 tartózkodás mellett, az Egyetemi Tanács döntésének kikérése tárgyában, az alábbiakról döntött: Az Egyetemi Tanács döntésének kikérését a következők indokolják: a tanszékvezetői megbízások jelentős része január 31-én lejárt, melyeket Rektor Úr április 30-ig meghosszabbított, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos döntések az intézményi szabályok szerint általában 5 évre szólnak; az Egyetemi Tanács, illetve a két ET ülés között egyeztető intézményi rektori-dékáni kollégium üléseinek folyamatos napirendjén szerepel az intézmény minőségbiztosításának, ezzel kapcsolatban pedig kiválósági helyi, illetve kutatóegyetemi státuszának kérdése, 3

4 amelynek központi témája az oktatói ezen belül is kiemelten a vezetői - státuszok stabilitása, az egyetem iránt elkötelezett oktatói kör kiemelt támogatása; folyamatban van a felsőoktatási törvény módosítása, amely a következőkben akkreditációs szempontból csak egyetlen felsőoktatási intézmény megjelölését teszi lehetővé, ami pedig nem lehet más, mint az első helyi teljes munkaidejű foglalkoztatás intézménye; folyamatban van a törvény olyan értelmű módosítása is, amely a közeljövőben a felsőoktatáson belül egy teljes munkaidejű foglalkoztatás mellett a továbbiakban már csak az elképzelések szerint egyetlen - részmunkaidejű foglalkoztatást kíván lehetővé tenni; a zárszámadás ugyanazon ülésnapon történő tárgyalása során kiemelt fontosságú kérdés volt a Kar különböző állami forrásból származó támogatási rendszereinek problémája (egyebek között a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók után járó költségvetési támogatás kérdése, amelynek jogalapja az oktató írásbeli nyilatkozata arról, mely intézményt tekinti elsődleges foglalkoztatási helyének). A fenti problémák kezelése feltétlenül egyetemi szabályozást igényel, tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási szabályzat intézményi szabály, így ebben a Kari Tanács nem rendelkezik illetve ugyancsak nem lenne szerencsés karonként eltérő követelményeket felállítani a foglalkoztatás alapkérdéseiben, miközben lehetséges az eltérő szabályozás a kapcsolódó kérdésekben (pl. pótlékok). Mindezekre figyelemmel a Kari Tanács felhatalmazta a dékánt, hogy a következő kérdésekben kérje az Egyetemi Tanács döntését, amely szükség szerint együtt jár a foglalkoztatási szabályok módosításával: 1. Foglalkoztathatók-e továbbra is teljes munkaidőben azok az oktatók, akik több, a felsőoktatáson belüli teljes munkaidejű foglalkoztatásuk esetén írásban nyilatkoztak arról, hogy nem az Egyemet tekintik elsődleges foglalkoztatási helynek? Amennyiben a válasz nemleges, ilyen értelemben módosítani kell a PPKE SZMSZ oktatói foglalkoztatási követelményekre vonatkozó részét, előírva, hogy ez esetben az addigi teljes munkaidejű foglalkoztatást az egész intézményben részmunkaidős foglalkoztatássá kell minősíteni. 2. Betölthet-e oktatási szervezeti egységben tanszék, intézet, kar vezetői pozíciót az az oktató, aki a) írásban nyilatkozott arról, hogy nem az Egyemet tekinti elsődleges foglalkoztatási helynek; illetve 4

5 b) az első kérdésre az ET által adott válasz alapján a továbbiakban csak részmunkaidőben foglalkoztatható? 3. Amennyiben az ET olyan értelemben határoz a részmunkaidős foglalkoztatásról, illetve a vezetői státuszok betöltésének kérdéséről, amely kizárja a teljes munkaidejű foglalkoztatást, illetve a fentiek szerint a vezetői státusz betöltését, indokoltnak tartja-e az ET, hogy június 30-ig terjedő határidővel felhívjuk az összes érintett oktatót, hogy nyilatkozzanak arról, továbbra is fenntartják-e az elsődleges foglalkoztatási helyre vonatkozó nyilatkozatukat? 4. Amennyiben a 3. pontban jelzett nyilatkozati határidőt az ET indokoltnak tartja, kezdeményezzük Rektor úrnál a kérdéses tanszék-és intézetvezetői megbízások ezen ideig történő meghosszabbítását, hozzátéve, hogy az átmeneti időben az ilyen státuszok után esedékes pótlékok kérdésében a kari tanácsok határozata irányadó. VII/1 A Kari Tanács 16/2007. (IV.4.) sz. határozatával egyhangúan megszavazta a Deák Ferenc Továbbképző Intézet Kereskedelmi szakjogász képzésének mintatantervét (lsd. 2. sz. melléklet). VII/2 A Kari Tanács 17/2007. (IV.4.) sz. határozatával egyhangúan megszavazta a Nemzetközi igazgatás szak mintatantervének évfolyamdolgozatra, illetőleg szakdolgozatra vonatkozó rendelkezéseinek módosítását az alábbiak szerint: Az évfolyamdolgozat tárgy akkor vehető fel, ha a hallgató már legalább 40 kreditpontot összegyűjtött. Amennyiben a hallgató már 100 kreditpontot elért, mindaddig nem vehet fel újabb tárgyat, amíg az Évfolyamdolgozat tárgyat nem teljesítette. A Szakdolgozat konzultáció tárgy akkor vehető fel, ha a hallgató legalább 100 kreditpontot összegyűjtött. Dr. Bándi Gyula s.k. dékán 5

6 1. sz. melléklet Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető: Dr. Szabó István egyetemi docens Beszámoló a Jogtörténeti Tanszék munkájáról a PPKE. JÁK. Kari Tanács április 4-i ülésére Tisztelt Kari Tanács! A tanszéki beszámolót két jelentős részre osztottam. Négy fő pontra bontva [a tanszék személyi állománya; az oktatási tevékenység; az oktatók tudományos minősítése és kutatási tevékenysége; a tanszék külföldi kapcsolatai] írtam egy általános áttekintést. Ez képezi a beszámoló első fő részét. Ezen túl megkértem a tanszék főállású kollégáit, hogy legfeljebb két oldalban foglalják össze szakmai tevékenységük legfontosabb elemeit, illetőleg csatolják publikációs jegyzéküket. Ezek a szakmai önéletrajzok és publikációs jegyzékek képzik a beszámoló második nagy elemét. A kettő között nyilvánvalóan vannak átfedések, ezért több alkalommal utalok a szakmai önéletrajzokra. Budapest március 31. Tisztelettel: Dr. Szabó István 6

7 egyetemi docens tanszékvezető 7

8 A TANSZÉK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA A tanszék személyi állománya júliusában hét főállású és három részállású oktatóból állt. A 70 év felettiek 2003-as nyugdíjazása két főállású (Dr. Horváth Pál egyetemi tanár, Dr. Botos Gábor egyetemi docens) és két részállású (Dr. Gerics József egyetemi tanár, Dr. Gerics Józsefné egyetemi docens) kollégát érintett. Helyükre először két részállású oktató lett kinevezve (Dr. Jany János egyetemi docens, Dr. Sáry Pál egyetemi docens), majd szeptemberétől még Dr. Zakariás Kinga egyetemi tanársegéd februárjában Dr. Morvai Attila egyetemi tanársegéd helyére Dr. Komáromi László egyetemi adjunktus jött át a Római Jogi Tanszékről, amellyel a tanszék elnyerte jelenlegi személyi összetételét, amely az alábbi: Főállású oktatók: - Dr. Horváth Attila egyetemi docens - Dr. Komáromi László egyetemi adjunktus - Dr. Szabó István egyetemi docens - Dr. Szigeti Magdolna egyetemi adjunktus - Dr. Völgyesi Levente egyetemi adjunktus - Dr. Zakariás Kinga egyetemi tanársegéd Részállású oktatók: - Dr. Jany János egyetemi docens - Dr. Sáry Pál egyetemi docens - Dr. Tóth Zoltán József egyetemi adjunktus Megbízott oktatók: - Dr. Őry Károly - Dr. Tamás Csaba - Dr. Zinner Tibor (csak a tavaszi félévekben) AZ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG A tanszék a jogász szakon az Egyetemes állam- és jogtörténet, valamint a Magyar állam- és jogtörténet főkollégiumi tárgyakat oktatja, amelyek előadói Dr. Szabó István és Dr. Horváth Attila. A főkollégiumokhoz egy közös, heti két órás gyakorlati foglakozás kapcsolódik, amelynek oktatásában a tanszék minden oktatója részt vesz. A 16 csoport egységes tematika alapján felerészben egyetemes, felerészben magyar jogtörténeti témákat dolgoz fel. A félév folyamán minden hallgatónak egy referátumi témát kell választania, s a kijelölt szakirodalomból egy 15 perces kiselőadást készítenie. Ezek az előadások jelentik az adott óra témájának felvezetését. Szabadon választható tárgyaink száma mintegy 20 darab, amelyből a Kari Tanács által engedélyezett keret alapján félévenként hatot hirdetünk meg. A nemzetközi igazgatás szakon az Európai alkotmány- és integrációtörténet, valamint a Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet c. főkollégiumi tárgyakat oktatjuk. A szak-és évfolyamdolgozatokból a tanszék oktatói korábban darabot, a létszám maximalizálás óta mintegy darabot konzultálnak. Az egyes oktatókat érintő konkrét számok a személyes beszámolóknál találhatók. 8

9 AZ OKTATÓK TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSE ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 70 év feletti oktatók nyugdíjazáskor a tanszék személyi állományán is érződött a karra általában jellemző generációhiány ben a 70 év alatti oktatók közül egyedül Dr. Szabó István rendelkezett tudományos fokozattal. A jelenlegi helyzet az alábbi: Főállású oktatók: - Dr. Szabó István: doktori (PhD) fokozat (1999); habilitált (2007) - Dr. Horváth Attila: doktori (PhD) fokozat (2003) - Dr. Szigeti Magdolna: sikeres nyilvános vita (2007. március), a doktori (PhD) fokozat odaítélése még a nyár előtt várható - Dr. Komáromi László: tavaly decemberben meg volt a munkahelyi vita, a doktori (PhD) fokozat megszerzése még idén várható. - Dr. Völgyesi Levente: alkotói szabadságot javasoltam számára, így jövő tavasszal sor kerülhet a munkahelyi vitára, s még év végéig a doktori (PhD) fokozat megszerzésére. - Dr. Zakariás Kinga: tanársegédi kinevezése tavaly szeptemberben történt, a fokozatszerzés csak később várható. Részállású oktatók: - Dr. Sáry Pál: doktori (PhD) fokozat (2003) - Dr. Jany János: bölcsész doktori (PhD) fokozat (2001), a jogász fokozat megszerzése is várható, az értekezés elkészült, a munkahelyi vitára egy-két hónapon belül sor kerül. - Dr. Tóth Zoltán József: doktori (PhD) fokozat (2006) A kutatási tevékenységet a csatolt publikációs listák szemléltetik. A főállású oktatók közül Dr. Horváth Attila és Dr. Szabó István 2-2 könyvet jelentetett meg. Terjedelmi okok miatt a részállású oktatók publikációs jegyzékét nem csatoltuk, ezért külön szeretném megemlíteni, hogy Dr. Jany János és Dr. Sáry Pál szintén 2-2 könyvet jelentetett meg, s Dr. Tóth Zoltán Józsefnek is a közeljövőben megjelenik egy könyve. A TANSZÉK KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti Intézet (Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte): Érintett külföldi kollégák: Prof. Dr. Wilhelm Brauneder (intézetvezető); Prof. Dr. Gerald Kohl; Prof. Dr. Christian Neschwara; Prof. Dr. Thomas Olechowski Kapcsolattartó: Dr. Szigeti Magdolna, Dr. Szabó István Kapcsolat tartalma: kiadványok, konferenciák szervezése, hallgatói látogatások, közös kutatások, A Parlamentarizmustörténet Nemzetközi Bizottsága [International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI)] Érintett külföldi kollégák: Prof. Dr. Wilhelm Brauneder; Prof. Dr. Estevao Resende Martins Kapcsolattartó: Dr. Szigeti Magdolna Kapcsolat tartalma: kiadványok, konferenciák 9

10 Max-Planck Intézet (Frankfurt) [Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte] Kapcsolattartó: Dr. Komáromi László, Dr. Zakariás Kinga Kapcsolat tartalma: kutatások, konferencia előadások Fiatal Jogtörténészek Fóruma [Forum Junger Rechtshistoriker/Forum of Young Legal Historians] Kapcsolattartó: Dr. Komáromi László Kapcsolat tartalma: konferencia előadások Baseli Egyetem Büntetőjogi Tanszék (Lehrstuhl für Strafrecht) Érintett külföldi kolléga: Prof. Dr. Kurt Seelmann Kapcsolattartó: Dr. Szigeti Magdolna Kapcsolat tartalma: kutatások, konferenciák, vendégelőadások Heidelbergi Egyetem Pénzügyi és Adójogi Intézet (Institut für Finanz- und Steuerrecht): Érintett külföldi kolléga: Prof. Dr. Reinhard Mussgnug Kapcsolattartó: Dr. Szabó István Kapcsolat tartalma: alkotmánytörténeti tárgykörben kutatások. Bielefeldi Egyetem Közjogi Tanszék (Lehrstuhl für Öffentliches Recht): Érintett külföldi kolléga: Prof. Dr. Christoph Gusy Kapcsolattartó: Dr. Szabó István Kapcsolat tartalma: kutatások, konferenciák Münsteri Egyetem Jogtörténeti Intézet (Institut für Rechtsgeschichte) Érintett külföldi kolléga: Prof. Dr. Reiner Schulze Kapcsolattartó: Dr. Szigeti Magdolna; Dr. Szabó István Kapcsolat tartalma: kutatások, konferenciák Ujvidéki Egyetem Polgári Jogi Tanszék Érintett külföldi kolléga: Prof. Dr. Szalma József Kapcsolattartó: Dr. Szigeti Magdolna, Dr. Szabó István Kapcsolat tartalma: kutatások, konferenciák, vendégelőadások Érintett külföldi kolléga: Dr. Masayuki Yoshida PhD (Japán, Tokió) Kapcsolattartó: Dr. Tamás Csaba Kapcsolat tartalma: kutatások, PhD értekezés elkészítés 10

11 DR. SZABÓ ISTVÁN (ÖNÉLETRAJZ) SZÜLETÉSI IDŐ: Miskolc, november 16. ÁLTALÁNOS ISKOLA: 4. sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola (Miskolc, ) GIMNÁZIUM: Pannonhalmi Bencés Gimnázium ( ) EGYETEMI TANULMÁNYOK: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar ( ) JOGI SZAKVIZSGA (1996) DOKTORI (PHD) FOKOZAT: Miskolci Egyetem (1999) HABILITÁCIÓ: Miskolci Egyetem (2007) KUTATÁSI PÁLYÁZATOK: - OTKA (T022905): Az államfői intézmény fejlődése hazánkban és az európai államokban; közreműködés formája: programvezető; időtartama 3 év ( ) - OTKA (F031932): A parlamentáris kormányzati rendszer történeti fejlődése; a közreműködés formája: programvezető; időtartam: 4 év ( ) - FKFP (0013/2001): A polgári típusú államszervezet kiépítése és fejlődése hazánkban, az európai alkotmánytörténet tükrében; közreműködés formája: programvezető; időtartama: 3 év ( ) KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK (ÖSZTÖNDÍJAK): - Tempus: Heidelberg 9 hónap (1993/1994) - Tempus: Trier másfél hónap (1995) - Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD): Heidelberg 4 hónap (1996) - Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj: Heidelberg 3 hónap (2000) - OTKA; FKFP: Trier, Bécs, Prága 2 hónap (1999/2003) - Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj: Bécs 3 hónap (2005) - Collegium Hungaricum: Bécs 1 hónap (2005) - Bécsi Egyetem támogatása: Bécs 1 hónap (2005) - Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj: Bécs 3 hónap (2007) OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG: - Nappali tagozatos főelőadások: o PPKE. JÁK.: Egyetemes- állam és jogtörténet, Magyar állam- és jogtörténet 2002 óta o Miskolci Egyetem: Magyar állam- és jogtörténet 2001 óta - Gyakorlatok: 1993 óta folyamatosan (ME, PPKE) - Szabadon választható tárgyak: eddig öt szabadon választható tárgyat hirdettem SZAKMAI SZERVEZETEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL: - International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (A Rendiség és Parlamentarizmustörténet Nemzetközi Bizottsága) - MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Jogtörténeti Albizottság - OTKA Állam- és Jogtudományi- Politikatudományi Szakzsűri - Az MTA köztestületi tagja 11

12 - Miskolci Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság Jogtörténeti- és Jogelméleti Albizottság KUTATÁSI TÉMÁK: - A legújabb kori magyar alkotmánytörténet - A közép-európai államok XIX-XX. századi alkotmánytörténet KONFERENCIA ELŐADÁSOK SZÁMA: - Hazai: 18 - Külföldi (idegen nyelvű): 4 (Gundelsheim, Krakkó, Párizs, Bielefeld) PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: (lásd melléklet) KITÜNTETÉSEK - Szemere Emlékérem (1993) - Miskolci Akadémiai Bizottság: Tudományos Díj (2001) - MTA Bolyai Plakett (2004) - Pázmány Emlékérem (2005) HAZAI ÖSZTÖNDÍJ: - Bolyai Kutatási Ösztöndíj ( ) NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: - A tanszéki beszámolóban részletezve KIADÓI PÁLYÁZATOK: - Doktori mestermunkák (Oktatási Minisztérium): Az államfő jogállása a Weimari Köztársaságban c. könyv megjelentetésére (2000) - Tankönyv támogatási pályázat (Oktatási Minisztérium): Német alkotmányfejlődés c. könyv megjelentetésére (2002) DOKTORI (PHD) KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL: - Tudományos vezető: PPKE. Jog- és Államtudományi Doktori Iskola: Dr. Tamás Csaba; Dr. Zakariás Kinga (2003 és 2006 között) - Oktatás: PPKE. JÁK. Jog- és Államtudományi Doktori Iskola: A közép-európai államok két világháború közötti államszervezeti sajátosságai c. tárgy oktatása DOKTORI (PHD) BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL - opponensként: o Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola: Eged Alice: Baloldali liberálisok a weimari demokrácia megteremtésében (2005) o Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola: Dr. Bató Szilvia: A Büntetési rendszerre vonatkozó elvek Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (2007) o Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola: Hollósi Gábor: A Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának története (2007) - tagként: Négy, a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában megvédett értekezésnél. TDK: 12

13 - OTDK 2. helyezés: Tamás Csaba (2003) ÉVFOLYAM- ÉS SZAKDOLGOZAT: - konzultált évolyam és szakdolgozatok száma: 5-10 fő/év OKTATÁSSZERVEZÉS, VEZETŐI TAPASZTALAT: - A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára ( ) - oktatásszervezési feladatokat ellátó dékánhelyettes ( ) - az igazgatási BA szakok létesítési kérelmeinek előkészítése; a Nemzetközi igazgatási BA. szak szakindítási kérelmének elkészítése; szakfelelős óta a Jogtörténeti Tanszék vezetője 13

14 DR. HORVÁTH ATTILA (ÖNÉLETRAJZ) NÉV: Dr. Horváth Attila CÍM:1163 Budapest Thököly út 88. MUNKAHELY: - ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék - PPKE JÁK Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék BEOSZTÁSA: - egyetemi docens - megbízott tanszékvezető (2005. november január 31.) EGYETEMI VÉGZETTSÉG: - ELTE ÁJK (jogász), - ELTE BTK (történész, történelem tanár) TUDOMÁNYOS FOKOZAT: - PhD, summa cum laude (2003. december 17) NYELVTUDÁS: - német (középfok), - latin (középfok) KUTATÁSI TÉMÁK: - A magyar magánjog története - A magyar kereskedelmi jog története - A magyar részvénytársasági jog története - Az 1945 utáni alkotmány- és jogfejlődés - Koncepciós perek - Nemzetiségi jog története OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG: - Az ELTE ÁJK, illetve a PPKE JÁK előadások (nappali, esti és levelező tagozat), alternatív előadások, speciális kollégiumok az alábbi témákban: - A magánjog története, a kereskedelmi jog története, a szocializmus korszakának jogtörténete, híres perek koncepciós perek stb. - Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a magyar magánjog története. - Államigazgatási Főiskolán a magyar magánjog története. - PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézetének jogi asszisztens képző tanfolyamán magyar alkotmány- és jogtörténeti előadások - ELTE SZIF magyar alkotmány- és jogtörténeti előadások ( ) - Schola Európa jogi asszisztensképző intézetében magyar alkotmány-és jogtörténeti előadások - Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében parlamentarizmus történeti előadások ( ) KÜLFÖLDI KUTATÁSOK (A német magánjog és kereskedelmi jog története, a részvénytársasági jog története): - Universität Trier 1991 egy hónap, hónap, hónap, - Universität Heidelberg 1995 egy hónap. TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL: - PhD előadások: PPKE JÁK Doktori Iskola: 2005-től. - PhD opponens: 2005: Ivicz Mihály - PhD doktori bizottság:

15 - Szent Ignác Szakkollégium Tanulmányi Tanácsának tagja - PPKE JÁK Szakkollégiumának vezetője - Bibó István szakkollégium előadások és felvételi vizsgáztatás TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK: - MTA és a Magyar Tudománytörténeti Intézet - Bibó István Szakkollégium - Szent Ignác Szakkollégium TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TEVÉKENYSÉG: - Előadások a legkülönbözőbb fórumokon (TV, rádió) - Nyári egyetemek szervezése, előadások tartása (ELTE ÁJK) - Nyári Pázmány Napok szervezője, előadója - Az Országos Széchenyi Kör vezetőségi tagja - ROTARY CLUB: előadás - Rubicon történelmi magazin szervezésében előadások történelemtanároknak - Vetélkedő vezetése gróf Széchenyi István születésének 200. évfordulóján - Lexikonszócikkek: Magyar Nagylexikon, Jogi Lexikon, Britannica Hungarica - Történelem előadások (FEB, Deák Ferenc Társaság) - Előadások a magyar történelemről (Duna Palota) - Magyar ENSZ Modell Diákegyesület: előadás - Pázmány Pódium: előadások - Vajdasági Magyar Tudományos Társaság: előadás - Füzér Egyesület: előadás - Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium: előadás - Lippay György Társaság: előadás - Fórum esték: előadás TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK: - német (középfok), - TDK tag I. díj (OTDK) - ELTE ÁJK TDT titkára ( ) - Konzulens tanárként 3 első hely és 6 különdíj - Magyar Állam-és Jogtörténeti Tanszék diákkörének patronáló tanára EGYETEMI TEVÉKENYSÉG: - Kari tanácstag: ELTE ÁJK , PPKE JÁK Tehetségért Mozgalom Jogi Ágazatának Országos elnöke ( ) - MTA Jogtörténeti Albizottságának titkára - Diákjóléti Bizottság vezetője (2006-tól) - Honlapbizottság vezetője 2005-től ÖSZTÖNDÍJ: - Bolyai Ösztöndíj (3 év), Kutatói munkámért kitüntető oklevelet kaptam. (2003. június 25.) KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG: - Magyar Jogász Szövetség Római Jogi és Jogtörténeti Szakosztályának titkára ( ) - Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete - Országos Széchenyi Kör - Széchenyi Társaság - Független Jogász Fórum - Széchenyi Alap - Lippay György Kör - Kovász Egyesület 15

16 - Deák Ferenc Társaság - Pázmány Pódium - Rákóczi Szövetség KITÜNTETÉSEK: - német (középfok), - Pro Facultate díj (2005) - A hallgatók szavazatai alapján több alkalommal is a kar illetve az évfolyam legjobb előadójává választottak - MTA Tudományos Minősítő Bizottsága díjazta A tőzsdebíróság története című tanulmányomat SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG: - Justum Aequum Salutare, a PPKE JÁK tudományos folyóirata - Széchenyi Fórum A Jogtörténeti Tanszék oktatóinak publikációs jegyzéke 16

17 DR. SZABÓ ISTVÁN 1) Önálló kiadványok 1.1. KISMONOGRÁFIÁK 1. Az államfő jogállása a Weimari Köztárságban Osiris Kiadó Budapest p. [ismertetés: Sáry Pál: Monográfia a Weimari Köztársaság elnökének jogállásáról In: Jogtudományi Közlöny LVI. évfolyam 7-8. szám (2001. július-augusztus) o.] [ismertetés: Varga Norbert: Szabó István: Az államfő jogállása a Weimari Köztársaságban. In: Magyar Jog 2002/ o.] [hivatkozás: András Földi - Katalin Nagy-Szegvári: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten, (in: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI, 2004/1, 9-45.) 45. o.] [hivatkozás: Eged Alice: Baloldali liberálisok a weimari demokrácia megteremtésében, PhD értekezés, Debrecen o.; 112. o.; 106. o.; 129.o.; 139.o.] [hivatkozás: Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete, Püski Kiadó Bp o.] [hivatkozás: Carl Schmitt: Legalitás és legitimitás, Attraktor Kiadó Máriabesnyő- Gödöllő o.; 122. o.] 2. Német alkotmányfejlődés Szent István Társulat Budapest p. [hivatkozás: Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete, Püski Kiadó Bp o.] [hivatkozás: Eged Alice: Baloldali liberálisok a weimari demokrácia megteremtésében, PhD értekezés, Debrecen o.; 119. o.] 1.2. ÖNÁLLÓ JEGYZETEK, TANSEGÉDLETEK 3. Betekintés Közép-Európa 1945 előtti polgári államrendszereibe. Miskolc 1996 (A Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszékének gondozásában megjelent önálló kiadvány) 76 p. 4. Az igazságszolgáltatás rendszere a polgári Magyarországon. Miskolc 1997 (a Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszékének gondozásában megjelent önálló kiadvány) 83 p. [hivatkozás: Stipta István: A magyar bírósági rendszer története Debrecen University Press o.] 5. Adalékok Közép-Európa polgári alkotmánytörténetéhez A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának gondozásában megjelent önálló kiadvány (Szent István Társulat, Budapest 2000) 109 p. 6. A magyar igazságszolgáltatás történetének vázlata az államalapítástól napjainkig Bíbor Kiadó Miskolc p KÖNYVSZERKESZTÉS 17

18 7. Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás (Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapjára) Bíbor Kiadó, Miskolc p. [társszerkesztő] 8. a hazának szent ügye (Emlékülés Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. Budapest, május 26.) Szent István Társulat Bp p 2) Könyvrészletek, tanulmányok, cikkek 2.1. KÖNYVRÉSZLET 9. Az államfői jogkör alkotmányos kérdései 1848 és 1946 között. In.: A köztársasági elnök az új alkotmányban KJK (szerk.: Holló András) o. [hivatkozás: Nagy László: Kossuth Lajos kormányzó-elnöki jogköre In.: Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam- és jogfejlődéséről; A Pázmány Pódium Kiadványai I. (szerk.: Horváth Attila), Szent István Társulat Budapest, o.] 10. A közjogi berendezkedés jellegzetességei ( ); A kormányzói intézmény ( ); A választójog ( ). [megjelenés alatt; in: Magyar alkotmánytörténet (szerk: Mezey Barna)] 2.2. KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK 11. Die Rechtsstellung des siebenbürgerischen Fürsten zur Zeit der Eigenstaatlichkeit In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde [Böhlau Verlag Köln Weimar Wien] 25. (96.) Jahrgang (2002), Heft o. 12. Die Auflösung des Parlaments in der Verfassungsentwicklung Ungarns in der Zeit nach In: Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten (Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments) Barcelona-Budapest o. 13. Organizačné modely parlamentov krajín strednej Európy v medzivojnovom období In: Právna kultúra a európsky integračný poces (Law culture and european integration process) Pracvnická fakulta UPJŠ v Košiciach november o. 14. Die Entthronung in Ungarn vom Jahre 1921 (megjelenés alatt; Krakkó) 15. Streitigkeiten über das Thronfolgerecht in Ungarn in der Zwischenkriegszeit (megjelenés alatt; Bécs) 16. Die Wiederherstellung der zweiten Kammer der Gesetgebung in Ungarn (megjelenés alatt; Párizs) 17. Die beschränkte Demokratie: Ungarn (megjelenés alatt: Bielefeld) 18

19 2.3. HAZAI TANULMÁNYOK 18. Az államfő szerepe a törvényhozásban a Weimari Köztársaság idején. In.: Publicationes Univarsitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus X o. 19. A kormányzó jogállása In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XII. Miskolc o. 20. A polgári igazságszolgáltatás kiépítése Miskolcon. In.: MC. Miskolc a millecentenárium évében 2.kötet Miskolc o. 21. Birodalmi végrehajtás (Reichsexekution) a Weimari Köztársaságban. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XIV. Miskolc o. 22. Az alkotmányosság helyreállítása 1920-ban. In.: Győri tanulmányok 1998 (20. szám) o. 23. A parlament államfő általi feloszlatásának történeti fejlődése 1848-tól napjainkig. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma (Miskolc, november 6.) az Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa o. [hivatkozás: Nagy László: Kossuth Lajos kormányzó-elnöki jogköre In.: Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam- és jogfejlődéséről; A Pázmány Pódium Kiadványai I. (szerk.: Horváth Attila), Szent István Társulat Budapest, o.] 24. A kormányzó-elnök jogállásának alkotmányos kérdései In.: Debreceni Szemle 1998/3. szám o. [hivatkozás: Nagy László: Kossuth Lajos kormányzó-elnöki jogköre In.: Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam- és jogfejlődéséről; A Pázmány Pódium Kiadványai I. (szerk.: Horváth Attila), Szent István Társulat Budapest, o.] 25. Az államfő külügyi felségjogai a Német Birodalomban és Magyarországon a két világháború közötti időszakban in.: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XV o. 26. Az államfői intézmény a Függetlenségi Nyilatkozat után In.: Jogtudományi Közlöny (LIV. évfolyam, 5. szám; május) o. 27. Az Országos Honvédelmi Bizottmány In.: Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam- és jogfejlődéséről; A Pázmány Pódium Kiadványai I. (szerk.: Horváth Attila), Szent István Társulat Budapest, o. 28. Az ügyvédség történetének áttekintése In: Emlékkönyv az ügyvédi kamarák fennállásának 125. évfordulójára [Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara] Miskolc o. 19

20 29. Az állam és az egyházak viszonya a polgári Magyarországon In: Dum spiro doceo, Huszti Vilmos 85. Születésnapjára, Ünnepi Tanulmányok VI. (szerk: Dr. Szabó Béla és Dr. Sáry Pál), Bíbor Kiadó, Miskolc o. [ismertetés: Varga Norbert Mogyoró András: Recenzió a Huszti Vilmos emlékkönyvről Magyar Jog 49. évfolyam 1. szám (2002. január) o.] 30. Az államfői hatalom ideiglenes rendezése ( ) In: Rubicon 2001/ o. [hivatkozás: Murányi Gábor: Trónra kormányzó (A Horthy-dinasztia ambíciói) In: HVG XXIII. évfolyam 13. (1140.) szám, március o.] 31. Törekvések az egységes német államszervezet megteremtésére 1848/49-ben ( ) In: Facultas nascitur (20 éves a jogászképzés Miskolcon) Miskolc o. 32. Poroszország jogállása a német egység létrejötte után és az július 20-i birodalmi végrehajtás. in.: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XX/1. (2002) o. 33. A miniszteriális kormányzat kialakulása Németországban ( ). in.: Ünnepi kötet Boytha Györgyné tiszteletére [a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kiadványa] Budapest o. 34. Deák Ferenc elképzelései a nemzetiségi kérdés rendezésére. In.: Deák Ferenc emlékezete [szerk.: Szabó András] Akadémiai Kiadó Bp o. 35. Az országgyűlés működését befolyásoló intézkedések történeti fejlődése hazánkban tól napjainkig. in.: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXI/1. (2003) o. 36. Kossuth Lajos 1848 utáni alkotmánytervezetei. In: Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója (Debreceni konferenciák III.) Debrecen o. [hivatkozás: Képes György: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya és hatása a magyar polgári átalakulás közjogi gondolkodására (PhD értekezés) 205. o.; 207.o.; 207. o.; 208. o.; 208. o.; 209. o.; 212. o.] 37. Az államfő és a kormány kapcsolata a közép-európai államokban az első világháború végétől napjainkig In: Jogtörténeti Szemle 2003/3. szám o. 38. Zárszó egy konferenciához (Deák Ferenc és a kiegyezés) In.: Emlékülés Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. Budapest, május 26. Szent István Társulat Bp o. 39. Az erdélyi fejedelem jogállása az önálló államiság idején In.: Placet Experiri (Ünnepi tanulmányok Bánrévy Gábor 75. születésnapjára) Bp o. 20

21 40. Die Vorstellungen von Ferenc Deák von der Regelung der Nationalitäten. In.: Nationalstaat Monarchie Mitteleruropa zur Erinnerung an den Advokaten der Nation, Ferenc Deák. Gondolat Bp o. 41. Az Osztrák Köztársaság létrejötte in: Jogtörténeti Szemle: 2005/1. szám o. 42. A jogtörténeti tárgyak jelenlegi oktatása Magyarországon és annak jövőbeni alternatívái In: Jogtörténeti Szemle 2005/különszám o. 43. A Pragmatica Sanctio és az osztrák-magyar államjogi kapcsolat. In.: In Honorem Magistrorum Neolife Bp o. 44. Az évi trónfosztás közjogi jellegzetességei. In.: Jogtörténeti Tanulmányok VIII. [szerk.: Béli Gábor; Kajtár István; Szekeres Róbert] PTE. ÁJK. Pécs, o. 45. A végrehajtó hatalom gyakorlóinak felelőssége a közép-európai államokban. Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXIII/1. (2005) o. 46. Az Anschluss kérdése az első világháború utáni osztrák közjogban. In.: Miskolci Jogi Szemle 2006/ o. 47. A Szövetségi Elnök jogállása Ausztriában (A Weimari Alkotmány hatásai). In.: Formatori Iuris Publici (Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára) o. 48. A Szövetségi Tanács az 1920-as osztrák alkotmányban (Ausztria szövetségi állammá történő átalakítása) In: Facultas Nata (Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfodulójára) o. 49. A királyi trón betöltése körüli viták a két világháború közötti Magyarországon. In: Iustum Aequum Salutare II. 2006/ o. 50. A felségsértés tényállása a Csemegi-kódexben. (megjelenés alatt) 51. Az államforma kérdése 1919/1920 fordulóján. Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. [Szerk.: Mezey Barna, Révész T. Mihály] Gondolat Kiadó, Budapest o ON-LINE TANULMÁNYOK 52. A Lipcsei Ítélet 21

22 2.5. TANSEGÉDLETEK 53. Segédanyag a Magyar alkotmány és jogtörténet c. tantárgyhoz I. (A Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványa) Miskolc o., o. 54. Segédanyag a Magyar alkotmány és jogtörténet c. tantárgyhoz II. (A Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványa) Miskolc o., o. 3. Ismertetések 55. Önkormányzatok és hagyomány In.: Dimenziók. Felső-Magyarországi Szemle 1994/4. szám o. 56. Az 1933-as lipcsei nemzetiszocialista német jogásznapok. In.: Klió 95/1.szám o. 57. Birodalmi adópolitika a Weimari Köztársaságban. In.: KLIO 96/2. szám o. 58. Degré Alajos emlékkönyv. In.: Századok 130. évfolyam (1996.) 5. szám o. 59. A Weimari Alkotmány módosítása. in.: KLIO 98/1. szám o. 60. Egy államjogász a forradalmi átalakulások idején: Gerhard Anschütz ( ) In.: KLIO 98/3. szám o. 61. Kajtár István: Egyetemes állam- és jogtörténet I. in.: Magyar Jog 2001/3. szám, o. 62. A vertikális hatalommegosztás In: Jogtörténeti Szemle 2005/3. szám 91. o. 63. Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék. [Beszámoló Dr. Antal Tamás doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájáról] (megjelenés alatt) 64. Jogtörténeti disszertációk Miskolcon. [Beszámoló Dr. Babják Ildikó és Dr. Takács Tibor (PhD) értekezéseinek nyilvános vitájáról] (megjelenés alatt) 65. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya és hatása a magyar polgári átalakulás közjogi gondolkodására [Beszámoló Dr. Képes György doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájáról] In: Jogtörténeti Szemle 2006/3. szám o. 22

23 DR. HORVÁTH ATTILA ÖNÁLLÓ KÖTETEK: 1. HORVÁTH Attila: Hitel. = Gróf Széchenyi István művei. Előadássorozat születésének 200. évfordulója alkalmából. Budapest, Széchenyi Alap, p. 2.HORVÁTH Attila: Fejezetek a szovjet típusú szocializmus magyarországi alkotmány-történetéből. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Szorobán Kiadó, /Magyar alkotmánytörténet 1./ /A magyar államfejlődés nagy korszakai 3./ 88. p. 3. HORVÁTH Attila (társszerzőként): HORVÁTH Attila VÖLGYESI Levente: Jogtörténeti atlasz. Budapest, Rejtjel kiadó, p. 4. HORVATH, Attila: Die privatrechliche und strafrechtliche Verntfwortung in dem mitteralterlichen Ungarn. In.: Rechtsgeschichtliche Vorträge 9., Budapest, p. 5. HORVÁTH, Attila: Rechtwissenschaft in den sowjetischen Staaten. In.: Rechtsgeschichtliche Vorträge 24., Budapest, p. 6. HORVÁTH Attila: A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. Budapest, Rejtjel Kiadó, p. (Recenzió: Tomasits István: Iustum Aequum Salutare, 2005/ p.) 7. HORVÁTH, Attila: Geschichte des Strafrechts in Ungarn während des sowjetisch geprägten Sozialismus, mit besonderem Hinblick auf die Schauprozesse, In.: Rechtsgeschichtliche Vorträge p. Budapest, HORVATH Attila: A magyar magánjog történetének alapjai. Budapest, Gondolat kiadó, p. KÖNYVRÉSZLETEK: 1. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A magyar kereskedelmi jog története. = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A magyar polgári magánjog történeti alapjai ( ). = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A szovjet típusú átalakulás hatása a polgári jogra az 1949:IV. törvényig). = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: Magánjogi jellegű intézmények az Árpád-házi királyok korában. = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] HORVÁTH Attila: A magyar magánjog történeti alapjai ( ). = Előadásvázlatok a magyar jogtörténet köréből. Szerk.: Mezey Barna. Budapest,

24 6. HORVÁTH Attila: A magyar polgári állam szervei: A közigazgatási jog. A magyar polgári közigazgatás korszaka. A területi önkormányzat szervei. A testületi önkormányzatok. Néptanácsok, katonatanácsok, nemzeti tanácsok. A közigazgatási bíráskodás. = Magyar alkotmánytörténet. [1995.] HORVÁTH Attila: A perjogok története: Az eljárásjogok alakulása a II. világháborút követően: A polgári eljárásjog szovjet modellje Magyarországon ( ). = Magyar jogtörténet. [1996.] HORVÁTH Attila: Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben: A nyilas diktatúra = Magyar alkotmánytörténet. [1995.] , [1999.] HORVÁTH Attila: Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben: A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon ( ). = Magyar alkotmánytörténet. [1995.] , [1999.] HORVÁTH Attila: Jogfejlődés és jogtörténet: Jogtörténetírás és a jogtörténet oktatása. = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila BÓDINÉ Beliznai Kinga: A feudális állam szervei: Az egyház. = Magyar alkotmánytörténet. [1999.] HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila FÖGLEIN Gizella MEZEY Barna: A magyar polgári állam szervei: A közigazgatás szervei. = Magyar alkotmánytörténet. [1999.] HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila KABÓDI Csaba: A perjogok története: Az eljárásjogok alakulása a II. világháborút követően: A népi demokrácia büntető igazságszolgáltatásától a proletárdiktatúra büntető perrendtartásáig ( ). A polgári eljárásjog szovjet modellje Magyarországon ( ). = Magyar jogtörténet. [1999.] HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila MÁTHÉ Gábor MEZEY Barna: A magyar polgári állam szervei: A közigazgatás. = Magyar alkotmánytörténet. [1999.] HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila MEZEY Barna: A közigazgatás szervei: A kormány és a kormányzati szervek. = Magyar alkotmánytörténet. [1995.] HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila [et al.]: Jogfejlődés és jogtörténet: Jog, jogrendszer, jogágak a magyar jogfejlődésben: A jogforrások. = Magyar jogtörténet. [1996.] [1999.] HORVÁTH Attila [közreműködőként]: Magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény. Szerk.: Mezey Barna. Budapest, Osiris Kiadó, Átdolg. és bőv. kiad

25 TANULMÁNYOK: 1. HORVÁTH Attila: A jog modernizációjának kezdete, Széchenyi István magánjogi reformkoncepciója. In: Jogtörténeti Értekezések 15. Budapest, p. 2. HORVATH Attila: Eckhart Ferenc. In: Jogtörténeti Szemle, 1986/ p. 3. HORVÁTH Attila: Fejedelmi találkozó Visegrádon. In: Jogtörténeti Szemle, p. 4. HORVÁTH Attila: Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai. In: Magyar Jogászegyleti Értekezések, Budapest, p. 5. HORVÁTH Attila: A gazdaságot szabályozó jog modernizációja Magyarországon. In: Jogtörténeti előadások, 2. Szerkesztette: Mezey Barna, Budapest, p. 6. HORVÁTH Attila: Vargyai Gyula előadása a Jogtörténeti Baráti körben: Zárszó kísérlet Matuska ügyben címmel. In: Jogtörténeti Szemle, p. 7. HORVÁTH Attila: Bónis György, In: Jogtörténeti Szemle, p. 8. HORVÁTH Attila: Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai. In: Széchenyi Emlékkönyv. Budapest, p. 9. HORVÁTH Attila: Werbőczi István. In: Eseménynaptár, 1991/ p. 10. HORVÁTH Attila: A hitel híja. In: Rubicon, 1991/ p. 11. HORVÁTH Attila: Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai. In: Jogtudományi Közlöny, 1991/ p. 12. HORVÁTH Attila: A tőzsde és a spekuláció. In: Rubicon, 1991/ p. 13. HORVÁTH Attila: A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon. In: Jogtörténeti Szemle, 1992/ p. 14. HORVÁTH Attila Az objektív felelősség kialakulása a magyar magánjogban. Budapest, OTKA pályázat, p. 15. HORVÁTH Attila: Az objektív felelősség és a veszélyes üzem a magyar magánjogban. Budapest, OTKA pályázat, p. 16. HORVÁTH Attila: A magyar rendi országgyűlések története. Budapest, műhelytanulmány, p. 16. HORVÁTH Attila: A nemzetiségi jog fogalma. Budapest, műhelytanulmány, 1993, 32. p. 18. HORVÁTH Attila: Az érdekképviseleti kamarák története 1945-ig. Budapest, műhelytanulmány, p. 25

26 19. HORVÁTH Attila: Gróf Széchenyi Ferenc. In: Széchenyi Fórum, 1994/ p. 20. HORVÁTH Attila: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. In: Széchenyi Fórum, 1994/ p. 21. HORVÁTH Attila: Széchenyi és a jogásznemzet. In: Széchenyi Fórum, 1994/ p. 22. HORVÁTH Attila: A hitel híja. In: Rubicon, 1995/ p. 23. HORVÁTH Attila: Martinovics és társainak összeesküvési pere. Szolnok, (megjelenés alatt), p. 24. HORVÁTH Attila: GULAG-ok. A sztálinizmus és a büntetés-végrehajtás. In: Rubicon, 1996/ p. 25. HORVÁTH Attila: Széchenyi a pozsonyi országgyűléseken. I-II. In: Széchenyi Fórum, 1996/ p. 26. HORVÁTH Attila: A sztálinizmus hatása a magyar büntetés végrehajtásra. Budapest, OTKA tanulmány, p. 27. HORVÁTH Attila: A német kereskedelmi törvény története. Budapest, OTKA tanulmány, p. 28. HORVÁTH Attila: A választójog története Magyarországon. Budapest, műhelytanulmány, p. 29. HORVÁTH Attila: A parlamentarizmus története Magyarországon. Budapest, műhelytanulmány, p. 30. HORVÁTH Attila: Sztálin és Rákosi állama. In: Rubicon, 1997/7. XII-XIV. p. 31. HORVÁTH Attila: Magyarország nádora 1848-ban. In: Széchenyi Fórum, 1998/ p. 32. HORVÁTH Attila: Az 1848-as választások. In: Ítélet, március, 3-5. p. 33. HORVÁTH Attila: Széchenyi és az 1848-as áprilisi törvények. In: Széchenyi Fórum, 1998/4-5. p. 34. HORVÁTH Attila: Az 1848-as törvények magánjogi reformjai. In: Forradalom vagy reform? Tanulmányok az es szabadságharc állam-és jogtörténetéből. Budapest, Szent István Társulat, p. 35. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog átalakítása 1848-ban. Nemzeti hagyományok és modernizáció kérdése. In: Jogtudományi Közlöny, 1996/ p. 36. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog átalakítása 1848-ban. (Nemzeti hagyományok és a modernizáció kérdése). In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. Szerkesztette: Vörös Imre. Budapest, Logod Bt., p. 26

27 37. HORVÁTH Attila: (közreműködőként) A magyar országgyűlés történetének képeskönyve. Szerkesztette: Mezey Barna. Budapest, Osiris Kiadó, P 38. HORVÁTH Attila: A trianoni békediktátum. In: Ítélet, június, 3-5. p. 39. HORVÁTH Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. In: Ítélet, október, 3-5. p. 40. HORVÁTH Attila: Különös ismertetőjelek. In: Colléga, p. 41. HORVÁTH Attila: Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok. Budapest, (megjelenés alatt), p. 42. HORVÁTH Attila: Stadium. In: Gróf Széchenyi István minden Írása. Budapest, Logod Bt, p. 43. HORVÁTH Attila: Hunnia. In: Gróf Széchenyi István minden írása. Budapest, Logod Bt, p. 44. HORVÁTH Attila: Széchenyi István részvénytársaság alapításai. In: Jogtörténeti Szemle 2003/ p. 45. HORVÁTH Attila: Konzeptionsprozesse in den Diktaturen des Sowjetsystems. In: Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nachtsen Jahrtausendes. Szerk.: Mezey Barna Gondolat, Budapest, p. 46. HORVÁTH Attila: Werbőczy István Tripartitum (Hármaskönyv). In: Magyar könyvek Magyar századok. Budapest, Tarsoly Kiadó, (megjelenés alatt) 47. HORVÁTH Attila: A részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. In: Eckhart Ferenc emlékkönyv. Szerkesztette: Mezey Barna. Budapest, Gondolat Kiadó, p. 48. HORVÁTH Attila: Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény. In: Jogtörténeti Szemle, 2004/ p. 49. HORVÁTH Attila: Az emberi jogok sorsa Magyarországon a szovjet típusú szocializmus idején, különös tekintettel a gazdasági, szociális és kulturális jogokra. In: Jogtörténeti tanulmányok VIII. Szerkesztette: Béli Gábor, Kajtár István, Szekeres Róbert. Pécs, p. (Recenzió: Domaniczky Endre: Századok, 2006/ p.) 50. HORVÁTH Attila: Quellen des ungarischen Privatrechts. In: Doktori Iskola, Prelegálások. Budapest, Szent István Társulat, p. 51. HORVÁTH Attila: A büntetőjog története Magyarországon a szovjet típusú szocializmus időszakában, különös tekintettel a koncepciós perekre. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. Születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Mezey Barna, Révész T. Mihály. Budapest, Gondolat Kiadó, p. 27

28 52. HORVÁTH Attila: Állami szimbólumok a szocialista Magyarországon. In: Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok. Szerkesztette: Mezey Barna. Budapest, Gondolat Kiadó, p. OKTATÁSI ANYAGOK: TANKÖNYVEK, JEGYZETEK, TANSEGÉDLETEK: 1. HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila VÖLGYESI Levente: Jogtörténeti atlasz. Budapest, Rejtjel Kiadó, p. 2. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A magyar kereskedelmi jog története. = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] p.. 3. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A magyar polgári magánjog történeti alapjai ( ). = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] p. 4. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A szovjet típusú átalakulás hatása a polgári jogra az 1949:IV. törvényig). = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] p. 5. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: Magánjogi jellegű intézmények az Árpád-házi királyok korában. = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] p. 6. HORVÁTH Attila: A magyar magánjog történeti alapjai ( ). = Előadásvázlatok a magyar jogtörténet köréből. Szerk.: Mezey Barna. Budapest, p. 7. HORVÁTH Attila: A magyar polgári állam szervei: A közigazgatási jog. A magyar polgári közigazgatás korszaka. A területi önkormányzat szervei. A testületi önkormányzatok. Néptanácsok, katonatanácsok, nemzeti tanácsok. A közigazgatási bíráskodás. = Magyar alkotmánytörténet. [1995.] p. 8. HORVÁTH Attila: A perjogok története: Az eljárásjogok alakulása a II. világháborút követően: A polgári eljárásjog szovjet modellje Magyarországon ( ). = Magyar jogtörténet. [1996.] p. 9.HORVÁTH Attila: Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben: A nyilas diktatúra = Magyar alkotmánytörténet. [1995.] , [1999.] p. 10. HORVÁTH Attila: Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben: A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon ( ). = Magyar alkotmánytörténet. [1995.] , [1999.] p. 11. HORVÁTH Attila: Jogfejlődés és jogtörténet: Jogtörténetírás és a jogtörténet oktatása. = Magyar jogtörténet. [1996.] , [1999.] p. 12. HORVÁTH Attila [társszerzőként]: HORVÁTH Attila BÓDINÉ Beliznai Kinga: A feudális állam szervei: Az egyház. = Magyar alkotmánytörténet. [1999.] p. 28

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése Nyilvántartási szám: 76472 Időtartam: 2009. január 1-2013. január 31. A kutatási programnak a projektvezető

Részletesebben

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. december 15-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2011. december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2011. december 20. (kedd) 14

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 1. félév tavaszi félévi JOKJ201XX0 A

Részletesebben

Határozatok

Határozatok 1./ 08-09 (09. 16.) KT. számú határozat: Határozatok 2008-2009 A Kari Tanács titkos szavazással 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a pályázat elbírálására létrehozott bizottság véleményezése alapján,

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára Neptun kód tantárgy neve tárgyfelelős 1. félév JOKJ201xx0 A katolikus hit alapjai Dr. Szuromi Szabolcs

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat [Az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatával egységes szövegbe foglalva] Budapest 2012. 1 I. Szervezeti

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 25-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 25-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2011. október 25-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 51/2011. (X.25.) KT. sz. határozat tiszteletbeli doktor és professzor cím odaítéléséről

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály É : t. l livaiaűa ~~~' ' sr Ir011:t,itd, tat : Lrkscett : 2010 J. 2.0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K S z a k m a i ö n é l e t r a j z S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett Születési név: Lukács Nikolett Születési hely, idő: Budapest, 1986.01.24. Lakcím: Debrecen, 4028,

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

A Kari Tanács december 18-i ülésének határozatai

A Kari Tanács december 18-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. december 18-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

V Ó KÖZJÓ JÓLÉTI ÁLLAM JÓ PUBLIC GOOD WELFARE STATE GOOD GOVERNANCE GEMEINWOHL SOZIALSTAAT GUTER STAAT ÁLLAM

V Ó KÖZJÓ JÓLÉTI ÁLLAM JÓ PUBLIC GOOD WELFARE STATE GOOD GOVERNANCE GEMEINWOHL SOZIALSTAAT GUTER STAAT ÁLLAM M E G H KÖZJÓ JÓLÉTI ÁLLAM JÓ ÁLLAM PUBLIC GOOD WELFARE STATE GOOD GOVERNANCE GEMEINWOHL SOZIALSTAAT GUTER STAAT Í GYŐR, 2012. NOVEMBER 12-13. V Ó SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Kari Tanács június hó 25. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács június hó 25. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2013. június hó 25. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2013. június 25., kedd 15:30 óra

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

A Kari Tanács október 20-i ülésének határozatai

A Kari Tanács október 20-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. október 20-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

JOGÁSZ KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

JOGÁSZ KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT JOGÁSZ KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KALENDÁRIUM 2013/2014. tanév I. félévére Levelező tagozatos jogász mesterképzés (I-II-III-IV. évfolyam részére) A félév beosztása: Szorgalmi időszak: 37 50. hét: szeptember

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

Tudományos önéletrajz

Tudományos önéletrajz Tudományos önéletrajz Személyes adatok: Név: Görög Márta Munkahely: 2008. szeptember 1.- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Egyetemi docens 2006. november 1.- 2008. augusztus 31. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Jogász kiválósági helyek

Jogász kiválósági helyek 2006/4/V. sz. MAB határozat Jogász kiválósági helyek I. Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság előterjesztése a szakok és oktatási egységek tekintetében az Állam- Jog és Közigazgatás-tudományi

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A jelen mintatanterv által nem tartalmazott mintatantervi kérdésekben a megfelelő ötéves jogász szakos mintatanterv rendelkezései irányadók.

A jelen mintatanterv által nem tartalmazott mintatantervi kérdésekben a megfelelő ötéves jogász szakos mintatanterv rendelkezései irányadók. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterve 1 Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 tanévben

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985)

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985) ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Margitay Tihamér Beosztás: egyetemi tanár, intézetigazgató, doktori iskola vezető Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Társadalomismeret Intézet, Filozófia és Tudománytörténet

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja

A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja A PTE-ÁJK nappali tagozatán oktatott tantárgyak kreditallokációja I. Az ÁJK-nak a teljes képzési időre vonatkozó óraszáma, és az összes kredit megállapítása. tantárgyak óraszám kredit % Kötelező tantárgyak

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács június 23-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács június 23-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. június 23-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 24/2015. (VI.23.) KT. sz. határozat Dr. Fekete Balázs Jog- és Társadalomelméleti Tanszékre

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2013. február 26-i ülésének napirendjei és határozatai 1. A szakirányválasztás szabályzata 2. Oktatási kérdések 3. Egyebek RKK-KT-XXXIV/1/2013 A 13 igen 0 nem és 0 tartózkodó -elektronikus úton- leadott

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben